EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1642

Регламент (ЕО) № 1642/2003 на Европейския Парламент и на Съвета от 22 юли 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 относно установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните

OJ L 245, 29.9.2003, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 61 - 63
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 61 - 63
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 15 - 17

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1642/oj

15/ 10

BG

Официален вестник на Европейския съюз

61


32003R1642


L 245/4

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1642/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 22 юли 2003 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 относно установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 37, 95, 133 и член 152, параграф 4, буква б) от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Сметната палата (2),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (3),

в съответствие с процедурата по член 251 от Договора (4),

като имат предвид, че:

(1)

Някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейския орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (5) следва да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (6) (наречен по-долу „Общ финансов регламент“), по-специално член 185 от него.

(2)

Общите принципи и границите при упражняване на правото на достъп до документацията, което е предвидено в член 255 от Договора, бяха определени с Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (7).

(3)

При приемането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 с обща декларация трите институции се споразумяха, че за агенциите и подобните органи следва да са валидни правила, които съответстват на правилата в посочения регламент.

(4)

В Регламент (ЕО) № 178/2002 следва да се включат подходящи разпоредби, за да стане Регламент (ЕО) № 1049/2001 приложим от Европейския орган за безопасност на храните, както и разпоредба относно обжалването при отказ на достъп до документацията.

(5)

Регламент (ЕО) № 178/2002 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 178/2002 се изменя, както следва:

1.

Член 25, параграф 9 се заменя със следното:

„9.   Финансовите правила, приложими към Органа, се приемат от Управителния съвет след консултация с Комисията. Те не могат да се отклоняват от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно финансовия регламент, приложим за Общия бюджет на Европейските общности (8), освен ако такова отклонение се изисква специално за работата на Органа и Комисията е дала предварителното си съгласие.

2.

Член 26 се изменя, както следва:

a)

параграф 2, буква е) се заменя със следното:

„е)

изготвянето на проект на разчета на приходите и разходите на Органа, както и изпълнението на бюджета на Органа;“

б)

параграф 3 се замества със следния текст:

„3.   Всяка година изпълнителният директор представя на Управителния съвет за одобрение:

a)

проект на отчетния доклад, който обхваща всички дейности на Органа за изтеклата година;

б)

проекти на работни програми.

След като бъдат приети от Управителния съвет, изпълнителният директор представя работните програми на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията и на държавите-членки и възлага публикуването им.

След като бъде приет от Управителния съвет, най-късно на 15 юни, изпълнителният директор представя общия отчетен доклад на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Сметната палата, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите, и възлага публикуването им.

Изпълнителният директор представя всяка година на бюджетния орган цялата информация, свързана с резултатите от процедурите по оценката.“

в)

параграф 4 се заличава;

3.

Член 41 се заменя със следното:

„Член 41

Достъп до документи

1.   Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (9) се прилага по отношение на документите на Органа.

2.   Управителният съвет приема практическите механизми за приложение на Регламент (ЕО) № 1049/2001 в срок от шест месеца след влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1642/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 юли 2003 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 относно установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (10).

3.   Решенията, които са взети от Органа в изпълнение на член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, могат да се обжалват пред Омбудсмана и в Съда на Европейските общности, при условията, определени в членове 195 и 230 от Договора.

4.

Член 43 се изменя, както следва:

a)

параграфи 3, 4, 5 и 6 се заменят със следното:

„3.   Своевременно, преди датата, посочена в параграф 5, изпълнителният директор изготвя проект на разчета на приходите и разходите на Органа през следващата финансова година и го представя на Управителния съвет заедно с проект на щатно разписание.

4.   Приходите и разходите са балансирани.

5.   Всяка година, на базата на проекта на разчета на приходите и разходите, Управителният съвет изготвя разчет на приходите и разходите на Органа за следващата финансова година. Този разчет, който включва проект на щатно разписание и предварителни работни програми, се представя най-късно до 31 март от Управителния съвет на Комисията и на страните, с които Европейският съюз е сключил споразумения съгласно член 49.

6.   Разчетът се представя от Комисията на Европейския парламент и на Съвета (наречен по-долу „бюджетен орган“) заедно с предварителния проект на общия бюджет на Европейския съюз.“

б)

добавят се следните допълнителни параграфи:

„7.   На основата на разчета Комисията включва в предварителния проект на общия бюджет на Европейския съюз прогнозите, които счита за необходими по отношение на щатното разписание и сумата на субсидията, която ще се поеме от общия бюджет, за което сезира бюджетния орган съобразно член 272 от Договора.

8.   Бюджетният орган одобрява средствата за субсидията, която е предназначена за Органа.

Бюджетният орган приема щатното разписание на Органа.

9.   Бюджетът се приема от Управителния съвет. Той става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Европейския съюз. Където е подходящо, той се актуализира съответно.

10.   Управителният съвет нотифицира възможно най-бързо бюджетния орган за намеренията си да осъществява проекти, които могат да имат значително финансово отражение върху финансирането на бюджета, по-специално проектите, които са свързани с недвижимо имущество, като наемане или придобиване на сгради. Той информира Комисията за това.

Когато структура на бюджетния орган нотифицира за намерението си да представи становище, тя го представя на Управителния съвет в срок от шест седмици от нотифицирането за проекта.“

5.

Член 44 се заменя със следното:

„Член 44

Изпълнение на бюджета на Органа

1.   Изпълнителният директор изпълнява бюджета на Органа.

2.   Най-късно на 1 март след приключване на финансовата година счетоводителят на Органа представя предварителните отчети заедно с отчета за бюджетното и финансово управление през финансовата година на счетоводителя на Комисията. Счетоводителят на Комисията консолидира предварителните отчети на институциите и децентрализираните органи съгласно член 128 от общия финансов регламент.

3.   Най-късно на 31 март след приключване на финансовата година счетоводителят на Комисията представя предварителните отчети на Органа заедно с отчета за бюджетното и финансово управление през финансовата година на Сметната палата. Отчетът за бюджетното и финансово управление през финансовата година се представя също така на Европейския парламент и на Съвета.

4.   След като получи бележките на Сметната палата по временните отчети на Органа съгласно член 129 от общия финансов регламент, Изпълнителният директор изготвя окончателните отчети на Органа на собствена отговорност и ги представя за становище на Управителния съвет.

5.   Управителният съвет представя своето становище за окончателните отчети на Органа.

6.   Най-късно на 1 юли след приключване на финансовата година изпълнителният директор представя окончателните отчети заедно със становището на Управителния съвет на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията и на Сметната палата.

7.   Окончателните отчети се публикуват.

8.   Най-късно на 30 септември изпълнителният директор изпраща на Сметната палата отговор на бележките ѝ. Той предоставя отговора си и на Управителния съвет.

9.   Както е определено в член 146, параграф 3 от общия финансов регламент, изпълнителният директор представя на Европейския парламент, по искане на последния, цялата необходима информация за доброто протичане на процедурата по освобождаване от отговорност за въпросната финансова година.

10.   По препоръка на Съвета, който взима решение с квалифицирано мнозинство, до 30 април на годината N + 2, Европейският парламент освобождава от отговорност изпълнителния директор по отношение на изпълнението на бюджета за финансовата година N.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на първия ден от месеца след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2003 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Комисията

Председател

G. ALEMANNO


(1)  ОВ C 331 E, 31.12.2002 г., стр. 79.

(2)  ОВ C 285, 21.11.2002 г., стр. 4

(3)  ОВ C 85, 8.4.2003 г., стр. 64

(4)  Становище на Европейския парламент от 22 октомври 2002 г. (все още непубликувано в Официален вестник), Обща позиция на Съвета от 3 юни 2003 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и Решение на Европейския парламент от 1 юли 2003 г.

(5)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1; Поправка (ОВ L 25, 30.1.2003 г., стр. 43).

(7)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(8)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.; поправка в ОВ L 2, 7.1.2003 г., стр. 39.“

(9)  ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

(10)  ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 4.“


Top