EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0878

Регламент (ЕО) № 878/2004 на Комисията от 29 април 2004 година относно преходни мерки в съответствие с Регламент (ЕО) № 1774/2002 по отношение на някои странични животински продукти, класифицирани като материали от категории 1 и 2 и предназначени за технически целиТекст от значение за ЕИП.

OJ L 162, 30.4.2004, p. 62–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 045 P. 190 - 192
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 058 P. 177 - 179
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 058 P. 177 - 179

No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; отменен от 32011R0142 . Latest consolidated version: 22/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/878/oj

03/ 58

BG

Официален вестник на Европейския съюз

177


32004R0878


L 162/62

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 878/2004 НА КОМИСИЯТА

от 29 април 2004 година

относно преходни мерки в съответствие с Регламент (ЕО) № 1774/2002 по отношение на някои странични животински продукти, класифицирани като материали от категории 1 и 2 и предназначени за технически цели

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека (1), и по-специално член 4, параграф 4, член 5, параграф 4, член 16, параграф 3 и член 32, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно правилата за предпазване, контрол и унищожаване на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (2) забранява вноса в Общността на специфичен рисков материал, използван за производството на хранителни продукти, храни за животни или торове.

(2)

Въпреки това материалите от категория 1, които е възможно да съдържат точно специфичен рисков материал, могат да бъдат внасяни в Общността или изнасяни от нея в съответствие с правилата, определени в Регламент (ЕО) № 1774/2002, или в съответствие с правилата, които следва да се установят съобразно процедурата, посочена в член 33, параграф 2.

(3)

Регламент (ЕО) № 812/2003 на Комисията от 12 май 2003 г. за въвеждане по силата на Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета преходни мерки по отношение на вноса и транзита на някои продукти от трети страни (3) предвижда временна дерогация до 30 април 2004 г. от забраната за внос на някои странични животински продукти от трети страни, определени в Регламент (ЕО) № 1774/2002.

(4)

Някои оператори и търговски партньори са изразили притеснението си относно забраната по отношение на страничните животински продукти, предназначени за технически цели, извън хранителната верига на хората и животните.

(5)

Комисията е поискала научно становище относно количествена оценка на остатъчния риск от трансмисивна спонгиформна енцефалопатия по говедата в някои продукти, като желатин и лой, добити от говеда. Комисията също така възнамерява да потърси и други специфични становища.

(6)

В очакване на това становище е необходимо да бъдат приети преходни мерки, разрешаващи да се продължи пускането на пазара, износът, вносът и транзитът на някои продукти, класифицирани по силата на Регламент (ЕО) № 1774/2002 като материали от категории 1 и 2 и предназначени да бъдат използвани изключително за технически цели.

(7)

Съответно следва да се приемат преходни мерки, които да позволят използването на някои точно определени материали от категории 1 и 2 за технически цели. Специфичните употреби на тези материали, предназначени за технически цели, следва да бъдат подложени на стриктни мерки за направляване и контрол, които допълнително да намалят риска тези продукти да бъдат отклонени към хранителни вериги на хората и животните и да бъдат използвани по неподходящ начин в други технически продукти като подобрители за торове, козметични материали, фармацевтични продукти и медицински средства.

(8)

Когато използването на странични животински продукти от категории 1 и 2 за производството на фармацевтични продукти не може да се избегне, компетентният орган, въз основа на адекватна оценка на риска за всеки отделен случай, може в съответствие с общностното законодателство в тази област да извърши дерогация от разпоредбите на настоящия регламент.

(9)

По отношение на пускането на пазара и износа на странични животински продукти, предназначени за технически цели и произведени в Общността, правилата, които са предвидени в Регламент (ЕО) № 1774/2002 и които допълват правилата за събиране и транспорт, следва да са достатъчни и да се следват стриктно за целите на снабдяването, идентифицирането и контрола. По отношение на партидите, предназначени за внос или транзитните партиди, би следвало да се въведат допълнителни изисквания относно удостоверяването.

(10)

Държавите-членки следва да вземат всички допълнителни мерки, необходими за извършването на проверки с оглед прилагането на настоящия регламент, и по-специално избягването на риска от отклоняване и сътрудничеството в тази насока. Те следва да информират Комисията и другите държави-членки за тези действия и да вземат всички необходими мерки в контекста на съответното законодателство на Общността в случай на неспазване.

(11)

С цел да се избегне прекъсване в търговията, е необходимо да се предвиди един разумен период от време, в който да се продължи приемането на внесените странични животински продукти, които пристигат на граничните инспекционни ветеринарни пунктове след 1 май 2004 г. и които все още може да са придружени от старите образци на здравни сертификати.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложно поле

Настоящият регламент се прилага спрямо следните странични животински продукти, класифицирани по силата на Регламент (ЕО) № 1774/2002 като материали от категория 1 или 2 и предназначени изключително за технически цели:

а)

кожи с косми и кожи без косми от животни, обработени с някои забранени вещества съгласно Директива 96/22/ЕО (4);

б)

претопени мазнини, добити от материали от категория 1, произведени по метод № 1, посочени в глава III от приложение V към Регламент (ЕО) № 1774/2002, а в случай на претопени мазнини от преживни животни — пречистени така, че максималният процент на всички остатъчни неразтворими примеси да не надвишава 0,15 % от теглото, а мастните производни да удовлетворяват поне стандартите, посочени в глава III от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1774/2002;

в)

черва на преживни животни (със или без съдържание); и

г)

кости и продукти от кости, съдържащи гръбначния стълб и черепа и рогата на говеда, които са били отстранени от черепа, като се прилага определен метод, като черепната кухина остава цяла.

Въпреки това тези странични животински продукти не следва да са добити от животните, посочени в член 4, параграф 1, буква а), i) и ii) от Регламент (ЕО) № 1774/2002.

Член 2

Дерогация относно пускането на пазара и износа на странични животински продукти

Чрез дерогация от член 20, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1774/2002 държавите-членки могат да разрешат пускането на пазара и износа на посочените в член 1 от настоящия регламент странични животински продукти („страничните животински продукти“).

Въпреки това предвидената дерогация в първа алинея не се прилага спрямо износа на странични животински продукти, посочени в букви в) и г) от член 1 от настоящия регламент.

Член 3

Дерогация относно вноса и транзита на страничните животински продукти

Чрез дерогация от член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1774/2002 държавите-членки могат да разрешат вноса и транзита на странични животински продукти.

За внесените странични животински продукти се изисква етикет, подобен на този, посочен в член 5, буква а) от настоящия регламент.

Член 4

Условия за пускане на пазара, за износ и внос на странични животински продукти

1.   Пускането на пазара или износът на страничните животински продукти се осъществява по начин, който не носи риск за обществото здраве и здравето на животните и за околната среда.

2.   Вносът на странични животински продукти е предмет на санитарни изисквания за санитарно удостоверяване, които са в съответствие с националното законодателство.

Внесените и транзитните партиди се насочват в съответствие с процедурата за мониторинг, предвидена в член 8, параграф 4 от Директива 97/78/ЕО.

Член 5

Събиране и транспорт на странични животински продукти

Събирането и транспортът на страничните животински продукти са в съответствие със следните допълнителни изисквания:

а)

освен изискванията за идентификация, предвидени в глава I от приложение II към Регламент (ЕО) № 1774/2002, всички опаковки съдържат етикет с надпис „ЗАБРАНЕНО В ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ, В ХРАНИТЕ ЗА ЖИВОТНИ, ТОРОВЕТЕ, КОЗМЕТИЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ, ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА“;

Въпреки това в съответствие със законодателството на Общността, когато страничните животински продукти са предназначени за медикаменти, може да бъде използван различен етикет. Този етикет указва ясно, че страничните животински продукти са „ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОДУКТИ“;

б)

страничните продукти се доставят до предприятие за технически продукти, одобрено за тази цел в съответствие с член 18 от Регламент (ЕО) № 1774/2002, и се подлагат на обработка, която отговаря на изискванията на компетентните власти, така че техническият продукт да не носи риск за общественото здраве и здравето на животните;

в)

предприятието за технически продукти, посочено в буква б), води регистър в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 1774/2002 и използва страничните животински продукти единствено за разрешени от компетентните власти технически цели.

Член 6

Контрол

1.   По отношение на внесените или транзитни партиди, компетентните власти извършват документни проверки на чести интервали, най-малко два пъти годишно, по цялата верига на снабдяване от граничните инспекционни ветеринарни пунктове при първото влизане до одобреното предприятие за технически продукти в случай на внос, а в случай на транзит — до изходния граничен инспекционен ветеринарен пункт. Тези проверки имат за цел да се провери съотношението на внесените, използваните и отстранените количества странични животински продукти и да се гарантира спазването на разпоредбите на настоящия регламент и на Регламент (ЕО) № 1774/2002.

За транзитните партиди компетентните власти, които отговарят съответно за граничния инспекционен ветеринарен пункт при първото влизане и за изходния пункт, си сътрудничат колкото е необходимо, за да осигурят проследимост и ефикасни проверки. Компетентните власти си съдействат при извършването на надзор, с цел да проверят съотношението на количествата, внесени в една държава-членка и използвани в друга, количествата, изнесени от една държава-членка, но произведени в друга и транзитните количества — на входа и на изхода.

2.   По отношение на партидите, предназначени да пускане на пазара в Общността или на партидите, предназначени за износ, компетентните власти извършват проверки, предвидени в Регламент (ЕО) № 1774/2002, и по-специално в членове 7 и 8 със същите цели, а именно да се провери съотношението между количествата и да се гарантира спазването на разпоредбите.

Член 7

Информация, която следва да се предостави от държавите-членки

Държавите-членки незабавно уведомяват Комисията и другите държави-членки посредством Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните:

а)

за ползването на дерогацията, посочена в членове 2 и 3; и

б)

за условията и реда на проверяване, предвидени в член 6, за да се убедят, че съответните странични животински продукти се използват само за разрешените в съответствие с член 5, буква в) цели.

Член 8

Мерки, които следва да се вземат при неспазване на настоящия регламент

Компетентните власти незабавно вземат необходимите мерки в случай на неспазване на настоящия регламент.

Член 9

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Той се прилага от 1 май 2004 г.

3.   Въпреки това сертификатите, изготвени според предвидения в Регламент (ЕО) № 812/2003 формат, могат да се използват до 15 юни 2004 г.

4.   Държавите-членки разрешават до 15 август 2004 г. вноса на партидите, които са напуснали третата страна преди 15 юни 2004 г., и които все още могат да са придружени от сертификатите, посочени в точка 3 по-горе.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 април 2004 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 808/2003 на Комисията (ОВ L 117, 13.5.2003 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 19. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2245/2003 (ОВ L 333, 20.12.2003 г., стр. 28).

(3)  ОВ L 117, 13.5.2003 г., стр. 19. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2268/2003 (ОВ L 336, 23.12.2003 г., стр. 24).

(4)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 3. Директива, изменена с Директива 2003/74/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 262, 14.10.2003 г., стр. 17).


Top