EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0141

Регламент (ЕО) № 141/2004 на Комисията от 28 януари 2004 година за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета за преходните мерки за развитие на селските райони, които са приложими за Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия

OJ L 24, 29.1.2004, p. 25–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 053 P. 20 - 27
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 053 P. 20 - 27

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/141/oj

03/ 53

BG

Официален вестник на Европейския съюз

20


32004R0141


L 024/25

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 141/2004 НА КОМИСИЯТА

от 28 януари 2004 година

за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета за преходните мерки за развитие на селските райони, които са приложими за Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Договора за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, и по-специално член 41, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Глава IXа на Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета от 17 май 1999 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) и за изменение и отмяна някои регламенти (1), която е добавена с Акта за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, определя най-общо условията, при които се предоставя допълнителна временна помощ за преходните мерки за развитие на селските райони в новите държави-членки. Правилата за прилагане се приемат, за да се допълнят тези условия и за да се адаптират някои правила, които са предвидени от Регламент (ЕО) № 445/2002 на Комисията от 26 февруари 2002 година относно определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) (2).

(2)

Тези правила трябва да са в съответствие с принципите на субсидиарността и пропорционалността и трябва, следователно, да се ограничат до това, което е необходимо, за да се постигнат преследваните цели.

(3)

Условията за допустимост на някои преходни мерки трябва следователно да бъдат определени и горните граници на размера на помощта за специфичните мерки, които са приложими за Малта, да се фиксират.

(4)

За да се улесни създаването на планове за развитие на селските райони, които включват тези мерки и тяхното проучване и одобряване от Комисията, трябва да се определят общи правила за тяхната структура и съдържание въз основа на, по-специално, член 43 от Регламент (ЕО) №1257/1999.

(5)

Мерките, които са определени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по селскостопански структури и развитие на селските райони,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБХВАТ

Член 1

Обхват

Настоящият регламент определя правилата за прилагане на:

а)

специфичните мерки за развитие на селското стопанство, които са предвидени в глава IXа на Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета и са приложими за Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия (наричани по нататък „новите държави-членки“);

б)

програмирането и оценяването на всички мерки за развитие на селските райони на новите държави-членки.

ГЛАВА II

СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ, ПРИЛОЖИМИ ЗА НОВИТЕ ДЪРЖАВИ -ЧЛЕНКИ

Член 2

Подпомагане на полупазарни стопанства, които са в процес на преструктуриране

Бизнеспланът, който е предвиден в член 33б, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета трябва да бъде достатъчно подробен, за да може да се използва в подкрепа на дадено заявление за получаване на помощ за инвестиране в земеделски стопанства.

Член 3

Техническа помощ

Чрез дерогация от член 39 от Регламент (ЕО) № 445/2002, правило № 11 от приложението към Регламент (ЕО) № 1685/2000 на Комисията (3) се прилага към мерките, посочени в член 33д от Регламент (ЕО) № 1257/1999.

Член 4

Допълнения към директните плащания

Условията за одобряване на отпускането на помощ съгласно мярката, която е предвидена в член 33з от Регламент (ЕО) № 1257/1999, се определят с решение на Комисията за одобряване на допълнителното национално директно плащане.

ГЛАВА III

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОМОЩ, ПРИЛОЖИМА ЗА МАЛТА

Член 5

Допълнения към държавната помощ в Малта

Условията за одобряване на отпускането на помощ съгласно мярката, която е предвидена в член 33и от Регламент (ЕО) № 1257/1999, се определят в рамките на специалната Програма за пазарна политика за селското стопанство на Малта (СПППССМ), определена в приложение XI, глава 4, част А, точка 1 от Акта за присъединяване.

ГЛАВА IV

ИЗКЛЮЧЕНИЯ, ПРИЛОЖИМИ ЗА НЯКОИ ДЪРЖАВИ -ЧЛЕНКИ

Член 6

Агроекология

Максималният годишен размер за хектар за поддържането и запазването на каменните огради в Малта, определен в алинея втора на член 33м, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 е указан в приложение I, точка А.

Член 7

Групи на производителите в Малта

1.   Само групите на производители, които включват минимален процент от производителите в сектора и които представляват минимален процент от производството в сектора, могат да бъдат допуснати до получаване на минималната помощ, определена в алинея трета на член 33г, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1257/1999.

2.   Минималният размер на помощта, изчислен като функция на минималната сума, която е необходима за формиране на малка група от производители, е показан в приложение I, точка Б.

ГЛАВА V

АДМИНИСТРАТИВНИ И ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 8

Оценяване

Средносрочното оценяване, посочено в членове 56 и 57 от Регламент (ЕО) № 445/2002 не се прилага за новите държави-членки през програмния период 2004 - 2006 г.

Член 9

Програмиране

1.   За прилагане на точка 8 от приложение II към Регламент (ЕО) № 445/2002 новите държави-членки ще използват примерна обща финансова таблица, включена в приложение II към настоящия регламент.

2.   В допълнение към информацията, която е предвидена в точка 9 от приложение II към Регламент (ЕО) № 445/2002, плановете за развитие на селските райони, предвидени в дял III, глава II от Регламент (ЕО) № 1257/1999, съдържат информацията, която е дадена в приложение III към настоящия регламент.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 10

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила от 1 май 2004 година, в зависимост от влизането в сила на Акта за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 януари 2004 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 80. Регламент ,последно изменен с Акта за присъединяване на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия.

(2)  ОВ L 74, 15.3.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 963/2003 (ОВ L 138, 5.6.2003 г., стр. 32).

(3)  ОВ L 193, 29.7.2002 г., стр. 39.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Таблица за размера на сумите за мерките, които са специфични за Малта

А.   Максималния размер на сумата, посочен в член 6

Обект

EUR

 

Максимално плащане за поддържане и запазване на каменните огради

2 000

за хектар

Б.   Максималния размер на сумата, посочен в член 7, второ тире

Обект

EUR

 

Помощ за създаване на група на производителите

63 000

първа година

63 000

втора година

63 000

трета година

60 000

четвърта година

50 000

пета година


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Информация за специфичните мерки и изключения, посочени в глава IXа от Регламент (ЕО)

№1257/1999, които трябва да бъдат описани в плановете за развитие на селските райони

1.   Мерки, които са приложими за всички нови държави-членки

I.   Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране

А.   Основни характеристики:

дефиниция за полу-пазарно стопанство, вземайки под внимание минималния и/или максималния размер на фермата, частта на предложената на пазара продукция и/или нивото на приходите на фермата, отговаряща на критериите за отпускане на помощ,

дефиниция за икономическа жизнеспособност;

Б.   Друга информация:

съдържание на бизнесплана.

II.   Групи на производители

А.   Основни характеристики:

само за Малта, указание за сектора или секторите, които се възползват от изключението, с обосновка за изключително малкото количество на общото производство, и условията за допустимост относно изключението: минималния процент на производството на групата сравнен с общото производство в сектора, минималния процент на производителите в сектора, които са членове на групата,

само за Малта, обосновка и изчисляване на размера на годишните плащания.

Б.   Друга информация:

описание на официалната процедура за признаване на групите, включително критерии за подбор,

сектори, за които се отнася.

III.   Техническа помощ

А.   Основни характеристики:

не е приложимо;

Б.   Друга информация:

описание на бенефициентите.

IV.   Мерки тип Лидер +

Придобиване на умения (член 33е, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 1257/1999)

А.   Основни характеристики:

процедура и график за избор на изпълнителите, които са отговорни за изпълнение на действията.

Б.   Друга информация:

не е приложимо.

Пилотни териториални стратегии за развитие на селските райони (член 33е, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1257/1999)

А.   Основни характеристики:

процедура и график за избор на местни изпълнителски групи, които се възползват от мярката, включително критериите за подбор и планирания максимален брой на бенефициентите,

критерии за доказване на административния капацитет и опита в подходите за „местно развитие на селските райони“ на регионално ниво;

Б.   Друга информация:

не е приложимо.

V.   Допълнения към директните плащания

А.   Основни характеристики:

финансово участие на Общността за всяка година от програмата;

Б.   Друга информация:

определяне на агенцията, която извършва плащането.

2.   Мерки, приложими за Малта

I.   Допълнения към държавната помощ

А.   Основни характеристики:

не е приложимо;

Б.   Друга информация:

определяне на агенцията, която извършва плащането.

3.   Изключения, приложими за всички нови държави-членки

I.   Подобряване на процеса на преработване и предлагането на пазара на селскостопански продукти

А.   Основни характеристики:

не е приложимо;

Б.   Друга информация:

списък на предприятията, които ползват помощи през преходния период, посочен в член 33л, параграф 3.

4.   Изключение, приложимо за Естония

I.   Залесяване на селскостопански земи

А.   Основни характеристики:

не е приложимо;

Б.   Друга информация:

описание на контрола на земята, която се използва през последните пет години, предшестващи залесяването.

5.   Изключение, приложимо за Малта

I.   Агроекология

А.   Основни характеристики:

обосновка и изчисляване на годишните горни граници за поддържане и запазване на каменните огради;

Б.   Друга информация:

не е приложимо.


Top