Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0486

Решение на Съвета от 26 април 2004 година относно предоставяне на Кипър, Малта и Полша на някои временни дерогации от Директива 2002/96/ЕО за отпадъци от електрическо и електронно оборудване

OJ L 162, 30.4.2004, p. 114–115 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 504 - 505
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 36 - 37
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 36 - 37
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 015 P. 3 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/486/oj

15/ 12

BG

Официален вестник на Европейския съюз

36


32004D0486


L 162/114

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 26 април 2004 година

относно предоставяне на Кипър, Малта и Полша на някои временни дерогации от Директива 2002/96/ЕО за отпадъци от електрическо и електронно оборудване

(2004/486/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз, и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като взе предвид Акта относно условията за присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република и измененията на договорите, на които е основан Европейският съюз, по-нататък наричан „Акт за присъединяване от 2003“, и по-специално член 55 от него,

като взе предвид исканията на Кипър, Малта и Полша,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 5, параграф 5, първа алинея от Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 г. относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (1), държавите-членки следва да осигурят не по-късно от 31.12.2006 г. постигането на разделно събиране от всеки гражданин на най-малко четири килограма годишно отпадъци от електрическо и електронно оборудване от частните домакинства.

(2)

Член 7, параграф 2 от Директива 2002/96/ЕО определя някои минимално заложени цели за възстановяването на отпадъци от електрическо и електронно оборудване и за повторното използване и рециклиране на компонентите, материалите и веществата. Държавите-членки гарантират постигането на тези цели от производителите до 31 декември 2006 г.

(3)

В съответствие с член 17, параграф 1 от Директива 2002/96/ЕО държавите-членки се задължават да въведат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива преди 13 август 2004 г. Въпреки това, член 17, параграф 4, буква a) от Директива 2002/96/EО предвижда Гърция и Ирландия, които поради своя дефицит на обща инфраструктура за рециклиране, географските условия, като например големия брой малки острови и наличието на селски и планински райони, ниската гъстота на населението и ниското ниво на потребление на електрическо и електронно оборудване, нямат възможност да постигнат изискваната събираемост по член 5, параграф 5 алинея първа от Директива 2002/96/EО или заложените цели за възстановяване по член 7, параграф 2 от същата директива, и които по смисъла на член 5, параграф 2, трета алинея от Директива 1999/31/EО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депониране на отпадъци (2) могат да кандидатстват за удължаване на срока по този член, имат право да удължават сроковете по член 5, параграф 5 и член 7, параграф 2 от Директива 2002/96/ЕО, с не повече от 24 месеца.

(4)

На основание член 55 от Акта за присъединяване от 2003 Кипър, Малта и Полша поискаха преходни периоди за временно освобождаване от спазване на сроковете, определени в член 5, параграф 5, първа алинея и член 7, параграф 2 от Директива 2002/96/ЕО. Малта посочи като причини липсата на инфраструктура за рециклиране, ниските количества на отпадъци от електрически и електронни уреди, ограничения, дължащи се на факта, че е малка и географски изолирана държава с малък вътрешен пазар и висока гъстота на населението, придружени с проблеми по използването на земята и на факта, че е вносител на електрическо и електронно оборудване. Кипър и Полша посочиха като причини липсата на инфраструктура за рециклиране и ниската гъстота на населението. Полша се позова и на големите размери на нейните отдалечени селски територии.

(5)

Тези причини обясняват удължаването на горепосочените срокове за Кипър, Малта и Полша с 24 месеца,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Кипър, Малта и Полша могат да удължат сроковете, посочени в член 5, параграф 5, първа алинея и член 7, параграф 2 от Директива 2002/96/ЕО с 24 месеца.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки и Република Кипър, Република Малта и Република Полша.

Съставено в Люксембург на 26 април 2004 година.

За Съвета

Председател

J. WALSH


(1)  ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 24. Директива, изменена с Директива 2003/108/ЕО (ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 106).

(2)  ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1. Директива, изменена с Регламент (EО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).


Top