EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0166

Решение на Комисията от 10 февруари 2005 година за определяне правилата за прилагане на Решение № 280/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно механизма за контрол на емисии с парников ефект от Общността и за прилагане на Протокола от Киото (нотифицирано под номер С(2005) 247)

OB L 55, 1.3.2005, p. 57–91 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OB L 319M, 29.11.2008, p. 152–186 (MT)

Този документ е публикуван в специално издание (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/166/oj

15/ 13

BG

Официален вестник на Европейския съюз

146


32005D0166


L 055/57

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 10 февруари 2005 година

за определяне правилата за прилагане на Решение № 280/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно механизма за контрол на емисии с парников ефект от Общността и за прилагане на Протокола от Киото

(нотифицирано под номер С(2005) 247)

(2005/166/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение № 280/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно механизма за контрол на емисии с парников ефект от Общността и за прилагане на Протокола от Киото (1), и по-специално на член 3, параграф 3, член 4, параграф 2, член 5, параграф 6 и член 8, параграф 3 от него,

като има предвид, че

(1)

Информацията, която ежегодно се докладва на Комисията, е необходима за да се направи оценка на реалния напредък към изпълнението на ангажиментите на Общността и нейните държави-членки по отношение на ограничаването или намаляването на всички емисии на парникови газове съгласно Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (РКООНИК) и Протокола от Киото, и за да могат да се подготвят годишните отчети от Общността в съответствие с ангажиментите съгласно РКООНИК и Протокола от Киото.

(2)

Комисията трябва да преразгледа елементите, съдържащи се в член 4, параграф 1 от настоящото решение, ако в рамките на прегледа от РКООНИК на инвентаризацията в Общността бъдат поискани допълнителни елементи според процедурата, упомената в член 9, параграф 2 от Решение № 280/2004/ЕО за изискване от държавите-членки да докладват за тези елементи в техните последващи отчети съгласно член 3, параграф 1 от Решение № 280/2004/ЕО.

(3)

Информацията, която се докладва на Общността на всеки две години е необходима, за да се позволи оценка на очаквания напредък на Общността и нейните държави-членки към изпълнение на ангажиментите им съгласно РКООНИК и Протокола от Киото.

(4)

Комисията следва да направи преглед на приложение II и приложение III и да приеме до 1 януари 2007 г. всички необходими изменения в съответствие с процедурата, упомената в член 9, параграф 2 от Решение № 280/2004/ЕО.

(5)

Комисията ще подготви оценки на данните, които евентуално липсват във инвентаризациите в държавите-членки, след консултации със съответните държави-членки и съгласно принципите, заложени в настоящото решение, за да се гарантира пълнотата на инвентаризациите в държавите-членки и Общността в съответствие с насоките на РКООНИК относно годишните инвентаризации и ревизираните насоки на МГПК от 1996 г. за националните инвентаризации на парниковите газове.

(6)

Държавите-членки и Комисията следва да подготвят докладите си, описващи постигнатия напредък, до 2005 г. в съответствие с насоките на РКООНИК за информациите от отделните страни и насоките съгласно член 7 от Протокола Киото.

(7)

Държавите-членки и Комисията следва да подготвят отчетите си относно допълнителния период, определен в Споразумението от Маракеш за изпълнение на ангажиментите след изтичане на този период в съответствие с насоките съгласно член 7 от Протокола от Киото.

(8)

Процедурите и сроковете за сътрудничество и координация между държавите-членки и Общността по отношение задълженията във връзка с Решение № 280/2004/ЕО, изложени в настоящото решение, ще гарантира навременното и ефективно изпълнение на тези задължения.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, упоменат в член 9 от Решение № 280/2004/ЕО.

РЕШИ:

ГЛАВА I

Предмет

Член 1

Предмет

Настоящото решение установява правила за прилагането на Решение № 280/2004/ЕО по отношение на следното:

а)

отчитане на информацията, упомената в член 3, параграфи 1 и 2 от Решение № 280/2004/ЕО, в съответствие с член 3, параграф 3 от него;

б)

установяване в Общността на система на инвентаризации, в съответствие с член 4, параграф 2 от Решение № 280/2004/ЕО;

в)

изискванията за отчетност относно демонстрирането на напредък, както се изисква от член 3, параграф 2 от Протокола от Киото и за отчетност по отношение на допълнителния период, определен в Споразумението от Маракеш за изпълнение на ангажиментите в съответствие с член 5, параграф 6 от Решение № 280/2004/ЕО;

г)

процедурите и сроковете за сътрудничество и координация на задълженията, изброени в член 8, параграф 1 от Решение № 280/2004/ЕО, в съответствие с член 8, параграф 3 от това решение.

ГЛАВА II

Отчетност от страна на държавите-членки

Раздел I

Годишни доклади

Член 2

Ръководство за определянето и отчетността

1.   Държавите-членки определят информацията, отчитана съгласно член 3, параграф 1 от Решение № 280/2004/ЕО, в съответствие с:

а)

преработените насоки от 1996 г. на Междуправителствена група по промените на климата (Intergovernmental Panel on CLimate change МГПК) относно националните насоки за емисиите на парникови газове, наричани по-долу „преработени насоки от 1996 г. на МГПК относно националните насоки за емисиите на парникови газове“;

б)

Ръководството на МГПК относно добрата практика и намаляване неточностите в националните инвентаризации на емисиите на IPPC good practice guidance and uncertainty management in national greenhouse inventories парникови газове, наричани по-долу „Ръководство на МГПК относно добрата практика“;

в)

Ръководство на МГПК относно добрата практика при използването на земята, промените в предназначението на земята и горското стопанство (land use, land-use change and forestry ИЗПЗГС), наричани по-долу „ръководство на МГПК относно добрата практика при ИЗПЗГС“.

2.   Държавите-членки съобщават информацията, която се отчита съгласно член 3, параграф 1 от Решение № 280/2004/ЕО, на Комисията с копие до Европейската агенция по околната среда, в съответствие с:

а)

насоките за подготовката на националната информация от страните, съдържащи се в приложение I към Конвенцията, част I: Указания на РКООНИК за отчитането чрез годишните инвентаризации, по-нататък наричани „указания на РКООНИК за отчитането чрез годишните инвентаризации“;

б)

насоките за подготовка на информацията, изисквана съгласно член 7 от Протокола от Киото, наричани по-долу „насоките съгласно член 7 от Протокола от Киото“.

3.   Пълният национален инвентаризационен доклад, упоменат в член 3, параграф 1, алинея 2 от Решение № 280/2004/ЕО, се съставя с използване на структурата на националния инвентаризационен отчет, определена в насоките на РКООНИК за отчитането за годишните инвентаризации.

Член 3

Отчитане съгласно член 3 параграф 1, буква г) от Решение № 280/2004/ЕО

1.   Съгласно член 3, параграф 3 от Протокола от Киото и съответните решения, приети според него и по смисъла на член 3, параграф 1, буква г) от Решение № 280/2004/ЕО, държавите-членки отчитат своите антропогенни емисии на парникови газове по източници и отстраняването чрез приемници на сточни води, настъпващи вследствие промяната предназначението на земите и дейности, свързани с горското стопанство съгласно член 3, параграф 3 от Протокола от Киото за годините от 1990 г. до предпоследната година.

Държавите-членки, които изберат управление на горите, управление на обработваемите земи и земите, заети с пасища или в рекултивация, съгласно член 3, параграф 4 от Протокола от Киото, освен това отчитат антропогенните емисии от парникови газове по източници и измиванията по приемници на сточни води, за всяка от избраните дейности за годините от 1990 г. до предпоследната година.

Държавите-членки ясно да разграничават тази информация от оценки на антропогенните емисии от източниците, изброени в приложение А към Протокола от Киото.

2.   Държавите-членки предоставят информацията от параграф 1 в техните отчети, представяни след 15 януари 2010 г.

Член 4

Отчитане съгласно член 3, параграф 1, буква е) от Решение № 280/2004/ЕО

1.   По смисъла на член 3, параграф 1, буква е) от Решение № 280/2004/ЕО държавите-членки отчитат:

а)

описание на институционалните договорености в държавите-членки за подготовка на инвентаризациите и на процеса на подготовка на инвентаризациите;

б)

описание на използваните методологии и източници на данни, включително информация за използваните методи и видовете данни за дейността и факторите за емисиите, използвани като основните източници от Общността, както се дефинират от Комисията към 31 октомври в съответствие с глава 7 на насоките на МГПК относно добрата практика и глава 5 на насоките на МГПК относно добрата практика за ЗППЗГС. Държавите-членки предоставят тази информация като се позовават на раздели от националния инвентаризационния отчет или в табличния формат, показан в приложение I към настоящото решение;

в)

информация относно програмата на държавата-членка за осигуряване и контрол на качеството, включително нейните цели по качеството и осигуряването качеството на инвентаризацията, както и плана за контрол на качеството;

г)

обща оценка на неточностите;

д)

обща оценка на пълнотата, имайки предвид географския обхват на въпросната държава-членка и евентуалните пропуски при представяните инвентаризации;

е)

сравнение между секторния подход с референтния подход;

ж)

евентуалните отговори на прегледа от РКООНИК на предходните национални инвентаризации и информация за евентуално направените преизчисления;

з)

описание и тълкуване на тенденциите при емисиите в миналото.

2.   В информацията, която трябва да се предостави съгласно букви а)—д) от параграф 1, държавите-членки могат да посочват, че в тези раздели няма настъпили промени.

Член 5

Отчитане съгласно член 3, параграф 1, буква ж) от Решение № 280/2004/ЕО

Информацията от националния регистър, упомената в член 3, параграф 1, буква ж) от Решение № 280/2004/ЕО, включва информацията, изисквана съгласно насоките съгласно член 7 от Протокола от Киото.

Член 6

Отчитане съгласно член 3, параграф 1, буква з) от Решение № 280/2004/ЕО

Информацията за юридическите лица, упоменати в член 3, параграф 1, буква з) от Решение № 280/2004/ЕО, включва списък на юридическите лица, на които държавата-членка е разрешила да притежават Единици разпределено количество (ЕРК), Единици за абсорбция (ЕА), Единици за намаляване на емисиите (ЕНЕ) и Проверени намаления на емисиите (ПНЕ), в това число временни ПНЕ (вПНЕ) и дългосрочни ПНЕ (дПНЕ).

Член 7

Отчитане съгласно член 3, параграф 1, буква й) от Решение № 280/2004/ЕО

Информацията относно показателите, упоменати в член 3, параграф 1, буква й) от Решение № 280/2004/ЕО:

а)

включва до 15 януари 2005 г. и всяка година след това стойностите на приоритетните показатели, изброени в таблица II-1 от приложение II;

б)

следва да включва към 15 януари 2005 г. и всяка година след това стойностите на допълнителните приоритетни показатели, изброени в таблица II-2 от приложение II;

б)

следва да включва към 15 януари 2005 г. и всяка година след това стойностите на допълнителните приоритетни показатели, изброени в таблица II-3 от приложение II;

Раздел 2

Двугодишни отчети

Член 8

Насоки за отчитането

Държавите-членки отчитат информацията, изброена в член 3, параграф 2 от Решение № 280/2004/ЕО в съответствие с насоките за подготовка на националните съобщения от Страните, включени в приложение I към Конвенцията, част II: насоките на РКООНИК за отчитане с националните съобщения, наричани по-долу „насоки на РКООНИК за отчитане с националните информации“ и насоките съгласно член 7 от Протокола от Киото.

Член 9

Отчитане съгласно член 3, параграф 2, буква а) от Решение № 280/2004/ЕО

Информацията относно националните политики и мерки, упомената в член 3, параграф 2, буква а) от Решение № 280/2004/ЕО, включва:

а)

списък на политиките и мерките, които са приключили или са били отменени по време на отчетния период;

б)

описание на реалното и очакваното взаимодействие с други имащи отношение политики и мерки и със съответните политики и законодателство на Общността;

в)

данни относно очакванията за години 2005, 2010, 2015 и 2020, както са посочени в приложение III към настоящото решение.

Член 10

Отчитане съгласно член 3, параграф 2, буква б) от Решение № 280/2004/ЕО

1.   По смисъла на член 3, параграф 2, буква б) от Решение № 280/2004/ЕО, държавите-членки ясно разграничават техните прогнози „с вземане на мерки“ и „без вземане на мерки“ и политиките и мерките, включени в него.

Прогнозата „с вземане на мерки“ включва приложените и приетите политики и мерки. Прогнозата „с вземане на допълнителни мерки“ включва планираните политики и мерки.

Държавите-членки могат да включват информация относно прогнози „без вземане на мерки“ като част от техните прогнози „с вземане на мерки“ и „с вземане на допълнителни мерки“. Една прогноза „без вземане на мерки“ изключва всички политики и мерки, приложени, приети или планирани след годината, избрана като начална година за въпросната прогноза.

2.   Описанията на методологии, модели, основни предпоставки и основни входни и изходни параметри, упоменати в член 3, параграф 2, буква б) iv) от Решение № 280/2004/ЕО, включват, ако са използвани, задължителните параметри, установени в точка 1 от приложение IV към настоящото решение.

Държавите-членки се насърчават да отчитат параметрите на прогнозите, включени в списъка на препоръчаните параметри, изложени в точка 2 от приложение IV към настоящото решение.

Държавите-членки предприемат анализ на чувствителността на техните прогнози, съсредоточен върху ключовите входни променливи в техните прогнозни модели.

Държавите-членки се насърчават да дефинират благоприятен, среден и неблагоприятен сценарий за ключовите входни променливи и да определят количествено очакваните емисии при тези сценарии. Също така държавите-членки се насърчават да включат елемент на устойчивост в техните прогнозни модели и методите, използвани за техните оценки. Държавите-членки могат да разгледат използването на многовариантни сценарии, използвайки съчетания от входни променливи.

Член 11

Отчитане съгласно член 3, параграф 2, буква б) vi) и член 3, параграф 2, буква г) от Решение № 280/2004/ЕО

Държавите-членки предоставят информация за използването от тяхна страна на съвместното изпълнение на механизма за чисто развитие и международната търговия с емисии съгласно членове 6, 12 и 17 от Протокола от Киото, за това как изпълняват ангажиментите си за ограничаване или намаляване на емисиите, съгласно член 2 от Решение 2002/358/ЕО (2) на Съвета и Протокола от Киото на базата на въпросника, посочен в приложение V към настоящото решение. Държавите-членки с насърчават да предоставят тази информация ежегодно, като част от техния доклад съгласно член 3, параграф 1 от Решение № 280/2004/ЕО.

Държавите-членки могат да ограничават тази информация до промени или добавки към информацията, отчетена на база инвентаризацията от предходната година.

ГЛАВА III

Системата на инвентаризация в Общността

Раздел 1

Системата на инвентаризация в Общността

Член 12

Качество и размяна на информация и данни в инвентаризационната система на Общността

1.   Държавите-членки гарантират качеството на данните за дейността, факторите на емисиите и други параметри, използвани в техните национални инвентаризации на парниковите газове в съответствие с практическото ръководство на МГПК относно добрата практика и ръководството на МГПК относно добрата практика при ЗППЗГС.

2.   Държавите-членки представят своите ежегодни инвентаризации на Комисията в електронен формат и предоставят копие на Европейската агенция по околната среда.

Раздел 2

Оценки за данни, които липсват в някоя от националните инвентаризации, съгласно член 4, параграф 1 от Решение № 280/2004/ЕО

Член 13

Оценки за данни, които липсват в някоя от националните инвентаризации, съгласно член 4, параграф 1 от Решение № 280/2004/ЕО

Ако някоя държава-членка не представи всички данни, изискващи се съгласно член 3, параграф 1 от Решение № 280/2004/ЕО до 15 март на отчетна година, Комисията изготви оценъчни стойности за данните, които липсват за тази държава-членка, за да бъдат включени в инвентаризацията за Общността на парниковите газове за тази отчетна година и категория източник, в съответствие с насоките на РКООНИК за отчитането чрез годишните инвентаризации и преработените насоки от 1996 г. на МГПК относно националните инвентаризации на емисиите на парникови газове.

Член 14

1.   Оценъчните стойности на Комисията за липсващите данни се основават на принципите, установени в параграфи 2, 3 и 4.

2.   Ако държавата-членка разполага с непрекъсната поредица отчетени оценъчни стойности за съответната категория от предишни години, която не е била предмет на уточнения съгласно член 5, параграф 2 от Протокола от Киото, за екстраполиране на оценъчната стойност на емисията ще се използва тази поредица.

За емисиите от въглероден диоксид от енергийния сектор, екстраполацията на емисиите трябва да се основава на процента на изменение от оценъчните стойности на Евростат за промяна на емисиите на въглероден диоксид.

3.   Ако оценката за съответната категория източници е била предмет на корекции съгласно член 5, параграф 2 от Протокола от Киото през предишните години и държавата-членка не е представила преработена оценъчна стойност, основният метод за корекция, използван от екипа оценяващи експерти, както е описано в техническото ръководство за методологиите за коригиране съгласно член 5, параграф 2 от Протокола от Киото, наричани по-долу „техническо ръководство за корекции“ се използват без прилагане на фактора на консервативност, дефиниран в това ръководство.

4.   Ако няма налице непрекъсната поредица отчетени оценъчни стойности за съответната категория от предишни години и ако оценъчната стойност за категорията на източника не е била предмет на корекции съгласно член 5, параграф 2 от Протокола от Киото, оценката се основава на техническото ръководство за корекциите, без прилагане на фактора на консервативност, дефиниран в това ръководство.

Член 15

Комисията подготвя оценките, упоменати в член 14, до 31 март на отчетната година, след консултации във въпросната държава-членка и съобщава тези оценки на другите държави-членки.

Член 16

Въпросната държава-членка използва оценките, посочени в член 14, за своя национален отчет до РКООНИК, за да се гарантира последователност при инвентаризацията в Общността и инвентаризациите на държавите-членки.

ГЛАВА IV

Отчитане във връзка с демонстрирането на напредък до 2005 г. и допълнителния период за изпълнение на ангажиментите

Раздел 1

Отчети във връзка с демонстрирането на напредък до 2005 г. и допълнителния период за изпълнение на ангажиментите

Член 17

Отчитане на държавите-членки във връзка с демонстрирането на напредък до 2005 г. съгласно член 5, параграф 4 от Решение № 280/2004/ЕО

1.   Държавите-членки подготвят доклада за демонстрирането на напредък към 2005 г. в съответствие с ръководството на РКООНИК за отчитане с националните информации и насоките съгласно член 7 от Протокола от Киото. Докладът включва:

а)

описание на националните мерки, включително правни и институционални, стъпки, предприети от държавата-членка за да изпълни тя ангажиментите си съгласно член 2 от Решение 2002/358/ЕО и Протокола от Киото и евентуално мерки за спазването и изпълнението им в национален мащаб;

б)

информация относно тенденциите в и прогнозите за, емисиите на парникови газове на национално равнище, където тенденциите ще се основават на данни от инвентаризацията, подадени до РКООНИК до 15 април 2005 г.;

в)

оценка на това как националните мерки, посочени в буква а), в светлината на тенденциите и прогнозите, упоменати в буква б), ще допринесат за изпълнение от държавата-членка на ангажиментите ѝ съгласно член 2 от Решение 2002/358/ЕО и Протокола от Киото;

г)

описание на дейностите, мерките и програмите, предприети от държавата-членка с цел изпълнение на ангажиментите ѝ съгласно членове 10 и 11 от Протокола от Киото.

2.   държавите-членки представят доклада като единен документ, включващ четири раздела, съдържащи информацията, изброена в параграф 1, букви а)—г).

Информацията за прогнозите, посочени в параграф 1, буква б), трябва да съответства на информацията, изпратена на Комисията до 15 юни 2005 г. съгласно член 5, параграф 3 от Решение 280/2004/ЕО.

Раздел 2

Отчети след изтичане на допълнителния период за изпълнение на ангажиментите

Член 18

Отчитане на държавите-членки след изтичане на допълнителния период за изпълнение на ангажиментите съгласно член 5, параграф 5 от Решение № 280/2004/ЕО

Докладът на всяка държава-членка трябва да съдържа следната информация, съгласно начините за отчитане на разпределените количества, в съответствие с член 7, параграф 4 от Протокола от Киото:

а)

За текущата календарна година — до края на допълнителния период за изпълнение на ангажиментите (време по Гринуич), общото количество на:

i)

ЕНЕ, ПНЕ (в това число дПНЕ и вПНЕ), ЕРК и ЕА във всички депозитни и компенсационни сметки и сметки за замяна и за извеждане от употреба на държавата-членка и във всички депозитни сметки на търговци и лица към 1 януари на всяка година;

ii)

ЕРК, издадени на базата на разпределени количества, съгласно член 3, параграф 7 и член 3, параграф 8 от Протокола от Киото;

iii)

ЕНЕ, издадени на база проектите, започнати в изпълнение на член 6 от Протокола от Киото;

iv)

ЕНЕ, ПНЕ (в това число дПНЕ и вПНЕ), ЕРК и ЕА, получени от други регистри и отделен списък, показващ идентичността на изходните сметки и регистри;

v)

ЕА издадени на базата на всяка от дейностите съгласно член 3, параграфи 3 и 4 от Протокола от Киото;

vi)

ЕНЕ, ПНЕ (в това число дПНЕ и вПНЕ), ЕРК и ЕА, прехвърлени в други регистри и отделен списък, показващ идентичността на приемащите сметки и регистри;

vii)

ЕНЕ, ПНЕ, ЕРК и ЕА, отменени базата на дейностите съгласно член 3, параграфи 3 и 4 от Протокола от Киото;

viii)

ЕНЕ, ПНЕ, ЕРК и ЕА, отменени по решение на Комитета по изпълнението, че съответната държава-членка не изпълнява задължението си член 3, параграф 1 от Протокола от Киото;

ix)

Другите отменени ЕНЕ, ПНЕ (в това число дПНЕ и вПНЕ), ЕРК и ЕА;

x)

Другите изведени от употреба ЕНЕ, ПНЕ (в това число дПНЕ и вПНЕ), ЕРК и ЕА;

xi)

ЕРК, ПНЕ, ЕНЕ, ЕА и вПНЕ, прехвърлени в сметката за замяна на вПНЕ за първия период на ангажименти от Протокола от Киото;

xii)

ЕРК, ПНЕ, ЕНЕ, ЕА и дПНЕ, прехвърлени в сметката за замяна на дПНЕ за първия период на ангажименти от Протокола от Киото;

б)

общото количество и поредните номера на ЕНЕ, ЕРК, ЕА, ПНЕ (в това число дПНЕ и вПНЕ) в сметката на държавата-членка за замяна към края на отчетния период;

в)

общото количество и поредните номера на ЕНЕ, ПНЕ и ЕРК, за които държавата-членка иска да бъдат прехвърлени към някой последващ период на ангажименти.

Тази информация включва само валидните за въпросния период на ангажимент ЕНЕ, ЕРК, ЕА, ПНЕ (в това число дПНЕ и вПНЕ). То се определя на основата на информацията, предоставена съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 2216/2004 на Комисията (3) и се предава в електронен формат.

Член 19

Отчитане на Общността след изтичане на допълнителния период за изпълнение на ангажиментите съгласно член 5, параграф 5 от Решение № 280/2004/ЕО

Отчетът на Общността съдържа следната информация:

а)

общите количества на единиците, изброени в член 18, буква а), докладвани от държавите-членки и общите количества от тези единици, държани в регистъра на Комисията;

б)

общото количество и серийните номера на ЕНЕ, ЕРК, ЕА, ПНЕ (в това число дПНЕ и вПНЕ) в сметките на Общността за извеждане от употреба към края на отчетния период;

в)

общото количество и поредните номера на ЕНЕ, ПНЕ и ЕРК, за които всяка държава-членка и Общността искат да бъдат прехвърлени към следващия период на ангажименти съгласно начините за отчитане на разпределените суми съгласно член 7, параграф 4 от Протокола от Киото.

ГЛАВА V

Процедури и срокове за сътрудничество и координация

Член 20

Съставяне на инвентаризацията на Общността за парниковите газове и доклада за инвентаризацията съгласно член 8, параграф 1, буква а) от Решение № 280/2004/ЕО

1.   Държавите-членки използват инструментите на ReportNet на Европейската агенция по околната среда, който се предоставя в изпълнение на Регламент (ЕО) № 1641/2003 на Европейския парламент и на Съвета (4) за представяне на годишна информация съгласно член 3, параграф 1 от Решение № 280/2004/ЕО.

2.   Евентуално актуализираните данни, предоставени от държавите-членки в съответствие с член 4, параграф 1 от Решение № 280/2004/ЕО се ограничава до подаване на липсващи данни и отстраняване на противоречия.

3.   Процедурите и сроковете за съставяне на инвентаризацията на Общността и доклада за инвентаризацията са записани в приложение VI.

Член 21

Процедурите по преразглеждане, коригиране и съответствие с разпоредбите съгласно РКООНИК и Протоколът от Киото, в съответствие с член 8, параграф 1, букви б) и в) от Решение № 280/2004/ЕО

1.   Ако на 1 юни държава-членка не е подала годишния си доклад за инвентаризацията до РКООНИК, тя веднага нотифицира за това Комисията.

2.   Държавите-членки нотифицират Комисията в рамките на една седмица след получаване от РКООНИК което и да е от следната информация:

а)

указания от екип оценяващи експерти за проблеми, свързани с инвентаризацията на държавата-членка, които се нуждаят от корекция;

б)

Поправки на оценъчните стойности, извършени съгласувано от държавата-членка и екипа оценяващи експерти, във въпросната представена инвентаризация;

в)

коригираните оценъчни стойности в проект на отделен доклад за прегледа на инвентаризацията, ако държавата-членка не е коригирала проблема по убедителен за екипа оценяващи експерти начин;

г)

Въпроси във връзка с прилагането, които са били поставени пред Изпълнителния комитет съгласно Протокола от Киото, нотификацията от Изпълнителния комитет се пристъпва към елемент от изпълнението и всички предварителни констатации и решения на Изпълнителния комитет и неговите органи, имащи отношение към държавата-членка.

Във връзка с буква а) държавата-членка нотифицира Комисията как възнамерява да реши проблемите, установени от екипа експерти.

Във връзка с буква в) държавата-членка нотифицира Комисията дали приема или не приема направените корекции.

Комисията информира другите държави-членки в рамките на една седмица от получаване на информацията в букви а)—г) от въпросната държава-членка.

3.   Комисията информира всички държави-членки в рамките на една седмица от получаването на следната информация от РКООНИК:

а)

указания от екип оценяващи експерти за проблеми, свързани с инвентаризацията в Общността, които налагат коригиране;

б)

поправки на инвентарните оценки, извършени съгласувано от Общността и екипа оценяващи експерти, във въпросната представена инвентаризация;

в)

коригирани оценки в проект на отделен доклад за прегледа на инвентаризацията, ако Общността не е коригирала проблема по убедителен за екипа оценяващи експерти начин;

г)

въпроси във връзка с прилагането, които са били представени на Изпълнителния комитет съгласно Протокола от Киото, известието от Изпълнения комитет да се пристъпи към елемент от изпълнението и всички предварителни констатации и решения на Изпълнителния комитет и неговите органи, имащи отношение към Общността.

4.   Държавите-членки координират с Комисията отговора си в процеса на преглед по отношение задълженията съгласно Решение № 280/2004/ЕО:

а)

в сроковете, предвидени съгласно Протокола от Киото, ако коригираните стойности в една отделна година или ако кумулативните корекции в последващи години от периода на ангажимент за една или повече държави-членки биха предполагали коригиране на инвентаризацията на Общността от мащаб, водещ до неспазване на изискванията на методологията и към отчитането съгласно член 7, параграф 1 от Протокола от Киото, за целите на изискванията за допустимост, установени в насоките съгласно член 7 от Протокола от Киото.

б)

в рамките на две седмици преди представяне на съответните органи съгласно Протокола от Киото на следното:

i)

искане да се преразгледа дадена корекция;

ii)

искане за възстановяване на допустимостта;

iii)

отговор на решение да се пристъпи към елемент от изпълнението и всички предварителни констатации на Изпълнителния комитет.

5.   Държавите-членки информират Комисията и останалите държави-членки за корекциите, изчислени за техните инвентарни оценки по време на процедурата по доброволно коригиране, приложена съгласно техническото ръководство за корекциите.

Член 22

Подготовката на докладите за демонстриране на напредък съгласно член 8, параграф 1, буква г) от Решение № 280/2004/ЕО

1.   Проектодокладът на Комисията за демонстриране на напредъка, постигнат към 2005 г. от Общността се изпраща на държавите-членки до 30 юли 2005 г. Държавите-членки изпращат коментарите си най-късно до 31 август 2005 г.

2.   Държавите-членки представят докладите си за демонстриране на напредъка, постигнат към 2005 г. в Секретариата на РКООНИК до 1 януари 2006 г. и в същия ден предоставят на Комисията електронно копие от този материал.

Член 23

Доклад за определянето на разпределено количество съгласно член 8, параграф 1, буква д) от Решение № 280/2004/ЕО

1.   Всяка държава-членка представя на Комисията до 15 януари 2006 г. следната информация:

а)

пълна поредица във времето на инвентаризациите на антропогенни емисии от източници на парникови газове по източници и абсорбиране от водните приемници, които не се контролират според Протокол от Монреал, както е докладвано пред РКООНИК;

б)

идентифициране на избраната от нея базова година за хидрофлуороводородите, перфлуороводородите и серния хексафлуорид, както са докладвани пред РКООНИК;

в)

предложението ѝ за нейното равнище на емисии, изразено в тонове еквивалент въглероден диоксид, съгласно член 3 от Решение № 2002/358/ЕО и член 3, параграфи 7 и 8 от Протокола от Киото, след установяването на окончателните цифри за емисиите през базовата година и на база на количествения израз на ангажиментите за ограничаване или намаляване на емисиите, както са изложени в приложение II към Решение № 2002/358/ЕО и Протокола от Киото, като се вземат предвид методологиите за оценяване на антропогенните емисии от източници на парникови газове по източници и измиванията по приемници на сточни води, упоменати в член 5, параграф 2 от Протокола от Киото и методите за изчисляване на разпределени количества, съгласно член 3, параграфи 7 и 8 от Протокола от Киото.

г)

изчисляването на резерва ѝ за периода на ангажимент, като 90 % от предлаганото за нея разпределено количество или 100 % от петкратния размер на нейната най-скоро прегледана инвентаризация, което от двете е по-ниското.

д)

идентификация на нейния избор на единични минимални стойности за площите, покрити с гори, земната площ и височината на дърветата, които се използват в отчитането на дейностите ѝ съгласно член 3, параграфи 3 и 4 от Протокола от Киото, заедно с обосновка на съответствието на тези стойности с информацията, която е била докладвана в предишни периоди на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) или други международни органи и в случай на различия, обяснение защо и как тези стойности са били избрани, в съответствие с определенията, методите, правилата и насоките, отнасящи се до земеползването, промените в предназначението на земята и горското стопанство, съгласно Протокола от Киото;

е)

идентифициране на нейния избор на дейности съгласно член 3, параграф 4 за включване в нейното счетоводство за първия период на ангажимент, заедно с информация за това как нейната национална система съгласно член 5, параграф 1 от Протокола от Киото ще определя земните участъци, свързани с дейностите, съгласно определенията, методите, правилата и насоките, отнасящи се до земеползването, промените в предназначението на земята и горското стопанство, съгласно Протокола от Киото;

ж)

идентификация дали тя възнамерява да се отчита ежегодно или за целия период на ангажимент, за всяка от дейностите съгласно член 3, параграфи 3 и 4 от Протокола от Киото;

з)

описание на нейната национална система в съответствие с член 5, параграф 1 от Протокола от Киото, в съответствие с насоките, изложени в член 7 от Протокола от Киото;

и)

Описание на нейния национален регистър, в съответствие с насоките, установени в член 7 от Протокола от Киото.

Държавите-членки, които не са вписани в приложение II към Решение № 2002/358/ЕО, представят тази информация до 15 юни 2006 г.

2.   Времевият график за подготовката и представянето на докладите, упоменати в член 7, параграф 1 от Решение № 280/2004/ЕО и представени в съответствие с методите за отчитане на разпределените количества съгласно член 7, параграф 4 от Протокола от Киото е установен в приложение VII.

Член 24

Отчитане по отношение на допълнителния период за изпълнениена ангажиментите съгласно член 8, параграф 1, буква е) от Решение № 280/2004/ЕО

1.   Докладите на държавите-членки след изтичане на допълнителния период за изпълнение на ангажиментите се представят в Секретариата на РКООНИК и в Комисията в рамките на един месец след изтичане на допълнителния период за изпълнение на ангажиментите.

2.   Докладът на Общността след изтичането на допълнителния период за изпълнение на ангажиментите се представя в Секретариата на РКООНИК в рамките на един месец след получаване на докладите на държавите-членки, упоменати в параграф 1.

ГЛАВА VI

Заключителни разпоредби

Член 25

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 26

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 10 февруари 2005 година.

За Комисията

Stavros DIMAS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 49, 19.2.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 130, 15.5.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 386, 29.12.2004 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Таблица на методологиите, източниците на данни и факторите на емисиите, използвани от държавите-членки за основните източници на ЕС по смисъла на член 4, параграф 1, буква б)

Използваната информация за методите може да бъде трети метод, моделът или специфичния подход на дадена страна. Данните за дейността могат да бъдат взети от националните статистически данни или да бъдат специфични заводи. Факторите, свързани с емисиите може да бъдат недостатъците във факторите за емисиите МГИК, както е посочено в преработените насоки на МГИК за националните инвентаризации на ефектите на парникови газове и в ръководството за добрата практика на МГИК, емисионни фактори, специфични за дадена страна, фактори, специфични за емисии от заводи или емисионните фактори CORINAIR, разработени съгласно Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния от 1979 г.

ТАБЛИЦА I-1

Обобщен доклад на Общността за методите, данните за дейността и използваните емисионни фактори (Енергия)

ИЗТОЧНИЦИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ И ПРИЕМНИЦИ

CO2

CH4

N20

КАТЕГОРИИ

Основен източник (1)

Прилаган метод (2)

Данни за дейността (3)

Фактор на емисиите (4)

Основен източник (1)

Прилаган метод (2)

Данни за дейността (3)

Фактор на емисиите (4)

Основен източник (1)

Прилаган метод (2)

Данни за дейността (3)

Фактор на емисиите (4)

1.

Енергетика

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

A.

Изгаряне на горива

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

1.

Енергийни отрасли

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

а.

Обществено производство на ток и отопление

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б.

Рафиниране на петрол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в.

Производство на твърди горива и други енергийни отрасли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Производствени отрасли и строителство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а.

Желязо и стомана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б.

Цветни метали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в.

Химикали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.

Пулп, хартия и печат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д.

Производство на храни, напитки и тютюн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е.

Други (както е специфицирано в таблица 1.A(a)s2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а.

Гражданско въздухоплаване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б.

Шосеен транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в.

Железници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.

Корабоплаване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д.

Др. транспорт (както е специфицирано в табл. 1.A(a)s3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Други сектори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а.

Търговски/институционален

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б.

Жилищно строителство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в.

Земеделие/гори/рибарство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а.

Стационарни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.

Мобилни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Летливи емисии от горива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Твърди горива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а.

Въгледобив

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б.

Преработка на твърди горива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в.

Други (както е специфицирано в таблица 1.Б.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Петрол и природен газ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а.

Петрол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б.

Природен газ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в.

Изхвърляне и изгаряне на газове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.

Други (както е специфицирано в таблица 1.Б.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ТАБЛИЦА I-2

Обобщен доклад на Общността относно използваните методи, данни за дейността и емисионни фактори(промишлени процеси)

ИЗТОЧНИЦИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ И ПРИЕМНИЦИ

CO2

CH4

N20

HFCs

PFCs

SF6

КАТЕГОРИИ

Основен източник (1)

Прилаган метод (2)

Данни за дейността (3)

Фактор на емисиите (4)

Основен източник (1)

Прилаган метод (2)

Данни за дейността (3)

Фактор на емисиите (4)

Осн. източник (1)

Прилаган метод (2)

Данни за дейността (3)

Фактор на емисиите (4)

Осн. източник (1)

Прилаган метод (2)

Данни за дейността (3)

Фактор на емисиите (4)

Основен източник (1)

Прилаган метод (2)

Данни за дейността (3)

Фактор на емисиите (4)

Основен източник (1)

Прилаган метод (2)

Данни за дейността (3)

Фактор на емисиите (4)

2.

Промишлени процеси

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

А.

Минерални продукти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

1.

Производство на цимент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

2.

Производство на вар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

3.

Използване на варовик и доломит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

4.

Производство и използване на калцинирана сода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

5.

Асфалтови покриви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

6.

Асфалтиране шосета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

7.

Други (както е специфицирано в таблица 2(I) A-Ж)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Б.

Хим. промишленост

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Производство на амоняк production

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Производство на азотна киселина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Производство на адипинова киселина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Производство на карбид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Други (както е специфицирано в таблица 2(I) A-Ж)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.

Производство на метали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Производство на желязо и стомана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Производство на феросплави

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Производство на алуминий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

SF6, използван в леярни за алуминий и магнезий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Други (както е специфицирано табица 2(I) A-Ж)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.

Други производства

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

1.

Пулп и хартия

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

2.

Храни и напитки

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Д.

Производство на халовъглероди и SF6

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Емисии от странични продукти

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Летливи емисии

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Други (както е специфицирано в таблица 2(II)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.

Потребление на халовъглероди и SF6

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Хладилно и климатично оборудване

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Пеногасители

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Пожарогасители

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Аерозоли/инхалатори с измерени дози

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Разтворители

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Други приложения чрез използване на заместители на ОРВ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Производство на полупроводници

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Електрическо оборудване

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Други (както е спецфицирано в таблица 2(II)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж.

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ТАБЛИЦА I-3

Обобщен доклад на Общността относно използваните методи, данни за дейността и емисионни фактори(използване на разтворители и други продукти, земеделие)

ИЗТОЧНИЦИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ И ПРИЕМНИЦИ

CO2

CH4

N20

КАТЕГОРИИ

Основен източник (1)

Прилаган метод (2)

Данни за дейността (3)

Фактор на емисиите (4)

Основен източник (1)

Прилаган метод (2)

Данни за дейността (3)

Фактор на емисиите (4)

Основен източник (1)

Прилаган метод (2)

Данни за дейността (3)

Фактор на емисиите (4)

3.

Разтвор. и използване на други продукти

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

А.

Използване на бои

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Б.

Обезмасляване и химическо чистене

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

В.

Химически продукти, производство и преработка

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Г.

Други

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

4.

Земеделие

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

А.

Чревна ферментация

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

1.

Добитък

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

2.

Бикове

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

3.

Овце

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

4.

Други

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Б.

Извозване на оборски тор

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Добитък

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Бикове

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Овце

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Други

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

В.

Отглеждане на ориз

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Г.

Земеделски почви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Преки емисии в почвата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Тор от пасбища, ливади, поляни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Индиректни емисии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Други (както е специфицирано в таблица 4.Г)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.

Препоръчително палене на стърнища

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.

Изгаряне на полето на земеделски остатъци

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж.

Други

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 


ТАБЛИЦА I-4

Обобщен доклад на Общността относно използваните методи, данни за дейността и емисионни фактори(промяна предназначението на земите, горско стопанство, отпадъци, други)

ИЗТОЧНИЦИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕИ ПРИЕМНИЦИ

CO2

CH4

N20

КАТЕГОРИИ

Основен източник (1)

Прилаган метод (2)

Данни за дейността (3)

Фактор на емисиите (4)

Основен източник (1)

Прилаган метод (2)

Данни за дейността (3)

Фактор на емисиите (4)

Основен източник (1)

Прилаган метод (2)

Данни за дейността (3)

Фактор на емисиите (4)

5.

земеползване, промяна на предназначението на земите и горското стопанство

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

А.

Горски земи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Горски земи, оставащи горски земи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Земя, преобразувана в горска земя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.

Обработваема земя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Обработваема земя, която остава обработваема

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Земя, преобразувана в обработваема земя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.

Пасбища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Пасбища, който остават пасбища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Земя, преобразувана в пасбища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.

Мочурища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Мочурища, които остават такива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Земя, преобразувана в мочурища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.

Населени места

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Населени места, оставащи такива

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Земя, която е преобразувана в земя за населени места

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.

Друга земя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Друга земя, оставаща такава

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Земя, преобразувана в друга земя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж.

Друго (моля, уточнете)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти от дървесина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Отпадъци

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

А.

Депониране на твърди отпадъци в земя

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

 

1.

Управлявано депониране на отпадъци в земята

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

2.

Неуправлявани депа за депониране на отпадъци

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

3.

Друго (както е специфицирано в таблица 6.А)

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Б.

Обработка на отпадъчни води

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Промишлени отпадъчни води

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Битови и стопански отпадъчни води

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Други (както е специфицирано в таблица 6.Б)

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

В.

Изгаряне на отпадъци

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Други (както е специфицирано в Обобщение 1.А)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Елементи за напомняне:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Международни запаси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въздухоплаване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емисии на CO2 от биомаса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Основни източници в Общността. Трябва да се попълни от Комисията/ЕИП с резултатите от анализа на категорията на основните източници и предишната представена инвентаризация.

(2)  Използвайте следните кодове за уточняване на приложения метод:

 

D (Базов за МГПК)

 

RA (РЕФЕРЕНТЕН подход)

 

T1 (МГПК, Ред 1)

 

T1a, T1b, T1c (МГПК — ред 1a, ред 1b и ред 1c съответно)

 

T2 (МГПК — равнище Т2)

 

T3 (МГПК — равнище Т3)

 

C (CORINAIR)

 

CS (специфичен за държавата)

 

M — моделиране

 

COPERT X (COPERT модел X = Версия)

Ако използвате повече от един метод в рамките на една категория източници, избройте съответните методи. Обясненията относно методите, специфични за дадена държава или които и да било изменения на базовите методи на МГПК, както и информацията относно използването на различни методи по категории източници, където е посочен повече от един метод, трябва да се даде в полето за документация.

(3)  Използвайте следните кодове за специфициране на използваните източници данни:

 

NS (национална статистика)

 

RS (регионална статистика)

 

IS (международна статистика)

 

PS (специфичен за съоръжението)

 

AS (асоциации, бизнес организации)

 

Q (специфични въпросници, проучвания)

Ако горните кодове не са подходящи за националните обстоятелства, използвайте допълнителни кодове и ги обяснете в полето за документация. Ако е било използвано съчетание от източници, използвайте повече кодове в едно и също поле и допълнително обяснете в полето за документация.

(4)  Използвайте следните кодове за уточняване на използвания фактор на емисиите:

 

D (Базов за МГПК)

 

C (CORINAIR)

 

CS (специфичен за страната)

 

PS (специфичен за съоръжението)

Ако е било използвано съчетание от фактори на емисиите, използвайте повече кодове в едно и също поле и допълнително обяснете в полето за документация.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА ГОДИШНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ТАБЛИЦА II-1

Списък на приоритетните показатели (1)

Номенклатура според показателите на Евростат за енергийна ефективност

Показател

Числител/знаменател

Ръководство/дефиниции (2)  (3)

1

МАКРО

Общо относително отделяне на C02 за БВП, t/Mio EUR

Общо емисии C02, kt

Общо емисии C02 (с изключение на LUCF), както е отчетено в ООФ

БВП, милиарда еуро (ЕО95)

Брутен вътрешен продукт при постоянни цени от 1995 г. (източник: Национални счетоводни сметки)

2

МАКРО B0

Свързано с енергетиката Относително отделяне на C02, t/Mio EUR

Емисии C02 при енергопотребл., kt

Емисии C02 от изгаряне на изкопаеми горива (Категория източник според МГПК — 1A, секторен подход)

БВП, милиарда еуро (ЕО95)

Брутен вътрешен продукт по постоянни цени от 1995 г. (източник: Национални сметки)

3

ТРАНСПОРТ C0

Емисии C02 от леки автомобили, kt

 

Емисии C02 от изгаряне на изкопаеми горива за всички транспортни дейности с леки автомобили (автомобили, предвидении основно за превоз на хора, с капацитет от 12 лица или по-малко; брутно тегло на автомобила до 3 900 — Категория източник според МГПК — lA3bi)

Брой километри, умножени по леките автомобили, Mkm

 

Брой километри, изминати от МПС, умножено по леките автомобили (източник: транспортна статистика)

 

Бележка: Данните за дейността следва да съответстват на данните за емисиите, ако е възможно.

4

ПРОМИШЛЕНОСТ Al

Свързано с енергетиката Относително отделяне на C02 в промишлеността, t/Mio EUR

Емисии на C02 от промишлеността, kt

Емисии от изгаряне на изкопаеми горива в производствените отрасли, строителството, минното дело и кариерите (без каменовъглените мини и добива на петрол и газ), в това число изгаряне за производство на ток и топлинна енергия (Категория източник според МГПК — 1A2). Енергията, използвана за транспорт от промишлеността, не трябва да се включва тук, а в показателите по транспорта Емисиите, породени от машините с повишена проходимост и други мобилни машини в промишлеността трябва да се включат в настоящия сектор.

Брутна добавена стойност общо за промишлеността, милиарда еуро (EО 95)

Брутната добавена стойност към постоянни цени от 1995 г. в производствените отрасли (NACE 15-22, 24-37), строителството (NACE 45) и минното дело и кариерите (без каменовъглените мини и добива на петрол и газ) (NACE 13-14) (източник: Национални счетоводни сметки)

5

ДОМАКИНСТВА A.1

Специфични емисии C02 от домакинствата тон/жилище

Емисии C02 от ползване на изкопаеми горива, kt

Емисии C02 от горене на изкопаеми горива от домакинствата (Катег. източн. по МГПК — lA4b)

Фонд постоянно заети жилища, в хиляди

Фондът постоянно заети жилища

6

УСЛУГИ A0

Относително потребление C02 в търговския и институционален сектор, тонове/млн. еуро

Емисии C02 От използване на изкопаеми горива в търговския и институционалния сектор, T/Mio EUR

Емисии C02 от изгаряне на изкопаемо гориво в търговски сгради и сгради на институции в държавния и частния сектор (Категория източник според МГПК — lA4a). Енергията, използвана за превоз от услугите трябва да се включи не тук, а при показателите на транспорта.

Брутна добавена стойност при услугите, милиарда еуро (EC 95)

Брутната добавена стойност при постоянни цени от 1995 г. в услугите (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 99) (източник: Национални счетоводни сметки)

7

ТРАНСФОРМАЦИЯ B0

Специфични емисии C02 от обществени ТЕЦ и такива на автопроизводители, t/TJ

Емисии C02 от обществени ТЕЦ и тези на автопроизводители, kt

Емисиите C02 от всичкото изгорено изкопаемо гориво за брутното производство на електро- и топлоенергия от обществени ТЕЦ и такива на автозаводите и ТЕЦ с комбиниран цикъл. Емисиите от централи само за топлоенергия не са включени.

Всички продукти - получени от обществени ТЕЦ и тези на автозаводите, PJ

Брутната произведена електроенергия и евентуално топлоенергията, продадена на трети страни (ТЕЦ с комбиниран цикъл — ТКЦ) от обществени централи, ТЕЦ и ТЕЦ с комбиниран цикъл в автозаводите. Произведеното от централи само за топлоенергия не е включено. Обществените произвеждат електро- (и топлоенергия), за продан на трети страни, като тяхна основна дейност. Те могат да са частна или обществена собственост. ТЕЦ в автозаводите произвеждат електро- (и топлоенергия), изцяло или частично за свои нужди, като дейност в помощ на основната им дейност. Брутното производство на електричество се измерва на изхода на главните трансформатори, т.е. потреблението на електричество от помощните звена на централите и от трансформаторите е включено. (източник: енергийният баланс)


ТАБЛИЦА II-2

Списък на допълнителните приоритетни показатели (4)

Номенклатура според показателите на Евростат за енергийна ефективност

Показател

Числител/знаменател

Ръководство/дефиниции (5)

1

ТРАНСПОРТ D0

Емисии C02 при транспорт на товари по шосе, kt

 

Емисиите C02 от изгаряне на изкопаеми горива за всички транспортни дейности с лекотоварни камиони (МПС с брутно тегло до 3 900 kg, предназначени основно за превоз на леки товари, или които имат специални функции, като задвижване на всички четириколесни моторни превозни средства за движение по различни настилки Категория източник според МГПК — lA3bii) и тежкотоварни камиони (МПС над 3 900 kg брутно тегло, предназначении предимно за превоз на тежки товари — Категория източник според МГПК lA3biii, с изключение на автобуси)

Транспорт на товари по шосе, Mtkm

 

Брой тон/километри, превозени с леко- и тежкотоварни камиони по шосе; един тон/километър е равен на превоза на 1 тон по шосе на разстояние от 1 km (източник: транспортна статистика)

 

Бележка: Данните за дейността следва да съответстват на данните за емисиите, ако е възможно.

2

ПРОМИШЛЕНОСТ Al.l

Общо о отделяне на C02 — добив на стомана и желязо, t/Mio EUR

Всичко емисии на C02 в добива на желязо и стомана, kt

Емисии C02 от изгаряне на изкопаеми горива в добива на стомана, в т.ч. изгаряне за производство на електро- и топлоенергия (Категория източник според МГПК — lA2a), в процеса на стоманодобив (Категория източник според МГПК — 2C1) и процеса на производство на феросплави (Категория източник според МГПК — 2C2)

Брутната добавена стойност в добива на желязо и стомана, милиарда еуро (EC 95)

Брутната добавена стойност при постоянни цени от 1995 г. в стоманодобива и производството на феросплави (NACE 27.1), производството на тръби (NACE 27.2), друга първична обработка на желязо и стомана (NACE (27.3), леене на желязо (NACE 27.51) и леене на стомана (NACE 27.52) (източник: Национални счетоводни сметки)

3

ПРОМИШЛЕНОСТ A1.2

Свързано с енергията относително отделяне на C02 — химическа промишленост, t/Mio EUR

Свързани с енергията емисии C02 в химическaата промишленост, kt

Емисиите C02 от изгаряне на изкопаеми горива при производството на химикалии и химически продукти, в това число изгаряне за производство на електро- и топло-енергия (Категория източник според МГПК — lA2c)

Брутна добавена стойност в химическата промишленост, милиарда еуро (EC 95)

Брутната добавена стойност при постоянни цени от 1995 г. в производството на химикали и химически продукти (NACE 24) (източник: Национални счетоводни сметки)

4

ПРОМИШЛЕНОСТ A1.3

Свързано с енергията относително отделяне на C02 — производства на стъкло, керамика и строителни материали, t/Mio EUR

Свързани с енергията емисии от C02, kt

Емисии от C02 при изгаряне на горива при производството на неметални минерални продукти (NACE 26), в т.ч. горене за производство на електричество и топлинна енергия.

Брутна добавена стойност — производство на стъкло, керамика и строителни материали, милиарда еуро (EC 95)

Брутната добавена стойност при постоянни цени от 1995 г. при производството на не-метални минерални продукти (NACE 26) (източник: Национални сетоводни сметки)

5

ПРОМИШЛЕНОСТ C0.1

Специфични емисии на C02 в добива на желязо и стомана, t/t

Общи емисии на C02 в добива на стомана и желязо, kt

Емисии на C02 при изгаряне на изкопаеми горива при добива на стомана и желязо, в т.ч. изгаряне за производство на електричество и топлинна енергия (Категория източник според МГПК — lA2a), в процеса на добива на стомана и желязо (Категория източник според МГПК — 2C1) и в процеса на производство на феросплави (Категория източник според МГПК — 2C2)

Производство на стомана чрез използване на кислород, kt

Производство на стомана чрез използване на кислород (NACE 27) (източник: производствена статистика)

6

ПРОМИШЛЕНОСТ C0.2

Специфични,свързани с енергията емисии на C02, производство на цимент, t/t

Свързани с енергията емисии от C02 — произв. на стъкло, керамика и строителни материали, kt

Емисии от C02 при изгаряне на горива при производството на неметални минерални продукти (NACE 26), в т.ч. горене за производство на електричество и топлинна енергия.

Производство на цимент, kt

Производство на цимент (NACE 26) (източник: производствeна статистика)


ТАБЛИЦА II-3

Списък на допълнителните показатели

Номенклатура според показателите на Евростат за енергийна ефективност

Показател

Числител/знаменател

Указания/дефиниции

1

ТРАНСПОРТ B0

Специфични емисии на C02 от леки автомобили, свързани с дизеловото гориво, g/100 km

Емисии на C02 от дизелови леки автомобили, kt

Емисии на C02 от изгаряне на дизелово гориво за всички транспортни дейности с леки автомобили (предназначении основно за превоз на хора и с капацитет до 12 места; брутно тегло на МПС 3 900 kg или по-малко — Категория източник според МГПК — lA3bi, само дизелово гориво)

Брой километри, изминати от дизелови леки автомобили, Mio km

Брой километри, изминати от всички дизелови леки автомобили, които имат право да се движат по публични пътища(източник: транспортна статистика)

2

ТРАНСПОРТ B0

Специфични емисии на C02 от леки автомобили, свързани с бензина, g/100 km

Емисии на C02 от леки автомобили, задвижвани с бензин, kt

Емисии на C02 от изгаряне на бензин за всички транспортни дейности с леки автомобили (предназначении основно за превоз на хора и с капацитет до 12 места; брутно тегло на МПС 3 900 kg или по-малко — Категория източник според МГПК — lA3bi; само бензин)

Брой километри, изминати от бензинови леки автомобили, милиона километра

Брой километри, изминати от всички бензинови леки автомобили, които имат право да се движат по публични пътища(източник: транспортна статистика)

3

ТРАНСПОРТ C0

Специфични емисии на C02 от леки автомобили, t/pkm

Емисии на C02 от леки автомобили, kt

Емисии на C02 от изгаряне на изкопаеми горива за всички транспортни дейности с леки автомобили (предназначении основно за превоз на хора и с капацитет до 12 места; брутно тегло на МПС 3 900 kg или по-малко — Категория източник според МГПК —lA3bi)

Пътнически превоз с автомобили, Mpkm

Брой пътници/километри, пропътувани с леки автомобили; един пътници/километър е равен на пътуване на 1 пътник на разстояние от 1 km (източник: транспортна статистика)

Бележка: Данните за дейността трябва да съответстват на данните за емисиите, ако е възможно.

4

ТРАНСПОРТ El

Специфични емисии при въздушен транспорт, t/пътник

Емисии C02 от вътрешен въздушен транспорт, kt.

Емисии C02 от вътрешен въздушен транспорт (търговски, частен, земеделски и т.н.), в т.ч. излитания и кацания (Категория източник според МГПК — lA3aii). Не е включено използването на гориво в летищата за наземен транспорт. Също така не е включено горивото за изгаряне на място в летищата.

Пътници по вътрешни линии, Mio

Брой лица, изключвайки дежурните членове на екипажа и кабинния състав, които пътуват по въздуха (само вътрешни полети) (източник: транспортна статистика)

Бележка: Данните за дейността трябва да съответстват на данните за емисиите, ако е възможно.

5

ПРОМИШЛЕНОСТ A1.4

Свързано с енергията относително отделяне на C02 — производства на храни, напитки и тютюн, t/Mio EUR

Свързани с енергията емисии от C02 — хранително-вкусова промишленост, kt

Емисии на C02 от изгаряне на изкопаеми горива при производството на храни, напитки и тютюневи изделия, в т.ч. изгаряне за производството на електро- и топлоенергия (Категория източник според МГПК— lA2e)

Брутна добавена стойност — производства на храни, напитки и тютюневи изделия, Mio EUR (ЕО95)

Брутната добавена стойност при постоянни цени от 1995 г. при производството на хранителни продукти и напитки (NACE 15) и тютюневи изделия (NACE 16) (източник: Национални счетоводни сметки)

6

ПРОМИШЛЕНОСТ A1.5

Свързано с енергията Относително отделяне на C02 — производство на хартия и печатарска дейност, t/Mio EUR

Свързани с енергията емисии от C02 — хартия и печатарска дейност, kt

Емисии на C02 от изгаряне на изкопаеми горива за производство на хартиена маса, хартия и продукти, издаване, печатане и възпроизвеждане от записани носители, в т.ч. изгаряне за производството на електро- и топлоенергия (Категория източник според МГПК — lA2d)

Брутна добавена стойност — хартия и печатарска дейност, млн. еуро (EC 95)

Брутната добавена стойност при постоянни цени от 1995 г. при производството на хартиена маса, хартия и продукти (NACE 21) и издаване, печатане и възпроизвеждане от записани носители (NACE 22) (източник: Национални сметки)

7

ДОМАКИНСТВА A0

Специфични емисии на C02 от бита за отопление на жилища, t/m2

Емисии на C02 при битово отопление, kt

Емисии на C02 при изгаряне нагориво в бита за отопление на жилища

Площ на постоянно заетите жилища, Mio m2

Обща площ на постоянно заетите жилища

8

УСЛУГИ B0

Специфични емисии на C02 от търговския и институционалния сектор за отопление на сгради, kg/m2

Емисии на C02 от отопление на сгради от търговския и институционалния сектор, kt

Емисии на C02 от изгаряне на изкопаеми горива при отопляване на сгради от търговски сгради и сгради на институции в обществения и частния сектор

Площ на обслужващите сгради, Mio m2

Обща площ на обслужващите сгради (NACE 41, 50, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 85, 90, 91, 92, 93, 99)

9

ПРЕОБРАЗУВАЩИ D0

Специфични емисии на C02 от обществени ТЕЦ, t/TJ

Емисии на C02 от обществени ТЕЦ, kt

Емисии на C02 от изгаряне на изкопаеми горива за брутното производство на електро- и топлоенергия от обществени ТЕЦ и ТЕЦ с комбиниран цикъл (Категории източници според МГПК — lAlai и lAlaii). Емисиите от централи само за топлоенергия не са включени.

Всички произведени продукти от обществените ТЕЦ, PJ

Брутната произведена електроенергия и евентуално продадената на трети страни топлоенергия (ТЕЦ с комбиниран цикъл — ТКЦ) от обществени ТЕЦ и ТЕЦ с комбиниран цикъл. Произведеното от централи само за топлоенергия не е включено. Обществените произвеждат електро- (и топлоенергия), за продан на трети страни, като тяхна основна дейност. Те могат да са частна или обществена собственост. Брутното производство на електричество се измерва на изхода на главните трансформатори, т.е. потреблението на електричество от помощните звена на централите и от трансформаторите е включено. (източник: енергийният баланс)

10

ТРАНСФОРМАЦИЯ Е0

Специфични емисии на C02 от автозаводите, t/TJ

Емисии на C02 от автозаводите, kt

Емисии на C02 от изгаряне на изкопаеми горива за брутното производство на електро- и топлоенергия от ТЕЦ и ТЕЦ с комбиниран цикъл в автозаводите

Всички произведени продукти от ТЕЦ в автозаводите, PJ

Брутната произведена електроенергия, евентуално продадената на трети страни топлоенергия (ТЕЦ с комбиниран цикъл — ТКЦ) от ТЕЦ и такива с комбиниран цикъл в автозаводите. ТЕЦ в автозаводите произвеждат електро- (и топлоенергия), изцяло или частично за свои нужди, като дейност в помощ на основната им дейност. Брутното производство на електричество се измерва на изхода на главните трансформатори, т.е. потреблението на електричество от помощните звена на централите и от трансформаторите е включено. (източник: енергийният баланс)

11

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Относително отделяне на въглерод от общото производството на енергия, t/TJ

Емисии на C02 при класическо производство на енергия, kt

Брутната произведена електроенергия и евентуално топлоенергията, продадена на трети страни (ТЕЦ с комбиниран цикъл — ТКЦ) от обществени централи, ТЕЦ и ТЕЦ с комбиниран цикъл в автозаводите. Произведеното от централи само за топлоенергия не е включено.

Всички произведени продукти от обществени ТЕЦ и тези в автозаводите, PJ

Брутната произведена електроенергия и евентуално топлоенергията, продадена на трети страни (ТЕЦ с комбиниран цикъл — ТКЦ) от обществени централи, ТЕЦ и ТЕЦ с комбиниран цикъл в автозаводите. Включва електропроизводството от възобновяеми източници и адрена ерегия (източник: енергийния баланс)

12

ТРАНСПОРТ

Относително отделяне на въглерод в транспорта, t/TJ

Емисии на C02 в транспорта, kt

Емисии на C02 от изгаряне на изкопаеми горива за всички транспортни дейности (Категория източник според МГПК 1A3)

Общо крайно потребление на енергия в транспорта, PJ

Общо крайно потребление на енергия в транспорта от всички енергийни източници (в т.ч. биомаса и потребление на електроенергия) (източник: енергийния баланс)

13

ПРОМИШЛЕНОСТ C0.3

Специфични емисии на C02, свързани с енергията — хартиена промишленост, t/t

Свързани с енергията емисии на C02 — хартиена промишленост, kt

Емисии на C02 от изгаряне на изкопаеми горива за производство на хартиен пулп, хартия и продукти, издаване, печатане и възпроизвеждане от записани носители, в т.ч. изгаряне за производството на електро- и топлоенергия (Категория източник според МГПК - lA2d)

Физическо производство на хартия, kt

Физическо производство на хартия (NACE 21) (източник: производтсвена статистика)

14

ПРОМИШЛЕНОСТ

Емисии на C02 в промишлеността, kt

 

Емисии от изгаряне на изкопаеми горива в производствените отрасли, строителството, минното дело и кариерите (без каменовъглените мини и добива на петрол и газ), в това число изгаряне за производство на ток и топлинна енергия (Категория източник според МГПК — 1A2). Енергията, използвана за транспорт от промишлеността, не трябва да се включва тук, а в транспортните показатели. Емисиите, породени от машините с повишена проходимост и други мобилни машини в промишлеността трябва да се включат в този сектор.

Общо крайно потребление на енергия в промишлеността, PJ

 

Включва общото крайно потребление на енергия в промишлеността от всички енергийни източници (в т.ч. биомаса и потребление на електроенергия) (източник: енергийния баланс)

15

ДОМАКИНСТВА

Емисии на C02 от домакинствата, kt

 

Емисии на C02 от изгаряне на изкопаеми горива в домакинствата (Категория източник според МГПК lA4b)

Общо крайно потребление на енергия от домакинствата, PJ

 

Включва общото крайно потребление на енергия от домакинствата от всички източници (в т.ч. биомаса и потребление на електроенергия) (източник: енергийния баланс)


(1)  Държавата-членка съобщава числителя и знаменателя, ако не са включени в ООФ.

(2)  Държавите-членки следва да следват това ръководство. Ако те не могат да се придържат строго към тези насоки или числителят и знаменателят не са напълно последователни, държавите-членки трябва да отбележи това ясно.

(3)  Позоваванията на категориите източници на МГПК се отнасят до изданието Ревизираните (1996 г.) Насоки на МГПК за националните инвентаризации на парниковите газове.

(4)  Държавите-членки съобщава числителя и знаменателя, ако не са включени в ООФ.

(5)  Държавите-членки следва да следят тези насоки. Ако те не могат да се придържат строго към тези указания или числителят и знаменателят не са напълно последователни, държавите-членки трябва да отбележат това ясно.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Показатели за прогнозите за мониторинг и оценка на напредъка по отношение на политиките и мерките (1)

Сектори съгласно Евростат

Показател

Числител/знаменател

1

МАКРО

Относително отделяне на CO2 за производство на БВП, t/EUR милиона

Общо емисии CO2, kt

БВП, милиарда еуро (EО 95)

2

ТРАНСПОРТ C0

Емисии CO2 от леките автомобили, kt

 

Брой километри, изминати от леките автомобили, Mkm

 

3

ТРАНСПОРТ D0

Емисии CO2 от транспортa на товарни (всички видове), kt

 

Транспорт на товари (всички видове), Mtkm

 

4

ПРОМИШЛЕНОСТ A1

Свързано с енергията относително отделяне на CO2, t/EUR милиона

Емисии CO2 от изгаряне на изкопаеми горива в промишлеността, kt

Брутна добавена стойност в промишлеността, милиарда еуро (EC95)

5

ДОМАКИНСТВА A1

Специфични емисии на CO2 от домакинствата, т/жилище

Емисии на CO2 от изгаряне на изкопаеми горива в домакинствата, kt

Фонд постоянно заети жилища, в хиляди

6

УСЛУГИ A0

Относително отделяне на CO2 в сектора на услугите, t/EUR милиона

Емисии на CO2 от изгаряне на изкопаеми горива в сектора на услугите, хил. т., kt

Брутна добавена стойност в услугите, милиарда еуро, (EC95)

7

ПРЕОБРАЗУВАНЕ B0

Специфични емисии CO2 от обществени ТЕЦ и такива в автозаводите, t/TJ

Емисии CO2 от обществени ТЕЦ и такива в автозаводите, kt

Всичко произведено от обществени ТЕЦ и такива в автозаводите, PJ

8

ЗЕМЕДЕЛИЕ

Специфични емисии N2O от използване на изкуствен и естествен тор, kg/kg

Емисии N2O от използване на изкуствен и естествен тор, kt

Използване на изкуствен и естествен тор, kt водород

9

ЗЕМЕДЕЛИЕ

Специфични емисии CH4 при отглеждане на ЕРД, kg/глава

Емисии на CH4 от добитък, kt

Популация от добитък, хиляди глави

10

ОТПАДЪЦИ

Специфични емисии CH4 от депа за отпадъци kt (kt

Емисии CH4 от депа за отпадъци, kt

Общински твърди отпадъци за депа за отпадъци


(1)  За по-подробно ръководство/определение за индикатори 1-7 виж приложение II. Индикатори 1-7 следва да бъдат уеднаквени с еквивалентните индикатори в приложение II, ако е необходимо; Индикатори 8-10 следва да бъдат в съответствие с информацията, предвидена в ОФФ.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СПИСЪК НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ПРОГНОЗИТЕ

1.   Задължителни параметри на прогнозите

Предполагаеми стойности на общите икономически параметри

Брутен вътрешен продукт (БВП) (стойност в дадени години или ежегоден темп на нарастване и базова година)

Население (стойност в дадени години или ежегоден темп на нарастване и базова година)

Международни цени на въглищата в дадени години в еуро на тон или GJ (Гигаджаул)

Международни цени на петрола в дадени години в еуро на барел или GJ

Международни цени на газта в дадени години в еуро на m3 или GJ

Предполагаеми стойности за енергийния сектор

Общо брутно потребление във вътрешността в петаджаули (PJ) (разпределено между петрол, газ, въглища, възобновяеми източници, ядрена енергия, други)

Общо произведено количество електричество по видове гориво (петрол, газ, въглища, възобновяеми източници, ядрена енергия, други)

Търсене на енергия, разпределено по гориво (доставено) (препоръчваните сектори са енергийните, промишлеността, търговията или третичния, битовия и транспортния сектор)

Предположения за параметрите на времето, особено топлите и студените дни

Предполагаеми стойности за промишления сектор

За държавите-членки, които използват макро-икономически модели:

Делът на промишления сектор в БВП и темпът на изменението му

За държавите-членки, които използват други модели:

Производствения индекс за промишления сектор (предлаганото делене е на енергоемка промишленост, основаваща се на физическото производство и преработваща промишленост, основаваща се на парична стойност)

Предполагаеми стойности за транспортния сектор

За държавите-членки, които използват макроикономически модели:

Нарастване на транспорта по отношение на БВП

За държавите-членки, които използват други модели:

Нарастването на броя пътници/километрите

Нарастването на броя на тон/километри

Предполагаеми стойности за сградите (в жилищния и търговския или третичен сектор)

За държавите-членки, които използват макро-икономически модели:

Равнището на частно потребление (изключвайки частния транспорт)

Делът на третичния сектор в БВП и темповете на растежа му

За държавите-членки, които използват други модели:

Процентът на изменение на площта на жилищата и сградите в третичния сектор

Броят жилища и броя служители в третичния сектор

Предполагаеми стойности за сектор земеделие

За държавите-членки, които използват макроикономически модели:

Делът на сектор земеделие в БВП и темповете на растежа му

За държавите-членки, които използват други модели:

броят глави добитък по вид животни (за говедата с чревна ферментация, млечните крави, овцете, управлението на оборския тор и също за прасетата и птиците)

растителните култури, по видове култури

факторите на емисиите по видове добитък за говедата с чревна ферментация и управление на оборския тор използване на торове (в тонове)

Предполагаеми стойности за сектор отпадъци

генериране на отпадъци на глава от населението или тонове твърди битови отпадъци

органични фракции на твърдите битови отпадъци

твърди битови отпадъци, изхвърлени в сметища, изгорени или компостирани (в тонове или %)

Предполагаеми стойности за сектора на горското стопанство

дефинициите за гори

площите с

култивирани гори

некултивирани гори

2.   Препоръчителни параметри на прогнозите

Предполагаеми стойности на общоикономическите параметри

ръст на БВП, разпределен по промишлени сектори, по отношение на 2000 г.

сравнение на прогнозните данни с официалните прогнози

Предполагаеми стойности за енергийния сектор

национални цени на въглищата, петрола и газа по сектори (включително данъците) — препоръчителни сектори са електро- и топлопроизводството, промишлеността, търговския, жилищния и транспорт. Следва да се използват постоянни цени

Националните цени на електричеството по секторите, посочени по-горе (могат да бъдат моделирани)

общо произведена топлинна енергия за парно отопление по вид гориво

Предполагаеми стойности за промишления сектор

Предполагаеми стойности за флуорираните газове:

производство на алуминий и емисионни фактори

производство на магнезий и емисионни фактори

Производство на пяна и емисионни фактори

запаси от охлаждаща течност и темпове на изтичане

За държавите-членки, които използват макроикономически модели:

дял от БВП на различните сектори и темповете на растежа им

темп на подобряване на енергоемкостта (1990 = 100)

За държавите-членки, които използват други модели:

индекси на производството за различните сектори

темп на подобряване на индекса на енергоемкостта

Предполагаеми стойности за сгради (в жилищния и търговския или третичен сектор)

За държавите-членки, които използват макро-икономически модели:

делът на третичния и битовия сектор в БВП

темпът на подобряване на енергоемкостта

За държавите-членки, които използват други модели:

броят домакинства

броят нови сгради

темпът на подобряване на енергоемкостта (1990 = 100)

Предполагаеми стойности за транспортния сектор

За държавите-членки, които използват макроикономически модели:

ръст на транспорта по отношение на БВП - разделен на пътнически и товарен

подобренията в енергоемкостта — разделении по видове превозни средства

подобренията в енергоемкостта — разделени по видове превозни средства, посочете дали се отнася до целия парк или само до новите коли

темп на промяна на разделението по видове (пътнически и товарен)

нарастване на пътник/километри, пропътувани по шосе

нарастване на пътник/километри, пропътувани по железници

нарастване на пътник/километри, пропътувани по въздуха

нарастване на тон/километри, превозени по шосе

нарастване на тон/километри, превозени железници

нарастване на тон/километри, превозени по въздуха

Предполагаеми стойности за сектор земеделие

За държавите-членки, които използват макроикономически модели:

аграрна търговия (внос/износ)

вътрешно потребление (например потребление на мляко/говеждо месо)

За държавите-членки, които използват други модели:

развитие на засетите площи, пасбищата, обработваемите, пустеещите земи, засаждането на гори и други

макроикономическите предпоставки за прогнозите за земеделската дейност

описание на добитъка (напр. по баланс инвестиции/фуражи, продукция/животинска продукция, квоти за млекопроизводство/производителност на добитъка)

развитие на видовете земеделие (напр. интезивно конвенционално, биологично)

разпределение на жилищни/пасбищни системи и периоди на настаняване/паша

параметри на режима на торене:

дани за използването на торове (вид тор, време на приложението, съотношението биологични/небиологични);

ниво на летливост на амоняка, след разпръскване на тора върху почвата;

ефективност на използването на тора.

параметри на системата за управление на тора:

разпределение на складовите съоръжения (напр. с или без покрив):

темп на отделяне на азот при естествените торове

Методи на разхърляне на оборския тор

Мащаб на въвеждане на мерки за контрол (системи за съхранение, полагане на оборския тор), използване на най-добрите техники

параметри, свързани с емисиите на азотен оксид от земеделските земи (напр. фракцията за извличане на азот, фактора на емисиите за преките емисии, азотно съдържание в остатъците от реколтите)

количество на използвания оборски тор


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Въпросник относно използването на механизмите на Протокола от Киото за изпълнение на целите за 2008—2012 г.

1.

Възнамерява ли Вашата държава-членка да използва съвместно прилагане (СП), механизма за чисто развитие (МЧР) и международна търговия с емисии (МТЕ) съгласно Протокола от Киото (наричани по-долу „механизмите от Киото“), за да изпълни своя количествено определен ангажимент за ограничаване или намаляване на емисиите съгласно член 2 от Решение № 2002/358/ЕО и протокола от Киото? Ако отговорът е положителен, какъв напредък е отбелязан при разпоредбите по прилагането (оперативни програми, институционални решения) и имащо отношение към вътрешното законодателство?

2.

Вашата държава-членка определила и нотифицирала ли е пред РКООНИК специален национален орган за проектите в рамките на механизма за чисто развитие и обособено звено за контакт за проектите за съвместно изпълнение? Ако отговорът е положителен, моля посочете подробности.

3.

Кой от трите механизма от Киото използва или планира да използва Вашата държава-членка?

4.

Какъв количествен принос към изпълнението на количествено определените ангажименти за ограничаване или намаляване на емисиите съгласно член 2 от Решение № 2002/358/ЕО и протокола от Киото очаква Вашата държава-членка от механизмите от Киото през първия период на количествено определените ангажименти за ограничаване или намаляване на емисиите, 2008—2012 г. (моля ползвайте Таблица 1)?

ТАБЛИЦА 1

Количествен принос на механизмите от Киото през първия период на ангажименти

Механизъм от Киото

Общо очаквани количества през първия период на ангажименти

(изразени в Gg еквивалент в CO2)

Общо за всички механизми от Киото (1)

 

Международна търговия с емисии

 

Всички дейности на база проекти

 

Съвместно прилагане

 

Механизъм за чисто развитие

 

5.

Посочете бюджета в еуро за общото използване на механизмите от Киото и, където е възможно, по механизъм и инициатива, програма или фонд, включително срокът, през който бюджета ще бъде изразходван.

6.

С кои страни вашата държава-членка е сключила двустранни или многостранни споразумения или е договорила меморандуми за разбирателство или договори за изпълнение на дейности на база проекти.

7.

За всяка дейност от планиран, в процес на осъществяване и завършен проект в рамките на механизма за чисто развитие и съвместно прилагане, в която участва вашата държава-членка, дайте следната информация:

а)

наименованието на проекта и категорията (СП/МЧР)

б)

страна домакин

в)

финансирането: дайте кратко описание на евентуално финансово участие на държавата и частния сектор, като използвате категории като „частно“, „публично“, „публично-частни партньорства“.

г)

видът на проекта: използвайте кратко описание, например:

Енергия и енергетика

:

Регулиране подаването на гориво, производство от възобновяеми източници, подобряване енергийната ефективност, намаляване летливите емисии от горивата, друго (моля посочете)

Промишлени процеси

:

Заместване на материали, промяна на оборудването или процесите, обработка, възвръщане или рециклиране на отпадъци, друго (моля посочете)

Земеползване, промяна на предназначението на земята и горско стопанство

:

Залесяване, възстановяване на гори, управление на горите, управление на посеви, пасбища, ново засаждане на растителност.

Транспорт

:

Регулиране подаването на гориво, подобряване икономичността на горивото, друго (моля посочете)

Земеделие

:

Управление на оборския тор, друго (моля посочете)

Отпадъци

:

Управление на твърдите отпадъци, улавяне на метана от депата, управление на отпадъчните води, друго (моля посочете)

Друго

:

Моля дайте кратко описание на другите видове проекти

д)

състоянието: използвайте следните категории:

предложен,

одобрен (одобрение от участващите правителства и завършване на предпроектните проучвания),

в строеж (начало или етап на строеж),

в експлоатация,

завършен,

спрян;

е)

жизненият цикъл: дайте следната информация:

дата на официалното одобрение (напр. от Изпълнителен съвет — при проектите за чисто развитие, от страната домакин — при проекти за съвместно прилагане),

дата на иницииране на проекта (начало на експлоатация),

очаквана крайна дата на проекта (живот),

период на кредитиране (за кои години се определят ЕНЕ или ПНЕ),

дата/и на издаване на единици за намаляване на емисиите (ЕНЕ) (от страната домакин) или сертифицирани намаления на емисиите (ПНЕ) (от изпълнителния съвет на МЧР);

ж)

процедурата за одобрение от първи или втори ред (само за проектите за съвместно прилагане);

з)

прогнозираните общи и годишни намаления на емисиите, които ще се натрупат към края на първия период на ангажимент;

и)

количеството ЕНЕ или ПНЕ, създадени по проекта, които държавата-членка ще придобие;

й)

кредитите, натрупани до края на отчетния период: посочете информация за броя кредити (общо и годишно), получени от проектите за съвместно прилагане, проектите за чисто развитие и кредитите, получени от дейностите по земеползването, от промяната на предназначението на земята и от горското стопанство.


(1)  Ако е възможно моля посочете разбивка на тези данни, както са посочени в курсив.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Процедури и времеви графици за съставяне на инвентаризацията в Общността на парниковите газове и доклада за инвентаризацията

Елемент

Кой

Кога

Какво

1.

Представяне на годишните инвентаризации (попълва се Общия отчетен формат (ООФ) и елементите на националния доклад за инвентаризацията) от държавите-членки съгласно Решение № 280/2004/ЕО

Държавите-членки

Ежегодно, до 15 януари

Данните, изброени в член 3, параграф 1 от Решение № 280/2004/ЕО, както е доразвито в членове 2—7.

Мерки, взети за подобряване на оценките в областите, които по-рано са коригирани съгласно член 5.2 от Протокола от Киото (за отчитане съгласно Протокола).

2.

„Първоначална проверка“ на материалите на държавите-членки

Комисията (в т.ч. ГД ЕСТАТ (Евростат), ГД ОИЦ (ОИЦ)), с помощта на Европейската агенция по околната среда (ЕАОС)

При първа възможност след получаване на данните на държавите-членки, не по-късно от 1 април

Първоначални проверки и проверки за последователност (от ЕАОС). Сравнение на данните за енергията, подадени от държавите-членки на базата на Сравнителния подход на МГПК с данни от Евростат за енергетиката (от Евростат и държавите-членки) и проверка на инвентаризациите на земеползването, промените в предназначението на земята и горското стопанство (ЗППЗГС) на държавите-членки от ГД (ОИЦ в консултации с държавите-членки).

3.

Сглобяване на проекта на инвентаризацията в Общността

Комисията (в т.ч. Евростат, ОИЦ) и помощ от ЕАОС

До 28 февруари

Проектът на инвентаризацията в Общността (от ЕАОС), базиран на тези на държавите-членки и допълнителна информация, когато е необходимо.

4.

Разпращане на проекта на инвентаризацията в Общността

Комисията, с помощта на ЕАОС

28 февруари

Разпращане на проекта на инвентаризацията в Общността на 28 февруари до държавите-членки. Проверка на данните от тях.

5.

Подаване на актуализирани или допълнителни данни за инвентаризацията и съставяне на националните доклади за същата от държавите-членки

Държавите-членки

15 март

Държавите-членки подават осъвременени или допълващи данни за попълване на празнини и корекция на несъответствия) и съставят окончателните национални доклади за инвентаризацията.

6.

Оценки за стойности на данни, липсващи в национална инвентаризация

Комисията, с помощта на ЕАОС

31 март

Комисията изготвя оценъчни стойности за липсващите данни към 31 март на отчетната година, след консултации с въпросната държава-членка и ги съобщава на другите държави-членки.

7.

Бележки от държавите-членки относно оценъчните стойности на Комисията вместо липсващите данни

Държавите-членки

8 април

Държавите-членки относно оценъчните стойности на Комисията вместо липсващите данни, за преглед от Комисията.

8.

Краен вариант на инвентаризацията в Общността (в т.ч. на доклада за инвентаризацията в Общността)

Комисията, с помощта на ЕАОС

15 април

Представяне в РКООНИК на готовата годишна инвентаризация в Общността. Инвентаризацията се използва също и за оценка на напредъка като част от Механизма за наблюдение.

9.

Разпращане резултатите от първата проверка на материала на Комисията до държавите-членки

Комисията, с помощта на ЕАОС

При първа възможност след получаване на резултатите от първата проверка

Комисията разпраща резултатите от първата проверка на нейния материал при първа възможност до тези държави-членки, които са засегнати от първите проверки.

10.

Отговор от съответната държава-членка на резултатите от първата проверка на материала на Комисията

Държавите-членки

До една седмица след получаване на констатациите

Държавите-членки, за които първата проверка е показала проблеми или несъответствия, предават реакциите си на първата проверка на Комисията.

11.

Евентуално ново представяне на материали от държавите-членки в отговор на първите проверки от страна на РКООНИК

Държавите-членки

За всяка държава-членка, същото, както и при фазата на първите проверки от РКООНИК

Според Протокола от Киото: новият представен материал трябва да се даде и на Комисията в рамките на 5 седмици от датата за подаване на материала

Държавите-членки дават на Комисията новите материали, които те представят в секретариата на РКООНИК в отговор на първите проверки от РКООНИК. Държавите-членки ясно трябва да посочат кои части са били поправени, за да улеснят ползването на новия представен на Комисията материал.

Тъй като новия представен на Комисията материал също трябва да се вмести в сроковете, определени в указанията съгласно член 8 от Протокола от Киото, новият материал трябва да се изпрати на Комисията преди срока, предвиден в насоките съгласно член 8 от Протокола от Киото, стига новият материал да коригира дани или информация, които се ползват за съставяне инвентаризацията от Общността.

12.

Представяне на всякакви други нови материали след етапа на първоначалните проверки

Държавите-членки

При провеждане на другите нови представени материали

Държавите-членки представят на Комисията всички други материали (ООФ или национален доклад за инвентаризацията), които са изпратили до секретариата на РКООНИК след етапа на първата проверка.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Процедури и времеви графици за определяне на разпределените количества на държавите-членки и Общността

Кога

Какво

Задължение на

15 януари 2006 г.

Представяне на проектите за доклади на държавите-членки, определящи техните разпределени количества пред Комисията, съгласно член 23, от държавите-членки, държавите-членки, изброени в приложение II към Решение № 2002/358/EО

Държавите-членки, изброени в приложение II към Решение № 2002/358/EО

март 2006 г.

Проект на решение на Комисията за определяне на съответните равнища на емисиите, разпределени на Общността и всяка от държавите-членки, изброени в приложение II към Решение № 2002/358/EО, съгласно член 3 от Решение № 2002/358/ЕО, изпратено на Комитета по измененията на климата

Комисията

април 2006 г.

Становище по проекта на Решение на Комисията за определяне на съответните равнища на емисиите, разпределени на Общността и всяка от държавите-членки, изброени в приложение II към Решение № 2002/358/EО, съгласно член 3 от Решение № 2002/358/ЕО

Комитет по изменения на климата

15 юни 2006 г.

Представяне на проектите за доклади на държавите-членки, определящи техните разпределени количества пред Комисията, съгласно член 23, от държавите-членки, държавите-членки, които не са включени в приложение II към Решение № 2002/358/EC

Държавите-членки, които не са включени в приложение II към Решение № 2002/358/EО

август 2006 г.

Разпращане до държавите-членки на проекта за доклад, определящ количеството, определено на Общността

Комисията

септември 2006 г.

Бележки до Комисията по проекта за доклад, определящ количеството, определено на Общността

Държавите-членки

до 31 декември 2006 г.

Доклади на държавите-членки и Общността посочващи определените им количества, представени на РКООНИК

държавите-членки и Комисията


Top