EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0067

Директива 2004/67/ЕО на Съвета от 26 април 2004 година относно мерките за гарантиране сигурността на снабдяването с природен газТекст от значение за ЕИП.

OB L 127, 29.4.2004, p. 92–96 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/67/oj

12/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

120


32004L0067


L 127/92

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2004/67/ЕО НА СЪВЕТА

от 26 април 2004 година

относно мерките за гарантиране сигурността на снабдяването с природен газ

(текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 100 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

след консултиране с Комитета на регионите,

като взе предвид становището на Европейския парламент (3),

като има предвид, че:

(1)

Природният газ (наричан по-долу „газ“) заема все по-важно място при снабдяването с енергия към Общността и, както е посочено в Зелената книга озаглавена: „Към европейска стратегия за сигурността на снабдяването с енергия“, Европейският съюз се очаква, в дългосрочен план, да стане все по-зависим от вноса на газ от източници на доставка, които не са част от Европейския съюз.

(2)

В съответствие с Директива 98/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ (4) и с Директива 2003/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2003 г. относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ, и отменяща Директива 98/30/ЕО (5), пазара на газ в Общността е бил либерализиран. Следователно, по отношение на сигурността на снабдяването, всяко затруднение, което води до намаляване на снабдяването с газ, може да причини сериозни смущения в икономическата дейност на Общността. Поради тази причина има нарастваща нужда от гарантиране на сигурността на снабдяването с газ.

(3)

Доизграждането на вътрешния пазар за газ се нуждае от минимален общ подход по отношение на сигурността на снабдяването, по-специално чрез прозрачна и недискриминационна политика в областта на сигурността на снабдяването, която да бъде съвместима с изискванията на такъв пазар, с цел да бъдат избегнати нарушенията на пазара. Точното определяне на ролите и отговорностите на всички участници на пазара е следователно решаваща за опазване сигурността на снабдяването с газ и за доброто функциониране на вътрешния пазар.

(4)

Задълженията относно сигурността на снабдяването, наложени на предприятията не трябва да препятстват доброто функциониране на вътрешния пазар, нито да водят до неразумни и непропорционални тежести за участниците на пазара на газ, включително новите влизащи участници на пазара и малките участници на пазара.

(5)

Предвид разрастването на пазара на газ в Общността, важно е сигурността на снабдяването с газ да бъде поддържана, особено по отношение на домакинствата потребители.

(6)

Промишлеността и, ако е уместно, държавите-членки разполагат с голям избор от инструменти, за да се съобразяват със задълженията относно сигурността на снабдяването. Двустранните споразумения между държавите-членки могат да представляват едно от средствата за постигането на минималните стандарти за сигурност на снабдяването, като надлежно се вземат предвид Договора и вторичното законодателство, по-специално член 3, параграф 2 от Директива 2003/55/ЕО.

(7)

Индикативни минимални цели за съхранение на газ могат да бъдат фиксирани или на национално ниво или от промишлеността. Разбираемо е че това не би създало някакви допълнителни задължения по отношение на инвестициите.

(8)

Предвид важността на сигурност на снабдяването с газ, и по-специално на основата на дългосрочни договори, Комисията трябва да наблюдава развитието на пазара на газ, основавайки се на докладите на държавите-членки.

(9)

За да може да отговори на нарастващото търсене на газ и да разнообрази доставките на газ като условие за конкуренцията на вътрешния пазар на газ, ще е необходимо Общността да пусне в обръщение значителни допълнителни количества газ през следващите десетилетия, по-голямата част от които ще трябва да дойдат от отдалечени източници и да бъдат транспортирани на големи разстояния.

(10)

Общността споделя основен общ интерес със страните, които доставят газ и със страните на транзитно преминаване при осигуряване продължаването на инвестициите в инфраструктурата за доставка на газ.

(11)

Дългосрочните договори изиграха много важна роля относно сигурността на снабдяването с газ за Европа и ще запазят тази роля. Настоящото ниво на дългосрочните договори съответства на нивото на Общността, и се счита че тези договори ще продължат да заемат значително място при общото снабдяване с газ, доколкото предприятията продължават да включват такива договори в техния общ портфейл от договори за снабдяване.

(12)

Значителен напредък беше постигнат чрез създаването на платформи за търговия с течни газове и на програми за пускане на газ на национално ниво. Тази тенденция се очаква да продължи.

(13)

Съществено е да бъде установена истинска солидарност между държавите-членки при ситуации на първостепенна спешност в областта на снабдяването, още повече, че държавите-членки стават все по взаимно зависими що се отнася до въпросите на сигурността на снабдяването.

(14)

Суверенните права на държавите-членки над техните собствени природни ресурси не са засегнати от настоящата директива.

(15)

Следва да бъде създадена група по координацията по газта, която да улесни координацията на мерките в областта на сигурността на снабдяването на нивото на Общността в случай на прекратяване на основното снабдяване, и която освен това да съдействува на държави-членки за координирането на мерките, взети на национално ниво. В допълнение, тя следва да обменя редовно информация относно сигурността на снабдяването с газ, и следва да вземе предвид релевантните аспекти в контекста на сериозно смущение в снабдяването.

(16)

Държавите-членки следва да приемат и да публикуват национални разпоредби за спешни случаи.

(17)

Настоящата директива следва да предвиди правила, приложими в случай на прекратяване на основното снабдяване; предвидената продължителност на такова прекратяване на снабдяването следва да съответства на значителния период от време от поне осем седмици.

(18)

Що се отнася до справянето с прекратяване на основното снабдяване, настоящата директива следва да предвиди механизъм, основан на подход от три стъпки. Първата стъпка би включвала реакциите на промишлеността по прекратяването на снабдяването; ако тя не е достатъчна, държавите-членки следва да вземат мерки, за да разрешат това прекратяване на снабдяването. Подходящи мерки не следва да бъдат вземани на нивото на Общността, освен в случай на проваляне на мерките, взети по време на първата и втората стъпки.

(19)

Предвид целта на настоящата директива, а именно да се гарантира едно адекватно ниво на сигурност на снабдяването с газ, по-специално в случай на прекратяване на снабдяването с газ, като в същото време се допринася за доброто функциониране на вътрешния пазар на газ, не може при всички обстоятелства да бъде достигнато по задоволителен начин от държавите-членки, особено като се има предвид нарастващата взаимозависимост на държавите-членки що се отнася до сигурността на снабдяването с газ, и може следователно, поради мащаба и последиците от действието, да бъде по-добре осъществено на нивото на Общността, Общността може да приеме мерки, съгласно принципа на субсидиарност, изложен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, съдържащ се в този член, настоящата директива не превишава необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Цел

Настоящата директива установява мерки за гарантиране на адекватно ниво на сигурност на снабдяването с газ. Тези мерки допринасят също за доброто функциониране на вътрешния пазар на газ. Тя установява обща рамка, в която държавите-членки определят обща, прозрачна и недискриминационна политика по отношение на сигурността на снабдяването, която е съвместима с изискванията на вътрешния конкурентен пазар на газ; изясняват основните роли и отговорности на различните участници на пазара и изпълняват специфични недискриминационни процедури за гарантиране на сигурността на снабдяването с газ.

Член 2

Определения

По смисъла на настоящата директива:

1.

„дългосрочен договор за доставки на газ“ означава договор за доставка на газ с продължителност повече от десет години;

2.

„сериозно смущение в снабдяването“ означава ситуация, в която Общността би рискувала да загуби повече от 20 % от доставките си на газ от трети страни и ситуацията на нивото на Общността няма вероятност да бъде адекватно управлявана с национални мерки.

Член 3

Политика относно сигурността на снабдяването с газ

1.   С установяването на общата политика относно гарантирането на адекватно ниво на сигурност на снабдяването с газ, държавите-членки определят ролите и отговорностите на различните участници на пазара на газ за постигането на тази политика, и определят минимални адекватни стандарти за сигурност на снабдяването с газ, които трябва да се съблюдават от участниците на пазара на газ на въпросната държава-членка. Стандартите се изпълняват по недискриминационен и прозрачен начин и се публикуват.

2.   Държавата-членка предприема подходящите стъпки, за да гарантира, че мерките, посочени в настоящата директива, няма да доведат до неразумно и излишно натоварване на пазара на газ, и че са съвместими с изискванията на външния конкурентен пазар на газ.

3.   Неизчерпаем списък от инструменти за сигурността на снабдяването с газ фигурира в приложението.

Член 4

Сигурност на снабдяването за някои клиенти

1.   Държавите-членки гарантират, че снабдяването на домакинствата потребители на тяхната територия, е защитено в подходяща степен, поне в случай на:

а)

частично прекратяване на националното снабдяване с газ, през период, който държавите-членки определят предвид националните обстоятелства;

б)

изключително ниски температури по време на пиков период, определен на национално ниво;

в)

периоди на изключително голямо търсене на газ през най-студените периоди от времето, статистически настъпващи на всеки 20 години.

Тези критерии са посочени в настоящата директива като „стандарти за сигурност на снабдяването с газ“.

2.   Държавите-членки могат да разширят приложното поле на параграф 1 особено за малките и средни предприятия и за другите потребители, които не могат да заменят консумацията си на газ с други енергийни източници, включително мерки относно сигурността на техните национална електроенергийна система, ако тя зависи от снабдяването с газ.

3.   Неизчерпателен списък, фигуриращ в приложението, съдържа примери на инструменти, които могат да бъдат използвани за постигането на стандартите за сигурност на снабдяването.

4.   Държавите-членки, надлежно отчитайки геоложките условия на тяхната територия и икономическите и технически възможности, могат също да вземат необходимите мерки, за да гарантират, че съоръженията за съхранение на газ, разположени в рамките на тяхната територия допринесат до подходящ степен за постигането на стандартите за сигурност на снабдяването.

5.   Ако е налице адекватно ниво на взаимовръзка, държавите-членки могат да вземат подходящите мерки в сътрудничество с друга държава-членка, включително двустранни споразумения, за постигане на стандартите за сигурност на снабдяването, използвайки съоръжения за съхранение на газ, разположени в рамките на тази друга държава-членка. Тези мерки, особено двустранните споразумения, не пречат на доброто функциониране на вътрешния пазар на газ.

6.   Държавите-членки могат да установят или да изискат от промишлеността да установи индикативни минимални цели за евентуално бъдещо допринасяне от страна на съхранението, независимо дали е разположено в рамките на или извън държавата-членка, за сигурността на снабдяването. Тези цели се публикуват.

Член 5

Докладване

1.   В доклада, публикуван съгласно член 5 от Директива 2003/55/ЕО, държавите-членки обхващат следното:

а)

конкурентно въздействие на мерките, взети съгласно членове 3 и 4 върху всички участници на пазара на газ;

б)

нивата на капацитета за съхранение;

в)

дългосрочните договори за снабдяване с газ, сключени от установени и регистрирани на тяхната територия предприятия, и по-специално продължителността на тези изтичащи договори, основаваща се на информация, предоставена от съответните дружества, но изключваща чувствителната информация от търговска гледна точка и степента на течното състояние на пазара на газ;

д)

регулаторните рамки за предоставяне на адекватен подтик за новите инвестиции в проучването и производството, съхранението и транспорта на газ и на природен течен газ (ПТГ), вземайки предвид член 22 от Директива 2003/55/ЕО, доколкото се прилага от държавата-членка.

2.   Тази информация се разглежда от Комисията в докладите, които се издават съгласно член 31 от Директива 2003/55/ЕО в светлината на последствията на тази директива за Общността, като цяло и за цялостното резултатно и сигурно функциониране на вътрешния пазар на газ.

Член 6

Наблюдение

1.   Комисията наблюдава, въз основа на докладите, посочени в член 5, параграф 1:

а)

степента на важност на нови дългосрочни договори за внос на газ от трети страни;

б)

съществуването на адекватно течно състояние при снабдяването с газ;

в)

равнището на необходимия обем от запаси на газ и капацитета за изтегляне на запасите на газ;

г)

степента на взаимовръзка на националните газови системи на държавите-членки;

д)

предвидимата ситуация за снабдяването с газ в зависимост от търсенето, самостоятелното снабдяване и наличните източници за снабдяване на нивото на Общността в определени географски региони в Общността.

2.   Ако Комисията заключи, че снабдяването с газ в Общността ще бъде недостатъчно, за да отговори на предвидимото търсене на газ в дългосрочен план, тя може да представи предложения в съответствие с Договора.

3.   Най-късно до 19 май 2008 г., Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за преразглеждане на придобития опит от прилагането на настоящия член.

Член 7

Група за координация по газта

1.   Създава се е група за координация по газта (наричана по-долу „групата“), с цел да се улесни координацията на мерките за сигурност на снабдяването.

2.   Групата е съставена от представители на държавите-членки и на представителни органи от съответния сектор, както и на съответните потребители, под председателството на Комисията.

3.   Групата приема свой процедурен правилник.

Член 8

Национални мерки за спешни случаи

1.   Държавите-членки подготвят предварително и, ако е уместно, актуализират национални мерки за спешни случаи, и ги съобщават на Комисията. Държавите-членки публикуват националните си мерки за спешни случаи.

2.   Спешните мерки за спешни случаи на държавите-членки гарантират, когато е уместно, че на участниците на пазара е дадена достатъчна възможност да предоставят първоначален отговор на спешната ситуация.

3.   Съгласно член 4, параграф 1, държавите-членки могат да посочат на председателя на групата събитията, които според тях, поради техния обхват и изключителен характер, не могат да бъдат да управлявани адекватно с национални мерки.

Член 9

Механизъм на Общността

1.   В ситуациите, които има вероятност да се развият в посока на сериозно смущение в снабдяването за значителен период от време, или в случай на ситуация, посочена от държава-членка съгласно член 8, параграф 3, Комисията свиква групата в най-кратки срокове, по искането на дадена държава-членка или по своя собствена инициатива.

2.   Групата разглежда и, когато е уместно, подпомага държавите-членки при координирането на мерките, взети на национално ниво, мерки за справяне със сериозното смущение в снабдяването.

3.   В изпълнението на тази си дейност, групата напълно отчита:

а)

взетите от газовата промишленост мерки като първа стъпка за справяне с сериозното смущение в снабдяването;

б)

взетите от държавите-членки мерки, като тези взети съгласно член 4, включително съответните двустранни споразумения.

4.   Когато взетите на национално ниво мерки, посочени в параграф 3, са недостатъчни да се справят с последствията от ситуацията, посочена в параграф 1, Комисията може, след консултиране с групата, да предостави ориентири на държавите-членки относно допълнителни мерки за подпомагане на онези държави-членки, които са особено засегнати от сериозното смущение в снабдяването.

5.   Ако взетите на национално ниво мерки, съгласно параграф 4, са недостатъчни, за да се справят с последствията от дадена ситуация, посочена в параграф 1, Комисията може да представи предложение на Съвета относно допълнителни необходими мерки.

6.   Всяка мярка на нивото на Общността, упомената в настоящия член, съдържа разпоредби, целящи да гарантират честно и справедливо обезщетение на предприятията, засегнати от мерките, които да се предприемат.

Член 10

Наблюдение на изпълнението

1.   Най-късно до 19 май 2008 г., Комисията, в светлината на начина, по който държавите-членки са приложили настоящата директива, докладва относно ефективността на инструментите, използвани що се отнася до членове 3 и 4 и тяхното въздействие на вътрешния пазар на газ, и относно развитието на конкуренцията на вътрешния пазар на газ.

2.   В светлината на резултатите от настоящото наблюдение, когато е уместно, Комисията може да даде препоръки или да представи предложения относно допълнителните мерки за повишаване сигурността на снабдяването.

Член 11

Транспониране

Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 19 май 2006 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби, както и таблицата за съответствие между тези разпоредби и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 12

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 13

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 април 2004 година.

За Съвета

Председател

J. WALSH


(1)  ОВ C 331 Е, 31.12.2002 г., стр. 262.

(2)  ОВ C 133, 6.6.2003 г., стр. 16.

(3)  Становище все още непубликувано в Официален вестник.

(4)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 176, 15.7.2003 г., стр. 57.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Неизчерпателен списък на инструментите за укрепване на сигурността на снабдяването с газ, посочени в член 3, параграф 3 и в член 4, параграф 3

обем на необходимите запаси от газ,

капацитет за изтегляне на запасите от газ,

осигуряване на газопроводи за насочване на газта към засегнатите райони,

ликвидност на пазарите на газ, на които се търгува,

гъвкавост на системата,

развитие на непрекъснатото търсене,

използване на алтернативни допълнителни горива в промишлените инсталации и електрическите централи,

през-гранични възможности,

сътрудничество между операторите на преносните системи от съседни държави-членки за координиране на изпращането,

сътрудничество на дейностите по изпращането между операторите на разпределителната и преносна система,

национално производство на газ,

гъвкавост на производство,

гъвкавост на вноса,

разнообразие на източници за снабдяването с газ,

дългосрочни договори,

инвестиции в инфраструктурата за внос на газ чрез терминали за регазификация и газопроводи.


Top