EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0464

Регламент (ЕО) № 464/2004 на Комисията от 12 март 2004 година за изменение на спецификацията за наименованието в приложението на Регламент (ЕО) № 1107/96 относно регистрацията на наименованията за произход и географските указания (Nocciola del Piemonte)

OJ L 77, 13.3.2004, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 192 - 193
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 165 - 166
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 165 - 166
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 160 - 161

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/464/oj

03/ 54

BG

Официален вестник на Европейския съюз

165


32004R0464


L 077/25

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 464/2004 НА КОМИСИЯТА

от 12 март 2004 година

за изменение на спецификацията за наименованието в приложението на Регламент (ЕО) № 1107/96 относно регистрацията на наименованията за произход и географските указания (Nocciola del Piemonte)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета от 14 юли 1992 г. относно защитата на географските указания и наименованията за произход на селскостопанските и хранителни продукти (1), и по-специално член 9 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 9 от Регламент (ЕИО) № 2081/92 Италия е поискала означението Nocciola del Piemonte да бъде регистрирано като защитено географско указание по Регламент (ЕО) № 1107/96 на Комисията от 12 юни 1996 г. за регистриране на географски указания и наименования за произход по процедурата, предвидена в член 17 от Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета (2), във връзка с промяната на означенията, описанието, начина на производство, етикетирането на продукта и националните изисквания.

(2)

След внимателен преглед на заявлението, се прецени, че се касае за немаловажни промени.

(3)

Съгласно член 9 процедурата по член 6 следва да се приложи mutatis mutandis.

(4)

Преценено е, че предложените изменения са в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2081/92 г. По смисъла на член 7 от посочения регламент до Комисията не са подадени възражения след публикуването на измененията в Официален вестник на Европейския съюз  (3).

(5)

Следователно тези изменения следва да бъдат регистрирани и публикувани в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Измененията в приложението на настоящия регламент се регистрират и публикуват съгласно член 6, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 2081/92.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 12 март 2004 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 208, 24.7.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 806/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 148, 21.6.1996 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1660/2003 (ОВ L 234, 20.9.2003 г., стр. 10).

(3)  ОВ C 144, 20.6.2003 г., стр. 2 (Nocciola del Piemonte).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ИТАЛИЯ

Nocciola del Piemonte

Наименование

Nocciola Piemonte e добавено като втора форма на ЗГУ.

Описание

Следва да се уточни, че наименованието Nocciola del Piemonte/Nocciola Piemonte е запазено само за ядки с черупка, ядки без черупка и за полупреработени ядки. Освен това се уточнява, че ЗГУ може да се употреби и за означението, представянето и насърчаване производството на храни, чиито основни съставки, подобряващи качеството им, съдържат Nocciola del Piemonte/Nocciola Piemonte, но не и друг продукт от същия вид,

Изменението на описанието на зоната на производство е чисто формално, тъй като границите ѝ остават непроменени, но след признаването на новата провинция Биелла, съответния списък на провинциалните общини се променя.

Начини на производство

Гъстотата на растителността се променя от 250—400 на 200—420 растения на хектар. Максимална гъстота от 500 растения на хектар е разрешена за растителност, която е съществувала преди влизането в сила на указа за признаване от 2 декември 1993 г.

Премахва се ежегодното съобщаване от региона Пиемонт за средната производителност от хектар и за началната дата на реколтата, като се отчитат сезонните промени.

Растителността трябва да фигурира в специален регистър, който се изготвя от съответното контролно учреждение по мястото на регистъра на съответната компетентна териториална търговска палата.

Плодовете без черупка могат да бъдат продавани непакетирани, но само във фазата на първоначална продажба, т.е. само при прехвърлянето между производителя и първия купувач — от производителя към собственика на съоръжение за пакетиране или обработка.

Условията за съхранение (в опаковки, пригодени за опаковане на хранителни продукти) на ядки с черупки, полупреработени или преработени ядки, включително и ядки, които са преминали производствения процес за подобряване на качеството, са ясно определени. Търгуваният продукт може да бъде продаван, ако е бил предварително пакетиран или се пакетира в момента на продажбата.

Етикетиране

Информацията върху етикета трябва да бъде ясно означена, за да се гарантира проследяването на стоката въз основа на специфичните изисквания при етикетирането. По-специално информацията, която трябва да се отбележи върху етикета на преработените продукти, съдържащи Nocciola del Piemonte като единствена съставка, е изрично упомената.

Годината на реколтата на ядки с черупки и без черупки трябва да бъде отбелязана на етикета.

Премахват се някои общи разпоредби във връзка с етикетирането, за които се счита, че се обхващат от общите правила по етикетирането на основните хранителни продукти.

Национални изисквания

Приложимите национални санкции за лицата, които нарушават разпоредбите, се премахват в степента, в която те са все още приложими.

Включва се член 9, който уточнява правилата за инспектиране дейността на органа.


Top