Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0911

Регламент (ЕО) № 911/2004 на Комисията от 29 април 2004 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета относно ушните марки, паспортите и регистрите на стопанстватаТекст от значение за ЕИП.

OJ L 163, 30.4.2004, p. 65–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 046 P. 242 - 247
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 058 P. 201 - 206
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 058 P. 201 - 206
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 192 - 197

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/911/oj

03/ 58

BG

Официален вестник на Европейския съюз

201


32004R0911


L 163/65

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 911/2004 НА КОМИСИЯТА

от 29 април 2004 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета относно ушните марки, паспортите и регистрите на стопанствата

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета, за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета (1), и по-специално член 7, параграф 1 и член 10, букви а), б) и в) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2629/97 на Комисията от 29 декември 1997 г. за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета относно ушните марки, регистрите на стопанствата и паспортите в рамките на системата за идентификация и регистрация на животните от рода на едрия рогат добитък (2) бе неколкократно съществено изменян. С цел по-голяма яснота и съгласуваност в законодателството на Общността следва тези правила за прилагане да се съдържат в един и същ акт. Предвид гореизложеното Регламент (ЕО) № 2629/97 следва да бъде отменен и заменен с настоящия регламент.

(2)

Ушните марки следва да съдържат информация за държавата-членка, от която произхожда животното, както и за самото животно. Най-подходящият вид кодиране на тази информация представлява кодът от две букви за обозначаване на държавата, следван от максимум дванадесет цифри. Използването на баркодове може да бъде разрешено като допълнение към комбинацията, съставена от кода на държавата и от максимум дванадесет цифри.

(3)

Уместно е да се вземат под внимание затрудненията, посочени от компетентните органи на някои държави-членки, относно кодовете за идентификация на животните от рода на едрия рогат добитък и да им бъде разрешено да използват ушни марки с буквено-цифров код до изтичането на определен преходен период. Уместно е освен това да се вземат под внимание затрудненията, посочени от компетентния орган на Италия, и да му бъде разрешено да използва най-много три допълнителни символа, при условие че те не представляват част от цифровия код.

(4)

С цел да се избегнат затрудненията при търговията в рамките на Общността с животни от рода на едрия рогат добитък и да се изяснят настоящите правила, е необходимо на притежателите на животни да се разреши да получат предварително, ако желаят това и в съответствие с разпоредбите на националната нормативна уредба, количество от ушни марки, което е пропорционално на техните нужди за период от максимум една година.

(5)

Уместно е да се предвиди прехвърлянето на информацията върху заместващи марки в случай на загубване на ушни марки.

(6)

Уместно е да се определят някои минимални уеднаквени правила относно вида и модела на ушните марки.

(7)

Разпоредбите относно съдържанието на информацията върху ушните марки следва да бъдат преразгледани, като се вземе предвид създаването на компютризираната база данни, предвидена в Регламент (ЕО) № 1760/2000.

(8)

Информацията, които се вписва в паспорта и в регистъра, следва да бъде представена във форма, която позволява проследяване на произхода и придвижването на животните.

(9)

Тази информация следва да съответства на данните, които се въвеждат в компютризираната база данни, предвидена в Директива 64/432/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. относно проблемите на здравето на животните, оказващи влияние върху търговията в рамките на Общността с едър рогат добитък и свине (3).

(10)

Срокът, в който стопаните на животни уведомяват за движение, раждане и смърт на животни и чиято продължителност се определя от държавите-членки между три и седем дни, следва да бъде обвързан с датата на събитието. Уместно е също така обаче да се вземат под внимание затрудненията, които посочват държавите-членки, при уведомяването за настъпили раждания в горепосочените срокове и съответно да се разреши на държавите-членки да определят въпросните срокове в зависимост от датата, на която животното получава ушната си марка.

(11)

Уместно е да се вземат под внимание затрудненията, посочени от държавите-членки относно информацията, която трябва да се вписва в паспортите, придружаващи животните от рода на едрия рогат добитък, родени преди 1 януари 1998 г. Следва също така да се вземат под внимание затрудненията, посочени в периода на подготовката на присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, относно паспортите, които придружават животните, родени преди 1 януари 2004 г.

(12)

Уместно е вписването на някои данни в паспортите, придружаващи животните от рода на едрия рогат добитък, родени преди 1 януари 1998 г., и животните от рода на едрия рогат добитък, родени в Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия преди 1 януари 2004 г., да не бъде задължително. Това изключение не следва да поставя под въпрос задължението да се отбелязват въпросните данни в паспортите на животните от рода на едрия рогат добитък, родени на територията на дадена държава-членка, когато това е предвидено от нейната национална нормативна уредба.

(13)

Предвид мерките за контрол, свързани с програмите за подпомагане на Общността, е необходимо в паспортите да бъде включена информация относно премиите, предвидени в Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара в сектора говеждо и телешко месо (4).

(14)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

УШНИ МАРКИ

Член 1

1.   Върху ушните марки са отбелязани името, кодът или логото на компетентния орган, който ги поставя, както и символите, предвидени в параграф 2.

2.   Кодът за идентифициране върху ушните марки, се състои от следните знаци:

а)

първите две позиции идентифицират държавата-членка, в която се намира стопанството, където животното е било идентифицирано за първи път. За тази цел се използва кодът на страната, състоящ се от две букви, посочен в приложение I;

б)

след кода на страната следват максимум дванадесет цифрови знака; въпреки това Испания, Ирландия, Италия, Португалия и Обединеното кралство могат да запазят своите буквено-цифрови кодови системи, които да се прилагат вместо дванадесетте символа, които се вписват след кода на държавата, за животните, родени най-късно до 31 декември 1999 г. в случая на Испания, Ирландия, Италия и Португалия, и за животните, родени най-късно до 30 юни 2000 г. в случая на Обединеното кралство.

3.   Освен предвидената информация в параграф 1, компетентният орган може да разреши използването на баркод.

4.   Чрез дерогация от ограничението за броя на символите, определено в параграф 2, буква б), италианският компетентен орган може за използва до три допълнителни знака след поредицата от символи, предвидена в настоящия параграф. Въпреки това, тези символи не представляват част от идентификационния код, посочен в параграф 2.

5.   Животновъдите имат право да получат предварително, ако желаят това и в съответствие с приложимите разпоредби на националните нормативни уредби, такова количество от ушни марки, което е пропорционално на техните нужди за период от максимум една година. На стопанства, притежаващи до пет животни, компетентният орган няма право да предоставя предварително повече от пет чифта ушни марки.

6.   В случай на загубване на ушната марка, заместващата марка може да съдържа освен изискваната информация и отделно отбелязване с римски цифри на поредния номер на заместващата марка. В този случай идентификационният код, предвиден в параграф 2, остава непроменен. На заместващите ушни марки, използвани в определена държава-членка за животни, които са родени в друга държава-членка, трябва да е отбелязан най-малко същия идентификационен код, освен кода или логото на компетентния орган, който ги е издал.

Член 2

Ушните марки отговарят на следните изисквания:

a)

да са направени от гъвкава пластмаса;

б)

да не могат да бъдат фалшифицирани и да се четат лесно през целия живот на животното;

в)

да не могат да се използват повторно;

г)

да се проектирани така, че да стоят закрепени на животното, без да му причиняват страдание;

д)

върху тях да са отбелязани единствено неизтриваемите надписи, предвидени в член 1.

Член 3

Първата ушна марка трябва да съответства на описания модел, както следва:

a)

да се състои от два елемента, единият мъжки, а другият — женски;

б)

върху всеки от тези елементи е отбелязана само информацията, предвидена в член 1;

в)

дължината на всеки елемент от ушната марка е най-малко 45 мм;

г)

ширината на всеки елемент от ушната марка е най-малко 55 мм;

д)

минималната височина на шрифта на символите е 5 милиметра.

Член 4

Държавите-членки могат да изберат други материали или модели за втората ушна марка и да решат на нея да се впише допълнителна информация, при условие че се спазват изискванията за информацията от член 1, параграфи 1 и 2.

Член 5

Всяка държава-членка съобщава на другите държави-членки и на Комисията информация за моделите за първата и втората ушни марки, посочени в членове 3 и 4.

ГЛАВА II

ПАСПОРТИ И РЕГИСТРИ НА СТОПАНСТВАТА

Член 6

1.   Паспортът съдържа най-малко следната информация:

a)

информацията, посочена в член 14, параграф 3, буква В, точка 1, от първо до седмо тире от Директива 64/432/ЕИО;

б)

информацията, посочена:

i)

в член 14, параграф 3, буква В, точка 2, второ тире от Директива 64/432/ЕИО, или

ii)

в член 14, параграф 3, буква В, точка 2, първо тире, ако базата данни, предвидена в член 5 от Регламент (ЕО) № 1760/2000, е напълно оперативна;

в)

подписът на животновъда/ите, с изключение на превозвача; когато базата данни, предвидена в член 6, параграф 3, първо тире от Регламент (ЕО) № 1760/2000, е напълно оперативна, се поставя единствено подписът на последния животновъд;

г)

наименованието на органа, издал паспорта;

e)

датата на издаване на паспорта.

2.   Без да се засяга глава I.A.1 на приложението към Директива 91/628/ЕИО на Съвета относно защитата на животните по време на транспортиране (5), теле на възраст под четири седмици може да бъде транспортирано, при условие че пъпът му е зараснал. В този случай държавите-членки могат да предвидят придружаването му от временен паспорт, който да съдържа май-малко информацията, посочена в параграф 1, в одобрен от компетентния орган формат.

Този временен паспорт се изготвя от първия животновъд на телето и се допълва от всеки следващ животновъд, с изключение на превозвачите. Животновъдът връчва временния паспорт на компетентния орган, преди животното да достигне четириседмична възраст или не по-късно от седем дни след неговата смърт или заколване, ако те настъпят преди тази възраст. Ако телето е живо, компетентният орган издава окончателен паспорт в съответствие с параграф 1 в срок от 14 дни от датата на получаване на временния паспорт. Окончателният паспорт съдържа данни за всички прехвърляния на телето, вече отбелязани във временния паспорт.

Теле, което има временен паспорт, не може да бъде прехвърляно повече от два пъти между стопанства. За целите на настоящия параграф всяко прехвърляне, извършено от едно до друго стопанство посредством пазар или център за групиране на телета, се счита за едно движение, при условие че пазарът или въпросният център могат по искане на компетентните органи да представят пълно описание на сделките, които са били извършени в рамките на този пазар или център.

3.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 1, буква а) вписването на информацията, посочена в член 14, параграф 3, буква В, точка 1, второ до пето тире от Директива 64/432/ЕИО, не е задължително по отношение на паспортите на животните, родени преди 1 януари 1998 г. Изключението, предвидено в настоящия параграф, не засяга задължението да се отбелязва посочената по-горе информация, ако това се изисква по силата на националната нормативна уредба. Всяка държава-членка уведомява останалите държави-членки и Комисията за действително прилаганите разпоредби по отношение на информацията, посочена в настоящия параграф.

4.   За Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия дерогацията, предвидена в параграф 3, се прилага спрямо животните от рода на едрия рогат добитък, родени преди 1 януари 2004 г.

Член 7

Към информацията, посочена в член 6, в паспорта се добавя следната информация, съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1254/99 на Съвета, относно положението с животните от мъжки пол, свързано с премиите:

a)

искане или отпускане на премия: първа възрастова група;

б)

искане или отпускане на премия: втора възрастова група.

Член 8

Регистърът, който всяко стопанство води, съдържа най-малко следната информация:

a)

актуализираната информация, посочена в член 14, параграф 3, буква В, точка 1, първо до четвърто тире от Директива 64/432/ЕИО;

б)

датата на смъртта на животното в стопанството;

в)

за животните, които напуснат стопанството, името и адреса на животновъда, с изключение на превозвача, или идентификационния код на стопанството, в което е прехвърлено животното, както и датата на неговото напускане;

г)

за животните, които пристигат в стопанството, името и адреса на животновъда, с изключение на превозвача, или идентификационния код на стопанството, от което е прехвърлено животното, както и датата на неговото пристигане;

д)

името и подписа на представителя на компетентния орган, отговарящ за проверката на регистъра, и датите, на които са извършени проверките.

Член 9

По отношение на ражданията, когато се определят срокове в рамките от три до седем дни, в които животновъдът трябва да уведоми за настъпилите събития, съгласно разпоредбите на член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1760/2000, държавите-членки могат да използват като отправна точка датата, на която на животното се поставя ушната марка, вместо датата на раждане, при условие че не възниква никакъв риск от объркване на тези дати, при който и да е запис на информация.

Член 10

Всяка държава-членка съобщава на останалите държави-членки и на Комисията информация за образеца на паспорта и на регистъра на стопанствата, които използва на своята територия.

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 11

1.   Регламент (ЕО) № 2629/97 се отменя.

2.   Позоваванията на Регламент (ЕО) № 2629/97 се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата за съответствие в приложение II към настоящия регламент.

Член 12

Настоящият регламент влиза в сила на 1 май 2004 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 април 2004 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1. Регламент, изменен с Акта за присъединяване от 2003 г.

(2)  ОВ L 354, 30.12.1997 г., стр. 9. Регламент, последно изменен с Акта за присъединяване от 2003 г.

(3)  ОВ L 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 21/2004 (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8).

(4)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр.21. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1782/2003 (ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 340, 11.12.1991 г., стр. 17. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 806/2003 на Съвета (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Кодът върху ушната марка на животно от рода на едрия рогат добитък започва с буквите, идентифициращи държавата-членка на произход, съгласно следната таблица:

Държава-членка на произход

Код по ISO

Австрия

AT

Белгия

BE

Чешка република

CZ

Кипър

CY

Дания

DK

Испания

ES

Естония

EE

Финландия

FI

Франция

FR

Германия

DE

Гърция

EL

Унгария

HU

Ирландия

IE

Италия

IT

Латвия

LV

Литва

LT

Люксембург

LU

Малта

MT

Нидерландия

NL

Полша

PL

Португалия

PT

Словения

SI

Словакия

SK

Швеция

SE

Обединено кралство

UK


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Регламент (ЕО) № 2629/97

Настоящият регламент

член 1

член 1

член 2

член 2

член 3

член 3

член 4

член 4

член 5

член 5

член 6, параграфи 1, 2 и 4

член 6

член 6, параграф 3

член 9

член 7

член 7

член 8

член 8

член 9

член 10

член 11

член 10

член 12

приложение

приложение I

приложение II


Top