EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0560

Регламент (ЕО) № 560/2005 на Съвета от 12 април 2005 година за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени лица и стопански субекти, с оглед ситуацията в Кот д'Ивоар

OJ L 95, 14.4.2005, p. 1–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 347–354 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 003 P. 183 - 191
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 003 P. 183 - 191
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 008 P. 80 - 87

No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; отменен от 32016R0907 . Latest consolidated version: 22/04/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/560/oj

18/ 03

BG

Официален вестник на Европейския съюз

183


32005R0560


L 095/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 560/2005 НА СЪВЕТА

от 12 април 2005 година

за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени към определени лица и стопански субекти, с оглед ситуацията в Кот д'Ивоар

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейския съюз, и по-специално членове 60, 301 и 308 от него,

като взе предвид Обща позиция 2004/852/ОВППС на Съвета от 13 декември 2004 г. относно ограничителните мерки по отношение на Кот д'Ивоар (1)

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като има предвид, че

(1)

В резолюция 1572 (2004) от 15 ноември 2004 г. Съветът за сигурност на ООН, като действа съгласно глава VII от Хартата на Организацията на обединените нации и осъжда подновяването на враждебните действия в Кот д'Ивоар, както и повтарящите се нарушения на споразумението за прекратяване на огъня от 3 май 2003 г., реши да наложи някои ограничителни мерки по отношение на Кот д'Ивоар.

(2)

Обща позиция 2004/852/ОВППС осигурява изпълнението на мерките, посочени в Резолюция 1572 (2004) на Съвета за сигурност на ООН, включително замразяване на финансови средства и икономически ресурси на лица, посочени от Комитета по санкциите към Организацията на обединените нации, като представляващи заплаха за мирния процес и процеса на национално помирение в Кот д'Ивоар и особено тези, които блокират изпълнението на споразуменията Linas-Marcoussis и Accra III, също така всички лица, определени като отговорни за сериозни нарушения на правата на човека и международното хуманитарно право в Кот д'Ивоар на базата на съответна информация, както и всички лица, които публично подбуждат омраза и насилие и всички лица, определени от Комитета като нарушители на оръжейното ембарго, наложено също по силата на Резолюция 1572 (2004).

(3)

Тези мерки попадат в обхвата на Договора и поради това за избягване на нарушения в правилата за конкуренцията законодателството на Общността е необходимо да ги приложи по отношение на Общността. За целите на настоящия регламент територията на Общността се разглежда като обхващаща териториите на държавите-членки, по отношение на които се прилага Договорът, при условията, залегнали в него.

(4)

За да се гарантира, че мерките предвидени в настоящия регламент, са ефективни, настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

По смисъла на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„Комитет по санкциите“ означава Комитетът на Съвета за сигурност на ООН, който е създаден в съответствие с параграф 14 от Резолюция 1572 (2004) на Съвета за сигурност на ООН.

2.

„Финансови средства“ означава финансови активи и ползи от всякакъв вид, включително, но без да се ограничава до:

а)

пари в брой, чекове, парични ордери, платежни нареждания и други платежни инструменти;

б)

депозити във финансови институции или други стопански субекти, салда по сметки, дългове, дългови облигации;

в)

публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително акции и дялови участия, сертификати за притежание на ценни книжа, варанти, дебентурни и деривативни договори;

г)

лихви, дивиденти или други доходи, генерирани от активи пряко или с начислена стойност;

д)

кредити, право на компенсации, гаранции, облигации за изпълнение или други финансови ангажименти;

е)

акредитиви, товарителници, документи за прехвърляне на собственост;

ж)

документи, доказващи участие във фондове или финансови ресурси;

з)

всякакъв друг вид инструмент за финансиране на износа.

3.

„Замразяване на финансови средства“ означава предотвратяване на всякакво движение, трансфер, промяна, използване, достъп до или работа със средства по какъвто и да е начин, който би довел до някаква промяна в техния обем, количество, местонахождение, собственост, притежание, естество, местоназначение или друга промяна, която би дала възможност финансови средства да бъдат използвани, включително и при управление на портфейли;

4.

„Икономически ресурси“ означава активи от всякакъв вид, независимо дали са материални или нематериални, движими или недвижими, които не са финансови средства, но могат да се използват за получаването на финансови средства, стоки или услуги.

5.

„Замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на използването на икономически ресурси за получаване на финансови средства, стоки или услуги по какъвто и да е начин включително, но не само, чрез продажба, наемане или вземане на кредит при ипотекиране.

Член 2

1.   Всички притежавани средства или икономически ресурси или контролирани, пряко или косвено, от физически или юридически лица или стопански субекти, изброени в приложение I, се замразяват.

2.   Никакви средства или икономически ресурси не могат да се предоставят, пряко или косвено, за или в полза на физически или юридически лица или стопански субекти, изброени в приложение I.

3.   Забранява се участието, съзнателно и преднамерено, в дейности, чиято цел или резултат е пряко или косвено заобикаляне на мерките, изброени в параграфи 1 и 2.

Член 3

1.   Чрез дерогация от член 2, при условие че компетентните власти на държавите-членки, които са изброени в приложение II, са нотифицирали Комитета по санкциите за тяхното намерение да разрешат достъп до такива средства и икономически ресурси и не са получили отрицателно решение от Комитета по санкциите в продължение на два работни дни от тази нотификация, могат да разрешат освобождаването на определени замразени средства или икономически ресурси, както и предоставянето на средства и икономически ресурси при такива условия, каквито те считат за подходящи, след като са решили, че съответните средства или икономически ресурси са:

а)

необходими за основни разходи, включително плащания за хранителни продукти, наем или ипотека, лекарства и медицинско обслужване, данъци, застрахователни премии и такси за комунални услуги;

б)

предназначени изключително за плащане на разумни професионални възнаграждения или плащане на възникнали разходи, свързани с осигуряването на правни услуги;

в)

предназначени изключително за плащания на възнаграждения или такси за услуги за рутинно държане или поддържане на замразени финансови средства или икономически ресурси.

2.   Чрез дерогация от член 2 компетентните органи на държавите-членки, както са изброени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на определени замразени средства или икономически ресурси или да предоставят определени замразени средства или икономически ресурси, след като са решили, че средствата или икономическите ресурси са необходими за извънредни разходи, при условие че са нотифицирали за това решение Комитета по санкциите, и че решението е одобрено от този комитет при условията, предвидени в параграф 14, буква д) от Резолюция 1572 (2004) на Съвета за сигурност на ООН.

Член 4

Чрез дерогация от член 2 компетентните органи на държавите-членки, както са изброени в приложение II, могат да разрешат освобождаването на определени замразени средства или икономически ресурси, ако отговарят на следните условия:

а)

финансовите средства или икономическите ресурси са предмет на съдебно, административно или арбитражно постановление, наложено преди 15 ноември 2004 г., или на съдебно, административно или арбитражно постановление, издадено преди тази дата;

б)

финансовите средства или икономическите ресурси се използват изключително и само за задоволяване на претенции, обезпечени с такова запазено право върху чуждо имущество или разпознато като валидно при такава присъда в границите, установени от приложимите законови и подзаконови актове, определящи правата на лица с такива претенции;

в)

запазеното право върху чуждо имущество или присъдата не са в полза на лице или стопански субект, изброени в приложение I;

г)

признавайки запазеното право върху чуждо имущество или присъдата за непротиворечащи на обществената политика в съответната държава-членка;

д)

компетентните власти са нотифицирали Комитета по санкциите за запазеното право върху чуждо имущество или присъдата.

Член 5

Съответните компетентни власти информират компетентните власти на другите държави-членки и Комисията за всяко разрешение, дадено съгласно членове 3 или 4.

Член 6

Член 2, параграф 2 не се прилага спрямо допълнителни суми към финансовите средства в замразени сметки, идващи от:

а)

лихви или други приходи по тези сметки; или

б)

плащания, дължими по договори, споразумения или задължения, които са сключени или възникнали преди датата, на която тези сметки стават предмет на настоящия регламент;

при условие че всички тези лихви, други приходи и плащания са замразени в съответствие с член 2, параграф 1.

Член 7

Член 2, параграф 2 не възпрепятства кредитирането на замразени сметки от финансови институции, които получават финансови средства, прехвърлени от трети страни в сметките на лица и стопански субекти, изброени в приложение I, при условие че всички тези допълнителни суми към такива сметки са също замразени. Финансовата институция незабавно информира компетентните власти за такива трансакции.

Член 8

1.   Без да се засягат приложимите правила, отнасящи се до докладване, поверителност и професионална тайна, както и до разпоредбите на член 284 от Договора, физическите и юридическите лица, стопанските субекти и органите следва:

а)

да предоставят незабавно всяка информация, която би улеснила спазването на настоящия регламент, относно сметки и суми, замразени в съответствие с член 2, на компетентните органи на държавите-членки, изброени в приложение II, по местопребиваване или местонахождение, а също и да предават такава информация, пряко или чрез тези компетентни власти към Комисията;

б)

да сътрудничат на компетентните власти, изброени в приложение II, при проверяването на такава информация.

2.   Всяка допълнителна информация, получена пряко от Комисията, се предоставя на компетентните власти на съответната държава-членка.

3.   Всяка информация, предоставена или получена в съответствие с настоящия член, се използва само за целите, за които е доставена или получена.

Член 9

Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът да бъдат предоставени средства и икономически ресурси, извършени добросъвестно въз основа на увереността, че това действие е в съответствие с настоящия регламент, не води до възникване на отговорност спрямо физическите и юридическите лица или образуванията, които го прилагат, нито на директорите или служителите в тях, освен ако не се докаже, че средства и икономически ресурси са замразени в резултат на небрежност.

Член 10

Комисията и държавите-членки незабавно и взаимно се информират за мерките, взети съгласно настоящия регламент, и си предоставят една на друга всяка информация, с която разполагат във връзка с регламента, по-специално информация относно нарушения и проблеми в прилагането и влизането в сила на присъди, предадени на национални съдилища.

Член 11

Комисията е оправомощена да:

а)

изменя приложение I въз основа на решения, направени от Комитета по санкциите; и

б)

изменя приложение II на базата на информация, доставена от държавите-членки.

Член 12

Държавите-членки определят правилата за санкциите, приложими при нарушаване на условията по настоящия регламент, и вземат всички мерки, необходими за осигуряване на изпълнението им. Предвидените санкции трябва да са ефективни, съразмерни и възпиращи. Държавите-членки незабавно нотифицират Комисията относно тези правила след влизането в сила на настоящия регламент и я нотифицират за последващи изменения.

Член 13

Настоящият регламент се прилага:

а)

на територията на Общността, включително въздушното ѝ пространство;

б)

на борда на всяко въздухоплавателно средство и всеки плавателен съд под юрисдикцията на държава-членка;

в)

спрямо всяко лице във и извън територията на Общността, което е гражданин на държава-членка;

г)

спрямо всяко юридическо лице, група или стопански субект, които са създадени или съставени по силата на законодателството на дадена държава-членка;

д)

спрямо всяко юридическо лице, група или стопански субект, които осъществяват стопанска дейност в Общността.

Член 14

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 12 април 2005 година.

За Съвета

Председател

J.-C. JUNCKER


(1)  ОВ L 368, 15.12.2004 г., стр. 50.

(2)  Становище, дадено на 24 февруари 2005 г. (все още непубликувано в Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на физическите или юридическите лица или организации, цитирани в членове 2, 4 и 7


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на компетентните власти, посочени в членове 3, 4, 5, 7 и 8

БЕЛГИЯ

Federale Overheidsdienst Financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service public fédéral des finances

Trésorerie

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P. O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

tel.: (420-2) 57 04 45 01

fax: (420-2) 57 04 45 02

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

tel.: (420-2) 24 18 29 87

fax: (420-2) 24 18 40 80

ДАНИЯ

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

ГЕРМАНИЯ

По отношение на замразяването на средства:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49) 89 28 89 38 00

Fax: (49) 89 35 01 63 38 00

По отношение на техническото подпомагане:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Tel: (49) 61 96 908-0

Fax: (49) 61 96 908-800

ЕСТОНИЯ

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: +372 6317 100

Fax: +372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: +372 6680 500

Fax: +372 6680 501

ГЪРЦИЯ

A.

Замразяване на активи

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

5 Nikis Str.

GR-105 63 Athens

Tel.: (30) 210 333 27 86

Fax: (30) 210 333 28 10

A.

Δέσμευση κεφαλαίων

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ.: (30) 210 333 27 86

Φαξ: (30) 210 333 28 10

Б.

Ограничения за внос/износ

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Kornaroy Str.

GR-101 80 Athens

Tel.: (30) 210 328 64 01-3

Fax: (30) 210 328 64 04

Β.

Περιορισμοί εισαγωγών — εξαγωγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Κορνάρου 1

GR-101 80 Αθήνα

Τηλ.: (30) 210 328 64 01-3

Φαξ: (30) 210 328 64 04

ИСПАНИЯ

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y control de Movimiento y Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

ФРАНЦИЯ

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction „Politique commerciale et investissements“

Service „Investissements et propriété intellectuelle“

139, rue de Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel. (33) 144 87 72 85

Fax (33) 153 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tel. (33) 143 17 59 68

Fax (33) 143 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tel. (33) 143 17 45 16

Fax (33) 143 17 45 84

ИРЛАНДИЯ

United Nations Section

Department of Foreign Affairs,

Iveagh House

79-80 Saint Stephen's Green

Dublin 2.

Telephone + 353 1 478 0822

Fax + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2.

Telephone + 353 1 671 6666

Fax + 353 1 679 8882

ИТАЛИЯ

Ministero degli Affari esteri

Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio I

Tel. (39) 06 36 91 73 34

Fax (39) 06 36 91 54 46

Ministero dell'Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza finanziaria

Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma

Tel. (39) 06 47 61 39 42

Fax (39) 06 47 61 30 32

КИПЪР

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

CY-1421 Nicosia

Tel: (357) 22 86 71 00

Fax: (357) 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

CY-1076 Nicosia

Tel: (357) 22 71 41 00

Fax: (357) 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

CY-1096 Nicosia

Tel: (357) 22 60 11 06

Fax: (357) 22 60 27 41/47

ЛАТВИЯ

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV-1395

Tālr.: (371) 7016 201

Fakss: (371) 7828 121

ЛИТВА

Financial Crime Investigation Service under the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania

Šermukšnių g. 3

Vilnius

LT-01106

Tel. +370 5 271 74 47

Faks. +370 5 262 18 26

ЛЮКСЕМБУРГ

Ministère des affaires étrangères et de l'immigration

Direction des relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L-2240 Luxembourg

Tel. (352) 478 2346

Fax (352) 22 20 48

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tel. (352) 478 2712

Fax (352) 47 52 41

УНГАРИЯ

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tel./fax: +36-1-443-5554

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481.

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

МАЛТА

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

НИДЕРЛАНДИЯ

De Minister van Financiën

De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE DEN HAAG

Fax: (31-70) 342 79 84

Tel: (31-70) 342 89 97

АВСТРИЯ

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel.: (+43-1) 404 20-0

Fax: (+43-1) 404 20-7399

ПОЛША

Основен орган:

Ministerstwo Finansów

Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

Polska

Tel. (+48-22) 694 59 70

Fax (+48-22) 694 54 50

Координационен орган:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno-Traktatowy

al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

Polska

Tel. (+48-22) 523 9427/9348

Fax (+48-22) 523 8329

ПОРТУГАЛИЯ

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel.: (351) 213 94 67 02

Fax: (351) 213 94 60 73.

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique n.o 1, C, 2.o

P-1100 Lisboa

Tel.: (351) 218 82 33 90/8

Fax: (351) 218 82 33 99

СЛОВЕНИЯ

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 20 00

Faks (386-1) 478 23 41

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 33 11

Faks (386-1) 433 10 31

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 471 22 11

Faks (386-1) 431 81 64

СЛОВАКИЯ

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava

Tel.: (421-2) 59 78 11 11

Fax: (421-2) 59 78 36 49

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: (421-2) 59 58 11 11

Fax: (421-2) 52 49 80 42

ФИНЛАНДИЯ

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FI-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

ШВЕЦИЯ

Articles 3, 4 and 5:

Försäkringskassan

S-103 51 Stockholm

Tfn (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Articles 7 and 8:

Finansinspektionen

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Tfn (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. +44 (0) 20 7270 5977

Fax: +44 (0) 20 7270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. +44 (0) 20 7601 4607

Fax: +44 (0) 20 7601 4309

ЕВРОПЕЙСКА ОБЩНОСТ

European Commission

DG External Relations

Directorate A: Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A 2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions,

Kimberley Process

Tel. (32 2) 295 55 85

Fax (32 2) 296 75 63


Top