EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0740

Решение на Съвета от 4 октомври 2004 година относно насоките за политиките по заетостта на държавите-членки

OJ L 326, 29.10.2004, p. 45–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 153M , 7.6.2006, p. 47–48 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 007 P. 130 - 131
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 007 P. 130 - 131
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 165 - 166

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/740/oj

05/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

130


32004D0740


L 326/45

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 4 октомври 2004 година

относно насоките за политиките по заетостта на държавите-членки

(2004/740/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейска общност, и по-специално член 128, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

като взе предвид становището на Комитета на регионите (2),

като взе предвид становището на Комитета по заетостта,

като има предвид, че:

(1)

Европейската стратегия по заетостта играе водеща роля в изпълнението на целите на Лисабонската стратегия в областта на заетостта и пазара на труда. Реформата на Европейската стратегия по заетостта през 2003 г. постави акцент върху средносрочното ориентиране и важността на изпълнението на пълния спектър политики, препоръчани в насоките по заетостта.

(2)

Насоките по заетостта следва да бъдат преразглеждани веднъж на три години, като в междинните години тяхното актуализиране следва да остане строго ограничено. Работната група по заетостта препоръча по-силно въздействащи препоръки и по-ефективно използване на партньорската проверка вместо предприемане на процес на по-нататъшно изменение на насоките.

(3)

Заключенията, изготвени от работната група по заетостта, и прегледът на националните планове за действие по заетостта на държавите-членки, които се съдържат в съвместния доклад по заетостта за 2003—2004 г., показват, че държавите-членки и социалните партньори дават приоритет на способността на работниците и предприятията за приспособяване към променящите се икономически условия и потребности на пазара на труда; привличането на повече хора да се включат и да останат на пазара на труда и превръщането на работата в реална възможност за всички, включително чрез улесняване на достъпа на безработните млади хора до тяхната първа работа и чрез насърчаване на по-старите работници да останат на пазара на труда; по-голямо и по-ефективно инвестиране в човешкия капитал и в обучението през целия живот, както и в изследванията и развитието, включително програми за усъвършенстване; и осигуряване на ефективното изпълнение на реформите чрез по-добро управление, включително усилията, насочени към подобряване на демократичното участие, към убеждаване на гражданите в необходимостта от реформи и към укрепване на връзките между финансирането от страна на ЕС, по-специално по линия на ЕСФ, и изпълнението на европейските насоки по заетостта. Тези приоритети напълно отговарят на настоящите насоки и могат да бъдат следвани в техния контекст.

(4)

Насоките по заетостта се прилагат към новите държави-членки от тяхното присъединяване.

(5)

В допълнение към настоящите насоки по заетостта държавите-членки следва да изпълняват напълно рамковите насоки по икономическа политика и да осигурят пълната съвместимост на тези мерки с поддържането на устойчивост на публичните финанси и макроикономическа стабилност,

РЕШИ:

Член единствен

Насоките за политиките по заетостта на държавите-членки, изложени в приложението към Решение 2003/578/ЕО на Съвета от 22 юли 2003 г. относно насоките за политиките по заетостта на държавите-членки (3) остават в сила и се вземат предвид от държавите-членки в техните политики по заетостта.

Съставено в Люксембург на 4 октомври 2004 година.

За Съвета

Председател

A. J. DE GEUS


(1)  Становище от 22 април 2004 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Становище от 29 септември 2004 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ L 197, 5.8.2003 г., стр. 13.


Top