EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0772

Регламент (ЕО) № 772/2004 на Комисията от 7 април 2004 година относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора по отношение на категории споразумения за трансфер на технологииТекст от значение за ЕИП.

OB L 123, 27.4.2004, p. 11–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/772/oj

08/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

235


32004R0772


L 123/11

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 772/2004 НА КОМИСИЯТА

от 7 април 2004 година

относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора по отношение на категории споразумения за трансфер на технологии

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент № 19/65/ЕИО на Съвета от 2 март 1965 г. относно прилагането на член 85, параграф 3 от Договора по отношение на някои категории споразумения и съгласувани практики (1), и по-специално член 1 от него,

след като публикува проект на настоящия регламент (2),

след консултация с Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение,

като има предвид, че:

(1)

Регламент № 19/65/ЕИО оправомощава Комисията да прилага посредством Регламент член 81,параграф3 от Договора по отношение на някои категории споразумения за трансфер на технологии, страни по които са само две предприятия, и за съответните съгласувани практики, попадащи в приложното поле на член 81, параграф 1.

(2)

Съгласно Регламент № 19/65/ЕИО Комисията по-специално прие Регламент (ЕО) № 240/96 от 31 януари 1996 г. относно прилагането на член 85, параграф 3 от Договора по отношение на някои категории споразумения за трансфер на технологии (3).

(3)

На 20 декември 2001 г. Комисията публикува оценъчен доклад за прилагането на Регламент (ЕО) № 240/96 относно груповото освобождаване на трансфера на технологии (4). Това предизвика обществен дебат относно прилагането на Регламент (ЕО) № 240/96 и въобще относно прилагането на член 81, параграфи 1 и 3 от Договора по отношение на споразуменията за трансфер на технологии. Реакцията на държавите-членки и на трети страни относно доклада като цяло беше благосклонна за реформа на политиката на Общността в областта на конкуренцията по отношение на споразуменията за трансфер на технологии. Поради това е целесъобразно да се отмени Регламент (ЕО) № 240/96.

(4)

Настоящият регламент следва да спази двете изисквания за гарантиране на ефективна конкуренция и за осигуряване на достатъчна правна сигурност за предприятията. При преследването на тези цели следва да се отчете необходимостта от опростяване на регулаторната рамка и нейното прилагане. Целесъобразно е да се изостави подхода на изброяване на клаузи за изключване и да се наблегне на определянето на категориите споразумения, които се освобождават до определено равнище на пазарна мощ и на определянето на ограниченията или клаузите, които не трябва да се съдържат в такива споразумения. Това съответства на един икономически обоснован подход, при който се преценява въздействието на споразуменията върху съответния пазар. Подобен подход изисква също да се прави разграничение между споразумения между конкуренти и споразумения между неконкуренти.

(5)

Споразуменията за трансфер на технологии касаят лицензирането на технологии. Такива споразумения обикновено повишават икономическата ефективност и насърчават конкуренцията, тъй като могат да намалят дублирането на научно-изследователска и развиваща се дейност, да увеличат стимула за първоначално изследване и разработка, да стимулират засилено новаторство, да улеснят разпространението и да създадат пазарна конкуренция за продукта.

(6)

Вероятността тези ефекти на повишаване на ефективността и на насърчаване на конкуренцията да превишават по значение евентуалните антиконкурентни ефекти, дължащи се на съдържащите се в споразуменията за трансфер на технологии ограничения, зависи от степента на пазарна мощ на съответните предприятия, следователно от степента, до която тези предприятия срещат конкуренция в лицето на предприятия, които притежават заместващи технологии, или предприятия, които произвеждат заместващи продукти.

(7)

Настоящият регламент следва да се отнася само за споразуменията, при които лицензодателят разрешава на лицензополучателя да използва лицензираната технология, евентуално след допълнителна научно-изследователска и развиваща се дейност от страна на лицензополучателя, за производството на стоки или услуги. Той не следва да се отнася за лицензионните споразумения, имащи за цел възлагането на подизпълнители за извършването на научно-изследователска и развиваща се дейност. Той не следва да се отнася и за лицензионните споразумения за създаване на технологични обединения, т.е. споразумения за обединяване на технологии с цел лицензиране на създадения пакет от права на интелектуална собственост на трети лица.

(8)

За прилагането на член 81,параграф 3 посредством регламент не е необходимо да се определят споразуменията за трансфер на технологии, които могат да попадат в приложното поле на член 81,параграф1. При индивидуалната преценка на споразуменията съгласно разпоредбите на член 81, параграф1 следва да се отчитат няколко фактора, и по-специално структурата и динамиката на съответните технологични и продуктови пазари.

(9)

Привилегията да се ползва предвиденото в настоящия регламент групово освобождаване следва да се ограничава до споразуменията, за които с достатъчна увереност може да се приеме, че отговарят на изискванията, посочени в член 81, параграф 3. За да се постигнат ползите и целите на трансфера на технология, предвидената в настоящия регламент привилегия следва да важи и за съдържащите се в споразуменията за трансфер на технологии разпоредби, които не съставляват основен техен предмет, но са пряко свързани с прилагането на лицензираната технология.

(10)

За споразуменията за трансфер на технологии между конкуренти може да се предположи, че когато отчетеният от страните общ дял от съответните пазари не надвишава 20 % и споразуменията не съдържат определени силно антиконкурентни ограничения, обикновено водят до усъвършенстване на производството и разпространението и позволяват на потребителите справедлив дял от произтичащите от това ползи.

(11)

За споразуменията за трансфер на технологии между неконкуренти може да се предположи, че когато отчетеният от всяка от страните индивидуален дял от съответните пазари не надвишава 30 % и споразуменията не съдържат определени силно антиконкурентни ограничения, обикновено водят до усъвършенстване на производството и разпространението и позволяват на потребителите справедлив дял от произтичащите от това ползи.

(12)

Не може да се прави предположение, че над тези прагове на пазарен дял споразуменията за трансфер на технологии попадат в приложното поле на член 81, параграф.1. Например, споразумение за предоставяне на изключителна лицензия между неконкурентни предприятия често не попада в приложното поле на член 81,ал.1. Не може да се прави и предположение, че над тези прагове на пазарен дял споразуменията за трансфер на технологии, които попадат в приложното поле на член 81, параграф 1, не отговарят на условията за освобождаване. Но не може да се прави и предположение, че те обикновено ще доведат до обективни предимства от такова естество и размер, че да компенсират пречките, които създават за конкуренцията.

(13)

Настоящият регламент не следва да освобождава споразуменията за трансфер на технологии, съдържащи ограничения, които са абсолютно необходими за усъвършенстване на производството или на разпространението. По-специално, споразуменията за трансфер на технологии, които съдържат определени силно антиконкурентни ограничения като строго определяне на цените за трети лица, следва да бъдат изключени от предвидената в настоящия регламент привилегия за групово освобождаване, независимо от пазарните дялове на съответните предприятия. В случай на такива съществени ограничения цялото споразумение следва да се изключи от правото да се ползва от привилегията за групово освобождаване.

(14)

С оглед закрилата на стимулите за новаторство и за правилно прилагане на правата на интелектуална собственост, някои ограничения следва да се изключат от привилегията за групово освобождаване. По-специално, следва да се изключат задълженията за изключително обратно предоставяне за отделни подобрения. Когато в лицензионен договор има включено такова ограничение, само въпросното ограничение следва да се изключи от привилегията за групово освобождаване.

(15)

Праговете на пазарен дял, неосвобождаването на споразумения за трансфер на технологии, които съдържат силно антиконкурентни ограничения и изключените ограничения, които са предвидени в настоящия регламент, обикновено ще гарантират, че споразуменията, за които се прилага груповото освобождаване, не предоставят възможност за участващите в тях предприятия да премахват конкуренцията по отношение на значителна част от въпросните продукти.

(16)

В особени случаи, в които споразуменията, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, въпреки всичко имат последици, които са несъвместими с разпоредбите на член 81,параграф3, Комисията следва да може да отменя привилегията за групово освобождаване. По-специално, това може да става при намаляване на стимулите за новаторство или при препятстване на достъпа до пазари.

(17)

Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно прилагането на правилата за конкуренция, предвидени в член 81 и 82 от Договора (5), оправомощава компетентните органи на държавите-членки да отменят привилегията за групово свобождаване по отношение на споразумения за трансфер на технологии, чиито последици са несъвместими с разпоредбите на член 81, параграф 3, когато тези последици се чувстват на тяхната съответна територия или на част от нея, и когато тази територия има характеристиките на обособен географски пазар. Държавите-членки трябва да гарантират, че упражняването на това правомощие за отмяна не накърнява еднаквото прилагане на цялата територия на общия пазар на правилата на Общността в областта на конкуренцията или пълния ефект на приетите мерки в изпълнение на тези правила.

(18)

С оглед засилване на надзора върху паралелни мрежи от споразумения за трансфер на технологии, които имат сходни ограничителни последици и обхващат повече от 50 % от даден пазар, Комисията следва да може да обявява настоящия регламент за неприложим за споразумения за трансфер на технологии, които съдържат специфични ограничения във връзка със съответния пазар, с което да възстановява пълното прилагане на разпоредбите на член 81 по отношение на такива споразумения.

(19)

Настоящият регламент следва да се прилага само за споразумения за трансфер на технологии между лицензодател и лицензополучател. Той следва да се прилага за такива споразумения, дори и ако са предвидени условия за повече от една степен на търговска дейност, например чрез изискване лицензополучателят да изгради особена система за разпространение и чрез определяне на задълженията, които лицензополучателят трябва или може да налага на търговците на произведените по лицензията продукти. Тези условия и задължения обаче трябва да съответстват на приложимите правила за конкуренция по отношение на споразуменията за доставка и разпространение. Сключените споразумения за доставка и разпространение между лицензополучател и неговите купувачи не следва да се освобождават по силата на настоящия регламент.

(20)

Настоящият регламент не засяга прилагането на разпоредбите на член 82 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определения

1.   По смисъла на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„споразумение“ означава споразумение, решение на сдружение на предприятия или съгласувана практика;

б)

„споразумение за трансфер на технологии“ означава лицензионен договор за патент, лицензионен договор за ноу-хау, лицензионен договор за авторско право върху софтуер или смесен лицензионен договор за патент, ноу-хау или авторско право върху софтуер, включително всяко споразумение, съдържащо разпоредби, които се отнасят за продажбата и закупуването на продукти или за лицензирането на други права на интелектуална собственост, или за прехвърлянето на права на интелектуална собственост, при условие че тези разпоредби не съставляват основния предмет на споразумението и са пряко свързани с производството на продуктите, предмет на споразумението; прехвърлянето на патенти, ноу-хау, авторски права върху софтуер или комбинация от тях, когато част от риска, който е свързан с използването на технологията, остава за цедента, по-специално, когато дължимата сума за прехвърлянето зависи от постигнатия от цесионера оборот по отношение на продуктите, които са произведени с прехвърлената технология, количеството на такива произведени продукти или броя на извършените сделки чрез използване на технологията, също се считат за споразумения за трансфер на технологии;

в)

„реципрочно споразумение“ означава споразумение за трансфер на технологии, когато две предприятия взаимно си предоставят, в един и същ или в отделни договори, лиценз за патент, лиценз за ноу-хау, лицензия за авторско право върху софтуер или смесена лицензия за патент, ноу-хау или авторско право върху софтуер, и когато тези лицензии касаят конкурентни технологии или могат да се използват за производството на конкурентни продукти;

г)

„нереципрочно споразумение“ означава споразумение за трансфер на технологии, когато едно предприятие предоставя на друго предприятие лиценз за патент, лиценз за ноу-хау, лиценз за авторско право върху софтуер или смесен лиценз за патент, ноу-хау или авторско право върху софтуер, или когато две предприятия взаимно си предоставят такава лицензия но лицензиите не касаят конкурентни технологии и не могат да се използват за производството на конкурентни продукти;

д)

„продукт“ означава стока или услуга, включително междинни стоки и услуги и крайни стоки и услуги;

е)

„продукти предмет на споразумението“ означава продукти, произведени с лицензираната технология;

ж)

„права на интелектуална собственост“ включва права на индустриална собственост, ноу-хау, авторско право и сродните му права;

з)

„патент“ означава патенти, патентни заявления, полезни модели, заявления за регистрация на полезни модели, дизайни, топологии на интегрални схеми, сертификати за допълнителна закрила на медицински продукти или на други продукти, за които могат да се получават такива сертификати за допълнителна закрила и сертификати за нови растителни сортове;

и)

„ноу-хау“ означава пакет от непатентована практическа информация, получена в резултат на опит и изпитване, която е:

i)

тайна, т.е. не е всеобщо известна или лесно достъпна,

ii)

значима, т.е. важна и полезна за производството на продуктите, предмет на споразумение, и

iii)

установена, т.е. описана достатъчно подробно, за да може да се провери, че отговаря на критериите за тайна и значимост;

й)

„конкурентни предприятия“ означава предприятия, които се конкурират на съответния технологичен пазар и/или на съответния продуктов пазар, т.е.:

i)

конкурентни предприятия на съответния технологичен пазар, т.е. предприятия, които предоставят лицензия за конкурентни технологии, без взаимно да нарушават правата си на интелектуална собственост (действителни конкуренти на технологичния пазар); съответният технологичен пазар включва технологии, които се считат от лицензополучателите за взаимозаменяеми или заместими поради лицензирана технология, характеристиките на технологиите, таксите за право на ползване и употребата, за която са предназначени,

ii)

конкурентни предприятия на съответния продуктов пазар, т.е. предприятия, които при отсъствие на споразумение за трансфер на технология активно извършват стопанска дейност на съответния(те) продуктов(и) и географски пазар(и), на който(които) се продават продуктите, предмет на споразумението, без взаимно да нарушават правата си на интелектуална собственост (действителни конкуренти на продуктовия пазар), или които при наличие на реалистични основания биха предприели необходимите допълнителни инвестиции или други необходими разходи за преминаване от един вид производство към друг, за да могат своевременно да влязат, без взаимно да нарушават правата си на интелектуална собственост, на този(тези) съответен(ни) продуктов(и) и географски пазар(и) в отговор на слабо, но постоянно повишаване на съответните цени (потенциални конкуренти на продуктовия пазар); съответният продуктов пазар включва продукти, които се считат от купувачите за взаимозаменяеми или заместими поради характеристиките на продуктите, техните цени и употребата, за която са предназначени;

к)

„система за избирателно разпространение“ означава система за разпространение, при която лицензодателят се задължава да лицензира производството на продуктите, предмет на споразумението само на лицензополучатели, подбрани въз основа на определени критерии, и когато тези лицензополучатели се задължават да не продават продуктите, предмет на споразумението на неупълномощени дистрибутори;

л)

„изключителна територия“ означава територия, в която само едно предприятие има разрешение да произвежда продуктите, предмет на споразумението с лицензираната технология, без да се изключва възможността за даване на разрешение на друг лицензополучател в рамките на тази територия да произвежда продуктите, предмет на споразумението само за определен клиент, когато втората лицензия е предоставена с цел създаване на алтернативен източник на доставка за този клиент;

м)

„изключителна клиентска група“ означава група от клиенти, на които само едно предприятие има разрешение активно да продава произведените с лицензираната технология продукти, предмет на споразумението;

н)

„отделно подобрение“ означава подобрение, което може да се използва, без да се нарушава лицензираната технология.

2.   Термините „предприятие“, „лицензодател“ и „лицензополучател“ включват техните съответни свързани предприятия.

„Свързани предприятия“ означава:

а)

предприятия, които са страна по споразумението пряко или косвено:

i)

има правомощие да упражнява повече от половината право на глас, или

ii)

има правомощие да назначава повече от половината от членовете на надзорния съвет, на управителния съвет или на органите, които юридически представляват предприятието, или

iii)

има право да ръководи дейността на предприятието;

б)

предприятия, които пряко или косвено притежават изброените в буква а) права или правомощия на страна по споразумението;

в)

предприятия, в които предприятие по буква б) пряко или косвено притежава изброените в буква а) права или правомощия;

г)

предприятия, в които страна по споразумението заедно с едно или повече от предприятията по букви а), б) или в), или в които две или повече от последно упоменатите предприятия съвместно притежават изброените в буква а) права или правомощия;

д)

предприятия, в които изброените в буква а) права или правомощия се притежават съвместно от:

i)

страните по споразумението или съответно свързаните с тях предприятия, посочени в букви а) - г), или

ii)

една или повече от страните по споразумението, или едно или повече от съответно свързаните с тях предприятия, посочени в букви а) – г), и една или повече трети страни.

Член 2

Освобождаване

Съгласно член 81, параграф 3 от Договора и съгласно разпоредбите на настоящия регламент се обявява, че разпоредбите на член 81,параграф1 от Договора не би трябвало да се прилагат за сключените споразумения за трансфер на технологии между две предприятия, с които се разрешава производството на продукти, предмет на споразумението.

Това освобождаване се прилага доколкото тези споразумения съдържат ограничения за конкуренция, попадащи в приложното поле на член 81, параграф1. Освобождаването се прилага до изгубване на силата, изтичане срока на действие или обявяването за недействително на правото на интелектуална собственост в лицензираната технология, или в случай на ноу-хау, до запазването му в тайна, освен когато съответното ноу-хау се превърне в обществено достояние в резултат на действие от страна на лицензополучателя, в който случай освобождаването се прилага за срока на действие на споразумението.

Член 3

Прагове на пазарен дял

1.   Когато предприятията, страни по споразумението, са конкурентни предприятия, предвиденото в член 2 освобождаване се прилага, при условие че общият пазарен дял на страните не надвишава 20 % от съответно засегнатия технологичен и продуктов пазар.

2.   Когато предприятията, страни по споразумението, не са конкурентни предприятия, предвиденото в член 2 освобождаване се прилага, при условие че пазарният дял на всяка от страните не надвишава 30 % от съответно засегнатия технологичен и продуктов пазар.

3.   За целите на параграфи 1 и 2, пазарният дял на страна на съответния(те) технологичен(ни) пазар(и) се определя от гледна точка на присъствието на лицензираната технология на съответния(те) продуктов(и) пазар(и). Пазарният дял на лицензодател на съответния технологичен пазар представлява комбинираният пазарен дял на съответния продуктов пазар на продуктите, предмет на споразумението, които се произвеждат от лицензодателя и неговите лицензополучатели.

Член 4

Съществени ограничения

1.   Когато предприятията, страни по споразумението, са конкурентни предприятия, предвиденото в член 2 освобождаване не се прилага за споразумения, които пряко или косвено, поотделно или заедно с други фактори, под контрола на страните, имат за цел:

а)

ограничаване на способността на една от страните да определя цените си при продажба на продукти на трети лица;

б)

ограничаване на производството, освен ограничения на производството на продуктите, предмет на споразумението, които са наложени на лицензополучателя при нереципрочно споразумение, или които са наложени само на един от лицензополучателите при реципрочно споразумение;

в)

разпределяне на пазари или клиенти, освен:

i)

задължението на лицензополучателя(ите) да произвежда(т) с лицензираната технология само в рамките на една или повече технически области на приложение или на един или повече продуктови пазари,

ii)

задължението на лицензодателя и/или лицензополучателя, при нереципрочно споразумение, да не произвеждат с лицензираната технология в рамките на една или повече технически области на приложение, или на един или повече продуктови пазари, или на една или повече изключителни територии, запазени за другата страна,

iii)

задължението на лицензодателя да не предоставя лиценз за технологията на друг лицензополучател за конкретна територия,

iv)

ограничението, при нереципрочно споразумение, за активни и/или пасивни продажби от лицензополучателя и/или лицензодателя в изключителната територия или на изключителната клиентска група, запазени за другата страна,

v)

ограничението, при нереципрочно споразумение, за активни продажби от лицензополучателя в изключителната територия или на изключителната клиентска група, определени от лицензодателя на друг лицензополучател, при условие че последният не е бил конкурентно предприятие на лицензодателя към момента на сключване на собствения си лицензионен договор,

vi)

задължението на лицензодателя да произвежда продуктите, предмет на споразумението, само за собствена употреба, при условие че лицензополучателят не е ограничен при активната и пасивната продажба на продуктите, предмет на споразумението, като резервни части за негови собствени продукти,

vii)

задължението на лицензополучателя, при нереципрочно споразумение, да произвежда продуктите, предмет на споразумението, само за конкретен клиент, когато лицензията е била предоставена с цел създаване на алтернативен източник на доставка за този клиент;

г)

ограничаване на способността на лицензополучателя да използва собствена технология или ограничаване на способността, на която и да е от страните по споразумението, да извършва научно-изследователска и развиваща се дейност, освен ако последно упоменатото ограничение е абсолютно необходимо за предотвратяване разгласяването на лицензираното ноу-хау на трети лица.

2.   Когато предприятията, страни по споразумението, не са конкурентни предприятия, предвиденото в член 2 освобождаване не се прилага за споразумения, които пряко или косвено, поотделно или заедно с други фактори, под контрола на страните, имат за цел:

а)

ограничаване на способността на една от страните да определя цените си при продажба на продукти на трети лица, без да се изключва възможността за налагане на максимална продажна цена или препоръчване на продажна цена, при условие че това не води до строго определена или минимална продажна цена вследствие на натиск или стимули, предлагани от някоя от страните;

б)

ограничаване на територията, в която или на клиентите, на които лицензополучателят може пасивно да продава продуктите, предмет на споразумението, освен:

i)

ограничението за пасивни продажби в изключителна територия или на изключителна клиентска група, запазени за лицензодателя,

ii)

ограничението за пасивни продажби в изключителна територия или на изключителна клиентска група, определени от лицензодателя на друг лицензополучател, през първите две години, през които този друг лицензополучател продава, продуктите предмет на споразумението, в тази територия или на тази клиентска група,

iii)

задължението за производство на продуктите, предмет на споразумението, само за собствена употреба, при условие че лицензополучателят не е ограничен при активната и пасивната продажба на продуктите, предмет на споразумението, като резервни части за негови собствени продукти,

iv)

задължението за производство на продуктите, предмет на споразумението, само за конкретен клиент, когато лицензията е била предоставена с цел създаване на алтернативен източник на доставка за този клиент,

v)

ограничението за продажби на крайни потребители от лицензополучател, който се занимава с търговия на едро,

vi)

ограничението за продажби на неупълномощени дистрибутори от членовете на система за избирателно разпространение;

в)

ограничаване на активните или пасивните продажби на крайни потребители от лицензополучател, който членува в система за избирателно разпространение и се занимава с търговия на дребно, без да се изключва възможността за налагане на забрана на член на системата да извършва дейността си от обект, за който няма разрешение.

3.   Когато предприятията, страни по споразумението, не са конкурентни предприятия към момента на сключване на споразумението, но впоследствие станат конкурентни предприятия, за целия срок на действие на споразумението се прилагат разпоредбите на параграф 2, а не параграф 1, освен в случай на последващо изменение на съществените елементи на споразумението.

Член 5

Изключени ограничения

1.   Предвиденото в член 2 освобождаване не се прилага за нито едно от следните задължения, съдържащи се в споразуменията за трансфер на технологии:

а)

всяко пряко или косвено задължение за лицензополучателя да предостави изключителна лицензия на лицензодателя или на трето лице, определено от лицензодателя, по отношение на собствените му отделни подобрения или собствените му нови приложения на лицензираната технология;

б)

всяко пряко или косвено задължение за лицензополучателя изцяло или отчасти да прехвърли на лицензодателя или на трето лице, определено от лицензодателя, права за собствените му отделни подобрения или за собствените му нови приложения на лицензираната технология;

в)

всяко пряко или косвено задължение за лицензополучателя да не оспорва действителността на правата на интелектуална собственост, които лицензодателят държи на общия пазар, без да се изключва възможността за прекратяване на споразумението за трансфер на технологии в случай, че лицензополучателят оспори действителността на едно или повече лицензирани права на интелектуална собственост.

2.   Когато предприятията, страни по споразумението, не са конкурентни предприятия, предвиденото в член 2 освобождаване не се прилага за никое пряко или косвено задължение, което ограничава способността на лицензополучателя да използва своя собствена технология или способността на една от страните по споразумението да извършва научно-изследователска и развиваща се дейност, освен ако последно упоменатото ограничение е абсолютно необходимо за предотвратяване разгласяването на лицензираното ноу-хау на трети лица.

Член 6

Отмяна в отделни случаи

1.   Съгласно член 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003 Комисията може да отменя предвидената в настоящия регламент привилегия, когато във всеки конкретен случай констатира, че дадено споразумение за трансфер на технологии, за който се прилага предвиденото в член 2 освобождаване, въпреки всичко има последици, които са несъвместими с разпоредбите на член 81, параграф 3 от Договора, и по-специално когато:

а)

се ограничава достъпа до пазара на технологии на трети лица, например вследствие на кумулативния ефект на паралелни мрежи от сходни ограничаващи споразумения, които забраняват на лицензополучателите да използват технологии на трети лица;

б)

се ограничава достъпът до пазара на потенциални лицензополучатели, например вследствие на кумулативния ефект на паралелни мрежи от сходни ограничаващи споразумения, които забраняват на лицензодателите да предоставят лицензии на други лицензополучатели;

в)

без наличие на обективна причина страните не използват лицензираната технология.

2.   Когато във всеки конкретен случай споразумение за трансфер на технологии, за което се прилага предвиденото в член 2 освобождаване, има последици, които са несъвместими с разпоредбите на член 81, параграф 3 от Договора на територията на държава-членка или на част от нейната територия, която притежава всички характеристики на обособен географски пазар съгласно член 29, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003, компетентният орган на тази държава-членка може да отмени предвидената в настоящия регламент привилегия по отношение на тази територия при същите обстоятелства, които са посочени в параграф 1 от настоящия член.

Член 7

Неприлагане на настоящия регламент

1.   Съгласно член 1а от Регламент № 19/65/ЕИО Комисията може посредством регламент да обяви, че когато паралелни мрежи от сходни споразумения за трансфер на технологии обхващат повече от 50 % от съответен пазар, настоящият Регламент няма да се прилага за споразуменията за трансфер на технологии, които съдържат специфични ограничения във връзка с този пазар.

2.   Регламентът съгласно параграф 1 не се прилага преди да са изтекли най-малко шест месеца от неговото приемане.

Член 8

Прилагане на праговете на пазарен дял

1.   За изчисляване на предвидените в член 3 прагове на пазарен дял се прилагат правилата, определени в настоящата параграф.

Пазарният дял се изчислява въз основа на данните за стойността на продажбите на пазара. Ако няма данни за стойността на продажбите на пазара, за установяване на пазарния дял на съответното предприятие могат да се използват прогнози, изготвени въз основа на друга надеждна пазарна информация, включително обемите на продажбите на пазара.

Пазарният дял се изчислява въз основа на данните за предходната календарна година.

Пазарният дял, който се държи от предприятията, посочени в б.„д“ в параграф 2 на член 1,, се разделя по равно за всяко предприятие, което притежава правата или правомощията, изброени в б.„а“, в параграф2 на чл.1.

2.   Ако пазарният дял, посочен в член 3, параграфи 1 или 2, първоначално не е повече от 20 %, съответно 30 %, но впоследствие нарасне над тези нива, предвиденото в член 2 освобождаване продължава да се прилага за срок от две последователни календарни години след годината, през която за първи път е надвишен прагът от 20 % или 30 %.

Член 9

Отмяна

Регламент (ЕО) № 240/96 се отменя.

Позоваването на отменения регламент се тълкува като позоваване на настоящия регламент.

Член 10

Преходен период

Забраната, предвидена в член 81, параграф 1 от Договора, не се прилага през периода от 1 май 2004 г. до 31 март 2006 г. по отношение на вече влезлите в сила споразумения към 30 април 2004 г., които не отговарят на изискванията за предвиденото в настоящия Регламент освобождаване, но които към 30 април 2004 г. са отговаряли на условията за предвиденото в Регламент (ЕО) № 240/96 освобождаване.

Член 11

Срок на действие

Настоящият регламент влиза в сила на 1 май 2004 г.

Срокът му на действие изтича на 30 април 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 април 2004 година.

За Комисията

Mario MONTI

Член на Комисията


(1)  ОВ 36, 6.3.1965 г., стр. 533/65. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1/2003 (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1).

(2)  ОВ С 235, 1.10.2003 г., стр. 10.

(3)  ОВ L 31, 9.2.1996 г., стр. 2. Регламент, изменен с Акта за присъединяване от 2003 г.

(4)  COM(2001) 786 окончателен вариант.

(5)  ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 411/2004 (ОВ L 68, 6.3.2004 г., стр. 1).


Top