EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1785

Регламент (ЕО) № 1785/2003 на Съвета от 29 септември 2003 година относно общата организация на пазара на ориз

OJ L 270, 21.10.2003, p. 96–113 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 364 - 381
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 364 - 381
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 364 - 381
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 364 - 381
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 364 - 381
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 364 - 381
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 364 - 381
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 364 - 381
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 364 - 381
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 051 P. 21 - 38
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 051 P. 21 - 38

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; отменен от 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1785/oj

03/ 51

BG

Официален вестник на Европейския съюз

21


32003R1785


L 270/96

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1785/2003 НА СЪВЕТА

от 29 септември 2003 година

относно общата организация на пазара на ориз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 36 и член 37, параграф 2, трета алинея от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като взе предвид становището на Комитета за регионите (3),

като има предвид, че:

(1)

Функционирането и развитието на общия пазар за селскостопански продукти трябва да бъде придружено от установяването на Обща селскостопанска политика, включваща по-специално обща организация на селскостопанските пазари, които могат да придобиват различни форми в зависимост от продукта.

(2)

Регламент (ЕО) № 3072/95 на Съвета от 22 декември 1995 г. относно общата организация на пазара на ориз (4) е бил значително и многократно променян. Тъй като трябва да се направят допълнителни изменения, в интерес на яснотата този регламент следва да бъде заменен. Регламент (ЕО) № 3072/95 следва съответно да бъде отменен.

(3)

Европейският пазар на ориз е в сериозен дисбаланс. Количеството ориз в публичните интервенционни складове е много голямо, равно на около една четвърт от производството на Общността, и има вероятност да се увеличава в дългосрочен план. Дисбалансът е причинен от съчетания ефект на увеличение на местното производство, което се стабилизира през последните пазарни години, продължаващия растеж на вноса и ограниченията за възстановяванията при износ в съответствие със Споразумението за селско стопанство. Настоящият дисбаланс ще бъде още повече задълбочен вероятно до непоносима степен през бъдещите години като резултат от нарастващия внос от трети страни поради прилагането на Споразумението за селско стопанство.

(4)

Този проблем трябва да бъде разрешен чрез ревизия на общата организация на пазара на ориз по такъв начин, че да се поеме контрол на производството, да се подобри равновесието и плавността на пазара и да се засили конкурентноспособността на земеделието в Общността, като се преследват и другите цели, заложени в член 33 от Договора, включително запазване на подходящо подпомагане на доходите на производителите.

(5)

Изглежда, че най-подходящото решение е да се намали силно интервенционната цена и да се създаде като компенсация подоходно плащане на стопанство и специална помощ за култура, отразяваща ролята на производството на ориз в районите с традиционно производство. Последните два инструмента са включени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане за земеделските производители (5).

(6)

За да се предотврати превръщането на интервенционната система в самоцел, изкупените количества от интервенционните агенции следва да бъдат ограничени до 75 000 тона годишно и интервенционният период да бъде ограничен до четири месеца.

(7)

Създаването на единен пазар за ориз на Общността води до въвеждане на търговска система на външните граници на Общността.Търговска система, допълваща интервенционната система и включваща вносни мита, прилагани в размерите на Общата митническа тарифа и възстановявания при износ, трябва по принцип да стабилизира пазара на Общността. Търговската система следва да бъде базирана на ангажиментите, приети съгласно Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори.

(8)

За да се наблюдава обема на търговията на ориз с трети страни, трябва да бъде създаден режим за лицензии за внос и износ с предоставяне на гаранция, осигуряваща, че сделката, за която е поискана такава лицензия, е осъществена.

(9)

В по-голямата си част митата, приложими за селскостопански продукти съгласно споразуменията на Световната търговска организация (СТО), са посочени в Общата митническа тарифа. Въпреки това за някои оризови продукти въвеждането на допълнителни механизми води до необходимостта от приемане на дерогации.

(10)

За да се предотврати или противодейства на отрицателния ефект върху пазара на Общността от вноса на някои селскостопански продукти, вносът на един или повече такива продукти трябва да се обвърже с плащане на допълнително вносно мито, ако са налице определени условия.

(11)

При необходимост, при определени условия, следва да се възложи на Комисията правото да определи и управлява тарифни квоти, произтичащи от международните споразумения, сключени в съответствие с Договора, или от други документи на Съвета.

(12)

Предоставянето на възстановявания при износ за трети страни, базирани на разликата в цените в рамките на Общността и тези на световния пазар, и в рамките на лимитите, определени от Споразумението за селско стопанство на СТО (6), следва да служи за осигуряване участието на Общността в международната търговия с ориз. Тези възстановявания при износ следва да се обвържат с ограничения по отношение на количество и стойност.

(13)

Спазването на ограниченията по отношение на стойността следва да се гарантира по времето, когато се определя възстановяването при износ чрез следене на плащанията съгласно правилата, отнасящи се до Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието. Контролът може да бъде улеснен чрез задължителното предварително фиксиране на възстановяванията при износ, като се допуска възможността в случай на диференцирани възстановявания при износ на промяна в посоченото местоназначение в рамките на географския район, за който се прилага единна ставка на възстановяване при износ. В случай на промяна на местоназначението трябва да се изплатят възстановяванията при износ, приложими за действителното местоназначение, с таван на сумата, приложима за предварително определеното местоназначение.

(14)

Гарантирането на спазването на количествените ограничения изисква въвеждането на надеждна и ефективна система на контрол. За тази цел отпускането на възстановяванията при износ следва да се обвърже с лицензия за износ. Възстановяванията при износ следва да се отпускат до наличните лимити в зависимост от специфичната обстановка за всеки засегнат продукт. Изключения от това правило могат да бъдат разрешени само в случай на преработени продукти, които не са изброени в приложение I към Договора, за които ограниченията за обем не се прилагат, и в случай на операции за хуманитарна помощ с храни, които са изключени от всякакви ограничения. Следва да бъде предвидена възможност за дерогация от стриктното спазване на правила за управление за продуктите, за които възстановяванията при износ няма вероятност да надвишат определените количествени тавани.

(15)

Доколкото е необходимо за правилното функциониране, следва да бъде предвидена възможност за регулиране, или когато положението на пазара го налага — за забрана на използването на режима за активно или пасивно усъвършенстване.

(16)

Системата за вносни мита дава възможност за освобождаване от всички други защитни мерки на външните граници на Общността. Вътрешният пазар и механизмът на митата биха могли при извънредни обстоятелства да се окажат недостатъчни. В такива случаи, за да не се остави пазара на Общността незащитен срещу сътресенията, които могат да последват, Общността трябва да може незабавно да вземе всички необходими мерки. Всички тези мерки следва да са съобразени със задълженията, произтичащи от споразуменията в рамките на СТО.

(17)

Поради влиянието на световните пазарни цени върху вътрешните цени трябва да се вземат подходящи мерки за стабилизиране на вътрешния пазар.

(18)

Правилното функциониране на единния пазар, базиран на общи цени, би било изложено на риск от отпускането на национална помощ. За целта разпоредбите на Договора относно държавните помощи следва да се прилагат за продуктите, включени в тази обща организация на пазара.

(19)

За да се държи сметка за специфичните нужди от доставки в най-отдалечените райони на Общността и за разликите в цените на продуктите, които могат да произлязат от разходите за транспорт и търговия на тези продукти, е препоръчително Общността да има възможност да определя възстановявания при износ за доставки от държави-членки, намиращи се в една от ситуациите, посочени в член 23, параграф 2 от Договора, предназначени да бъдат консумирани в тези региони, и по-специално във френския отвъдморски департамент Реюнион.

(20)

Тъй като общият пазар на ориз е в непрекъснато развитие, държавите-членки и Комисията следва да се информират непрестанно относно това развитие.

(21)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за уреждане на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (7).

(22)

С оглед необходимостта от разрешаване на практически или специфични проблеми Комисията следва да бъде оправомощена да приема необходимите мерки в извънредни случаи.

(23)

Разходите, понесени от държавите-членки като резултат от задълженията, възникващи от прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат финансирани от Общността в съответствие с Регламент (ЕО) № 1258/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (8).

(24)

Общата организация на пазара в сектора на ориза следва да държи сметка по подходящ начин и незабавно за целите, посочени в член 33 и член 131 от Договора.

(25)

Разликите между разпоредбите на настоящия регламент и тези на Регламент (ЕО) № 3072/95 и Регламент (ЕО) № 3073/95 на Съвета от 22 декември 1995 г. за определяне на стандартното качество ориз (9) могат да предизвикат трудности, които не са взети предвид в настоящия регламент. За да се справи с тези трудности Комисията следва да има право да приема временни мерки.

(26)

За да предотвратят сериозни смущения на пазара на неолющения ориз през последните месеци на 2003—2004 пазарна година, е необходимо да се ограничи изкупуването от интервенционните агенции до известно предварително определено количество.

(27)

Следва да бъдат приети разпоредби за прилагането на новата обща организация на пазара,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Общата организация на пазара на ориза обхваща схема за вътрешния пазар и търговия с трети страни и включва следните продукти:


Код по КН

Описание

а)

1006 10 21 до 1006 10 98

Неолющен ориз

1006 20

Олющен ориз

1006 30

Полубланширан или бланширан ориз независимо дали е полиран, или глазиран.

б)

1006 40 00

Натрошен ориз

в)

1102 30 00

Оризово брашно

1103 19 50

Олющен натрошен ориз и едро смляно оризово брашно

1103 20 50

Оризови пелети

1104 19 91

Ориз на люспи

1104 19 99

Ориз с кръгли зърна

1108 19 10

Оризово нишесте

Член 2

1.   За целите на настоящия регламент, термините „неолющен ориз“, „олющен ориз“, „полубланширан ориз“, „бланширан ориз“, „ориз с кръгли зърна“, „среднозърнест ориз“, „ориз с дълги зърна А или Б“ и „натрошен ориз“ са дефинирани в приложение I.

Приложение II съдържа определения на зърна и натрошени зърна, които не са с ненакърнено качество.

2.   Комисията, действайки в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2:

а)

определя коригиращи коефициенти за ориз в различни стадии на преработка, разходите за преработка и стойността на субпродуктите;

б)

може да промени дефинициите, посочени в параграф 1.

Член 3

Пазарната година за продуктите, изброени в член 1, започва на 1 септември и завършва на 1 август следващата година.

Член 4

Настоящият регламент се прилага, без да се засягат мерките, предвидени в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители (5).

ГЛАВА II

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

Член 5

1.   Може да бъде определена субсидия за доставки към френския отвъдморски департамент Реюнион, които са предназначени за консумация на място, на продукти с код по КН 1006 (с изключение на код 1006 10 10), произхождащи от държави-членки, и които не попадат в някоя от ситуациите, описани в член 23, параграф 2 от Договора.

Размерът на тази субсидия се определя, като се вземат предвид изискванията за доставка на пазара на Реюнион, на базата на разликата между котировките или цените на съответните продукти на световния пазар и котировките или цените на тези продукти на пазара на Общността и при необходимост цената на тези продукти, доставени на Реюнион.

2.   Размерът на субсидията се определя периодично. Въпреки това, при необходимост, Комисията може междувременно, по искане на държава-членка или по своя собствена инициатива, да промени този размер.

Размерът на субсидията може да бъде определен с тръжна процедура.

3.   Комисията приема реда и условията за приложението на настоящия член в съответствие с процедурата, посочена в член 26, параграф 2.

Размерът на субсидията се определя съгласно процедурата по член 26, параграф 2.

Член 6

1.   Интервенционната цена за неолющения ориз е 150 EUR на тон. Интервенционната цена се определя за стандартно качество, определено в приложение III.

2.   Интервенционната цена се отнася до търговията на едро, доставено до склад, преди разтоварване. Тя се прилага за всички интервенционни центрове, посочени от Комисията. Списък на интервенционните центрове се приема след консултации със заинтересованите държави-членки и включва по-специално интервенционни центрове в райони с излишъци, които имат достатъчно помещения и техническо оборудване и са в благоприятно разположение по отношение на транспортни средства.

3.   Редът и условията за прилагането на настоящия член се приемат в съответствие с процедурата по член 26, параграф 2.

Член 7

1.   През периода от 1 април до 31 юли и в рамките на 75 000 тона годишно интервенционните агенции изкупуват предложените им количества неолющен ориз, при условие че офертите отговарят на условията, по-специално по отношение на количество и качество, които следва да бъдат определени.

2.   Ако качеството на предложения неолющен ориз е различно от стандартното качество, за което е определена интервенционната цена, последната се коригира чрез увеличения или намаления на цената. За да се гарантира, че производството е ориентирано към определени разновидности, могат да бъдат определени ценови увеличения или намаления, които да се прилагат към интервенционната цена.

3.   Интервенционните агенции предлагат за продажба при условия, които следва да бъдат определени, за износ към трети страни или за доставка на вътрешния пазар неолющен ориз, който е бил изкупен съобразно параграф 1.

4.   Процедурите и условията за покупка и продажба от интервенционните агенции и всякакви други правила относно интервенцията, се изготвят от Комисията.

5.   Редът и условията за прилагането на настоящия член се приемат в съответствие с процедурата по член 26, параграф 2.

Член 8

1.   Могат да бъдат взети специални мерки:

с цел да се предотврати масовото приложение на член 7 в някои региони на Общността,

с цел да се компенсира недостига на неолющен ориз вследствие на природни бедствия.

2.   Редът и условията за прилагането на настоящия член се приемат в съответствие с процедурата по член 26, параграф 2.

Член 9

Държавите-членки предоставят на Комисията подробна информация с разбивка по разновидности, за районите, засети с ориз, за добива, за реколтата и за запасите, които са на съхранение при производителите и преработвателите. Такава информация се базира на система, предвиждаща задължителни декларации от производители и преработватели, определена, управлявана и контролирана от държавата-членка.

Държавите-членки уведомяват също така Комисията за цените на ориза в основните производствени региони.

Редът и условията за прилагането на настоящия член и по-специално на системата за съобщаване на цените, се приема в съответствие с процедурата по член 26, параграф 2.

ГЛАВА III

ТЪРГОВИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ

Член 10

1.   Вносът в Общността или износът от нея на някой от посочените в член 1 продукти е подчинен на представяне на лицензия за внос или износ.

Лицензиите се издават от държавите-членки на всеки кандидат, независимо от мястото му на установяване в Общността и без да се засягат разпоредбите, приети за приложението на членове 13, 14 и 15.

Лицензите за внос и износ са валидни в цялата Общност. Такива лицензии се издават след внасяне на гаранция, осигуряваща че продуктите се внасят или изнасят през срока на валидност на лицензията. С изключение на случаите на непреодолима сила, гаранцията се конфискува изцяло или частично, ако вносът или износът не е извършен, или е извършен само частично, в рамките на този срок.

2.   Срокът на валидност на лицензиите и другите ред и условия за прилагането на настоящия член се приемат в съответствие с процедурата, упомената в член 26, параграф 2.

Раздел I

Разпоредби, приложими за вноса

Член 11

1.   Освен ако настоящият регламент не предвижда друго, вносните мита за продуктите, изброени в член 1, са определените в Общата митническа тарифа.

2.   Чрез дерогация от параграф 1:

а)

вносното мито за неолющен ориз с кодов номер по КН 1006 20 е равно на интервенционната цена, увеличена с:

i)

80 % в случай на неолющен ориз с кодови номера по КН 1006 20 17 и 1006 20 98;

ii)

88 % в случай на неолющен ориз с кодови номера по КН, различни от 1006 20 17 или 1006 20 98;

и намалена с вносната цена

и

б)

вносното мито за бланширан ориз с кодов номер от КН 1006 30 се равнява на интервенционната цена, увеличена с процент, който следва да се изчисли, и намалена с вносната цена.

Въпреки това вносното мито, изчислено в съответствие с настоящия параграф, не надвишава размера на митото в Общата митническа тарифа.

Процентът, посочен в буква б), се изчислява чрез коригиране на подходящия процент, посочен в буква а), по отношение на коефициентите за превръщане, разходите за преработка и стойността на субпродуктите и впоследствие, като се добави сумата за защита на индустрията.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 върху вноса във френския отвъдморски департамент Реюнион не се налага мито за предназначени за потребление на място на продукти с кодови номера от КН 1006 10, 1006 20 и 1006 40 00.

4.   Редът и условията за прилагането на настоящия член се приемат в съответствие с процедурата по член 26, параграф 2.

Член 12

1.   Без да се засяга член 11, параграф 2, за да се предотврати или компенсира отрицателният ефект върху пазара на Общността, който може да възникне при внос на някои продукти, изброени в член 1, внос на един или повече такива продукти при размер на мито, определен в член 11, подлежи на плащане на допълнително вносно мито, ако са изпълнени условията, които се определят от Комисията съобразно параграф 3 освен ако няма вероятност вносът да разстрои пазара на Общността или ако последствията не са несъразмерни с предвидената цел.

2.   Внос, извършен по цена под нивото, посочено от Общността на Световната търговска организация („начална цена“), може да се обложи с допълнително вносно мито.

Ако обемът на вноса в някоя година, през която възникне или има вероятност да възникне отрицателният ефект, посочен в параграф 1, превиши нивото, базирано на възможностите за достъп до пазара, определени като внос като процент от съответното вътрешно потребление през трите предходни години („начален обем“), може да бъде наложено допълнително вносно мито.

Вносните цени, които се вземат под внимание за налагане на допълнително вносно мито вследствие първа алинея, се определят на базата на CIF вносни цени на разглежданите доставки.

Вносните цени CIF се проверяват за тази цел спрямо представителните цени за този продукт на световния пазар или на вносния пазар на Общността за този продукт.

3.   Редът и условията за прилагането на настоящия член се приемат в съответствие с процедурата по член 26, параграф 2. Те определят по-специално продуктите, за които могат да бъдат приложени допълнителни вносни мита.

Член 13

1.   Тарифни квоти за внос на продуктите, изброени в член 1, произтичащи от споразумения, сключени в съответствие с член 300 от Договора или от всеки друг нормативен акт на Съвета, се откриват и администрират от Комисията, съгласно реда и условията, приети в съответствие с процедурата, предвидена в член 26, параграф 2.

2.   Тарифните квоти се управляват чрез прилагане на един от следните методи или комбинация от тях:

а)

метод, базиран на хронологичен ред на внасяне на молбите (принципът „пръв дошъл, пръв получил“),

б)

метод на пропорционално разпределение на заявените количества, когато са подадени молби (използвайки „метода на едновременно разглеждане“),

в)

метод, базиран на вземане под внимание традиционни търговски модели (използвайки „традиционния срещу новоприетия метод“).

Могат да бъдат възприети и други подходящи методи. Те обаче трябва да избягват всяка неоправдана дискриминация между засегнатите участници.

3.   Приетият метод на управление може, при необходимост, да взема под внимание изискванията за доставка на пазара на Общността и необходимостта да се запази равновесието на този пазар.

4.   Редът и условията, посочени в параграф 1, предвиждат годишни тарифни квоти, а ако е необходимо, подходящо разпределени през годината, определят метода за управление, който ще бъде използван, и, когато е нужно, включват:

а)

гаранции свързани с естеството и произхода на продукта,

б)

разпоредби относно признаването на използвания документ за проверка на гаранциите посочени в буква а),

в)

условията, при които се издават лицензии за износ и срока им на валидност.

Раздел II

Разпоредби за износа

Член 14

1.   Доколкото е необходимо да се разреши износът на следните продукти на базата на котировки или цени за тези продукти на световния пазар и в рамките на ограничения, произтичащи от споразумения, сключени в съответствие с член 300 от Договора, разликата между тези котировки или цени и цените в Общността може да бъде покрита с възстановявания при износ:

а)

продуктите, изброени в член 1, които се изнасят без по-нататъшна преработка;

б)

продуктите, изброени в член 1, които се изнасят под формата на стоки, изброени в приложение IV.

Възстановяванията при износ за продуктите, посочени в буква б), не могат да бъдат по-високи от приложимите за такива продукти, изнасяни без по-нататъшна преработка.

2.   Методът, който се приема за определяне на количествата, които могат да бъдат изнасяни с възстановявания при износ, е методът, който:

а)

е най-подходящ за естеството на продукта и ситуацията на въпросния пазар, позволяващ най-ефективното използване на наличните ресурси, като се държи сметка за ефективността и структурата на износа на Общността, без да се създава дискриминация между големи и малки участници;

б)

е най-малко обременителен административно за участниците, като се отчетат административните изисквания;

в)

изключва дискриминация между засегнатите участници.

3.   Възстановяването при износ е еднакво за цялата Общност. То може да бъде диференцирано според местоназначението, когато ситуацията на световния пазар или специфичните изисквания на някои пазари го налагат. Възстановяването се фиксира в съответствие с процедурата, предвидена в член 26, параграф 2. Възстановяването може да бъде фиксирано:

а)

на равни интервали;

б)

чрез покана за участие в търг за продукти, по отношение на които тази процедура е била предвидена в миналото.

Възстановяванията при износ, фиксирани на равни интервали, може при необходимост да бъдат изменяни по време, различно от този интервал, от Комисията по искане на държава-членка или по нейна собствена инициатива.

4.   Когато се фиксира размерът на възстановяванията при износ, се взема под внимание:

а)

съществуващото положение и бъдещите тенденции по отношение на:

i)

цени и наличност от ориз и натрошен ориз на пазара в Общността,

ii)

цени на ориз и натрошен ориз на световния пазар;

б)

целите на общата организация на пазара за ориз, които са гарантиране на равновесието и естественото развитие на цените и търговията на този пазар;

в)

ограниченията, произтичащи от споразумения, сключени в съответствие с член 300 на Договора;

г)

необходимостта да се избягват смущения на пазара в Общността;

д)

икономическите аспекти на предложения износ;

е)

най-благоприятните цени в трети страни на местоназначение за внос на трети страни за съответните продукти, изброени в член 1, параграф 1, букви а) и б).

Член 15

1.   Възстановяването при износ за продукти, изброени в член 1, изнесени без по-нататъшна преработка, се отпуска само след молба и представяне на износна лицензия.

2.   Размерът на възстановяването, приложимо към продукти, изброени в член 1, изнесени без по-нататъшна преработка е този, който се прилага на датата на заявлението за лицензия и в случай на диференцирани възстановявания, тези, приложими в същия ден:

а)

за местоназначението, посочено в лицензията

или при необходимост

б)

за действителното местоназначение, ако то се различава от посоченото в лицензията местоназначение. В този случай приложимият размер не може да надвишава сумата, приложима за посоченото в лицензията местоназначение.

За да се предотвратят всякакви злоупотреби с гъвкавостта, предвидена в настоящия параграф, могат да бъдат взети необходимите мерки.

3.   Разпоредбите на параграфи 1 и 2 могат да бъдат разширени и за продуктите, изброени в член 1, изнесени под формата на стоки, изброени в приложение IV в съответствие с процедурата, предвидена в член 16 от Регламент (ЕО) № 3448/93 (10). Подробни правила за прилагане се приемат в съответствие с тази процедура.

4.   Могат да бъдат предвидени дерогации от параграфи 1 и 2 в случай на продукти, за които възстановяванията при износ се изплащат по операции за хранителни помощи в съответствие с процедурата по член 26, параграф 2.

Член 16

1.   Може да бъде определена коригираща сума за възстановявания при износ в съответствие с процедурата по член 26, параграф 2. Въпреки това, при необходимост, Комисията може да отмени коригиращите суми.

2.   Разпоредбите на първата алинея могат да се прилагат за продукти, изброени в член 1, които се изнасят под формата на стоки, изброени в приложение IV.

Член 17

1.   Възстановяванията при износ за продуктите, посочени в член 1, букви а) и б), се изплащат след представяне на доказателство, че:

а)

продуктите са изцяло получени в Общността по смисъла на член 23 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. за установяване на Митническия кодекс на Общността (11) освен когато се прилага параграф 6 на посочения член;

б)

продуктите са изнесени от Общността;

в)

в случай на диференцирани възстановявания, са достигнали местоназначението, посочено в лицензията или друго местоназначение, за което са определени възстановяванията при износ, без да се засяга буква б) на параграф 2. Въпреки това изключения от това правило могат да бъдат направени в съответствие с процедурата по член 26, параграф 2, при условие че са определени условия, предлагащи други ефективни гаранции.

Могат да бъдат приети допълнителни разпоредби в съответствие с процедурата по член 26, параграф 2.

2.   Не се отпускат възстановявания при износ за ориз, внесен от трети страни и реекспортиран за трети страни освен ако износителят представи доказателство, че:

а)

продуктът, който се изнася, и продуктът, внесен преди това, са един и същи и

б)

митата са събрани, когато стоките са освободени за свободно движение.

В такива случаи възстановяванията при износ за всеки продукт се равняват на събраните мита по вноса, когато тези мита са по-ниски от приложимите възстановявания. Когато събраните мита по вноса са по-високи от приложимите възстановявания, се прилагат тези мита.

Член 18

Гарантира се спазване на количествените ограничения, произтичащи от споразуменията, сключени в съответствие с член 300 от Договора на базата на лицензии за износ, издадени за предвидените референтни периоди, които се прилагат за съответните продукти. По отношение на спазването на задълженията, възникващи по Споразумението за селско стопанство на СТО, краят на референтния период не засяга валидността на лицензиите за износ.

Член 19

Редът и условията за прилагането на настоящия раздел, включващи разпоредби за преразпределение на количества за износ, които не са били възложени или използвани, се приемат в съответствие с процедурата по член 26, параграф 2. Те могат да включват разпоредби, определящи качеството на продуктите с право на възстановявания при износ.

Приложение IV се изменя в съответствие с процедурата, предвидена в член 26, параграф 2.

Раздел III

Общи разпоредби

Член 20

1.   Съветът, заседаващ по предложение на Комисията в съответствие с процедурата за гласуване, предвидена в член 37, параграф 2 от Договора, може да забрани изцяло или частично използването на активно или пасивно усъвършенстване по отношение на продуктите, изброени в член 1, до необходимата степен за правилно функциониране на общата организация на пазара за ориз.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, ако ситуацията, посочена в параграф 1, възникне изключително спешно и пазарът на Общността е нарушен или има тенденция за смущение от режима на активно или пасивно усъвършенстване, Комисията, по молба на държава-членка или по своя собствена инициатива, взема решение за необходимите мерки в съответствие с процедурата, предвидена в член 26, параграф 2. Тя уведомява Съвета и държавите-членки за тези мерки, които са валидни не повече от шест месеца и се прилагат незабавно. Ако Комисията получи молба от държава-членка, тя взема решение по нея до една седмица след получаване на молбата.

3.   Мерките, за които Комисията е взела решение, могат да бъдат отнесени до Съвета от всяка държава-членка в рамките на една седмица от датата, на която са били съобщени. Съветът, с квалифицирано мнозинство, може да потвърди, измени или отмени решението на Комисията.

Ако Съветът не е взел решение в рамките на три месеца от датата, на която решението е било отнесено до него, решението на Комисията се счита за отхвърлено.

Член 21

1.   Общите правила за тълкуването на Комбинираната номенклатура и подробни правила за приложението ѝ се прилагат за тарифната класификация на продуктите, включени в настоящия регламент. Тарифната номенклатура, произтичаща от прилагането на настоящия регламент, включително дефинициите, изброени в приложение I, се включват в Общата митническа тарифа.

2.   Освен ако не е предвидено друго в настоящия регламент или в разпоредби, приети вследствие от него, в търговията с трети страни се забранява:

а)

налагането на всякаква такса с ефект равностоен на вносно мито;

б)

прилагането на всякакво количествено ограничение или мярка с равностоен ефект.

Член 22

1.   Когато котировките или цените на световния пазар за един или повече продукти, изброени в член 1, достигнат ниво, нарушаващо или застрашаващо да наруши предлагането на пазара на Общността и съществува опасност тази ситуация да продължи и да се влошава, могат да бъдат взети подходящи мерки. В случай на спешност тези мерки могат да бъдат взети като защитни мерки.

2.   Редът и условията за прилагането на настоящия член се приемат в съответствие с процедурата по член 26, параграф 2.

Член 23

1.   Ако поради внос или износ пазарът на Общността на един или повече продукти, изброени в член 1, е засегнат или заплашен от сериозни смущения, които има вероятност да изложат на опасност постигането на целите, определени в член 33 от Договора, могат да бъдат приложени необходимите мерки в търговията със страни, които не са членки на СТО, докато тези смущения или заплаха от смущения отпадне.

2.   Ако възникне ситуацията, посочена в параграф 1, Комисията, по искане на държава-членка или по своя собствена инициатива, взема решение за необходимите мерки. Тя уведомява държавите-членки за тези мерки, които се прилагат незабавно. Ако Комисията получи искане от държава-членка, тя взема решение по нея до три работни дни след получаване на искането.

3.   Всяка държава-членка може да отнесе мерките, за които Комисията е взела решение, до Съвета в рамките на три работни дни, след датата на която те са ѝ били съобщени. Съветът се събира незабавно. Той може, като взема решение с квалифицирано мнозинство, да измени или отхвърли въпросната мярка до един месец от датата, на която е бил сезиран.

4.   Разпоредбите, приети съгласно настоящия член, се прилагат с оглед задълженията, възникващи от споразуменията, сключени в съответствие с член 300, параграф 2 от Договора.

ГЛАВА IV

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 24

Освен ако настоящият регламент не предвижда друго, членове 87, 88 и 89 от Договора се прилагат за производството на и търговията с продуктите, изброени в член 1.

Член 25

1.   Държавите-членки и Комисията обменят необходимата информация за прилагането на настоящия регламент и за спазване на международните задължения относно ориза.

2.   Редът и условията, определящи необходимата информация, както и нейното съобщаване и разпространение, се приемат в съответствие с процедурата по член 26, параграф 2.

Член 26

1.   Комисията се подпомага от Управителния комитет по зърнени култури, създаден с член 25 от Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно общата организация на пазара на зърнени култури (12), наричан по-долу „Комитетът“.

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат член 4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Срокът, предвиден в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на един месец.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 27

Комитетът може да разгледа всеки отнесен до него въпрос от председателя му по негова собствена инициатива или по искане на представител на държава-членка.

Член 28

Мерките, които са както необходими, така и оправдани при спешен случай, за да се решат практически и специфични проблеми, се приемат в съответствие с процедурата по член 26, параграф 2.

Тези мерки могат да предвиждат дерогации от някои части на настоящия регламент, но само в такава степен и за такъв срок, колкото е стриктно необходимо.

Член 29

Регламент (ЕО) № 1258/1999 и разпоредбите приети при изпълнението му, се прилагат за понесените разходи от държавите-членки при спазване задълженията по настоящия регламент.

Член 30

Настоящият регламент се прилага по такъв начин, че се отделя необходимото внимание същевременно на целите, определени в член 33 и член 131 от Договора.

ГЛАВА V

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 31

1.   Регламенти (ЕО) № 3072/95 и (ЕО) № 3073/95 се отменят.

Позоваванията на отменените регламенти се считат за позовавания на настоящия регламент и се тълкуват в съответствие с таблицата на съответствията в приложение V.

2.   Могат да бъдат приети преходни мерки в съответствие с процедурата по член 26, параграф 2.

Член 32

1.   От 1 април 2004 г. до 31 юли 2004 г. количествата, които се изкупуват от интервенционните агенции, съобразно член 4 от Регламент (ЕО) № 3072/95, се ограничават на 100 000 тона.

2.   Комисията, на базата на балансов отчет, отразяващ положението на пазара, може да измени количеството, посочено в параграф 1. Прилага се процедурата по член 26, параграф 2.

3.   Редът и условията за прилагането на настоящия член се приемат в съответствие с процедурата по член 26, параграф 2.

Член 33

1.   Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Настоящият регламент се прилага от 2004—2005 пазарна година

с изключение на членове 9 и 32, които се прилагат от 1 април 2004 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 септември 2003 година.

За Съвета

Председател

G. ALEMANNO


(1)  Становище от 5 юни 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ С 208, 3.9.2003 г., стр. 72.

(3)  Становище от 2 юли 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(4)  ОВ L 329, 30.12.1995 г., стр. 18. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 411/2002 на Комисията (ОВ L 62, 5.3.2002 г., стр. 27).

(5)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 336, 23.12.1994 г., стр. 22.

(7)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(8)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 103.

(9)  ОВ L 329, 30.12.1995 г., стр. 33.

(10)  ОВ L 318, 20.12.1993 г., стр. 18. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2580/2000 (ОВ L 298, 25.11.2000 г., стр. 15).

(11)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2700/2000 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 311,12.12.2000 г., стр. 17).

(12)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 78.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Определения

(посочени в член 2, параграф 1, първа алинея)

1.

а)

Неолющен ориз: ориз със запазена обвивка след очукване.

б)

Олющен ориз: ориз, на който е отстранена само обвивката. В обхвата на това определение попадат видове ориз, известни под търговските наименования „кафяв ориз“, „ориз карго“, „ориз лоонзаин“ и „ориз збрамато“.

в)

Полубланширан ориз: ориз, на който е премахната обвивката, част от кълна и целия околоплодник или част от външните му слоеве, но не и вътрешните му слоеве.

г)

Бланширан ориз: ориз, на който са премахнати напълно обвивката, изцяло вътрешните и външни слоеве на перикарпа, целия кълн на ориза при ориз с дълги или средни зърна и поне част от тях при ориз с кръгли зърна, като могат да останат продълговати бели надлъжни бразди върху не повече от 10 % от зърната.

2.

а)

Ориз с кръгли зърна: ориз, чиято дължина на зърната не надвишава 5,2 мм и съотношението дължина/ширина е по-малко от 2.

б)

Ориз със средни зърна: ориз, чиято дължина на зърната е повече от 5,2 мм, но не повече от 6,0 мм и съотношението дължина/ширина е не по-голямо от 3.

в)

Ориз с дълги зърна:

i)

дългозърнест ориз А, ориз, чиято дължина на зърната е по-голяма от 6,0 мм и съотношението дължина/ширина е по-голямо от 2, но по-малко от 3;

ii)

дългозърнест ориз Б, ориз, чиято дължина на зърната е по-голяма от 6,0 мм и чието съотношение дължина/ширина е равно или по-голямо от 3.

г)

Измерване на зърната: измерванията на зърната се правят при бланширан ориз по следния метод:

i)

взема се представителна проба от партидата;

ii)

пресява се пробата, така че да останат само цели зърна, включително неузрелите;

iii)

извършват се две измервания на 100 зърна всяко и се установява среден резултат;

iv)

резултатът се изразява в милиметри, закръглени до един знак след десетичната запетая.

3.

Натрошен ориз: парчета ориз, чиято дължина е по-малка от три четвърти от средната дължина на цялото зърно.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Определение за зърна и натрошени зърна, които не са с ненакърнено качество

(посочено в член 2, параграф 1, втора алинея)

А.   Цели зърна

Зърна, от които е отстранен само част от края независимо от характеристиките, получени на всеки етап от бланширането.

Б.   Подкастрени зърна

Зърна, на които е отстранен целият край.

В.   Натрошени зърна или парчета

Зърна, на които е отстранена част по-голяма от края; натрошени зърна включват:

големи натрошени зърна (части от зърна с дължина не по-малка от половин зърно, но несъставляващи цяло зърно),

средни натрошени зърна (части от зърна с дължина не по-малка от четвърт зърно, но които са по-малки от минималния размер на „големи начупени зърна“),

малки натрошени зърна (парчета зърно по-малки от четвъртинка зърно, но непреминаващи през сито с отвор 1,4 мм),

парчета (малки части или частици зърно, които могат да преминат през сито с отвор 1,4 мм); разцепени зърна (части получени при надлъжно разцепване на зърното) попадат в това определение.

Г.   Зелени зърна

Зърна, които не са напълно узрели.

Д.   Зърна с естествени малформации

Естествена малформация означава малформация независимо дали е наследствена, или не, сравнена с морфологичните характеристики типични за вида.

Е.   Бледи зърна

Зърна, на които поне три четвърти от повърхността изглежда матова и бледа.

Ж.   Зърна, набраздени в червено

Зърна, набраздени надлъжно в червено, с различна интензивност и отсенки, дължащи се на остатъци от перикарпа.

З.   Зърна на точки

Зърна с добре оформен малък тъмен кръг с повече или по-малко равна форма; зърна на петна включват също тези с леки черни набраздявания само по повърхността; набраздяванията и петната не трябва да имат жълт или тъмен ореол.

И.   Зърна на петна

Зърна, които са претърпели на малка част от повърхността си очевидна промяна на естествения си цвят; петната могат да бъдат с различен цвят (черен, червеникав, кафяв); дълбоки черни набраздявания също се считат за петна. Ако цветът на тези петна е достатъчно наситен (черен, розов, червеникавокафяв), за да бъде незабавно видим и ако покриват участък не по-малък от половината зърно, зърната се считат жълти зърна.

К.   Жълти зърна

Зърна, претърпяли изцяло или частично промяна в естествения си цвят и придобили лимонов или портокалово жълт оттенък, освен чрез сушене.

Л.   Кехлибарени зърна

Зърна, претърпяли лека еднообразна промяна в цвета по цялата повърхност, освен чрез сушене; тази промяна променя цвета на зърната до светлокехлибарено-жълт.


ПРИЛОЖЕНИE III

Определение на стандартното качество на неолющения ориз

Неолющеният ориз от стандартно качество трябва да:

а)

бъде с добро качество, което да е подходящо за предлагане на пазара и да няма миризма;

б)

да съдържа най-много 13 % влага;

в)

процентът на бланширания ориз да е 6 3 % от общото тегло (с толеранс от 3 % за натрошени зърна), от които известен процент от теглото заемат бланширани оризови зърна, които са от по-ниско качество:


мътнобели зърна от неолющен ориз под код по КН 1006 10 27 и код по КН 1006 10 98:

1,5 %

мътнобели зърна от неолющен ориз под кодове по КН, различни от код по КН 1006 10 27 и код по КН 1006 10 98:

2,0 %

зърна, които имат червени ленти:

1,0 %

зърна, по които има петна:

0,50 %

зърна, които са зацапани:

0,25 %

жълти зърна:

0,02 %

зърна с цвят на кехлибар:

0,05 %


ПРИЛОЖЕНИE IV

код по КН

Описание

ex 0403

Мътеница, извара и сметана, кисело мляко, кефир и други видове ферментирало или окислено мляко и сметана независимо дали са ароматизирани, или съдържат прибавени плодове, ядки или какао, и независимо дали са концентрирани или съдържат захар или други подсладители:

0403 10

— Кисело мляко:

0403 10 51 до 0403 10 99

— — Ароматизирано или съдържащо добавени плодове, ядки или какао

0403 90

— Други:

0403 90 71 до 0403 90 99

— — Ароматизирано или съдържащо добавени плодове, ядки или какао

ex 1704

Захарни изделия (включително бял шоколад), несъдържащи какао:

1704 90 51 до 1704 90 99

— — Други

ex 1806

Шоколад и други хранителни смеси, съдържащи какао, с изключение на кодове 1806 10, 1806 20 70, 1806 90 60, 1806 90 70 и 1806 90 90

ex 1901

Малцов екстракт; хранителни смеси от брашно, едро смляно брашно, нишесте или малцов екстракт, несъдържащи какао на прах или с тегловно съдържание на какао, непревишаващо 40 % от теглото, изчислено на базата на напълно обезмаслената маса, неупоменати и невключени другаде; хранителни смеси от стоки, попадащи в обхвата на кодове от 0401 до 0404, несъдържащи какао или с тегловно съдържание на какао, непревишаващо 5 % от теглото, изчислено на напълно обезмаслена основа, неупоменати и невключени другаде:

1901 10 00

— Хранителни смеси за малки деца, изнесени за предлагане на дребно в търговската мрежа

1901 20 00

— Смеси и теста за приготвяне на печива, попадащи под код 1905

1901 90

— Други

1901 90 11 до 1901 90 19

— — Малцов екстракт

— — Други:

1901 90 99

— — — Други:

ex 1902

Тестени изделия независимо дали са готвени, или пълнени (с месо или други пълнежи), или приготвени по друг начин, като спагети, макарони, юфка, лазаня, ньочи, равиоли, канелони; кускус независимо дали са готови за консумация1 или не:

1902 20 91

— — — Сготвени

1902 20 99

— — — Други

1902 30

— Други тестени изделия

1902 40 90

— — Други

1904

Готови за консумация храни, получени чрез набухване или печене на зърнени култури или зърнени продукти (например, корнфлейкс); зърнени култури (различни от царевични зърна) под формата на зърна или под формата на люспици (флейкс), или други преработени зърна (с изключение на фино и едро смляно брашно), предварително сготвени или приготвени по друг начин, неупоменати и невключени другаде

ex 1905

Хляб, сладкиши, кейкове, бисквити и други сладкарски произведения независимо дали съдържат какао, или не; нафора; каши от вида, пригодени за фармацевтична употреба; изолаторни лепенки, оризова хартия и други подобни продукти:

1905 90 20

Нафора; каши от вида, пригоден за фармацевтична употреба; изолаторни лепенки, оризова хартия и други подобни продукти

ex 2004

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по друг начин, освен с оцет или оцетна киселина, замразени, различни от продуктите, попадащи в обхвата на код 2006:

— Картофи:

— Други:

2004 10 91

— — — Под формата на фино или едро смляно брашно или люспици (флейкс)

ex 2005

Други зеленчуци, приготвени или консервирани по друг начин, освен с оцет или оцетна киселина, незамразени, различни от продуктите, попадащи в обхвата код 2006:

— картофи:

2005 20 10

— — — Под формата на фино или едросмляно брашно, или люспици (флейкс)

ex 2101

Екстракти, есенции и концентрати от кафе, чай или мате и отвари на базата на тези продукти или на базата на кафе, чай или мате; печена цикория и други печени заместители на кафето, както и екстракти, есенции, и концентрати от тях:

2101 12

— — Отвари на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на кафето:

2101 12 98

— — — Други

2101 20

Екстракти, есенции и концентрати от кафе, чай или мате и отвари на базата на тези екстракти, есенции или концентрати, или на базата на кафе, чай или мате;

2101 20 98

— — — Други

2105 00

Сладолед и други видове ядлив лед независимо дали съдържат какао, или не

2106

Хранителни смеси, неупоменати и невключени другаде:

— Други:

2106 90 10

— — Топени сирена

— — Други:

2106 90 92

— — — Несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза или нишесте или съдържащи, като част от теглото, не повече от 1,5 % млечни мазнини или 5 % захароза или изоглюкоза, или 5 % глюкоза или нишесте

2106 90 98

— — — Други

ex 3505

Декстрини и други видоизменени скорбяли и нишестета (например, предварително желирани или естерифицирани скорбяли); клейове на базата на скорбялите или нишестетата или на декстрини, или на други видоизменени скорбяли, с изключение на скорбялните естери и етери, попадащи в обхвата на код 3505 10 50

ex 3809

Химически агенти за повърхностна обработка; реагенти за бои, ускоряващи оцветяването или фиксирането на багрилните вещества, и други продукти и препарати (например, апретури и стипцовки) от вида, използван в текстилната, хартиената, кожената или сродните им индустрии, неупоменати и невключени другаде:

3809 10

— На базата на скорбялни вещества


ПРИЛОЖЕНИE V

Таблица на съответствията

Регламент (ЕО) № 3072/95

Настоящият регламент

Член 1

Член 1 и член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 6

Член 4

Член 7

Член 5

Член 8

Член 6

Член 4

Член 7

Член 8а

Член 6

Член 8б

Член 7

Член 8в

Член 8

Член 8г

Член 9

Член 8д

Член 9

Член 10

Член 10

Член 5

Член 9

Член 11

Член 11

Член 12

Член 12

Член 13

Членове 14, 15, 16, 17, 18 и 19

Член 14

Член 20

Член 15

Член 21

Член 16

Член 22

Член 17

Член 23

Член 18

Член 19

Член 24

Член 21

Член 25

Член 22

Член 26

Член 23

Член 27

Член 28

Член 24

Член 30

Член 25

Член 31

Член 26

Член 29

Член 32

Член 27

Член 33

Приложение А

Приложение I

Приложение Б

Приложение IV

Приложение В

Приложение V


Регламент (ЕО) № 3073/95

Настоящият регламент

Член 1

Приложение III

Приложение

Приложение II


Top