Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0813

Регламент (ЕО) № 813/2004 на Съвета от 26 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1626/94 по отношение на някои мерки за опазване, свързани с водите около Малта

OJ L 150, 30.4.2004, p. 32–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 007 P. 99 - 102
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 007 P. 99 - 102
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 007 P. 99 - 102
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 007 P. 99 - 102
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 007 P. 99 - 102
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 007 P. 99 - 102
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 007 P. 99 - 102
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 007 P. 99 - 102
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 007 P. 99 - 102
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 179 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 179 - 182

No longer in force, Date of end of validity: 28/01/2007; заключение отменено от 32006R1967 : This act has been changed. Latest consolidated version: 29/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/813/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

04/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

179


32004R0813


L 150/32

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 813/2004 НА СЪВЕТА

от 26 април 2004 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1626/94 по отношение на някои мерки за опазване, свързани с водите около Малта

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (наричан по-долу „Договора за присъединяване“) (1) и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (по-долу наричан „Акта за присъединяване“) (2), и по-специално член 21 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 21 от Акта за присъединяване, Регламент (ЕО) № 1626/94 на Съвета от 27 юни 1994 г. относно утвърждаване на някои технически мерки за опазването на рибните ресурси в Средиземно море (3) следва да бъде изменен в съответствие с насоките, посочени в приложение III към Акта за присъединяване с оглед на приемането на необходимите мерки по опазване, свързани с водите около Малта.

(2)

Необходимо е тези мерки да бъдат приети преди присъединяването, за да бъдат приложими от момента на присъединяването на Малта,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1626/94 се изменя, както следва:

1.

Добавят се следните членове:

„Член 8а

Регулирана зона от 25 мили около Малта

1.   Достъпът на кораби на Общността до водите и ресурсите в зоната, простираща се на 25 морски мили от бреговата линия около Малтийските острови (по-долу наричана „регулираната зона“) се регламентира, както следва:

а)

риболовът в регулираната зона се ограничава само за риболовни кораби с обща дължина по-малка от 12 метра, използващи риболовни уреди, различни от теглените;

б)

общото риболовно усилие на тези кораби, изразено като общ риболовен капацитет, не надвишава средното ниво, регистрирано през 2000 г.—2001 г., което отговаря на 1 950 кораба с обща мощност на двигателите и общ тонаж от съответно 83 000 kW и 4 035 GT.

2.   Чрез дерогация от буква а) на параграф 1, на траулерите, чиято обща дължина не надвишава 24 метра, се разрешава да осъществяват риболов в определени части на регулираната зона, както е описано в приложение V, част а) към настоящия регламент, при спазване на следните условия:

а)

общият риболовен капацитет на траулерите, на които се разрешава да оперират в регулираната зона, не надвишава тавана от 4 800 kW;

б)

риболовният капацитет на всеки траулер, на който е разрешено да оперира на дълбочина по-малка от 200 метра, не надвишава 185 kW; изобатата от 200 метра дълбочина се идентифицира с прекъсната линия, чиито ориентировъчни точки са изброени в приложение V, част б) към настоящия регламент;

в)

траулерите, извършващи риболов в регулираната зона, притежават специално риболовно разрешително в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1627/94 от 27 юни 1994 г. относно постановяване на общите разпоредби за специалните разрешителни за риболов (4) и се включват в списък, съдържащ тяхното име, техния международен регистрационен номер и характеристики на кораба, който всяка година се предоставя на Комисията от страна на съответните държави-членки.

г)

границите на капацитета, установени в букви а) и б), се преразглеждат периодично след консултиране от страна на съответните научни институции относно техните последици върху опазването на видовете.

3.   Ако общият риболовен капацитет, посочен в буква а) на параграф 2, надхвърля общия риболовен капацитет на траулерите с обща дължина, равна или по-малка от 24 метра, опериращи в регулираната зона в референтния период 2000 г.—2001 г. (по-долу наричан „референтен риболовен капацитет“), Комисията в съответствие с процедурата по член 10а, разпределя този излишък от наличния риболовен капацитет между държавите-членки, като взема предвид интереса на държавите-членки, които подават искане за разрешение.

Референтният риболовен капацитет отговаря на 3 600 kW.

4.   Специалните риболовни разрешителни за излишъка от наличния риболовен капацитет, посочен в параграф 3, се издават само на риболовни кораби, включени в регистъра на флота на Общността към датата на прилагане на настоящия член.

5.   Ако общият риболовен капацитет на траулерите, на които е разрешено да оперират в регулираната зона в съответствие с параграф 2, буква в), надвишава тавана, установен в параграф 2, буква а), тъй като този таван е бил намален след преразглеждането, предвидено в параграф 2, буква г) Комисията разпределя риболовния капацитет между държавите-членки на следната основа:

а)

на първо място е риболовният капацитет в kW, който отговаря на кораби, извършвали риболов в зоната през периода 2000—2001 г.;

б)

на второ място е риболовният капацитет в kW, който отговаря на кораби, извършвали риболов в зоната по всяко друго време;

в)

всякакъв останал риболовен капацитет за други риболовни кораби се разделя между държавите-членки, като се отчитат интересите на държавите-членки, подали искане за разрешение.

6.   Чрез дерогация от параграф 1 буква а), на корабите, извършващи риболов с гриб или с парагади, и на корабите, извършващи риболов на делфини, в съответствие с член 8б се разрешава да оперират в регулираната зона. На тях се дава специално риболовно разрешително в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1627/94 и се включват в списък, съдържащ тяхното име, техния международен регистрационен номер и характеристики на кораба, който се предоставя на Комисията от страна на всяка държава-членка.

Риболовното усилие така или иначе се контролира, за да се съхрани устойчивостта на тези риболовни райони в зоната.

7.   Капитанът на всеки траулер, на който е разрешено да извършва риболов в регулираната зона в съответствие с параграф 2, и който не е оборудван със система за наблюдение на кораба (VMS), сигнализира за всяко влизане и излизане от регулираната зона на властите на своята държава и на властите на крайбрежната държава.

Член 8б

Риболов на делфини

1.   Забранява се уловът на делфини (Coriphaena spp.) в рамките на регулираната зона с помощта на съоръжения за концентрация на риба (СКР) от 1 януари до 5 август всяка година.

2.   Броят на корабите, които участват в риболов на делфини в зоната, не надвишава 130.

3.   Малтийските власти определят трасета за курсовете на корабите, използващи СКР и разпределят всички трасета на курсове на кораби със СКР между риболовните кораби на Общността най-късно до 30 юни всяка година. На риболовни кораби на Общността, плаващи под флаг, различен от този на Малта, не се разрешава да оперират трасе за СКР в рамките на зоната от 12 мили.

4.   На риболовните кораби, на които е разрешено да участват в риболов на делфини, се предоставя специално разрешително за риболов в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1627/94 на Съвета и те се включват в списък, съдържащ тяхното име, техния международен регистрационен номер и характеристики на кораба, който се предоставя на Комисията от всяка държава-членка.

Чрез дерогация от разпоредбите на член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1627/94, за кораби с обща дължина от по-малко от 10 метра се изисква да притежават специално риболовно разрешително.

2

Добавя се следният член:

„Член 10а

Правила за прилагане и изменения

Подробни правила за прилагането на членове 8а и 8б и по-специално относно критериите, прилагани за определянето и разпределянето на трасетата за курсове за риболовни кораби със СКР съгласно член 8б, параграф 3, се приемат в съответствие с процедурата, упомената в член 30, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (5).

2)

Текстът от приложението към настоящия регламент се добавя след приложение IV.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила при условие че и на датата на влизане в сила на Договора за присъединяване.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 26 април 2004 година.

За Съвета

Председател

J. WALSH


(1)  ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 17.

(2)  ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 23.

(3)  ОВ L 171, 6.7.1994 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 973/2001 (ОВ L 137, 19.5.2001 г., стр. 1).

(4)  ОВ 171, 6.7.1994 г., стр. 7.“

(5)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.“


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ V

Регулирана зона от 25 мили около Малтийските острови

а)

Разрешени за тралиране райони към подходите към Малтийските острови: географски координати

Зона A

Зона H

A1 – 36.0172° с.ш., 14.1442° и.д.

H1 – 35.6739° с.ш., 14.6742° и.д.

A2 – 36.0289° с.ш., 14.1792° и.д.

H2 – 35.4656° с.ш., 14.8459° и.д.

A3 – 35.9822° с.ш., 14.2742° и.д.

H3 – 35.4272° с.ш., 14.7609° и.д.

A4 – 35.8489° с.ш., 14.3242° и.д.

H4 – 35.5106° с.ш., 14.6325° и.д.

A5 – 35.8106° с.ш., 14.2542° и.д.

H5 – 35.6406° с.ш., 14.6025° и.д.

A6 – 35.9706° с.ш., 14.2459° и.д.

 

Зона B

Зона I

B1 – 35.7906° с.ш., 14.4409° и.д.

I1 – 36.1489° с.ш., 14.3909° и.д.

B2 – 35.8039° с.ш., 14.4909° и.д.

I2 – 36.2523° с.ш., 14.5092° и.д.

B3 – 35.7939° с.ш., 14.4959° и.д.

I3 – 36.2373° с.ш., 14.5259° и.д.

B4 – 35.7522° с.ш., 14.4242° и.д.

I4 – 36.1372° с.ш., 14.4225° и.д.

B5 – 35.7606° с.ш., 14.4159° и.д.

 

B6 – 35.7706° с.ш., 14.4325° и.д.

 

Зона C

Зона J

C1 – 35.8406° с.ш., 14.6192° и.д.

J1 – 36.2189° с.ш., 13.9108° и.д.

C2 – 35.8556° с.ш., 14.6692° и.д.

J2 – 36.2689° с.ш., 14.0708° и.д.

C3 – 35.8322° с.ш., 14.6542° и.д.

J3 – 36.2472° с.ш., 14.0708° и.д.

C4 – 35.8022° с.ш., 14.5775° и.д.

J4 – 36.1972° с.ш., 13.9225° и.д.

Зона D

Зона K

D1 – 36.0422° с.ш., 14.3459° и.д.

K1 – 35.9739° с.ш., 14.0242° и.д.

D2 – 36.0289° с.ш., 14.4625° и.д.

K2 – 36.0022° с.ш., 14.0408° и.д.

D3 – 35.9989° с.ш., 14.4559° и.д.

K3 – 36.0656° с.ш., 13.9692° и.д.

D4 – 36.0289° с.ш., 14.3409° и.д.

K4 – 36.1356° с.ш., 13.8575° и.д.

 

K5 – 36.0456° с.ш., 13.9242° и.д.

Зона Е

Зона L

E1 – 35.9789° с.ш., 14.7159° и.д.

L1 – 35.9856° с.ш., 14.1075° и.д.

E2 – 36.0072° с.ш., 14.8159° и.д.

L2 – 35.9956° с.ш., 14.1158° и.д.

E3 – 35.9389° с.ш., 14.7575° и.д.

L3 – 35.9572° с.ш., 14.0325° и.д.

E4 – 35.8939° с.ш., 14.6075° и.д.

L4 – 35.9622° с.ш., 13.9408° и.д.

E5 – 35.9056° с.ш., 14.5992° и.д.

 

Зона F

Зона M

F1 – 36.1423° с.ш., 14.6725° и.д.

M1 – 36.4856° с.ш., 14.3292° и.д.

F2 – 36.1439° с.ш., 14.7892° и.д.

M2 – 36.4639° с.ш., 14.4342° и.д.

F3 – 36.0139° с.ш., 14.7892° и.д.

M3 – 36.3606° с.ш., 14.4875° и.д.

F4 – 36.0039° с.ш., 14.6142° и.д.

M4 – 36.3423° с.ш., 14.4242° и.д.

 

M5 – 36.4156° с.ш., 14.4208° и.д.

Зона G

Зона N

G1 – 36.0706° с.ш., 14.9375° и.д.

N1 – 36.1155° с.ш., 14.1217° и.д.

G2 – 35.9372° с.ш., 15.0000° и.д.

N2 – 36.1079° с.ш., 14.0779° и.д.

G3 – 35.7956° с.ш., 14.9825° и.д.

N3 – 36.0717° с.ш., 14.0264° и.д.

G4 – 35.7156° с.ш., 14.8792° и.д.

N4 – 36.0458° с.ш., 14.0376° и.д.

G5 – 35.8489° с.ш., 14.6825° и.д.

N5 – 36.0516° с.ш., 14.0896° и.д.

 

N6 – 36.0989° с.ш., 14.1355° и.д.

б)

Географски координати на някои ориентировъчни точки по протежение на 200-метровата изобата в рамките на регулираната зона от 25 мили

Номер

Ширина

Дължина

1

36.3673° с.ш.

14.5540° и.д.

2

36.3159° с.ш.

14.5567° и.д.

3

36.2735° с.ш.

14.5379° и.д.

4

36.2357° с.ш.

14.4785° и.д.

5

36.1699° с.ш.

14.4316° и.д.

6

36.1307° с.ш.

14.3534° и.д.

7

36.1117° с.ш.

14.2127° и.д.

8

36.1003° с.ш.

14.1658° и.д.

9

36.0859° с.ш.

14.152° и.д.

10

36.0547° с.ш.

14.143° и.д.

11

35.9921° с.ш.

14.1584° и.д.

12

35.9744° с.ш.

14.1815° и.д.

13

35.9608° с.ш.

14.2235° и.д.

14

35.9296° с.ш.

14.2164° и.д.

15

35.8983° с.ш.

14.2328° и.д.

16

35.867° с.ш.

14.4929° и.д.

17

35.8358° с.ш.

14.2845° и.д.

18

35.8191° с.ш.

14.2753° и.д.

19

35.7863° с.ш.

14.3534° и.д.

20

35.7542° с.ш.

14.4316° и.д.

21

35.7355° с.ш.

14.4473° и.д.

22

35.7225° с.ш.

14.5098° и.д.

23

35.6951° с.ш.

14.5365° и.д.

24

35.6325° с.ш.

14.536° и.д.

25

35.57° с.ш.

14.5221° и.д.

26

35.5348° с.ш.

14.588° и.д.

27

35.5037° с.ш.

14.6192° и.д.

28

35.5128° с.ш.

14.6349° и.д.

29

35.57° с.ш.

14.6717° и.д.

30

35.5975° с.ш.

14.647° и.д.

31

35.5903° с.ш.

14.6036° и.д.

32

35.6034° с.ш.

14.574° и.д.

33

35.6532° с.ш.

14.5535° и.д.

34

35.6726° с.ш.

14.5723° и.д.

35

35.6668° с.ш.

14.5937° и.д.

36

35.6618° с.ш.

14.6424° и.д.

37

35.653° с.ш.

14.6661° и.д.

38

35.57° с.ш.

14.6853° и.д.

39

35.5294° с.ш.

14.713° и.д.

40

35.5071° с.ш.

14.7443° и.д.

41

35.4878° с.ш.

14.7834° и.д.

42

35.4929° с.ш.

14.8247° и.д.

43

35.4762° с.ш.

14.8246° и.д.

44

36.2077° с.ш.

13.947° и.д.

45

36.1954° с.ш.

13.96° и.д.

46

36.1773° с.ш.

13.947° и.д.

47

36.1848° с.ш.

13.9313° и.д.

48

36.1954° с.ш.

13.925° и.д.

49

35.4592° с.ш.

14.1815° и.д.

50

35.4762° с.ш.

14.1895° и.д.

51

35.4755° с.ш.

14.2127° и.д.

52

35.4605° с.ш.

14.2199° и.д.

53

35.4453° с.ш.

14.1971° и.д.“


Top