EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0029

Директива 2004/29/ЕO на Комисията от 4 март 2004 година относно определяне на характеристиките и минималните условия за изпитване на сортовете лози

OB L 71, 10.3.2004, p. 22–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/29/oj

03/ 54

BG

Официален вестник на Европейския съюз

41


32004L0029


L 071/22

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2004/29/ЕO НА КОМИСИЯТА

от 4 март 2004 година

относно определяне на характеристиките и минималните условия за изпитване на сортовете лози

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 68/193/ЕИО на Съвета от 9 април 1968 г. относно търговията с материал за вегетативно размножаване на лози (1), последно изменена с Директива 2003/61/ЕО (2), и по-специално член 5г, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 72/169/ЕИО на Комисията от 14 април 1972 г. относно определяне на характеристиките и минималните условия за изпитване на сортовете лози (3) бе основно изменена (4). В интерес на яснотата и рационалността посочената директива следва да бъде кодифицирана.

(2)

В съответствие с разпоредбите на Директива 68/193/ЕИО държавите-членки са задължени да съблюдават регистър на сортовете, приети за сертификация, както и изпитване на стандартния посадъчен материал на тяхна територия.

(3)

Приемането на видовете е предмет на условията на Общността, които следва да бъдат спазени чрез официални инспекции, и по-специално чрез изпитване на културата.

(4)

Изпитванията следва да се извършват върху достатъчен брой характеристики, които позволяват описанието на сортовете.

(5)

Необходимо е да се определят в Общността минималните характеристики, които трябва да са предмет на изпитване.

(6)

Освен това трябва да бъдат определени минималните условия за изпълнението на изпитванията.

(7)

Тези характеристики и минимални условия за изпитване следва да са определени с оглед на настоящото състоянието на научните и технически познания.

(8)

Мерките, предвидени в настоящата директив са в съответствие със становището на Постоянния комитет по семена и посадъчен материал за земеделие, градинарство и горско стопанство.

(9)

Настоящата директива следва да не засяга задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране на директивите, посочени в приложение III, част Б,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Държавите-членки предвиждат, че официалните изпитвания, извършвани с оглед приемането на сортове лози, обхващат поне характеристиките, посочени в приложение I.

Те гарантират, че минималните условия, изброени в приложение II, са изпълнени по време на изпитванията.

Член 2

Директива 72/169/ЕИО, изменена с директивата, посочена в приложение III, част А, се отменя, без това да засегне задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране на директивите, посочени в приложение III, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се тълкуват в съответствие с таблицата на съответствието, съдържаща се в приложение IV.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 4 март 2004 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 17.4.1968 г., стр. 15.

(2)  ОВ L 165, 3.7.2003 г., стр. 23.

(3)  ОВ L 103, 2.5.1972 г., стр. 25.

(4)  Виж приложение III, част А.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ А   МОРФОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТНОСНО ИЗСЛЕДВАНИЯТА ЗА РАЗЛИЧИМОСТ, СТАБИЛНОСТ И ХОМОГЕННОСТ

1.   НАПЪПВАНЕ НА КЛОНКАТА В ПРОЦЕС НА РАСТЕЖ ПРИ ДЪЛЖИНА ОТ 10 ДО 20 СМ

1.1.

форма

1.2.

цвят (при развиване на пъпките при наблюдение за антоциани)

1.3.

наличие на мъх

2.   РАЗЛИСТЕНА КЛОНКА ПО ВРЕМЕ НА ЦЪФТЕЖА

2.1.

напречно сечение (форма и контур)

2.2.

наличие на мъх

3.   ЛАСТАР

3.1.

повърхност

3.2.

наличие на издънки

4.   РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ФИЛИЗИТЕ

5.   МЛАДИ ЛИСТА ОТ ГОРНАТА ЧАСТ НА КЛОНКАТА В ПРОЦЕС НА РАСТЕЖ ПРИ ДЪЛЖИНА ОТ 10 ДО 30 СМ (СЧИТАНО СЛЕД НАЧАЛОТО НА НАПЪПВАНЕТО СЛЕД ЯВНОТО ОТВАРЯНЕ НА ПЪРВИТЕ ТРИ ЛИСТА)

5.1.

цвят

5.2.

наличие на мъх

6.   СТАРИ ЛИСТА (РАЗПОЛОЖЕНИ МЕЖДУ ОСМОТО И ЕДИНАДЕСЕТОТО КОЛЯНО)

6.1.

снимка

6.2.

рисунка или директна разпечатка с посочен мащаб

6.3.

обща форма

6.4.

брой на листата

6.5.

синус на листната дръжка

6.6.

дълбочина на страничния горен и долен синус

6.7.

наличие на мъх върху долната страна

6.8.

повърхност

6.9.

странична назъбеност

7.   ЦВЯТ

видима полова принадлежност

8.   ГРОЗД В ИНДУСТРИАЛНА ЗРЯЛОСТ (ОТНАСЯ СЕ ЗА ВИНЕНИТЕ СОРТОВЕ ГРОЗДЕ И ТРАПЕЗНИТЕ СОРТОВЕ ГРОЗДЕ)

8.1.

снимка (с посочен мащаб)

8.2.

форма

8.3.

големина

8.4.

дръжка на грозда (дължина)

8.5.

средно тегло в грамове

8.6.

ронливост

8.7.

плътност на грозда

9.   ЗЪРНО В ИНДУСТРИАЛНА ЗРЯЛОСТ (ОТНАСЯ СЕ ЗА ВИНЕНИТЕ И ТРАПЕЗНИТЕ СОРТОВЕ ГРОЗДЕ)

9.1.

снимка (с посочен мащаб)

9.2.

форма

9.3.

големина с показание за средно тегло

9.4.

цвят

9.5.

ципа (отнася се за трапезните сортове грозде)

9.6.

семки (отнася се за трапезните сортове грозде)

9.7.

пулпа

9.8.

сок

9.9.

вкус

10.   СЕМЕ (ОТНАСЯ СЕ ЗА ВИНЕНИТЕ И ТРАПЕЗНИТЕ СОРТОВЕ ГРОЗДЕ)

снимка от двете страни и в профил (с посочен мащаб)

ЧАСТ Б   ФИЗИОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТНОСНО ИЗСЛЕДВАНИЯТА ЗА РАЗЛИЧИМОСТ, СТАБИЛНОСТ И ХОМОГЕННОСТ

1.   ВЕГЕТАТИВНИ ЯВЛЕНИЯ

1.1.   Установяване на фенологичните фази

Фенологичните фази се установяват в сравнение с един или повече от контролираните сортове.

1.1.1.   

по отношение на Германия

1.1.1.1.

сортове бяло грозде

Weißer Riesling, Weißer Gutedel, Müller-Thurgau

1.1.1.2.

сортове черно грозде

Blauer Spätburgunder

1.1.2.   

по отношение на Гърция

1.1.2.1.

сортове бяло грозде

Savatiano, Zoumiatiko, Vilana, Assyrtiko, Chardonnay

1.1.2.2.

сортове черно грозде

Mandilaria, Xynomavro, Cabernet Sauvignon, Korinthiaki

1.1.2.3.

сортове трапезно грозде

Razaki, Cardinal, Italia, Soultanina, Perlette

1.1.3.   

по отношение на Испания

1.1.3.1.

сортове бяло грозде

Airen, Palomino, Pedro Ximénez, Viura-Macabeo

1.1.3.2.

сортове черно грозде

Bobal, Garnacha, Mazuela, Tempranillo

1.1.3.3.

сортове трапезно грозде

Moscatel, Roseti, Aledo, Ohanes

1.1.4.   

по отношение на Франция

1.1.4.1.

сортове бяло грозде

Riesling, Chasselas blanc, Müller Thurgau, Sauvignon, Ugni blanc

1.1.4.2.

сортове черно грозде

Pinot noir, Gamay, Merlot, Cabernet, Sauvignon, Carignan, Grenache noir

1.1.4.3.

сортове трапезно грозде

Cardinal rouge, Chasselas blanc, Alphonse Lavallée, Servant blanc

1.1.5.   

по отношение на Италия

1.1.5.1.

сортове бяло грозде

Trebbiano toscano, Pinot bianco, Chasselas dorato

1.1.5.2.

сортове черно грозде

Barbera, Merlot, Sangiovese

1.1.5.3.

сортове трапезно грозде

Regina, Chasselas dorato, Cardinal

1.1.6.   

по отношение на Люксембург

1.1.6.1. сортове бяло грозде

Riesling, Müller-Thurgau.

1.2.   Дата на развиване на пъпките

Датата, на която половината от пъпките на нормално подрязана лоза са разпукани, като се показва вътрешният им мъх, по отношение на контролираните сортове.

1.3.   Дата на пълен цъфтеж

Датата, на която при всички растения са отворени половината от цветовете, в сравнение с контролните сортове.

1.4.   Зрялост (по отношение на винените сортове грозде и трапезните сортове грозде)

Да се посочи освен времето на зрелостта, гъстотата и вероятния градус на гроздовия сок, неговата киселинност и добивът от грозде, изразено съответно в килограм на хектар, сравнени с една или повече лозови пръчки от сорта, а по възможност да се посочи по същия начин добивът спрямо размера.

2.   ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КУЛТУРАТА

2.1.   Здравина

2.2.   Начин на растеж (позиция на първата плодна издънка, за предпочитане, подрязана)

2.3.   Производство

2.3.1.

редовност

2.3.2.

добив

2.3.3.

аномалии

2.4.   Устойчивост или чувствителност

2.4.1.

при неблагоприятна условия

2.4.2.

към вредни организми

2.4.3.

склонност към разпукване на зърното

2.5.   Поведение при вегетативно размножаване

2.5.1.

присаждане

2.5.2.

размножаване чрез издънки

3.   УПОТРЕБА

3.1.

за винени сортове

3.2.

за трапезни сортове

3.3.

присаждане

3.4.

индустриална употреба


ПРИЛОЖЕНИЕ II

МИНИМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТВАНЕТО

1.   ЕКОЛОГИЧНИ ДАННИ

1.1.   място

1.2.   Географски условия

1.2.1.

дължина

1.2.2.

ширина

1.2.3.

височина

1.2.4.

изложение и наклон

1.2.5.   климатични условия

1.2.6.   вид почва

2.   ТЕХНИЧЕСКА ПРОЦЕДУРА

2.1.   За винените и трапезните сортове грозде

2.1.1.

по възможност 24 лози от няколко различни присаждания

2.1.2.

най-малко три години производство

2.1.3.

от най-малко 2 различни места, според техните екологични условия

2.1.4.

всяко ново присаждане трябва да бъде изследвано върху пръчки за присаждане от най-малко 3 сорта

2.2.   За сортовете на калемите за присаждане

2.2.1.

5 лози с най-малко 2 форми на поведение

2.2.2.

пет години, считано от засаждането

2.2.3.

3 различни места, според техните екологични условия

2.2.4.

всяко ново присаждане трябва да бъде изследвано върху издънки за присаждане от най-малко 3 сорта


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ЧАСТ А

Директиви, отменени с тяхното изменение

(посочени в член 2)

Директива 72/169/ЕИО на Комисията

(ОВ L 103, 2.5.1972 г., стр. 25)

Директива 86/267/ЕИО на Комисията

(ОВ L 169, 26.6.1986 г., стр. 46)

ЧАСТ Б

Срокове за въвеждане в националното законодателство

(посочени в член 2)

Директива

Срок за въвеждане

72/169/ЕИО

1 юли 1972 г.

86/267/ЕИО

1 януари 1987 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЯТА

Директива 72/169/ЕИО

Настоящата директива

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

Приложение I, част А

Приложение I, част А

Приложение I, част Б, точка 1.1

Приложение I, част Б, точка 1.1

Приложение I, част Б, точка 1.1.1

Приложение I, част Б, точка 1.1.1

Приложение I, част Б, точка 1.1.1а

Приложение I, част Б, точка 1.1.2

Приложение I, част Б, точка 1.1.1а.1

Приложение I, част Б, точка 1.1.2.1

Приложение I, част Б, точка 1.1.1а.2

Приложение I, част Б, точка 1.1.2.2

Приложение I, част Б, точка 1.1.1а.3

Приложение I, част Б, точка 1.1.2.3

Приложение I, част Б, точка 1.1.1б

Приложение I, част Б, точка 1.1.3

Приложение I, част Б, точка 1.1.1б.1

Приложение I, част Б, точка 1.1.3.1

Приложение I, част Б, точка 1.1.1б.2

Приложение I, част Б, точка 1.1.3.2

Приложение I, част Б, точка 1.1.1б.3

Приложение I, част Б, точка 1.1.3.3

Приложение I, част Б, точка 1.1.2

Приложение I, част Б, точка 1.1.4

Приложение I, част Б, точка 1.1.2.1

Приложение I, част Б, точка 1.1.4.1

Приложение I, част Б, точка 1.1.2.2

Приложение I, част Б, точка 1.1.4.2

Приложение I, част Б, точка 1.1.2.3

Приложение I, част Б, точка 1.1.4.3

Приложение I, част Б, точка 1.1.3

Приложение I, част Б, точка 1.1.5

Приложение I, част Б, точка 1.1.3.1

Приложение I, част Б, точка 1.1.5.1

Приложение I, част Б, точка 1.1.3.2

Приложение I, част Б, точка 1.1.5.2

Приложение I, част Б, точка 1.1.3.3

Приложение I, част Б, точка 1.1.5.3

Приложение I, част Б, точка 1.1.4

Приложение I, част Б, точка 1.1.6

Приложение I, част Б, точка 1.2

Приложение I, част Б, точка 1.2

Приложение I, част Б, точка 1.3

Приложение I, част Б, точка 1.3

Приложение I, част Б, точка 1.4

Приложение I, част Б, точка 1.4

Приложение I, част Б, точки 2 и 3

Приложение I, част Б, точки 2 и 3

Приложение II

Приложение II

Приложение III

Приложение IV


Top