Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0512

Решение на Съвета от 8 юни 2004 година за създаване на визова информационна система (ВИС)

OJ L 213, 15.6.2004, p. 5–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 30.5.2006, p. 60–62 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 007 P. 28 - 30
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 007 P. 28 - 30
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 73 - 75

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/512/oj

19/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

28


32004D0512


L 213/5

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 8 юни 2004 година

за създаване на визова информационна система (ВИС)

(2004/512/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 66 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Европейският съвет в Севиля на 21 и 22 юни 2002 г. отчете установяването на обща идентификационна система за визови данни като важен приоритет и поиска въвеждането на такава система във възможно най-кратък срок, в светлината на проучване за възможността за осъществяване на тази идея и на базата на ръководни насоки, приети от Съвета на 13 юни 2002 г.

(2)

На 5 и 6 юни 2003 г. Съветът разгледа проучването за възможността за осъществяване на идеята, представено от Комисията през май 2003 г., потвърди целите за създаване на ВИС, описани в насоките, и покани Комисията да продължи подготвителната работа за разработването на ВИС в сътрудничество с държавите-членки на базата на централизирана структура, като вземе предвид възможността за обща техническа платформа с второто поколение Шенгенска информационна система (ШИС II).

(3)

Европейският съвет в Солун на 19 и 20 юни 2003 г. счете за необходимо, че след проучването за възможността за осъществяване трябва да се определят възможно най-скоро посоките по отношение на планирането на разработването на ВИС, както и съответната правна основа, която ще позволи нейното установяване и ангажирането на необходимите финансови средства.

(4)

Настоящото решение представлява необходимата правна основа, която позволява включването в общия бюджет на Европейския съюз на необходимите средства за разработването на ВИС и изпълнението на тази част от бюджета.

(5)

Мерките, необходими за прилагането на настоящото решение, трябва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г., за определяне на реда и условията за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (1). Комитетът, подпомагащ Комисията, трябва да се срещне в два различни състава в зависимост от дневния ред.

(6)

Тъй като целта на настоящото решение, а именно разработването на обща ВИС, не може да бъде постигната по задоволителен начин от държавите-членки и затова поради обхвата и последствията си може да се осъществи по-добре от Общността, Общността може да приеме мерки, съгласно принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора. Съгласно принципа на пропорционалност, изложен в посочения член, настоящото решение може да обхване само това, което е необходимо за постигането на тази цел.

(7)

Настоящото решение уважава основните права и спазва принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз.

(8)

В съответствие с член 1 и член 2 от Протокола за позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, Дания не участва в приемането на настоящото решение и съответно не е обвързана с него и не е задължена да го прилага. Тъй като настоящото решение доизгражда достиженията на правото от Шенген съгласно разпоредбите в раздел IV, част III от Договора за създаване на Европейската общност Дания следва да реши в съответствие с член 5 от упоменатия протокол в рамките на шест месеца след приемането на настоящото решение от Съвета, дали да го транспонира в националното си законодателство.

(9)

По отношение на Исландия и Норвегия настоящото решение представлява развитие на разпоредбите от достиженията на правото от Шенген по смисъла на Споразумението между Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия относно асоциирането на тези две държави с приемането, прилагането и развиването на достиженията на правото от Шенген (2), които попадат в областта по член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО на Съвета (3) относно определени условия за прилагането на това Споразумение.

(10)

Трябва да се постигне договореност да се разреши на представители на Исландия и Норвегия да бъдат асоциирани с работата на комитетите, подпомагащи Комисията в упражняването на изпълнителната власт. Такава договореност е предвидена в размяната на писма между Общността и Исландия и Норвегия (4), приложена към споменатото по-горе споразумение.

(11)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в определени разпоредби на достиженията на правото от Шенген (5); следователно Обединеното кралство не участва в приемането му, не е обвързано с него и не е задължено да го прилага.

(12)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в определени разпоредби на достиженията на правото от Шенген (6); следователно Ирландия не участва в приемането му, не е обвързана с него и не е задължена да го прилага,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Създава се система за обмен на визова информация между държавите-членки, наричана по-долу „Визова информационна система“ (ВИС), която ще даде възможност на оправомощени национални органи да въвеждат и осъвременяват визова информация и да се консултират с тази информация по електронен път.

2.   Визовата информационна система се основава на централизирана структура и се състои от централна информационна система, наричана по-долу „Централна визова информационна система“ (ЦВИС), интерфейс във всяка държава-членка, наричан по-долу „Национален интерфейс“ (НИВИС), който предоставя връзката със съответния централен национален орган на съответната държава-членка, и комуникационна инфраструктура между централната визова информационна система и националните интерфейси.

Член 2

1.   Централната визова информационна система, националният интерфейс във всяка държава-членка и комуникационната инфраструктура между централната визова информационна система и националните интерфейси се разработва от Комисията.

2.   Националните инфраструктури се адаптират и/или разработват от държавите-членки.

Член 3

Необходимите мерки за разработването на централната визова информационна система, на националния интерфейс във всяка държава-членка и комуникационната инфраструктура между централната визова информационна система и националните интерфейси се приемат съгласно процедурата по член 5, параграф 2, когато засягат въпроси, различни от изброените в член 4.

Член 4

Мерките, необходими за разработването на централната визова информационна система и националния интерфейс във всяка държава-членка и комуникационната инфраструктура между централната визова информационна система и националните интерфейси по отношение на следните въпроси се приемат съгласно процедурата, упомената в член 5, параграф. 3:

а)

структурата на физическата структура на системата включително комуникационната ѝ мрежа;

б)

техническите аспекти, свързани със защитата на личните данни;

в)

техническите аспекти, които имат сериозни финансови последствия за бюджетите на държавите-членки или които имат сериозни технически последствия за националните системи на държавите-членки;

г)

разработването на изисквания за сигурност, включително биометричните аспекти.

Член 5

1.   Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2424/2001 на Съвета от 6 декември 2001 г. относно разработването на второ поколение Шенгенска информационна система (ШИС II) (7).

2.   В случаите на позоваване на настоящия параграф се прилагат член 4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Периодът, постановен в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на два месеца.

3.   В случаите на позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Периодът, постановен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на два месеца.

4.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 6

Комисията предава годишен доклад на Европейския парламент и на Съвета за напредъка в разработването на централната визова информационна система, националния интерфейс във всяка държава-членка и комуникационната инфраструктура между централната визова информационна система и националните интерфейси, като първият доклад трябва да се предостави до края на годината след подписването на договора за разработване на ВИС.

Член 7

Настоящото решение се прилага от двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 8

Адресати на настоящото решение са държавите-членки в съответствие с Договора за създаване на Европейската общност.

Съставено в Люксембург на 8 юни 2004 година.

За Съвета

Председател

M. McDOWELL


(1)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(2)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(3)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

(4)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 53.

(5)  ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.

(6)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.

(7)  ОВ L 328, 13.12.2001 г., стр. 4.


Top