Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0546

Регламент (ЕО) № 546/2004 на Комисията от 24 март 2004 година за изменение на приложения I, II и III към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустими граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произходТекст от значение за ЕИП.

OJ L 87, 25.3.2004, p. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 270 - 272
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 270 - 272
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 270 - 272
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 270 - 272
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 270 - 272
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 270 - 272
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 270 - 272
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 270 - 272
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 270 - 272
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 230 - 232
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 230 - 232

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; заключение отменено от 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/546/oj

03/ 54

BG

Официален вестник на Европейския съюз

230


32004R0546


L 087/13

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 546/2004 НА КОМИСИЯТА

от 24 март 2004 година

за изменение на приложения I, II и III към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустими граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета от 26 юни 1990 г. относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход (1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 324/2004 на Комисията (2), и по-специално членове 6, 7 и 8 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕИО) № 2377/90 трябва постепенно да се определят максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти за всички фармакологичноактивни субстанции, които се използват в рамките на Общността, във ветеринарномедицински продукти, предназначени за употреба при животни, отглеждани за производство на храни.

(2)

Максимално допустимите граници следва да се определят само след разглеждане, в рамките на Комитета за ветеринарномедицинските продукти, на цялата информация, отнасяща се до безопасността на остатъка от съответното вещество за потребителя на храни от животински произход и до влиянието на остатъчните вещества върху промишлената преработка на храните.

(3)

При определянето на максимално допустимите граници на остатъчните вещества от ветеринарномедицински продукти, съдържащи се в храните от животински произход, е необходимо да се посочат животинските видове, у които може да присъстват остатъчни вещества, нивата, които може да се присъстват във всяка от съответните месни тъкани, получени от третираното животно (прицелна тъкан), както и естеството на остатъчното вещество, което е подходящо за мониторинга на остатъчните вещества (маркерно остатъчно вещество).

(4)

За контрола на остатъчните вещества, според съответното законодателство на Общността, обикновено следва да се определят максимално допустими граници на остатъчните вещества за прицелните тъкани на черния дроб и бъбреците; като има предвид, че при международната търговия черният дроб и бъбреците често се отстраняват от трупното месо, максимално допустими граници на остатъчните вещества следва винаги да се определят също и за мускулната и мастната тъкан.

(5)

В случаите, когато ветеринарномедицинските продукти са предназначени за употреба при птици носачки, млекодайни животни или медоносни пчели, максимално допустими граници следва да бъдат определени също така и за яйца, мляко и мед.

(6)

Nafcillinum трябва да бъде включен в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2377/90.

(7)

Acidum oxalicum трябва да бъде включена в приложение II към Регламент (ЕИО) № 2377/90.

(8)

Уместно е, за да се даде възможност да се довършат научните изследвания, да се включи оксаловата киселина в приложение III към Регламент (ЕИО) № 2377/90.

(9)

Необходимо е да се предвиди достатъчен срок преди влизане в сила на настоящия регламент, за да могат държавите-членки да внесат нужните корекции в разрешителните за пускане на пазара на съответните ветеринарномедицински продукти, чиито разрешителни са били издадени съгласно Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3).

(10)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет за ветеринарномедицинските продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I, II и III към Регламент (ЕИО) № 2377/90 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от шестдесетия ден след публикуването му.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 24 март 2004 година.

За Комисията

Erkki LIIKANEN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 58, 26.2.2004 г., стр. 16.

(3)  ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

А.   Следната субстанция се добавя в приложение I към Регламент (ЕИО) №. 2377/90:

1.   Антиинфекциозни субстанции

1.2.   Антибиотици

1.2.1.   Пеницилини

Фармакологичноактивна/и субстанция/и

Маркерно остатъчно вещество

Животински вид

МДОГВ

Прицелни тъкани

„Nafcillinum

Nafcillinum

Всички преживни (1)

300 μg/kg

Мускул

300 μg/kg

Мастна тъкан

300 μg/kg

Дроб

300 μg/kg

Бъбреци

30 μg/kg

Мляко

Б.   Следната субстанция се добавя в приложение II към Регламент (ЕИО) № 2377/90:

7.   Антиинфекциозни субстанции

Фармакологичноактивна/и субстанция/и

Животински вид

„Acidum oxalicum

Медоносни пчели“

В.   Следната субстанция се добавя в приложение III към Регламент (ЕИО) № 2377/90:

1.   Антиинфекциозни субстанции

1.2.   Антибиотици

1.2.6.   Кинолони

Фармакологичноактивна/и субстанция/и

Маркерно остатъчно вещество

Животински вид

МДОГВ

Прицелни тъкани

„Acidum oxalicum (2)

Acidum oxalicum

Говеда (3)

100 μg/kg

Мускул

50 μg/kg

Мастна тъкан

150 μg/kg

Дроб

150 μg/kg

Бъбреци


(1)  Да се използва само за бозайници.“

(2)  Срокът на временните МДОГВ изтича на 1 януари 2006 г.

(3)  Да не се използва при животни, от които се добива мляко за консумация от човека.“


Top