Help Print this page 

Document 32004R1682

Title and reference
Регламент (ЕО) № 1682/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 15 септември 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1655/2000 относно финансов инструмент за околната среда (LIFE)
  • No longer in force, Date of end of validity: 11/06/2007
OJ L 308, 5.10.2004, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 50 - 54
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 50 - 54

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1682/oj
Multilingual display
Text

15/ 12

BG

Официален вестник на Европейския съюз

50


32004R1682


L 308/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1682/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 15 септември 2004 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1655/2000 относно финансов инструмент за околната среда (LIFE)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултации с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (2),

като имат предвид, че:

(1)

Финансовият инструмент за околната среда LIFE, създаден с Регламент (ЕО) № 1655/2000 на Европейския парламент и на Съвета (3), се прилага поетапно, като третият етап ще приключи на 31 декември 2004 г.

(2)

Поради положителния принос на LIFE за постигането на целите на политиката на Общността в областта на околната среда и с оглед да се допринесе в още по-голяма степен за прилагането, актуализирането и развитието на политиката и законодателството на Общността в областта на околната среда, и по-специално интегрирането на околната среда в останалите политики, както и за устойчивото развитие в Общността, продължителността на третия етап следва да бъде удължена до 31 декември 2006 г.

(3)

На 22 юли 2002 г. с Решение № 1600/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) бе приета Шестата програма на Общността за действие в областта на околната среда. Необходимо е да се преработи Регламент (ЕО) № 1600/2002/ЕО, за да съответства на целите и приоритетите, заложени в програмата.

(4)

Необходимо е да се обвърже периодът от време между датата, на която завършва изпълнението на третия етап на LIFE, с новите финансови перспективи в периода след 2006 г. за период от две години, който приключва на 31 декември 2006 г.

(5)

Следва да се засили спецификата на LIFE като финансов инструмент в допълнение към научноизследователските програми на Общността и структурните фондове, а също и към програмите за развитие на селските райони. Необходимо е да се положат усилия за насърчаване на по-ефикасното използване на тези финансови инструменти на Общността за финансирането на определени компоненти на околната среда и проекти за природата. Освен това трябва да се въведат и съответни мерки с цел предотвратяване на възможността за двойно финансиране.

(6)

Съобщение, озаглавено „Разработване на план за действие по отношение на технологии в областта на околната среда“, бе прието от Комисията на 25 март 2003 г. Това съобщение бе последвано от план за действие относно технологии в областта на околната среда, приет на 28 януари 2004 г., който следва да послужи като отправна точка при указанията за компонента LIFE „Околна среда“.

(7)

В специалния Доклад № 11/2003 (5) на Сметната палата са разгледани концепцията, управлението и прилагането на LIFE. Целесъобразно е да се вземат под внимание препоръките на палатата.

(8)

На 1 май 2004 г. 10 нови държави-членки се присъединиха към Европейския съюз и това следва да се отрази по съответния начин в разпределението на бюджета за програмата LIFE.

(9)

Следва да се подобри използването и разпространението на резултатите, като за тази цел трябва да се увеличи определената в бюджета сума.

(10)

Следва да продължат да се наблюдават и одитират проектите, чието изпълнение в края на 2006 г. не е приключило.

(11)

В решението си от 21 януари 2003 г. (6) Съдът на Европейските общности отмени член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1655/2000. Съдът обяви, че „приложението на член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1655/2000 се запазва напълно, докато Парламентът и Съветът не приемат нови разпоредби относно процедурата за комитета, чийто предмет са мерките за прилагане на споменатия регламент.“

(12)

В съответствие с член 233 от Договора институциите, чийто акт е обявен за недействителен, са длъжни да вземат необходимите мерки, за да спазят решението на Съда на Европейските общности.

(13)

Мерките, които Комисията е оправомощена да приеме съгласно правомощията по изпълнение, предоставени ѝ с Регламент (ЕО) № 1655/2000, са мерки за управление относно изпълнението на програма, която изисква значително бюджетно участие по смисъла на член 2, буква а) от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за определяне на реда и условията за упражняване на правомощията за изпълнение, предоставени на Комисията (7). Следователно мерките трябва да се вземат съгласно процедурата за управление, предвидена в член 4 от посоченото решение, без да се нарушава процедурата за комитета, която следва да бъде избрана за всяко по-нататъшно развитие на LIFE или на финансов инструмент, който е предназначен изключително за областта на околната среда.

(14)

Настоящият регламент определя за целия период на изпълнение на програмата финансова рамка, която представлява главна точка за сравнение за бюджетния орган в рамките на годишната бюджетна процедура по смисъла на точка 33 от междуинституционалното споразумение от 6 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и подобряване на бюджетната процедура (8),

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1655/2000 се изменя, както следва:

1.

Член 3 се изменя, както следва:

а)

в параграф 3:

i)

буква а) се заменя със следния текст:

„а)

50 % за проектите за опазване на природата, 100 % от приемливите разходи с изключение на режийни и разходи за дълготрайни стоки, за съпътстващите мерки съгласно параграф 2, буква б), i) и ii) и 100 % от разходите за съпътстващите мерки съгласно параграф 2, буква б), iii);“

ii)

добавя се следната точка:

„в)

разходите за заплата на държавен служител се считат за приемливи само доколкото те са свързани с разходите за дейности, които иначе не биха били осъществени от съответния държавен орган, освен по линия на проекта.“;

б)

прибавя се следният параграф:

„3а.   Безвъзмездна помощ по отношение на проект, който включва придобиването на земя, се отпуска само при условие че в дългосрочен план закупената земя е предназначена да се използва съобразно с целта на LIFE „Природа“, както е определена в параграф 1. Чрез прехвърляне или по други начини държавите-членки осигуряват, че предназначението на земята в дългосрочен план продължава да бъде за целите на опазването на природата.“.

в)

в параграф 7, втора алинея се заменя със следното:

„В съответствие с член 116 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. за финансовия регламент, който се прилага за общия бюджет на Европейските общности (9), Комисията взема решение относно проектите, които са приети, като се сключват споразумения с бенефициерите за отпускане на безвъзмездни помощи, в които се посочват размерът на финансовата помощ, редът и условията за финансиране и за контрол, както и конкретните технически условия на одобрения проект.“

г)

параграф 8 се заменя със следното:

„8.   По инициатива на Комисията:

а)

и след консултация с комитета, посочен в член 21 от Директива 92/43/ЕИО съпътстващите мерки за финансиране съгласно параграф 2, буква б), i) и ii) са предмет на покани за представяне на предложения. Държавите-членки могат да представят пред Комисията предложения за съпътстващи мерки;

б)

съпътстващите мерки за финансиране съгласно параграф 2, буква б), iii) са предмет на покани за участие в тръжна процедура. Всички покани за участие в тръжна процедура се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз, където се посочват конкретните критерии, които трябва да бъдат изпълнени.“;

2.

Член 4 се изменя, както следва:

а)

в параграф 3:

i)

четвърта алинея се заменя със следния текст:

„Размерът на финансовата помощ на Общността е 100 % от приемливите разходи с изключение на режийни разходи и разходи за дълготрайни стоки за съпътстващите мерки съгласно параграф 2, буква в), i) и 100 % от разходите за съпътстващите мерки съгласно параграф 2, буква в), ii);“

ii)

добавя се следната алинея:

„Разходите за заплата на държавен служител се считат за приемливи само доколкото те са свързани с разходите за дейности, които иначе не биха били осъществени от съответния държавен орган освен по линия на проекта.“;

б)

параграф 4 се заменя със следния текст:

„4.   Що се отнася до демонстрационните проекти, посочени в параграф 2, буква а), Комисията определя насоки съгласно процедурата, определена в член 11, параграф 2 и те се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Тези насоки посочват приоритетните области и цели по отношение на демонстрационните проекти, като изрично се позовават на приоритетите, определени в Решение № 1600/2002/ЕО (10).

Насоките гарантират, че финансовият инструмент LIFE „Околна среда“ е в допълнение към изследователските програми на Общността и структурните фондове, както и към програмите за развитие на селските райони.

Комисията разработва и насоки за подготвителните проекти, упоменати в параграф 2, буква б). Тя публикува насоките в Официален вестник на Европейския съюз и информира комитета, посочен в член 11, параграф 1 за публикуването им.

в)

параграф 6, букви г) и д) се заменят със следното:

„г)

да могат да стимулират широкото приложение и разпространение на практиките, технологиите и/или на продуктите, които допринасят за опазването на околната среда.

д)

да имат за цел развитието и трансфера на иновационни технологии или методи, които могат да бъдат използвани в идентични или сходни ситуации, по-специално в новите държави-членки;“

г)

параграф 8 се заменя със следното:

„8.   По инициатива на Комисията:

а)

Проектите за финансиране съгласно параграф 2, буква б) и съпътстващите мерки за финансиране съгласно параграф 2, буква в), i) след съгласуване с комитета, упоменат в член 11, параграф 1, са предмет на покани за представяне на предложения. Държавите-членки могат да представят пред Комисията предложения за проекти за финансиране съгласно параграф 2, буква б) и предложения за съпътстващи мерки за финансиране съгласно параграф 2, буква в), i);

б)

съпътстващите мерки за финансиране съгласно параграф 2, буква в), ii) са предмет на покани за участие в тръжна процедура. Всички покани за участие в тръжна процедура се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз, където се посочват специфичните критерии, които трябва да бъдат изпълнени.“;

д)

параграф 11 се заменя със следното:

„11.   В съответствие с член 116 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 Комисията приема решение относно проектите, които са приети, като се сключват споразумения за отпускане на безвъзмездни помощи с бенефициерите, в които се посочва размерът на финансовата помощ, редът и условията за финансиране и за контрол, както и конкретните технически условия на одобрения проект.“

3.

в член 5, параграф 9 се заменя със следното:

„9.   По инициатива на Комисията съпътстващите мерки за финансиране съгласно параграф 2, буква б) са предмет на покани за участие в тръжна процедура, които се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз, където се посочват специфичните критерии, които трябва да бъдат изпълнени.“;

4.

в член 7, заглавието и параграф 1 се заменят, както следва:

„Член 7

Съгласуваност и допълняемост между финансовите инструменти

1.   Без да се засягат условията, определени в член 6 за страните кандидатки за присъединяване, проектите, които получават помощ, предвидена по линия на структурните фондове или на други бюджетни инструменти на Общността, не отговарят на условията за получаване на финансова помощ по силата на настоящия регламент. Комисията осигурява, че се обръща особено внимание на кандидатите за това, че те не могат да събират субсидии от различните фондове на Общността. Трябва да се въведат подходящи мерки за предотвратяване на възможността за двойно финансиране.

Комисията и държавите-членки следва да информират кандидатите за съществуващите различни финансови инструменти на Общността, които се използват за финансиране на проекти за отделните компоненти на околната среда и на проекти за природата.“

5.

член 8 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се добавя следната алинея:

„Третият етап се удължава с две години до 31 декември 2006 г. Финансовата рамка за прилагането на настоящия регламент е в размер на 317,2 млн. EUR. Бюджетният орган разрешава годишни заделени средства в контекста на годишната бюджетна процедура и в границите на подходящата финансова перспектива.“;

б)

в параграф 3, втората алинея се заменя със следното:

„За периода от 1 януари 2005 г. до 31 декември 2006 г. съпътстващите мерки се ограничават на 6 % от наличните заделени средства.“

6.

член 9 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 се добавя следната алинея:

„Комисията осигурява, че резултатите от всички финансирани проекти се разпространяват до обществеността като цяло и също така демонстрира как придобитите умения и опит могат да бъдат възпроизведени в някоя друга област.“

б)

добавя се следният параграф:

„6.   Комисията публикува ежегодно пълен списък на финансираните проекти включително с кратко описание и обобщение на изразходените средства за всеки конкретен случай.“;

7.

член 11, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат под внимание разпоредбите на член 8 от него.

Периодът, посочен в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО се определя на три месеца.“

8.

член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Оценка на третия етап и продължаване на LIFE

1.   Най-късно до 30 септември 2005 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета:

а)

доклад за актуализиране на средносрочния преглед, представен през ноември 2003 г. и за оценка на прилагането на настоящия регламент, за приноса му за развитието на политиката на Общността в областта на околната среда, както и за използването на заделени средства; и

б)

ако е целесъобразно, предложение за продължаване на действието на LIFE или за финансов инструмент, предназначен изключително за областта на околната среда, който, inter alia, да отчита препоръките от прегледа на LIFE за прилагане след 2007 г.

2.   След приемането на такова предложение от Комисията Европейският парламент и Съветът, като действат съгласно Договора, най-късно до 1 май 2006 г. вземат решение относно прилагането на посочения финансов инструмент от 1 януари 2007 г.

3.   Размерът, който трябва да се предвиди в общата финансова рамка за мерки, свързани с осъществяване на мониторинг и одитиране, в периода след 31 декември 2006 г. се счита за потвърден само ако съответства на новите финансови перспективи с начало от 2007 г.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 15 септември 2004 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BORELL FONTELLES

За Съвета

Председател

A. NICOLAΪ


(1)  ОВ С 80, 30.3.2004 г., стр. 57.

(2)  Становище на Европейския парламент от 21 април 2004 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и решение на Съвета от 26 юли 2004 г.

(3)  ОВ L 192, 28.7.2000 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 788/2004 (ОВ L 138, 30.4.2004 г., стр. 17).

(4)  ОВ L 242, 10.9.2002 г., стр. 1.

(5)  ОВ С 61, 10.3.2004 г., стр. 1.

(6)  Дело С-378/00 Комисията срещу Европейския парламент и Съвета [2003] ECR I-937.

(7)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(8)  ОВ С 172, 18.6.1999 г., стр. 1. Споразумение, изменено с Решение 2003/429/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 147, 14.6.2003 г., стр. 25).

(9)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 242, 10.9.2002 г., стр. 1.“


Top