Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2336

Регламент (ЕО) № 2336/2003 на Комисията от 30 декември 2003 година за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 670/2003 на Съвета за установяване специфични мерки по отношение на пазара на етилов алкохол със земеделски произход

OJ L 346, 31.12.2003, p. 19–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 607 - 613
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 052 P. 99 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 052 P. 99 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 008 P. 274 - 280

No longer in force, Date of end of validity: 10/07/2017; отменен от 32017R1185

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2336/oj

03/ 52

BG

Официален вестник на Европейския съюз

99


32003R2336


L 346/19

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2336/2003 НА КОМИСИЯТА

от 30 декември 2003 година

за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 670/2003 на Съвета за установяване специфични мерки по отношение на пазара на етилов алкохол със земеделски произход

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 670/2003 на Съвета от 8 април 2003 г. за установяване на специфични мерки по отношение на пазара на етилов алкохол със земеделски произход (1), и по-специално член 3, параграф 1, втора алинея, член 3, параграф 3, първа алинея, член 4, параграф 4 и член 11 от него,

като има предвид, че:

(1)

За да може Комисията да изготви баланса за алкохола, предвиден в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 670/2003 и да има обща представа за развитието на обмена, държавите-членки следва редовно да ѝ съобщават в единен формат данните за произведените, внесени, изнесени и реализирани количества алкохол, както и за запасите към края на кампанията и прогнозите за производство.

(2)

Етиловият алкохол с неземеделски произход може при някои предназначения да замести етиловия алкохол със земеделски произход. Поради това е необходимо в баланса на Общността да бъде включен и този продукт.

(3)

Държавите-членки и Комисията следва да имат възможност постоянно да следят обменните потоци, за да имат точна преценка за развитието на пазара. За целта е необходимо да се предвиди издаването на сертификати за внос. Уместно е съобщенията за издадените сертификати за внос да се изпращат всяка седмица.

(4)

Следва да се определи и срокът на валидност на сертификатите, като се отчетат практиките и сроковете за доставка в международната търговия.

(5)

Съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 670/2003 за издаване на сертификати за внос се предоставя гаранция, която частично или изцяло се задържа, ако операцията не бъде осъществена или се реализира само отчасти. Следва да се определи размерът на гаранцията.

(6)

Ако няма противоречаща разпоредба в настоящия регламент Регламент (ЕО) № 1291/2000 на Комисията от 9 юни 2000 г. относно определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти (2) и Регламент (ЕИО) № 2220/85 на Комисията от 22 юли 1985 г. относно определяне на общи подробни правила за прилагането на системата от гаранции за селскостопанските продукти (3), се прилагат към сертификатите за внос и гаранциите, предвидени в настоящия регламент.

(7)

Тъй като Регламент (ЕИО) № 2541/84 на Комисията от 4 септември 1984 г. относно определяне компенсаторната такса за внос в другите държави-членки на етилов алкохол със земеделски произход, произведен във Франция (4), вече не важи, необходимо е той да бъде отменен.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по виното,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

Член 1

Приложно поле

Настоящият регламент определя правилата за прилагане относно баланса на Европейската общност за етиловия алкохол и режима за издаване на сертификати за внос, предвидени в Регламент (ЕО) № 670/2003.

ГЛАВА II

БАЛАНС НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

Член 2

Изготвяне на баланса на Общността

Комисията изготвя баланса на Европейската общност за етиловия алкохол за предходната година най-късно до 31 март всяка година. Балансът, който съдържа данни за пазара на етилов алкохол в цялата Европейска общност, се внася в Управителния комитет по виното във формата, определен в приложение I, и се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Данни за етиловия алкохол със земеделски произход

Държавите-членки съобщават на Комисията най-късно до последния работен ден на втория месец след приключване на съответния период, следните данни за производството на етилов алкохол със земеделски произход, посочен в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 670/2003:

а)

вноса от тримесечието от трети страни, разпределен по кодове в комбинираната номенклатура и страни на произход, обозначени с кода в номенклатурата на страните за статистиката на външната търговия на Европейската общност, въведена с Регламент (ЕО) № 1779/2002 на Комисията (5);

б)

износа от тримесечието за трети страни, включващ евентуално и износа на етилов алкохол с неземеделски произход;

в)

тримесечното производство, разпределено по спиртогенни продукти във формата от приложение II към настоящия регламент;

г)

обема, реализиран през последното тримесечие, разпределен по отрасли на предназначение, във формата от приложение III към настоящия регламент;

д)

наличните запаси у производителите на алкохол във всяка държава в края на всяка година, във формата от приложение IV към настоящия регламент;

е)

прогнозираното производство за текущата година, два пъти годишно, респективно преди 28 февруари и преди 31 август, във формата от приложение V към настоящия регламент.

За целите на първа алинея, буква г), под реализация се разбира предаването на етилов алкохол от производителя или вносителя му с оглед неговата преработка или бутилиране.

Данните за обема са в хектолитри чист алкохол.

Държавите-членки могат да предвидят режим за деклариране, за да гарантират събирането на данните по букви в), г), д) и е) от първата алинея.

Член 4

Данни за етиловия алкохол от неземеделски произход

Държавите-членки съобщават на Комисията най-късно до последния работен ден на втория месец след приключване на съответния период следните данни за производството на етилов алкохол с неземеделски произход, посочен в член 3, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕО) № 670/2003:

а)

тримесечното производство, евентуално разпределено на синтетичен и друг алкохол;

б)

вноса за тримесечието от трети страни, във формата от приложение VII към настоящия регламент;

в)

износа по тримесечието за трети страни, освен ако е включен в съобщението съгласно член 3, буква б) от настоящия регламент;

г)

реализирания обем, реализиран през последното тримесечие, евентуално разпределен на синтетичен и друг алкохол;

д)

наличните запаси у производителите на алкохол в края на всяка година, евентуално разпределени на синтетичен и друг алкохол;

За целите на първа алинея, буква г), под „реализиран обем“ се разбира количеството алкохол, продадено от произвеждащата промишленост на пазара на Европейската общност.

Съобщенията, посочени в първа алинея, букви а), г) и д), се изпращат във формата от приложение VI. Данните за обема са в хектолитри чист алкохол.

ГЛАВА III

СЕРТИФИКАТИ ЗА ВНОС

Член 5

Издаване на сертификати

1.   За всеки внос в Европейската общност на продуктите, посочени в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 670/2003, от 27 януари 2004 г. се изисква представянето на сертификат за внос. Сертификатът се издава от държавите-членки на всяко заинтересовано лице, подало молба, независимо къде в Европейската общност е установено.

2.   Регламент (ЕО) № 1291/2000 се прилага към сертификатите, визирани в тази глава.

3.   В графа 8 на молбата за издаване на сертификат за внос и на сертификата за износ на етилов алкохол се вписва държавата на произход. Графата „задължително: да“ също се отбелязва. По молба на заинтересованото лице администрацията, издала сертификата, може еднократно да замени страната на произход с друга страна.

4.   Държавите-членки могат да решат в графа 20 да се впише вносната цена (CAF) на алкохола.

Член 6

Срок на валидност

Сертификатът за внос важи четири месеца, считано от датата на издаване, съгласно член 23, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1291/2000.

Член 7

Съобщения относно сертификатите за внос

1.   Държавите-членки съобщават на Комисията всеки четвъртък, или, ако е почивен ден, на следващия работен ден, данните за количествата продукти, визирани в член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 670/2003, за които предната седмица са издадени сертификати за внос, разпределени по кодовете в комбинираната номенклатура и страни на произход.

2.   Ако една държава-членка счита, че количествата, за които са подадени молби за сертификати за внос, могат да нарушат равновесието на пазара, тя незабавно информира Комисията, като ѝ съобщава съответните количества по типове продукти. Комисията преценява ситуацията и информира държавите-членки.

Член 8

Гаранции

Гаранцията за сертификата за внос се определя на 1 EUR за хектолитър.

Регламент (ЕИО) № 2220/85 се прилага към гаранциите от настоящата глава.

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 9

Изпращане на съобщенията

Държавите-членки изпращат съобщенията по член 3 и член 4 за първото тримесечие от 2004 г. най-късно да 31 август 2004 г.

Съобщенията съгласно настоящия регламент се изпращат на Комисията на адреса, посочен в приложение VIII.

Член 10

Отмяна

Регламент (ЕИО) № 2541/84 се отменя.

Член 11

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2004 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 декември 2003 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 97, 15.4.2003 г., стр. 6.

(2)  ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 325/2003 (ОВ L 47, 21.2.2003 г., стр. 21).

(3)  ОВ L 205, 3.8.1985, стр. 5. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1932/1999 (ОВ L 240, 10.9.1999 г., стр. 11).

(4)  ОВ L 238, 6.9.1984 г., стр. 16. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕИО) № 3826/85 (ОВ L 371, 31.12.1985 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 296, 5.10.2002 г., стр. 6.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Производство на етилов алкохол със земеделски произход по член 3, буква в)

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Реализиран обем етилов алкохол по член 4, буква г)

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Запаси етилов алкохол със земеделски произход по член 3, буква д)

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Прогнозирано производство на етилов алкохол със земеделски произход по член 3, буква е)

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Производство, реализация и запаси на етилов алкохол с неземеделски произход по член 4, букви а), г) и д)

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Внос на етилов алкохол с неземеделски произход по член 4, буква б)

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Адрес за изпращане на съобщенията по член 9

Европейска комисия: Commission européenne - DG „Agriculture“, D.4

факс: (32-2) 295 92 52

Е-mail: agri-d4@cec.eu.int


Top