Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1700

Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1700/2003 на Съвета от 22 септември 2003 година за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 относно отваряне за обществеността на историческите архиви на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия

OJ L 243, 27.9.2003, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 001 P. 216 - 218
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 001 P. 216 - 218
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 001 P. 216 - 218
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 001 P. 216 - 218
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 001 P. 216 - 218
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 001 P. 216 - 218
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 001 P. 216 - 218
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 001 P. 216 - 218
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 001 P. 216 - 218
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 001 P. 149 - 151
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 001 P. 149 - 151
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 001 P. 47 - 50

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1700/oj

16/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

149


32003R1700


L 243/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1700/2003 НА СЪВЕТА

от 22 септември 2003 година

за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 относно отваряне за обществеността на историческите архиви на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 308 от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 203 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Член 255 от Договора за създаване на Европейската общност дава на всеки гражданин на Съюза и на всяко физическо или юридическо лице, пребиваващо или имащо седалище според устройствения си акт в държава-членка, право на достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Комисията.

(2)

Основните принципи и ограниченията, определящи правото на обществеността на достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Комисията, се съдържат в Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (1).

(3)

Изключенията в правото на достъп на обществеността, предвидени в Регламент (ЕО) № 1049/2001, са приложими за максимален период от 30 години, независимо къде се съхраняват документите. Изключенията, свързани със защитата на личната сфера или търговски интереси, и специалните разпоредби за документи със специфично съдържание могат обаче да бъдат прилагани извън този период, ако е необходимо.

(4)

Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 на Съвета (2) предвижда да не бъде даван достъп на обществеността до определени категории документи 30 години след тяхното изготвяне. Съгласно член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 е необходимо тези изключения да бъдат приведени в съответствие с изключенията, даващи право на достъп, предвидени в този регламент.

(5)

По смисъла на Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 Европейският икономически и социален комитет, Комитетът на регионите и подобни агенции и органи, създадени съгласно законодателството на Общността, следва отсега нататък да бъдат третирани по същия начин като институциите, предвидени в член 7, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност.

(6)

Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 се изменя, както следва,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕИО, Евратом) № 354/83 се изменя, както следва:

1.

Член 1, параграфи 1, 2 и 3 се заменят със следното:

„Член 1

1.   Целта на настоящия регламент е да осигури съхраняването на документи с историческа или административна стойност и те да се предоставят на разположение на обществеността, когато е възможно.

За тази цел всяка институция на Европейската общност и Европейската общност за атомна енергия, както и Европейският икономически и социален комитет, Комитетът на регионите, агенции и подобни органи, създадени от законодателя (по-долу наричани институциите), създават своите исторически архиви и ги отварят за обществеността при условията, предвидени в този регламент, след изтичането на период от 30 години, започващ от датата на създаване на документа.

2.   По смисъла на настоящия регламент:

а)

„архиви на институциите на Европейските общности“ означава тези документи независимо от какъв тип са и на какъв носител са, които са създадени или получени от някоя от институциите или от техни представители или служители при изпълнението на задълженията им, които са свързани с дейностите на Европейската общност и/или Европейската общност за атомна енергия (по-долу наречени Европейските общности);

б)

„исторически архиви на институциите на Европейските общности“ се състоят от тази част на архивите на институциите на Европейските общности, която е избрана според условията, предвидени в член 7 за постоянно съхраняване.

3.   Всички документи на разположение на обществеността преди изтичането на периода, предвиден в параграф 1, остават на разположение без ограничения.“

2.

Член 2 се заменя със следното:

„Член 2

1.   В случай че документите, обхванати от изключението, свързано с правото на лична свобода и неприкосновеност на личността, определени в член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно достъпа на обществеността до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията (3), и тези, отнасящи се до търговските интереси на физическите или юридическите лица, включително интелектуалната собственост, както е описано в член 4, параграф 2, първо тире от Регламент (ЕО) № 1049/2001, изключенията могат да продължат да бъдат прилагани за всички или част от документите след 30-годишен период, ако съответните условия за прилагането им са изпълнени.

2.   Документите, обхванати от изключението, отнасящо се до правото на лична свобода и неприкосновеност на личността, както е определено в член 4, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) №. 1049/2001, включващ досиетата на персонала на Европейските общности, могат да бъдат разкривани в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. за защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (4), и по-специално членове 4 и 5 от него.

3.   Преди да реши да бъдат предоставени на обществеността документи, които, ако бъдат разкрити, могат да увредят търговските интереси на физически или юридически лица, включително интелектуална собственост, както е определено в член 4, параграф 2, първо тире от Регламент (ЕО) № 1049/2001, институцията информира заинтересованото лице съгласно правилата, които трябва да бъдат определени от всяка институция, за своето намерение да предостави достъп на обществеността до въпросните документи. Документите няма да бъдат освобождавани, ако след като се вземат предвид забележките на засегнатото лице, институцията смята, че тяхното разкриване би увредило такива търговски интереси, освен ако при разкриването не надделява общественият интерес.

4.   Документите със специфично съдържание по смисъла на член 9 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 са достъпни в рамките ограниченията, предвидени в този член.

3.

Член 3 се заменя със следното:

„Член 3

Обществеността няма достъп до документи, класифицирани съгласно член 10 от Регламент № 3 от 31 юли 1958 г. на Съвета за прилагане на член 24 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (5), които не са били декласифицирани.

4.

Член 4 се заличава;

5.

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

За целите на спазването на правилото за 30-те години, предвидено в член 1, параграф 1, всяка институция своевременно и не по-късно от двадесет и петата година след датата на създаване на документа разглежда всички документи, класифицирани в съответствие с правилата на въпросната институция, за да реши дали да ги декласифицира или не. Документите, които не са декласифицирани при първото такова разглеждане се преразглеждат периодично и най-малко на всеки пет години.“

6.

Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

Когато след изтичането на 30-годишния период, предвиден съгласно член 1, параграф 1, държавата-членка възнамерява да освободи за достъп на обществеността документи, създадени от институциите и обхванати от член 2 или член 3, тя се консултира със съответната институция, за да вземе решение, което не застрашава постигането на целите на настоящия регламент.“

7.

Член 7 се заменя със следното:

„Член 7

Всяка институция прехвърля към своите исторически архиви всички документи, съдържащи се в действащите им архиви, не по-късно от 15 години след датата на създаването им. Съгласно критериите, установени от всяка институция в съответствие с член 9, ще има първоначален процес на сортиране с цел отделянето на документи, които трябва да бъдат съхранени от тези, които нямат административна или историческа стойност.“

8.

Член 9 се заменя със следното:

„Член 9

1.   Всяка институция може да приеме свои вътрешни правила за прилагането на настоящия регламент. Където е възможно, институциите предоставят своите архиви на обществеността в електронен вид. Те също така запазват документи, които са на разположение във формат, отговарящ на специални нужди (Брайлово писмо, едър шрифт или на записи).

2.   Всяка институция ежегодно публикува информация относно своите дейности по историческото архивиране.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 септември 2003 година.

За Съвета

Председател

F. FRATTINI


(1)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(2)  ОВ L 43, 15.2.1983 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(4)  ОВ L 8, 12.1.2002 г., стр. 1.“

(5)  ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 406/58.“


Top