EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0445

Регламент (ЕО) № 445/2004 на Комисията от 10 март 2004 година за изменение на приложение I към Директива 92/118/ЕИО на Съвета по отношение на животинските черва, мас и топените мазнини, както и заешкото месо и месото от дивеч, отглеждан във фермиТекст от значение за ЕИП.

OJ L 72, 11.3.2004, p. 60–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 87 - 88
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 87 - 88
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 87 - 88
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 87 - 88
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 87 - 88
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 87 - 88
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 87 - 88
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 87 - 88
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 87 - 88
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 60 - 61
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 60 - 61
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 180 - 181

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; заключение отменено от 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/445/oj

03/ 54

BG

Официален вестник на Европейския съюз

60


32004R0445


L 072/60

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 445/2004 НА КОМИСИЯТА

от 10 март 2004 година

за изменение на приложение I към Директива 92/118/ЕИО на Съвета по отношение на животинските черва, мас и топените мазнини, както и заешкото месо и месото от дивеч, отглеждан във ферми

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 92/118/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните изисквания относно търговията и вноса в Общността на продукти, които не са подчинени, по отношение на посочените изисквания, на специалните правила на Общността, посочени в глава I от приложение А към Директива 89/662/ЕИО и, по отношение на патогените, на Директива 90/425/ЕИО (1), последно изменена с Решение 2003/42/ЕО на Комисията (2), и по-специално член 15, втори параграф от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 92/118/ЕИО определя правилата на Общността относно ветеринарно-санитарните и здравните изисквания относно търговията и вноса в Общността на продукти от животински произход.

(2)

Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 г. относно установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека (3), последно изменен с Регламент (ЕО) № 808/2003 на Комисията (4), установява правилата на Общността относно животинските продукти, непредназначени за консумация от човека.

(3)

Директива 2002/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2002 г. за изменение на Директиви 90/425/ЕИО и 92/118/ЕО на Съвета по отношение на здравните изисквания към страничните животински продукти (5), съществено измени Директива 92/118/ЕИО, и по-специално с цел да ограничи нейното приложно поле така, че то да обхваща единствено животинските продукти, предназначени за консумация от човека, и патогените.

(4)

В интерес на яснота на законодателството на Общността е уместно да се изясни по-нататък приложното поле на Директива 92/118/ЕИО.

(5)

Директива 92/118/ЕИО следва да бъде съответно изменена.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Директива 92/118/ ЕИО

1.   Заглавието на глава 2 от приложение I към Директива 92/118/ЕИО се заменя със следното:

„Животински черва, предназначени за консумация от човека“.

2.   Заглавието на глава 9 от приложение I към Директива 92/118/ЕИО се заменя със следното:

„Мас и топени мазнини, предназначени за консумация от човека“.

3.   Заглавието на глава 11 от приложение I към Директива 92/118/ЕИО се заменя със следното:

„Заешко месо и месо от дивеч, отглеждан във ферми, предназначено за консумация от човека“.

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 май 2004 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 март 2004 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 49.

(2)  ОВ L 13, 18.1.2003 г., стр. 24.

(3)  ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 117, 13.5.2003 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 315, 19.11.2002 г., стр. 14.


Top