Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2152

Регламент (ЕО) № 2152/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 година относно наблюдението на горите в Общността и тяхното взаимодействие с околната среда (Forest Focus)

OJ L 324, 11.12.2003, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 285 - 292
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 285 - 292
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 285 - 292
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 285 - 292
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 285 - 292
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 285 - 292
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 285 - 292
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 285 - 292
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 285 - 292
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 051 P. 208 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 051 P. 208 - 215

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; отменен от 32007R0614

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2152/oj

03/ 51

BG

Официален вестник на Европейския съюз

208


32003R2152


L 324/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2152/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 ноември 2003 година

относно наблюдението на горите в Общността и тяхното взаимодействие с околната среда (Forest Focus)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (3),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (4),

като имат предвид, че:

(1)

Горите изпълняват множество функции в обществото. Освен тяхната значима роля за развитието на селските райони, те са изключително ценни за съхранението на природата. Те също така са много важни за опазването на околната среда, представляват ключов елемент за осъществяване на въглеродния кръговрат и кладенци от въглерод, които не са за подценяване, и накрая, те са ключов контролен фактор за хидроложкия кръговрат.

(2)

Състоянието на горите може да бъде силно повлияно от естествени фактори, като екстремни климатични условия, нападения от паразити и болести или антропогенни феномени, като изменение на климата, пожари и замърсяване на въздуха. Подобни заплахи могат сериозно да засегнат горите, дори да ги унищожат. Повечето естествени и човешки фактори, засягащи горите, могат да имат и трансграничен ефект.

(3)

Съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно стратегия на горите за Европейския съюз подчертава необходимостта от защита на естествената околна среда и на горското наследство, от осигуряване на трайно управление на горите, от подкрепа на международното и паневропейското сътрудничество по въпросите на защитата на горите, като се прави позоваване на наблюдението на горите и засилване на функциите им за понижаване на нивото на въглерода в атмосферата. В резолюцията си от 15 декември 1998 г. относно стратегията за горите на Европейския съюз (5), Съветът прикани Комисията да оценява и непрекъснато да подобрява ефективността на европейската мониторингова система за здравния статус на горите, като отчита всички възможни въздействия върху горските екосистеми. Той прикани Комисията също така да обърне специално внимание на развитието на горската противопожарна информационна система на Общността, което прави възможно по-добрата оценка на ефективността на защитните мерки срещу пожари.

(4)

Решение № 1600/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2002 г. за установяване на шестата програма за действие на Общността по отношение на околната среда (6) подчертава необходимостта от приемане на основан на познаването подход за изготвянето, прилагането и по-специално набляга на провеждането на наблюдение на многофункционалността на горите в съответствие с препоръките на институции като Конференцията на министрите по въпросите на защита на горите в Европа, Форумът на ООН по горите или Конвенцията за биологичното разнообразие.

(5)

Общността и държавите-членки се ангажират да прилагат одобрените в международните кръгове дейности, свързани с опазването и съхранението на горите, и по-специално предложенията за действия на междуправителствената група по горите и на междуправителствения форум по горите, разширената работна програма за горското биологично разнообразие на конвенцията за биологичното разнообразие, както и рамковата конвенция на ООН относно измененията на климата и протокола от Киото.

(6)

Общността, в рамките на Регламент (ЕИО) № 3528/86 на Съвета от 17 ноември 1986 г. относно опазване на горите в Общността от атмосферно замърсяване (7) и Регламент (ЕИО) № 2158/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. за опазване на горите в Общността от пожар (8), вече разглежда поставените от двата фактора проблеми, които имат вредни последствия върху горските екосистеми.

(7)

Срокът на действие на тези два регламента е изтекъл на 31 декември 2002 г. и от общ интерес на Общността е да продължи по-нататък да развива дейностите по наблюдение на горите, установени с тези два регламента, като ги обедини в нов план под името „Forest Focus“.

(8)

Планът би трябвало да се съгласува със съществуващите национални, европейски и международни системи, като отчита надлежно компетентността на Общността по отношение на горите, в съответствие със стратегията за горите и като съблюдава принципа на субсидиарност.

(9)

Мерките, предвидени с този план в областта на надзора на горските пожари, би трябвало да допълват предприетите планове, по-специално в прилагане на Решение 1999/847/ЕО на Съвета от 9 декември 1999 г. за установяване на програма за действие на Общността в областта на гражданската защита (9), Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) (10) и Регламент (ЕИО) № 1615/89 на Съвета от 29 май 1989 г. за създаване на Европейска информационна и комуникационна система за горите (EFICS) (11).

(10)

Планът би трябвало да насърчава обмена на информация относно състоянието на горите и факторите с вредни последствия за горите в Общността и да способства за оценката на текущите мерки за съхранение и защита на горите с цел устойчиво развитие, и по-специално взетите мерки за намаляване на негативните въздействия върху горите.

(11)

Опазването на горите от пожари е въпрос от особена важност и спешност по-специално с оглед борбата срещу опустяването и за избягване на неговото отрицателно въздействие върху изменението на климата. От особено значение е да се избегне всякакво прекъсване на действията, провеждани от държавите-членки в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2158/92, чийто срок на действие изтече. Следователно настоящият регламент би трябвало да обхване превантивните мерки, които не се финансират от Регламент (ЕО) № 1257/99 и които не са включени в национални или регионални програми за развитието на селските райони.

(12)

За да се насърчава цялостното разбиране за взаимоотношенията между горите и околната среда, планът също би трябвало да предвиди наблюдението на други важни фактори, като биологичното разнообразие, улавянето на въглерода, измененията на климата, почвите и защитната функция на горите. Този план следователно би трябвало да включва мерки, позволяващи разширяването обхвата на целите и гарантиране на гъвкавото прилагане като се основават на резултатите, получени в рамките на Регламент (ЕИО) № 3528/86 и Регламент (ЕИО) № 2158/92. Планът би трябвало да предвиди подходящо и ефикасно по отношение на разходите наблюдение на взаимодействието на горите и околната среда.

(13)

Държавите-членки следва да разработят и прилагат този план чрез национални програми, които да бъдат одобрени от Комисията, следвайки процедура, която трябва да бъде установена.

(14)

В сътрудничество с държавите-членки Комисията следва да осигури координация, мониторинг и развитие на плана и да докладва за това на Постоянния комитет по горите, създаден с Решение 89/367/ЕИО на Съвета (12).

(15)

Наблюдението на взаимодействието на горите и на околната среда ще предостави надеждна и съпоставима информация, полезна за опазването на горите на Общността само ако данните се събират въз основа на хармонизирани методи. Наличността на съпоставима информация на общоностно равнище би могла да създаде платформа, съдържаща пространствени данни, извлечени от най-различни източници на една обща информационна система за околната среда. Следователно е подходящо да се изготвят наръчници, установяващи методите, които да се прилагат при наблюдението на състоянието на горите, модел за формат на данните и правилата за тяхната обработка.

(16)

Комисията би трябвало да използва събраните за този план данни във връзка с улавянето на въглерода, изменението на климата, влиянието върху биологичното разнообразие, за да допринесе за изпълнението на задълженията си за съставяне на доклади по съответните конвенции и протоколи в съответствие с техните разпоредби. Ако възникнат проблеми от естество на несъгласуваност, Комисията ще трябва да предприеме всички възможни действия, които да позволят да се постигне позитивно разрешение.

(17)

Комисията и държавите-членки би трябвало да си сътрудничат и с други международни органи, действащи в областта на наблюдението на горите на международно и на паневропейско ниво и, по-специално, с програмата за международно сътрудничество за оценката и наблюдението на въздействието от замърсяването на въздуха върху горите (по-долу наричана „ПМС — Гори“), така че да насърчи съхранението и опазването на горите в полза на тяхното устойчиво развитие.

(18)

Настоящият регламент установява, за цялостната продължителност на програмата, финансова рамка, която съставлява първостепенно позоваване, по смисъла на точка 33 от Междуинституционалното споразумение от 6 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията по бюджетна дисциплина и подобряване на бюджетната процедура (13), за бюджетния орган в рамките на годишната бюджетна процедура.

(19)

Следва да се определи размерът на приноса на Общността към дейностите, финансирани по плана.

(20)

За да се осигури непрекъснатост на дейностите по наблюдението, по изключение, се налага да се разреши допустимостта за съфинансиране на направените разходи от държавата-членка, ако последните се отнасят до действия, които са предприети след 1 януари 2003 г. и преди влизането в сила на настоящия регламент, доколкото тези действия не са завършени при одобряването от Комисията на съответната национална програма.

(21)

Държавите-членки следва да уведомят съответните инстанции и агенции, отговорни за обработката и предаването на данни, както и за управлението на приноса на Общността.

(22)

Уместно е също така държавите-членки да изготвят доклади за различните и дейности по наблюдението, които да представят на Комисията.

(23)

Данните би трябвало да се разпространяват съгласно Конвенцията ООН/ИКЕ от 1998 г. за достъпа до информация, общественото участие в процеса на вземане на решения, достъп до правосъдие в сферата на околната среда (Конвенция от Аархус) и необходимите общностни разпоредби относно достъпа до информация за околната среда.

(24)

Следва да се приемат мерки от общ характер, необходими за изпълнението на настоящия регламент в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за уреждане на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени от Комисията (14).

(25)

Постоянният комитет по горите следва да подпомага Комисията при прилагането на регулаторните процедури, в съответствие с критериите, дадени в член 2, точка б) от посоченото решение.

(26)

Важно е планът постоянно да се следи и да се оценява неговата ефикасност, за да се откроят нуждите, на които да се отговори. Комисията следва да докладва на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на този план и, по-специално, с оглед на неговото продължаване след определения в настоящия регламент период.

(27)

Тъй като целите на предвиденото действие, по-специално наблюдението на горите, на тяхното състояние и взаимодействието с околната среда, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и съответно могат да бъдат по-успешни на общностно равнище, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарността, както е постановено в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, така както е постановен в същия член от Договора, настоящият регламент не се разпростира по-далеч от това, което е необходимо за постигането на тези цели.

(28)

Европейските споразумения между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и страните кандидатки от Централна и Източна Европа, от друга страна, предвиждат участието на тези страни в програмите на Общността, по-специално в областта на околната среда. Планът трябва да бъде отворен за участието и на други европейски страни.

(29)

Срокът на действие на Регламенти (ЕИО) № 3528/86 и (ЕИО) № 2158/92 е изтекъл, би било целесъобразно, за да се избегне припокриване или прекъсване, настоящият регламент да се прилага от 1 януари 2003 година,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

РАЗДЕЛ I

Цели, съдържание и определения

Член 1

1.   Настоящият регламент установява план на Общността, който позволява обширно, хармонизирано, всеобхватно и дългосрочно наблюдение на състоянието на горите, (наричан по-надолу „Планът“) с оглед:

а)

продължаване и по-нататъшно развитие на:

наблюдението на замърсяването на въздуха и въздействието на атмосферното замърсяване и на други агенти и фактори, които имат влияние върху горите, като биотични и абиотични фактори и такива от антропогенно естество,

наблюдението на горските пожари, техните причини и въздействия,

защита от горски пожари;

б)

оценка на изискванията и развитие на наблюдението на почвите, на улавянето на въглерода, въздействието на промяната на климата, биологичното разнообразие и на защитните функции на горите;

в)

постоянно оценяване на ефикасността на дейностите по наблюдение по отношение на оценка на условията на горите и по-нататъшно развитие на дейностите по наблюдението.

Планът ще осигури на общностно равнище надеждни и съпоставими данни и информация за състоянието на горите и за факторите, които имат вредни последствия за горите. Той ще способства и за оценката на текущите мерки за подобряване на съхранението и опазването на горите с оглед устойчивото развитие и, по-специално, приетите мерки за намаляване на вредното въздействие върху горите. Този план ще отчита съществуващите или предвидените национални, европейски и глобални механизми за наблюдение и ще бъде в съответствие със съответните международни споразумения.

2.   Когато в настоящия регламент се прави позоваване на горите, държавите-членки могат да включват и други залесени територии. Когато в настоящия регламент се прави позоваване на горите в рамките на горските пожари, държавите-членки могат да включат други земи.

3.   Във Франция планът не се прилага по отношение на отвъдморските ѝ департаменти.

Член 2

1.   Планът предвижда прилагането на мерки, предназначени:

a)

да насърчават хармонизираното събиране, обработка и оценка на данни;

б)

да подобряват оценката на данните и да спомагат за интегрираната оценка на данните на равнище на Общността;

в)

да подобряват качеството на данните и информацията, събирана съгласно плана;

г)

да продължат да развиват установените в плана дейности по наблюдението;

д)

да повишават познанията за горите и по-специално, влиянието на природните и антропогенните ограничения;

е)

да изучават динамиката на горските пожари, техните причини и въздействие върху горите;

ж)

да разработват показатели, както и методология за оценка на рисковете, съответно многобройните ограничения върху горите във времево и пространствено измерение.

2.   Дейностите, изброени в параграф 1, са в допълнение към изследователските програми на Общността.

Член 3

За целите на настоящия регламент, се прилагат следните определения:

а)

„гора“ означава земя, покрита от дървесна корона (или съответен залесителен материал) на повече от 10 % и с площ повече от 0,5 хектара. Дърветата би трябвало да могат да достигнат височина от минимум 5 метра в зряла фаза in situ. Могат да бъдат включени или затворени горски образувания, където дърветата са на различни етажи и растителността под тях покрива големи части от земята, или отворени горски образувания с продължително вегетационно покритие, при което короната на дърветата покрива над 10 %. Младите естествени насаждения и всички насаждения, създадени за целите на гората, които още трябва да достигнат гъстота на короната на дърветата от 10 % или височината от 5 метра, се включват в понятието, тъй като са площи, които обикновено принадлежат на гората и са временно обезлесени в резултат на човешка намеса или по естествени причини, но за които се очаква да се превърнат отново в горски масиви. Определението на понятието „гора“ включва: горски разсадници или семепроизводствени градини, които съставляват неразделна част от гората, горски пътища, разчистени просеки, противопожарни отсеци и други малки открити площи в гората, горите в националните паркове, природните резервати и други защитени зони, като специални за околната среда, научни, исторически, за културни и духовни интереси; ветрозащитни валове и подобни от дървета с площ над 0,5 хектара и ширина от над 20 метра. Включват се и насаждения с каучукови дървета и с корков дъб. Въпреки това, определението на понятието „гора“ изключва: земите, използвани предимно за земеделски дейности;

б)

„други залесени земи“ означава земите, покрити или с дървесна корона (или съответен залесителен материал) от 5 % до 10 % и дървета, които в зряла фаза могат да достигнат височина от 5 метра, или земя, покрита с дървесна корона (или съответен залесителен материал) повече от 10 % но с дървета, които в зряла фаза не могат да достигнат височина от 5 метра (т.е. джуджета или закърнели), и покрити с храсти и шубрак. Определението на понятията „други залесени земи“ не включва: области с покритие от дървета, храсти и шубрак, както са описани по-горе, но с площ под 0,5 хектара и ширина под 20 метра, които се класифицират като „други земи“; земите, използвани предимно за земеделски дейности;

в)

„други земи“ означават земи, които не попадат в класификацията на „гора“ и „други залесени земи“ съгласно определенията от настоящия регламент, но които въпреки това се включват по силата на националния закон в статистиката за горските пожари. Такава земя може да включва горска пустош, пустеещи земи или земеделска земя, прилежаща до или оградена от горски площи;

г)

„горски пожар“ означава пожар, който избухва и се разпространява в горите и други залесени земи. Определението на понятието „горски пожар“ изключва: предписани или контролирани изгаряния, обикновено с цел намаляване и отстраняване на количеството натрупан горивен материал по тези земи;

д)

„геообоснован“ означава съотнасяне към специфичен географски регион, в рамките на който се събират данни и информация. Зоната, за която се отнася определението, може да бъде по-голяма от региона, от който се добиват данните/информацията, например за да се осигури анонимност по отношение на източниците на събраните данни/информация.

РАЗДЕЛ 2

Наблюдение и средства за усъвършенстването и развитието на плана

Член 4

1.   Основан на достиженията на Регламент (ЕИО) № 3528/86, планът трябва:

a)

да поддържа систематичната мрежа на наблюдаваните точки, която позволява да провежда периодични изследвания за събиране на представителна информация за състоянието на горите и да продължи нейното развитие;

б)

да поддържа мрежата, съставена от участъци за наблюдение, на които се извършват интензивни и непрекъснати наблюдения на горите и да следва нейното развитие.

2.   Подробни правила за прилагането на параграф 1 се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 17, параграф 2.

Член 5

1.   Основан на достиженията на Регламент (ЕИО) № 2158/92, планът продължава да захранва информационната система, предназначена да събира съпоставима информация за горските пожари на общностно равнище, и продължава да я развива.

2.   Планът позволява на държавите-членки да провеждат проучвания за идентификация на причините и динамиката на горските пожари, както и за тяхното влияние върху горите. Тези проучвания допълват дейностите и мерките, отнасящи се за горските пожари, които се предприемат в съответствие с Решение 1999/847/ЕО, Регламент (ЕО) № 1257/1999 и Регламент (ЕИО) № 1615/89.

В допълнение, до 31 декември 2005 г., кампаниите за повишаване на осведомеността и за специалното обучение на експерти, участващи в интервенции за предотвратяване на горски пожари, са предмет на отделно финансиране, съгласно член 13, параграф 1, освен ако тези мерки не са включени в програмите за развитие на селските райони.

3.   Мерките за предотвратяване на горските пожари, които бяха допустими по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2158/92, се финансират в съответствие с член 12, параграф 2, буква б) и член 13, параграф 1, при условие че не са финансирани от Регламент (ЕО) № 1257/1999 и че не са включени в национални/регионални програми за развитието на селските райони.

4.   Държавите-членки могат, при поискване, да участват в мерките и дейностите, посочени в параграфи 1 и 2.

5.   Подробни правила за прилагане на параграфи 1 и 2 се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 17, параграф 2.

Член 6

1.   За осъществяването на целите на член 1, параграф 1, буква б) планът се разработва посредством проучвания, опити, демонстрационни проекти, пилотни изпитвания и подготовката на нови дейности по наблюдението. Комисията, в сътрудничество с държавите-членки, развива плана, и по-специално, за да:

a)

повишава познаването на състоянието на горите и на другите залесени земи, както и взаимодействията между това състояние и естествените и антропогенните ограничителни фактори;

б)

оценява последствията от измененията на климата върху горите и други залесени земи, включително и техните последствия за биологичното разнообразие и връзката с улавянето на въглерода и с почвите;

в)

вземе под внимание, предвид съответните съществуващи показатели, структурните и функционалните компоненти на екосистемата, които да се ползват като показатели за оценка на състоянието и тенденциите при изменението на биологичното разнообразие на горите, както и на защитната им функция.

2.   Успоредно с мерките, посочени в параграф 1, държавите-членки могат, по искане на Комисията или по собствена инициатива, да провеждат проучвания, експерименти, демонстрационни проекти или да проведат пилотна фаза на наблюдение.

3.   Мерките, зададени в параграфи 1 и 2, следва да предоставят възможности за определянето на нови мониторингови дейности в рамките на плана, които да допринасят за подобряване на информационните и мониторингови цели, в областите, изброени в член 1, параграф 1, буква б). Извършването на тези дейности се счита като част от прегледа на дейностите, за който се отнася член 18. При разработването на плана Комисията взима предвид както научните, така и финансовите нужди и ограничения.

4.   Подробни правила за прилагането на параграфи 1, 2 и 3 включително и решения за изпълнение на нови дейности за наблюдение, се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 17, параграф 2.

Член 7

1.   За осъществяването на целите, зададени в член 1, параграф 1, буква в) и в допълнение към предвидените в член 6 дейности, Комисията, в тясно сътрудничество с държавите-членки, провежда проучвания, експерименти, демонстрационни проекти, за да:

a)

засилва хармонизираното събиране, обработване и оценяване на данните на общностно равнище;

б)

подобрява оценката на данните на общностно равнище;

в)

подобрява качеството на данните и информацията, събирани в рамките на настоящия план.

2.   За осъществяването на целите, зададени в член 1, параграф 1, буква в) и в допълнение към предвидените в член 6 дейности, държавите-членки могат да обединяват своите национални програми, проучвания, експерименти, демонстрационни проекти, в предвидените в параграф 1 области.

3.   Подробни правила за прилагането на параграф 1 се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 17, параграф 2.

РАЗДЕЛ 3

Национални програми, координация и сътрудничество

Член 8

1.   Дейностите, предвидени в членове 4 и 5, член 6, параграфи 2 и 3 и член 7, параграф 2, се прилагат в рамките на националните програми, които държавите-членки изготвят за период от две години.

2.   Националните програми се представят на Комисията в срок от шестдесет дни след влизането в сила на настоящия регламент и, след това, преди 1 ноември на годината, преди началото на всеки тригодишен период.

3.   Държавите-членки привеждат в съответствие своите национални програми с одобрението на Комисията, по-специално с оглед да позволят разширяването на дейностите по наблюдението, развивани в съответствие с член 6, ако има такива.

4.   Когато се представят на Комисията, националните програми трябва да се съпровождат от предварителни оценки. Държавите-членки извършват и средносрочни оценки в края на третата година на периода, предвиден в член 12 и окончателни оценки в края на този период.

5.   Въз основа на представените национални програми или въз основа на направените евентуални адаптации на тези национални програми, които би одобрила, Комисията взема решение относно финансовия принос към допустимите за финансиране разходи.

6.   Подробните правила за прилагането на параграфи 1—5 се приемат в съответствие с предвидената в член 17, параграф 2 процедура, като се отчитат националните, европейските и международните мониторингови механизми, за да се избегне допълнително административно натоварване.

Член 9

1.   Комисията, в сътрудничество с държавите-членки, осигурява координацията, наблюдението и развитието на плана и представя доклади по него, по-специално на Постоянния комитет по горите.

2.   Комисията, в сътрудничество с държавите-членки, валидира данните на равнище на Общността и обезпечава цялостна оценка на събраните данни и информация на общностно равнище в съответствие с член 15.

3.   Комисията, създава научна консултативна работна група, която подпомага Постоянния комитет по горите в неговата работа, и по-специално в развитието на предвидения в член 6 план.

4.   За правилното изпълнение на задачите, описани в параграфи 1 и 2, Комисията учредява, в рамките на Общия изследователски център, научно координиращо тяло и може да консултира и наема научни институти и експерти, като отчита цялостното разнообразие на горските екосистеми в Общността.

5.   За правилното изпълнение на задачите по предоставянето на предвидените в параграф 1 доклади, Комисията се подпомага от Европейската агенция по околната среда.

6.   Подробни правила за прилагането на параграф 3 се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 17, параграф 2.

Член 10

1.   За да хармонизира дейностите, описани в членове 4 и 5 и член 6, параграф 3, и за да гарантира съпоставимостта на данните, задължителни и свободно избираеми параметри се задават в специални наръчници, които установяват и методите за наблюдение, както и форматите, в които следва да се предават данните. Наръчниците трябва да се основават на съществуващите системи, когато такива са налице и ако те са подходящи.

2.   Подробните правила за прилагането на параграф 1 се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 17, параграф 2.

Член 11

1.   В рамките на дадените в член 1 цели, Комисията и държавите-членки си сътрудничат и насърчават взаимодействията с останалите органи на международно и на паневропейско ниво, за насърчаване подобряването на съхраняването и опазването на горите в интерес на устойчивото развитие.

2.   В рамките на член 4, Комисията си сътрудничи с „ПМС — Гори“, за да изпълнява задълженията си по Рамковата конвенция за широкомащабното трансгранично замърсяване на въздуха.

3.   За целите на сътрудничеството, посочено параграфи 1 и 2, Комисията може да подкрепя следните дейности:

а)

установяване на подходящи връзки към научния координиращ орган;

б)

проучвания и оценка на данни.

РАЗДЕЛ 4

Период за изпълнение и финансови аспекти

Член 12

1.   Планът се изпълнява за период от четири години, от 1 януари 2003 г. до 31 декември 2006 година.

2.   За целите на плана максималната финансова подкрепа на Общността към допустимите разходи по национални програми е, както следва:

a)

дейности за извършване в изпълнение на член 4: 50 %;

б)

дейности за извършване в изпълнение на член 5: 50 %;

в)

дейности за извършване в изпълнение на член 6, параграф 2: 75 %;

г)

дейности за извършване в изпълнение на член 6, параграф 3: 50 %;

д)

дейности за извършвани в изпълнение на член 7, параграф 2: 50 %;

3.   Комисията изплаща на държавите-членки размера на общностната помощ за допустимите разходи.

4.   Направените от държавите-членки разходи при провеждането на одобрената от Комисията национална програма, по изключение, са допустими за съфинансиране, ако тези дейности са започнали след 1 януари 2003 г. и преди датата на влизането в сила на настоящия регламент, доколкото те не са приключили при вземането на решение от Комисията по отношение на дадената национална програма.

5.   Комисията финансира дейностите за извършване в изпълнение на член 6, параграф 1, член 7, параграф 1 и член 9, параграфи 1, 2 и 4, в съответствие с приложимите в областта на обществените поръчки правила.

6.   Общността може да предостави финансова помощ на Европейската агенция по околната среда за изпълнението на задачите, предвидени в член 9, параграф 5 и член 18.

7.   Комисията може да финансира дейностите на научната консултативна група, посочена в член 9, параграф 3 за изпълнението на задачи, описани в подробните правила.

8.   Общността може да предостави финансова помощ на „ПМС — Гори“, за да изпълни задълженията на Европейската общност, посочени в член 11, параграф 2.

Член 13

1.   Финансовата рамка за осигуряване на изпълнението на плана през периода 2003—2006 г. е 61 милиона EUR, от които 9 милиона EUR могат да се ползват за мерки за предотвратяване на пожари.

2.   Сумата на финансовите ресурси, установена в параграф 1, се увеличава в случаите на присъединяване на нови държави-членки към Европейския съюз.

3.   Годишните бюджетни средства се разрешават от бюджетния орган съобразно годишната бюджетна процедура и в рамките на финансовите перспективи.

РАЗДЕЛ 5

Изпълнение, представяне на докладите от държавите-членки, Постоянен комитет по горите

Член 14

1.   Държавите-членки посочват компетентните органи за изпълнението на дейностите от одобрените национални програми въз основа на финансовия и оперативен капацитет на тези органи. Тези органи могат да бъдат или национални администрации или други юридически лица, при резервата за одобрение от Комисията на частни юридически лица, изпълняващи обществени услуги, които представят подходящи финансови гаранции и са съобразени с условията, предвидени в подробните правила за приложението на настоящия параграф.

2.   Без да се засягат съществуващите компетентни органи, държавите-членки посочват органите и агенциите, оправомощени да провеждат приетите в изпълнение на настоящия регламент мерки.

3.   Държавите-членки са отговорни за правилното и ефикасно управление на финансовото участие на Общността. За целта, те приемат необходимите разпоредби, за да:

a)

следят финансираните от Общността дейности действително да се извършват, да се осъществяват правилно, като се приемат необходимите мерки за осигуряване на прозрачност на предоставените от Общността средства;

б)

предотвратяват всяка нередност;

в)

възстановяват загубените суми, извършени в резултат на констатирани нередности или пропуски;

г)

следят за това, посочените в параграф 1 органи разполагат с подходящи вътрешни системи за управление и контрол;

д)

следят за това, когато предвидените в параграф 1 органи не са от публичния сектор, държавите-членки да предоставят финансова гаранция за тях.

4.   Държавите-членки предоставят на Комисията цялата необходима информация и приемат всички разпоредби, които могат да улеснят проверките, по-специално, проверките на място от страна на Комисията или на Сметната палата, които Комисията прецени, че са нужни за целите на управлението на финансовия принос на Общността. Държавите-членки уведомяват Комисията за предприетите за целта мерки.

5.   Подробните правила за прилагането на параграфи 1—4 се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 17, параграф 2.

Член 15

1.   Държавите-членки, с посредничеството на посочените органи и агенции, ежегодно предават на Комисията събраните в рамките на плана данни, както и съпътстващ доклад.

Данните следва да са геообосновани и предавани на Комисията със средствата на компютърните телекомуникации и/или посредством електронни технологии. Комисията, в тясно сътрудничество с държавите-членки, определя формата и необходимите подробности за предаването.

2.   Държавите-членки осигуряват активно разпространение на събраните данни като използват общите формати и стандарти, и с помощта на геообосновани бази данни, които ще се ръководят в съответствие с принципите на Конвенцията от Аархус и съответните разпоредби на Общността за достъпа до информация за околната среда.

3.   За да ѝ позволи да насърчава оценката на данните и за да се извлече възможно най-голяма полза от употребата на данните, правото на Комисията да използва и разпространява данни в съответствие с принципите на Конвенцията от Аархус и със съответните разпоредби на Общността за достъпа до информация за околната среда не е ограничено. При всяко подобно разпространяване на събрани от държавите-членки данни държавите-членки трябва да са посочени като източник.

4.   Подробните правила за прилагането на параграф 1 се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 17, параграф 2.

Член 16

1.   Всяка държава-членка, въз основа на предвидените в член 4, параграф 1 дейности, изготвя доклад за националното положение по отношение на състоянието на горите.

Докладът се предава на Комисията най-късно до 31 декември, считано от 2005 година.

2.   Всяка държава-членка, която участва в изброените в член 5 дейности, изготвя доклад за националното положение по отношение въздействието на пожарите върху горите.

Докладът се предава на Комисията най-късно до 31 декември, считано от 2003 година.

3.   Всяка държава-членка изготвя доклад за националното положение по отношение на проблематиката в рамките на посочените в член 6, параграф 3 дейности по наблюдението.

Насоките за изготвянето на докладите и периода, който те трябва да обхващат, се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 17, параграф 2.

Член 17

1.   Комисията се подпомага от Постоянния комитет по горите.

2.   В случая когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО на Съвета при съблюдаване на разпоредбите на член 8 от него.

Периодът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, е фиксиран на два месеца.

3.   Комитетът приема свой вътрешен правилник.

РАЗДЕЛ 6

Представяне на доклади от Комисията, преглед, страни кандидатки

Член 18

Шест месеца след датата на предаването на докладите, посочени в член 16, параграф 1, и като взема предвид всички доклади, предадени в изпълнение на член 16, Комисията, подпомагана от Европейската агенция по околната среда, представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за изпълнението на плана, като прави преглед на ефективността на този план, така че да предостави основа на всяко решение за продължаване на тези дейности след 2006 г. За тази цел Комисията се приканва да представи предложение.

Член 19

Преди изтичането на периода, посочен в член 12, параграф 1, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за изпълнението на плана, като взема предвид посочения в член 18 преглед.

Член 20

Настоящият план е отворен за участието на следните страни:

а)

страните кандидатки от Централна и Източна Европа, в съответствие с условията, установени в Европейските споразумения, в допълнителните протоколи към тях и в решенията на съответните съвети по асоцииране;

б)

Кипър, Малта и Турция, на базата на двустранните споразумения, които следва да се сключат с тези страни;

в)

други европейски страни, по избор и за тяхна сметка.

Член 21

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2003 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 ноември 2003 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Комисията

Председател

G. ALEMANNO


(1)  ОВ C 20 E, 28.1.2003 г., стр.67.

(2)  ОВ C 85, 8.4.2003 г., стр.83.

(3)  ОВ С 128, 29.5.2003 г., стр. 41.

(4)  Становище на Европейския парламент от 13 февруари 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник), обща позиция на Съвета от 13 юни 2003 г.(ОВ С 233 Е, 30.9.2003 г., стр. 1), позиция на Европейския парламент от 21 октомври 2003 (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 6 ноември 2003 г.

(5)  ОВ С 56, 26.2.1999 г., стр.1.

(6)  ОВ L 242, 10.9.2002 г., стр.1.

(7)  ОВ L 326, 21.11.1986 г., стр. 2. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 804/2002 (ОВ L 132, 17.5.2002 г., стр. 1)

(8)  ОВ L 217, 31.7.1992 г., стр. 3. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 805/2002 (ОВ L 132, 17.5.2002 г., стр. 3)

(9)  ОВ L 327, 21.12.1999 г., стр. 53.

(10)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 80.

(11)  ОВ L 165, 15.6.1989 г., стр. 12. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1100/98 (ОВ L 157, 30.5.1998 г., стр. 10).

(12)  ОВ L 165, 15.6.1989 г., стр. 14.

(13)  ОВ C 172, 18.6.1999 г., стр. 1.

(14)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.


Top