Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0065

Директива 2004/65/ЕО на Комисията от 26 април 2004 година за изменение на Директива 2003/68/ЕО на Комисията по отношение на сроковетеТекст от значение за ЕИП.

OJ L 125, 28.4.2004, p. 43–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 191 - 191
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 42 - 42
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 42 - 42
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 044 P. 3 - 3

No longer in force, Date of end of validity: 23/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/65/oj

03/ 56

BG

Официален вестник на Европейския съюз

42


32004L0065


L 125/43

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2004/65/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 26 април 2004 година

за изменение на Директива 2003/68/ЕО на Комисията по отношение на сроковете

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2003/68/ЕО на Комисията (2) изменя Директива 91/414/ЕИО на Съвета, като включва в приложение I към тази директива активните вещества трифлоксистробин, карфентразон-етил, месотрион, фенамидон и изоксафлутол.

(2)

След включването на ново активно вещество на държавите-членки следва да бъде предоставен разумен срок за прилагането на разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО по отношение на съдържащите това активно вещество продукти за растителна защита, и по-специално за преразглеждането на съществуващите временни разрешения и, най-късно до края на този период, да трансформират тези временни разрешения в окончателни или да ги изменят, или оттеглят съгласно разпоредбите на Директива 91/414/ЕИО.

(3)

Посочените в Директива 2003/68/ЕО срокове за прилагането на разпоредбите не са съобразени с тези, посочени за останалите нови активни вещества. За да се хармонизира подходът към всички вещества в рамките на текущата фаза на преразглеждане, следва да се избегнат всички значителни различия между сроковете, приложими за различните нови активни вещества.

(4)

Следователно е уместно Директива 2003/68/ЕО да бъде съответно изменена.

(5)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Член 3 от Директива 2003/68/ЕО се изменя, както следва:

 

Параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   Всеки разрешен за употреба продукт за растителна защита, който съдържа трифлоксистробин, карфентразон-етил, месотрион, фенамидон или изоксафлутол като единствено активно вещество или като едно от няколко активни вещества, всички от които са били включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО най-късно до 30 септември 2003 г., подлежи на преразглеждане от държавите-членки в съответствие с единните принципи, предвидени в приложение VI към Директива 91/414/ЕИО, въз основа на досие, което отговаря на изискванията съгласно приложение III към въпросната директива. В зависимост от тази оценка те определят дали продуктът отговаря на условията, посочени в член 4, параграф 1, букви б), в), г) и д) от Директива 91/414/ЕИО.

След като това бъде определено, държавите-членки:

а)

изменят или оттеглят разрешенията, ако е необходимо, най-късно до 31 март 2005 г., за продукти, съдържащи трифлоксистробин, карфентразон-етил, месотрион, фенамидон или изоксафлутол като единствено активно вещество; или

б)

за продукти, съдържащи трифлоксистробин, карфентразон-етил, месотрион, фенамидон или изоксафлутол като едно от няколко активни вещества, изменят или оттеглят разрешенията, ако е необходимо, най-късно до 31 март 2005 г. или до датата, определена за изменение или оттегляне, съгласно съответната директива или директиви, по силата на която/които съответното/ите вещество или вещества е/са било/и добавено/и в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, в зависимост от това коя от тези две дати настъпи по-късно.“

Член 2

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ.

Член 3

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 април 2004 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2004/30/ЕО на Комисията (ОВ L 77, 13.3.2004 г., стр. 50).

(2)  ОВ L 177, 16.7.2003 г., стр. 12.


Top