Help Print this page 

Document 32003R2273

Title and reference
Регламент (ЕО) № 2273/2003 на Комисията от 22 декември 2003 година за прилагане на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изключенията относно програмите за обратно изкупуване и стабилизирането на финансови инструменти (текст от значение за ЕИП)
  • No longer in force, Date of end of validity: 02/07/2016; отменен от 32014R0596
OJ L 336, 23.12.2003, p. 33–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 005 P. 237 - 242
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 005 P. 237 - 242
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 006 P. 11 - 16

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2273/oj
Multilingual display
Text

06/ 05

BG

Официален вестник на Европейския съюз

237


32003R2273


L 336/33

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2273/2003 НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2003 година

за прилагане на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изключенията относно програмите за обратно изкупуване и стабилизирането на финансови инструменти

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) (1) и по-специално член 8 от нея,

след консултиране с Комитета на европейските регулатори на ценни книжа (КЕРЦК) (2) за получаване на технически съвет,

като има предвид, че:

(1)

Член 8 от Директива 2003/6/ЕО предвижда, че установените в него забрани не се прилагат по отношение на търгуването със собствени акции при програми за обратно изкупуване или при стабилизирането на даден финансов инструмент, при условие че такова търгуване се осъществява в съответствие с приетите за тази цел мерки за изпълнение.

(2)

Не трябва да се приема, че дейности по търгуване със собствени акции при програми за обратно изкупуване и по стабилизирането на даден финансов инструмент, които не подлежат на освобождаване от забраните по Директива 2003/6/ЕО, както се указва в член 8 от нея, сами по себе си съставляват злоупотреба с пазара.

(3)

От друга страна, изключенията, създадени по силата на настоящия регламент, обхващат само поведение, което е пряко свързано с целта на дейностите по обратно изкупуване и стабилизиране. Следователно поведение, което не е пряко свързано с целта на дейностите по обратно изкупуване и стабилизиране, ще се счита за подобно на всяка друга дейност от обхвата на Директива 2003/6/ЕО и може да бъде предмет на административни мерки или санкции, ако компетентният орган установи, че въпросното действие съставлява злоупотреба с пазара.

(4)

По отношение на търгуването със собствени акции по програмите за обратно изкупуване, предвидените по силата на настоящия регламент правила не засягат прилагането на Директива 77/91/ЕИО на Съвета относно съгласуването на гаранциите, които, с цел защита на интересите на членовете и трети лица, се изискват от държавите-членки за дружествата по смисъла на параграф втори от член 58 от Договора, относно създаването на акционерни дружества и поддържането или промяната на техния капитал, с цел подобни гаранции да станат равностойни (3).

(5)

Допустимите дейности по обратно изкупуване, за да могат да се ползват от изключението от забраните по Директива 2003/6/ЕО, обхващат емитенти, които се нуждаят от възможността да намалят своя капитал, да удовлетворят задължения, произтичащи от дългови финансови инструменти, заменими за капиталови инструменти, както и да изпълняват задълженията, произтичащи от предоставянето на акции на служителите.

(6)

Прозрачността е предпоставка за предотвратяването на пазарна злоупотреба. За тази цел държавите-членки официално могат да посочат механизми, които да се ползват за публично оповестяване на информацията, която трябва да бъде публично оповестена съгласно настоящия регламент.

(7)

Емитенти, които са приели програми за обратно изкупуване, информират компетентните си органи и когато се изисква – обществеността.

(8)

Търгуването със собствени акции по програми за обратно изкупуване може да се осъществява посредством дериватни финансови инструменти.

(9)

За да се предотврати пазарна злоупотреба, дневният обем от търговията със собствени акции по програми за обратно изкупуване е ограничен. Въпреки това е необходима определена гъвкавост, за да се отговори на определени пазарни условия, такива като ниски нива на броя на сделките.

(10)

Трябва да се отдели особено внимание на продажбата на собствени акции по времето на действие на програмата за обратно изкупуване, на възможното наличие на затворени периоди вътре в емитентите, по време на които са забранени сделките, както и на обстоятелството, че даден емитент може да има законни причини, за да забави публичното оповестяване на вътрешна информация.

(11)

Сделките за стабилизиране основно имат действие на предоставящи подкрепа за цената на предлагането на съответните ценни книги за ограничен период, ако те са под натиск за продажба, като по този начин се облекчава натискът за продажба, създаван от краткосрочни инвеститори и се поддържа пазарен ред на съответните ценни книги. Това е в интерес на тези инвеститори, които са записали или са купили тези съответни акции в контекста на значимо разпределяне, както е и в интерес на емитентите. По този начин стабилизирането може да допринесе за по-високо доверие в инвеститорите и емитентите на финансовите пазари.

(12)

Дейността по стабилизиране може да бъде осъществена както на, така и извън регулиран пазар и може да бъде извършена посредством ползването на финансови инструменти, различни от тези, които са приети или ще бъдат приети на регулирания пазар, което може да окаже въздействие върху цената на приетия инструмент или на този, който ще бъде приет за търгуване на регулиран пазар.

(13)

Съответните ценни книжа обхващат финансови инструменти, които могат да се заменят след един първоначален срок, тъй като те по принцип са същите, при все че имат различен начален дивидент или права по изплащане на лихва.

(14)

Във връзка със стабилизирането блоковата търговия не се приема за представляваща значимо разпределение на съответни ценни книжа, тъй като това са строго частни сделки.

(15)

Когато държавите-членки позволяват, в контекста на първоначално публично предлагане, търговия преди началото на официалното търгуване на регулиран пазар, разрешението се отнася до „сделките, сключени преди да е започнала търговия“.

(16)

Пазарната цялост изисква адекватно публично оповестяване на дейност по стабилизиране, предприета от емитентите или от образувания, които предприемат стабилизиране, които действат или не действат от името на тези емитенти. Методите, които се използват за адекватното публично оповестяване на такава информация, трябва да бъдат ефективни и могат да вземат предвид приетите от компетентните органи пазарни практики.

(17)

Трябва да е създадена адекватна координация между всички инвестиционни посредници и кредитни институции, които предприемат стабилизиране. По време на стабилизиране даден инвестиционен посредник или кредитна институция действат като централна точка за търсене на информация относно всяка регулаторна намеса от компетентния орган във всяка засегната държава-членка.

(18)

За да не се допусне объркване на пазарните участници, дейността по стабилизиране трябва да се осъществява, като се вземат предвид пазарните условия и предложената цена на съответните ценни книжа и трябва да се предприемат сделки за ликвидирането на позиции, установени в резултат на дейността по стабилизиране, с цел да се сведе до минимум пазарното въздействие, като се отчитат преобладаващите пазарни условия.

(19)

Надразпределителните средства и опциите „гриншу“ са тясно свързани със стабилизирането, като предоставят източници и хеджират дейността по стабилизиране.

(20)

Трябва да се обърне специално внимание на ползването на надразпределителното средство от даден инвестиционен посредник или дадена кредитна институция за целите на стабилизирането, когато това води до позиция, която не е от обхвата на опцията „гриншу“.

(21)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Европейския комитет за ценни книжа,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ДЕФИНИЦИИ

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява условията, които трябва да бъдат изпълнени от програмите за обратно изкупуване и от стабилизирането на финансови инструменти, за да могат те да се ползват от изключението, предвидено в член 8 на Директива 2003/6/ЕО.

Член 2

Дефиниции

По смисъла на настоящия регламент се прилагат следните дефиниции наред с тези, установени в Директива 2003/6/ЕО:

1.

„инвестиционен посредник“ означава всяко юридическо лице, така както е определено в точка 2 от член 1 от Директива 93/22/ЕИО на Съвета (4);

2.

„кредитна институция“ означава юридическо лице, така както е определено в член 1, параграф 1 на Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5);

3.

„програми за обратно изкупуване“ означава търгуването със собствени акции в съответствие с членове 19–24 от Директива 77/91/ЕИО на Съвета;

4.

планирана във времето „програма за обратно изкупуване“ означава програма за обратно изкупуване, при която датите и количествата на търгуваните по времето на програмата ценни книжа са установени към момента на публичното оповестяване на програмата за обратно изкупуване;

5.

„адекватно публично оповестяване“ означава оповестяването, осъществено в съответствие с процедурата, предвидена в член 102, параграф 1, и член 103 на Директива 2001/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (6);

6.

„съответни ценни книжа“ означава прехвърлимите ценни книжа, така както се определят в Директива 93/22/ЕИО, които са приети за търгуване на регулиран пазар или за които е направено искане за приемане за търгуване на такъв пазар и които са предмет на значимо разпределение;

7.

„стабилизиране“ означава всяко закупуване или оферта за закупуване на съответни ценни книжа или всяка сделка с равнозначни на тези свързани инструменти от страна на инвестиционни посредници или кредитни институции, която е предприета в контекста на значимо разпределение на такива съответни ценни книжа изключително в подкрепа на пазарната цена на тези съответни ценни книжа за предварително определен срок поради наличието на натиск за продаване на такива ценни книжа;

8.

„свързани инструменти“ означава следните финансови инструменти (в това число тези, които не са приети за търговия на регулиран пазар или за които е направено искане за приемането им за търгуване на такъв пазар, при условие че съответните компетентни органи са се съгласили на стандарти за прозрачност при сделки с такива финансови инструменти):

а)

договори или права за записване, придобиване или разпореждане със съответни ценни книжа;

б)

финансови деривативи на съответни ценни книжа;

в)

когато съответните ценни книжа са конвертируеми или заменяеми дългови инструменти – ценните книжа, в които могат да бъдат конвертирани или заменени такива конвертируеми или заменяеми дългови инструменти;

г)

инструменти, които са издадени или гарантирани от емитента или от гаранта на съответните ценни книжа и чиято пазарна цена би могла да повлияе значително на цената на съответните ценни книжа или обратното;

д)

когато съответните ценни книжа са ценни книжа, равнозначни на акции – акциите, представени от тези ценни книжа (и всякакви други ценни книжа, които са равнозначни на тези акции).

9.

„значимо разпределение“ означава първоначално или вторично предлагане на съответни ценни книжа, което е публично оповестено и се отличава от обикновената търговия както по стойността на предлаганите ценни книжа, така и по прилаганите методи за продажба;

10.

„предлагаща страна“ означава държателя или образуванието, което емитира съответните ценни книжа;

11.

„разпределение“ означава процесът или процесите, чрез които се определя количеството на съответни ценни книжа, което трябва да бъде получено от инвеститорите, които преди това са ги записали или са ги заявили;

12.

„допълнително стабилизиране“ означава прилагането на надразпределителното средство или на опцията „гриншу“ от инвестиционни посредници или кредитни институции в контекста на значимо разпространение на съответни ценни книжа, изключително за улесняване на дейността по стабилизиране;

13.

„надразпределително средство“ означава клауза в споразумение за подписка или споразумение за водещо управление на сделка, която позволява приемането на заявки или оферти за покупка на по-голямо количество съответни ценни книжа, отколкото е първоначално предложено;

14.

опция „гриншу“ означава опция, предоставена от предлагащата страна в полза на инвестиционен/и посредник/ци или кредитна/и институция/и, които участват в офертата за целите на покриване на свръхразпределения, по силата на която опция такива посредници или институции могат да закупят до определено количество съответни ценни книжа по предложената цена за определен срок след предлагането на съответните ценни книжа.

ГЛАВА II

ПРОГРАМИ ЗА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ

Член 3

Цели на програмите за обратно изкупуване

За да може да се ползва от изключението, предвидено в член 8 на Директива 2003/6/ЕО, дадена програма за обратно изкупуване трябва да отговаря на изискванията от членове 4, 5 и 6 от настоящия регламент и единствената цел на подобна програма за обратно изкупуване трябва да бъде намаляването на капитала на емитента (изразено в стойност или количество акции) или за да се изпълнят задължения, произтичащи от някое от следните:

а)

дългови финансови инструменти, заменими за капиталови инструменти;

б)

опционни програми за дял на заетите лица или друго предоставяне на акции на заетите лица на емитента или на свързано дружество.

Член 4

Условия за програми за обратно изкупуване и оповестяване

1.   Програмата за обратно изкупуване трябва да съответства на условията, установени в член 19, параграф 1 на Директива 77/91/ЕИО.

2.   Пълните подробности относно програмата, които са одобрени в съответствие с член 19, параграф 1 на Директива 77/91/ЕИО, трябва да бъдат адекватно публично оповестени преди започването на търговията в държавите-членки, в които емитентът е поискал приемане на своите акции за търгуване на регулиран пазар.

Тези подробности трябва да обхващат целта на програмата, както се указва в член 3, максималното заплащане, максималния брой акции, които могат да бъдат придобити и времетраенето на срока, за който е предоставено разрешение за програмата.

Последващи промени в програмата трябва да подлежат на адекватно публично оповестяване в държавите-членки.

3.   Емитентът трябва да разполага с действащи механизми, които гарантират, че той изпълнява задълженията за отчитане на търговията на компетентния орган на регулирания пазар, на който са приети за търгуване акциите. Тези механизми трябва да записват всяка сделка във връзка с програмите за обратно изкупуване, включително информацията, указана в член 20, параграф 1 на Директива 93/22/ЕИО.

4.   Емитентът трябва публично да оповести подробности за всички сделки, както се посочва в параграф 3, не по-късно от края на седмата дневна пазарна сесия след датата на извършване на подобни сделки.

Член 5

Условия за търгуване

1.   Доколкото се засягат цените, емитентът не трябва при осъществяване на търговия по програма за обратно изкупуване да закупува акции на цена, която е по-висока от цената на последната независима търговия и от най-високата независима текуща оферта на мястото за търговия, където се осъществява покупката.

Ако мястото за търговия не е регулиран пазар, за цена на последната независима търговия или най-високата независима текуща оферта, които се взимат за справка, се приема тази цена, която е на регулирания пазар на държавата-членка, където се осъществява покупката.

Когато емитентът осъществява покупка на собствени акции посредством деривативни финансови инструменти, приложената цена на такива деривативни финансови инструменти няма да надвишава цената на последната независима търговия и най-високата независима текуща оферта.

2.   Що се отнася до обема, емитентът не трябва да закупува повече от 25 % от среднодневния обем на акциите във всеки един ден на регулирания пазар, на който се осъществява покупката.

Показателят за среднодневен обем трябва да се основава на среднодневния обем, търгуван през месеца, който предшества месеца на публичното оповестяване на тази програма и да бъде фиксиран на тази основа за разрешения срок на програмата.

Когато програмата не взема под внимание подобен обем, показателят за среднодневен обем трябва да се основава на среднодневния обем, търгуван през последните 20 търговски дни, които предшестват датата на покупката.

3.   За целите на параграф 2, в случаите на изключително ниска ликвидност на съответния пазар, емитентът може да надвиши 25-процентния праг, при условие че са спазени следните условия:

а)

емитентът предварително информира компетентния орган на съответния пазар за своето намерение да се отклони от 25-процентния праг;

б)

емитентът адекватно оповестява публично обстоятелството, че той може да се отклони от 25-процентния праг;

в)

емитентът не надвишава 50 % от среднодневния обем.

Член 6

Ограничения

1.   За да може да се ползва от изключението, установено в член 8 на Директива 2003/6/ЕО, емитентът по време на участието си в програма за обратно изкупуване няма да участва в следната търговия:

а)

продажба на собствени акции за срока на действие на програмата;

б)

търговия по време на период, който съгласно законодателството на държавата-членка, в която се осъществява търговията, е затворен период;

в)

търговия, когато емитентът е взел решение да отложи публичното оповестяване на вътрешна информация в съответствие с член 6, параграф 2 от Директива 2003/6/ЕО.

2.   Параграф 1, буква а) не се прилага, ако емитентът е инвестиционен посредник или кредитна институция и е създал ефективни информационни бариери (Китайски стени) при условията на надзор от компетентен орган между тези, които отговарят за обработването на вътрешна информация, която е пряко или косвено свързана с емитента и тези, които отговарят за вземането на каквото и да е решение относно търгуването със собствени акции (включително търгуването със собствени акции от името на клиенти), при търгуването със собствени акции въз основа на каквото и да е такова решение.

Параграф 1, буква б) и буква в) не се прилагат, ако емитентът е инвестиционен посредник или кредитна институция и е създал ефективни информационни бариери (Китайски стени) при условията на надзор от компетентен орган между тези, които отговарят за обработването на вътрешна информация, която е пряко или косвено свързана с емитента (включително търговски решения по програмата за обратно изкупуване) и тези, които отговарят за търгуването със собствени акции от името на клиенти, при търгуването със собствени акции от името на тези клиенти.

3.   Параграф 1 не се прилага, ако:

а)

емитентът разполага с налична планирана във времето програма за обратно изкупуване; или

б)

програмата за обратно изкупуване е ръководно управлявана от даден инвестиционен посредник или кредитна институция, които вземат своите решения във връзка с търговията относно акциите на емитента, независимо от и без да се въздейства от емитента, що се отнася до разполагането на закупуванията във времето.

ГЛАВА III

СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ

Член 7

Условия за стабилизиране

За да може да се ползва от изключението, установено в член 8 на Директива 2003/6/ЕО, стабилизирането на финансов инструмент трябва да се осъществява в съответствие с членове 8, 9 и 10 на настоящия регламент.

Член 8

Обвързани от срокове условия за стабилизиране

1.   Стабилизиране се осъществява само за ограничен срок.

2.   По отношение на акции и други равностойни ценни книжа, срокът, посочен в параграф 1 в случая на публично обявена първоначална оферта, започва да тече от деня на започването на търговията със съответни ценни книжа на регулирания пазар и изтича не по-късно от 30 календарни дни след това.

Когато публично обявената първоначална оферта се извършва в държава-членка, която допуска търговия преди започването на търговията на даден регулиран пазар, срокът, посочен в параграф 1, започва да тече от деня на адекватното публично оповестяване на окончателната цена на съответните ценни книжа и изтича не по-късно от 30 дни след това, при условие че всяка такава търговия се осъществява в съответствие с правилата, ако има такива, на регулирания пазар, на който съответните ценни книжа трябва да бъдат приети за търгуване, включително всякакви правила относно публичното оповестяване и отчитане на търговията.

3.   По отношение на акции и други равностойни ценни книжа, срокът, посочен в параграф 1, в случая на вторична оферта, започва да тече от деня на адекватното публично оповестяване на окончателната цена на съответните ценни книжа и изтича не по-късно от 30 календарни дни след датата на разпределянето.

4.   По отношение на облигации и други форми на дълг в ценни книжа (които не са конвертируеми или заменими за акции или други равностойни ценни книжа) срокът, посочен в параграф 1, започва да тече от деня на адекватното публично оповестяване на условията на офертата на съответните ценни книжа (т.е. включително съответното точно разпределяне, ако има такова, след като то бъде определено) и изтича на по-ранната от двете дати – или не по-късно от 30 календарни дни след датата, на която емитентът на инструментите е получил съответните постъпления или не по-късно от 60 календарни дни след датата на разпределение на съответните ценни книжа.

5.   По отношение на дълг в ценни книжа, който е конвертируем или заменим за акции или за други равностойни ценни книжа, срокът, посочен в параграф 1, започва да тече от деня на адекватното публично оповестяване на окончателните условия на офертата на съответните ценни книжа и изтича на по-ранната от двете дати – или не по-късно от 30 календарни дни след датата, на която емитентът на инструментите е получил съответните постъпления или не по-късно от 60 календарни дни след датата на разпределение на съответните ценни книжа.

Член 9

Условия за оповестяване и докладване на стабилизиране

1.   Следната информация адекватно се оповестява публично от емитентите, предлагащите страни или образуванията, които предприемат стабилизиране, като действат или не от името на такива лица, преди да започне да тече срокът за предлагане на съответните ценни книжа:

а)

обстоятелството, че може да бъде започнато стабилизиране, че не е налице сигурност, че то ще бъде предприето и че то може да бъде преустановено по всяко време;

б)

обстоятелството, че целта на сделките за стабилизиране е подкрепа на пазарната цена на съответните ценни книжа;

в)

началото и краят на срока, през който може да възникне такова стабилизиране;

г)

самоличността на ръководителя по стабилизирането, освен ако това не е известно към момента на публикуването, в който случай това трябва да бъде публично оповестено преди започването на каквато и да е дейност за стабилизиране;

д)

наличието и максималният размер на каквото и да е надразпределително средство или опция „гриншу“ и всякакви условия за ползването на надразпределителното средство или за упражняване на опцията „гриншу“;

Прилагането на разпоредбата на този параграф се суспендира при предложения от приложното поле на мерките за прилагане на Директива 2004/…/ЕО (директивата за проспектите) от датата на прилагане на тези мерки.

2.   Без да се засяга разпоредбата на член 12, параграф 1, буква в) на Директива 2003/6/ЕО, подробностите за всички сделки по стабилизиране трябва да бъдат предоставени от емитентите, предлагащите страни или образуванията, които предприемат стабилизиране и които действат или не от името на такива лица, на компетентния орган на съответния пазар не по-късно от изтичането на седмата дневна пазарна сесия след датата на извършването на подобни сделки.

3.   В рамките на една седмица след края на периода на стабилизиране следната информация трябва да бъде адекватно публично оповестена от емитентите, предлагащите страни или образуванията, които предприемат стабилизиране и които действат или не от името на такива лица:

а)

дали е или не е предприето стабилизиране;

б)

датата, на която е започнало стабилизиране;

в)

датата, на която за последно е провеждано стабилизиране;

г)

ценовият обхват, в рамките на който е осъществявано стабилизиране, за всяка от датите, по време на които са осъществявани сделки за стабилизиране.

4.   Емитенти, предлагащи страни или образувания, които предприемат стабилизиране и които действат или не от името на такива лица, трябва да запишат всяка заповед за стабилизиране или сделка, като минимално изискване, чрез информацията, указана в член 20, параграф 1 на Директива 93/22/ЕИО, разширена спрямо финансовите инструменти, различни от тези, които са приети или които ще бъдат приети за търговия на регулирания пазар.

5.   Когато няколко инвестиционни посредници или кредитни институции предприемат действия по стабилизиране, като действат или не от името на емитента или предлагащата страна, едно от тези лица действа като централна точка за запитвания за всякакви искания от компетентния орган на регулирания пазар, на който са приети за търгуване съответните ценни книжа.

Член 10

Специфични ценови условия

1.   В случай на предлагане на акции или на други еквивалентни ценни книжа, стабилизирането на съответните ценни книжа по никакъв начин няма да се осъществява над цената на офертата.

2.   В случай на предлагане на дълг в ценни книжа, конвертируем или заменим за инструменти, посочени в параграф 1, стабилизирането на такива инструменти по никакъв начин няма да се осъществява над пазарната цена на тези инструменти по времето на публичното оповестяване на окончателните условия на новата оферта.

Член 11

Условия за допълнително стабилизиране

За да може да се ползва от изключението, установено в член 8 на Директива 2003/6/ЕО, допълнителното стабилизиране трябва да бъде предприето в съответствие с член 9 на настоящия регламент и със следното:

а)

съответните ценни книжа може да бъдат надразпределени само по време на периода за заявяване и по цената на офертата;

б)

дадена позиция, която е следствие от упражняването на надразпределителното средство от страна на даден инвестиционен посредник или кредитна институция, която не е покрита от опцията „гриншу“, не може да надвишава 5 % от оригиналната оферта;

в)

опцията „гриншу“ може да бъде упражнена от бенефициерите на такава опция, само когато съответните ценни книжа са били надразпределени;

г)

опцията „гриншу“ не може да възлиза на повече от 15 % от оригиналната оферта;

д)

времето за упражняване на опцията „гриншу“ трябва да е същото, като времето за стабилизиране, изискуемо по силата на член 8;

е)

упражняването на опцията „гриншу“ трябва да бъде публично оповестено своевременно, ведно с всички подходящи подробности, включително по-специално датата на упражняване и количеството и естеството на участващите съответни ценни книжа.

ГЛАВА IV

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 12

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в държавите-членки в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2003 година.

За Комисията

Frederik BOLKESTEIN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 96, 12.4.2003 г., стр. 16.

(2)  КЕРЦК е създаден по силата на Решение 2001/527/EО на Комисията (ОВ L 191, 13.7.2001, стр. 43).

(3)  ОВ L 26, 31.1.1977 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 141, 11.6.1993 г., стр. 27.

(5)  ОВ L 126, 26.5.2000 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 184, 6.7.2001 г., стр. 1.


Top