Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0807

Регламент (ЕО) № 807/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2236/95 на Съвета за определяне на общите правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските мрежи

OJ L 143, 30.4.2004, p. 46–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 034 P. 338 - 340
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 044 P. 192 - 194
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 044 P. 192 - 194

No longer in force, Date of end of validity: 18/02/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/807/oj

13/ 44

BG

Официален вестник на Европейския съюз

192


32004R0807


L 143/46

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 807/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 21 април 2004 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2236/95 на Съвета за определяне на общите правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските мрежи

EВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 156, първи параграф от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

след консултации с Комитета на регионите,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Групата на високо равнище за трансевропейската транспортна мрежа, председателствана от г-н Karel Van Miert, изрази становище, че закъсненията в трансграничните участъци на приоритетните проекти за трансевропейската транспортна мрежа ( ТТМ) са имали отрицателен ефект върху доходността от инвестициите, направени от държавите-членки в техните собствени страни, като ги лишават от ползата от икономиите от намаляването на разходите; тя препоръча степента на финансиране от Общността да бъде диференцирана в съответствие с ползите за други страни, по-специално наблягайки, че такава промяна трябва да бъде преди всичко в полза на трансгранични проекти, използвани за транспортни услуги на далечно разстояние. Освен това стойността на финансирането от Общността следва да се диференцира в съответствие с размера на икономическата полза от проекта, превишаващ финансовата му доходност.

(2)

За тази цел Групата на високо равнище препоръча по-висока стойност на помощта от Общността, за да се подпомогне пълното осъществяване на трансграничните връзки за приоритетните проекти и добави, че отражението върху бюджета от такава промяна би било ограничено. Това би трябвало да се осъществи, като се има предвид необходимостта от съсредоточаване на ресурсите за ТТМ върху ключови проекти, като се признава и необходимостта от продължаване на финансовата подкрепа за неприоритетни проекти.

(3)

Следва да се даде възможност за посрещане на бюджетните ангажименти посредством годишни вноски, базиращи се на глобален и многогодишен правен ангажимент.

(4)

Временното нарастване на помощта от Общността може да осигури стимул за участниците да ускорят и да направят ефективно внедряването на приоритетните проекти, обхванати от настоящия регламент.

(5)

Установяването на публично-частни партньорства (или други форми на взаимодействие между държавния и частния сектор) изисква стабилен финансов ангажимент от страна на институционалните инвеститори, който да е достатъчно привлекателен, за да предизвика увеличение на участието на частен капитал. Осигуряването на финансова помощ от Общността на многогодишна база би премахнало несигурността, която забавя изпълнението на проектите. Следователно трябва да се вземат мерки за предоставяне на финансова подкрепа на проектите на базата на многогодишен правен ангажимент.

(6)

Трансграничните връзки между енергийните мрежи са важни, за да се осигурят безпроблемно действие на вътрешния пазар, сигурност при доставките и оптимално използване на енергийната инфраструктура. Приоритетните проекти за енергийни мрежи, които са необходими за интересите на европейската икономика, но не са печеливши за бизнеса, и които не нарушават конкуренцията между предприятията, би трябвало също да имат право на по-висока финансова помощ. Тази помощ е предназначена за приоритетни проекти за енергийните мрежи.

(7)

Регламент (ЕО) № 2236/95 на Съвета (4) следва да се адаптира, така че да взема предвид Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за определяне на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (5).

(8)

Регламент (ЕО) № 2236/95 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 2236/95 се изменя, както следва:

1.

Член 5 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Независимо от избраната форма на намеса, общата стойност на помощта от Общността съгласно настоящия регламент не трябва да надвишава 10 % от общата стойност на инвестицията. Въпреки това общата сума на помощта от Общността може по изключение да достига до 20 % от инвестиционните разходи в следните случаи:

а)

проекти, свързани със системи за позициониране и навигация чрез спътници, съгласно член 17 от Решение № 1692/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 1996 г. относно насоки на Общността за развитие на трансевропейски транспортни мрежи (6);

б)

приоритетни проекти за енергийните мрежи;

в)

части от проектите от общоевропейски интерес, при положение че проектите са започнали преди 2010 г., както са посочени в приложение III към Решение № 1692/96/ЕО с цел премахване на стеснените участъци и/или запълване на липсващите участъци, ако такива участъци се характеризират с трансграничния си характер или правят възможно преодоляването на природни препятствия и допринасят за интегрирането на вътрешния пазар на разширената Общност, подпомагат безопасността, осигуряват взаимната работа на националните мрежи и/или значително допринасят за намаляване на неравновесието между видовете транспорт в полза на най-екологичните видове. Този размер трябва да бъде диференциран в съответствие с ползите за други страни, по-специално за съседни държави-членки.

б)

добавя се следният параграф:

„5.   В случая на проектите, посочени в параграф 3, в рамките на настоящия регламент, правният ангажимент е многогодишен, а бюджетните ангажименти се посрещат от годишни вноски.“;

2.

В член 13 се добавя следният параграф:

„4.   Ако 10 години след предоставянето на финансовата помощ въпросната дейност не е завършена, Комисията може да поиска връщане на платената помощ при съблюдаване на принципа на пропорционалността, като взема предвид всички значими фактори.“;

3.

Член 17 се заменя със следното:

„Член 17

Комитет

1.   Комисията отговаря за изпълнението на настоящия регламент.

2.   Комисията се подпомага от комитет. Европейската инвестиционна банка назначава представител в комитета, който не участва в гласуването.

3.   Когато се прави позоваване на настоящия член, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за определяне на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (7), като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от споменатото решение.

Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

4.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

4.

В член 18 се добавя следният параграф: „Разпределението на средствата се свързва с качественото и количественото ниво на изпълнение.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 21 април 2004 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

D. ROCHE


(1)  ОВ C 75 E, 26.3.2002 г., стр. 316 и ОВ C 151 E, 25.6.2002 г., стр. 291.

(2)  ОВ C 125, 27.5.2002 г., стр. 13.

(3)  Становище на Европейския парламент от 2 юли 2002 г. (ОВ C 271 E, 12.11.2003 г., стр. 163), Обща позиция на Съвета от 24 февруари 2004 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и Позиция на Европейския парламент от 30 март 2004 г. (все още непубликувана в Официален вестник).

(4)  ОВ L 228, 23.9.1995 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1655/1999 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 197, 29.7.1999 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(6)  ОВ L 228, 9.9.1996 г., стр. 1. Решение, изменено с Решение № 1346/2001/ЕО (ОВ L 185, 6.7.2001 г., стр. 1).“

(7)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.“


Top