EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0293

Решение на Комисията от 1 април 2005 година за установяване на подробни правила за мониторинг на целите, определени по отношение на повторно използване/възстановяване и повторно използване/рециклиране в Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства (нотифицирано под номер C(2004) 2849)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 94, 13.4.2005, p. 30–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 187–190 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 013 P. 190 - 193
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 013 P. 190 - 193
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 64 - 67

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/293/oj

15/ 13

BG

Официален вестник на Европейския съюз

190


32005D0293


L 094/30

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 1 април 2005 година

за установяване на подробни правила за мониторинг на целите, определени по отношение на повторно използване/възстановяване и повторно използване/рециклиране в Директива 2000/53/EО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба превозни средства

(нотифицирано под номер C(2004) 2849)

(текст от значение за ЕИП)

(2005/293/EО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба превозни средства (1), и по-специално член 7, параграф 2, трета алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 2000/53/ЕО от Комисията се изисква да установи подробни правила, необходими за контрол върху съответствието на държавите-членки относно целите, изложени в член 7, параграф 2, първа алинея от въпросната директива. Достатъчно е държавите-членки да покажат, че поне определените цели са изпълнени.

(2)

Необходимо е да се хармонизират характеристиките и представянето на изчислението на целите, изложени в член 7, параграф 2, първа алинея с цел се направят сравними данните, представяни от държавите-членки.

(3)

Най-високата точност на целите може да се достигне, ако знаменателят за изчислението на целите се базира на броя на превозните средства, излезли от употреба, които влизат в системата за обработване на една държава-членка.

(4)

Като се преценяват рисковете от неточности и административните усилия за получаване на точна информация, на държавите-членки се разрешава да прилагат предполагаемо количество метали, за да определят количеството метали с произход от превозни средства извън употреба, което ще се възстанови.

(5)

За определяне на индивидуалното тегло на превозното средство се използват данните за това превозно средство в стандартизирана форма.

(6)

Горивото, извадено по време на разкомплектоване, не се отчита при изчислението на целите, тъй като количеството гориво в превозни средства, излезли от употреба, не е налична надеждна информация във всички държави-членки. За съгласуване на наблюдението и контрола с поставените цели, се използва усреднено количество гориво за ЕС, с оглед хармонизиране, доколкото е възможно, на изчислителните методи и обезпечаване на сравнимост на националните цели, постигнати в държавите-членки.

(7)

Като следствие от вътрешния пазар, държавите-членки могат да изнасят превозни средства, излезли от употреба, произведени на тяхната територия, в други страни за по-нататъшно обработване. С цел намаляване до минимум на проблемите по разпределянето и за да се избегнат излишните усилия по наблюдение и изчисления, стойностите за рециклиране и възстановяване ще бъдат кредитирани на държавата-членка износител.

(8)

Необходими са кампании за машини за натрошаване, за определяне на изходните потоци от дадена машина, свързани с превозни средства, излезли от употреба.

(9)

Комисията ще продължи да наблюдава и контролира изчисляването на целите, включително масовата целесъобразност на износа и неговото влияние върху стойностите за рециклиране и възстановяване. За тази цел, държавите-членки следва също така да съобщават данните от преди 2006 г. Тези данни ще се използват единствено с контролни цели.

(10)

Настоящото решение се прилага без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2002 г. относно статистиката на отпадъците (2).

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, създаден въз основа на член 18 от Директива 75/442/ЕИО на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Държавите-членки изчисляват целите, изложени в член 7, параграф 2, първа алинея от Директива 2000/53/EО, за повторно използване/възстановяване и повторно използване/рециклиране, въз основа на повторно употребените, рециклирани и възстановени материали от операциите по очистване, разкомплектоване и (последващо) натрошаване. Държавите-членки гарантират, че се отчита действителното постигнато възстановяване за материалите, които се преработват по-нататък.

За тази цел държавите-членки попълват таблици 1 до 4, дадени в приложението към настоящото решение, заедно с подходящо описание на използваните данни.

2.   Когато попълват таблиците 1—4 от приложението към настоящото решение, държавите-членки могат да използват също и предположение, основано на данни, за средния процент на повторно употребените, рециклирани и възстановени метали от превозни средства, излезли от употреба, наричано по-долу „предположение за съдържанието на метал“. Това предположение се подкрепя с подробни данни, обясняващи предполагаемия процент на съдържание на метал, както и предполагаемия процент на повторно използван, рециклиран и възстановен метал. Тези данни са валидни по отношение на поне 95 % от превозните средства, излезли от употреба в разглежданите държави-членки.

3.   Държавите-членки включват в данните разбивка на следното:

а)

текущия национален пазар на превозни средства;

б)

превозни средства, излезли от употреба на тяхната територия; и

в)

материали и компоненти от превозни средства, включени в това предположение, с цел избягване на двойно отчитане.

Член 2

1.   В случая на превозни средства, излезли от употреба, или материали или части от тях, за които е издаден сертификат за унищожаване от национално оторизиран цех за обработване, и които са изнесени в друга държава-членка или трети страни за по-нататъшно обработване, това обработване се приписва на държавата-членка износител, с оглед изчисляване на целите, ако има солидно доказателство, че рециклирането и/или възстановяването се извърши при условия, които са недвусмислено еквивалентни на тези, предписани от законодателството на Общността по този въпрос.

Превозни средства излезли от употреба, за които друга държава-членка или трета страна е издала сертификат за унищожаване, и които се внесени за възстановяване и/или рециклиране в държава-членка, няма да се броят като възстановени или рециклирани в държавата-членка вносител.

2.   В случая на износ към трети страни, държавата-членка определя дали е необходима допълнителна документация за представяне на доказателства, че изнесените материали действително са възстановени или рециклирани.

Член 3

1.   Таблиците, дадени в приложението, се попълват от държавите-членки на годишна база, като се започва с дата за 2006 г., и се изпращат на Комисията в срок от 18 месеца от края на съответната година.

2.   За годините преди 2006 г., държавите-членки докладват наличните данни на Комисията в срок от 12 месеца от края на съответната година. Данните, отнасящи се до годините преди 2006 г., се използват само за целите на наблюдение и контрол.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 1 април 2005 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 34. Директива, последно изменена с Решение 2005/63/EО на Комисията (ОВ L 25, 28.1.2005 г., стр. 73).

(2)  ОВ L 332, 9.12.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 574/2004 на Комисията (ОВ L 90, 27.3.2004 г., стр. 15).

(3)  ОВ L 194, 25.7.1975 г., стр. 39. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1: Материали от очистване и разкомплектоване (в тонове за година) на превозни средства, излезли от употреба, получени в държавата-членка и преработени вътре в държавата-членка

Материали от очистване и разкомплектоване (**)

Повторна употреба

(A)

Рециклиране

(B1)

Енергийно възстановяване

(C1)

Общо възстановяване

(D1 = B1 + C1)

Изхвърляне

E1

Акумулатори

 

 

 

 

 

Течности (с изключение на гориво)

 

 

 

 

 

Маслени филтри

 

 

 

 

 

Други материали, получени при очистването (с изключение на гориво)

 

 

 

 

 

Катализатори

 

 

 

 

 

Метални компоненти

 

 

 

 

 

Гуми

 

 

 

 

 

Големи пластмасови части

 

 

 

 

 

Стъкло

 

 

 

 

 

Други материали, получени при разкомплектоване

 

 

 

 

 

Обща сума

 

 

 

 

 


Таблица 2: Материали от натрошаване (в тонове за година) на превозни средства, излезли от употреба, получени в държавата-членка и преработени вътре в държавата-членка

Материали от натрошаване (**)

Рециклиране

(B2)

Енергийно възстановяване

(C2)

Общо възстановяване

(D2 = B2 + C2)

Изхвърляне на отпадъци

E2

Железен скрап (стомана)

 

 

 

 

Цветни метали (алуминий, мед, цинк, олово и т.н.)

 

 

 

 

Леки натрошени частици

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

Обща сума

 

 

 

 


Таблица 3: Мониторинг на (части от) превозни средства, излезли от употреба, получени в държавата-членка и изнесени за по-нататъшно обработване (в тонове за година)

Общо тегло на превозни средства, които са изнесени за страна (**)

Общо рециклиране на (част от) изнесени превозни средства, излезли от употреба (F1)

Общо възстановяване на (част от) изнесени превозни средства, излезли от употреба (F2)

Общо изхвърляне на (част от) изнесени превозни средства, излезли от употреба (F3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблица 4: Общо повторно използване, възстановяване и рециклиране (в тонове за година) на превозни средства, излезли от употреба, получени в държавата-членка и преработени вътре във или извън държавата-членка

Повторно използване

(А)

Общо рециклиране

(B1 + B2 + F1)

Общо възстановяване

(D1 + D2 + F2)

Общо повторно използване и рециклиране

(X1 = A + B1 + B2 + F1)

Общо повторно използване и възстановяване

(X2 = A + D1 + D2 + F2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W (общ брой на превозни средства, излезли от употреба) = …

%

%

W1 (общо тегло на превозни средства) = …

X1/W1

X2/W1

Забележки:

1.

Сивите части на таблица 1 се попълват само доброволно.

2.

Държавите-членки, използващи предположението за съдържание на метал, са задължени да използват това в частите на таблица 2, свързана с металите.

3.

(**): Когато е възможно, се използват кодовете от списъка с кодове за отпадъци от приложението към Решение 2000/532/EО на Комисията от 3 май 2000 г., заменящо Решение 94/3/ЕО, за създаване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) на Директива 75/442/ЕИО на Съвета за отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за създаване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 на Директива 91/689/ЕИО на Съвета за опасните отпадъци (1).

4.

Държавите-членки, които не използват предположението за съдържание на метал, изчисляват повторната употреба (А) на база следния метод за изваждане: теглото на индивидуалното превозно средство (Wi) минус теглото на очистеното и разкомплектовано превозно средство, излязло от употреба (тяло) (Wb) минус теглото на очистените и разкомплектовани материали, изпратени за възстановяване, рециклиране или окончателно изхвърляне. Държавите-членки, използващи предположението за съдържание на метал, определят А (с изключение на металните компоненти) на база декларации от оторизираните места за обработване.

Теглото на постигнатото рециклиране/възстановяване/изхвърляне на отпадъци се определя на база декларации от фирмата, която получава рециклираното) възстановеното или която събира коли, на база документи от претегляне, други форми на счетоводство или документи от изхвърлянето на отпадъците.

Теглото на индивидуалното превозно средство (Wi) се изчислява (i) от теглото на превозното средство в експлоатация, упоменато в регистрационните документи (2), или (ii) теглото на превозното средство в пробег, упоменато в сертификата за съответствие, описан в приложение IX към Директива 70/156/ЕИО (3) на Съвета, както е изменена или, (iii) в случая, когато тези данни не са достъпни, теглото определено от спецификациите на производителя. Във всички случаи, теглото на индивидуалното превозно средство не включва теглото на водача, което е зададено като 75 kg, и теглото на горивото, което е зададено като 40 kg.

Теглото на очистеното и разкомплектовано превозно средство, излязло от употреба (каросерия) (Wb) се определя на база информацията от цеха, където се получават превозни средства за обработване.

5.

Общото тегло на превозни средства (W1) се изчислява като сума от теглата на индивидуалните превозни средства (Wi).

Общият брой на превозните средства, излезли от употреба (W) се изчислява на база броя на превозни средства, излезли от употреба в държавата-членка, когато цеха, оторизиран официално за обработване, издаде сертификат за унищожаване.

6.

Производителността на машината за натрошаване на превозни средства, излезли от употреба, се изчислява на база на кампаниите за натрошаване, в комбинация с броя на превозни средства, излезли от употреба, които влизат в машината за натрошаване. Входящите превозни средства, излезли от употреба, в машината за натрошаване се изчисляват на база документи за претегляне, приемане или други форми на счетоводни документи. Държавите-членки докладват на Комисията броя на кампаниите за натрошаване, извършени на тяхна територия. Действителното рециклиране (възстановяване на изчислената производителност (освен металите) трябва да се осчетоводи на база декларации от организацията, която получава рециклираното/възстановеното или която събира коли, на база документи от претегляне, други форми на счетоводство или документи от изхвърлянето на отпадъци.


(1)  ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3.

(2)  От 1 юни 2004 г., датата на влизане в сила на Директива 1999/37/EО на Съвета за регистрационни документи за превозни средства (ОВ L 138, 1.6.1999 г., стр. 57), теглото на превозното средство в експлоатация се записва като точка G.

(3)  ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1.


Top