Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0610

Решение на Комисията от 9 август 2005 година за създаване на класове за реакция на огън за някои строителни продукти (нотифицирано под номер С(2005) 2925)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 208, 11.8.2005, p. 21–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 318–321 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 151 - 154
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 151 - 154
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 103 - 106

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/610/oj

13/ 49

BG

Официален вестник на Европейския съюз

151


32005D0610


L 208/21

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 август 2005 година

за създаване на класове за реакция на огън за някои строителни продукти

(нотифицирано под номер С(2005) 2925)

(текст от значение за ЕИП)

(2005/610/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно строителните продукти (1), и по-специално член 20, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 89/106/ЕИО предвижда, че с цел вземане под внимание на различните нива на защита при строително-монтажните работи на национално, регионално или местно равнище, е възможно да възникне необходимост от съставяне на тълкувателни документи относно класовете, съответстващи на реакцията на продуктите по отношение на всяко едно от основните изисквания. Тези документи са публикувани като „Съобщение на Комисията по отношение на тълкувателните документи относно Директива 89/106/ЕИО (2)“.

(2)

По отношение на основните изисквания за безопасност в случай на пожар, в тълкувателен документ № 2 са изброени редица взаимосвързани мерки, които в своята съвкупност определят противопожарната стратегия, която следва да се разработи по различни начини в държавите-членки.

(3)

В тълкувателен документ № 2 една от тези мерки е определена като ограничение на възникването и разпространението на огъня и дима в рамките на дадена територия, като се ограничи потенциалът на строителните продукти да допринасят за пълното развитие на пожара.

(4)

Нивото на това ограничение може да се изрази само във вид на различни нива на показатели на реакция на огън на продуктите в тяхното крайно приложение.

(5)

Чрез хармонизиране системата от класове беше приета с Решение 2000/147/ЕО на Комисията от 8 февруари 2000 г. за изпълнение на Директива 89/106/ЕИО на Съвета по отношение на класификацията на реакцията на огън на строителните продукти (3).

(6)

В случая с някои строителни продукти е необходимо да се използва класификацията, създадена с Решение 2000/147/ЕО.

(7)

Реакцията на огън на редица строителни продукти и/или материали по смисъла на класификацията, включена в Решение 2000/147/ЕО, е добре определена и достатъчно добре позната на лицата, отговарящи за разпоредбите в областта на противопожарната охрана в държавите-членки, откъдето следва, че те не изискват изпитвания специално за тази качествена характеристика.

(8)

Там, където е целесъобразно, продуктите са разгледани по отношение на крайното им приложение.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по строителство,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Строителните продукти и/или материали, които отговарят на всички изисквания на работната характеристика „реакция на огън“, без да е необходимо да бъдат подлагани на по-нататъшни изпитвания, са дадени в приложението.

Член 2

Конкретните класове, които ще се прилагат по отношение на различните строителни продукти в рамките на класификацията по признак „реакция на огън“, приета с Решение 2000/147/ЕО, са дадени в приложението към настоящото решение.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 9 август 2005 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 40, 11.2.1989 г., стр. 12. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).

(3)  ОВ L 50, 23.2.2000 г., стр. 14. Решение, последно изменено с Решение 2003/632/ЕО (ОВ L 220, 3.9.2003 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В таблиците, дадени в настоящото приложение, са изброени строителните продукти и/или материали, които отговарят на всички изисквания за характеристиката „реакция на огън“ без необходимост от изпитвания.

Таблица 1

КЛАСОВЕ РЕАКЦИЯ НА ОГЪН ЗА ГЛУЛАМ (1)

Материал

Подробности за продукта

Минимална средна плътност (2)

(kg/m3)

Максимална обща дебелина

(mm)

Клас (3)

Глулам

Лепени ламинирани продукти от дървен материал в съответствие с EN 14080.

380

40

D-s2, d0


Таблица 2

КЛАСОВЕ РЕАКЦИЯ НА ОГЪН НА ЛАМИНИРАНИ ПОДОВИ ПОКРИТИЯ

Подови покрития тип (4)

Подробности за продукта

Минимална плътност

(kg/m3)

Максимална обща дебелина

(mm)

Клас Подови покрития (5)

Ламинирани подови покрития

Ламинирани подови покрития, произведени в съответствие с EN 13329:2000.

800

6,5

EFL


Таблица 3

КЛАСОВЕ РЕАКЦИЯ НА ОГЪН НА ЕЛАСТИЧНИ ПОДОВИ ПОКРИТИЯ

Подово покритие тип (6)

Стандарт за продукт по EN

Минимална маса

(g/m2)

Максимална маса

(g/m2)

Минимална обща дебелина (mm)

Клас Подови покрития (7)

Обикновен и декоративен линолеум

EN 548

2 300

4 900

2

EFL

Подови покрития от хомогенен и хетерогенен поливинилхлорид

EN 649

2 300

3 900

1,5

EFL

Подови покрития от поливинилхлорид със слой пяна

EN 651

1 700

5 400

2

EFL

Подови покрития от поливинилхлорид с подложка на коркова основа

EN 652

3 400

3 700

3,2

EFL

Подови покрития от поливинилхлорид, ламинирани

EN 653

1 000

2 800

1,1

EFL

Полугъвкави плочки от поливинилхлорид

EN 654

4 200

5 000

2

EFL

Линолеум на коркова основа

EN 687

2 900

5 300

2,5

EFL

Хомогенни и хетерогенни гладки подови покрития, гумени, с основа от пяна

EN 1816

3 400

4 300

4

EFL

Хомогенни и хетерогенни гладки подови покрития, гумени

EN 1817

3 000

6 000

1,8

EFL

Хомогенни и хетерогенни релефни подови покрития, гумени

EN 12199

4 600

6 700

2,5

EFL


Таблица 4

КЛАСОВЕ РЕАКЦИЯ НА ОГЪН НА ТЕКСТИЛНИ ПОДОВИ ПОКРИТИЯ

Подово покритие тип (8)

Стандарт за продукт по EN

Клас Подови покрития (9)

Килимен текстил, машинно тъкан, който се поставя от стена до стена (10), и поставени килимени плочки, без ретардер на горене

EN 1307

EFL

Текстилни подови покрития (10), безкосмени, без ретардер на горене

EN 1470

EFL

Текстилни подови покрития (10), безкосмени, с ретардер на горене

EN 13297

EFL


(1)  Прилага се по отношение на всички видове и лепила, обхванати от стандарта за продукта.

(2)  Изпитване съгласно EN 13238.

(3)  Класът е съгласно представеното в таблица 1 от приложението към Решение 2000/147/ЕО.

(4)  Подово покритие свободно положено на подложка на дървена база ≥ D-s2, d0, или друга всякаква подложка от клас A2-s1, d0.

(5)  Класът е съгласно представеното в таблица 2 от приложението към Решение 2000/147/EО.

(6)  Подово покритие, свободно положено на подложка на дървена база ≥ D-s2, d0, или друга всякаква подложка от клас A2-s1, d0.

(7)  Класът е съгласно представеното в таблица 2 от приложението към Решение 2000/147/EО.

(8)  Подово покритие, свободно положено на подложка от клас A2-s1, d0.

(9)  Класът е съгласно представеното в таблица 2 от приложението към Решение 2000/147/EО.

(10)  Текстилни подови покрития с обща маса максимално 4 800 g/m2 и минимална дебелина 1,8 mm (ISO 1766), и:

повърхност от 100 % вълна,

повърхност от 80 % вълна или повече — 20 % полиамид или по-малко,

повърхност от 80 % вълна или повече — 20 % полиамид/полиестер или по-малко,

повърхност от 100 % полиамид,

повърхност от 100 % полипропилен, а ако е съединен със слой от пяна SBR, обща маса > 780 g/m2. Всички полипропиленови килими с други пенни основи се изключват.


Top