Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0004

Директива 2005/4/ЕО на Комисията от 19 януари 2005 година за изменение на Директива 2001/22/EО относно определяне на методи за вземане на проби и методи за анализ за осъществяване на официалния контрол върху съдържанието на олово, кадмий, живак и 3-MCPD в храните (текст от значение за ЕИП)

OJ L 19, 21.1.2005, p. 50–52 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 80–82 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 048 P. 196 - 198
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 048 P. 196 - 198

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2007; заключение отменено от 32007R0333

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/4/oj

13/ 48

BG

Официален вестник на Европейския съюз

196


32005L0004


L 019/50

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2005/4/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 19 януари 2005 година

за изменение на Директива 2001/22/EО относно определяне на методи за вземане на проби и методи за анализ за осъществяване на официалния контрол върху съдържанието на олово, кадмий, живак и 3-MCPD в храните

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 85/591/EИО на Съвета от 20 декември 1985 г. относно въвеждането на методи на Общността за вземане проби и анализ за контрола на храните, предназначени за консумация от човека (1), и по-специално член 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2001/22/ЕО на Комисията от 8 март 2001 г. определя методите за вземане на проби и методите за анализ за целите на официалния контрол върху съдържанието на олово, кадмий, живак и 3-MCPD в храни (2).

(2)

Необходимо е да се включи актуализирана информация за замърсителите в храната, и по-специално да се отчете неопределеността на измерването за анализи.

(3)

От първостепенно значение е резултатите от анализа да се отчитат и тълкуват по еднообразен начин, с оглед осигуряване на хармонизиран подход за целите на официалния контрол в целия Европейски съюз.

(4)

Следователно Директива 2001/22/ЕО следва съответно да се измени.

(5)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 2001/22/ЕО се изменя, както е посочено в приложение I към настоящата директива.

Приложение II към Директива 2001/22/ЕО се изменя, както е посочено в приложение II към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите-членки приемат законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, най-късно в срок от 12 месеца след влизането ѝ в сила. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби, както и таблицата на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, те съдържат позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 19 януари 2005 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 372, 31.12.1985 г., стр. 50.

(2)  ОВ L 77, 16.3.2001 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

В приложение I към Директива 2001/22/EО точка 5 се заменя със следното:

„5.   СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПАРТИДА ИЛИ ПОДПАРТИДА СЪС СПЕЦИФИКАЦИЯТА

Контролната лаборатория анализира лабораторната проба за целите на официалния контрол поне чрез два независими анализа и изчислява средните резултати.

Партидата се приема, ако средните резултати не превишават съответната максимално допустима норма, определена в Регламент (EО) № 466/2001, като се взема предвид разширената неопределеност на измерването за анализи и корекцията за аналитичен добив (1).

Партидата се отхвърля, ако средните резултати превишават съответната максимално допустима норма извън границите на разумното съмнение, като се взема предвид разширената неопределеност на измерването за анализи и корекцията за аналитичен добив.

Настоящите правила за тълкуване се прилагат за аналитични резултати, получени от проба за официален контрол. В случай на анализ за защитни или арбитражни цели, се прилагат националните правила.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение II към Директива 2001/22/EО се изменя, както следва:

1.

В точка 3. „Метод за анализ, който да се използва съгласно изискванията за лаборатория и изискванията за лабораторен контрол“, следната точка 3.3.3. се добавя след таблица 4:

„3.3.3.   Критерии за действие — подход чрез функцията на неопределеност

Подходът на неопределеността може също така да се използва за определяне пригодността на метода за анализ, който ще се използва от лабораторията. Лабораторията може да използва метод, който ще даде резултати в рамките на максималната стандартна неопределеност. Максималната стандартна неопределеност може да се изчисли чрез следната формула:

Formula

където:

Uf е максималната стандартна неопределеност

LOD е границата на откриване на метода

C е концентрацията от значение

a е числен коефициент, който се използва в зависимост от стойността на C. Стойностите, които се използват, са дадени в таблицата по-долу:

C (µg/kg)

a

≤ 50

0,2

51—500

0,18

501—1 000

0,15

1 001—10 000

0,12

≥ 10 000

0,1

а U е разширената неопределеност, като се използва коефициент на покритие 2, който дава степен на доверие приблизително 95 %.

Ако един аналитичен метод осигурява резултати с измервания на неопределеност, по-малки от максималната стандартна неопределеност, методът ще бъде еднакво подходящ спрямо онзи, който отговаря на характеристиките, дадени по-горе.“

2.

Точка 3.4. се заменя със следното:

„3.4.   Оценка на аналитичната истинност, изчисления за аналитичен добив и отчет на резултатите

Когато е възможно, истинността на анализа се оценява чрез включване на подходящи удостоверени референтни материали в анализа.

Аналитичният резултат трябва да се отчита със или без корекция за аналитичен добив. Начинът на отчет и количеството аналитичен добив трябва също да се отчитат.

Аналитикът трябва да вземе под внимание „Доклад на Европейската комисия за връзката между резултатите от анализа, неопределеността на измерването, коефициентите за аналитичен добив и разпоредбите на законодателството на ЕО за храните“ (1).

Аналитичният резултат трябва да се отчете като x +/– U, където x е аналитичният резултат, а U е неопределеността на измерването.

ПОЗОВАВАНИЯ

(1)

European Commission Report on the relationship between analytical results, the measurement of uncertainty, recovery factors and the provisions in EU food legislation, 2004

(http:/europa.eu.int/comm/food/food/chemicalsafety/contaminants/sampling_en.htm)“.


Top