Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1782

Регламент (EO) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 година относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители и за изменение на Регламенти (EИО) № 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) № 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) 1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) № 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) № 2358/71 и (EО) № 2529/2001

OJ L 270, 21.10.2003, p. 1–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 269 - 337
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 269 - 337
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 269 - 337
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 269 - 337
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 269 - 337
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 269 - 337
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 269 - 337
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 269 - 337
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 269 - 337
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 049 P. 177 - 245
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 049 P. 177 - 245

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; отменен от 32009R0073

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1782/oj

03/ 49

BG

Официален вестник на Европейския съюз

177


32003R1782


L 270/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EO) № 1782/2003 НА СЪВЕТА

от 29 септември 2003 година

относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделски производители и за изменение на Регламенти (EИО) № 2019/93, (EО) № 1452/2001, (EО) № 1453/2001, (EО) № 1454/2001, (EО) 1868/94, (EО) № 1251/1999, (EО) № 1254/1999, (EО) № 1673/2000, (EИО) № 2358/71 и (EО) № 2529/2001

СЪДЪРЖАНИЕ

ДЯЛ I

ОБХВАТ И ДЕФИНИЦИИ

ДЯЛ II

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Глава 1

Кръстосано спазване

Глава 2

Модулация и финансова дисциплина

Глава 3

Система за консултации в земеделието

Глава 4

Интегрирана система за администриране и контрол (ИСАК)

Глава 5

Други общи разпоредби

ДЯЛ III

СХЕМА НА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ

Глава 1

Общи разпоредби

Глава 2

Установяване на сумата

Глава 3

Права на получаване на плащания

Раздел 1

Права на получаване на плащания въз основа на площи

Раздел 2

Права на получаване на плащания при специални условия

Глава 4

Използване на земята по схемата за единно плащане

Раздел 1

Използване на земята

Раздел 2

Права на земи под угар

Глава 5

Регионално прилагане и прилагане по избор

Раздел 1

Регионално прилагане

Раздел 2

Частично прилагане

Раздел 3

Изключвания по избор

Раздел 4

Преход по избор

ДЯЛ IV

ДРУГИ СХЕМИ ЗА ПОМОЩИ

Глава 1

Специална премия за качество за твърдата пшеница

Глава 2

Премия за протеинови култури

Глава 3

Специални плащания за ориза

Глава 4

Плащания на базата на площ за черупкови плодове

Глава 5

Помощи за енергийни култури

Глава 6

Помощи за картофи, произвеждани за картофено нишесте

Глава 7

Премия за млечни продукти и допълнителни плащания

Глава 8

Специални регионални помощи за полски култури

Глава 9

Помощи за семена

Глава 10

Плащане на площ за полските култури

Глава 11

Премии за овце и кози

Глава 12

Плащания за говеждо и телешко месо

Глава 13

Помощ за бобови растения

ДЯЛ V

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на схемите за подпомагане, които изпълняват критериите, заложени в член 1

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Национални тавани, посочени в член 12, параграф 2

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Законови изисквания към управлението, предвидени в членове 3 и 4

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Добри селскостопански и екологични условия, предвидени в член 5

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Съвместими схеми за подпомагане, предвидени в член 26

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Списък на преките плащания във връзка с единното плащане, предвидено в член 33

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Изчисление на референтната сума, предвидена в член 37

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Национални тавани, предвидени в член 41

ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Списък на полските култури, предвидени в член 66

ПРИЛОЖЕНИЕ X

Традиционни зони за производство на твърда пшеница, предвидени в член 74

ПРИЛОЖЕНИЕ XI

Списък на семената, предвиден в член 99

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 36, 37 и член 299, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като взе предвид становището на Комитета за регионите (3),

като има предвид, че:

(1)

Трябва да се установят общи условия за преките плащания по различните схеми за подпомагане на доходите в рамките на Общата селскостопанска политика.

(2)

Пълното изплащане на директни помощи трябва да е свързано със спазване на правила по отношение на селскостопанските земи, селскостопанското производство и дейности. Тези правила трябва да послужат в Общата селскостопанска политика да се включат основни стандарти за околната среда, сигурността на храните, здравето на животните, хуманното отношение към животните и добро селскостопанско и екологично състояние. Ако тези основни стандарти не са спазени, държавите-членки трябва да оттеглят директните помощи изцяло или частично на базата на критерии, които са пропорционални, обективни и градирани. Това оттегляне на помощта следва да се извършва без да се засягат санкциите, които са заложени или в бъдеще бъдат определени по силата на други разпоредби на законодателството на Общността или на националното законодателство.

(3)

С цел да се избегне изоставянето на селскостопанска земя и да се осигури, че тя ще бъде поддържана в добро селскостопанско и екологично състояние, трябва да се въведат стандарти, които може да се базират или не на разпоредби на държавите-членки. Затова е удачно да се създаде обща за Общността рамка, в която държавите-членки да могат да приемат стандарти, като вземат предвид специфичните характеристики на засегнатите области, включително почвено-климатичните условия и съществуващите системи за селско стопанство (използване на земята, периодична смяна на културите, селскостопански практики) и структурата на фермите.

(4)

Тъй като постоянните пасища имат положителен ефект върху околната среда, е удачно да се приемат мерки, които да насърчат поддържането на съществуващите постоянни пасища и да предотвратят превръщането им в обработваема земя.

(5)

С цел да се постигне по-добро равновесие между политическите инструменти, предназначени да насърчават устойчиво селско стопанство и тези предназначени да насърчават развитието на селските райони, трябва да се въведе задължителна система за прогресивно намаление на преките плащания в рамките на цялата Общност за годините от 2005 до 2012. Всички преки плащания над определена сума следва да бъдат намалявани с определен процент през тези години. Спестените средства трябва да бъдат използвани за финансирането на мерки за развитието на селските райони и да се разпределят между държавите-членки на базата на обективни критерии, които следва да бъдат приети. Въпреки това, удачно е да се предвиди определен процент от сумите да остава в държавите-членки, от които произхождат. До 2005 г. държавите-членки могат да продължат да прилагат сегашната модулация по тяхно желание по силата на Регламент (ЕО) 1259/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно установяването на общи правила за схемите за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика (4).

(6)

С цел да се гарантира, че сумите за финансиране на Общата селскостопанска политика (подзаглавие 1а) са съобразени с ежегодните тавани, заложени във финансовата рамка, е удачно да се изработи финансов механизъм, който при необходимост да коригира сумите на преките плащания. Трябва да бъде предвидена корекция на директното подпомагане за случаите, когато прогнозите показват, че сумите по подзаглавие 1а, със сума за евентуално увеличение от 300 милиона евро, ще бъдат надхвърлени за дадена бюджетна година.

(7)

С оглед структурните промени в резултат на премахването на интервенцията при ръжта, е удачно да се заложат преходни мерки за някои райони, където се произвежда ръж, които да бъдат финансирани с част от сумите, генерирани при модулацията.

(8)

С цел да се подпомогнат земеделските производители при спазването на стандартите на съвременното висококачествено селско стопанство, е необходимо държавите-членки да създадат една цялостна система, която да предоставя консултации на пазарните стопанства. Системата за консултации в земеделието трябва да помогне на земеделските производители да осъзнаят по-добре движението на материалните потоци и процесите в стопанството, които се отнасят до околната среда, безопасността на храните, здравето на животните и хуманното отношение към тях, което по никакъв начин не се отразява на задължението и отговорността им да спазват същите тези стандарти.

(9)

С цел да улесни въвеждането на системата за консултации в земеделието, на държавите-членки трябва да бъде предоставен достатъчен срок за създаване на системата. Участието в системата трябва да бъде на доброволни начала за земеделските производители, като предимство се дава на онези, които получават преки плащания на година в размер над определена сума. Поради естеството на съветите, които се дават на земеделските производители, е удачно информацията, получена в процеса на консултациите, да бъде третирана като поверителна, освен в случаите на сериозни нарушения на общностното или националното законодателство.

(10)

Държавите-членки са длъжни, в съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 1258/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (5), да вземат необходимите мерки, за да се уверят, че транзакциите, които се финансират от секция „Гарантиране“ на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), наистина са извършени и са проведени правилно, както и да предотвратяват и да се справят с нередностите.

(11)

С цел да подобри ефективността и полезното действие на механизмите за администриране и контрол, е необходимо да се адаптира системата, установена с Регламент (ЕО) № 3508/92 на Съвета от 27 ноември 1992 г. за изграждане на интегрирана система за администриране и контрол (ИСАК) на някои схеми на Общността за отпускане на помощ (6), с цел да се включи и схемата за единно плащане, схемите за подпомагане на твърдата пшеница, протеиновите култури, енергийните култури, ориза, картофеното нишесте, черупковите плодове, млякото, семената, бобовите растения и специфичните регионални помощи, както и контрола върху правилата за кръстосано спазване, модулацията и системата за консултации в земеделието. Трябва да се предвиди също възможността на по-късен етап да бъдат включени и други схеми за подпомагане.

(12)

За целите на ефективния контрол и за да се предотврати подаването на многократни молби за помощи на различни разплащателни агенции в една и съща държава-членка, всяка държава-членка трябва да създаде единна система за регистриране на земеделските производители, които подават молби за помощи, обект на интегрираната система.

(13)

Различните компоненти на интегрираната система имат за цел по-ефективно администриране и контрол. Следователно, в случаите на общностни схеми, които не се покриват от настоящия регламент, на държавите-членки трябва да бъде разрешено да се възползват от системата, при условие, че действията им не са в противоречие с въпросните разпоредби.

(14)

Поради сложността на системата и големия брой молби, които следва да бъдат обработени, е изключително важно да се използват подходящите технически ресурси и методи за администриране и контрол. В резултат на това, интегрираната система във всяка държава-членка трябва да се състои от компютъризирана база данни, система за идентификация на селскостопанските парцели, молбите от земеделските производители, хармонизирана система за контрол и, при схемата за единното плащане, система за идентификация и регистриране на правата за плащания.

(15)

За да може данните, които са събрани, да бъдат обработени и използвани при проверката на молбите за помощи, е необходимо да се създадат компютъризирани бази данни с много добро приложение, които в частност да направят възможно извършването на кръстосани проверки.

(16)

Идентификацията на селскостопанските парцели е един ключов елемент за правилното прилагане на схемите, свързани с площите. Опитът показва, че съществуващите методи съдържат редица слабости. Следователно, трябва да се вземат мерки за създаването на система за идентификация, при необходимост с помощта на дистанционно проучване.

(17)

С цел опростяване, на държавите-членки трябва да бъде позволено да вземат решение да се подава единна молба за няколко схеми за подпомагане, и ежегодното подаване на молба да се замени с перманентно подаване на молби, което е обект само на ежегодно потвърждение.

(18)

Държавите-членки трябва да могат да използват сумите, които се освобождават в резултат на модулацията за определени допълнителни мерки в рамките на подпомагането на развитието на селските райони, заложено в Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета от 17 май 1999 г., относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) (7).

(19)

Тъй като сумите, които се освобождават в резултат на кръстосаното спазване на условията за помощи не могат да бъдат предвидени достатъчно напред във времето, за да бъдат използвани за допълнителни мерки в рамките на подпомагането на развитието на селските райони, тези суми следва да бъдат превеждани на секция „Гарантиране“ на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, освен един определен процент, който държавите-членки следва да задържат за себе си.

(20)

Плащанията, предоставени по линия на общностните схеми за подпомагане трябва да се извършват от компетентните национални органи на бенефициентите, в рамките на предписани срокове, в пълен размер, и са обект на намаленията, предвидени в настоящия регламент.

(21)

Схемите за подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика предоставят директно подпомагане на доходите, в частност с цел да се осигури добър стандарт на живот на населението в земеделските райони. Тази цел е в тясна връзка с поддържането на селските райони. С цел да се предотврати погрешното разпределение на средствата на Общността, няма да се полагат никакви плащания на земеделските производители, които изкуствено са създали условия, за да получат такива плащания.

(22)

Общите схеми за подпомагане трябва да бъдат пригодени към промените, ако това се налага в рамките на кратки времеви периоди. Следователно, бенефициентите не могат да разчитат, че условията за подпомагане ще останат непроменени, и трябва да бъдат подготвени за възможно преразглеждане на схемите, с оглед развитието на пазара.

(23)

С оглед значителните бюджетни разходи за подпомагането чрез преки плащания, и с цел тяхното влияние да се оцени по-добре, общностните схеми следва да са предмет на подобаваща оценка.

(24)

За да се повиши конкурентноспособността на селското стопанство на Общността и да се насърчи качеството на храните и стандартите за опазване на околната среда, е необходимо да се предвиди намаляване на институционализираните цени на селскостопанските продукти и да се увеличат цените на производство за селските стопанства в Общността. За да се постигнат тези цели и да се насърчи едно по-пазарно ориентирано и устойчиво земеделие, е необходимо да се доведе докрай преминаването от подпомагане на производството към подпомагане на земеделския производител, като се използва система за помощ, отделена от производството за всяко стопанство. И докато отделянето на помощта от производството няма да промени самите суми, които се плащат на земеделските производители, то значително ще увеличи ефективността на помощта за доходите. Следователно, удачно е единното плащане на стопанство да се подчини на условието за спазване на стандартите в областта на околната среда, здравето и хуманното отношение към животните, както и поддържането на стопанството в добро селскостопанско и екологично състояние.

(25)

Тази система трябва да обединява цяла съвкупност от съществуващи плащания, получавани от земеделския производител по линия на различни схеми в едно единствено плащане, определено на базата на предишните плащания през даден референтен период, коригирани, за да се вземе предвид пълното прилагане на мерките, въведени в рамките на План 2000 и промените в сумите на помощта, заложени в настоящия регламент.

(26)

Тъй като ползите от административното опростяване ще се увеличат, ако бъдат включени много сектори, схемата на първо време трябва да включва всички продукти, включени в режима на полските култури, както и бобовите култури, семената, говеждото и телешкото месо и овцете. Ревизираните плащания за ориза и твърдата пшеница и плащанията в млечния сектор също трябва да бъдат включени в схемата, когато реформите в тези сектори са приложени изцяло. Плащанията за картофи за картофено нишесте и за изсушените фуражи също трябва да се включат в схемата, като трябва да се запазят и отделните плащания за преработвателната индустрия.

(27)

Трябва да се изготвят специални правила за конопа, за да се избегне нелегални култури да бъдат скрити сред тези, допустими с право на единното плащане, като по този начин се отразяват неблагоприятно върху общата организация на пазара на коноп. Следователно, трябва да се вземат мерки плащанията на базата на площи да се отпускат само за площи, засети с видове коноп, които дават известна гаранция по отношение на съдържанието на психотропни вещества. Позоваванията на специфичните мерки, заложени в Регламент (ЕО) № 1673/2000 на Съвета от 27 юли 2000 г. относно общата организация на пазарите на лен и коноп за влакно (8), трябва съответно да се коригират.

(28)

С цел да остави на земеделските производители свободата да избират какво да произвеждат на своята земя, включително продукти, за които помощите все още са обвързани с производството, като по този начин се повишава ориентацията към пазара, единното плащане не трябва да бъде зависимо от производството на някакъв конкретен продукт. Въпреки това, с цел да се избегнат нарушенията на конкуренцията, определени продукти трябва да бъдат изключени от производство на земя с право на помощи.

(29)

С цел да се установи сумата, която даден земеделски производител има право да получи по силата на новата схема, е удачно да се изхожда от сумите, които са му били дадени през някакъв референтен период. За да се вземат предвид специфични ситуации, трябва да се създаде национален резерв. Този резерв може също да улесни участието на нови земеделски производители в схемата. Единното плащане трябва да бъде установено на нивото на стопанството.

(30)

Общата сума, която едно стопанство следва да получи, трябва да се раздели на части (права на плащания) и да е обвързана с определен брой хектари с право на помощи, които следва да бъдат определени, с цел да се улесни прехвърлянето на правата за премии. За да бъдат избегнати спекулативни прехвърляния, които водят до натрупването на права на плащане, без те да са покрити от съответстваща селскостопанска база, е удачно при отпускането на помощта да се направи връзка между правата и определен брой хектари с право на помощи, както и възможността да се намали прехвърлянето на права в даден регион. Специални разпоредби трябва да се заложат за помощите, които са директно свързани с площите, като се вземат предвид специфичните условия на оглеждане на овцете и козите.

(31)

За да се гарантира, че общото равнище на подпомагане и права не надхвърля съществуващите бюджетни ограничения на ниво Общност или на национално равнище и, когато е необходимо, на регионално равнище, е удачно да се предвиди националните тавани да се изчисляват като сумата от всички отпуснати средства за една държава-членка за изплащането на помощите по съответната схема за подпомагане, по време на референтния период и като се вземат предвид по-нататъшни корекции. Ако таванът бъде надхвърлен, следва да се прилагат пропорционални намаления.

(32)

С цел да се запази положителният ефект по отношение контрола на предлагането, който произтича от изоставянето на земи под угар, като в същото време се засилва и положителният ефект от опазването на околната среда по силата на новата схема за подпомагане, условията за изоставянето на земи под угар за обработваемите земи следва да се запази.

(33)

С цел гъвкаво да се отговори на специфични ситуации, държавите-членки трябва да имат възможността да определят някакъв баланс между индивидуалните права на плащане и регионалните или националните средни стойности, както и между съществуващите плащания и единното плащане. Трябва да бъде разрешена специфична дерогация от забраната за култивиране на плодове и зеленчуци, включително картофи за директна консумация, за да се избегне в случаите на регионално разграничаване това да доведе до смущения в производството, като в същото време се намалява до минимум всякакво изкривяване на конкуренцията. Нещо повече, с цел да вземе предвид своите специфични селскостопански условия, е удачно да се даде възможност на всяка държава-членка да поиска преходен период за прилагането на схемата на единното плащане, като продължава да спазва таваните на бюджета, фиксирани за схемата на единното плащане. В случаите на много сериозни нарушения на конкуренцията по време на преходния период и с цел да се осигури спазването на международните обвързаности на Общността, е удачно Комисията да може да предприема необходимите мерки за справяне с такива ситуации.

(34)

В случаите на прилагане по избор или преходно прилагане, с цел да се защитят законовите очаквания на земеделските производители, е удачно да се определи дата, преди която държавите-членки трябва да вземат своето решение дали да прилагат схемата на единното плащане. Нещо повече, с цел да се осигури продължаване действието на сегашните режими, следва да бъдат установени определени условия за право на помощи, като на Комисията се оставя правомощието да постанови правилата за приложение.

(35)

За да се запази ролята на производството на твърда пшеница в традиционните производствени области и в същото време да се засили отпускането на помощи за твърдата пшеница, като се спазват някои минимални изисквания за качество, е удачно през един преходен период постепенно да се намали сегашната специфична добавка за твърда пшеница в традиционните области и да се премахне специалната помощ в установените области. Само твърда пшеница, която е подходяща за производството на грис и тестени изделия, трябва да има правото на тези помощи.

(36)

С цел да се засили ролята на богатите на протеини култури и да се стимулира увеличаване на производството на тези култури, е удачно да се предостави допълнителна помощ за земеделските производители, които произвеждат тези култури. За да се осигури правилно прилагане на новата схема, трябва да се установят някои условия за право на помощта. Трябва да се определят максимални гарантирани площи и в случай на превишаване на тези максимални гарантирани площи да се прилагат пропорционални намаления.

(37)

За да се запази ролята на оризопроизводството в традиционните производствени области, е уместно да се предостави допълнителна помощ за производителите на ориз. За да се гарантира правилното прилагане на новата схема, трябва да се установят някои условия за право на помощта. Необходимо е да се установят национални базови площи и в случай, че те бъдат превишени, да се прилагат намаления.

(38)

Следва да се изготвят нови разпоредби за подпомагане производството на черупкови плодове, за да се избегне потенциалното изчезване на това производството в традиционни за това региони и последващите отрицателни последици за околната среда, селските райони, както и отрицателни социални и икономически последици. За да се осигури правилно прилагане на новите разпоредби, трябва да се установят някои условия за право на помощта, включително минимална плътност на дърветата и големина на парцела. С цел да се погрижат за специфични нужди, държавите-членки трябва да имат правото да предоставят допълнителни помощи.

(39)

За да се избегне превишаването на бюджетните разходи, трябва да бъде установена максимална гарантирана площ и да се прилагат пропорционални намаления, ако тази максимална гарантирана площ бъде надвишена, като това се концентрира в държавите-членки, които надвишават своята част от площта. За да се осигури балансирано прилагане в цялата Общност, тази площ трябва да бъде разпределена пропорционално на площите за производство на черупкови плодове в държавите-членки. Площите, които са обект на планове за подобряване, не трябва да бъдат допустими за помощи по силата на новата схема до момента на изтичане действието на плана.

(40)

С цел да се използва успехът на плановете за подобряване в областта на прегрупиране на доставките, държавите-членки могат да обвържат правото на помощта от страна на Общността с членството в организации на производителите. За да се избегнат смущенията, трябва да се осигури плавен преход към новата схема.

(41)

Понастоящем подпомагането на енергийните култури се състои от възможността да се произвеждат индустриални култури на земи под угар. Енергийните култури имат най-голям дял от продукцията, която не е за хранителни нужди, произвеждана на земи под угар. Трябва да се установи специфична помощ за енергийни култури, с цел те да заменят източниците на въглероден диоксид. Следва да се определи максимална гарантирана площ и в случай, че тя е превишена, да се прилагат пропорционални намаления. Разпоредбите следва да бъдат преразгледани след определено време, като се вземе предвид прилагането на инициативата на Общността за биогоривата.

(42)

За да се запази производството на нишесте в традиционните производствени региони и да се признае ролята на производството на картофи в агрономическия цикъл, е удачно да се предостави допълнително плащане за производителите на картофи за нишесте. Нещо повече, доколкото системата за плащания на производителите на картофи за нишесте следва да бъде частично включена в схемата на единното плащане, Регламент (ЕО) № 1868/94 на Съвета от 27 юли 1994 г. за определяне на квотна система за производството на картофено нишесте (9), трябва да бъде изменен.

(43)

Включването на полските култури, говеждото и телешкото месо и овцете разширява схемата на единното плащане и за премиите, които се плащат в най-отдалечените райони и Егейските острови, с цел да се постигне още по-голямо опростяване и да се избегне да се остави да действа една правна и административна рамка само за ограничен брой земеделски производители в тези области. Въпреки това, за да се запази ролята на някои видове производство в тези региони на Общността, е уместно да се даде възможност на държавите-членки да решават, че те нямат нужда да включват тези плащания в схемата на единното плащане. Същата възможност трябва да се прилага за допълнителните плащания в определени региони в Швеция и Финландия, както и по отношение на помощта за семената. В тези случаи, продължаване действието на настоящите режими изисква установяването на определени условия за правото на помощи, като на Комисията се оставя правомощието да установи правилата за прилагане.

(44)

С цел да се улесни преходът от настоящите режими за плащанията за полски култури и премии за глави добитък към новата схема на единното плащане, е удачно да се направят някои промени в сегашните преки плащания в тези сектори.

(45)

Селскостопанската дейност на Азорските острови е силно зависима от производството на мляко. Затова е препоръчително да се поднови и удължи действието на мерките, предвидени в член 23 от Регламент (ЕО) № 1453/2001 на Съвета от 28 юни 2001 г. относно въвеждане на специфични мерки за някои селскостопански продукти за Азорските острови и Мадейра (10), и да се осъществи дерогация за период от шест пазарни години общо, започващи от 1999—2000 година за определени разпоредби от общата организация на пазара на мляко и млечни продукти, по отношение на ограничаване на производството, за да се вземе предвид нивото на развитие и условията за местно производство. През периода на прилагането ѝ, тази мярка трябва да позволи секторът на Азорските острови да продължи да се преструктурира, без да се намесва на пазара на млякото и без да оказва значително влияние на стабилното функциониране на схемата на налозите на ниво Португалия и на ниво Общността.

(46)

Прилагането на схемата за единното плащане на стопанство означава на практика, че програмата за преобразуване на земя, която в момента е засята с полски култури в земя, на която се практикува екстензивно животновъдство в Португалия, предвидена в Регламент (ЕО) № 1017/94 (11), става безпредметно. Следователно Регламент (ЕО) № 1017/94 следва да бъде отменен с влизането в сила на схемата за единно плащане.

(47)

В резултат на горепосочените промени и нови разпоредби, Регламент (ЕИО) № 3508/92 на Съвета, Регламент (ЕО) № 1577/96 на Съвета от 30 юли 1996 г. за въвеждане на специфична мярка по отношение на някои семена от бобови растения (12) и Регламент (ЕО) № 1251/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно установяване на режим за подпомагане на производителите на някои полски култури (13) трябва да бъдат отменени. Регламент (ЕИО) № 1259/1999 също трябва да бъде отменен, с изключение на някои разпоредби, които регламентират специфични преходни режими и режими по избор.

(48)

Специфичните разпоредби за преките плащания в Регламент (ЕИО) № 2358/71 на Съвета от 26 октомври 1971 г., относно общата организация на пазара на семена (14), Регламент (ЕИО) № 2019/93 на Съвета от 19 юли 1993 г. относно въвеждане на специфични мерки за малките острови в Егейско море относно някои селскостопански продукти (15), Регламент (ЕО) № 1254/1999 на Съвета от 17 май 1999 г., относно общата организация на пазара на телешко и говеждо месо (16), Регламент (ЕО) № 1452/2001 на Съвета от 28 юни 2001 г. относно определяне на специфични мерки за някои земеделски продукти за френските отвъдморски департаменти (17), Регламент (ЕО) № 1454/2001 на Съвета от 28 юни 2001 г. относно въвеждане на специфични мерки за някои селскостопански продукти за Канарските острови (18), и Регламент (ЕО) № 2529/2001 на Съвета от 19 декември 2001 г. относно общата организация на пазара на овче месо и козе месо (19), по същество са загубили своя смисъл и затова следва да бъдат отменени.

(49)

При влизането в сила на настоящия регламент Общността се състои от 15 държави-членки. Като има предвид, че по силата на Договора за присъединяване от 2003 г. присъединяването на новите държави-членки трябва да стане факт на 1 май 2004 г., настоящият регламент следва да бъде коригиран в съответствие с процедурите, предвидени в този договор, с цел регламентът да стане приложим и за новите държави-членки.

(50)

Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяването на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (20),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ОБХВАТ И ДЕФИНИЦИИ

Член 1

Обхват

Настоящият регламент установява:

общи правила за преките плащания по линия на схеми за подпомагане на доходите в рамките на Общата селскостопанска политика, които се финансират от секция „Гарантиране“ на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), освен тези предвидени в Регламент (ЕО) № 1257/1999;

подпомагане на доходите на земеделските производители (наричано по-нататък „схема на единно плащане“);

схеми за подпомагане на земеделските производители, произвеждащи твърда пшеница, протеинови култури, ориз, черупкови плодове, енергийни култури, картофи за нишесте, мляко, семена, полски култури, овче месо и козе месо, телешко и говеждо месо и бобови растения.

Член 2

Дефиниции

За целите на настоящия регламент се прилагат следните дефиниции:

а)

„земеделски производител“ е физическо или юридическо лице, или група физически или юридически лица, независимо какъв статут се предоставя на тази група и на нейните членове от националното законодателство, чието стопанство се намира на територията на Общността, както е посочено в член 299 на Договора и който упражнява селскостопанска дейност,

б)

„стопанство“ е всяка производствена единица, управлявана от един земеделски производител, намираща се на територията на една държава-членка,

в)

„селскостопанска дейност“ е производството, развъждането или отглеждането на селскостопански продукти, включително прибирането на реколтата, доенето, размножаването на животните и отглеждането на животни за селскостопански цели или поддържането на земята в добро селскостопанско и екологично състояние, както е определено в член 5,

г)

„пряко плащане“ е плащане, което се отпуска директно на земеделските производители по силата на схема за подпомагане на доходите, посочена в приложение I,

д)

„плащания през дадена календарна година“ или „плащания през референтния период“ са плащанията, отпуснати или които трябва да бъдат отпуснати за въпросната година или въпросните години, включително всички плащания за други периоди, които започват през тази календарна година или тези календарни години,

е)

„селскостопански продукти“ са продуктите, изброени в приложение I на Договора, включително памук, но с изключение на продуктите от риболова.

ДЯЛ II

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА 1

КРЪСТОСАНО СПАЗВАНЕ

Член 3

Основни изисквания

1.   Земеделски производител, който получава преки плащания, трябва да спазва законоустановените изисквания за управление, посочени в приложение III, съобразно графика, определен в това приложение, и придържайки се към доброто селскостопанско и екологично състояние, определено в член 5.

2.   Компетентният национален орган предоставя на земеделския производител списък със законоустановените изисквания за управление и условията за добро селскостопанско и екологично състояние, които той трябва да спазва.

Член 4

Законоустановени изисквания за управление

1.   Законоустановените изисквания за управление, посочени в приложение III, се определят от законодателството на Общността в следните области:

обществено здравеопазване, здраве на животните и растително здраве,

околна среда,

хуманно отношение към животните.

2.   Актовете, предвидени в приложение III, се прилагат в рамките на настоящия регламент съобразно версията, според последните изменения, а за директивите, така както се прилагат от държавите-членки.

Член 5

Добро селскостопанско и екологично състояние

1.   Държавите-членки следят цялата селскостопанска земя и особено земята, която вече не се използва за целите на производството, да се поддържа в добро селскостопанско и екологично състояние. Държавите-членки определят на национално или на регионално равнище минимални изисквания за добро селскостопанско и екологично състояние, на базата на рамката, определена в приложение IV, и като вземат предвид специфичните характеристики на засегнатите площи, включително почвено-климатични условия, съществуващите системи за селско стопанство и структурата на фермите. Това следва да се прави без да се засягат стандартите за добри селскостопански практики, както се прилагат в контекста от Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета и без да се засягат агроекологичните мерки, прилагани на равнище над това за добрите селскостопански практики.

2.   Държавите-членки следят земя, която е била заета от постоянни пасища в периода, за който е подадено молбата за помощ за 2003 г., да продължава да се поддържа като заета от постоянни пасища.

Въпреки това една държава-членка може, в надлежно обосновани случаи, да поиска дерогация от първата алинея при условие, че предприема действия, за да предотврати значително намаляване на общата площ на постоянните пасища.

Първата алинея не се отнася до земите, които са били заети от постоянни пасища и които следва да бъдат залесени, ако едно такова залесяване е съвместимо с околната среда и като се изключат насажденията за коледни елхи и бързорастящи видове за краткосрочно отглеждане.

Член 6

Намаляване на плащания или изключване от право на плащания

1.   Когато не са спазени задължителните условия за управление и условията за добро селскостопанско и екологично състояние, в резултат от действие или бездействие, за които е пряко отговорен даден земеделски производител, общата сума на преките плащания, които следва да се дадат за календарната година, за която неспазването е било установено, и след прилагане на членове 10 и 11, се намалява или не се изплаща, в съответствие с подробните правила, определени в член 7.

2.   Намаленията или изключването от плащания, посочени в параграф 1, се прилагат само ако неспазването се отнася до:

а)

дадена селскостопанска дейност или

б)

селскостопанска земя в стопанството, включително парцелите земя под угар.

Член 7

Подробни правила за намаляване на плащания или изключване от плащания

1.   Подробни правила за намаленията и изключването от плащания, посочени в член 6, се приемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 144, параграф 2. В този контекст се вземат предвид сериозността, степента, постоянството и повторяемостта на установените неспазвания, както и критериите, посочени в параграфи 2, 3 и 4 на настоящия член.

2.   В случай на небрежност процентът на намаления не надхвърля 5 %, а в случаите на повторно неспазване –15 %.

3.   В случай на умишлено неспазване, процентът на намалението по принцип не може да бъде по-малко от 20 % и може да достигне дотам, че земеделският производител да бъде изцяло изключен от една или повече схеми за подпомагане и това да се прилага за една или няколко календарни години.

4.   При всички случаи, общата сума на намаленията и изключването от помощи за една календарна година не може да е по-голяма от общата сума, предвидена в член 6, параграф 1.

Член 8

Преглед

В срок най-късно до 31 декември 2007 г., Комисията представя доклад за прилагането на системата от кръстосано спазване, при необходимост, придружен от съответните предложения, с оглед изменения в списъка на законоустановените изисквания за управление в приложение III.

Член 9

Суми в резултат на кръстосано спазване

Сумите, освободени в резултат на прилагането на настоящата глава, се превеждат на секция „Гарантиране“ на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието. Държавите-членки могат да задържат за себе си 25 % от тези суми.

ГЛАВА 2

МОДУЛАЦИЯ И ФИНАНСОВА ДИСЦИПЛИНА

Член 10

Модулация

1.   Всички суми за преки плащания, които трябва да се отпускат на един земеделски производител за дадена календарна година в определена държава-членка, се намаляват за всяка година до 2012 със следните проценти:

За 2005 г.: 3 %,

За 2006 г.: 4 %,

За 2007 г.: 5 %,

За 2008 г.: 5 %,

За 2009 г.: 5 %,

За 2010 г.: 5 %,

За 2011 г.: 5 %,

За 2012 г.: 5 %.

2.   Сумите, които се образуват в резултат на прилагането на намаленията в параграф 1, след като от тях се извадят общите суми, предвидени в приложение II, се предоставят на разположение като допълнително подпомагане от Общността за мерки по програмиране на развитието на селските райони, финансирани от секция „Гарантиране“ на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1257/1999.

3.   Сумата, съответстваща на един процентен пункт, се преразпределя на държавата-членка, където съответните суми са били генерирани. Останалата сума се разпределя на засегнатите държави-членки, в съответствие с процедурата, определена в член 144, параграф 2, въз основа на следните критерии:

селскостопанска площ,

заетост в селското стопанство,

брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението, изразен в покупателна способност.

Въпреки това, всяка една държава-членка получава най-малко 80 % от общите суми, които са били генерирани вследствие на модулация на територията на тази държава-членка.

4.   Чрез дерогация от втората алинея на параграф 3, ако в една държава-членка процентното съотношение на ръжта като част от общото производство на зърнени култури надвишава 5 % средно за периода 2000—2002 г., и ако процентното съотношение към общото производство на ръж в Общността надвиши 50 % за същия период, най-малко 90 % от средствата, генерирани вследствие модулацията в тази държава-членка, се преразпределят на същата тази държава-членка до 2013 г. включително.

В такъв случай, без да се засяга възможността, описана в член 69, най-малко 10 % от сумата, разпределена на въпросната държава-членка, се предоставят на разположение за финансиране на мерки, посочени в параграф 2 на настоящия член, прилагани на територията на регионите, където се произвежда ръж.

За целите на настоящия параграф, „зърнени култури“ са зърнените култури, предвидени в приложение IX.

5.   Параграф 1 не се прилага за преките плащания, които се дават на земеделските производители от френските отвъдморски департаменти, от Азорските острови и от островите Мадейра, както и тези от Канарските и Егейските острови.

Член 11

Финансова дисциплина

1.   От бюджета за 2007 г., с цел да се гарантира, че сумите за финансиране на Общата селскостопанска политика по подзаглавие 1а (пазарни мерки и директни помощи) са съобразени с ежегодните тавани, определени с решението на представителите на държавите-членки, на среща в рамките на Съвета на 18 ноември 2002 г. относно Заключенията от срещата на Европейския съвет в Брюксел на 24 и 25 октомври 2002 г., корекции на преките плащания се извършват, когато прогнозите показват, че сумите по подзаглавие 1а, предвид един марж от 300 милиона EUR по-малко от очакваните суми и преди прилагането на модулацията, предвидена в член 10, параграф 2, бъдат надхвърлени за дадена бюджетна година. Това се прилага без да се засяга финансовата рамка за периода 2007—2013 г.

2.   След предложение от страна на Комисията, представено най-късно до 31 март на съответната календарна година, за която се отнасят корекциите в параграф 1, Съветът определя промените най-късно до 30 юни на съответната календарна година, за която се отнасят корекциите.

Член 12

Допълнителна сума на помощта

1.   На земеделските производители, които получават преки плащания по силата на настоящия регламент, се отпуска допълнителна сума като помощ.

Допълнителната сума на помощта се равнява на сумата, която се получава в резултат на прилагането на процентните намаления за съответната календарна година по силата на член 10 до първите 5 000 EUR или по-малко от директните помощи.

2.   Общият сбор на допълнителните суми на помощта, които могат да бъдат дадени в една държава-членка за дадена календарна година, не трябва да надвишава таваните, посочени в приложение II. При необходимост държавите-членки прилагат коригиране с процентно линейно намаление на допълнителните суми на помощта, с цел да се спазят таваните, посочени в приложение II.

3.   Допълнителната сума на помощта не е предмет на намаленията, предвидени в член 10.

4.   Считано от бюджета за 2007 г., в съответствие с процедурата, посочена в член 144, параграф 2, Комисията преразглежда таваните, посочени в приложение II, с цел да се вземат предвид структурните промени в стопанствата.

ГЛАВА 3

СИСТЕМА ЗА КОНСУЛТАЦИИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Член 13

Система за консултации в земеделието

1.   В срок до 1 януари 2007 г. държавите-членки създават система за консултации за земеделските производители по въпросите на управлението на земята и на стопанствата (наричана по-нататък „система за консултации в земеделието“), която се управлява от един или повече определени държавни органи или частни субекти.

2.   Дейността по предоставяне на консултации обхваща най-малко законоустановените изисквания за управление и условията за добро селскостопанско и екологично състояние, посочени в глава I.

Член 14

Условия

1.   Земеделските производители могат да участват в системата за консултации в земеделието на доброволни начала.

2.   Държавите-членки дават предимство на земеделските производители, които получават преки плащания в размер на повече от 15 000 EUR годишно.

Член 15

Задължения на одобрените частни субекти и определените държавни органи

Без да се засяга националното законодателство по отношение на обществения достъп до документи, държавите-членки следят частните субекти и определените държавни органи, посочени в член 13, да не разпространяват лична или индивидуална информация и данни, които са получили в процеса на консултациите, на лица, различни от земеделския производител, който управлява въпросното стопанство, освен когато в процеса на работа е установена някаква нередност или нарушение, за което съществува задължение, записано в Общностното или националното законодателство, да бъдат уведомени държавните органи на власт, в частност в случаите на престъпления.

Член 16

Преглед

Най-късно до 31 декември 2010 г., Комисията представя доклад за прилагането на системата за консултации в земеделието, при необходимост придружен от съответните предложения, с оглед системата да стане задължителна.

ГЛАВА 4

ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ

Член 17

Обхват

Всяка държава-членка създава интегрирана система за администриране и контрол, наричана по-долу „интегрираната система“.

Интегрираната система се прилага за схемите за подпомагане, предвидени в дялове III и IV на настоящия регламент и по член 2а от Регламент (ЕО) № 1259/1999.

Доколкото това е необходимо тя се прилага също за управлението и контрола на правилата, установени в глави 1, 2 и 3.

Член 18

Елементи на интегрираната система

1.   Интегрираната система се състои от следните елементи:

а)

компютъризирана база данни,

б)

система за идентификация на селскостопанските парцели,

в)

система за идентификация и регистрация на правата за плащане, посочени в член 21,

г)

молби за помощи,

д)

интегрирана система за контрол,

е)

единна система за регистриране самоличността на всеки земеделски производител, който подава молба за помощ.

2.   При прилагане на членове 67, 68, 69, 70 и 71, интегрираната система се състои от система за идентификация и регистрация на животните, създадена в съответствие с Директива 92/102/ЕИО (21) и Регламент (ЕО) № 1760/2000 (22).

Член 19

Компютъризирана база данни

1.   Компютъризираната база данни отчита, за всяко земеделско стопанство, данните, получени от молбите за помощи.

Тази база данни позволява, по-специално, да се правят директни и незабавни консултации чрез компетентния орган на държавата-членка за данните, отнасящи се до съответната календарна година и/или пазарна година, считано от 2000 г.

2.   Държавите-членки могат да създават и децентрализирани бази данни, при условие, че те и административните процедури за регистриране и достъп до данните са създадени по еднакъв начин на цялата територия на държавата-членка и са съвместими една с друга, така че да могат да се извършват кръстосани проверки.

Член 20

Система за идентификация на селскостопанските парцели

Системата за идентификация на селскостопанските парцели се създава на базата на карти или документи от поземлените регистри или други картографски препратки. Използваните техники се основават на компютъризираната географска информационна система, включително за предпочитане въздушни или космически ортогонални изображения, с един хомогенен стандарт, който да гарантира точност, равна поне на картографската и в мащаб 1:10 000.

Член 21

Система за идентификация и регистрация на правата на получаване на плащания

1.   Системата за идентификация и регистрация на правата на плащания се създава така, че да позволява проверки на правата и кръстосани проверки със молбите за помощи и системата за идентификация на селскостопанските парцели.

2.   Тази система позволява, по-специално, да се правят директни и незабавни консултации, чрез компетентния орган на държавата-членка, за данните, отнасящи се най-малко до предишните три поредни календарни години и/или пазарни години.

Член 22

Молби за помощи

1.   Всяка година земеделският производител подава молба за преки плащания, обект на интегрираната система, като посочва при необходимост:

всички обработваеми парцели в стопанството,

броя и размера на правата на плащания,

всякаква друга информация, определена в настоящия регламент или от въпросната държава-членка.

2.   Всяка държава-членка може да реши молбата за помощи да съдържа само промените по отношение на молбата, подадена предишната година. Всяка държава-членка разпространява предварително отпечатани формуляри, които се базират на площите, определени предишната година с графичен материал на тези площи.

3.   Всяка държава-членка може да реши единна молба за помощи да обхваща няколко или всички схеми за подпомагане, изброени в приложение I или други схеми за подпомагане.

Член 23

Проверка на условията за допустимост

1.   Държавите-членки провеждат административни проверки по молбите за помощи, включително проверка на допустимите площи и съответстващите им права за получаване на плащания.

2.   Административните проверки се допълват от система за контрол на място на допустимостта на правото на помощ. За тази цел, държавите-членки съставят план за избиране на представителна извадка от земеделски стопанства.

Държавите-членки могат да използват дистанционно проучване за проверки на място на селскостопанските парцели.

3.   Всяка държава-членка определя органа на власт, който отговаря за координиране на проверките, определени в настоящата глава.

Когато държавата-членка възложи на специализирани агенции или предприятия част от работата по настоящата глава, определеният орган на власт запазва контрола и отговорността за тази работа.

Член 24

Намалявания на помощта или изключване от помощи

1.   Без да се засягат намаленията и изключването от помощи, посочени в член 6 на настоящия регламент, когато се установи, че земеделският производител не спазва условията на допустимост на правото на помощи, предвидено в настоящия регламент или в член 2а от Регламент (ЕО) № 1259/1999, плащането или част от плащането, което е било предоставено или следва да бъде предоставено и за което не са спазени условията за допустимост, подлежи на намаления или изключване от помощи, които се определят в съответствие с процедурата, определена в член 144, параграф 2 на настоящия регламент.

2.   Процентът на намалението следва да градира в зависимост от сериозността, степента, постоянството и повторяемостта на установените неспазвания и може да достигне до пълно изключване на земеделския производител от една или повече схеми за подпомагане за една или повече календарни години.

Член 25

Контрол на кръстосаното спазване

1.   Държавите-членки извършват проверки на място, за да проверят дали земеделският производител спазва задълженията си, предвидени в глава 1.

2.   Държавите-членки могат да използват своите съществуващи системи за администриране и контрол, за да осигурят спазването на законоустановените изисквания за управление и условията за добро селскостопанско и екологично състояние, посочени в глава 1.

Тези системи и по-точно системата за идентификация и регистрация на животните, създадена в съответствие с Директива 92/102/ЕИО и Регламент (ЕО) № 1760/2000, трябва да бъдат съвместими, по смисъла на член 26 на настоящия регламент, с интегрираната система.

Член 26

Съвместимост

За целите на прилагането на схемите за подпомагане, изброени в приложение V, държавите-членки следят процедурите за администриране и контрол, които се прилагат към тези схеми, да са съвместими с интегрираната система по отношение на следните елементи:

а)

компютъризираната база данни;

б)

системите за идентификация на селскостопанските парцели;

в)

административните проверки.

За тази цел тези системи трябва да се създадат така, че да позволят безпроблемно и без всякакви конфликти общото им функциониране или обмена на данни между тях.

Държавите-членки могат, за целите на приложението на общностни или национални схеми за подпомагане, с изключение на изброените в приложение V, да включват в своите процедури за администриране и контрол един или повече компоненти на интегрираната система.

Член 27

Информация и проверки

1.   Комисията е постоянно информирана за приложението на интегрираната система.

Тя организира размяна на становища по този въпрос с държавите-членки.

2.   След като своевременно информират заинтересованите компетентни органи, упълномощени представители, посочени от Комисията, могат да извършват:

всякакви прегледи или контрол, отнасящи се до мерките, предприети с цел да се създаде и прилага интегрираната система,

проверки в специализираните агенции и фирми, посочени в член 23, параграф 3.

Длъжностни лица от заинтересованата държава-членка също могат да участват в проверки от този вид. Правомощията за проверки не накърняват прилагането на разпоредбите на националното законодателство, които запазват някои действия за длъжностни лица, специално определени от националното законодателство. Длъжностните лица, посочени от Комисията, не участват по-специално в посещения по домовете или в официалните разпити на заподозрени лица по националното законодателство на държавата-членка. Въпреки това те имат достъп до информацията, получена по този начин.

3.   Без да се засягат отговорностите на държавите-членки за въвеждането и прилагането на интегрираната система, Комисията може да потърси помощта на специализирани органи или лица, с цел да улесни създаването, контрола и използването на интегрираната система преди всичко, за да се предоставят на компетентните органи на власт в държавите-членки технически съвети, ако те ги поискат.

ГЛАВА 5

ДРУГИ ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 28

Плащания

1.   Освен когато друго е предвидено в настоящия регламент, плащанията по схемите за подпомагане, изброени в приложение I, се извършват изцяло в полза на бенефициентите.

2.   Плащанията се извършват веднъж годишно през периода от 1 декември до 30 юни на следващата календарна година.

Въпреки това допълнителната сума на помощта, посочена в член 12, се изплаща най-късно до 30 септември на календарната година, следваща въпросната календарна година.

3.   Чрез дерогация от параграф 2 на настоящия член и в съответствие с процедурата, установена в член 144, параграф 2, Комисията може:

а)

да продължи периода на извършване на плащанията, посочени в член 5, параграф 1 от Регламент 133/66/ЕИО на Съвета от 22 септември 1966 г. относно създаването на обща организация на пазара на масла и мазнини (23);

б)

да предвиди авансови плащания;

в)

да разреши на държавите-членки, в зависимост от бюджетната обстановка, да извършват преди 1 декември авансови плащания в региони, където поради извънредни обстоятелства земеделските производители изпитват сериозни финансови затруднения:

в размер до 50 % от плащанията,

или

в размер до 80 % от плащанията, в случай че авансовите плащания вече са осигурени.

Член 29

Ограничения за плащане

Без да се засягат всякакви специфични разпоредби в отделните схеми за подпомагане, не се извършват никакви плащания в полза на бенефициенти, за които е установено, че изкуствено са създали условията за получаването на такива плащания с оглед да получат облаги в противоречие с целите на въпросната схема за подпомагане.

Член 30

Преразглеждане

Схемите за подпомагане, изброени в приложение I, се прилагат без да се засяга възможният преглед във всеки един момент, с оглед на пазарните развития и бюджетната ситуация.

Член 31

Оценка

С цел да се оцени тяхната ефективност, плащанията по схемите за подпомагане, изброени в приложение I, са обект на процедура за оценяване на техния ефект по отношение на целите им и за анализ въздействието им върху съответните пазари.

Член 32

Интервенция по Регламент (ЕО) № 1258/1999

Схемите за подпомагане, изброени в приложение I, се считат за „интервенция“, по смисъла на член 1, параграф 2, буква б) и член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1258/1999.

ДЯЛ III

СХЕМА НА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ

ГЛАВА 1

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 33

Допустимост до право на помощи

1.   Земеделските производители имат достъп до схемата за единно плащане при условие, че:

а)

им е било отпуснато плащане през референтния период, посочен в член 38 по линия на поне една от схемите за подпомагане, изброени в приложение VI или

б)

са получили стопанството или част от стопанството по силата на наследяване или предварително наследяване от земеделски производител, който е отговарял на условията, посочени в буква а) или

в)

са получили право на плащане от националния резерв или по силата на прехвърляне.

2.   Ако земеделски производител, получил пряко плащане през референтния период, промени правния си статут или наименование през този период или до 31 декември на годината, предхождаща тази на прилагането на схемата на единно плащане, той има достъп до схемата на единно плащане при същите условия като този, който първоначално е управлявал стопанството.

3.   В случай на сливания през референтния период или не по-късно от 31 декември на годината, предхождаща тази на прилагането на схемата на единно плащане, земеделският производител, който управлява новосъздаденото стопанство, има достъп до схемата на единно плащане при същите условия като земеделският производител, който първоначално е управлявал стопанството.

В случай на разделяния през референтния период или не по-късно от 31 декември на годината, предхождаща тази на прилагането на схемата на единно плащане, земеделските производители, които управляват новосъздадените стопанства, имат достъп до схемата на единно плащане при същите условия като земеделския производител, който първоначално е управлявал стопанството.

Член 34

Молба

1.   През първата година на прилагане на схемата на единно плащане, компетентният орган в държавата-членка изпраща формуляри на молби на земеделските производители, посочени в член 33, параграф 1, буква а), в които се посочва:

а)

сумата, предвидена в глава 2 (наричана по-нататък „референтно количество“);

б)

броя на хектарите, посочени в член 43;

в)

броя и стойността на правата за плащания, както са определени в глава 3.

2.   Земеделските производители изпращат молбите си за участие в схемата на единно плащане до дата, определена от държавите-членки, но не по-късно от 15 май.

Въпреки това Комисията, в съответствие с процедурата, предвидена в член 144, параграф 2, може да разреши датата 15 май да бъде отложена за някои определени зони, където поради изключителни климатични особености нормалните дати са на практика неприложими.

3.   Освен в случаите на непреодолима сила и при извънредни обстоятелства, по смисъла на член 40, параграф 4 не се дават права на плащания на земеделските производители, посочени в член 33, параграф 1, букви а) и б), и на тези, които получават права за плащания от националния резерв, ако те не са подали молба по схемата на единно плащане в срок до 15 май през първата година от прилагането на схемата на единно плащане.

Сумите, съответстващи на непредоставените права, се връщат обратно в националния резерв, посочен в член 42 и са на разположение за преразпределение в срок до дата, определена от държавите-членки, но не по-късно от 15 август на първата година от прилагането на схемата на единно плащане.

Член 35

Двойно подаване на молби

Площта, съответстваща на броя на хектарите с право на помощи, определени в член 44, параграф 2, за която е подадена молба за единно плащане, може да бъде обект на молба за всякакво друго пряко плащане, както и за всяка друга помощ, необхваната от настоящия регламент, освен когато изрично е разпоредено друго.

Член 36

Плащане

1.   Помощ по схемата на единно плащане се изплаща по силата на правата на плащания, определени в глава 3, заедно с равен брой хектари, даващи право на помощ, определени в член 44, параграф 2.

2.   Държавите-членки могат да решат да комбинират плащанията по схемата на единно плащане с плащанията по всякакви други схеми за подпомагане.

ГЛАВА 2

УСТАНОВЯВАНЕ НА СУМАТА

Член 37

Изчисляване на референтната стойност

1.   Референтната стойност е средната аритметична стойност за общите суми на плащанията за последните три години, отпуснати на даден земеделски производител по схемите за подпомагане, посочени в приложение VI, изчислени и коригирани в съответствие с приложение VII, за всяка календарна година на референтния период, посочен в член 38.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, когато един земеделски производител започне селскостопанска дейност по време на референтния период, средната аритметична стойност се базира на плащанията, които е получил за календарната година или календарните години, през които е упражнявал селскостопанска дейност.

Член 38

Референтен период

Референтният период включва календарните 2000, 2001 и 2002 години.

Член 39

Прилагане на модулация и кръстосано спазване, определени в Регламент (ЕО) № 1259/1999

В случаите на прилагане на членове 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 1259/1999 по време на референтния период, сумите, посочени в приложение VII, са тези, които биха били отпуснати преди прилагането на гореспоменатите членове.

Член 40

Случаи, пораждащи затруднения

1.   Чрез дерогация от член 37, всеки земеделски производител, чието производство е силно засегнато по време на референтния период от непреодолима сила или извънредни обстоятелства, възникнали преди или по време на същия този референтен период, могат да поискат референтната им сума да се изчислява на базата на календарната година или календарните години през референтния период, които не са били засегнати от непреодолима сила или извънредни обстоятелства

2.   Ако целият референтен период е бил засегнат от непреодолима сила или извънредни обстоятелства, държавата-членка изчислява референтното количество на базата на периода от 1997 до 1999 г. В този случай, параграф 1 се прилага mutatis mutandis.

3.   За всички случаи на непреодолима сила или извънредни обстоятелства, със съответните доказателства, които са задоволителни за компетентния орган, засегнатият земеделски производител информира компетентния орган в писмен вид в срок, определен от всяка държава-членка.

4.   Случаи на непреодолима сила или извънредни обстоятелства се признават от компетентния орган например при:

а)

смърт на земеделския производител;

б)

дългосрочна професионална нетрудоспособност на земеделския производител;

в)

сериозно природно бедствие, което се е отразило сериозно на земеделската земя в стопанството;

г)

разрушение в резултат на бедствие на селскостопанските сгради за животните в стопанството;

д)

епизоотична ситуация, засегнала част от или всичките селскостопански животни на земеделския производител.

5.   Параграфи 1, 2 и 3 на настоящия член се прилагат, mutatis mutandis, за земеделски производители, които през референтния период са имали агроекологични задължения, в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2078/92 (24) и Регламент (ЕО) № 1257/1999.

В случаите, при които задълженията обхващат както референтния период, така и периода, посочен в параграф 2 на настоящия член, държавите-членки определят, на базата на обективни критерии и по такъв начин, че да се осигури равнопоставеното третиране на земеделските производители и да се избегнат нарушения на пазара и в областта на конкуренцията, референтната сума в съответствие с подробни правила, които следва да бъдат приети от Комисията, в съответствие с процедурата, установена в член 144, параграф 2.

Член 41

Таван

1.   За всяка държава-членка сумата от референтните количества не трябва да надвишава националния таван, посочен в приложение VIII.

2.   При необходимост държавите-членки прилагат процент на линейно намаление на референтните количества, с цел да се осигури спазването на този таван.

Член 42

Национален резерв

1.   Държавите-членки, след всички възможни намаления по силата на член 41, параграф 2, прилагат процент на линейно намаление на референтните количества, с цел да се създаде национален резерв. Това намаление не трябва да надвишава 3 %.

2.   Националният резерв включва освен това разликата между тавана, посочен в приложение VIII, и сумата от референтните количества, които следва да бъдат отпуснати на земеделските производители по схемата на единно плащане, преди намалението, посочено във второто изречение на параграф 1.

3.   Държавите-членки могат да използват националния резерв, за да отпускат, приоритетно, референтни количества на земеделски производители, започнали селскостопанска дейност след 31 декември 2002 г., или през 2002 г., но без да получават преки плащания за тази година, в съответствие с обективни критерии и по такъв начин, че да се осигури равно третиране на земеделските производители и да се избегнат нарушения на пазара и в областта на конкуренцията.

4.   Държавите-членки използват националния резерв за целите на създаването, в съответствие с обективни критерии и по такъв начин, че да се осигури равно третиране на земеделските производители и да се избегнат нарушения на пазара и конкуренцията, на референтни количества за земеделски производители в специфична ситуация, която следва да бъде дефинирана от Комисията, в съответствие с процедурата, установена в член 144, параграф 2

5.   Държавите-членки използват националния резерв за целите на създаването, в съответствие с обективни критерии и по такъв начин, че да се осигури равно третиране на земеделските производители и да се избегнат нарушения на пазара и конкуренцията, на референтни количества за земеделски производители, които се намират в райони, подлежащи на програми за преструктуриране и/или програми за развитие, които са свързани с един или друг аспект на публичната интервенция, с цел да се предотврати изоставянето на земята и/или с цел да се компенсират специфични неблагоприятни фактори за земеделските производители в тези райони.

6.   При прилагането на параграфи 3 и 5, държавите-членки могат да увеличат цената на единица, в рамките на средната за региона цена на правата и/или на броя на правата, които се разпределят на земеделските производители.

7.   Държавите-членки правят процентно линейно намаление на правата в случаите, в които техният национален резерв не е достатъчен да покрие случаите по параграфи 3 и 4.

8.   Освен в случаите на прехвърляне по силата на действително или предварително наследяване и като изключение от член 46, правата, които са били предоставени от националния резерв, не могат да бъдат прехвърляни за период от пет години, като се започне от момента на тяхното разпределение.

Чрез дерогация от член 45, параграф 1, всички права на плащания, които не са били използвани през нито една от годините от петгодишния период, автоматично се връщат в националния резерв.

9.   Чрез дерогация от членове 33 и 43 в случаите на продажба или отдаване под аренда за шест или повече години на стопанството или на част от стопанството, или права на премии през референтния период или не по-късно от 29 септември 2003 г., част от правата за плащане, които следва да бъдат разпределени на продавача или земеделския производител, който отдава под аренда, могат да се върнат обратно в националния резерв при условия, които се определят от Комисията, в съответствие с процедурата, установена в член 144, параграф 2.

ГЛАВА 3

ПРАВА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ

Раздел 1

Права на плащания въз основа на площи

Член 43

Определяне на правото за получаване на плащания

1.   Без да се засяга член 48, всеки земеделски производител получава право на плащане на хектар, което се изчислява като се раздели референтното количество на средната аритметична стойност на броя на хектарите за трите години, които по време на референтния период са му дали право на преките плащания, изброени в приложение VI.

Общият брой на правата за плащане е равен на гореспоменатия среден брой хектари.

Въпреки това в случая, посочен в член 37, параграф 2, общият брой на правата за плащане се равнява на средния брой хектари за същия този период, които са били използвани за установяването на референтните количества и за тези права на плащане се прилага член 42, параграф 6.

2.   Броят на хектарите, посочен в параграф 1, включва също:

а)

когато става дума за картофи за картофено нишесте, изсушени фуражи и помощи за семена, изброени в приложение VII, броя на хектарите, за чиято продукция е била дадена помощ през референтния период, както е изчислено в точки Б, Г и Е на приложение VII;

б)

цялата фуражна площ през референтния период.

3.   За целите на параграф 2, буква б) на настоящия член, „фуражна площ“ означава площта на стопанството, която през цялата календарна година е била на разположение, в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 2419/2001 на Комисията (25), за отглеждане на животни, включително площи, които се използват съвместно с други земеделски производители и площи, които са били обект на смесено култивиране. Фуражната площ не включва:

сгради, гори, водни басейни, алеи,

площи, използвани за други култури с право на помощи от страна на Общността или за дълготрайни насаждения или градинарски растения,

площи, включени в системата за подпомагане на производителите на определени полски култури, площи, използвани за схемата за подпомагане на изсушен фураж или площи, които са обект на национална или общностна схема за земи под угар.

4.   Правата за плащане на хектар не се променят, освен ако не е посочено друго.

Член 44

Използване на правата за получаване на плащания

1.   Всички права на плащане, свързани с хектари, дават право на плащане на сумата, определена съгласно правото на плащане.

2.   „Хектар, даващ право на помощ“ означава всякакъв вид селскостопанска площ в стопанството, заета от обработваема земя и постоянни пасища, освен площите, засадени с многогодишни култури, гори или които се използват за неселскостопански дейности.

3.   Земеделският производител декларира парцелите, които съответстват на хектарите, свързани с права на помощи. Освен в случаите на непреодолима сила или извънредни обстоятелства, тези парцели трябва да бъдат на разположение на земеделския производител за период от не по-малко от десет месеца, считано от дата, която следва да бъде фиксирана от Комисията, но не по-рано от 1 септември през календарната година, предхождаща годината на подаване на молбата за участие в схемата на единно плащане.

4.   Държавите-членки могат, в надлежно обосновани случаи, да оправомощят земеделския производител да промени декларацията си, при условие, че спазва броя на хектари, които съответстват на правата му на помощи и при условие, че отговаря на условията за отпускане на единно плащане за въпросната площ.

Член 45

Неизползвани права на плащания

1.   Всички права на плащане, които не са били използвани за период от три години, се дават на националния резерв.

2.   Независимо от това, неизползваните права на плащане не се връщат обратно на националния резерв в случаи на непреодолима сила или извънредни обстоятелства, по смисъла на член 40, параграф 4.

Член 46

Прехвърляне на права за получаване на плащания

1.   Правата за плащане могат да се прехвърлят само на друг земеделски производител, който е установен в същата държава-членка, освен в случаите на прехвърляне по силата на наследяване или предварително наследяване.

Въпреки това, дори в случай на наследяване или предварително наследяване, правата на плащане могат да се използват само в същата държава-членка, където са били отпуснати.

Всяка държава-членка може да реши, че правата на плащане могат да се прехвърлят или използват само в рамките на един и същ регион.

2.   Правата на плащане могат да се прехвърлят по силата на продажба или всякакво друго безусловно прехвърляне заедно със земята или отделно от земята. И обратното, отдаване под аренда или други подобни видове прехвърляне се позволяват само ако правата на плащане са придружени от прехвърлянето на еквивалентен брой хектари, даващи право на помощ.

Освен в случаите на непреодолима сила или извънредни обстоятелства, по смисъла на член 40, параграф 4, всеки земеделски производител може да прехвърля своите права на плащане без прехвърляне на земята, но само след като е използвал, по смисъла на член 44, най-малко 80 % от своите права през поне една календарна година, или след като доброволно се е отказал в полза на националния резерв от всичките си права на плащане, които не е използвал по време на първата година от прилагането на схемата на единно плащане.

3.   В случай на продажба на правата на плащане, с или без земята, държавите-членки, като действат в съответствие с общите принципи на общностното право, могат да решат, че част от продадените права на плащане се връщат обратно в националния резерв или че стойността им на единица се намалява в полза на националния резерв в съответствие с критерии, които следва да бъдат определени от Комисията, в съответствие с процедурата, установена в член 144, параграф 2.

Раздел 2

Право на получаване на плащания при специални условия

Член 47

Плащания, които дават право на получаване на плащането при специални условия

1.   Чрез дерогация от членове 43 и 44 следните суми, които се получават в резултат на отпуснатите през референтния период плащания, се включват в референтната сума при условията, посочени в член 48 и точка В на приложение VII:

а)

премията за извънсезонно отглеждане, определена в член 5 от Регламент (ЕО) № 1254/1999;

б)

премията за клане, предвидена в член 11 от Регламент (ЕО) № 1254/1999;

в)

специалната премия за мъжки животни от рода на едрия рогат добитък и премията за крави с бозаещи телета, когато земеделският производител е освободен от изискването за гъстота на отглеждане, произтичащо от член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1254/1999, и при условие, че земеделският производител не е подал молба за получаване на плащането за екстензификация, предвидено в член 13 на същия този регламент;

г)

допълнителните плащания, предвидени в член 14 от Регламент (ЕО) № 1254/1999, когато се плащат като добавка към помощите, посочени в букви а), б) и в) на настоящия параграф;

д)

помощите, които се дават по схемата за овце и кози:

за календарните 2000 и 2001 години, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 2467/1998 и в член 1 от Регламент (ЕИО) № 1323/90 (26),

за календарната 2002 година, посочени в членове 4, 5, член 11, параграф 1 и в първото, второто и четвъртото тире на член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2529/2001.

2.   Считано от 2007 г. и чрез дерогация от членове 33, 43 и 44, сумите, които се получават в резултат на премията за млечни продукти и допълнителните плащания, предвидени в членове 95 и 96, и които следва да бъдат отпускани през 2007 г., се включват в схемата на единно плащане при условията, предвидени в членове 48 до 50.

Член 48

Определяне на правата на получаване на плащането при специални условия

Когато на един земеделски производител са отпуснати плащанията, посочени в член 47, но той не е имал хектарите през референтния период по смисъла на член 43, или правото на плащане на хектар възлиза на сума по-голяма от 5 000 EUR, земеделският производител има съответното право на плащане:

а)

равно на референтното количество, съответстващо на средната аритметична величина на преките плащания, които са му били отпуснати за тригодишния период;

б)

за всеки 5 000 EUR или всяка част от референтното количество, съответстващо на средната аритметична стойност на преките плащания, които са му отпуснати за усреднения тригодишен период.

Член 49

Условия

1.   Освен когато настоящата част предвижда друго, останалите разпоредби на настоящия дял се прилагат за правата на плащания при специални условия.

2.   Чрез дерогация от член 36, параграф 1 и член 44, параграф 1, на земеделски производител, който притежава такива права на плащане, за които не е имал хектари през референтния период, се разрешава от държавата-членка да се отклони от задължението да предостави определен брой хектари с право на помощи, съответстващи на броя на правата, при условие, че се задължи да запази поне 50 % от упражняваната от него селскостопанска дейност, изразена в животински единици (ЖЕ).

В случай на прехвърляне на правата на плащане, този, който ги получава, може да се възползва от това изключение само ако всичките права на плащане, които са обект на изключението, бъдат прехвърлени.

3.   Правата на плащане, определени в съответствие с член 48, не се променят.

Член 50

Премии за млечни продукти и допълнителни плащания

1.   Без да се засяга член 48 и чрез дерогация от членове 37 и 43, един земеделски производител получава допълнителна сума към всяко право на плащане, която се получава, като се разделят отпуснатите суми по членове 95 и 96 на броя на правата, които притежава през 2007 г., с изключение на правата за земи под угар.

Единичната стойност на всяко право на плащане, което той притежава през 2007 г., се увеличава с тази допълнителна сума.

2.   Ако земеделският производител не притежава никакви права, членове 48 и 49 се прилагат mutatis mutandis. В този случай, за целите на прилагането на член 48, терминът „хектари“ означава хектарите, даващи право на помощ, които даденият земеделски производител притежава през 2007 г.

ГЛАВА 4

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА ПО СХЕМАТА ЗА ЕДИННО ПЛАЩАНЕ

Раздел 1

Използване на земята

Член 51

Използване на земята за селскостопански цели

Земеделските производители могат да използват парцелите, декларирани в съответствие с член 44, параграф 3, за всякакъв вид селскостопанска дейност, освен за трайни насаждения и за производството на продуктите, посочени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци (27) и в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2201/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазара на преработени плодове и зеленчуци (28) и картофи, с изключение на тези за производството на картофено нишесте, за което се отпуска помощ по силата на член 93 от настоящия регламент.

Член 52

Производство на коноп

1.   В случаите на производство на коноп, включен под код по КН № 5302 10 00, използваните разновидности трябва да имат съдържание на тетрахидроканабинол не повече от 0.2 % и производството се придружава от договор или уговорка за изкупуване съгласно член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1673/2000. Държавите-членки създават система за проверки на количеството на тетрахидроканабинола в отглежданите култури за поне 30 % от площите, засети с коноп за влакно, за който е сключен договор или има уговорка за изкупуване. Независимо от това, ако дадена държава-членка въведе система за предварително одобряване на тези култури, минималният процент е 20 %.

2.   В съответствие с процедурата, предвидена в член 144, параграф 2, отпускането на плащанията се прави при условие, че се използват сертифицирани семена от определени сортове и се подпише декларация за площите, на които се отглежда коноп за влакно.

Раздел 2

Права на земи под угар

Член 53

Определяне на права на земи под угар

1.   Чрез дерогация от членове 37 и 43 на настоящия регламент, когато през референтния период даден земеделски производител е задължен да изостави част от земите в стопанството си под угар по силата на член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1251/1999, сумата на средната аритметична стойност за трите години, съответстваща на задължителното плащане за земи под угар, изчислено и коригирано в съответствие с приложение VII, и средният брой хектари, задължително под угар за трите години, не се включват при определянето на правата, посочени в член 43 на настоящия регламент.

2.   В случая, посочен в параграф 1, земеделският производител получава право на плащане на хектар (наричано по-нататък „право на земи под угар“), което се изчислява, като се раздели сумата на средната аритметична стойност за трите години на задължителното плащане за земи под угар на броя на хектарите под угар за трите години, както е посочено в параграф 1.

Общият брой на правата на земи под угар се равнява на средния брой хектари за задължителните земи под угар.

Член 54

Използване на правата на земи под угар

1.   Всички права за земи под угар, свързани с хектари с право на помощ за земи под угар, дават право на получаване на сумата, определена в правата за земи под угар.

2.   По изключение от член 44, параграф 2, „хектар, даващ право на помощи при земи под угар“ означава всякакъв вид селскостопанска площ на стопанството, която е заета от обработваема земя, с изключение на площите, които към момента, посочен в молбите за помощи на базата на площи за 2003 г. са били заети с трайни насаждения, гори или са били използвани за неселскостопански дейности, или са били постоянни пасища.

Въпреки това следните площи могат да се считат за земи под угар в резултат на заявление, което трябва да е било направено след 28 юни 1995г.:

земи под угар вследствие прилагането на членове 22, 23 и 24 от Регламент (ЕО) № 1257/1999, които нито се използват селскостопанска дейност, нито други доходоносни цели, различни от тези, приети за другите земи под угар по силата на същия настоящия регламент или

залесени площи в приложение към член 31 от Регламент (ЕО) № 1257/1999.

3.   Земеделските производители оставят под угар хектарите с право на земи под угар.

4.   Площите под угар не могат да бъдат с размер по-малък от 0.1 хектара и по-малко от 10 метра широчина. В надлежно обосновани случаи и по съображения, свързани с опазването на околната среда, държавите-членки могат да приемат и площи с размер не по-малък от 0.05 хектара и не по-малко от 5 метра широчина.

5.   Държавите-членки, при условия, които следва да бъдат определени в съответствие с процедурата установена в член 144, параграф 2, могат да поискат изключение от първата алинея на параграф 2 на настоящия член, при условие, че вземат мерки да предотвратят всяко значително увеличение на Общата селскостопанска площ с право на оставяне под угар.

6.   Чрез дерогация от член 36, параграф 1 и член 44, параграф 1, правата за земи под угар се предявяват преди всички други права.

7.   Задължението за земи под угар продължава да се прилага за права за земи под угар, които са прехвърлени.

Член 55

Освобождаване за земите под угар

Земеделски производител не е обект на задължението, посочено в член 54, ако:

а)

цялото му стопанство и продукция се управляват в съответствие със задължението, установено в Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета от 24 юни 1991 г. относно биологичното производство на земеделски продукти и означенията за такова производство на земеделските продукти и храни (29);

б)

оставената под угар земя се използва за набавянето на суровини за производството в рамките на Общността на продукти, които не са основно предназначени за консумация от хората и животните, при условие, че се прилагат ефективни системи за контрол.

Член 56

Използване на земите под угар

1.   Оставената под угар земя се поддържа в добро селскостопанско и екологично състояние, както е предвидено в член 5.

Без да се засяга член 55, оставената под угар земя не се използва за селскостопански цели и на нея не се произвеждат никакви култури за търговски цели.

2.   Земята под угар може да бъде обект на редуване на култури.

3.   Ако количеството субпродукти, използвани за храна или фураж, които могат да станат на разположение в резултат на култивирането на маслодайни семена на оставената под угар земя, по силата на член 55, буква б), и на базата на прогнозните количества, обхванати от договори със земеделските производители, надвиши един милион тона годишно, изразени в еквивалентно количество соево брашно, с цел да се ограничи едно такова количество до един милион тона, прогнозното количество по всеки един договор, което може да се използва за храна или фураж, се намалява.

4.   Разрешава се на държавите-членки да изплащат национални помощи в размер до 50 % от разходите, свързани със създаването на многогодишни култури, предназначени за производството на биомаса върху земите под угар.

Член 57

Прилагане на други разпоредби

Освен когато в настоящия раздел се предвижда друго, останалите разпоредби на настоящия дял се прилагат за правата на земи под угар.

ГЛАВА 5

РЕГИОНАЛНО ПРИЛАГАНЕ И ПРИЛАГАНЕ ПО ИЗБОР

Раздел 1

Регионално прилагане

Член 58

Регионално разпределение на тавана, посочен в член 41

1.   Държава-членка може да реши най-късно до 1 август 2004 г. да прилага схемата на единно плащане, установена в глави 1, 2, 3 и 4, на регионално равнище, при условията, определени в настоящия раздел.

2.   Държавите-членки определят регионите в съответствие с обективни критерии.

Държави-членки с по-малко от три милиона хектара, даващи право на помощи, могат да се считат за един-единствен регион.

3.   Всяка държава-членка разделя тавана, посочен в член 41, между регионите в съответствие с обективни критерии.

Член 59

Регионално разделяне по схемата за единно плащане

1.   При надлежно обосновани обстоятелства и в съответствие с обективни критерии, държавата-членка може да раздели общото количество на регионалния таван, установен по силата на член 58 или само част от него между всички земеделски производители, чиито стопанства се намират на територията на въпросния регион, включително онези, които не отговарят на критериите за право на помощи, посочени в член 33.

2.   В този случай на разделяне на общото количество на регионалния таван земеделските производители получават права, чиято единична стойност се изчислява като се раздели регионалният таван, установен по силата на член 58, на броя на хектари с право на помощи по смисъла на член 44, параграф 2, установени на регионално равнище.

3.   В случай на частично разделение на общото количество на регионалния таван, земеделските производители получават права, чиято единична стойност се изчислява като се раздели съответстващата част от регионалния таван, установен по силата на член 58, на броя на хектари с право на помощи по смисъла на член 44, параграф 2, установени на регионално равнище.

В случай че земеделският производител също има правото да получава права, които се изчисляват върху оставащата част от регионалния таван, регионалната единична стойност за всяко право, освен правата за земи под угар, се увеличава със сума, съответстваща на референтното количество, разделено на броя на правата му, установени в съответствие с параграф 4.

Членове 48 и 49 се прилагат mutatis mutandis.

4.   Броят на правата на земеделския производител се равнява на броя на хектарите, които той декларира, в съответствие с член 44, параграф 2 през първата година на прилагане на схемата на единно плащане, освен в случаите на непреодолима сила или извънредни обстоятелства, по смисъла на член 40, параграф 4.

Член 60

Използване на земята

1.   Когато една държава-членка се възползва от възможността, предвидена в член 59, земеделските производители могат чрез дерогация от член 51 и в съответствие с разпоредбите на настоящия член, да използват парцелите, декларирани в съответствие с член 44, параграф 3, също и за производството на продуктите, посочени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2200/96, в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2201/96 и на картофи, с изключение на тези, предназначени за производството на картофено нишесте, за които се отпуска помощ по силата на член 93 на настоящия регламент и с изключение на трайни насаждения.

2.   Всяка държава-членка установява броя на хектарите, които могат да се използват в съответствие с параграф 1 на настоящия член чрез подразделяне и, на базата на обективни критерии, средната аритметична стойност на броя на хектарите, които са били използвани за производството на продукти, посочени в параграф 1 на национално ниво през тригодишния период от 2000 до 2002 г. между регионите, определени в съответствие с член 58, параграф 2. Средната аритметична стойност на броя на хектарите на национално равнище и броя на хектарите на регионално ниво се определят от Комисията в съответствие с процедурата, установена в член 144, параграф 2 на базата на данните, подадени от държавата-членка.

3.   В рамките на ограничението, установено по силата на параграф 2 за съответния регион, на всеки земеделски производител се разрешава да се възползва от възможността, посочена в параграф 1:

а)

в рамките на броя на хектарите, които е използвал за производството на продукти, посочени в параграф 1 през 2003 г.;

б)

в случай на прилагане, mutatis mutandis, на член 40 и член 42, параграф 4, в рамките на броя на хектарите, които следва да бъдат определени в съответствие с обективни критерии и по такъв начин, че да се осигури равно третиране на земеделските производители и да се избегнат всякакви нарушения на пазара и в областта на конкуренцията.

4.   В рамките на ограничението за броя на хектарите, които остават на разположение след прилагането на параграф 3, на земеделските производители е разрешено да произвеждат продуктите, посочени в параграф 1 на определен брой хектари, различни от хектарите, посочени в параграф 3, и в рамките на ограничението за броя на хектарите, използвани за производството на продукти, посочени в параграф 1 през 2004 г. и/или 2005 г., при което се дава предимство на земеделски производители, които вече са произвеждали продуктите през 2004 г. и в рамките на ограничението на броя на хектарите, които могат да се използват през 2004 г.

В случаите на прилагане на член 71, годините 2004 и 2005 се заменят съответно с годината, предхождаща прилагането на схемата на единно плащане и самата година на прилагането на схемата на единно плащане.

5.   С цел да се установят индивидуалните ограничения, посочени в параграфи 3 и 4, държавите-членки използват индивидуалните данни на земеделските производители, когато те са налице, или всякакви други достатъчни доказателства, предоставени от земеделския производител.

6.   Броят на хектарите, за които е получено разрешение, в съответствие с параграфи 3 и 4 на настоящия член, не бива по никакъв начин да надвишава броя на хектарите с право на помощи, така както са определени в член 44, параграф 2, декларирани през първата година на приложението на схемата на единно плащане.

7.   Разрешението се използва в рамките на въпросния регион, със съответстващото право на плащане.

8.   Най-късно до 2007 г. Комисията предоставя на Съвета доклад за прилагането от страна на държавите-членки на настоящия член, при необходимост придружен от съответните предложения, с цел пазарно и структурно развитие.

Член 61

Пасища

В случаите на прилагане на член 59 държавите-членки могат, в съответствие с обективни критерии, също да определят в рамките на регионалния таван или част от него, различни стойности за единица за правата, които се разпределят на земеделските производители, посочени в член 59, параграф 1, за хектарите, които са заети с пасища към датата, посочена в молбите за помощи на базата на площи за 2003 г., и за всички други хектари с право на помощи или пък различни за хектарите, заети с постоянни пасища към датата, посочена в молбите за помощи на базата на площи за 2003 г. и за всички други хектари с право на помощи.

Член 62

Премия за млечни продукти и допълнителни плащания

Чрез дерогация от член 47, параграф 2, държавите-членки могат да вземат решение сумите, които се получават от премии за млечни продукти и допълнителните плащания, посочени в членове 95 и 96, да се включват частично или изцяло в схемата на единното плащане, считано от 2005 г. Правата, установени с настоящия параграф, се променят съответно.

Референтната сума за тези плащания се равнява на сумите, които следва да бъдат отпуснати по силата на членове 95 и 96, изчислени на базата на индивидуалното референтно количество за мляко, което е налично за стопанството към 31 март през годината на включването, било то частично или изцяло, на тези плащания в схемата на единно плащане.

Членове 48, 49 и 50 се прилагат mutatis mutandis.

Член 63

Условия за правата, установени съгласно настоящия раздел

1.   В случаите на прилагане на член 59 правата, установени по силата на настоящия раздел, могат да се прехвърлят или използват само в рамките на един и същи регион или между региони, когато правата за хектар са еднакви.

2.   В случаите на прилагане на член 59 и чрез дерогация от член 53 всеки земеделски производител във въпросния регион получава права на земи под угар.

Броят на правата за земи под угар се установява, като се умножи размерът на земята с право на помощи на земеделския производител, по смисъла на член 54, параграф 2, декларирана през първата година на приложението на схемата на единно плащане, по дяла на земите под угар.

Дялът на земите под угар се изчислява, като се умножи основният дял на задължително оставените под угар земи от 10 % по съотношението, за въпросния регион, между земи, за които са били отпуснати плащания на базата на площи за полски култури, посочени в приложение VI през референтния период и допустимите земи, по смисъла на член 54, параграф 2 по време на референтния период.

Стойността на правата за земи под угар е регионалната стойност на правата за плащане, както е установена в съответствие с член 59, параграф 2, или в някои случаи член 59, параграф 3, алинея първа.

Не получават права за земи под угар онези земеделски производители, които декларират по-малък брой хектари, по смисъла на член 54, параграф 2, отколкото са нужни за производството на еквивалент на 92 тона зърнени култури, както е предвидено в приложение IX, на базата на добивите, определени в зависимост от плана за регионално разграничение за съответния регион за годината преди тази на прилагане на схемата на единно плащане, разделени на съотношението, посочено в алинея трета на параграф 2 на настоящия член.

3.   Чрез дерогация от член 43, параграф 4 и член 49, параграф 3, държавите-членки могат също да вземат решение, в срок най-късно до 1 август 2004 г., и като действат съобразно общите принципи на общностното законодателство, правата, установени по силата на настоящата част да са обект на поетапни изменения, в съответствие с предварително установени стъпки и обективни критерии.

4.   Освен когато друго е предвидено в настоящия раздел, се прилагат другите разпоредби на настоящия дял.

Раздел 2

Частично прилагане

Член 64

Общи разпоредби

1.   Всяка държава-членка може да вземе решение най-късно до 1 август 2004 г. да прилага на национално или на регионално равнище схемата на единно плащане, предвидена в глави 1 до 4, при условията, определени в настоящия раздел.

2.   В зависимост от избора, направен от всяка държава-членка, Комисията фиксира, в съответствие с процедурата, установена в член 144, параграф 2, таван за всяко от преките плащания, посочени съответно в членове 66, 67, 68 и 69.

Този таван се равнява на компонента на всеки вид пряко плащане в националния таван, посочен в член 41, умножен по процента на намалениe, прилаган от държавите-членки, в съответствие с членове 66, 67, 68 и 69.

Общата сума на фиксираните тавани се изважда от националните тавани, посочени в член 41, в съответствие с процедурата, установена в член 144, параграф 2.

3.   В срок най-късно до две години след началото на прилагането на схемата на единно плащане от всички държави-членки, или в срок най-късно до 31 декември 2009 г., Комисията предоставя на Съвета доклад за възможните последици с оглед пазарното и структурното развитие на прилагането от страна на държавите-членки на възможностите, предвидени в раздели 2 и 3, при необходимост, придружен от съответните предложения.

Член 65

Установяване на правата по силата на настоящия раздел

1.   За правата, които следва да бъдат разпределени на земеделските производители, след всякакви възможни намаления по силата на член 41, компонентът на референтната сума, която се получава от всяко от преките плащания, посочени съответно в членове 66, 67, 68 и 69, се намаляват с процента, който следва да бъде определен от държавите-членки в рамките на ограничението по членове 66, 67, 68 и 69.

2.   Освен ако друго е предвидено в настоящия раздел, за правата, установени на базата на оставащата част от референтното количество, следва да се прилагат останалите разпоредби на настоящия раздел.

Член 66

Плащания за полски култури

В случаите на плащания за полски култури държавите-членки могат:

а)

да задържат за себе си най-много 25 % от компонента от националния таван, посочен в член 41, съответстващ на плащанията на базата на площ за полски култури, посочени в приложение VI, с изключение на задължителното плащане за земи под угар.

В този случай и в рамките на ограничението на тавана, фиксиран в съответствие с член 64, параграф 2, въпросната държава-членка отпуска на земеделските производители допълнителни плащания за всяка отделна година.

Допълнителните плащания се отпускат на земеделските производители, произвеждащи полски култури, изброени в приложение IX и, в държавите-членки, за които царевицата не е традиционна култура, тревен силаж, на базата на броя на хектарите, с максимален размер най-много до 25 % от плащанията на хектар, посочени в приложение VI, които следва да се дават при условията, посочени в глава 10 на дял IV;

или

б)

да задържат най-много 40 % от компонента от националния таван, посочен в член 41, съответстващ на плащането за добавката за твърда пшеница, посочено в приложение VI.

В този случай и в рамките на ограничението на тавана, фиксиран в съответствие с член 64, параграф 2, въпросната държава-членка отпуска на земеделските производители допълнителни плащания година за година.

Допълнителните плащания се отпускат на земеделските производители, произвеждащи твърда пшеница, посочена в приложение IX, на базата на броя на хектарите, с максимален размер най-много до 40 % от плащаната на хектар добавка за твърда пшеница, посочена в приложение VI, които се дават или следва да се дават при условията, посочени в глава 10 на дял IV.

Член 67

Плащания за овче и козе месо

Държавите-членки могат да задържат за себе си най-много 50 % от компонента от националния таван, посочен в член 41, съответстващ на плащанията за овче и козе месо, посочени в приложение VI.

В този случай и в рамките на ограничението на тавана, определен в съответствие с член 64, параграф 2, въпросната държава-членка отпуска на земеделските производители допълнително плащане за всяка отделна година.

Допълнителното плащане се отпуска на земеделските производители, отглеждащи овце и кози, и е с максимален размер до 50 % от плащанията за овче и козе месо, посочени в приложение VI, които следва да се дават при условията, посочени в глава 11 на дял IV.

Член 68

Плащания за телешко и говеждо месо

1.   В случаите, касаещи плащанията за телешко и говеждо месо, държавите-членки могат да задържат за себе си до 100 % от компонента от националния таван, посочен в член 41, съответстващ на премията за клане, посочена в приложение VI, специално за телета.

В този случай и в рамките на ограничението на тавана, фиксиран в съответствие с член 64, параграф 2, въпросната държава-членка отпуска на земеделските производители допълнително плащане година за година.

Допълнителното плащане се отпуска при клането на млади телета и е с максимален размер до 100 % от премията за клане на телета, посочена в приложение VI, която следва да се дава при условията, посочени в глава 12 на дял IV.

2.   Държавите-членки могат също така:

а)

i)

да задържат за себе си до 100 % от компонента от националния таван, посочен в член 41, съответстващ на премията за крави с бозаещи телета, посочена в приложение VI.

В този случай и в рамките на ограничението на тавана, фиксиран в съответствие с член 64, параграф 2, въпросната държава-членка отпуска на земеделските производители допълнително плащане за всяка отделна година.

Допълнителното плащане се отпуска за отглеждането на крави с бозаещи телета и е с максимален размер до 100 % от премията за крави с бозаещи телета, посочена в приложение VI, която следва да се дава при условията, посочени в глава 12 на дял IV;

и

ii)

да задържат за себе си до 40 % от компонента от националния таван, посочен в член 41, съответстващ на премията за клане, посочена в приложение VI, специално за животни от рода на едрия рогат добитък, различни от телета.

В този случай и в рамките на ограничението на тавана, фиксиран в съответствие с член 64, параграф 2, въпросната държава-членка отпуска на земеделските производители допълнително плащане година за година.

Допълнителното плащане се отпуска при клането на животни от рода на едрия рогат добитък, различни от телета, и е с максимален размер до 40 % от премията за клане на животни от рода на едрия рогат добитък, различни от телета, посочена в приложение VI, която следва да се дава при условията, посочени в глава 12 на дял IV;

или

б)

i)

да задържат за себе си до 100 % от компонента от националния таван, посочен в член 41, съответстващ на премията за клане, посочена в приложение VI, специално за животни от рода на едрия рогат добитък, различни от телета.

В този случай и в рамките на ограничението на тавана, фиксиран в съответствие с член 64, параграф 2, въпросната държава-членка отпуска на земеделските производители допълнително плащане за всяка отделна година.

Допълнителното плащане се отпуска при клането на животни от рода на едрия рогат добитък, различни от телета, и е с максимален размер до 100 % от премията за клане на животни от рода на едрия рогат добитък, различни от телета, посочена в приложение VI, която следва да се дава при условията, посочени в глава 12 на дял IV;

или,

ii)

да задържат за себе си до 75 % от компонента от националния таван, посочен в член 41, съответстващ на специалната премия за мъжки животни от рода на едрия рогат добитък, посочена в приложение VI.

В този случай и в рамките на ограничението на тавана, фиксиран в съответствие с член 64, параграф 2, въпросната държава-членка отпуска на земеделските производители допълнително плащане година за година.

Допълнителното плащане се отпуска в максимален размер до 75 % от специалната премия за мъжки животни от рода на едрия рогат добитък, посочена в приложение VI, която следва да се дава при условията, посочени в глава 12 на дял IV.

Член 69

Прилагане по избор за специфични видове селско стопанство и производство на качествена продукция

Държавите-членки могат да задържат до 10 % от компонента от националния таван, посочен в член 41, съответстващ на всеки сектор, посочен в приложение VI. В случаите, касаещи секторите полски култури, телешко и говеждо месо, и овче и козе месо, това задържане трябва да бъде взето предвид за целите на прилагането на максималните проценти, фиксирани съответно в членове 66, 67 и 68.

В този случай и в рамките на ограничението на тавана, определен в съответствие с член 64, параграф 2, въпросната държава-членка отпуска на земеделските производители в сектора или секторите, визирани от въпросната мярка, допълнителни плащания за всяка отделна година.

Допълнителните плащания се отпускат за специфични видове селскостопански практики, които са важни за опазването или подобряването състоянието на околната среда или за подобряване на качеството и предлагането на пазара на селскостопански продукти, при условия, които следва да бъдат дефинирани от Комисията, в съответствие с процедурата, установена в член 144, параграф 2.

Раздел 3

Изключвания по избор

Член 70

Изключвания по избор на някои директни плащания

1.   Всяка държава-членка може да реши най-късно до 1 август 2004 г. от схемата на единно плащане да се изключат:

а)

едно или повече преки плащания, отпуснати през референтния период, които се отпускат по силата на:

член 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1251/1999,

член 3 от Регламент (ЕО) № 2358/71.

В този случай членове 64 и 65 се прилагат mutatis mutandis.

б)

всички останали преки плащания, изброени в приложение VI, отпуснати през референтния период на земеделски производители от френските отвъдморски департаменти, Азорските острови и островите Мадейра, Канарските и Егейските острови и преките плащания, отпуснати през референтния период, които се отпускат силата на:

член 6 от Регламент (ЕИО) № 2019/93,

член 9 от Регламент (ЕО) № 1452/2001,

член 13 и член 22, параграфи 2 до 6 от Регламент (ЕО) № 1453/2001,

членове 5 и 6 от Регламент (ЕО) № 1454/2001.

2.   Без да се засяга член 6, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2019/93, член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1452/2001, член 13, параграф 2 и член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1453/2001, и член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) 1454/2001, държавите-членки отпускат преките плащания, посочени в параграф 1 на настоящия регламент, в рамките на ограниченията на таваните, фиксирани в съответствие в член 64, параграф 2 на настоящия регламент и при условията, установени съответно в дял IV, глави 3, 6 и глави от 7 до 13 на настоящия регламент, член 6 от Регламент (ЕИО) № 2019/93, член 9 от Регламент (ЕО) № 1452/2001, член 13 и член 22, параграфи 2 до 4 от Регламент (ЕО) № 1453/2001 и член 5 от Регламент (ЕО) № 1454/2001.

Общата сума на фиксираните тавани се изважда от националните тавани, посочени в член 41, в съответствие с процедурата, предвидена в член 144, параграф 2.

Раздел 4

Преход по избор

Член 71

Преходен период по избор

1.   Когато специфичните селскостопански условия го налагат, всяка държава-членка може да вземе решение, най-късно до 1 август 2004 г., да прилага схемата на единно плащане след един преходен период или до 31 декември 2005 г., или до 31 декември 2006 г.

В случаите когато въпросната държава-членка реши да започне да прилага схемата на единно плащане преди края на преходния период, тя трябва да вземе решение най-късно до 1 август на съответната календарна година, предхождаща календарната година, за която се прилага схемата на единно плащане.

2.   Без да се засяга член 70, параграф 2 на настоящия регламент, по време на преходния период засегнатите държави-членки прилагат преките плащания, посочени в приложение VI при условията, установени съответно в дял IV, глави 3, 6 и от 7 до 13 на настоящия регламент, член 6 от Регламент (ЕИО) № 2019/93, член 9 от Регламент (ЕО) № 1452/2001, член 13 и член 22, параграфи 2 до 4 от Регламент (ЕО) № 1453/2001 и член 5 от Регламент (ЕО) № 1454/2001, в рамките на ограниченията на бюджетните тавани, съответстващи на компонента на тези преки плащания в националния таван, посочен в член 41, и определен от Комисията в съответствие с процедурата, предвидена в член 144, параграф 2, за всяко от преките плащания.

В случая на плащане за изсушен фураж, държавите-членки отпускат помощи, в зависимост от условията, които следва да бъдат определени в съответствие с процедурата, установена в член 144, параграф 2, в рамките на гореспоменатите бюджетни ограничения.

3.   Схемата на единно плащане се прилага от 1 януари на календарната година, следваща календарната година, през която изтича срокът на преходния период.

В този случай въпросната държава-членка взема решенията, посочени в членове 58, параграф 1, член 63, параграф 3, член 64, параграф 1 и член 70 в срок най-късно до 1 август 2005 или съответно 2006 г., в зависимост от крайния срок, за който е взето решение по силата на параграф 1 на настоящия член.

4.   Комисията, в съответствие с процедурата, установена в член 144, параграф 2, предприема необходимите мерки в случаите, когато прилагането на преходен период причинява сериозни нарушения на конкуренцията на пазара на Общността и с цел да се осигури спазването на международните задължения на Общността.

ДЯЛ IV

ДРУГИ СХЕМИ ЗА ПОМОЩИ

ГЛАВА 1

СПЕЦИАЛНА ПРЕМИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ТВЪРДАТА ПШЕНИЦА

Член 72

Приложно поле

Помощ се дава на земеделските производители, произвеждащи твърда пшеница под код по КН 1001 10 00, и при условията, определени в настоящата глава.

Член 73

Суми и право на помощи

1.   Помощта се определя на 40 EUR на хектар.

2.   Изплащането на помощта се извършва при условие, че се използват определени количества сертифицирани семена от признати сортове, в производственaтa зонa, като се очаква те да бъдат от добро качеството за производството на грис или тестени изделия.

Член 74

Площи

1.   Помощта се предоставя за национални базови площи в традиционни производствени зони, включени в приложение X.

Базовите площи са следните:


Гърция

617 000 ха

Испания

594 000 ха

Франция

208 000 ха

Италия

1 646 000 ха

Австрия

7 000 ха

Португалия

118 000 ха

2.   Всяка държава-членка може да раздели базовите си площи на базови подплощи, в съответствие с обективни критерии.

Член 75

Надвишаване на площите

1.   Когато площите, за които са заявени помощи, надвишават базовите площи, площта на земеделски производител, за която са заявени помощи, се намалява пропорционално за съответната година.

2.   Когато една държава-членка е разделила базовите си площи на базови подплощи, намалението, посочено в параграф 1, се отнася само до земеделските производители от тази базова подплощ, където ограниченото количество е било превишено. Това намаление се прави, когато в заинтересованата държава-членка площите от другите базови подплощи, където ограничените количества не са били достигнати, се преразпределят към базовите подплощи, в които тези ограничени количества са били превишени.

ГЛАВА 2

ПРЕМИЯ ЗА ПРОТЕИНОВИ КУЛТУРИ

Член 76

Приложно поле

Помощ се отпуска на земеделските производители, произвеждащи протеинови култури при условията, определени в настоящата глава.

Протеиновите култури включват:

грах с код по КН 0713 10,

полски фасул с код по КН 0713 50,

сладки лупини с код по КН ex 1209 29 50.

Член 77

Сума и допустимост

Помощта е 55,57 EUR за хектар, от който са били събрани протеиновите култури, след етапа на млечна зрялост.

Въпреки това, култури на напълно засадени площи и които се отглеждат в съответствие с местните стандарти, но не достигнат етапа на млечна зрялост в резултат на извънредни метеорологични условия, посочени от засегнатата държава-членка, остават с право на помощи, при условие, че въпросните площи не се използват за никакви други цели по време на този период на растеж.

Член 78

Площи

1.   С настоящото се определя максимално гарантирана площ от 1 400 000 хектара, за която може да се предостави помощ.

2.   Когато площите, за които са заявени помощи, надвишават максималната гарантирана площ, площта на земеделски производител, за която са заявени помощи, се намалява пропорционално за съответната година, в съответствие с процедурата, установена в член 144, параграф 2.

ГЛАВА 3

СПЕЦИАЛНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ОРИЗА

Член 79

Приложно поле

Помощ се отпуска на земеделските производители, произвеждащи ориз с код по КН 1006 10 и при условията, определени в настоящата глава.

Член 80

Сума и допустимост

1.   Помощта се отпуска за хектар земи, засадени с ориз и където културата се задържа до началото на цъфтежа при нормални условия за растеж.

Въпреки това, култури на напълно засадени площи, които се отглеждат в съответствие с местните стандарти, но не достигнат етапа на цъфтене в резултат на извънредни метеорологични условия, определени от засегнатата държава-членка, запазват право на помощи, при условие, че въпросните площи не се използват за никакви други цели по време на този период на растеж.

Помощта е, както следва, в зависимост от добивите в съответните държави-членки:


 

Пазарна година 2004—2005 и в случая на прилагане на член 71

(EUR/хектар)

Пазарна година 2005—2006 и следващите

(EUR/хектар)

Испания

1 123,95

476,25

Франция:

континентална територия

971,73

411,75

Френска Гвиана

1 329,27

563,25

Гърция

1 323,96

561,00

Италия

1 069,08

453,00

Португалия

1 070,85

453,75

Член 81

Площи

С настоящото се определя национална базова площ за всяка държава-членка производител. Въпреки това, за Франция са определени две базови площи. Базовите площи са, както следва:


Испания

104 973 ха

Франция

континентална територия

19 050 ха

Френска Гвиана

4 190 ха

Гърция

20 333 ха

Италия

219 588 ха

Португалия

24 667 ха

Държава-членка може да раздели своята базова площ или площи на отделни базови подплощи в съответствие с обективни критерии.

Член 82

Надвишаване на площите

1.   Когато в една държава-членка площите, за които са заявени помощи за ориз за дадена година, надвишават базовите площи, посочени в член 81, площта на земеделски производител, за която са заявени помощи, се намалява пропорционално за съответната година.

2.   Когато една държава-членка е разделила базовите си площи на базови подплощи, намалението, посочено в параграф 1, се отнася само до земеделските производители от тази базова подплощ, където ограниченото количество е било превишено. Това намаление се прави, когато в засегнатата държава-членка площите от другите базови подплощи, където ограничените количества не са били достигнати, се преразпределят към базовите подплощи, в които тези ограничени количества са били превишени.

ГЛАВА 4

ПЛАЩАНИЯ НА БАЗАТА НА ПЛОЩ ЗА ЧЕРУПКОВИ ПЛОДОВЕ

Член 83

Помощ от страна на Общността

1.   Помощ се дава на земеделските производители, произвеждащи черупкови плодове, при условията, определени в настоящата глава.

Черупковите плодове включват:

бадеми с код по КН 0802 11 и 0802 12,

лешници и цариградски лешници с код по КН 0802 21 и 0802 22,

орехи с код по КН 0802 31 и 0802 32,

шамфъстъци с код по КН 0802 50,

рожкови с код по КН 1212 10 10.

2.   Държавите-членки могат да разграничат помощта според функциите на продуктите или като увеличават или намаляват националните гарантирани площи (наричани по-долу „НГП“) така, както са определени в член 84, параграф 3. Въпреки това за всяка държава-членка общото количество предоставена помощ не бива да надвишава тавана, посочен в член 84, параграф 1.

Член 84

Площи

1.   Държава-членка предоставя помощта от Общността в рамките на таван, изчислен чрез умножаване броя на хектарите на своята НГП, както е определено в параграф 3, със средна сума от 120,75 EUR.

2.   С настоящата разпоредба се определя максимална гарантирана площ от 800 000 хектара.

Максималната гарантирана площ, съгласно параграф 2, се разделя на следните НГП: Национални гарантирани площи (НГП)


Белгия

100 ха

Германия

1 500 ха

Франция

17 300 ха

Гърция

41 100 ха

Италия

130 100 ха

Люксембург

100 ха

Нидерландия

100 ха

Австрия

100 ха

Португалия

41 300 ха

Испания

568 200 ха

Обединеното кралство

100 ха.

4.   Държава-членка може да раздели своите НГП на подплощи, в съответствие с обективни критерии, по-специално на регионално равнище или във връзка с производството.

Член 85

Надхвърляне на базовите подплощи

Когато една държава-членка е разделила своите НГП на базови подплощи и когато една или повече базови подплощи са превишени, площта на земеделски производител, за която са заявени помощи, се намалява пропорционално за съответната година за земеделските производители от тази базова подплощ, където ограниченото количество е превишено. Това намаление се прави, когато в съответната държава-членка площите от другите базови подплощи, от които ограничените количества не са били достигнати, се преразпределят към базовите подплощи, в които тези ограничени количества са превишени.

Член 86

Условия за допустимост

1.   Изплащането на помощта от страна на Общността зависи, по-специално, от минималния размер на парцела и гъстотата на насажденията.

2.   Площи, включени в планове за подобрение, по смисъла на член 14б от Регламент (ЕИО) № 1035/72 на Съвета от 18 май 1972 г. за общата организация на пазара на плодове и зеленчуци (30), могат да получат правото на помощи по тази схема на 1 януари през годината, следваща тази, през която изтича техният план за подобрение.

3.   Държавите-членки могат да постановят помощта от страна на Общността да се получава само при условие, че земеделските производители са членове на организация на производителите, призната по силата на членове 11 или 14 от Регламент (ЕО) № 2200/96.

4.   Ако се прилагат разпоредбите на параграф 3, държавите-членки могат да вземат решение да изплатят помощта, посочена в параграф 1, на организацията на производителите, вместо на отделните ѝ членове. Сумата на помощта, която е получена от организацията на производителите, се изплаща на членовете ѝ. Въпреки това, държавите-членки могат да разрешат, като компенсация за услугите, които организацията предоставя на своите членове, тя да може да удържи част от сумата на помощта от страна на Общността, в размер максимално до 2 % от сумата.

Член 87

Национални помощи

1.   Държавите-членки могат да отпускат национални помощи в добавка към помощта от страна на Общността, в размер до най-много 120,75 EUR за хектар годишно.

2.   Националната помощ може да се дава само за площи, за които се получава помощ от страна на Общността.

3.   Държавите-членки могат да постановят националната помощ да се получава само при условие, че земеделските производители са членове на организация на производителите, призната по силата на членове 11 или 14 от Регламент (ЕО) № 2200/96.

ГЛАВА 5

ПОМОЩИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ КУЛТУРИ

Член 88

Помощи

Помощ от 45 EUR на хектар на година се отпуска за площи, засети с енергийни култури и използвани при условията, определени в настоящата глава.

Енергийни са културите, предназначени главно с цел производството на следните енергийни продукти:

продукти, които се считат за биогорива, изброени в член 2, точка 2 на Директива 2003/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 май 2003 г., относно насърчаване на използването на биогорива и други възстановими горива за нуждите на транспорта (31),

електрическа и топлинна енергия, произведена от биомаса.

Член 89

Площи

1.   Определя се максимална гарантирана площ от 1 500 000 хектара, за която могат да бъдат отпускани помощи.

2.   Когато площите, за които са заявени помощи, надвишават максималната гарантирана площ, площта на земеделски производител, за която са заявени помощи, се намалява пропорционално за съответната година, в съответствие с процедурата, предвидена в член 144, параграф 2.

Член 90

Условия за допустимост

Помощта се отпуска само за площи, чието производство е обхванато от договор между земеделския производител и преработвателната промишленост, освен в случаите, когато самият земеделски производител извършва преработката в стопанството си.

Площи, които са били предмет на молба за помощ по схемата за подпомагане на енергийните култури, не могат да се считат за земя под угар за целите на изискването за оставяне на земя под угар, посочено в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1251/1999 и в член 54, параграф 2, член 63, параграф 2 и член 107, параграф 1 от настоящия регламент.

Член 91

Преглед на списъка на енергийни култури

Продукти могат да се премахват от член 88 или да се добавят в него, в съответствие с процедурата, установена в член 144, параграф 2.

Член 92

Преглед на схемата за подпомагане на енергийните култури

В срок до 31 декември 2006 г., Комисията предоставя на Съвета доклад за прилагането на тази схема, придружен, при необходимост, от предложения, като се взема предвид прилагането на инициативата на ЕС за биогоривата.

ГЛАВА 6

ПОМОЩИ ЗА КАРТОФИ, ПРОИЗВЕЖДАНИ ЗА КАРТОФЕНО НИШЕСТЕ

Член 93

Помощи

Помощ се отпуска на земеделските производители, които произвеждат картофи за производството на картофено нишесте. Размерът на помощта се отнася до количеството картофи, необходими за производството на един тон картофено нишесте. Той е:

110,54 EUR за пазарна година 2004—2005 и в случаите на приложение на член 71,

66,32 EUR след пазарна година 2005—2006.

Размерът се коригира в зависимост от съдържанието на скорбяла на картофите.

Член 94

Условия

Помощта се изплаща само за количеството картофи, за които има договор между земеделския производител на картофи и земеделския производител на картофено нишесте, в рамките на ограничената квота, дадена на това предприятие, както е посочено в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1868/94.

ГЛАВА 7

ПРЕМИЯ ЗА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ

Член 95

Премия за млечни продукти

1.   От 2004 до 2007 г. производителите на мляко могат да кандидатстват за премия за млечни продукти. Тя се дава за календарна година, за стопанство и на тон индивидуално референтно количество, отговарящо на условията за премия и налично за стопанството.

2.   Без да се засягат параграф 3 и намаленията в резултат на прилагането на параграф 4, индивидуалното референтно количество за мляко, налично за стопанството на 31 март от въпросната календарна година, изразено в тонове, се умножава по:

8,15 EUR на тон за календарната 2004 година,

16,31 EUR на тон за календарната 2005 година,

24,49 EUR на тон за календарните 2006 и 2007 години,

и в случаите на прилагане на член 70, и за следващите календарни години.

3.   Индивидуалните референтни количества, които не са били обект на временни прехвърляния, в съответствие с член 6 от Регламент (ЕИО) № 3950/92 на Съвета от 28 декември 1992 г. за установяване на допълнителeн налог в сектора на млякото и млечните продукти (32), или член 16 от Регламент (ЕО) 1788/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. за установяване на налог в сектора на млякото и млечните продукти (33) към 31 март на въпросната календарна година, се смята за налично за тази календарна година в стопанството на този, комуто е прехвърлено индивидуалното референтно количество.

4.   За целите на прилагането на параграф 2, когато на 31 март на дадена календарна година сумата от всички индивидуални референтни количества в една държава-членка надвишава сумата на съответните общи количества за тази държава-членка, посочени в приложение I към Регламент (ЕИО) 3950/92 за периода 1999 г.—2000 г., засегнатата държава-членка предприема, на базата на обективни критерии, необходимите стъпки да намали съответно общото сума на индивидуалните референтни количества с право на премии на нейната територия.

Член 96

Допълнителни плащания

1.   От 2004 до 2007 г. държавите-членки отпускат всяка отделна година допълнителни плащания на производителите на тяхната територия, за да се достигнат общите суми за година, така както са посочени в параграф 2. Тези плащания стават на базата на обективни критерии и по такъв начин, че да се осигури равнопоставеното третиране на производителите и да се избегнат нарушения на пазара и конкуренцията. Освен това, тези плащания не са свързани с промените на цените на пазара.

Добавките към премиите се изплащат само като допълнителна сума за всяка сума на премия, както е посочено в член 95, параграф 2.

2.   Допълнителни плащания: общи суми, изразени в милиони евро:

 

2004 г.

2005 г.

2006 г. и 2007 г. (34)

Белгия

12,12

24,30

36,45

Дания

16,31

32,70

49,05

Германия

101,99

204,53

306,79

Гърция

2,31

4,63

6,94

Испания

20,38

40,86

61,29

Франция

88,70

177,89

266,84

Ирландия

19,20

38,50

57,76

Италия

36,34

72,89

109,33

Люксембург

0,98

1,97

2,96

Нидерландия

40,53

81,29

121,93

Австрия

10,06

20,18

30,27

Португалия

6,85

13,74

20,62

Финландия

8,81

17,66

26,49

Швеция

12,09

24,24

36,37

Обединеното кралство

53,40

107,09

160,64

Член 97

Дефиниции

За целите на настоящата глава се прилагат дефинициите за „производител“, посочени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1788/2003.

ГЛАВА 8

СПЕЦИАЛНИ РЕГИОНАЛНИ ПОМОЩИ ЗА ПОЛСКИ КУЛТУРИ

Член 98

Помощи

В случаите на прилагане на член 70, във Финландия и в регионите от Швеция, които се намират северно от шестдесет и втория паралел и някои близки до тях региони със сравними климатични условия, които правят селскостопанските дейности изключително трудни, на земеделските производители, които произвеждат зърнени култури, маслодайни семена, ленено семе и лен и коноп за влакно, се отпуска специфична помощ от 24 EUR на тон, умножена по добивите, определени в плана за регионализация за съответния регион, в рамките на таван, определен от Комисията в съответствие с член 64, параграф 2, отговарящ на компонента на тази помощ в тавана, посочен в член 41.

Когато сумата на заявените помощи надвишава фиксирания таван, помощта за земеделски производител се намалява пропорционално за съответната година.

ГЛАВА 9

ПОМОЩИ ЗА СЕМЕНА

Член 99

Помощи

1.   В случай на прилагане на член 70, държавите-членки отпускат, за всяка отделна година, помощите, фиксирани в приложение XI, за производството на основни видове семена или сертифицирани семена от един или повече от видовете, чийто списък е представен в приложение XI.

2.   В случаите, когато площта, която е сертифицирана и за която е поискана помощта за семена, се използва също за помощ по линия на схемата за единно плащане, размерът на сумата за помощта за семена, с изключение на случаите, отнасящи се до видовете, посочени в приложение XI, точки 1 и 2, се намалява, но на не по-малко от нула, със сумата на помощта по линия на схемата за единно плащане, което бъде дадено през въпросната година за съответната площ.

3.   Сумата на заявените помощи не бива да надвишава тавана, определен от Комисията в съответствие с член 64, параграф 2, отговарящ на компонента на помощите за семена за въпросните видове в националния таван, посочен в член 41.

Когато сумата на заявените помощи надвишава фиксирания таван, помощта за земеделски производител се намалява пропорционално за съответната година.

4.   Видовете на Cannabis sativa L., за които е платима предвидената помощ по силата на настоящия член, се определят в съответствие с процедурата, посочена в член 144, параграф 2.

ГЛАВА 10

ПЛАЩАНЕ НА ПЛОЩ ЗА ПОЛСКИТЕ КУЛТУРИ

Член 100

Приложно поле и дефиниции

1.   При прилагане на член 66, държавите-членки отпускат на земеделските производители, които отглеждат полски култури, при условията, заложени в настоящата глава и освен когато не е определено друго, помощта, избрана от въпросните държави-членки, в съответствие със същия този член.

2.   За целите на настоящата глава:

пазарната година трае от 1 юли до 30 юни,

„полски култури“ са изброените в приложение IX.

3.   Държавите-членки, за които царевицата не е традиционна култура, могат да решат тревният силаж да дава право на плащания на базата на площи за полски култури, при същите условия като тези за полските култури.

Член 101

Базови площи

Плащането на база на площите се определя на хектар и се разграничава на регионален принцип.

Плащането на базата на площи се отпуска за площите, които са засети с полски култури или са обект на схемата за земи под угар, в съответствие с член 107 на настоящия регламент и които не надвишават общият брой хектари на регионалните базови площи или площите, определени в приложение VI към Регламент (ЕО) № 2316/1999 (35) на Комисията, като се взема предвид прилагането на Регламент (ЕО) № 1017/94.

В този смисъл под „регион“ следва да се разбира държава-членка или област в държавата-членка, при изразено желание от страна на засегнатата държава-членка. В случаите на прилагане на член 66 на настоящия регламент, площта или площите, определени в приложение VI към Регламент (ЕО) № 2316/1999 на Комисията се намаляват с броя на хектарите, отговарящи на правата за земи под угар, установени в съответствие с член 53 и член 63, параграф 2 на настоящия регламент във въпросния регион.

Член 102

Надвишаване на базовите площи и таваните

1.   Koгaто сумата на площите, за които са поискани помощи по схемата за подпомагане на полските култури, включително земите под угар, за които има разпоредби по тази схема в случаите на прилагане на член 71, е по-голяма от базовите площи, площта с право на помощи за всеки един земеделски производител се намалява пропорционално за всички плащания, които се отпускат по силата на настоящия регламент във въпросния регион и през същата пазарна година.

2.   Сумата на заявените плащания не трябва да надвишава тавана, фиксиран от Комисията, в съответствие с член 64, параграф 2. Когато общата сума на помощите надвишава фиксирания таван, помощта за всеки земеделски производител се намалява пропорционално за съответната година.

3.   В случаите на прилагане на член 71, площите, които не са предмет на молба за плащания по тази глава, но са използвани, за да защитят молба за помощи по глава 12, също се вземат предвид при изчисляването на площите, за които са поискани плащания.

4.   Ако една държава-членка установи право за тревния силаж за плащанията за полски култури, се определя отделна базова площ. Ако базовата площ за полски култури или за тревен силаж не бъде достигната през дадена пазарна година, остатъкът от хектарите се преразпределя за същата пазарна година към съответстващата базова площ.

5.   Когато държава-членка е избрала да установи една или повече национални базови площи, тя може да подраздели всяка национална базова площ на базови подплощи, спазвайки обективни критерии, които следва да бъдат определени от държавата-членка.

За целите на прилагането на настоящия параграф, базовите площи „Секано“ и „Регадио“ се считат за национални базови площи.

При превишаване на дадена национална базова площ държавата-членка може, в съответствие с обективни критерии, да съсредоточи мерките, приложими по силата на параграф 1 изцяло или частично в базовата подплощ, където е отчетено превишението.

Държавите-членки, които са решили да прилагат възможностите, създадени с настоящия параграф, информират както земеделските производители, така и Комисията, в срок до 15 септември, за своите решения и за реда и условията за тяхното приложение.

Член 103

План за регионализация

Прилага се планът за регионализация, изготвен от държавите-членки, в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 1251/1999.

Планът за регионализация може да се изменя, съобразно обективни критерии, от въпросните държави-членки по молба на Комисията или по инициатива на такава държава-членка.

Член 104

Базова сума

1.   Плащането на базата на площ се изчислява като се умножи базовата сума по тон среден добив зърнени култури, определен в плана за регионализация за въпросния регион.

2.   Изчислението, посочено в параграф 1, се извършва като се използва средният добив на зърнени култури. Въпреки това, когато царевицата се разглежда отделно, добивът на „царевица“ се използва за царевицата, а добивът на „зърнени култури, различни от царевицата“ се използва за зърнени култури, маслодайно семена, ленено семе, и лен и коноп, отглеждани за влакно.

3.   Базовата сума за полските култури и в случаите на прилагане на член 71, за земите под угар, се определя на 63 EUR за тон за пазарната година 2005—2006 и следващите години.

Член 105

Добавка за твърда пшеница

1.   Допълнение към плащането за площ от:

291 EUR на хектар за пазарната година 2005—2006,

285 EUR на хектар за пазарната година 2006—2007 и следващите

се плаща за площта с твърда пшеница в традиционните производствени зони, включени в приложение X, които са ограничени в следните размери:

Гърция

617 000 ха

Испания

594 000 ха

Франция

208 000 ха

Италия

1 646 000 ха

Австрия

7 000 ха

Португалия

118 000 ха

2.   Ако общият размер на площите, за които е поискана добавката към плащането на базата на площите, е по-голям от посоченото по-горе ограничение през дадена пазарна година, площта за всеки земеделски производител, на когото се изплаща добавката, се намалява пропорционално.

Въпреки това, като се вземат предвид ограниченията на всяка държава-членка, определени в параграф 1, държавите-членки могат да разпределят посочените в този параграф площи сред производствените зони, така както са определени в приложение X или, ако е необходимо, по производствените региони в плана за регионализация, в зависимост от степента на производство на твърда пшеница за периода от 1993 до 1997 г. В случай че това се прави, когато общият размер на площите в един регион, за които е поискана добавката за твърда пшеница, е по-голям от съответния регионален лимит по време на дадена пазарна година, площта на земеделски производител в този производствен регион, за която добавката може да се получава, се намалява пропорционално. Това намаление се прави, когато в засегнатата държава-членка площите от другите региони, където ограничените регионални количества не са били достигнати, се преразпределят към регионите, в които тези ограничени количества са били превишени.

В регионите, където производството на твърда пшеница е добре установено, но не попадат в списъка, посочен в приложение X, се отпуска специална помощ в размер на 46 EUR на хектар за пазарна година 2005—2006 година, като броят на допустимите хектари се ограничава както следва:


Германия

10 000 хектара

Испания

4 000 хектара

Франция

50 000 хектара

Италия

4 000 хектара

Обединеното кралство

5 000 хектара

Член 106

Лен и коноп

За лен и коноп за влакно плащането на базата на площи се извършва само, в зависимост обстоятелствата, когато договорът е сключен или има постигната договореност, както е посочено в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1673/2000.

За коноп, отглеждан за влакно, плащането на базата на площ се извършва също при условията, посочени в член 52.

Член 107

Земи под угар

1.   При прилагане на член 71 земеделските производители, които кандидатстват за плащане на базата на площи, имат задължение за оставяне на част от земите от стопанството им под угар и спиране на производството в тях и получават обезщетение срещу това задължение.

2.   Задължението за земи под угар за всеки земеделски производител, който подава молба за помощи на базата на площи, се определя като процент от площите, засети с полски култури, и за които се прави искането за помощи, и които следва да бъдат под угар по силата на настоящата глава.

Базовият процент за задължителни земи под угар се фиксира на 10 % за пазарните 2005—2006 и 2006—2007 година.

3.   Земята под угар може да се използва за:

производство на материали за производството в рамките на Общността на продукти, които не са пряко предназначени за храна за животните и човека, при условие, че се прилагат ефективни системи за контрол;

отглеждане на бобови култури в земеделското стопанство общо за цялата продукция, в съответствие със задълженията, определени в Регламент (ЕО) № 2092/91.

На държавите-членки се разрешава да отпускат национални помощи в размер до 50 % от разходите по засаждане с многогодишни култури, предназначени за производството на биомаса на земите под угар.

4.   Количеството на отпадъчните продукти, предназначени за храна или фураж, които могат да останат на разположение от култивирането на маслодайни семена върху земи под угар по силата на параграф 3, тире първо, се вземат предвид с цел спазване на ограничението от 1 милион тона, посочено в член 56, параграф 3.

5.   Когато са определени различни добиви за поливните площи и за неполивните площи, за плащането за земи под угар се прилагат плащанията за неполивни площи.

6.   Земеделските производители могат да получат плащане за земи под угар и за земи, които доброволно са оставили под угар, в повече от задължението им. Държавите-членки разрешават на земеделските производители да оставят под угар до най-малко 10 % от площите, засети с полски култури, за които е подадена молба за плащания и са оставени под угар, по силата на настоящия член. Държавите-членки могат да предвидят по-високи проценти, като се вземат предвид специфични ситуации и като се осигурява достатъчна заетост на селскостопанската земя.

В случаите на прилагане на член 66, настоящият параграф се прилага в съответствие с реда и условията, определени от Комисията, в съответствие с процедурата, установена в член 144, параграф 2.

7.   Земеделските производители, които подадат молба за плащане за земя, не по-голяма от необходимата за производството на 92 тона зърнени култури, на базата на добивите, определени за техния регион, се изключват от задължението за оставяне на земи под угар. За тези земеделски производители се прилага параграф 6.

8.   Без да се засяга член 108, площите:

оставени под угар по агроекологични причини (членове 22 до 24 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета), които не се използват нито за селскостопански нужди, нито за други доходоносни дейности, освен приетите за другите земи, оставени под угар по силата на настоящия регламент, или

залесени поради мерките за залесяване (член 31 от Регламент (ЕО) № 1257/1999),

в резултат на подадена след 28 юни 1995 г. молба, в размер до каквото и да било ограничение, определено от държавите-членки, могат да се смятат за земи под угар за целите на изискването за оставяне на земи под угар, посочено в параграф 1. Такова ограничение се определя само доколкото е необходимо да се избегне непропорционално голямо количество от наличния бюджет по отношение на въпросната схема да се съсредоточи в малко на брой стопанства.

Въпреки това, за тези земи не се отпуска плащането на базата на площ, както е посочено в член 104 от настоящия регламент, и подпомагането, което се предоставя по силата на член 24, параграф 1 или член 31, параграф 1, второ тире от Регламент (ЕО) № 1257/1999 се ограничава до размер, най-много равен на плащането на базата на площ за земя под угар, посочена в член 104 на настоящия регламент.

Държавите-членки могат да решат да не прилагат схемата, определена в настоящия параграф за нови кандидати във всеки един регион, където от дълго време съществува риск от значително превишение на регионалната базова площ.

9.   Площите, оставени под угар, не бива да са по-малки от 0.1 хектара по размер и 10 метра на широчина. В надлежно обосновани случаи във връзка с околната среда, държавите-членки могат да приемат и площи от най-малко 5 метра широчина и размер 0.05 хектара.

Член 108

Земи, даващи право на помощи

Молби за плащания не могат да се правят за земя, която към датата на подаване на молбата за помощи за 2003 г. е използвана като постоянно пасище, засадена с трайни насаждения или гори или е използвана за неселскостопански цели.

При условия, които следва да бъдат определени в съответствие с процедурата, установена в член 144, параграф 2, държавите-членки могат да дерогират от първата алинея на настоящия член, при условие че вземат необходимите мерки за да предотвратят всякакво значително нарастване на общата селскостопанска площ с право на помощи.

Член 109

Засяване и прилагане

С цел да получава плащането на базата на площ, всеки земеделски производител трябва най-късно до 31 май, предхождащ съответната реколта, да е извършил сеитбата и най-късно до 15 май да е подал молба.

Член 110

Правила за прилагане

Редът и условията за прилагането на настоящата глава се приемат в съответствие с процедурата, установена в член 144, параграф 2, и по-специално:

правила относно установяването и управлението на базовите площи,

правила относно установяването на планове за регионализация на производството,

правила относно тревния силаж,

правила относно отпускането на плащане на базата на площи,

правила относно минималната площ с право на помощи, като тези правила трябва да бъдат съобразени преди всичко с изискванията за контрол и да целят желаната ефективност на въпросната схема,

правила, определящи, за твърдата пшеница, правото на добавката към плащането на базата на площ и изискванията за право на специалната помощ и в частност определяне на региони, които да бъдат взети под внимание,

правила относно оставянето на земи под угар и по-специално член 107, параграф 3; тези условия определят кои фуражни бобови растения могат да се отглеждат на земи под угар и, предвид тире първо от алинея първа на въпросния параграф, може да включват производството на култури без плащания.

В съответствие със същата процедура, Комисията може:

или да подчини отпускането на помощи съгласно използването на:

i)

специфични семена;

ii)

сертифицирани семена, що се отнася до твърдата пшеница и лена и конопа, отглеждани за влакно;

iii)

определени видове в случаите на маслодайните семена, твърдата пшеница, лененото семе и лена и конопа, отглеждани за влакно,

или да предвиди възможността за държавите-членки да могат да отпускат помощи при тези условия,

или да разреши датите в член 109 да бъдат променяни в определени зони, където изключителните климатични условия правят тези дати неприложими.

ГЛАВА 11

ПРЕМИИ ЗА ОВЦЕ И КОЗИ

Член 111

Приложно поле

При прилагане на член 67, държавите-членки отпускат, на годишна основа, премии или допълнителни плащания на земеделските производители, които отглеждат овце и кози, при условията, определени в настоящата глава, освен когато е предвидено друго.

Член 112

Дефиниции

За целите на настоящата глава се прилагат следните дефиниции:

а)

„овца-майка“ е всяко женско животно от рода овце, родило поне веднъж или на възраст най-малко една година;

б)

„коза-майка“ е всяко женско животно от рода кози, родило поне веднъж или на възраст най-малко една година.

Член 113

Премии за овце-майки и кози-майки

1.   Производител, отглеждащ овцe-майки в своето стопанство, може да участва с молба за премия за отглеждане на овцe-майки (премия за овцe-майки).

2.   Производител, отглеждащ женски кози в своето стопанство, може да участва с молба за премия за отглеждане на кози-майки (премия за кози-майки). Тази премия се дава на производителите в определени области, където производството отговаря на следните два критерия:

а)

отглеждането на кози е насочено преди всичко към производството на козе месо;

б)

техниките на отглеждането на кози и овце са подобни по естество.

Списък с тези области се определя в съответствие с процедурата, установена в член 144, параграф 2.

3.   Премията за овцe-майки и премията за кози-майки се отпускат под формата на ежегодно плащане за животно с право на помощи за календарна година и за производител в рамките на индивидуалните тавани. Минималният брой животни, за които се подава молба за премия, се определя от държавата-членка. Този минимум не може да е по-малко от 10 и повече от 50.

4.   За овцe-майки размерът на премията е 21 EUR. Въпреки това за производителите, които продават млякото на овцете или продукти от овчето мляко, премията за овцe-майки е 16,8 EUR.

5.   За коза-майка размерът на премията е 16,8 EUR.

Член 114

Допълнителна премия

1.   Допълнителна премия се изплаща на производителите в области, където производството на овце и кози представлява традиционна дейност или допринася значително за селскостопанската икономика. Държавите- членки определят тези области. Във всеки случай допълнителна премия се дава само на производител, в чието стопанство най-малко 50 % от площта се използват за селско стопанство, разположени в необлагодетелствани райони, определени в Регламент (ЕО) № 1257/1999.

2.   Допълнителната премия се дава също на производител, изкарващ на лятна паша добитък, при условие че:

а)

най-малко 90 % от животните за които е подадена молба за премия, са били на паша поне 90 последователни дни в район с право на помощи, определен в съответствие с параграф 1, и

б)

седалището на стопанството е разположено в добре определен географски район, за който е установено от държава-членка, че изкарване на добитък на лятна паша е традиционна практика за отглеждането на овце и кози и че движението на тези животни е необходимо поради липсата на фураж от достатъчно качество през периода на извеждане на паша.

3.   Размерът на допълнителната премия се определя на 7 EUR за овца-майка и за коза-майка. Допълнителната премия се дава при същите условия, както тези, определени за даване на премията за овце-майки и кози-майки.

Член 115

Общи разпоредби

1.   Премиите се изплащат на производители на основата на броя на овце майки и/или кози майки, отглеждани в стопанството за минимален период, който следва да се определи в съответствие с процедурата, установена в член 144, параграф 2.

2.   След влизане в сила на ново законодателство за идентификация и регистрация на овцете и козите, за да отговаря на условията за премия, едно животно трябва да е идентифицирано и регистрирано в съответствие с тези правила.

Член 116

Индивидуални тавани

1.   На 1 януари 2005 г. индивидуалният таван за даден производител, посочен в член 113, параграф 3, е равен на броя на правата за премия, които е имал към 31 декември 2004 г., в съответствие с приложимите правила на Общността.

2.   Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че сумата на правата на премия не надхвърля националните тавани, посочени в параграф 4, и че националните резерви, посочени в член 118, могат да бъдат поддържани.

3.   Правата на премия, които са били оттеглени според мерките, предприети по силата на параграф 2, се премахват.

Прилагат се следните тавани:


Държава-членка

Права (× 1 000)

Белгия

70

Дания

104

Германия

2 432

Гърция

11 023

Испания

19 580

Франция

7 842

Ирландия

4 956

Италия

9 575

Люксембург

4

Нидерландия

930

Австрия

206

Португалия (36)

2 690

Финландия

80

Швеция

180

Обединеното кралство

19 492

Общо

79 164

Член 117

Прехвърляне на права на премии

1.   Когато даден производител продаде или прехвърли по друг начин своето стопанство, той може да прехвърли всички свои права на премия на лицето, което поема стопанството.

2.   Производител може да прехвърли, изцяло или от части, своите права на други производители, без да прехвърля стопанството си.

В случай на прехвърляне на права без прехвърляне на стопанството, част от прехвърлените права на премия, ненадвишаваща 15 %, се предава без компенсация на националният резерв на държавата-членка, където е неговото стопанство за преразпределение без заплащане.

Държавите-членки може да придобиват права на премия от производители, които се съгласят доброволно да прехвърлят своите права, изцяло или от части. В този случай плащането, извършено срещу придобиване на такива права, се отнася към националните бюджети или както е предвидено в член 119, параграф 2, пето тире.

Чрез дерогация от параграф 1 и при надлежно доказани обстоятелства, държавите-членки могат да предвидят в случай на продажба или друго прехвърляне на стопанството, прехвърлянето на права да се извършва от посредник на националния резерв.

3.   Държавите-членки могат да предприемат необходимите мерки, за да избегнат правата на премии да се преместят от чувствителните зони или региони, където производството на овце е особено важно за местната икономика.

4.   Държавите-членки могат да разрешат, преди дадена дата, която те следва да определят, временни прехвърляния на част от правата на премия, които няма да бъдат използвани от земеделския производител, който е техен държател.

Член 118

Национален резерв

1.   Всяка държава-членка поддържа национален резерв от права на премия.

2.   Всички отнети права на премия съобразно член 117, параграф 2 или други разпоредби на Общността се добавят към националния резерв.

3.   Държавите-членки могат да разпределят правата на премия на производители, в рамките на своите национални резерви. Когато правят разпределението, те трябва да дават предимство на новодошли, на млади земеделски производители и на други приоритетни земеделски производители.

Член 119

Допълнителни плащания

1.   При прилагане на член 71, държавите-членки ежегодно правят допълнителни плащания, с които да се достигнат общите размери, посочени в параграф 3 от настоящия член.

Държавите-членки могат да решат да допълнят общите размери, посочени в параграф 3 от настоящия член, като намалят плащанията, посочени в член 113. Намалението на плащанията, които могат да се прилагат на регионална основа, не трябва да надвишава едно евро.

Плащанията трябва се правят на годишна основа, според обективни критерии, включващи по-специално структурите за производство и по такъв начин, че да гарантират еднаквото третиране на производителите и да се избегнат разстройства на пазара и конкуренцията. Нещо повече, такива плащания не трябва да са свързани с колебанията на пазарните цени. Те могат да бъдат правени на регионална основа.

2.   Плащанията могат да включват по-специално:

плащания на производители, заети в специфични типове производство, по-специално свързани с качеството, които са важни за местната икономика или за защита на околната среда;

увеличение на премията, посочена в член 113. Допълнителните размери могат да бъдат предмет на прилагане на изискванията относно гъстотата на добитъка, които следва да се определят от държавите-членки в съответствие с местните условия;

помощи за преструктуриране на стопанствата на земеделските стопанства или за развитието на организации на производителите;

плащания за площ на земеделски производители, които се дават на хектар фуражна площ, която е на разположение на производителите през посочената календарна година и по отношение на която не се искат плащания по схемата за подкрепа на производители на определени полски култури, по схемата за подпомагане за изсушен фураж и по схемите за подпомагане на Общността за други трайни или градински насаждения;

плащания към земеделски производители, които отстъпват доброволно своите права според член 117, параграф 2;

подкрепа за подобряването и рационализирането на обработката и пускането на пазара на овче и козе месо.

Прилагат се следните общи суми:


(изразени в хиляди EUR)

Белгия

64

Дания

79

Германия

1 793

Гърция

8 767

Испания

18 827

Франция

7 083

Ирландия

4 875

Италия

6 920

Люксембург

4

Нидерландия

743

Австрия

185

Португалия

2 275

Финландия

61

Швеция

162

Обединеното кралство

20 162

Член 120

Тавани

Общият размер на сумите на всяка заявена премия или допълнително плащане не бива да надхвърля тавана, установен от Комисията, в съответствие с член 64, параграф 2.

Когато общата сума на помощта надхвърля установения таван, помощта на всеки един земеделски производител за съответната година се намалява пропорционално.

ГЛАВА 12

ПЛАЩАНИЯ ЗА ГОВЕЖДО И ТЕЛЕШКО МЕСО

Член 121

Приложно поле

При прилагане на член 68, държавите-членки изплащат при условията, определени в настоящата глава, освен когато е предвидено друго, помощта или помощите, избрани от съответната държава-членка, в съответствие със същия този член.

Член 122

Дефиниции

По смисъла на настоящата глава:

a)

„регион“ е държава-членка или регион от държава-членка, по избор на съответната държава-членка,

б)

„бик“ означава некастрирано мъжко животно от рода на едрия рогат добитък,

в)

„биче“ означава кастрирано мъжко животно от рода на едрия рогат добитък,

г)

„крава с бозаещо теле“ е крава от порода за производство на месо или родена от кръстоска с порода за производство на месо и принадлежаща към стадо, предназначено за отглеждане на телета за производство на месо,

д)

„юница“ означава женско животно от рода на едрия рогат добитък на възраст над осем месеца, която още не се е отелвала.

Член 123

Специална премия

1.   Земеделски производител, който отглежда мъжки животни от рода на едрия рогат добитък в стопанството си, може да получи право, с молба, на специална премия. Тя се предоставя под формата на годишна премия за календарната година и за стопанство в рамките на регионален таван за не повече от 90 животни за всяка от възрастовите категории, определени в параграф 2.

2.   Специалната премия се дава не повече от:

а)

веднъж в живота за всеки бик на възраст над девет месеца, или

б)

два пъти в живота за всяко биче:

първия път на възраст девет месеца,

втория път — след като е достигнало възраст от 21 месеца.

3.   За да отговаря на изискванията за специална премия:

а)

всяко животно, предмет на молбата, трябва да се отглежда от производител за угояване за период, който следва да се определи,

б)

всяко животно има паспорт до заколването му или до износа му, посочен в член 6 от Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г., за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на едрия рогат добитък и относно етикетиране на говеждо месо и говежди продукти (22), който съдържа цялата необходима информация за неговия статут по отношение на премиите или, ако няма такъв, еквивалентен административен документ.

4.   Когато в даден регион общият брой бикове на възраст над девет месеца и бичета на възраст от девет до 20 месеца, за които е подадена молба и които отговарят на изискванията за предоставяне на специална премия, превишава регионалния таван, посочен в параграф 8, броят на всички животни, отговарящи на изискванията съгласно параграф 2, букви а) и б), на производител за въпросната година се намалява пропорционално.

По смисъла на този член, „регионален таван“ е броят животни, имащи право да получат в даден регион за календарна година специалната премия.

5.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 4 държавите-членки могат:

въз основа на обективни критерии, които са част от политиката за развитие на селските райони и само при условие, че вземат предвид аспектите, свързани с околната среда и заетостта, да променят или отменят границата от 90 глави добитък на стопанство и по възрастови категории, и

при упражняване на това право, да решат да приложат параграф 4 по такъв начин, че да достигнат нивото на намаляване, необходимо за постигане на съответствие с приложимия регионален таван, без да прилагат такива намаления за дребни производители, които по отношение на въпросната година не са подали молби за специална премия за повече от минималния брой животни, определен от съответната държава-членка.

6.   Държавите-членки могат да решат да отпуснат специалната премия при клането на животните от рода на едрия рогат добитък. В този случай, за бикове критерият за възраст, посочен в параграф 2, буква а), се заменя с минимално кланично тегло от 185 кг.

Премията се изплаща или връща на земеделските производители.

Обединеното Кралство е упълномощено да прилага в Северна Ирландия система за отпускане на специална премия, която се различава от прилаганата в останалата ѝ територия.

7.   Сумата на премията се определя на:

а)

210 EUR за бик, отговарящ на условията;

б)

150 EUR за биче, отговарящо на условията и по възрастова категория.

Прилагат се следните регионални тавани:


Белгия

235 149

Дания

277 110

Германия

1 782 700

Гърция

143 134

Испания

713 999 (37)

Франция

1 754 732 (38)

Ирландия

1 077 458

Италия

598 746

Люксембург

18 962

Нидерландия

157 932

Австрия

373 400

Португалия

175 075 (39)  (40)

Финландия

250 000

Швеция

250 000

Обединеното кралство

1 419 811 (41)

Член 124

Премия за извънсезонно отглеждане

1.   При прилагане на член 71, когато в една държава-членка броят бичета:

а)

заклани през дадена година, надвишава 60 % от общото годишно клане на мъжки животни от рода на едрия рогат добитък, и

б)

заклани през периода от 1 септември до 30 ноември през дадена година, превишава 35 % от общото годишно клане на бичета,

земеделските производители могат да получат право, с молба, на допълнителна премия към специалната премия (премия за извънсезонно отглеждане). Въпреки това, ако и двата пределни процента, посочени по-горе, са достигнати в Ирландия или в Северна Ирландия, премията се прилага в Ирландия и в Северна Ирландия.

За целите на прилагането на този член в Обединеното кралство, Северна Ирландия се разглежда като отделна единица.

2.   Сумата на тази премия се определя на:

72,45 EUR на животно, заклано през първите 15 седмици на дадена година,

54,34 EUR на животно, заклано през 16-тата и 17-тата седмица на дадена година,

36,23 EUR на животно, заклано през 18-тата до 21-вата седмица на дадена година, и

18,11 EUR на животно, заклано през 22-рата и 23-тата седмица на дадена година.

3.   Когато процентът, посочен в параграф 1, буква б), не е достигнат, предвид предпоследното изречение на параграф 1, държавите-членки, чиито производители са получавали преди това премия за извънсезонно отглеждане, могат да решат да отпуснат тази премия в размер на 60 % от сумите, определени в параграф 2.

В такъв случай, съответните държави-членки:

а)

могат да решат да отпуснат тази премия само за първите два или три от въпросните периоди,

б)

следят мярката да е финансово неутрална по отношение на същата бюджетна година, като съответно намалят:

сумата за втората възрастова категория на специалната премия, приложима за бичетата, отпусната в тази държава-членка, и/или

допълнителните плащания, които следва да бъдат извършвани съгласно раздел 2, и информират Комисията за приложената мярка за намаляване.

За целите на прилагането на тази мярка, Ирландия и Северна Ирландия се разглеждат общо за изчисляването на процента, посочен в параграф 1, буква а), и след това за получаване на право на премия.

4.   За да установи дали процентите, посочени в настоящия член, са превишени, се отчита клането, извършено през втората година, предхождаща тази, в която животното, имащо право на премия, е било заклано.

Член 125

Премия за крави с бозаещи телета

1.   Земеделски производител, отглеждащ крави с бозаещи телета в стопанството си, може да получи, след подаване на молба, право на премия за отглеждане на крави с бозаещи телета (премия за крави с бозаещи телета). Тя се отпуска под формата на годишна премия за календарната година и за производител в рамките на индивидуални тавани.

2.   Премията за крава с бозаещо теле се отпуска на всеки производител:

а)

който не доставя мляко или млечни продукти от своето стопанство в продължение на 12 месеца от деня, в който е подал молбата си.

Доставката на мляко или млечни продукти директно от стопанството до потребителя не пречи на отпускането на премията,

б)

който доставя мляко или млечни продукти, чието общо индивидуално референтно количество, посочено в член 4 от Регламент (ЕИО) № 3950/92 не надвишава 120 000 кг. Въпреки това, държавите-членки могат да решат въз основа на обективни критерии, които те определят, да променят или премахнат тази количествена граница,

при условие, че земеделският производител държи, поне за шест последователни месеца от деня, в който е подадена молбата, такъв брой крави с бозаещи телета, равен най-малко на 60 %, и юници, чийто брой е най-много равен на 40 % от броя, за който се кандидатства за премия.

За целите на определяне броя животни, които отговарят на изискванията съгласно букви а) и б) от алинея първа на параграф 2 от настоящия член, се установява дали кравите принадлежат към стадо с крави с бозаещи телета или към стадо с млечни крави на базата на индивидуално референтно количество на бенефициента, определено в член 95, параграф 2, и средния млеконадой.

3.   Правото на производителите на премия се ограничава с прилагането на индивидуален таван, посочен в член 126.

4.   Сумата на премията на животно, отговарящо на условията, се определя на 200 EUR.

5.   В случаите на прилагане на член 68, буква а), i), държавите-членки могат да отпуснат допълнителна национална премия за крави с бозаещи телета, най-много до 50 EUR на животно, при условие че това не създава дискриминация между животновъдите в съответната държава-членка.

По отношение на стопанства, намиращи се в регион, определен в членове 3 и 6 от Регламент (ЕО) № 1260/1999 на Съвета от 21 юни 1999 г. относно общи разпоредби за структурните фондове (42), първите 24,15 EUR на животно от тази допълнителна премия се финансират от секция „Гарантиране“ на Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА).

По отношение на стопанства, разположени на цялата територия на държава-членка, ако във въпросната държава-членка в съвкупността от говеда има висок дял от крави с бозаещи телета, представляващи най-малко 30 % от общия брой крави и ако най-малко 30 % от закланите мъжки говеда принадлежат към класове S и Е, секция „Гарантиране“ на ФЕОГА финансира изцяло допълнителната премия. Всяко превишаване на тези проценти се установява на базата на средната величина за две години, предхождащи годината, за която се отпуска премията.

6.   За целите на този член се вземат предвид само юници от порода за производство на месо или родени от кръстоска с порода за производство на месо и принадлежащи към стадо, предназначено за отглеждане на телета за производство на месо.

Член 126

Индивидуален таван за крави с бозаещи телета

1.   Помощ се отпуска на всеки земеделски производител, който гледа крави с бозаещи телета, в рамките на индивидуалните тавани, определени при прилагането на член 7 от Регламент (ЕО) № 1254/1999.

2.   Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че сумата на правата за премия на тяхна територия не превишава националните тавани, определени в параграф 5 и че националните резерви, посочени в член 128, могат да бъдат поддържани.

3.   Когато корекцията, посочена в параграф 2, изисква намаляване на индивидуалните тавани на земеделските производители, тя се извършва без плащане на обезщетения и решение за това се взима въз основа на обективни критерии, включващи по-специално:

степента до която земеделските производители са използвали индивидуалните си тавани в продължение на три референтни години преди 2000-та година,

изпълнението на инвестиционна или екстензификационна програма за говеждо и телешко месо,

особени природни обстоятелства или прилагането на санкции, в резултат на неизплащане или намалено плащане на премията поне за една референтна година,

допълнителни извънредни обстоятелства, довели до факта, че плащанията, извършени поне за една референтна година, не отговарят на действителното положение, установено през предишните години.

4.   Правата за премия, които са били оттеглени съгласно мярката, предвидена в параграф 2, се премахват.

Прилагат се следните национални тавани:


Белгия

394 253

Дания

112 932

Германия

639 535

Гърция

138 005

Испания (43)

1 441 539

Франция (44)

3 779 866

Ирландия

1 102 620

Италия

621 611

Люксембург

18 537

Нидерландия

63 236

Австрия

375 000

Португалия (45)  (46)

416 539

Финландия

55 000

Швеция

155 000

Обединеното кралство

1 699 511

Член 127

Прехвърляне на права на премии за крави с бозаещи телета

1.   Когато производител продава или по друг начин прехвърля стопанството си, той може да прехвърли всичките си права на премия за крави с бозаещи телета на лицето, поемащо стопанството му. Той може също да прехвърли, изцяло или частично, правата си на други производители, без да прехвърля стопанството си.

В случай на прехвърляне на правата на премия без прехвърляне на стопанството, част от прехвърлените права, които не надвишават 15 %, се връщат без компенсация на националния резерв на държавата-членка, където се намира стопанството, за да бъде безплатно преразпределена.

2.   Държавите-членки:

а)

вземат необходимите мерки, за да предотвратят прехвърлянето на права на премия извън чувствителни области или региони, където производството на говеждо и телешко месо е особено важно за местната икономика;

б)

могат да предвидят, че прехвърлянето на права без прехвърляне на стопанството се извършва пряко между земеделските производители или че то се извършва посредством националния резерв.

3.   Държавите-членки могат да разрешат преди дата, която следва да се определи, временни прехвърляния на част от правата за премия, които не са предназначени да бъдат използвани от земеделския производител, който ги притежава.

Член 128

Национален резерв от права на премии за крави с бозаещи телета

1.   Всяка държава-членка поддържа национален резерв от права на премия за крави с бозаещи телета.

2.   Правата за премия, оттеглени съгласно член 127, параграф 1, или други разпоредби на Общността, се прибавят към националния резерв, без да се засяга член 126, параграф 4.

3.   Държавите-членки използват националните си резерви, за да отпускат в границите на тези резерви права на премия в частност на новодошли, млади селски производители и други приоритетни земеделски производители.

Член 129

Юници

1.   Чрез дерогация от разпоредбите на член 125, параграф 3, държавите-членки, в които повече от 60 % от кравите с бозаещи телета и юници се отглеждат в планински области по смисъла на член 18 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 на Съвета от 17 май 1999 г., могат да решат да управляват отпускането на премии за крави с бозаещи телета отделно за юници и за крави с бозаещи телета в границите на отделен национален таван, който следва да бъде определен от съответната държава-членка.

Такъв отделен национален таван не превишава 40 % от националния таван на съответната държава-членка, определен в член 126, параграф 5. Този национален таван се намалява със сума, равна на отделния национален таван. Когато в държава-членка, упражняваща правото съгласно настоящия параграф, общият брой юници, за които е подадена молба и които отговарят на изискванията за отпускане на премия за крави с бозаещи телета, превишава отделния национален таван, броят на отговарящите на условията юници на производител за въпросната година, се намалява пропорционално.

2.   За целите на този член, само юници от порода за производство на месо или родени от кръстоска с порода за производство на месо се вземат предвид.

Член 130

Премия за клане

1.   Земеделски производител, отглеждащ животни от рода на едрия рогат добитък в своето стопанство, може да получи право, при подаване на молба, на премия за клане. Тя се отпуска при клане на животни, отговарящи на изискванията или при износа им за трета страна и в рамките на национални тавани, които следва да се определят.

Следните животни, отговарящи на условията по-долу, имат право на премия за клане:

а)

бикове, бичета, крави и юници на възраст повече от осем месеца,

б)

телета на възраст над един месец и не повече от осем месеца и с кланично тегло по-малко от 185 кг,

при условие, че са били отглеждани от земеделския производител за период, който следва да се определи.

2.   Сумата на премията се определя на:

а)

80 EUR за животно, отговарящо на условията, посочени в параграф 1, буква а);

б)

50 EUR за животно, отговарящо на условията, посочени в параграф 1, буква б).

3.   Националните тавани, посочени в параграф 1, се определят на държава-членка и отделно за двете групи животни, посочени в букви а) и б). Всеки таван се равнява на броя животни от всяка от тези две групи, които са били заклани през 1995 г. в съответната държавата-членка, прибавени към животните, изнесени за трети страни, съгласно данните на Евростат или друга официално публикувана статистическа информация за тази година, приета от Комисията.

4.   Когато в дадена държава-членка общият брой животни, за които е подадена молба за една от двете групи животни, посочени в букви а) и б) на параграф 1, и които отговарят на изискванията за отпускане на премия за клане, превишава националния таван, определен за тази група, броят на всички животни, отговарящи на условията от тази група, на земеделски производител за разглежданата година, се намалява пропорционално.

Член 131

Гъстота на добитъка

1.   В случаите на прилагане на член 71, общият брой животни, които могат да получат право на специална премия и премия за крави с бозаещи телета, се ограничава чрез прилагането на гъстота на отглежданите животни в стопанството на две животински единици (ЖЕ) на хектар и на календарна година. От 1 януари 2003 г. гъстотата на добитъка е 1,8 ЖЕ. Този коефициент на гъстота се изразява в ЖЕ на единица фуражна площ на стопанството, използвана за изхранване на животните, отглеждани в него. От друга страна, земеделският производител се освобождава от прилагането на коефициент на гъстотата, ако броят животни, отглеждани в стопанството му и които следва да бъдат взети под внимание за определяне на коефициента на гъстота, не превишава 15 ЖЕ.

2.   За определяне на коефициента на гъстота на стопанството, се отчитат:

а)

мъжките говеда, кравите с бозаещи телета и юници, овце и/или кози, за които са подадени молби, както и млечните крави, необходими да се получи общото референтно количество мляко, определено на земеделския производител. Броят животни се превръща в ЖЕ съгласно следната таблица за превръщане:


Мъжки животни от рода на ЕРД и юници на възраст повече от 24 месеца, крави с бозаещи телета, млечни крави

1,0 ЖЕ

Мъжки животни от рода на ЕРД и юници на възраст от 6 месеца до 24 месеца

0,6 ЖЕ

Овце

0,15 ЖЕ

Кози

0,15 ЖЕ

б)

фуражната площ, означаваща площта на стопанството, която е на разположение през цялата календарна година за отглеждане на ЕРД и овце и/или кози. Фуражната площ не включва:

сгради, гори, водоеми, пътеки,

площи, използвани за други култури, отговарящи на условията за помощи от Общността или за трайни и градински насаждения, освен постоянни пасища, за които плащания за площи се отпускат съгласно член 136, или в някои случаи, член 96,

площи, за които произтичат права съгласно системата за подпомагане, определена за земеделските производители на някои полски култури, използвани по схемата за помощи за сух фураж или предмет на национална или Общностна схема за земи под угар.

Фуражната площ включва площи, използвани разделно и площи, които са предмет на смесено култивиране.

Член 132

Плащане за екстензификация

1.   В случаите на прилагане на член 71, земеделските производители, получаващи специална премия и/или премия за крави с бозаещи телета могат да получат право на плащане за екстензификация.

2.   Плащането за екстензификация е 100 EUR на отпусната специална премия и премия за крава с бозаещо теле, при условие че по отношение на разглежданата календарна година коефициентът на плътност е по-малък или равен на 1,4 ЖЕ на хектар.

Въпреки това, държавите-членки могат да решат да отпуснат плащане за екстензификация в размер на 40 EUR за коефициент на плътност 1,4 ЖЕ за хектар или повече и по-малко или равно на 1,8 ЖЕ на хектар, и в размер на 80 EUR за коефициент на плътност по-малко от 1,4 ЖЕ на хектар.

3.   За целите на прилагането на параграф 2:

а)

чрез дерогация от член 131, параграф 2, буква а) гъстотата на добитъка в стопанствата се определя, като се вземат под внимание мъжките говеда, крави и юници, отглеждани в него, през разглежданата календарна година, както и овцете и/или козите, за които са били подадени молби за премия за същата календарна година. Броят животни се превръща в ЖЕ посредством таблицата за превръщане в член 131, параграф 2, буква а);

б)

без да се засягат разпоредбите на третото тире на член 131, параграф 2, буква б), площите, използвани за производството на полски култури, посочени в приложение IX, не се считат за „фуражна площ“,

в)

фуражната площ, която следва да се вземе под внимание за изчисляване на коефициента на гъстота, трябва да включва поне 50 % пасищна земя.

„Пасищната земя“ се определя от държавите-членки. Определението отчита поне следния критерий: пасищната земя е тревна площ, която според местните земеделски практики е приета като предназначена за паша на говеда и/или овце. Въпреки това, тя не изключва смесеното използване на пасищната земя през същата година (пасище, сено, силаж от трева).

4.   Без да се засягат изискванията за гъстота на добитъка, определени в параграф 2 от настоящия член, земеделските производители в държавите-членки, където повече от 50 % от производството на мляко се извършва в планински райони по смисъла на член 18 от Регламент (ЕО) № 1257/1999 и чиито стопанства са разположени в такива области, могат да получават плащания за екстензификация, посочени в същия параграф, за млечните крави, отглеждани в тях.

5.   В съответствие с процедурата, предвидена в член 144, параграф 2, при необходимост Комисията коригира сумите, посочени в параграф 2, като взема предвид по-специално броя на животните, които са получили право на плащане за предходната календарна година.

Член 133

Допълнителни плащания

1.   В случаите на прилагане на член 71, държавите-членки извършват годишно допълнителни плащания на земеделски производители на територията си, възлизащи на общите суми, определени в параграф 3 на настоящия член. Такива плащания се извършват съгласно обективни критерии, включващи по-специално съответните производствени структури и условия, по такъв начин, че да осигурят равнопоставено третиране на земеделските производители и да избегнат нарушения на пазара и конкуренцията. Нещо повече, такива плащания не са свързани с колебанията на пазарните цени.

2.   Допълнителните плащания могат да се извършат под формата на плащания на глава добитък и/или плащания за площи.

Прилагат се следните общи суми:


Белгия

39,4

Дания

11,8

Германия

88,4

Гърция

3,8

Испания

33,1

Франция

93,4

Ирландия

31,4

Италия

65,6

Люксембург

3,4

Нидерландия

25,3

Австрия

12,0

Португалия

6,2

Финландия

6,2

Швеция

9,2

Обединеното кралство

63,8

Член 134

Плащания за глава добитък

1.   Плащанията на глава добитък могат да се отпускат за:

а)

мъжки говеда,

б)

крави с бозаещи телета,

в)

млечни крави,

г)

юници.

2.   Плащанията на глава добитък могат да се отпускат като допълнителни суми на единица премия за клане, както е посочено в член 130, с изключение на телета. В други случаи отпускането на плащания на глава добитък подлежи:

а)

на специалните условия, определени в член 135,

б)

на специфични изисквания за гъстотата на добитъка, които следва да се установят от държавите-членки.

3.   Специфичните изисквания за гъстотата на добитъка се определят:

въз основа на фуражната площ, посочена в член 131, параграф 2, буква б), с изключение на площите, за които са отпуснати плащания за площи в съответствие с член 136,

като се вземе под внимание, по-специално, влиянието върху околната среда на вида продукция, чувствителността на околната среда на земята, използвана за отглеждане на добитък и мерките, които са били приложени с оглед стабилизиране или подобряване на околната среда на тази земя.

Член 135

Условия за плащанията на глава добитък

1.   Плащания на глава за мъжки говеда могат да се отпускат на календарна година за не повече от броя животни в дадена държава-членка:

равен на регионалния таван на съответната държава-членка, определен в член 123, параграф 8, или

равен на броя мъжки говеда, за които са отпуснати премии през 1997 г., или

равен на средния брой на заклани мъжки говеда през годините 1997, 1998 и 1999, съгласно статистическите данни на Евростат за тези години или всяка друга публикувана официална статистическа информация за тези години, която Комисията приема.

Държавите-членки могат също да предвидят граница за броя глави мъжки говеда на стопанство, която да бъде определена от държавите-членки на национална или регионална основа.

Само мъжки говеда на възраст над осем месеца отговарят на условията. Ако плащанията на глава добитък се извършват при клането, държавите-членки могат да решат да заместят това изискване с минимално кланично тегло от поне 180 кг.

2.   Плащанията на глава за крави с бозаещи телета и юници, даващи право на премия за разплодна крава съгласно член 125, параграф 4 и член 129 могат да бъдат отпускани само като допълнителна сума към единица премия за крава с бозаещо теле, определена в член 125, параграф 4.

3.   Плащанията на глава за млечни крави могат да се отпускат само като сума на тон за референтно количество, отговарящо на условията за премия и налично в стопанството, което следва да бъде определено в съответствие с член 95, параграф 2.

Член 134, параграф 2, буква б) не се прилага.

4.   Плащанията на глава за юници, освен тези, определени в параграф 2, могат да се отпускат на държава-членка и календарна година за не повече от броя юници, равняващ се на средния брой заклани юници през годините 1997, 1998 и 1999, съгласно статистиките на Евростат или някоя друга публикувана официална статистическа информация за тези години и която Комисията приема.

Член 136

Плащания на базата на площи

1.   Плащанията на площ се отпускат на хектар постоянно пасище:

а)

с което разполага земеделският производител през разглежданата календарна година,

б)

което не е използвано за изпълнение на специфичните изисквания за гъстота на добитъка, посочени в член 134, параграф 3, и

в)

по отношение на което не са предявени искания за плащане съгласно системата за помощи, установена за земеделски производители на някои полски култури, съгласно системата за помощи за сухи фуражи и съгласно схемите за подпомагане на Общността за други постоянни култури или плодове и зеленчуци, за същата година.

2.   Площта на постоянно пасище в регион, за който плащания за площ могат да бъдат отпускани, не трябва да превишава съответната регионална базова площ.

Регионалните базови площи се определят от държавите-членки като среден брой хектари от постоянно пасище за отглеждане на говеда през годините 1995,1996 и 1997.

3.   Максималното плащане на площ на хектар, което може да бъде отпуснато, включително плащанията за площ, извършени съгласно член 96, не трябва да превишава 350 EUR.

Член 137

Предаване на информация

Всички промени в националните разпоредби относно отпускането на допълнителни плащания се оповестяват пред Комисията не по-късно от един месец след приемането им.

Член 138

Общи разпоредби

За да възникне право на преки плащания по смисъла на настоящата глава, животното трябва да е идентифицирано и регистрирано в съответствие с Регламент (ЕО) № 1760/2000.

Член 139

Тавани

Сумата на размерите на всички преки плащания, поискани по силата на настоящата глава, не бива да надхвърля тавана, установен от Комисията, в съответствие с член 64, параграф 2, и отнасящ се до частта от всяко едно от тези преки плащания в тавана, посочен в член 41.

Когато общата сума на помощта надхвърля тавана, помощта на всеки един земеделски производител за съответната година се намалява пропорционално.

Член 140

Вещества, забранени по силата на Директива 96/22/ЕО

1.   Когато остатъци от вещества, забранени съгласно Директива 96/22/ЕО (47), или остатъци от вещества, разрешени от горепосочената директива, но неправомерно използвани, са установени съгласно съответните разпоредби на Директива 96/23/ЕО (48) в дадено животно от стадото от едър рогат добитък на даден земеделски производител, или когато неразрешено вещество или продукт, или вещество или продукт, разрешен съгласно Директива 96/22/ЕО, но неправомерно държан, е намерен в стопанството на земеделския производител под каквато и да е форма, земеделският производител се изключва за календарната година, когато това е установено, от получаване на сумите, предвидени в този дял.

В случай на повторно нарушение, периодът на изключване, според сериозността на нарушението, може да бъде продължен на пет години от годината, през която е констатирано повторното нарушение.

2.   В случай на възпрепятстване от страна на собственика или притежателя на животните при извършване на проверките и на вземането на проби, необходими за прилагането на национални планове за контрол и наблюдение на остатъците или когато се провеждат разследвания и проверки, предвидени съгласно Директива 96/23/ЕО, се прилагат наказанията, предвидени в параграф 1 от настоящия член.

ГЛАВА 13

ПОМОЩ ЗА БОБОВИ РАСТЕНИЯ

Член 141

Приложно поле

При прилагане на член 71, съответните държави-членки отпускат помощи за производството на следните бобови растения:

а)

леща, различна от тази за сеитба с код по КН ex 0713 40 00;

б)

грах, различен от този за сеитба с код по КН ex 0713 20 00;

в)

фий от видовете Vicia sativa L. и Vicia ervilla Willd. с код по КН ex 0713 90 90 (други).

Член 142

Помощи

1.   Помощта се отпуска за пазарна година за производството на бобови растения, посочени в член 141. Пазарната година трае от 1 юли до 30 юни.

Обработваемата земя, която е предмет на молбата за помощи на база хектар по система, финансирана в съответствие с член 1, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 1258/1999, се изключва от площите за изплащането на помощта, регламентирана с настоящата система.

2.   Без да се засяга член 143, помощта на хектар засята и ожъната площ е 181 EUR на хектар.

Член 143

Таван

Сумата на заявените помощи не бива да надвишава тавана, определен от Комисията в съответствие с член 64, параграф 2, отговарящ на компонента на плащанията на базата на площ за бобовите растения, посочен в приложение VI в националния таван, посочен в член 41.

Когато сумата на заявените помощи надвишава фиксирания таван, помощта за земеделски производител се намалява пропорционално за съответната година.

ДЯЛ V

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 144

Управителен комитет за преките плащания

1.   Комисията се подпомага от Управителен комитет за преките плащания, състоящ се от представители на държавите-членки и председателстван от представител на Комисията.

2.   Когато се правят препратки към настоящия параграф, се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Периодът, посочен в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО се определя на един месец.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 145

Правила за приложение

В съответствие с процедурата, установена в член 144, параграф 2, се приемат подробни правила за прилагането на настоящия регламент. По-конкретно те трябва да включват:

а)

ред и условия за създаването на система за консултации в земеделието;

б)

ред и условия правила за определяне на критерии за разпределението на суми, които са освободени от прилагането на модулацията;

в)

ред и условия за предоставянето на помощите, предвидени в настоящия регламент, включително условията за допустимост, датите за подаване на молби и плащанията, разпоредбите за контрола, както и за проверките върху и установяването на права за помощи, включително всякакъв необходим обмен на данни с държавите-членки, и установяването на надхвърлянето на базовите площи или максималните гарантирани площи, както и подробни правила относно оттеглянето и преразпределението на права на премии, установени по силата на глави 11 и 12;

г)

по отношение на схемата на единно плащане, подробни правила, в частност относно създаването на национален резерв, прехвърлянето на права, определянето на трайни насаждения, постоянни пасища, селскостопанска земя и ливади, възможностите, предвидени в глава 5 на дял III и списъка на културите, чието отглеждане е разрешено на земи под угар, както и подробни правила по отношение на съответствието с Меморандума за разбирателство по отношение на определени маслодайни семена между Европейската икономическа общност и Съединените американски щати, в рамките на ГАТТ, одобрен с Решение 93/355/ЕИО (49);

д)

по отношение на твърдата пшеница, реда и условията относно количествата, сертифицирани семена и признатите сортове;

е)

по отношение на енергийните култури, реда и условията относно дефиницията на културите, попадащи под обхвата на схемата, минималните изисквания за един договор, контролните мерки за преработеното количество и преработката в рамките на самото стопанство;

ж)

по отношение на конопа, отглеждан за влакно, реда и условията относно специфичните мерки за контрол и методите за определяне на съдържанието на тетрахидроканабинол, включително условията по договорите и задължението, посочено в член 52;

з)

измененията към приложение I, които могат да станат наложителни, като се вземат предвид критериите, определени в член 1;

и)

измененията към приложения II, VI, VII, IX, X и XI, които могат да станат наложителни предвид, по-специално, новото законодателство на Общността и, доколкото това касае приложение VIII и в случаите на прилагане на член 62, и когато такъв е случаят, като резултат от информацията, подадена от страна на държавите-членки по отношение на частта от референтните суми, която съответства на плащанията за полски култури, както и сумата на самия таван, да бъдат увеличени в резултат на разликата между реално установената площ и площта, за която са изплатени премии за полски култури през 2000 г. и 2001 г., в приложение на член 9, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕИО) № 3887/92 (50), в рамките на базовите площи (или максималните гарантирани площи за твърдата пшеница) и като се взимат предвид средните национални добиви, използвани за изчисленията в приложение VIII;

й)

основните елементи на системата за идентификация на селскостопанските парцели и тяхното определение;

к)

всякакви поправки, които могат да бъдат направени на молбите за помощи и за освобождаването от изисквания да се подава молба за помощи;

л)

правила за минималното количество информация, която следва да се съдържа в молбата за помощи;

м)

правила относно административните проверки и проверките на място, както и проверките чрез дистанционни проучвания;

н)

правила за прилагането на намаленията и изключването от помощи в случаите на неспазване на задълженията, посочени в членове 3 и 24, включително случаи на неспазване на намаленията и изключването от помощи;

о)

изменения към приложение V, които могат да станат наложителни, като се вземат предвид критериите, заложени в член 26;

п)

предаването на съобщения между държавите-членки и Комисията;

р)

мерки, които са едновременно необходими и надлежно обосновани с цел да се справят, в случай на неотложна ситуация, с практически и специфични проблеми, по-специално тези, свързани с прилагането на глава 4 на дял II и глава 5 на дял III. Такива мерки могат да представляват дерогация от определени части на настоящия регламент, но само дотолкова, доколкото и за такъв период, за който е стриктно необходимо.

Член 146

Предаване на информация на Комисията

Държавите-членки информират Комисията в подробности за предприетите мерки за прилагането на настоящия регламент, и по-специално за мерките по отношение на членове 5, 13, 42 и 58.

Член 147

Изменения на Регламенти (ЕИО) № 2019/93, (ЕО) № 1452/2001, (ЕО) № 1453/2001 и (ЕО) № 1454/2001

1)

Член 6 от Регламент (ЕИО) № 2019/93 се заменя със следното:

„Член 6

1.   В случай на прилагане на изключението, предвидено в член 70 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане за земеделски производители (51), Република Гърция представя пред Комисията програма за подпомагане на традиционните дейности, свързани с телешкото и говеждото месо, както и с производството на овце и кози, в рамките на нуждите за потребление на малките Егейски острови.

Програмата се изготвя и прилага от компетентните органи, определени от държавата-членка.

2.   Общността финансира програмата в рамките на годишен размер, равен на сумата на премиите, които реално са изплатени през 2003 г., по силата на Регламент (ЕО) № 1254/1999 (52), по силата на настоящия регламент и на Регламент (ЕО) № 2529/2001 (53) за земеделските производители, които са установени на малките Егейски острови.

Комисията увеличава тази сума, с цел да се вземе предвид развитието на местното производство. Въпреки това, годишната сума в никакъв случай не надвишава сумата на таваните, приложими през 2003 г. за премиите за говеждо и телешко месо по силата на настоящия регламент, умножена по основните и допълнителните премии и плащания, приложими през 2003 г., и сумата на правата върху премии, които собствениците от малките Егейски острови притежават към дата 30 юни 2003 г., по силата на Регламент (ЕО) № 2529/2001 и съответното съотношение от националния резерв, умножено по премиите и плащанията, приложими за 2003 г.

3.   Комисията приема правилата за приложение, одобрява и променя програмата, както и определя и увеличава сумата, посочена параграф 2, алинея първа на настоящия член в съответствие с процедурата, установена в член 144, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003. В съответствие със същата тази процедура, Комисията може да променя ограничението, установено в на параграф 2, алинея втора.

4.   В срок до 15 април всяка година, гръцките власти представят доклад за прилагането на програмата.

2)

Член 9 от Регламент (ЕО) № 1452/2001 се заменя със следното:

„Член 9

1.   В случай на прилагане на изключението, предвидено в член 70 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане за земеделски производители (54) Франция представя пред Комисията програми за подпомагане на традиционните дейности, свързани с телешкото и говеждото месо, както и с производството на овце и кози и мерки за повишаване на качеството на продуктите, в рамките на нуждите за потребление на френските отвъдморски департаменти.

Програмите се изготвят и прилагат от компетентните органи, определени от държавата-членка.

2.   Общността финансира програмите в рамките на годишен размер равен на сумата на премиите, които реално са били изплатени през 2003 г., по силата на Регламент (ЕО) № 1254/1999 (55), по силата на настоящия регламент и на Регламент (ЕО) № 2529/2001 (56) на земеделските производители, които са установени на френските отвъдморски департаменти.

Комисията увеличава тази сума, с цел да се вземе предвид развитието на местното производство. Въпреки това, годишната сума в никакъв случай не надвишава сумата на таваните, приложими през 2003 г. за премиите за говеждо и телешко месо по силата на Регламент (ЕО) № 1452/2001, умножена по основните и допълнителните премии и плащания, приложими през 2003 г., и сумата на правата върху премии, които собствениците от френските отвъдморски департаменти притежават към дата 30 юни 2003 г., по силата на Регламент (ЕО) № 2529/2001 и съответното съотношение от националния резерв, умножено по премиите и плащанията, приложими за 2003 г.

3.   Комисията приема правилата за приложение, одобрява и променя програмите и определя и увеличава сумата, посочена в параграф 2, алинея първа на настоящия член в съответствие с процедурата установена в член 144, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003. В съответствие тази процедура, Комисията може да променя ограничението, предвидено в параграф 2, алинея втора.

4.   В срок до 15 април всяка година, френските власти представят доклад за прилагането на програмите.

3)

Регламент (ЕО) № 1453/2001 се изменя, както следва:

а)

член 13 се заменя със следното:

„Член 13

1.   В случай на прилагане на изключението, определено в член 70 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане за земеделски производители (57), Португалската република представя пред Комисията програма за подпомагане на традиционните дейности, свързани с телешкото и говеждото месо, както и с производството на овце и кози и мерки за повишаване на качеството на продуктите, в рамките на нуждите за потребление на островите Мадейра.

Програмата се изготвя и прилага от компетентните органи, определени от държавата-членка.

2.   Общността финансира програмата в рамките на годишен размер, равен на сумата на премиите, които реално са били изплатени през 2003 г. по силата на Регламент (ЕО) № 1254/1999 (58), по силата на настоящия регламент и на Регламент (ЕО) № 2529/2001 (59) на земеделските производители, които са установени на островите Мадейра.

Комисията увеличава тази сума с цел да се вземе предвид развитието на местното производство. Въпреки това годишната сума в никакъв случай не надвишава сумата на таваните, приложими през 2003 г. за премиите за говеждо и телешко месо по силата на настоящия регламент, умножена по основните и допълнителните премии и плащания, приложими през 2003 г., и сумата на правата върху премии, които собствениците от островите Мадейра притежават към дата 30 юни 2003 г., по силата на Регламент (ЕО) № 2529/2001 и съответната пропорция от националния резерв, умножена по премиите и плащанията, приложими за 2003 г.

3.   Комисията приема правилата за приложение, одобрява и променя програмата, както и определя и да увеличава сумата, посочена в параграф 2, алинея първа на настоящия член в съответствие с процедурата установена в член 144, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003. В съответствие със същата тази процедура, Комисията може да променя ограничението, установено в параграф 2, алинея втора.

4.   В срок до 15 април всяка година, органите на власт в Португалската република представят доклад за прилагането на програмата.

б)

член 22, параграфи 2 до 5 се заменят със следното:

„2.   В случай на приложение на изключението, установено в член 70 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета, Португалската република представя пред Комисията програма за подпомагане на традиционните дейности, свързани с телешкото и говеждото месо, както и с производството на овце и кози, и мерки за подобряване качеството на продуктите.

Програмата се изготвя и прилага от компетентните органи, определени от държавата-членка.

3.   Общността финансира програмата в рамките на годишен размер, равен на сумата на премиите, които реално са били изплатени през 2003 г., по силата на Регламент (ЕО) № 1254/1999, по силата на настоящия регламент и на Регламент (ЕО) № 2529/2001 на земеделските производители, които са установени на Азорските острови.

Комисията увеличава тази сума с цел да се вземе предвид развитието на местното производство. Въпреки това годишната сума в никакъв случай не надвишава сумата на таваните, приложими през 2003 г. за премиите за говеждо и телешко месо по силата на настоящия регламент, умножена по основните и допълнителните премии и плащания, приложими през 2003 г., и сумата на правата върху премии, които собствениците от Азорските острови притежават към дата 30 юни 2003 г., по силата на Регламент (ЕО) № 2529/2001 и по силата на Регламент (ЕО) № 1254/1999, и съответното съотношение от националния резерв, умножено по премиите и плащанията, приложими за 2003 г.

В случаите на приложение на член 68, буква a, i) на Регламент (ЕО) № 1782/2003, властите в Португалската република могат да увеличат тавана за крави с бозаещи телета за Азорските острови, като прехвърлят права върху премии за крави с бозаещи телета от националния таван. В този случай, съответстващото количество се прехвърля от тавана, определен в член 68, буква а), i), в тавана, посочен в параграф 3, алинея втора на настоящия член.

4.   Комисията приема правилата за приложение, одобрява и променя програмата, както и определя и да увеличава сумата, посочена в параграф 3, алинея първа на настоящия член в съответствие с процедурата, установена в член 144, параграф 2 на Регламент (ЕО) № 1782/2003. В съответствие със същата тази процедура, Комисията може да променя ограничението, заложено в параграф 2, алинея втора.

5.   В срок до 15 април всяка година властите в Португалската република представят доклад за приложението на програмата.“

в)

Член 22, параграф 6 се отменя.

г)

Член 23 се заменя със следното:

„Член 23

В рамките на преходен период, обхващащ пазарните години 1999—2000 до 2004—2005, за целите на разпределението на допълнителния налог между земеделските производители, посочени във второто изречение на член 2, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 3950/92 (60), само земеделските производители, както са определени в член 9, буква в) на настоящия регламент, установени и произвеждащи в рамките на Азорските острови, които предлагат на пазара количества, превишаващи тяхното референтно количество, увеличено с процент, посочен в алинея трета, се счита, че са допринесли за превишението.

Допълнителният налог е дължим за количествата, които са в превишение на националното референтно количество след преразпределението на неизползвани количества в рамките на това увеличение между земеделските производители, посочени в първия параграф, и в съотношение с референтното количество, на разположение на всеки земеделски производител.

Процентът, посочен в алинея първа, се равнява на съотношението между количествата, съответно, 73 000 тона за периода на пазарни годините от 1999—2000 до 2003—2004 и 61 500 тона за пазарната година 2004—2005, и общото референциално количество, което е било на разположение на всяко стопанство на 31 март 2000 г. Този процент се прилага за всеки земеделски производител, и само върху референтно количество, което е било на разположение на всяко стопанство на 31 март 2000 г.

4)

Регламент (ЕО) № 1454/2001 се изменя, както следва:

а)

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

1.   В случай на приложение на изключението, установено в член 70 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане за земеделските производители (61), Кралство Испания представя пред Комисията програма за подпомагане на традиционните дейности, свързани с телешкото и говеждото месо, както и с производството на овце и кози и мерки за повишаване на качеството на продуктите, в рамките на нуждите за потребление на Канарските острови.

Програмата се изготвя и прилага от компетентните органи, определени от държавата-членка.

2.   Общността финансира програмата в рамките на годишен размер, равен на сумата на премиите, които реално са били изплатени през 2003 г., по силата на Регламент (ЕО) № 1254/1999 (62), по силата на настоящия регламент и на Регламент (ЕО) № 2529/2001 (63) на земеделските производители, които са установени на Канарските острови.

Комисията увеличава тази сума с цел да се вземе предвид развитието на местното производство. Въпреки това годишната сума в никакъв случай не надвишава сумата на таваните, приложими през 2003 г. за премиите за говеждо и телешко месо по силата на настоящия регламент, умножена по основните и допълнителните премии и плащания, приложими през 2003 г., и сумата на правата върху премии, които собствениците от Канарските острови притежават към дата 30 юни 2003 г., по силата на Регламент (ЕО) № 2529/2001 и съответното съотношение от националния резерв, умножено по премиите и плащанията, приложими за 2003 г.

3.   Комисията приема правилата за приложение, одобрява и променя програмата, както и определя и увеличава сумата, посочена в параграф 2, алинея първа на настоящия член в съответствие с процедурата, установена в член 144, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003. В съответствие със същата тази процедура, Комисията може да променя ограничението, определено в параграф 2, алинея втора.

4.   В срок до 15 април всяка година, органите на власт в Кралство Испания представят доклад за приложението на програмата.

б)

Член 6 се отменя.

Член 148

Изменения на Регламент (ЕО) № 1868/94

Регламент (ЕО) № 1868/94 се изменя както следва:

1)

Добавя се следният член 4:

„Член 4а

Установява се минимална цена за картофи, предназначени за производство на картофено нишесте в размер на 178,31 EUR на тон, считано от пазарна година 2004—2005.

Тази цена се прилага за количеството картофи, доставени във фабриката, които са нужни за производството на един тон картофено нишесте.

Минималната цена се коригира в съответствие със съдържанието на скорбяла в картофите.“

2)

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

На преработвателните предприятия се изплаща премия от 22,25 EUR на тон произведено нишесте за количеството картофено нишесте в рамките на квотното ограничение, посочено в член 2, параграф 2, при условие, че те са платили на земеделските производители минималната цена, посочена в член 4а, за всичките картофи, необходими за производството на нишесте до размера на квотното ограничение.“

3)

Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

Разпоредбите на настоящия регламент не обхващат производството на картофено нишесте от преработвателни предприятия, които не са обект на член 2, параграф 2 на настоящия регламент и които изкупуват картофи, за които земеделските производители не се възползват от плащането посочено в член 93 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане за земеделските производители (64).

Член 149

Изменения на Регламент (ЕО) № 1251/1999

Регламент (ЕО) № 1251/1999 се изменя, както следва:

1)

В член 4, параграф 3, първото тире се заменя със следното:

„за протеинови култури:

63,00 EUR на тон, като се започне считано от пазарна година 2004—2005.“

2)

В член 4, параграф 4, сумата „19 EUR на тон“ следва да се замени с „24 EUR на тон“.

3)

В член 5:

а)

алинея първа се заменя със следното:

„Към плащането на базата на площи за пазарната година 2004—2005 се отпуска добавка от 313 EUR на хектар за площите, които са засети с твърда пшеница в традиционните производствени зони, изброени в приложение II, като добавките са обект на ограниченията, определени в приложение III.“;

б)

алинея четвърта се заменя със следното:

„В регионите, в които производството на твърда пшеница е добре установено, различни от тези посочени в приложение II, за пазарната година 2004—2005 се отпуска добавка от 93 EUR на хектар, в рамките на определено ограничение на броя на хектарите, посочено в приложение IV.“

Член 150

Изменения на Регламент (ЕО) № 1254/1999

Регламент (ЕО) № 1254/1999 се изменя, както следва:

1)

В член 10, параграф 1, алинея втора, процентът от „20 %“ се заменя с „40 %“.

2)

В приложение I, в таблицата относно специалната премия, цифрата за Австрия се заменя с „373 400“.

3)

В приложение II, в таблицата относно премията за крави с бозаещи телета, цифрите за Австрия и Португалия се заменят съответно с „375 000“ и с „416 539“.

Член 151

Изменения на Регламент (ЕО) № 1673/2000

Регламент (ЕО) № 1673/2000 се изменя, както следва:

1)

член 1 се изменя, както следва:

а)

В параграф 2, буква а) се заменя със следното:

„а)

„земеделски производител“ означава земеделски производител, по смисъла на член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно установяване общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане за земеделските производители (65).

б)

В параграф 3, „Регламент (ЕО) № 1251/1999“ се заменя с „член 52 от Регламент (ЕО) № 1782/2003“.

2)

В първото и второто тире на член 5, параграф 2, „член 5а от Регламент (ЕО) № 1251/1999“ се заменя с „член 52 от Регламент (ЕО) № 1782/2003“.

Член 152

Изменения на други регламенти

Следните разпоредби се отменят:

а)

член 3 от Регламент (ЕИО) № 2358/71;

б)

членове от 3 д 25 от Регламент (ЕО) № 1254/1999;

в)

членове от 3 д 11 от Регламент (ЕО) № 2529/2001.

Член 153

Отмени

1.   Регламент (ЕИО) № 3508/92 се отменя. Въпреки това, той продължава да се прилага за молбите за преки плащания по отношение на календарните години, предшестващи 2005 г.

2.   Регламент (ЕО) № 1017/94 се отменя, считано от 1 януари 2005 г.

3.   Регламент (ЕО) № 1577/96 и Регламент (ЕО) № 1251/1999 се отменят. Въпреки това, те продължават да се прилагат до пазарната година 2004—2005.

4.   Регламент (ЕО) № 1259/1999 се отменя, считано от 1 май 2004 г. Въпреки това, членове 2а и 11 от Регламент (ЕО) № 1259/1999, както и — за целите на прилагане на същите тези два члена — приложението към този регламент, продължават да се прилагат до 31 декември 2005 г. Освен това, членове 3, 4, 5, както и — за целите на прилагане на същите тези три члена — приложението към Регламент (ЕО) № 1259/1999, продължават да се прилагат до 31 декември 2004 г.

5.   Позоваванията на отменените регламенти се считат за позовавания на настоящия регламент.

Член 154

Преходни правила за опростената схема

Когато дадена държава-членка прилага опростената схема, посочена в член 2а от Регламент (ЕО) № 1259/1999, се прилагат следните разпоредби:

а)

2003 г. е последната година, през която участниците могат да подадат нови молби;

б)

участниците продължават да получават сумата, установена по силата на опростената схема до 2005г.;

в)

глави 1 и 2 на дял II на настоящия регламент не се прилагат за сумите, отпуснати по силата на опростената схема за времето на участие в тази схема;

г)

земеделските производители, които вземат участие в опростената схема, нямат право да подават молби за схемата на единно плащане, за времето за което вземат участие в опростената схема. В случаите на подаване на молби за схемата на единно плащане, сумата, отпусната по силата на опростената схема, се включва в референтната сума, посочена в член 37 и изчислявана и коригирана в съответствие с глава 2 на дял III на настоящия регламент.

Член 155

Други преходни правила

Всички допълнителни мерки, изискуеми, за да улеснят прехода от условията, установени в регламентите, посочени в членове 152 и 153, към тези, които се създават с настоящия регламент, и особено тези, свързани с прилагането на членове 4 и 5 и приложението към Регламент (ЕО) № 1259/1999, член 6 от Регламент (ЕО) № 1251/1999 и тези, свързани с плановете за подобряване, посочени в член 86 на настоящия регламент, могат да се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 144, параграф 2 на настоящия регламент. Регламентите и членовете, посочени в членове 152 и 153 продължават да се прилагат за целите на установяването на референтните количества, посочени в приложение VII.

Член 156

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Той се прилага от деня на влизането му в сила, със следните изключения:

а)

Дял II, глави 4 и 5 се прилагат за молбите за плащания, подадени за календарната 2005 година и след това. Въпреки това, член 28, параграф 2 се прилага за молбите за плащания по дял IV, глави от 1 до 7 от 1 януари 2004 г.

б)

Дял IV, глави 1, 2, 3, 6 и член 149 се прилагат с начало пазарна година 2004—2005.

в)

Дял IV, глави 4, 5, 7 и член 150 се прилагат от 1 януари 2004 г.

г)

Дял II, глава 1, член 20, дял III, дял IV, глави 8, 10, 11, 12 и 13 и член 147 се прилагат от 1 януари 2005 г., с изключение на член 147, параграф 3, буква г), който се прилага от 1 април 2003 г.

д)

Дял IV, глава 9 се прилага с начало от пазарна година 2005—2006.

е)

Членове 151 и 152 се прилагат от 1 януари 2005 г., с изключение на член 152, буква а), който се прилага от пазарна година 2005—2006.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел, 29 септември 2003 година.

За Съвета

Председател

G. ALEMANNO


(1)  Становище, представено на 5 юни 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ C 208, 3.9.2003 г., стр. 64.

(3)  Становище, представено на 2 юли 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(4)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 113. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1244/2001 (ОВ L 173, 27.6.2001 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 103.

(6)  ОВ L 355, 5.12.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 495/2001 на Комисията (ОВ L 72, 14.3.2001 г., стр. 6).

(7)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 80.

(8)  ОВ L 193, 29.7.2000 г., стр. 16. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 651/2002 на Комисията (ОВ L 101, 17.4.2002 г., стр. 3).

(9)  ОВ L 197, 30.7.1994 г., стр. 4. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 962/2002 (ОВ L 149, 7.6.2002 г., стр. 1).

(10)  ОВ L 198, 21.7.2001 г., стр. 26.

(11)  ОВ L 112, 3.5.1994 г., стр.2. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2582/2001 (ОВ L 345, 29.12.2001 г., стр. 5).

(12)  ОВ L 206, 16.8.1996 г., стр. 4. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 811/2000 (ОВ L 100, 20.4.2000, стр. 1).

(13)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 1 . Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1038/2001 (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 16).

(14)  ОВ L 246, 5.11.1971 г., стр. 1 . Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) 154/2002 (ОВ L 25, 29.1.2002 г., стр. 18).

(15)  ОВ L 184, 27.7.1993 г., стр. 1 (ОВ L 68, 12.3.2002 г., стр. 4). Регламент последно изменен с Регламент (ЕО) № 442/2002.

(16)  ОВ L 160, 26.6.1999г., стр. 21. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 806/2003 (ОВ L 122, 16.05.2003 г., стр. 1).

(17)  ОВ L 198, 21.7.2001 г., стр. 11.

(18)  ОВ L 198, 21.7.2001 г., стр. 45. Регламент последно изменен с Регламент (ЕО) №1922/2002 на Комисията (ОВ L 293, 29.10.2002 г., стр. 11).

(19)  ОВ L 341, 22.12.2001 г., стр. 3.

(20)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(21)  ОВ L 355, 15.12.1992 г., стр. 32. Директивата е последно изменена с Договора за присъединяване от 1994 г.

(22)  ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1.

(23)  ОВ L 172, 30.9.1966 г., стр. 3025/66. Регламентът е последно изменен с Регламент (ЕО) № 1513/2001 (ОВ L 201, 26.7.2001 г., стр. 4).

(24)  ОВ L 215, 30.7.1992, стр. 85. Регламент, отменен с Регламент (ЕО) № 1257/1999 (ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 80).

(25)  Регламент (ЕО) № 2419/2001 на Комисията от 11 декември 2001 г. за установяване на подробни правила за прилагането на интегрираната система за администриране и контрол за определени общностни схеми за подпомагане, създадени с Регламент (ЕИО) № 3508/92 на Съвета (ОВ L 327, 12.12.2001 г., стр. 11). Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 2550/2001 на Комисията (ОВ L 341, 22.12.2001 г., стр. 105).

(26)  ОВ L 132, 23.5.1990 г., стр. 17. Регламент отменен с Регламент (ЕО) № 2529/2001 (ОВ L 341, 22.12.2001, стр. 3).

(27)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 1 . Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 47/2003 на Комисията (ОВ L 7, 11.1.2003 г., стр. 64).

(28)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 29. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО)№ 453/2002 на Комисията (ОВ L 72, 14.3.2002 г., стр. 9).

(29)  ОВ L 198, 22.7.1991 г., стр. 1. Регламент последно изменен с Регламент (ЕО) № 806/2003 на Комисията (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

(30)  ОВ L 118, 20.5.1972 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1363/95 на Комисията (ОВ L 132, 16.6.1995 г., стр. 8).

(31)  ОВ L 123, 17.5.2003 г., стр. 42.

(32)  ОВ L 405, 31.12.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 572/2003 на Комисията (ОВ L 82, 29.3.2003 г., стр. 20).

(33)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 123.

(34)  И, в случаите, когато се прилага член 70, за следващите календарни години.

(35)  Регламент (ЕО) № 2316/1999 на Комисията от 22 октомври 1999 г., за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1251/1999, за установяване система за подпомагане на производителите на определени полски култури (ОВ L 280, 30.10.1999 г., стр. 43). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1035/2003 (ОВ L 150, 18.6.2003 г., стр. 24).

(36)  Следва да бъде коригиран след изтичане срока на действие на Регламент (ЕО) № 1017/94.

(37)  Без да се засягат специфичните правила, предвидени в Регламент (ЕО) № 1454/2001.

(38)  Без да се засягат специфичните правила, предвидени в Регламент (ЕО) № 1452/2001.

(39)  Без да се засягат специфичните правила, предвидени в Регламент (ЕО) № 1453/2001.

(40)  Следва да бъде коригиран след изтичане срока на действие на Регламент (ЕО) № 1017/94.

(41)  Този таван временно се увеличава със 100 000 до 1 519 811, докато живите животни на възраст под шест месеца могат да бъдат изнасяни.

(42)  ОВ L 161, 26.6.1999г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1105/2003 (ОВ L 158, 27.6.2003 г., стр. 3).

(43)  Без да се засягат специфичните правила, предвидени в Регламент (ЕО) № 1454/2001.

(44)  Без да се засягат специфичните правила, предвидени в Регламент (ЕО) № 1452/2001.

(45)  Без да се засягат специфичните правила, предвидени в Регламент (ЕО) № 1453/2001.

(46)  Следва да бъде увеличен след изтичане срока на действие на Регламент (ЕО) № 1017/94, с размера на премиите, които произтичат от прилагането на настоящия регламент през 2003 и 2004 г.

(47)  Директива 96/22/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно забрана на употребата на отделни субстанции с хормонално или тиростатично действие, и на бета-агонисти в животновъдството и за отмяна на Директиви 81/602/ЕИО, 88/146/ЕИО и 88/299/ЕИО (ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 3).

(48)  Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на определени субстанции и остатъци от тях в живи животни и животински продукти и за отмяна на Директиви 85/358/ЕИО и 86/469/ЕИО и Решения 89/187/ЕИО и 91/664/ЕИО (ОВ L 125, 23.5.1996г., стр. 10). Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 806/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003г., стр.1).

(49)  ОВ L 147, 18.6.1993 г., стр. 25.

(50)  Регламент (ЕИО) № 3887/92 на Комисията от 23 декември 1992 г. , за реда и условията приложение на интегрираната система за администриране и контрол за определени общностни схеми (ОВ L 391, 31.12.1992 г., стр. 36). Регламент, отменен с Регламент (ЕО) № 2419/2001(ОВ L 327, 12.12.2001., стр. 11).

(51)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1.

(52)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 21. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 806/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

(53)  ОВ L 341, 22.12.2001 г., стр. 3.“

(54)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1.

(55)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 21. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 806/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

(56)  ОВ L 341, 22.12.2001 г., стр. 3.“

(57)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1.

(58)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 21. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 806/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

(59)  ОВ L 341, 22.12.2001 г., стр. 3.“

(60)  ОВ L 405, 31.12.1992 г., стр. 1. Регламент последно изменен с Регламент (ЕО) № 572/2003 (ОВ L 82, 29.3.2003 г., стр. 20).“

(61)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1.

(62)  ОВ L 160, 26.6.1999 г., стр. 21. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 806/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

(63)  ОВ L 341, 22.12.2001 г., стр. 3.“

(64)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1.“

(65)  ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1.“


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на схемите за подпомагане, които изпълняват критериите, заложени в член 1

Сектор

Правно основание

Забележки

Единно плащане

дял III от настоящия регламент

Плащане отделено от производството (виж приложение VI) (1)

Твърда пшеница

дял IV, глава 1 от настоящия регламент

Помощи за площи (премия за качество)

Протеинови култури

дял IV, глава 2 от настоящия регламент

Помощи за площи

Ориз

дял IV, глава 3 от настоящия регламент

Помощи за площи

Черупкови плодове

дял IV, глава 4 от настоящия регламент

Помощи за площи

Енергийни култури

дял IV, глава 5 от настоящия регламент

Помощи за площи

Картофено нишесте

дял IV, глава 6 от настоящия регламент

Помощи за производство

Мляко и млечни продукти

дял IV, глава 7 от настоящия регламент

Млечна премия и допълнителни плащания

Полски култури във Финландия и в определени региони на Швеция

дял IV, глава 8 от настоящия регламент (2)  (5)

Специфична регионална помощ за полски култури

Семена

дял IV, глава 9 от настоящия регламент (2)  (5)

Помощи за производство

Полски култури

дял IV, глава 10 от настоящия регламент (4)  (3)

Помощи за площи, включително компенсаторни плащания за оставяне на земя под угар, плащания за силажи от трева, допълнителни суми (2), добавка за твърда пшеница и специални помощи

Овце и кози

дял IV, глава 11 от настоящия регламент (4)  (3)

Премии за овце майки и кози майки, допълнителни премии и някои допълнителни плащания

Телешко и говеждо месо

дял IV, глава 12 от настоящия регламент (3)

Специална премия (4), премия за отглеждане извън сезона, премия за крави с бозаещи телета (включително когато се изплащат за юници и включително допълнителната национална премия за крави с бозаещи телета, когато се съфинансира) (4), премия за клане (4) , премия за екстензификация, допълнителни плащания

Бобови растения

дял IV, глава 13 от настоящия регламент (3)

Помощи за площи

Специфични селскостопански методи и производство на качествена продукция

член 69 от настоящия регламент (5)

 

Изсушени фуражи

член 71, параграф 2, втора алинея от настоящия регламент (3)

 

Схема за подпомагане на земеделски производители с малки стопанства

член 2а от Регламент (ЕО) № 1259/1999

Помощи за площи, които претърпяват трансформация – за земеделски производители, които получават помощ в размер по-малко от 1 250 евро

Маслиново масло

член 5, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 136/66

Помощи за производство

Копринени буби

член 1 от Регламент (ЕИО) № 845/72

Помощи за насърчаване на отглеждането им

Банани

член 12 от Регламент (ЕИО) № 404/93

Помощи за производство

Сушено грозде (стафиди)

член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2201/96

Помощи за площи

Тютюн

член 3 от Регламент (ЕИО) № 2075/92

Помощи за производство

Хмел

член 12 от Регламент (ЕИО) № 1696/71 и Регламент (ЕИО) № 1098/98

Помощи за площи само за земи, които са временно под угар

POSEIDOM

член 9 (2)  (5) член 12, параграф 2 и член 16 от Регламент (ЕО) № 1452/2001

Сектори: телешко и говеждо месо, захар, зeлена ванилия

POSEIMA

член 13 (2)  (5), член 16, член 17, член 28, параграф 1, член 21, член 22, параграфи 2 до 4 (2)  (5) и 7, член 27, член 29 и член 30, параграфи 1, 2 и 4 от Регламент (ЕО) № 1453/2001

Сектори: телешко и говеждо месо; мляко; картофи; захар; ракита; ананаси, тютюн, картофи за засаждане, цикория и чай

POSEICAN

член 5 (2)  (5), член 9 и член 14 от Регламент (ЕО) № 1454/2001

Сектори: телешко и говеждо месо, овце и кози; картофи

Егейските острови

член 6 (2)  (5), член 8, член 11 и член 12 от Регламент (ЕИО) № 2019/93

Сектори: телешко и говеждо месо; картофи; маслини; мед


(1)  Считано от 1 януари 2005 г. или след това, в случаите на прилагане на член 71. За 2004 г. или след това, в случаите на прилагане на член 71, преките плащания, изброени в приложение VI, са включени също в приложение I, освен що се отнася до изсушените фуражи.

(2)  В случаите, когато се прилага член 70.

(3)  В случаите, когато се прилагат член 66, член 67 и член 68.

(4)  В случаите, когато се прилага член 69.

(5)  В случаите, когато се прилага член 71.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Национални тавани, посочени в член 12, параграф 2

(милиони евро)

Държава-членка

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

Белгия

4.7

6.2

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

Дания

7.7

10.3

12.9

12.9

12.9

12.9

12.9

12.9

Германия

40.4

54.6

68.3

68.3

68.3

68.3

68.3

68.3

Гърция

40.4

53.9

67.4

67.4

67.4

67.4

67.4

67.4

Испания

55.1

74.3

92.9

92.9

92.9

92.9

92.9

92.9

Франция

51.4

68.7

85.9

85.9

85.9

85.9

85.9

85.9

Ирландия

15.3

20.4

25.5

25.5

25.5

25.5

25.5

25.5

Италия

62.3

83.7

104.6

104.6

104.6

104.6

104.6

104.6

Люксембург

0.2

0.3

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

Нидерландия

6.8

9.2

11.5

11.5

11.5

11.5

11.5

11.5

Австрия

12.4

17.1

21.3

21.3

21.3

21.3

21.3

21.3

Португалия

11.3

15.4

19.2

19.2

19.2

19.2

19.2

19.2

Финландия

8.0

10.8

13.6

13.6

13.6

13.6

13.6

13.6

Швеция

6.6

8.8

11.0

11.0

11.0

11.0

11.0

11.0

Обединеното кралство

17.7

23.6

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5

29.5


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Законоустановени изисквания към управлението, предвидени в членове 3 и 4

А.   

Приложими от 1.1.2005 г.

Околна среда

1.

Директива 79/409/ЕИО на Съвета от 2 април 1979 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 103, 25.4.1979 г., стр.1)

член 3, член 4, параграфи 1, 2 и 4, член 5, член 7 и член 8

2.

Директива 80/68/ЕИО на Съвета от 17 декември 1979 г. относно опазването на надземните води от замърсяване, причинено от определени опасни вещества (ОВ L 20, 26.1.1980 г., стр.43)

член 4 и член 5

3.

Директива 86/278/ЕИО на Съвета от 12 юни 1986 г. относно опазването на околната среда, и в частност почвите, когато в селското стопанство са използвани канални води с твърди частици (ОВ L 181, 4.7.1986 г., стр.6)

член 3

4.

Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 г. относно опазването на водите от замърсяване, причинено от нитрати от селскостопански райони (ОВ L 375, 31.12.1991 г., стр.1)

член 4 и член 5

5.

Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. относно опазване на естествените хабитати на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр.7)

член 6, член 13, член 15 и член 22, б)

Обществено здравеопазване и здраве на животните

Идентификация и регистрация на животните

6.

Директива 92/102/ЕИО на Съвета от 27 ноември 1992 г. относно идентификацията и регистрацията на животните (ОВ L 355, 05.12.1992 г., стр.32)

член 3, член 4 и член 5

7.

Регламент (ЕО) № 2629/97 на Комисията от 29 декември 1997 г., за установяване подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета по отношение на ушните марки, регистрите на стопанствата и паспортите, в рамките на системата за идентификацията и регистрацията на животните от рода едър рогат добитък (ОВ L 354, 30.12.1997 г., стр.19)

член 6 и член 8

8.

Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продуктите от него и за отменяне Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета (ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр.1)

член 4 и член 7

Б.   

Приложими от 1.1.2006 г.

Обществено здравеопазване, здраве на животните и растенията

9.

Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно предлагането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр.1)

член 3

10.

Директива 96/22/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно забраната за използване в животновъдството на определени вещества с хормонално или тиростатично действие или на бета-агонисти, и за отменяне Директива 81/602/ЕИО, Директива 88/146/ЕИО и Директива 88/299/ЕИО (ОВ L 125, 23.5.1996, стр.3)

член 3, член 4, член 5 и член 7

11.

Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване Европейска институция по сигурност на храните и за установяване процедури за сигурността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002, стр.1)

член 14, член 15, член 17, параграф 1, член 18, член 19 и член 20

12.

Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. за установяване правилата за превенция, контрол и премахване/изкореняване на определени трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (TSEs) (ОВ L 147, 31.5.2001, стр.1)

член 7, член 11, член 12, член 13 и член 15

Известяване за болести

13.

Директива 85/511/ЕИО на Съвета от 18 ноември 1985 г., въвеждаща мерки на Общността за контрол върху шапа (ОВ L 315, 26.11.1985, стр.11)

член 3

14.

Директива 92/119/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. въвеждаща мерки на Общността за контрол върху определени болести по животните и специфични мерки по отношение на весикулозната болест по свинете (ОВ L 62, 15.3.1993, стр.69)

член 3

15.

Директива 2000/75/ЕО на Съвета от 20 ноември 2000 г. за установяване специфични разпоредби за контрола и премахването на болестта син език (ОВ L 327, 22.12.2000, стр.74)

член 3

В.   

Приложими от 1.1.2007 г.

Хуманно отношение към животните

16.

Директива 91/629/ЕИО на Съвета от 19 ноември 1991 г. за установяване минимални стандарти за опазването на телетата (ОВ L 340, 11.12.1991, стр.28)

член 3 и член 4

17.

Директива 91/630/ЕИО на Съвета от 19 ноември 1991 г. за установяване минимални стандарти за опазването на прасетата (ОВ L 340, 11.12.1991, стр.33)

член 3 и член 4, параграф 1

18.

Директива 98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. относно опазването на животните, отглеждани със селскостопански цели (ОВ L 221, 8.8.1998, стр.23)

член 4


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Добри селскостопански и екологични условия, предвидени в член 5

Въпрос

Стандарти

Почвена ерозия:

 

Почвата да се опазва чрез подходящи мерки

Минимална почвена покривка

Минимално управление на земите, което да отразява специфичните за местоположението условия

Да се запазят терасите

Органични вещества в почвата:

 

Да се запазят органичните вещества в почвата чрез подходящи практики

Стандарти за ротация на културите, където това е приложимо

Управление на стърнищата от полските култури

Структура на почвата:

 

Да се запази структурата на почвата чрез подходящи мерки

Използване на подходящи машини

Минимално ниво на поддръжка:

 

Да се осигури едно минимално ниво на поддръжка и да се избегне влошаването на естествените местообитания

Минимални параметри за плътност на животните и/или подходящи режими

Опазване на постоянните пасища

Запазване на елементите на ландшафта

Да се избягва навлизането/израстването на нежелана растителност върху селскостопански земи


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Съвместими схеми за подпомагане, предвидени в член 26

Сектор

Правно основание

Забележки

Изсушено грозде (стафиди)

член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2201/96

Помощи, свързани с площи

Тютюн

член 3 от Регламент (ЕИО) № 2075/92

Помощи за производство

Хмел

член 12 от Регламент (ЕИО) № 1696/71 и Регламент (ЕО) № 1098/98

Помощи, свързани с площи Плащания за временно почиване и изкореняване

Агроекология

дял II, глава VI (член 22, член 23 и член 24) и член 55, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1257/1999

Помощи, свързани с площи

Горско стопанство

член 31 и член 55, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1257/1999

Помощи, свързани с площи

Необлагодетелствани райони и зони с екологични проблеми

дял II, глава V (членове от 13 до 21) и член 55, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1257/1999

Помощи, свързани с площи

Маслиново масло

член 5, параграф 1 от Регламент № 136/66/ЕИО

Помощи за производство

Памук

член 8 от Регламент (ЕО) № 1554/95

Помощи за производство

Изсушени фуражи

членове 10 и 11 от Регламент (ЕО) № 603/95

Помощи за производство

Цитрусови плодове, предназначени за преработка

член 1от Регламент (ЕО) № 2202/96

Помощи за производство

Домати, предназначени за преработка

член 2 от Регламент (ЕО) № 2201/96

Помощи за производство

Вино

членове от 11 до 15 от Регламент (ЕО) № 1493/1999

Помощи за преструктуриране


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Списък на преките плащания във връзка с единното плащане, предвидено в член 33

Сектор

Правно основание

Забележки

Полски култури

член 2, член 4 и член 5 от Регламент (ЕО) № 1251/1999

Помощи за площи, включително компенсаторни плащания за оставяне на земя под угар, плащания за силажи от трева, допълнителни суми (1), добавка за твърда пшеница и специални помощи

Картофено нишесте

член 8, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1766/92

Плащане за земеделски производители, които произвеждат картофи, предназначени за производство на картофено нишесте

Бобови растения

член 1 от Регламент (ЕО) № 1577/96

Помощи за площи

Ориз

член 6 от Регламент (ЕО)№ 3072/95

Помощи за площи

Семена (1)

член 3 от Регламент (ЕИО) № 2358/71

Помощи за производство

Телешко и говеждо месо

член 4, член 5, член 6, член 10, член 11, член 13 и член 14 от Регламент (ЕО) № 1254/1999

Специална премия, премия за отглеждане извън сезона, премия за крави с бозаещи телета (включително когато се изплащат за юници и включително допълнителната национална премия за крави с бозаещи телета, когато се съфинансира), премия за клане, премия за екстензификация, допълнителни плащания

Мляко и млечни продукти

дял IV, глава 7 от настоящия регламент

Млечна премия и допълнителни плащания (2)

Овце и кози

член 5 от Регламент (ЕО) № 2467/98; член 1 от Регламент (ЕИО) № 1323/90; член 4, член 5 и член 11, параграфи 1 и 2 първо, второ и четвърто тире от Регламент (ЕО) № 2529/2001

Премии за овце-майки и коз-майки, допълнителни премии някои допълнителни плащания

POSEIDOM (1)

член 9, параграф 1, а) и (б) от Регламент (ЕО) № 1452/2001

Сектори: телешко и говеждо месо

POSEIMA (1)

член 13, параграфи 2 и 3 и член 22, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1453/2001

Сектори: телешко и говеждо месо

POSEICAN (1)

член 5, параграфи 2 и 3 и член 6, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1454/2001

Сектори: телешко и говеждо месо, овце и кози

Егейските острови (1)

член 6, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕИО) № 2019/93

Сектори: телешко и говеждо месо

Изсушен фураж

член 3 от Регламент (ЕИО) № 603/95

Плащане за преработени продукти (както се прилага в съответствие с приложение VII, точка Г на настоящия регламент)


(1)  Освен в случаите, когато се прилага член 70.

(2)  Като се започне от 2007 г., освен в случаите, когато се прилага член 62.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Изчисление на референтната сума, предвидена в член 37

А.   Помощи за площи

Когато един земеделски производител е получил помощи на базата на площи, броят на хектарите (до втория знак след десетичната запетая), за които е дадено съответното плащане за всяка година от референциалния период, се умножава по следните суми:

1.1.   За зърнени култури, включително твърда пшеница, маслодайни семена, протеинови култури, ленено семе, лен и коноп, отглеждани за влакно, тревен силаж и площи, оставени под угар:

63 EUR за тон, умножено по добива, както е посочено в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1251/1999, определен в плана за регионализация за въпросния регион и приложим за календарната 2002 година.

Тази точка се прилага без да се засягат разпоредбите, приети от държавите-членки в изпълнение на член 6, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1251/1999.

Като изключение от член 38, за лена и конопа средната аритметична стойност се изчислява на базата на броя на хектарите, за които е било отпуснато плащане през календарните 2001 и 2002 години.

1.2.   За ориз:

102 EUR за тон, умножени по следните средни добиви:


Държава-членка

Добиви (тонове на хектар)

Испания

6,35

Франция

-

континентална територия

5,49

-

Френска Гвиана

7,51

Гърция

7,48

Италия

6,04

Португалия

6,05

1.3.   За бобови растения:

за леща и грах – 181 EUR за хектар,

за фий, съответно за 2000 г. – 175,02 EUR на хектар, за 2001 г. – 176,60 EUR за хектар и за 2002 г. – 150,52 EUR за хектар.

2.   Когато един земеделски производител е получил добавка за твърда пшеница или специални помощи, броят на хектарите (до втория знак след десетичната запетая), за които е дадено съответното плащане за всяка година от референтния период, се умножава по следните суми:

В зоните, изброени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1251/1999 и в приложение IV към Регламент (ЕО) № 2316/1999:

291 EUR на хектар за еднократното плащане, което се отпуска през календарната 2005 година,

285 EUR на хектар за еднократното плащане, което се отпуска през календарната 2006 година и последващите календарни години.

В зоните, изброени в приложение V към Регламент (ЕО) № 2316/1999:

46 EUR на хектар за еднократното плащане, което се отпуска през календарната 2005 година.

3.   За целите на предишните две точки, „брой хектари“ означава установения брой хектари, който отговаря на всеки различен вид помощ на базата на площ, изброени в приложение VI на настоящия регламент, за които са изпълнени всички условия, установени в правилата за отпускане на помощи, и като се вземе предвид приложението на член 2, параграф 4 и член 5 от Регламент (ЕО) № 1251/1999. Когато става въпрос за ориз, като изключение от член 6, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 3072/95 на Съвета, когато в дадена държава-членка площите, засадени с ориз през референциалния период надвишават максималните гарантирани площи за съответния период, сумата за хектар следва да се намали пропорционално.

Б.   Помощи за картофено нишесте

Когато един земеделски производител е получил помощи за картофено нишесте, сумата се пресмята, като се умножи броят на тоновете, за които е получена помощта, съответно за всяка година от референциалния период по 44,22 EUR за тон картофено нишесте. Държавите-членки изчисляват броя на хектарите, които се включват в изчисляването на еднократното плащане пропорционално на произведените тонове картофено нишесте, за които е била отпусната помощта, посочена в член 8, параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 1766/92, съответно за всяка година от референтния период, и в рамките на ограниченията, които следва да бъдат определени от Комисията на базата на броя на хектарите, за които има оповестен от държавите-членки договор за култивиране през референтния период.

В.   Премии и добавки за живи животни

Kогато един земеделски производител е получил премии за живи животни и/или добавки, сумата се пресмята, като се умножи броят на определените животни, за които е дадена помощта, съответно, за всяка година от референтния период, по сумите на глава добитък, установени за календарната 2002 година, по силата на съответните членове, посочени в приложение VI, като се взема предвид приложението на член 4, параграф 4, член 7, параграф 2 и член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) 1254/1999 или член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) 2529/2001.

Чрез дерогация от член 38, за допълнителни помощи за овце и кози, дадени на базата на член 11, параграф 2 първо, второ и четвърто тир от Регламент (ЕО) №2529/2001, средната аритметична величина се изчислява на базата на броя на животните, за които е получено плащането през календарната 2002 година.

Въпреки това, плащанията по член 4, параграф 2 алинея втора от Регламент (ЕО) № 1254/1999, не се взимат предвид.

Нещо повече, по изключение от член 38, в случаите на прилагане на член 32, параграфи 11 и 12 от Регламент (ЕО) № 2342/1999 на Комисията и член 4 от Регламент (ЕО) № 1458/2001 на Комисията, броят на животните, за които е била дадена помощ през годината, когато са били прилагани такива мерки, който следва да бъде взет предвид при изчисляването на референтното количество, да не е по-голям от средния брой животни, за които е била дадена помощ през годината или годините, когато не са прилагани такива мерки.

Г.   Изсушен фураж

Когато един земеделски производител е доставил фураж по силата на договор, както е посочено в член 9, буква в) от Регламент (ЕО) № 603/95 или е подал декларация за площите, така както е посочено в член 10 на същия регламент, държавите-членки изчисляват сумата, която да бъде включена в референтното количество пропорционално на броя на тоновете изсушен фураж, за който е предоставена помощ, посочена в член 3 на същия този регламент, съответно за всяка година от референтния период, и в рамките на следните тавани, изразени в милиони евро:


Държава-членка

Таван за фураж преработен в продукти, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 603/95 (дехидратиран фураж)

Таван за фураж преработен в продукти, посочени в член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 603/95 (фураж изсушен на слънце)

Общ таван

Икономически съюз Белгия и Люксембург (ИСБЛ)

0,049

 

0,049

Дания

5,424

 

5,424

Германия

11,888

 

11,888

Гърция

1,101

 

1,101

Испания

42,124

1,951

44,075

Франция

41,155

0,069

41,224

Ирландия

0,166

 

0,166

Италия

17,999

1,586

19,585

Нидерландия

6,804

 

6,804

Австрия

0,070

 

0,070

Португалия

0,102

0,020

0,122

Финландия

0,019

 

0,019

Швеция

0,232

 

0,232

Обединеното кралство

1,950

 

1,950

Държавите-членки изчисляват броя на хектарите, които бъдат включени в изчисляването на референтните количества, пропорционално на броя на тоновете произведен изсушен фураж, за който е била дадена помощта, посочена в член 3 от Регламент (ЕО) № 603/95, съответно за всяка година от референтния период и в рамките на базовата площ, която следва да бъде фиксирана от Комисията на базата на броя на хектарите, за които има договор за култивиране или подадена декларация за площите по време на референтен период, която е била оповестена от държавите-членки.

Д.   Регионални помощи

В засегнатите региони в изчисляването на референтното количество се включват следните суми:

24 EUR за тон, умножени по добивите, използвани за помощите на базата на площи за зърнени култури, маслодайни семена, ленено семе, и лен и коноп, отглеждани за влакно, в регионите посочени в член 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1251/1999;

сумата на глава добитък, както е посочена в член 9, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 1452/2001, член 13, параграфи 2 и 3 и член 22, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1453/2001, член 5, параграфи 2 и 3 и член 6, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 1454/2001, умножена по броя на животните, за които е била дадена помощ през 2002 г.;

сумата на глава добитък, както е посочена в член 6, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 2019/93, умножена по броя на животните, за които е била дадена помощ през 2002 г.

Е.   Помощи за семена

Когато един земеделски производител е получил помощи за производство на семена, сумата се пресмята като се умножи броят на тоновете, за които е получена помощта, съответно за всяка година от референтния период по сумата за тон, установена в изпълнение на член 3 от Регламент (ЕИО) № 2358/71. Държавите-членки изчисляват броя на хектарите, които бъдат включени в изчисляването на еднократното плащане пропорционално на площите, които са сертифицирани, съответно за всяка година от референтния период, и в рамките на ограниченията, които следва да бъдат фиксирани от Комисията на базата на общите площи, които са сертифицирани, и това е било доведено до знанието на Комисията, в съответствие с Регламент (ЕИО) № 3083/73. Тези общи площи не включват площите, сертифицирани за производство на семена за ориз (Oryza sativa L.), шпелта (Triticum spelta L.) и влакнодаен и маслодаен лен (Linum usitatissimum L.) и коноп (Cannabis sativa L.), която площ вече е била заявена за полски култури.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Национални тавани, предвидени в член 41

(милиони евро)

Държава-членка

2005 г.

2006 г.

2007 г.

и последващите години

Белгия

411

411

528

Дания

838

838

996

Германия

4 479

4 479

5 468

Гърция

837

834

856

Испания

3 244

3 240

3 438

Франция

7 199

7 195

8 055

Ирландия

1 136

1 136

1 322

Италия

2 539

2 530

2 882

Люксембург

27

27

37

Нидерландия

386

386

779

Австрия

613

613

711

Португалия

452

452

518

Финландия

467

467

552

Швеция

612

612

729

Обединеното кралство

3 350

3 350

3 868


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Списък на полски култури, предвидени в член 66

код по КН

Описание

I.   

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

1001 10 00

Твърда пшеница

1001 90

Други видове пшеница и меслин, различни от твърда пшеница

1002 00 00

Ръж

1003 00

Ечемик

1004 00 00

Овес

1005

Царевица

1007 00

Зърна от сорго

1008

Елда, просо и канарено семе; други зърнени култури

0709 90 60

Сладка царевица

II.   

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА

1201 00

Семе от соя

ex 1205 00

Семе от рапица

ex 1206 00 10

Слънчогледово семе

III.   

ПРОТЕИНОВИ КУЛТУРИ

0713 10

Грах

0713 50

Полски фасул

ex 1209 29 50

Сладки лупини

IV.   

ЛЕН

ex 1204 00

Ленено семе (Linum usitatissimum L.)

ex 5301 10 00

Лен, неотопен или отопен, който се отглежда за влакно (Linum usitatissimum L.)

V.   

КОНОП

ex 5302 10 00

Коноп, неотопен или отопен, който се отглежда за влакно (Cannabis sativa L.)


ПРИЛОЖЕНИЕ X

Традиционни зони за производство на твърда пшеница, предвидени в член 74

ГЪРЦИЯ

Номос (област) в следните региони

 

Централна Гърция

 

Пелопонес

 

Йонийските острови

 

Тесалия

 

Македония

 

Егейските острови

 

Тракия

ИСПАНИЯ

Провинции

 

Алмерия

 

Бадахос

 

Бургос

 

Кадис

 

Кордоба

 

Гранада

 

Уелва

 

Хаен

 

Малага

 

Навара

 

Саламанка

 

Севиля

 

Толедо

 

Самора

 

Сарагоса

АВСТРИЯ

Панония:

1.   Gebiete der Bezirksbauernkammern (Площи, които се обхващат от областните бордове на земеделските производители)

 

2046 Тюлнерфелд-Клостернойбург

 

2054 Баден

 

2062 Брук на Лайта-Швехат

 

2089 Баден

 

2101 Гензерндорф

 

2241 Холабрюн

 

2275 Тюлнерфелд-Клостернойбург

 

2305 Корнойбург

 

2321 Мистелбах

 

2330 Кремс на Дунава

 

2364 Гензерндорф

 

2399 Мистелбах

 

2402 Мьодлинг

 

2470 Мистелбах

 

2500 Холабрюн

 

2518 Холабрюн

 

2551 Брук на Лайта-Швехат

 

2577 Корнойбург

 

2585 Тюлнерсфелд-Клостернойбург

 

2623 Западен Нойщат

 

2631 Мистелбах

 

2658 Гензерндорф

2.   Gebiete der Bezirksreferate (Площи, които се обхващат от подразделенията на областите)

 

3018 Нойсидел на Зее

 

3026 Айзенщат

 

3034 Матерсбург

 

3042 Оберпулендорф

3.   Gebiete der Landwirtschaftskammer (Площи, които се обхващат от Камарата по селското стопанство)

 

1007 Виена

ФРАНЦИЯ

Региони

 

Миди- Пирене

 

Прованс – Алпите – Лазурния бряг

 

Лангдок – Русийон

Департаменти (1)

 

Ардеш

 

Дром

ИТАЛИЯ

Региони

 

Абруцо

 

Базиликата

 

Калабрия

 

Кампания

 

Лациум

 

Маркес

 

Молизе

 

Умбрия

 

Апулия

 

Сардиния

 

Сицилия

 

Тоскана

ПОРТУГАЛИЯ

Области

 

Сантарем

 

Лисабон

 

Сетубал

 

Портоалегре

 

Евора

 

Беха

 

Фаро


(1)  Всеки от тези департаменти може да бъде свързан с някой от гореспоменатите региони.


ПРИЛОЖЕНИЕ XI

Списък на семената, предвиден в член 99

(EUR на 100 килограма)

Код КН

Описание

Размер на помощта

1.   

Ceres (зърнени култури)

1001 90 10

Triticum spelta L.

14.37

1006 10 10

Oryza sativa L  (1)

 

-

дългозърнести сортове, зърното на които надвишава 6 милиметра на дължина и има съотношение дължина / широчина повече или равна на 3

17.27

-

други сортове, зърното на които не надвишава 6 милиметра на дължина и има съотношение дължина / широчина по- малко от 3

14.85

2.   

Oleagineae (маслодайни култури)

ex 1204 00 10

Linum usitatissimum (ленено влакно)

28.38

ex 1204 00 10

Linum usitatissimum (ленено семе)

22.46

ex 1207 99 10

Cannabis sativa L  (2) (сортове със съдържание на тетрахидроканабинол ненадвишаващо 0,2 %)

20.53

3.   

Gramineae

ex 1209 29 10

Agrostis canina L.

75.95

ex 1209 29 10

Agrostis gigantea Roth.

75.95

ex 1209 29 10

Agrostis stolonifera L.

75.95

ex 1209 29 10

Agrostis capillaris L.

75.95

ex 1209 29 80

Arrhenatherum eliatus (L.) P. Beauv. Ex J.S. и K.B. Prest

67.14

ex 1209 29 10

Dactylis glomerata L.

52.77

ex 1209 23 80

Festuca arundinacea Schreb.

58.93

ex 1209 23 80

Festuca ovina L.

43.59

1209 23 11

Festuca pratensis Huds.

43.59

1209 23 15

Festuca rubra L.

36.83

ex 1209 29 80

Festulolium

32.36

1209 25 10

Lolium multiflorum Lam

21.13

1209 25 90

Lolium perenne

30.99

ex 1209 29 80

Lolium x houchenum Kunth.

21.13

ex 1209 29 80

Phleum bertolinii (DC)

50.96

1209 26 00

Phleum pratense L.

83.56

ex 1209 29 80

Poa nemoralis L.

38.88

1209 24 00

Poa pratensis L.

38.52

ex 1209 29 10

Poa palustris и Poa trivialis L.

38.88

4.   

Leguminosae (бобови растения)

ex 1209 29 80

Hedysarum coronarium L.

36.47

ex 1209 29 80

Medicago lupulina L.

31.88

ex 1209 21 00

Medicago sativa L. (екотипове)

22.10

ex 1209 21 00

Medicago sativa L. (сортове)

36.59

ex 1209 29 80

Onobrichis viciifolia Scop.

20.04

ex 0713 10 10

Pisum sativum L. (partim) (градински грах)

0

ex 1209 22 80

Trifolium alexandrinum L.

45.76

ex 1209 22 80

Trifolium hybridum L.

45.89

ex 1209 22 80

Trifolium incarnatum L.

45.76

1209 22 10

Trifolium pratense L.

53.49

ex 1209 22 80

Trifolium repens L.

75.11

ex 1209 22 80

Trifolium repens L. var. giganteum

70.76

ex 1209 22 80

Trifolium resupinatum L.

45.76

ex 0713 50 10

Vicia faba (partim) (фуражен боб)

0

ex 1209 29 10

Vicia sativa L.

30.67

ex 1209 29 10

Vicia villosa Roth

24.03


(1)  Мерките на зърната се вземат от цял олющен ориз, по следния метод:

(i)

Взема се проба, която е представителна за партидата;

(ii)

пробата се пресява за да останат само целите зърна, включително недоразвити зърна;

(iii)

извършат се две групи измервания, всяка на по 100 зърна и се изчислява средната аритметична стойност;

(iv)

Резултатите се изразяват в милиметри, като се закръгляват до един знак след десетичната запетая.

(2)  Съдържанието на тетрахидроканабинол (ТХК) в един сорт се определя като се анализира проба с постоянно тегло. Теглото на ТХК в съотношение с общото тегло на пробата трябва – за целите на предоставянето на помощи – да не надвишава 0.2 %. Пробата следва да се състои от най-горната една трета част от представителен брой растения, избрани случайно в края на периода на цъфтеж и като се отделят стеблата и семената.


Top