EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0195

Решение на Комисията от 9 март 2005 година относно частичното несъответствие на стандарт EN 71-1:1998 „Безопасност на играчките – Част 1: механични и физически свойства“ с основните изисквания за безопасност на Директива 88/378/ЕИО на Съвета (нотифицирано под номер С(2005) 542) (текст от значение за ЕИП)

OJ L 63, 10.3.2005, p. 27–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 151–152 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 048 P. 267 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 048 P. 267 - 268
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 77 - 78

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/195/oj

13/ 48

BG

Официален вестник на Европейския съюз

267


32005D0195


L 063/27

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 март 2005 година

относно частичното несъответствие на стандарт EN 71-1:1998 „Безопасност на играчките – Част 1: механични и физически свойства“ с основните изисквания за безопасност на Директива 88/378/ЕИО на Съвета

(нотифицирано под номер С(2005) 542)

(текст от значение за ЕИП)

(2005/195/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 88/378/ЕИО на Съвета от 3 май 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно безопасността на играчките (1), и по-специално член 6, параграф 1, втора алинея от нея,

като взе предвид становището на постоянния комитет, създаден съгласно член 5 от Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедурата за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти (2) и на правила за услугите на информационното общество.

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 88/378/ЕИО играчките следва да съответстват на основните изисквания за безопасност, посочени в член 3 от посочената директива, ако те отговарят на националните стандарти, приложими към тях и транспониращи хармонизираните стандарти, чиито референтни номера са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

(2)

От държавите-членки се изисква да публикуват референтните номера на националните стандарти, транспониращи хармонизираните стандарти, чиито референтни номера са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

(3)

Европейският комитет по стандартизация (CEN) по време на мандата, даден му от Комисията, състави и прие хармонизиран стандарт EN 71-1:1998 „Безопасност на играчките – Част 1: механични и физически свойства“ на 15 юли 1998 г., чиито позовавания бяха публикувани за първи път в Официален вестник на Европейските общности от 28 юли 1999 г. (3).

(4)

В съответствие с клауза 4.6 от посочения хармонизиран стандарт играчките и елементите на играчките, изработени от разширяващи се материали, които съгласно изпитването с цилиндъра са класирани като малки части, не трябва да се разширяват над 50 % в която и да е посока, когато се изпитват в съответствие с клауза 8.14, а именно, когато са напълно потопени в резервоар при определени условия за период от 24 часа.

(5)

Испанските власти твърдят, че независимо от съответствието на посочения хармонизиран стандарт, тези продукти все още могат да представляват риск за здравето на децата, ако малки части от тях бъдат отделени и погълнати.

(6)

След извършването на изпитания върху серия играчки, изработени от разширяващи се материали, испанските органи са стигнали до извода, че играчките могат да продължат да увеличават размера си, ако са потопени за по-дълъг период от 24-часовия период, установен в клауза 8.14. Като се има предвид, че на един предмет може да му отнеме повече от 24 часа, за да премине през стомашно-чревния тракт, то времевият период от 24 часа, установен като метод за изпитания, е възможно да не е достатъчен за изпитване на риска от физическо нараняване в случаите, когато са погълнати малки играчки или елементи на играчките.

(7)

Освен това рискът от физическо нараняване е особено сериозен, когато малките частици или сегменти могат да се отделят лесно. Въпреки че клауза 4.6 от посочения хармонизиран стандарт изисква играчките и съставните части на играчките да бъдат подложени на изпитване с цилиндър, тя не взема предвид възможността, че в случая на някои играчки, които не съответстват на цилиндъра и нямат малки съставни части, въпреки всичко децата могат лесно да отхапят, усучат или извадят малки парчета от материала.

(8)

Вследствие на това, на базата на информацията, предоставена от испанските органи, другите национални органи, Европейския комитет по стандартизация (CEN) и постоянния комитет, създаден с Директива 98/34/ЕО, е ясно, че не може повече да се приема, че съответствието с хармонизирания стандарт EN 71-1:1998 „Безопасност на играчките – Част 1: механични и физически свойства“ осигурява съответствие с основните изисквания за безопасност, що се отнася до клауза 4.6 от посочения стандарт и клауза 8.14 от него, доколкото тя се отнася до 24-часовото изпитване чрез потапяне.

(9)

Следователно е необходимо да се обезпечи съответното известие, което да придружава публикациите с позоваванията на хармонизирания стандарт EN 71-1:1998 „Безопасност на играчките – Част 1: механични и физически свойства“,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В случай на играчки и съставни части на играчки, изработени от разширяващи се материали, хармонизираният стандарт EN 71-1:1998 „Безопасност на играчките – Част 1: механични и физически свойства“, приет от Европейския комитет по стандартизация (CEN) на 15 юли 1998 г., не отговаря на основните изисквания за безопасност, посочени в член 3 от Директива 88/378/ЕИО, що се отнася до клауза 4.6 от него и клауза 8.14, доколкото тя се отнася до 24-часовия период, по време на който играчката следва да бъде потопена в резервоар.

Член 2

Публикуването в Официален вестник на Европейския съюз на позовавания на хармонизирания стандарт EN 71-1:1998 „Безопасност на играчките – Част 1: механични и физически свойства“, приет от Европейския комитет по стандартизация (CEN) на 15 юли 1998 г., следва да бъде придружено от следното допълнително известие:

„Клауза 4.6 от стандарт EN 71-1:1998 и клауза 8.14 от него, доколкото тя се отнася до 24-часовия период, по време на който играчката следва да бъде потопена в резервоар, не покриват всички рискове, които представляват играчките и съставните части на играчките, изработени от разширяващи се материали. Стандартът не осигурява презумпция за съответствие в този аспект.“

Член 3

Известие, идентично на посоченото в член 2 от настоящото решение, следва да придружава позоваването на националния стандарт, транспониращ хармонизирания стандарт EN 71-1:1998 „Безопасност на играчките – Част 1: механични и физически свойства“, което трябва да бъде публикувано от държавите-членки съгласно член 5, параграф 1 от Директива 88/378/ЕИО.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 9 март 2005 година.

За Комисията

Günter VERHEUGEN

Заместник-председател


(1)  ОВ L 187, 16.7.1988 г., стр. 1. Директива, изменена с Директива 93/68/ЕИО (ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 2003 г.

(3)  ОВ С 215, 28.7.1999 г., стр. 4.


Top