EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0844

Решение на Комисията от 9 ноември 2004 година за установяване на формуляр за молба за правна помощ съгласно Директива 2003/8/ЕО на Съвета относно подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове (нотифицирано под номер С(2004) 4285)

OJ L 365, 10.12.2004, p. 27–34 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 87–94 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 82 - 89
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 82 - 89
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 007 P. 11 - 18

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/844/oj

19/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

82


32004D0844


L 365/27

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 ноември 2004 година

за установяване на формуляр за молба за правна помощ съгласно Директива 2003/8/ЕО на Съвета относно подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове

(нотифицирано под номер С(2004) 4285)

(2004/844/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2003/8/ЕО на Съвета от 27 януари 2003 г. относно подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове (1), и по-специално член 16, параграф 1 от нея,

след консултация с Кондултативния комитет, създаден съобразно член 17, параграф 1 от Директива 2003/8/ЕО,

като има предвид, че:

(1)

Член 16, параграф 1 от Директива 2003/8/ЕО предвижда Комисията да установи стандартен формуляр за подаване на молба за правна помощ и за прехвърляне на тези молби.

(2)

Стандартният формуляр за предаване на молби за правна помощ между съдебните органи на държавите-членки е установен с Решение С(2003) 1829 на Комисията (2).

(3)

Стандартният формуляр за кандидатстване за правна помощ трябва да се установи най-късно до 30 ноември 2004 г. по силата на член 16, параграф 2, втора алинея от Директива 2003/8/ЕО. Следователно този формуляр трябва да се установи с настоящото решение.

(4)

Съгласно членове 1 и 2 от Протокола за позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Дания не е обвързана с Директива 2003/8/ЕО, няма задължение по настоящото решение и не го прилага,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Стандартният формуляр за подаване на молби за правна помощ съгласно Директива 2003/8/ЕО е този, който се съдържа в приложението.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел, 9 ноември 2004 година.

За Комисията

António VITORINO

Член на Комисията


(1)  ОВ L 26, 31.1.2003 г., стр. 41.

(2)  Решение, все още непубликувано в Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top