EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1655

Регламент (ЕО) № 1655/2003 на Съвета от 18 юни 2003 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 337/75 за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1416/76

OJ L 245, 29.9.2003, p. 41–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 368 - 370
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006 P. 237 - 239
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006 P. 237 - 239
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 152 - 154

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; заключение отменено от 32019R0128

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1655/oj

05/ 06

BG

Официален вестник на Европейския съюз

237


32003R1655


L 245/41

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1655/2003 НА СЪВЕТА

от 18 юни 2003 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 337/75 за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1416/76

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 308 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Европейския парламент (2),

като взе предвид становището на Сметната палата (3),

като има предвид, че:

(1)

Някои разпоредби на Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета от 10 февруари 1975 г. за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (4) следва да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (5) (по-долу наричан „общия финансов регламент“), и по-специално с член 185 от него. В съответствие с цитирания член, Европейският център за развитие на професионалното обучение трябва да приеме финансова уредба, съобразена с Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. за създаване на рамков финансов регламент за структурите, посочени в член 185 на Регламент (ЕО, Евратом) на Съвета № 1605/2002 относно финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (6). Ето защо, Регламент (ЕИО) № 1416/76 на Съвета от 1 юни 1976 г. за създаване на финансови разпоредби, приложими по отношение на Европейския център за развитие на професионалното обучение (7), трябва да бъде отменен, считано от влизането в сила на финансовата уредба, приета от Управителния съвет на цитирания център.

(2)

Общите принципи и границите, които ръководят правото на достъп до документи, предвидено в член 255 от Договора, са определени от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията (8).

(3)

При приемането на Регламент (ЕО) №1049/2001 г., трите институции се съгласиха в обща декларация, че агенциите и сходните органи следва да създадат правила, съвместими с цитирания регламент.

(4)

Следва, поради това, да се включат в Регламент (ЕИО) № 337/75 разпоредбите, необходими за прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 по отношение на Европейския център за развитие на професионалното обучение, както и разпоредба относно способите за обжалване срещу отказа за достъп до документи.

(5)

Поради тази причина, Регламент (ЕИО) № 337/75 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕИО) № 337/75 се изменя както следва:

1.

Членове 10, 11, 12 и 12а се заменят със следния текст:

„Член 10

1.   Всички приходи и разходи на Центъра са предмет на прогнози за всяка финансова година, като тя съвпада с календарната година и се записват в бюджета на Центъра, който съдържа щатно разписание.

2.   Бюджетът на Центъра е балансиран по отношение на приходи и разходи.

Член 11

1.   Всяка година Управителният съвет, въз основа на проект, изработен от директора, изготвя разчет на приходите и разходите на Центъра за следващата финансова година. Този разчет, който включва проект за щатно разписание, се предава от Управителния съвет на Комисията, най-късно до 31 март.

2.   Разчетът се предава от Комисията на Европейския парламент и на Съвета (по-долу наричани „органа по бюджета“) заедно с предварителния проект за общия бюджет на Европейския съюз.

3.   Въз основа на разчета Комисията вписва в предварителния проект на общия бюджет на Европейския съюз прогнозите, които тя смята за необходими по отношение на щатното разписание и размера на субсидията в тежест на общия бюджет, с който тя сезира органа по бюджета, в съответствие с член 272 от Договора.

4.   Органът по бюджета разрешава кредитите въз основа на субсидията, предназначена за Центъра.

Органът по бюджета приема щатното разписание на Центъра.

5.   Бюджетът на Центъра се приема от Управителния съвет. Той става окончателен след финалното определяне на общия бюджет на Европейския съюз. Когато е необходимо, бюджетът се приспособява съответно.

6.   Управителният съвет съобщава, в най-кратки срокове, на органа по бюджета намерението си да осъществи всеки проект, който може да има съществени финансови последици върху финансирането на бюджета, по-специално проектите, свързани с правото на собственост, като наемането или закупуването на недвижими имоти. Той уведомява Комисията за това.

Когато едно подразделение на органа по бюджета е съобщило намерението си да даде становище, той го предава на Управителния съвет в срок от шест седмици, считано от съобщаването на проекта.

Член 12

1.   Финансовите разпоредби, приложими по отношение на Центъра, се определят от Управителния съвет след допитване до Комисията. Тя не може да се отклони от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия финансов регламент за органите по член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета относно финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (9), само ако специфичните изисквания за функционирането на центъра го налагат и с предварителното съгласие на Комисията.

Член 12 а

1.   Директорът изпълнява бюджета на Центъра.

2.   Най-късно до 1 март след приключването на финансовата година, счетоводителят на Центъра предава временния счетоводен отчет, към който е приложен доклад за бюджетното и финансово управление за финансовата година, на счетоводителя на Комисията. Счетоводителят на Комисията пристъпва към консолидирането на временните отчети на институциите и децентрализираните структури в съответствие с член 128 от общия финансов регламент.

3.   Най-късно до 31 март след приключване на финансовата година, счетоводителят на Комисията предава временния счетоводен отчет на Центъра, към който е приложен доклад за управлението на бюджета и финансите за финансовата година, на Сметната палата. Докладът за бюджетното и финансовото управление за финансовата година се предава също и на Европейския парламент и на Съвета.

4.   Веднага след получаването на забележките, отправени от Сметната палата, по отношение на временния счетоводен отчет на Центъра, според разпоредбите на член 129 от общия финансов регламент, директорът изготвя окончателните счетоводни отчети на Центъра на своя собствена отговорност и ги предава за становище на Управителния съвет.

5.   Управителният съвет дава становище по окончателния счетоводен отчет на Центъра.

6.   Директорът предава окончателния счетоводен отчет, към който е приложено становището на Управителния съвет, на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата, най-късно до 1 юли след приключването на финансовата година.

7.   Окончателният счетоводен отчет се публикува.

8.   Директорът изпраща на Сметната палата, най-късно до 30 септември, отговор на нейните забележки. Той изпраща този отговор и на Управителния съвет.

9.   Директорът представя на Европейския парламент, по негово искане, така както е предвидено в член 146, параграф 3 от общия финансов регламент, всички сведения, необходими за доброто протичане на процедурата по освобождаване от отговорност за съответната финансова година.

10.   Европейският парламент, по препоръка на Съвета, който взима решение с квалифицирано мнозинство, освобождава от отговорност преди 30 април на годината N + 2 директора за изпълнението на бюджета за финансовата година N.

2.

Добавя се нов член:

„Член 12 б

1.   Управителният съвет приема годишния доклад за дейността и за перспективите на Центъра и го предава най-късно на 15 юни на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Европейския икономически и социален комитет и Сметната палата.

2.   Центърът предава ежегодно на органа по бюджета всяка информация от значение за резултатите от процедурите по оценяването.“

3.

Добавя се нов член:

„Член 14а

1.   Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Комисията (10) се прилага по отношение на документите, намиращи се в Центъра.

2.   Управителният съвет определя практическите правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 в срок от шест месеца, считано от влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1655/2003 на Съвета от 18 юни 2003 г. за изменение на Регламент (ЕИО) № 337/75 за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1416/76 (11).

3.   Срещу решенията, взети от Центъра въз основа на член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, могат да бъдат подавани жалби пред омбудсмана, или да бъдат отправяни искове пред Съда на Европейските общности при условията, предвидени съответно в членове 195 и 230 от Договора.

Член 2

Регламент (ЕИО) № 1416/76 се отменя, считано от датата на влизане в сила на финансовите правила, приети от Управителния съвет в съответствие с член 12, параграф 1 на Регламент (ЕИО) № 337/75.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на първия ден от месеца, следващ месеца на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 18 юни 2003 година.

За Съвета

Председател

G. DRYS


(1)  ОВ С 331, 31.12.2002 г., стр. 82.

(2)  Становище, обявено на 27.3.2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(3)  ОВ С 285, 21.11.2002 г., стр. 4.

(4)  ОВ L 39, 13.2.1975 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 354/95 (ОВ L 41, 23.2.1995 г., стр. 1).

(5)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1, с поправка в ОВ L 25, 30.01.2003 г., стр. 43.

(6)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72, с поправка в ОВ L 2, 7.1.2003 г., стр. 39.

(7)  ОВ L 164, 24.6.1976 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕИО) № 1948/93 (ОВ L 181, 23.7.1993 г., стр. 15).

(8)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(9)  ОВ L 357, 31.12. 2002 г., стр. 72, с поправка в ОВ L 2, 7.1.2003 г., стр. 39.“

(10)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(11)  ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 41.“


Top