Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0197

Решение 2004/197/ОВППС на Съвета от 23 февруари 2004 година за създаване на механизъм за администриране на общите разходи на операциите на Европейския съюз с военни и отбранителни последици

OJ L 63, 28.2.2004, p. 68–82 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 003 P. 66 - 82
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 003 P. 66 - 82
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 003 P. 66 - 82
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 003 P. 66 - 82
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 003 P. 66 - 82
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 003 P. 66 - 82
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 003 P. 66 - 82
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 003 P. 66 - 82
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 003 P. 66 - 82
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 002 P. 177 - 193
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 002 P. 177 - 193

No longer in force, Date of end of validity: 13/05/2007; отменен от 32007D0384 . Latest consolidated version: 12/02/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/197/oj

18/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

177


32004D0197


L 063/68

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ 2004/197/ОВППС НА СЪВЕТА

от 23 февруари 2004 година

за създаване на механизъм за администриране на общите разходи на операциите на Европейския съюз с военни и отбранителни последици

СЪВEТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 13, параграф 3 и член 28, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Европейският съвет на своето заседание в Хелзинки на 10 и 11 декември 1999 г. се договори по-специално, че в доброволното сътрудничество в операциите, водени от Европейския съюз, държавите-членки трябва да бъдат готови до 2003 г. да наемат в рамките на 60 дни и да поддържат за поне една година военни сили в рамките на 50 000—60 000 души, които да могат да извършват целия обем задачи от Питърсбърг.

(2)

Европейският съвет на своето заседание в Солун на 19 и 20 юни 2003 г. приветства заключенията от срещата на Съвета на 19 май 2003 г., които по-специално потвърдиха необходимостта от способността на Европейския съюз за бързо реагиране.

(3)

На 22 септември 2003 г. Съветът реши, че Европейският съюз трябва да придобие гъвкавост при управлението и финансирането на общите разходи за военни операции от всякакъв обхват, комплексност или неотложност, по-специално чрез създаването до 1 март 2004 г. на постоянен финансов механизъм за поемане на отговорност за финансирането на общите разходи за всички бъдещи военни операции на Съюза.

(4)

На 17 юни 2002 г. Съветът одобри Документ 10155/02 за финансирането на ръководените от Съюза операции по управлението на кризи, които имат военни и защитни последици.

(5)

Договорът за Европейския съюз предвижда в член 28, параграф 3, че държавите-членки, чиито представители в Съвета излязоха с обща декларация по член 23, параграф 1, втора алинея, няма да бъдат задължени да участват във финансирането на съответните операции с военни или защитни последици.

(6)

В съответствие с член 6 от Протокола за позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност, Дания не участва в разработването и изпълнението на решенията и действията на Европейския съюз, които имат последици за отбраната и Дания не участва във финансирането на този механизъм,

РЕШИ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение:

а)

„участващи държави-членки“ означава държавите-членки на Европейския съюз, с изключение на Дания;

б)

„допринасящи държави-членки“ означава държавите-членки, които допринасят за финансирането на съответната военна операция, съгласно член 28, параграф 3 от Договора за Европейския съюз и трети държави, допринасящи за финансирането на общите разходи по тази операция, по силата на споразумение между тях и Европейския съюз.

ГЛАВА 1

МЕХАНИЗЪМ

Член 2

Създаване на механизъм

1.   Създава се механизъм за администриране на финансирането на общите разходи на операциите на Европейския съюз с военни или отбранителни последици.

2.   Този механизъм се нарича ATHENA.

3.   ATHENA действа от името на участващите държави-членки или по отношение на особените операции — на допринасящите държави, посочени в член 1.

Член 3

Юридическа правоспособност

С оглед административното управление по финансиране на операциите на Европейския съюз с военни или отбранителни последици ATHENA притежава необходимата юридическа правоспособност, в частност за притежаване на банкова сметка, разпореждане със собственост, встъпване в договори или административни договорености и да бъде страна по съдебни производства. ATHENA има нестопански цели.

Член 4

Координиране с трети страни

В степента, необходима за постигане нейните задачи и в съответствие с целите и политиките на Европейския съюз, ATHENA ще координира дейностите си с държавите-членки, с институциите на Общността и с международните организации.

ГЛАВА 2

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Член 5

Управленски органи и персонал

1.   ATHENA се управлява под ръководството на специален комитет от:

а)

администратор

б)

командир за всяка операция във връзка с операциите, които той/тя командва (по-нататък „командир на операцията“);

в)

счетоводител

2.   ATHENA използва съществуващите административни структури на Европейския съюз в най-пълна степен. ATHENA прибягва до услугите на персонал, предоставен от европейските институции или командирован от държавите-членки.

3.   Генералният секретар на Съвета назначава администратора или счетоводителя с персонала, необходим за изпълняване на техните функции въз основа на предложения от участващите държави-членки.

4.   Органите на ATHENA и персоналът се активизират според оперативните нужди.

Член 6

Специален комитет

1.   Създава се специален комитет, състоящ се от по един представител от всяка участваща държава-членка (специален комитет). Комисията присъства на срещите на специалния комитет, без да участва в гласуването.

2.   ATHENA се ръководи от специален комитет.

3.   Когато специалният комитет обсъжда финансирането на общите разходи по дадена операция:

а)

специалният комитет следва да се състои от един представител от всяка допринасяща държава-членка;

б)

представителите на допринасящите трети държави участват в производствата на специалния комитет. Те не вземат участие и не присъстват при гласуването;

в)

командващият операцията или негов/неин представител участва в работата на специалния комитет, без да участва в гласуването.

4.   Председателството на Съвета на Европейския съюз свиква и председателства срещите на специалния комитет. Администраторът осигурява секретариат за специалния комитет. Той/тя съставя съкратен протокол от резултата от дискусиите на комитета. Той/тя не взема участие при гласуването.

5.   Счетоводителят участва при необходимост в производствата на специалния комитет, без да участва в гласуването.

6.   Ако участваща държава-членка, администраторът или командирът на операцията поиска това, председателството свиква специалния комитет в рамките най-много на 15 дни.

7.   Администраторът уведомява специалния комитет в подходяща форма относно всеки иск или спор, адресиран до ATHENA.

8.   Специалният комитет взема решения единодушно, като се взема предвид състава му, определен в параграфи 1 и 3. Неговите решения са задължителни.

9.   Специалният комитет одобрява всички бюджети, като взема предвид съответните референтни стойности и като цяло упражнява компетентностите, предвидени в членове 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 39 и 41.

10.   Администраторът, командирът на операцията и счетоводителят информират специалния комитет по въпросите, предвидени в настоящото решение.

11.   Текстът на актовете, одобрени от специалния комитет по силата на членове 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 31, 32, 37, 38, 39 и 41 се подписва от председателя на специалния комитет в момента на неговото одобрение от администратора.

Член 7

Администратор

1.   Генералният секретар на Съвета назначава администратор и поне един заместник-администратор за срок от три години.

2.   Администраторът изпълнява правомощията си от името на ATHENA.

3.   Администраторът:

а)

съставя и представя на специалния комитет всеки проектобюджет. Разходната част за всяка операция по всеки проектобюджет се съставя по предложение от командира на операцията;

б)

приема бюджетите след тяхното одобрение от специалния комитет;

в)

действа в качеството си на упълномощен служител за приходите, общите разходи, направени във връзка с подготовката на операциите или след тях и оперативните общи разходи, направени извън активната фаза на операцията;

г)

по отношение на приходите изпълнява финансовите споразумения, постигнати с трети държави във връзка с финансирането на общите разходи на военните операции на Съюза.

4.   Администраторът следва да зачита правилата, установени с настоящото решение и да прилага решенията на специалния комитет.

5.   Администраторът е овластен да предприема мерки, които счита за необходими за изпълнението на разходите, финансирани с посредничеството на ATHENA. Той информира за това специалния комитет.

6.   Администраторът координира работата по финансовите въпроси, свързани с военните операции на Съюза. По тези въпроси той е точката за контакт с националните администрации, а в съответните случаи, и с международните организации.

7.   Администраторът се отчита пред специалния комитет.

Член 8

Командир на операцията

1.   Командирът на операцията изпълнява задълженията си от името на ATHENA във връзка с финансирането на общите разходи по операцията, която той/тя командва.

2.   За операциите, които той/тя командва, командирът:

а)

изпраща на администратора предложенията си за раздел „разходи — оперативни общи разходи“ на проектобюджетите;

б)

като упълномощен служител усвоява отпуснатите суми, свързани с общите оперативни разходи; упражнява надзор върху всяко лице, участващо в усвояването на тези суми, включително предварителното финансиране; може да възлага договори и да встъпва в договори от името на ATHENA; отваря банкова сметка от името на ATHENA за операцията, която командва.

3.   Командирът на операцията е упълномощен да предприеме всяка мярка, която счита за нужна за реализирането на разходите, финансирани от ATHENA, за операцията, която командва. Той/тя информира администратора и специалния комитет за това.

Член 9

Счетоводител

1.   Генералният секретар на Съвета назначава счетоводител и поне един заместник-счетоводител за срок от 2 години.

2.   Счетоводителят изпълнява задълженията си от името на ATHENA

3.   Счетоводителят отговаря за:

а)

правилното извършване на плащанията, събиране на приходите и възстановяване на сумите, определени като възвръщаеми;

б)

подготвяне на счетоводните отчети на ATHENA за всяка година и след приключване на всяка операция за отчетите на тази операция;

в)

подпомагане на администратора, когато той/тя представя за одобрение годишните счетоводни отчети или отчетите за дейността на специалния комитет;

г)

поддържане на сметките за ATHENA;

д)

определяне на правилата и методите за водене на счетоводството и на сметкоплана;

е)

създаване и утвърждаване на счетоводните системи за приходите и когато е необходимо, утвърждаване на системите, създадени от упълномощения офицер, за предоставяне или обосноваване на счетоводна информация;

ж)

съхраняване на придружаващите документи;

з)

управление на хазната съвместно с администратора.

4.   Администраторът и командирът на операцията предоставят на счетоводителя цялата информация, необходима за изготвянето на счетоводството, които точно представляват финансовите активи на ATHENA и изпълнението на бюджета, администриран от ATHENA. Те гарантират неговата надеждност.

5.   Счетоводителят се отчита пред специалния комитет.

Член 10

Общи разпоредби, приложими за администратора, счетоводителя и персонала на ATHENA

1.   Функциите на администратора или заместник-администратора, от една страна, и на счетоводителя и заместник-счетоводителя, от друга, са взаимно несъвместими.

2.   Всеки заместник-администратор действа под ръководството на администратор. Всеки заместник-счетоводител действа под ръководството на счетоводител.

3.   Заместник-администраторът замества администратора, когато той/тя отсъства или е възпрепятстван да присъства. Заместник-счетоводителят замества счетоводителя, когато той/тя отсъства или е възпрепятстван да присъства.

4.   При изпълнение на задълженията си от името на ATHENA длъжностните лица и останалите служители на Европейските общности остават подчинени на правилата и разпоредбите, приложими към тях.

5.   Служителите, предоставени на ATHENA от държавите-членки, се подчиняват на същите правила като посочените в решението на Съвета относно правилата, приложими към командированите национални експерти и на разпоредбите, договорени от техните национални администрации и институциите на Общността или ATHENA. Независимо от това, във всеки случай изпращащата държава-членка трябва да поема грижата за удовлетворяване правата на експертите, определени от подобно решение на Съвета относно правилата, приложими към командированите национални експерти.

6.   Преди тяхното назначаване членовете на състава на ATHENA трябва да са получили разрешение за допускане до класифицирана информация най-малко на ниво „Secret UE“ от Съвета или еквивалентно разрешение за допускане от държава-членка.

7.   Администраторът може да преговаря и да встъпва в споразумения с държавите-членки или с институциите на Общността за предварително назначаване на онази част от състава, която би могла при нужда да бъде незабавно предоставена на ATHENA.

ГЛАВА 3

ДОПРИНАСЯЩИ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Член 11

Постоянни и ad hoc административни споразумения относно начините за заплащане на вноските на третите държави

1.   В рамките на споразуменията, сключени между ЕС и трети държави, посочени от Съвета като потенциални участници в операциите на ЕС или като участници в определена операция на ЕС, администраторът договаря съответно с тези трети държави постоянни или ad hoc административни споразумения. Те са под формата на размяна на писма между ATHENA и компетентните административни служби на заинтересованата трета държава, които определят условията, необходими за улесняване на бързото заплащане на вноските за всяка бъдеща военна операция на ЕС.

2.   До сключване на споразуменията по параграф 1 администраторът може да вземе необходимите мерки за улесняване на плащанията от допринасящите трети държави.

3.   Администраторът уведомява специалния комитет за предвижданите договорености преди подписването им от името на ATHENA.

4.   Когато дадена военна операция се предприема от Съюза, администраторът изпълнява, за стойността на определените от Съвета вноски, споразуменията с третите държави, допринасящи за операцията.

ГЛАВА 4

БАНКОВИ СМЕТКИ

Член 12

Откриване и цел

1.   Администраторът открива една или повече банкови сметки на името на ATHENA.

2.   Всяка банкова сметка се отваря в първокласна финансова институция, чиято централа се намира в държава-членка.

3.   Вноските на допринасящите държави се внасят по тези сметки. Те се използват за заплащане на разходите, администрирани от ATHENA, и за даване на необходимия аванс на командира на операцията за покриване на разходите, свързани с общата цена на военната операция. Сумата по банковата сметка не може да бъде надхвърляна.

Член 13

Фондове

1.   Всяко заплащане от сметката на ATHENA изисква съвместните подписи на администратора или на заместник-администратора, от една страна, и на счетоводителя или заместник-счетоводителя, от друга.

2.   Фондовете, администрирани от ATHENA, включително поверените на командира на операцията, не могат да бъдат депозирани в друга освен първокласна финансова институция в евро, в текуща или краткосрочна сметка.

ГЛАВА 5

ОБЩИ РАЗХОДИ

Член 14

Определение за общи разходи и срокове за приемане

1.   Общите разходи, изброени в приложение I, са за сметка на ATHENA, независимо кога са направени. При разписването им в член от бюджета, показващ операцията, с която са най-тясно свързани, те се разглеждат като оперативни разходи за съответната операция. В противен случай те се разглеждат като общи разходи, възникнали при подготовката за или вследствие на операциите.

2.   Наред с това по време на подготвителния етап на операцията, който започва на датата, на която Съветът реши, че Съюзът ще проведе съответната военна операция, освен ако Съветът не е определил по-ранна дата, и приключват в деня, в който командирът на операцията е назначен, ATHENA понася общите оперативни разходи, посочени в приложение II.

3.   По време на активната фаза на операцията, която тече от датата, на която е назначен командирът на операцията, до датата, на която щабът на операцията прекрати дейността си, ATHENA поема като оперативни следните общи разходи:

а)

общите разходи, посочени в приложение III-А,

б)

общите разходи, посочени в приложение III-Б, ако така реши Съветът.

4.   Оперативните общи разходи по дадена операция включват и разходите, необходими за нейното закриване, посочени в приложение IV.

Операцията е приключена, когато оборудването и инфраструктурата, общо финансирани за операцията, са намерили окончателното си предназначение и сметките за операцията са били изтеглени.

5.   Никакви разходи, направени за покриването на разходи, които във всички случаи биха били поети от една или повече от договарящите страни, институция на Общността или международна организация, независимо от организацията на операцията, не могат да се класифицират като общи разходи.

Член 15

Учения

1.   Общите разходи по ученията на Европейския съюз се финансират чрез ATHENA, като следват норми и процедури подобни на тези за операциите, за които допринасят всички участващи държави-членки.

2.   Тези общи разходи за ученията се състоят първо от допълнителните разходи за разгърнатите или постоянни щабове, и второ — от допълнителните разходи във връзка с ползването от страна на ЕС на общите активи и възможности на НАТО, предоставени за ученията.

3.   Общите разходи за ученията не включват разходите, свързани със:

а)

придобиването на капитали, включително сгради, инфраструктура и оборудване;

б)

планирането и подготвителната фаза на ученията;

в)

транспорта, казармите и настаняването на въоръжените сили.

Член 16

Референтни стойности

Всяко общо действие, с което Съветът решава, че Съюзът може да проведе военна операция и всяко общо действие или решение, с което Съветът решава да удължи операция на Съюза, съдържа референтна стойност за общите разходи на тази операция. Администраторът с подкрепата, по-специално, на военния състав на Съюза и в случай че той/тя е на служба — на командира на операцията, оценява стойността, счетена за необходима, за покриване на общите разходи на операцията за планирания период. Чрез председателството администраторът предлага тази сума на органите на Съвета, отговарящи за разглеждането на проекта за обща позиция или решение.

ГЛАВА 6

БЮДЖЕТ

Член 17

Принципи на бюджета

1.   Бюджетът, съставен в евро, е актът, с който за всяка финансова година се предвиждат и разрешават приходите и разходите, администрирани от ATHENA.

2.   Всички разходи се свързват с определена операция с изключение на разходите, посочени в приложение I.

3.   Сумите, вписани в бюджета, се отпускат за всяка финансова година, която започва да тече на 1 януари и приключва на 31 декември същата година.

4.   Бюджетните приходи и разходи трябва да бъдат балансирани.

5.   Приходите и разходите не могат да бъдат реализирани по начин, различен от вписване в съответния раздел на бюджета и в рамките на отпуснатите суми, разписани там.

Член 18

Съставяне и приемане на годишния бюджет

1.   Всяка година администраторът съставя проектобюджета за следващата финансова година с помощта на съответния командир на операция за раздел „оперативни общи разходи“. Администраторът предлага проектобюджета на специалния комитет най-късно до 31 октомври.

2.   Проектът включва:

а)

сумите, счетени за необходими за покриване на общите разходи, направени за подготовката за или в резултат на операциите;

б)

сумите, счетени за необходими за покриване на оперативните общи разходи, за продължаващите или планирани операции, включително, когато е необходимо, възстановяването на общите разходи, които са били предварително финансирани от държава или трета страна;

в)

прогнозите за приходите, необходими за покриване на разходите.

3.   Сумите се класифицират в дялове и глави, като разходите се групират заедно по вид и цел и според необходимостта се подразделят в членове. В проектобюджета се включват подробни коментари към отделните глави или членове. На всяка операция се посвещава отделен дял. Един от дяловете съставлява общата част на бюджета и включва общите разходи, направени за подготовката на операциите или в резултат на тях.

4.   Всеки дял може да включва глава, озаглавена „временни суми“. Тези суми се вписват при основателна несигурност относно размера на необходимите суми или обсега на изпълнение на вписаните суми.

5.   Приходите се състоят от:

а)

вноски, платими от участващите и допринасящите държави, и когато е уместно, от трети допринасящи държави;

б)

други приходи, подразделени по дялове, включително получените лихви, приходите от продажби и бюджетния излишък от предходната финансова година, след като е бил определен от специалния комитет.

6.   Специалният комитет одобрява бюджета в срок до 31 декември. Администраторът приема одобрения бюджет и нотифицира участващите и допринасящите държави.

Член 19

Изменение на бюджета

1.   В случай на непреодолими, изключителни или непредвидими обстоятелства, по-специално, когато дадена операция възникне в хода на финансовата година, администраторът предлага проект за изменение на бюджета. Ако проектът за изменение на бюджета значително надхвърля референтната стойност за съответната операция, специалният комитет може да поиска от Съвета да го одобри.

2.   Проектът за изменение на бюджета се съставя, предлага, одобрява и приема и впоследствие бива нотифициран в съответствие с процедурата, приложима към общия бюджет. Независимо от това, когато изменението на бюджета се свързва със стартирането на военна операция на Европейския съюз, към него се прилага и детайлна финансова обосновка на предполагаемите общи разходи за цялата операция. Специалният комитет го обсъжда, като взема предвид неговата неотложност.

Член 20

Трансфери

1.   Администраторът, когато е уместно, по предложение на командира на операцията може да прави трансфери на суми. Администраторът уведомява специалния комитет за неговото/нейното намерение три седмици предварително, ако и доколкото неотложността на ситуацията позволява това.

Независимо от това предварителното одобрение на специалния комитет е необходимо, когато:

а)

планираният трансфер ще измени общия размер на сумите, предвидени за дадена операция;

или

б)

планираните трансфери между главите за съответната финансова година надхвърлят 10 % от сумите, вписани в главата, от която се теглят сумите, според указаното в приетия бюджет за съответната финансова година на датата, на която се прави предложението за трансфер.

2.   Когато командирът на операцията счита това за нужно за правилното протичане на операцията, в трите месеца, следващи датата на стартиране на операцията, той/тя може да прави трансфери за суми, предназначени за операцията, между отделните членове и глави в раздел „оперативни общи разходи“ на бюджета. Той/тя уведомява администратора и специалния комитет за това.

Член 21

Пренасяне на суми

1.   По принцип сумите, предназначени за покриване на общите разходи, направени за подготовката или във връзка с операциите, за които не са били поети задължения, се отменят в края на финансовата година.

2.   Сумите, предназначени за покриване на разходите за съхраняване на материали и оборудване, администрирани от ATHENA, могат да бъдат пренесени веднъж в следващата финансова година, ако до 31 декември на текущата финансова година е било поето задължение. Сумите, предназначени да покрият оперативните общи разходи, могат да бъдат пренесени, ако са необходими за операция, която не е била напълно приключена.

3.   Администраторът представя на специалния комитет предложението за трансфер на суми от предходната финансова година до 15 февруари.

Член 22

Очаквано изпълнение

След приемането на бюджета:

а)

за отпуснатите суми, вписани в този бюджет, могат да бъдат поети задължения от 1 януари на следващата година;

б)

разходите, които по силата на законово или договорно задължение трябва да бъдат изплатени авансово, могат, след одобрението на специалния комитет, да бъдат платени от сумите, предвидени за следващата година.

ГЛАВА 7

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

Член 23

Определяне на вноските

1.   Вноските за покриване на общите разходи, направени за подготовката или вследствие операции, които не се покриват от другите приходи, се финансират от вноски на участващите държави.

2.   Вноските за покриване на оперативните общи разходи на дадена операция се покриват от вноски на държавите-членки и на трети държави, допринасящи за операцията.

3.   Вноските, платими от допринасящите държави-членки за дадена операция, са равни на сбора на сумите, вписани в бюджета и предназначени за покриване на оперативните общи разходи на тази операция, минус сбора на вноските, платими за същата операция от допринасящите трети държави при прилагане на член 11.

4.   Разбивката на вноските между държавите-членки, от които се изисква участие под формата на вноски, се определя съгласно размера на брутния вътрешен продукт, определен по реда на член 28, параграф 3 от Договора за Европейския съюз и в съответствие с Решение 2000/597/ЕО на Съвета, Евратом от 29 септември 2000 г. за системата на собствени ресурси на Европейските общности (1) или всяко друго решение, което би заменило цитираното.

5.   Данните за изчисляване на вноските са данните, заложени в колоната „БНД собствени ресурси“, в таблицата „Резюме на финансирането от общия бюджет по вид на собствените ресурси и по държава-членка“, приложена към последния бюджет, приет от Европейските общности. Вноската на всяка държава-членка, която дължи такава, е пропорционална на брутния национален доход (БНД) на тази държава-членка в общия сбор на БНД на държавите-членки, които дължат вноски.

Член 24

Схема за плащане на вноските

1.   Вноските от участващите държави-членки, предназначени за покриване на общите разходи, направени за подготовката или вследствие операции, се заплащат до 1 март на съответната финансова година.

2.   Когато Съветът е приел референтна стойност за военна операция на Съюза, допринасящите държави-членки плащат техните вноски в размер на 30 % от референтната стойност, освен ако Съветът не реши друго.

3.   По предложение на администратора специалният комитет може да реши, че преди приемането на изменението на бюджета за операцията, ще бъдат поискани допълнителни вноски. Специалният комитет може да реши да препрати въпроса до компетентните подготвителни органи на Съвета.

4.   Когато сумите, предназначени за покриване на оперативните общи разходи по операцията, са били вписани в бюджета, държавите-членки заплащат балансовата стойност на вноските, които те дължат за тази операция при прилагането на член 23 след приспадане на вноските, които вече са изискани от тях за същата операция през същата финансова година.

5.   При приемането на референтната стойност или на бюджета администраторът изисква вноските с писмо до националните администрации, чиито данни са му/ѝ били съобщени.

6.   Без да се засяга параграф 1, вноските се заплащат в 30-дневен срок от изпращането на съответните писма за изискване на вноските.

7.   Всяка допринасяща държава заплаща банковите такси, свързани с изплащаните от нея вноски.

Член 25

Ранно финансиране на разходите

1.   Ако сумите за общите разходи по военна операция на Съюза трябва да бъдат заплатени преди вноските в ATHENA да могат да бъдат получени, Съветът, при приемането на общо действие или при изпълнението на решение за тази операция:

а)

определя държавата-членка, отговорна за предварителното финансиране на тези разходи;

б)

определя алтернативно предварително финансиране за тези разходи и другите условия, ако необходимото финансиране не може да бъде осигурено.

2.   Специалният комитет контролира спазването на настоящия член и действа с необходимата спешност.

3.   Всяко предварително финансиране по параграф 1, буква б) подлежи на възстановяване веднага щом заплащането на вноските позволи това.

Член 26

Възстановяване на предварителното финансиране

1.   Всяка държава-членка, трета държава или според случая международна организация, която е упълномощена от Съвета предварително да финансира част от общите разходи по дадена операция, може да получи тази сума обратно от ATHENA, като подаде за целта искане, придружено с необходимите документи и адресирано до администратора, най-малко два месеца след датата на приключване на съответната операция.

2.   Искането за възстановяване няма да бъде уважено, ако то не бъде одобрено от командира на операцията и от администратора.

3.   Ако искането за възстановяване, представено от допринасящата държава, бъде одобрено, сумата може да се приспадне от следващата дължима вноска, която ще бъде изискана от тази държава от администратора.

4.   Ако при одобряването на искането не се очаква изискване на вноски или ако одобреното искане за възстановяване би надхвърлило очаквания размер на вноската, администраторът изплаща подлежащата на възстановяване сума в рамките на 30 дни, като взема предвид паричния поток на ATHENA и необходимото за финансиране на общите разходи по съответната операция.

5.   Възстановяването е дължимо в съответствие с настоящото решение, дори и операцията да бъде отменена.

Член 27

Управление от ATHENA на разходите, които не се включват в общите разходи

1.   Специалният комитет по предложение на администратора или на държава-членка може да реши, че административното управление на някои разходи във връзка с дадена операция, по-специално в областта на обслужването (столуването и пералните), може макар и да остава отговорност на съответната държава-членка, да бъде поверено на ATHENA.

2.   В решението си специалният комитет може да упълномощи командира на операцията да встъпва в договори за получаване на описаните стоки от името на държавите-членки, участващи в операцията. Той може да разреши предварителното финансиране на разходите на държавите-членки от бюджета на ATHENA или да реши, че ATHENA ще събере необходимите средства от държавите-членки предварително с цел изпълнение на сключените договори.

3.   ATHENA води счетоводството за разходите, понесени от всяка държава-членка, управлението на които ѝ е било поверено. Ежемесечно ATHENA изпраща на всяка държава-членка отчет на разходите, направени или понесени от нея или от нейните служители в рамките предходния месец, и изисква необходимите суми за покриване на тези разходи. Държавите-членки заплащат на ATHENA поисканите суми в срок от 30 дни след изпращане на искането.

Член 28

Лихви за закъсняло плащане

Ако някоя държава не изпълни финансовите си задължения, по аналогия се прилагат общностните правила за лихвите за закъсняло плащане, определени в член 71 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. за финансовите правила, приложими към общия бюджет на Европейските общности (2) във връзка с плащането на вноските в общностния бюджет.

ГЛАВА 8

РЕАЛИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

Член 29

Принципи

1.   Отпуснатите суми по ATHENA се използват при спазване на принципа на надеждно финансово управление, т.е. в съответствие с принципите на икономичност, ефективност и ефикасност.

2.   Упълномощените длъжностни служители отговарят за реализиране на приходите или разходите на ATHENA при спазване на принципа на надеждно финансово управление като гарантират изпълнение на изискванията за законосъобразност и целесъобразност. Упълномощените длъжностни служители поемат бюджетните и правни задължения, изчистват и разрешават разходите и изпълняват действията, предхождащи реализирането на отпуснатите суми. Всяко упълномощено длъжностно лице може да делегира правомощията си с решение, определящо:

а)

персонал на подходящо ниво за подобна делегация;

б)

обхвата на предоставените правомощия;

в)

границите, в които делегатите могат да преупълномощават.

3.   Реализирането на отпуснатите суми става на принципа на разделяне на функциите на упълномощено длъжностно лицея и счетоводителя. Задълженията на упълномощен служител и на счетоводител са взаимно несъвместими. За всяко плащане от фондовете, администрирани от ATHENA, са необходими подписите и на двамата.

4.   Без да се засяга настоящото решение, когато реализирането на общите разходи е възложено на някоя държава-членка, институция на Общността или според случая на международна организация, тази държава, институция или организация прилага правилата, приложими към реализирането на собствените ѝ разходи. Когато администраторът пряко реализира разходите, той спазва правилата, приложими към реализирането на раздел „Съвет“ на общия бюджет на Европейските общности.

5.   Въпреки това администраторът може да представи на председателството елементи на предложение до Съвета или специалния комитет относно правила за реализация на общите разходи.

Член 30

Общи разходи за подготовката или в резултат на операция

Администраторът изпълнява задълженията на упълномощено длъжностно лице за разходите, покриващи общите разходи за подготовката или в резултат на операции.

Член 31

Оперативни общи разходи

1.   Командирът на операцията изпълнява задълженията на разходите, покриващи оперативните общи разходи по операцията, която той/тя командва. Независимо от това администраторът изпълнява задълженията на упълномощено длъжностно лице за разходите, покриващи оперативните общи разходи, възникнали по време на подготвителната фаза на определена операция, които се реализират пряко чрез ATHENA или се свързват с операцията след края на активната фаза.

2.   Сумите, необходими за реализиране на разходите по дадена операция, се прехвърлят от администратора от банковата сметка на ATHENA на командира на операцията по негово/нейно искане в банкова сметка, открита от името на ATHENA, чиито данни са подадени от командира на операцията.

3.   Чрез дерогация от член 17, параграф 5 приемането на референтна стойност ще активира правото на администратора и на командира на операцията, всеки в неговата област на компетентност, да поеме и заплати разходите за съответната операция в рамките на до 30 % от референтната стойност, освен ако Съветът не определи по-висок процент. Специалният комитет въз основа на предложение от администратора може да разреши поемането и плащането на допълнителни разходи. Специалният комитет може да реши да препрати въпроса чрез председателството на компетентните подготвителни органи на Съвета. Тази дерогация няма да се прилага от датата на приемане на бюджета за съответната операция.

4.   За периода до приемането на бюджета за дадена операция администраторът и командирът на операцията или негов/неин представител докладват на специалния комитет на всеки две седмици, като всеки докладва по засягащите го въпроси във връзка с разходите, признати за общи разходи по тази операция. Специалният комитет по предложение на администратора, на командира на операцията или на държава-членка може да издава директиви за реализирането на разходите през този период.

5.   Чрез дерогация от член 17, параграф 5 в случай на непосредствена опасност за живота на състава на военна операция на Съюза командирът на операцията може да реализира разходи, необходими за запазване живота на служещите, и над отпуснатите суми, вписани в бюджета. Той/тя уведомява администратора и специалния комитет възможно най-скоро. В тези случаи администраторът, като се свързва с командира на операцията, предлага необходимите трансфери за финансиране на непредвидените разходи. Ако не е възможно да се осигури достатъчно финансиране за тези разходи посредством трансфер, администраторът предлага изменение на бюджета.

ГЛАВА 9

КРАЙНО МЕСТОНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБЩО ФИНАНСИРАНИТЕ ОБОРУДВАНЕ И ИНФРАСТРУКТУРА

Член 32

1.   С оглед приключването на операция, която той/тя е командвал, командирът действа според необходимостите, за да намери крайното местоназначение за оборудването и инфраструктурата, общо придобити за тази операция. Той/тя предлага на специалния комитет съответната степен на обезценяване.

2.   Администраторът управлява оборудването и инфраструктурата, оставащи след края на активната фаза на операцията, с оглед, ако е необходимо, намиране на тяхното крайно местоназначение. Той/тя предлага на специалния комитет съответната степен на обезценяване.

3.   Процентът за обезценяване за оборудване, инфраструктура и други активи се одобрява от специалния комитет възможно най-рано.

4.   Крайното местоназначение на общо финансираните оборудване и инфраструктура се одобрява от специалния комитет, като се вземат предвид оперативните нужди и финансовите критерии. Крайното местоназначение може да бъде, както следва:

а)

в случай на инфраструктура, тя подлежи на продажба или прехвърляне чрез ATHENA на държавата-домакин или на трета страна;

б)

в случай на оборудване, то подлежи на продажба или прехвърляне чрез ATHENA на държавата-домакин или на трета страна, или трябва да бъде съхранявано и поддържано от ATHENA, държава-членка или трета страна.

5.   Оборудването и инфраструктурата се продава на допринасящата държава, на страната-домакин или на трета страна на пазарната им стойност или, ако пазарната стойност не може да бъде определена, като се вземе предвид съответната степен на обезценяване.

6.   Продажбата или трансферът на приемащата държава или на трета страна е в съответствие с правилата за сигурност, които са в сила, особено в рамките на Съвета, на допринасящите държави или НАТО, според случая.

7.   Когато се реши, че ATHENA ще запази оборудването, необходимо за дадена операция, допринасящата държава може да иска финансова компенсация от другите участващи държави-членки. Специалният комитет, съставен от представители на всички участващи държави-членки, взема подходящите решения по предложение на администратора.

ГЛАВА 10

СЧЕТОВОДСТВО И ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

Член 33

Принципи

Когато реализацията на общите разходи е била възложена на държава-членка, институция на Общността или според случая на международна организация, тази държава, институция или организация прилага правилата, които са приложими към осчетоводяването на собствените ѝ разходи и инвентаризации.

Член 34

Осчетоводяване на оперативните общи разходи

Командирът на операцията поддържа счетоводството на трансферите, получени от ATHENA, на разходите, които той/тя е поел, и на направените плащания, както и инвентарна книга на движимата собственост, финансирана от бюджета на ATHENA и ползвана за операцията, която той/тя командва.

Член 35

Консолидирано счетоводство

1.   Счетоводцтелят поддържа счетоводството на събраните вноски и направените трансфери. Той/тя също съставя счетоводен отчет за общите разходи, направени при подготовката ипи по време на операцията, и за оперативните разходи, направени под пряката отговорност на администратора.

2.   Счетоводителят съставя консолидирания счетоводен отчет за приходите и разходите на ATHENA. Всеки командир на операция му/ѝ изпраща счетоводен отчет за разходите, които той/тя е поел и направените плащания, както и предварителното финансиране, които е одобрил/а за покриване на оперативните общи разходи по операцията, която командва.

ГЛАВА 11

ОДИТ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЧЕТОВОДНИТЕ ОТЧЕТИ

Член 36

Редовни доклади до специалния комитет

На всеки три месеца администраторът представя на специалния комитет доклад за реализацията на приходите и разходите през предходното тримесечие и от началото на финансовата година. За тази цел всеки командир на операция своевременно представя на администратора доклад, свързан с оперативните общи разходи по операцията, която той/тя командва.

Член 37

Одитиране на счетоводните отчети

1.   Когато реализацията на разходите на ATHENA е била възложена на държава-членка, институция на Общността или на международна организация, тази държава, институция или организация прилага правилата, приложими към одитирането на собствените ѝ разходи.

2.   Независимо от това администраторът или лицата, определени от него/нея, могат по всяко време да направят одит на общите разходи на ATHENA, възникнали при подготовката на или в резултат на дадена операция. Наред с това специалният комитет по предложение на администратора или на държава-членка може по всяко време да назначи външни одитори, при определени от него задачи и условия за наемане.

3.   На всеки два месеца след края на финансовата година се извършва одит на разходите, свързани с общите разходи за подготовката или в резултат на операции, и на оперативните разходи, които не са били одитирани от външни одитори, действали от името на ATHENA.

4.   За целите на външните одити се създава шестчленна колегия от одитори. Всяка година специалният комитет назначава двама от членовете за еднократен мандат от три години измежду кандидатите, предложени от държавите-членки. Кандидатите трябва да са членове на национален одитен орган в държава-членка и да предоставят достатъчно гаранции за сигурност и независимост. Те трябва да са на разположение за изпълнение на задачи от името на ATHENA, когато това е необходимо. При изпълнението на тези задачи:

а)

членовете на колегията продължават да получават възнаграждение от техния одитен орган по произход и получават от ATHENA само възстановяване на разходите по мисията в съответствие с правилата, приложими за служителите на Европейските общности от същия ранг;

б)

те не могат да искат или да получават инструкции от никого освен от специалния комитет; в рамките на мандата за одит колегията от одитори и нейните членове са напълно независими и единствено отговорни за провеждането на външния одит;

в)

те докладват за изпълнението на техните задачи единствено на специалния комитет;

г)

те проверяват дали разходите, финансирани от ATHENA, са били изпълнени в съответствие с приложимото законодателство и с принципа на надеждно финансово управление, т.е. в съответствие с принципите на икономичност, ефективност и ефикасност.

Всяка година колегията от одитори избира свой председател за следващата финансова година. Тя приема правилата, приложими към одитите, извършвани от нейните членове, в съответствие с най-високите международни стандарти. Колегията от одитори одобрява докладите за одит, съставени от нейните членове, преди тяхното предаване на администратора и на специалния комитет.

5.   Специалният комитет може за всеки отделен случай и на конкретно основание да ползва външни органи.

6.   Лицата, отговарящи за одитирането на разходите на ATHENA, трябва, преди изпълнението на тяхната задача, да са получили допуск до класифицирана информация най-малко до ниво „Secret UE“ на Съвета или равнозначен допуск от държава-членка, или от НАТО според случая. Тези лица гарантират, че ще спазват поверителността на информацията и ще защитават данните, които са узнали по време на одита, в съответствие с правилата, приложими към тази информация или данни.

7.   Администраторът и лицата, отговарящи за одитирането на разходите на ATHENA, получават незабавен и без да дават предупреждение достъп до документацията и съдържанието на всички материални носители на данни, свързани с разходите, както и помещенията, където се пазят въпросната документация и материални носители. Те могат да правят копия. Лицата, участвали в реализацията на разходите на ATHENA, оказват на администратора и на лицата, отговарящи за одита на тези разходи, необходимата помощ за изпълнение на тяхната задача.

8.   Разходите за одита, извършван от одиторите, действащи от името на ATHENA, се считат за общ разход, който трябва да бъде понесен от ATHENA.

Член 38

Годишно представяне на счетоводни отчети

1.   До април след края на финансовата година администраторът с помощта на счетоводителя и всеки командир на операция съставя и представя на специалния комитет годишните счетоводни отчети за управлението, годишния баланс на ATHENA и отчет за дейността. Годишните счетоводни отчети за управлението правят разграничение между общите разходи на ATHENA за подготовката или в резултат на операциите оперативните общи разходи за всяка операция, проведена по време на въпросната финансова година, както и другите приходи и приходи от държавите-членки и от трети държави. В баланса се описват като активи всички активи, принадлежащи на ATHENA, като се взема предвид тяхното обезценяване, както и всички загуби или разходи и да показва резервите като пасиви. До октомври след края на финансовата година администраторът представя годишните счетоводни отчети за управлението на колегията от одитори за преглед и становище.

2.   Специалният комитет одобрява годишните счетоводни отчети за управлението и балансите. Той освобождава администратора, счетоводителя и всеки командир на операция за съответната финансова година.

3.   Всички отчети и инвентаризации се пазят на съответните им нива от счетоводител и всеки командир на операция за срок от пет години от датата, на която е дадено съответното освобождаване.

4.   Специалният комитет решава да впише баланса на бюджетния резултат за финансова година, за която счетоводните отчети са били одобрени, в бюджета за следващата финансова година като приход или разход в зависимост от обстоятелствата посредством изменение на бюджета.

5.   Тази част от баланса на бюджетния резултат за финансовата година, която произтича от реализацията на отпуснатите суми, предназначени за покриване на общите разходи за подготовката на или в резултат на операции, се вписва срещу следващите вноски на участващите държави-членки.

6.   Тази част от баланса на бюджетния резултат за финансовата година, която произтича от реализацията на отпуснатите суми, предназначени за покриване на оперативните общи разходи за дадена операция, се вписва срещу следващите вноски на държавите-членки, които са допринесли за тази операция.

7.   Ако средствата не могат да бъдат възстановени чрез приспадане от вноските, дължими на ATHENA, балансът на бюджетния резултат се възстановява на засегнатите държави-членки.

Член 39

Представяне на счетоводните отчети за дадена операция

1.   Когато дадена операция е приключила, специалният комитет може да реши, по предложение на администратора или на държава-членка, че този администратор, с помощта на счетоводителя и на командира на операцията, ще представи на специалния комитет счетоводните отчети за управлението и баланса за тази операция поне до датата, на която тя е завършена, и ако е възможно, до датата, на която тя е закрита. Срокът, поставен на администратора, не може да бъде по-малък от 4 месеца от датата на завършване на операцията.

2.   Ако отчетите за управлението и балансът не могат в рамките на поставения срок да включат приходите и разходите, свързани със закриването на операцията, то тогава тези приходи и разходи се залагат в годишния счетоводен отчет за управлението и в баланса на ATHENA и се преглеждат от специалния комитет във връзка с годишното представяне на счетоводните отчети.

3.   Специалният комитет одобрява представения му счетоводен отчет за управлението и баланс за операцията. Той освобождава от финансова отговорност за съответната операция администратора, счетоводителя и всеки командир на операция.

4.   Ако средствата не могат да бъдат възстановени чрез приспадане от вноските, дължими на ATHENA, балансът на бюджетния резултат се възстановява на засегнатите държави-членки.

ГЛАВА 12

ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ

Член 40

1.   Условията, уреждащи дисциплинарната или наказателната отговорност на командира на операцията, на администратора и на другия персонал, в частност осигурен от институциите на Общността или от държавите-членки, в случай на нарушение по служба или небрежност при изпълнение на бюджета, се определят от правилника за персонала или условията, приложими към тях. Наред с това ATHENA може по собствена инициатива или по искане на допринасяща държава да заведе граждански иск срещу гореупоменатите лица.

2.   Европейските общности или генералният секретар на Съвета не могат по никакъв начин да носят отговорност пред допринасяща държава по повод на изпълнението на техните задължения от страна на администратора, счетоводителя или персонала, работещ към тях.

3.   Договорната отговорност, която може да възникне от договори, сключени в контекста на изпълнение на бюджета, се покрива чрез ATHENA от допринасящите държави. Тя се урежда от правото, приложимо към съответните договори.

4.   В случай на извъндоговорна отговорност всяка вреда, причинена от операция, щаб, щаб на силите и щаб на кризисна структура, чийто състав се одобрява от командира на операцията или от техния персонал като част от задълженията им, се покрива от ATHENA чрез допринасящите държави, в съответствие с основните принципи, общи за правните системи на държавите-членки и правилниците за дейността на въоръжените сили, приложими на мястото на провеждане на операцията.

5.   Държавите-членки или Европейските общности не могат в никакъв случай да бъдат привличани под отговорност от допринасяща държава за договорите, сключени в рамките на изпълнението на бюджета или за вредите, причинени от звена или окръжия на кризисната структура, чийто състав се одобрява от командира на операцията или от техния персонал в рамките на техните задължения.

Член 41

Преходни разпоредби

1.   Първоначалният бюджет се приема до 1 юни 2004 г. Първата финансова година започва на датата на приемане на първоначалния бюджет и приключва на следващия 31 декември.

2.   До 1 юни 2004 г. специалният комитет назначава първите 6 членове на колегията от одитори, предвидени в член 37, параграф 4. Двама от членовете, чийто мандат ще бъде една година и двама от членовете, чийто мандат ще бъде две години, се определят с жребий. Мандатът на другите двама членове ще бъде три години.

Член 42

Преглед

Настоящото решение включително неговите приложения подлежи на преразглеждане след всяка операция и поне веднъж на всеки 18 месеца. Първият преглед се прави най-късно до края на 2004 г. Органите за управление на ATHENA участват в тези прегледи.

Член 43

Заключителни разпоредби

Настоящото решение влиза в сила на 1 март 2004 г. То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 23 февруари 2004 година.

За Съвета

Председател

B. COWEN


(1)  ОВ L 253, 7.10.2000 г., стр. 42.

(2)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Общи разходи, винаги покривани от ATHENA

В случаите, когато следните общи разходи не могат да бъдат свързани с конкретна операция, специалният комитет може да реши да разпредели кореспондиращите суми в общата част на годишния бюджет. Тези суми трябва, доколкото е възможно, да бъдат вписвани в членове, показващи операцията, с която са най-тясно свързани.

1.

Разходи за одитиране.

2.

Разходи за мисиите, направени от командира на операцията и неговия/нейния персонал за представяне на сметките по операцията на специалния комитет.

3.

Обезщетения за щетите и разходите, направени в резултат на искове и претенции, изплатени чрез ATHENA.

4.

Банкови разходи (общите разходи винаги се включват в общата част на годишния бюджет).

5.

Разходи, произтичащи от решение за съхраняване на материали, които са били общо придобити за дадена операция (когато тези разходи се прикачват към общата част на годишния бюджет, връзката със специфичната операция трябва да бъде посочена).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Оперативни общи разходи, свързани с подготвителната фаза на операцията, поети от ATHENA

Завишената стойност с разходите за транспорт и настаняване, необходими за проучвателните мисии и подготовката от въоръжените сили, с оглед специфична военна операция на Съюза.

Медицински услуги: разходите за спешни медицински евакуации (Мedevac) на лица, вземащи участие в проучвателните мисии и подготовката от въоръжените сили, с оглед специфична военна операция на Съюза, когато медицинското обслужване не може да бъде осигурено на мястото на военните действия.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

III-А   Оперативни общи разходи, свързани с активната фаза на операциите, които винаги се покриват от ATHENA

За всяка военна операция ATHENA покрива като оперативни общи разходи допълнителните разходи, необходими за описаната по-долу операция:

1.   Допълнителни разходи за (разгърнат или постоянен щаб) операции или учения, ръководени от ЕС:

а)

:

щаб на операцията

:

на въоръжените сили, на поделение;

б)

:

щаб на операцията (ЩО)

:

статичен, разположен извън областта щаб на командира на операцията, отговарящ за набирането, създаването, поддържането и възстановяването на въоръжените сили на ЕС.

Определението за общи разходи, приложимо към ЩО за дадена операция, е приложимо и към Генералния секретариат на Съвета и ATHENA, доколкото те са пряко ангажирани в тази операция;

в)

:

щаб на въоръжените сили (ЩВС)

:

Щабът на въоръжените сили на ЕС, разгърнат в областта на операцията;

г)

:

щаб на поделение (ЩП)

:

Щабът на командира на поделение на ЕС, разгърнат за операция (т.е. наземен, морски или друг командир със специфични функции, считани за необходими, в зависимост от характера на операцията);

д)

:

транспортни разходи

:

транспорт от и за мястото на операцията за разгръщане, поддръжка и възстановяване на ЩВС и ЩП; транспортни разходи, направени от ЩО, необходими за дадена операция;

е)

:

администрация

:

допълнително офис и жилищно обзавеждане; услуги по договор и комунални разноски, разходи по поддръжката на сгради;

ж)

:

нает местен персонал

:

граждански персонал, международни консултанти и местен персонал (местни граждани и експатриати), необходим за провеждане на операцията над нормалните изисквания (включително заплащане на наднормения труд);

з)

:

комуникации

:

капиталови разходи за закупуването и ползването на допълнителни комуникации и IT оборудване и разходите за ползвани услуги (наем и поддръжка на модеми, телефонни линии, сателитни телефони, криптофакс, криптирани канали, интернет доставчици, линия за данни, локална мрежа (LAN);

и)

:

транспортиране (с изключение на режийните разходи) в рамките на оперативната зона на постоянния щаб

:

разходи, свързани с транспорта на превозните средства, пътувания с други видове транспорт и товарните разходи, включително и разходи за пътувания, извършени от национални подкрепления и посетители; разликата в цените на горивото над обичайните стойности за нормални операции; наемането на допълнителни превозни средства; стойността на официалните пътувания от оперативните зони до Брюксел и/или за участие в срещи, организирани от ЕС; стойността по застраховането на трети страни, в случаите когато някои държави изискват това от международните организации, които водят операции на тяхна територия;

й)

:

казарми и квартири/инфраструктура

:

разходи за придобиването, наема и обновяването на необходимите удобства в щаба на мястото на операцията;

к)

:

обществена информация

:

разходите за информационни кампании и информиране на медиите в ЩП и ЩВС в съответствие с информационната стратегия, разработена от оперативния щаб;

л)

:

представителни и домакински

:

представителни разходи; разходи на ниво щаб, необходими за провеждането на дадена операция.

2.   Завишените разходи за осигуряване издръжката на въоръжените сили като цяло.

Разходите, посочени по-долу, са свързани с разгръщането на въоръжените сили на тяхното местоназначение:

а)

:

инфраструктура

:

разходи, абсолютно необходими за въоръжените сили като цяло за изпълнение на тяхната мисия (общо ползвани летища, железници, пристанища, пътища, водно и енергийно снабдяване)

б)

:

допълнително оборудване

:

наема или закупуването в хода на операцията на непредвидено специално оборудване, крайно необходимо за изпълнението на операцията, определено от нейния командир и одобрено от специалния комитет, доколкото закупеното оборудване не се репатрира в края на мисията;

в)

:

идентификационни обозначения

:

специфични идентификационни знаци, лични карти „Европейски съюз“, баджове, медали, знамена в цветовете на Европейския съюз или на други сили или идентификационни обозначения на щабовете (с изключение на облеклото, шапките или униформите).

г)

:

медицински услуги

:

разноските за спешни медицински евакуации (Medevac), когато медицинското обслужване не може да бъде осигурено на мястото на операцията.

3.   Допълнителните разходи във връзка с ползването от страна на ЕС на общите активи и ресурси на НАТО, предоставени за водените от ЕС операции.

Разноските за Европейския съюз на прилагането за една от неговите военни операции на договореностите между ЕС и НАТО, свързани с освобождаването, мониторинга и връщането или отзоваването на общите активи и ресурси на НАТО, предоставени за водените от ЕС операции.

III Б   Оперативни общи разходи, свързани с активната фаза на конкретна операция, които се покриват от ATHENA, ако Съветът реши така

Транспортни разходи

:

транспорт от и до мястото на операцията за разгръщане, подпомагане и възстановяване на силите, необходими за операцията;

Казарми и квартири/инфраструктура

:

разходи за придобиване, наемане или преустройство на помещения на място (наем на сгради, заслони, палатки) според необходимостите за силите, разгърнати за операцията.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Оперативни общи разходи, свързани със закриването на операция, покривани от ATHENA

Допълнителни разходи за съставяне на счетоводните отчети по дадена операция.

Допустимите общи разходи се определят в съответствие с приложение III, като се взема предвид фактът, че персоналът, който съставя счетоводните отчети, е прикрепен към щаба на съответната операция, дори и след като последният е преустановил дейността си.


Top