EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1458

Регламент (EО) № 1458/2003 на Комисията от 18 август 2003 година относно откриване и предвиждане управлението на тарифна квота в сектор свинско месо

OJ L 208, 19.8.2003, p. 3–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 480 - 488
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 480 - 488
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 480 - 488
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 480 - 488
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 480 - 488
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 480 - 488
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 480 - 488
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 480 - 488
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 480 - 488
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 016 P. 29 - 37
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 016 P. 29 - 37

No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2007; отменен от 32007R0806

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1458/oj

02/ 16

BG

Официален вестник на Европейския съюз

29


32003R1458


L 208/3

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1458/2003 НА КОМИСИЯТА

от 18 август 2003 година

относно откриване и предвиждане управлението на тарифна квота в сектор свинско месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2759/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара на свинско месо (1), последно изменен с Регламент (EО) № 1365/2000 (2), и по-специално член 8, параграф 2, член 11, параграф 1 и член 22, втора алинея от него,

като взе предвид Регламент (EО) № 1095/96 на Съвета от 18 юни 1996 г. относно прилагането на концесиите, посочени в списък СХL, изготвен след приключването на преговорите по член ХХIV.6 от ГАТТ (3), и по-специално член 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (EО) № 1486/95 на Комисията от 28 юни 1995 г. относно откриване и предвиждане управлението на тарифна квота в сектор свинско месо (4) е значително изменян на няколко пъти (5). В интерес на яснотата и рационалността, се налага горепосоченият регламент да бъде кодифициран.

(2)

В рамките на Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори, Общността договори редица споразумения, особено в областта на селското стопанство. Наред с другото споразумението позволява и достъп до пазара на Общността на някои продукти от сектор свинско месо, идващи от трети страни. Сега е възможно да се установят специфични правила за прилагане в сектор свинско месо.

(3)

Споразумението призовава за потискането на вариращите налози при внос, чрез конвертирането на всички мерки, които ограничават вноса на селскостопански продукти, в мита.

(4)

Управлението на режима би трябвало да е основано на разрешителни за внос. За тази цел трябва да се установят подробни правила за подаването на заявления и за информацията, която трябва да се съдържа в заявленията и разрешителните, чрез дерогация от член 8 от Регламент (EО) № 1291/2000 на Комисията от 9 юни 2000 г. относно определяне на общи подробни правила за прилагане на системата от разрешителни за внос и износ, и сертификати с предварително определяне на селскостопански продукти (6), последно изменен с Регламент (EО) № 325/2003 (7). Също така следва да се предвиди разрешителните да се издават след период на разглеждането им и, когато е необходимо, да се прилага единен процент при определянето на предоставяните по силата на всяко заявление количества. В интерес на търговците следва да се предвиди възможността за оттегляне на заявленията след определянето на коефициента, който трябва да се прилага.

(5)

За по-голяма яснота, следва да се установи, че целият внос, извършван в рамките на тарифната квота, трябва да бъде осъществен само с представянето на разрешително за внос. Следва да се установи праг на количеството, над който търговците могат да оттеглят заявленията си за разрешителни след прилагането на единния процент за приемане.

(6)

За да се улесни търговията между Европейската общност и трети страни, трябва да е възможно да се внасят продукти от свинско месо, без задължението те да се внасят от страна по произход, което независимо от това трябва да бъде посочено за статистически нужди в раздел 8 от разрешителното за внос.

(7)

За да се осигури редовност на вноса, е необходимо да се определят продуктите, предмет на режима на внос и да се гарантира, че количествата, посочени в приложение I, са разпределени в рамките на периода от 1 юли до 30 юни.

(8)

За да се осигури правилно управление на мерките, обезпечението по разрешителното за внос трябва да бъде установено на 20 EUR за 100 kg. С оглед присъщия на режима за свинското месо риск от злоупотреба, следва да бъдат установени ясни условия по отношение на достъпа от страна на икономическите субекти.

(9)

Целесъобразно е да се привлече вниманието на икономическите субекти към факта, че разрешителните могат да бъдат използвани само за продукти, които отговарят на всички ветеринарни правила, които в момента са в сила за Общността.

(10)

За да гарантира правилно управление на режимите на внос, Комисията се нуждае от точна информация от държавите-членки относно действително внесените количества. За по-голяма яснота е необходимо използването на единен модел за съобщаване относно количествата между държавите-членки и Комисията.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по свинското месо,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Тарифните квоти за внос, предвидени в приложение I, се откриват годишно за групите от продукти, посочени там и за условията, които ги установяват.

Член 2

В съответствие с настоящия регламент, продуктите, включени в кодове по КН ex 0203 19 55 и ex 0203 29 55, посочени в групи G2 и G3 от приложение I имат следните значения:

„обезкостени рибици“, рибици и разфасовки от рибици, без филетата, с или без подкожна тлъстина или кожа на сланината,

„филе“, разфасовки, включващи месата на мускулите musculus major psoas и musculus minor psoas, със или без главата, почистени или непочистени.

Член 3

Тарифните квоти, предвидени в приложение I, се разделят на четвъртини от по 25 %, приложими от 1 юли, 1 октомври, 1 януари и 1 април.

Член 4

Разрешителните за внос по тарифните квоти, посочени в приложение I, се подчиняват на следните разпоредби:

a)

лицата, подали заявления за разрешителни за внос, трябва да са физически или юридически лица, които по време на подаването на заявлението, трябва да докажат по удовлетворителен за компетентните органи на държавата-членка начин, че са се занимавали с търговия с продукти от свинско месо с трети страни, най-малко през предходните 12 месеца, като същевременно от този режим се изключват обекти от търговската мрежа на дребно и заведения за обществено хранене, които продават продуктите си на крайния потребител;

б)

заявленията за разрешителни трябва да се отнасят само до една група номера от посочените в приложение I към този регламент и може да касаят повече от един продукт, включен в различни кодове по КН и произхождащ само от една страна, като в такива случаи кодовете по КН се посочват в раздел 16, а техните описания в раздел 15; за група G2 заявленията за разрешителни трябва да се отнасят за поне двадесет тона и за максимум 10 % от количеството, налично за периода, както е посочено в член 3; за всички други групи заявленията за разрешителни трябва да се отнасят за поне един тон и за максимум 10 % от количеството, налично за периода, както е посочено в член 3;

в)

раздел осем на заявленията за разрешителни и на разрешителните посочва страната на произход;

г)

раздел 20 от заявленията за разрешителни и на разрешителните посочва едно от следните вписвания:

Reglamento (CE) no 1458/2003

Forordning (EF) nr. 1458/2003

Verordnung (EG) Nr. 1458/2003

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1458/2003

Regulation (EC) No 1458/2003

Règlement (CE) no 1458/2003

Regolamento (CE) n. 1458/2003

Verordening (EG) nr. 1458/2003

Regulamento (CE) n.o 1458/2003

Asetus (EY) N:o 1458/2003

Förordning (EG) nr 1458/2003

д)

раздел 24 от разрешителните посочва едно от следните:

 

Задължение за … в съответствие с:

Reglamento (CE) no 1458/2003

Forordning (EF) nr. 1458/2003

Verordnung (EG) Nr. 1458/2003

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1458/2003

Regulation (EC) No 1458/2003

Règlement (CE) no 1458/2003

Regolamento (CE) n. 1458/2003

Verordening (EG) nr. 1458/2003

Regulamento (CE) n.o 1458/2003

Asetus (EY) N:o 1458/2003

Förordning (EG) nr 1458/2003.

Член 5

1.   Заявленията за разрешителни се подават през първите седем дни на месеца, предхождащ всеки период, посочен в член 3.

2.   Заявленията за разрешителни са допустими само ако лицето, което е подало заявлението декларира писмено, че не е подавало и се ангажира да не подава никакви други заявления през текущия период за продукти от същата група, определена в приложение I в държавата-членка, където е подадено заявлението или в която и да било друга държава-членка.

Когато подателят представи повече от едно заявление относно продукти от една група, определена в приложение I, всички заявления от това лице са недопустими, като същевременно всяко лице може да подаде няколко заявления за разрешителни за внос за продукти от същата група, определена в приложение I, ако тези продукти произхождат от различни страни.

3.   Всички заявления за отделните страни на произход се подават заедно до компетентните органи на една държава-членка. С оглед на максимумите, посочени в член 4, буква б), а също и с оглед на прилагането на правилото на алинея 2 от параграф 2 заявленията се разглеждат като едно единно заявление.

4.   За заявленията за разрешителни за внос на всички продукти, посочени в приложение I, се представя обезпечение в размер на 20 EUR на 100 kg.

5.   На третия ден след изтичането на периода за подаване на заявления, държавите-членки нотифицират Комисията за заявленията, подадени с оглед на всеки от продуктите от съответните групи. Нотификациите включват списък на лицата, подали заявления и заявените количества от всяка група.

Всички нотификации, включително и такива със съдържание „данни няма“, се подават по телекс или факс на определения работен ден, като в случаите, когато не са подадени заявления, се използва образецът, даден в приложение II, а в случаите, когато има подадени заявления се използват образците, дадени в приложения II и III.

6.   Комисията решава възможно най-бързо какви количества да бъдат отпуснати по отношение на заявленията, посочени в член 4.

Ако количествата за които са подадени заявления за разрешителни, надвишават наличните количества, Комисията определя единен процент на приемане за заявените количества. В случай, че процентът е по-нисък от 5 %, Комисията може да отхвърли всички заявления, в който случай предоставените обезпечения се освобождават незабавно.

7.   Търговецът може да оттегли своето заявление за разрешително в срок от десет работни дни след публикуването на единния процент на приемане в Официален вестник на Европейския съюз, когато прилагането на тази ставка води до определяне на количество, по-малко от 20 тона за група G2 и по-малко от един тон за останалите групи. Държавите-членки нотифицират Комисията в срок от пет дни след оттеглянето на заявлението и незабавно освобождават предоставеното обезпечение.

8.   Комисията изчислява оставащите количества и ги добавя към наличните с оглед на следващата четвърт от същия период, посочен в член 1.

9.   Разрешителните се издават възможно най-бързо след като Комисията вземе решение.

10.   Разрешителните може да се използват само за продукти, които отговарят на всички ветеринарни правила, които в момента са в сила в Общността.

11.   Държавите-членки уведомяват Комисията преди края на четвъртия месец, следващ всеки годишен период от 1 юли до 30 юни, за количеството на действително внесените продукти съгласно настоящия регламент за този период.

Всички нотификации, включително и онези, в които се съобщава, че не е имало никакъв внос, се правят по образеца, даден в приложение IV.

Член 6

1.   За целите на член 23, параграф 2 от Регламент (EО) № 1291/2000, разрешителните за внос са валидни в срок от 150 дни след датата на действителното им издаване.

Същевременно срокът на валидност на разрешителните не може да продължава след 30 юни на съответната година от издаването им.

2.   Разрешителните за внос, издадени в съответствие с настоящия регламент, не подлежат на прехвърляне.

Член 7

Разпоредбите на Регламент (EО) № 1291/2000 се прилагат без това да влиза в противоречие с разпоредбите на този регламент.

Същевременно чрез дерогация от член 8, параграф 4 от горепосочения регламент количеството, внесено съгласно настоящия регламент не може да надвишава посоченото в раздели 17 и 18 от разрешителното за внос. Числото „0“ се вписва съответно в раздел 19 от разрешителното.

Член 8

Регламент (EО) № 1486/95 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието, дадена в приложение VI.

Член 9

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 август 2003 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 156, 29.6.2000 г., стр. 5.

(3)  ОВ L 146, 20.6.1996 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 145, 29.6.1995 г., стр. 58.

(5)  Виж приложение V.

(6)  ОВ L 152, 24.6.2000 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 47, 21.2.2003 г., стр. 21.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Група №

Код по КН

Описание на продукта

Митническо задължение

еуро/тон

Количества в тонове от 1 юли 2000 г.

G2

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Рибици и шунки, обезкостени, пресни, охладени или замразени

250

34 000

G3

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Филе, прясно, охладено или замразено

300

5 000

G4

1601 00 91

Колбаси, сухи или за намазване, без топлинна обработка

747

3 000

1601 00 99

Други колбаси

502

G5

1602 41 10

Друго обработено или консервирано месо, карантии или кръв

784

6 100

1602 42 10

646

1602 49 11

784

1602 49 13

646

1602 49 15

646

1602 49 19

428

1602 49 30

375

1602 49 50

271

G6

0203 11 10

0203 21 10

Цели и половин трупове, пресни, охладени или замразени

268

15 000

G7

0203 12 11

Разфасовки от домашни свине, пресни, охладени или замразени, обезкостени или необезкостени. С изключение на отделно представените филета

389

5 500

0203 12 19

300

0203 19 11

300

0203 19 13

434

0203 19 15

233

ex 0203 19 55

434

0203 19 59

434

0203 22 11

389

0203 22 19

300

0203 29 11

300

0203 29 13

434

0203 29 15

233

ex 0203 29 55

434

0203 29 59

434


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Отменен регламент с неговите последващи изменения

Регламент (EО) № 1486/95 на Комисията

(ОВ L 145, 29.6.1995 г., стр. 58)

Регламент (ЕО) № 1176/96 на Комисията

(ОВ L 155, 28.6.1996 г., стр. 26)

Регламент (ЕО) № 2068/96 на Комисията, само член 2

(ОВ L 277, 30.10.1996 г., стр. 12)

Регламент (ЕО) № 1244/97 на Комисията

(ОВ L 173, 1.7.1997 г., стр. 80)

Регламент (ЕО) № 1390/98 на Комисията

(ОВ L 187, 1.7.1998 г., стр. 28)

Регламент (ЕО) № 1409/1999 на Комисията

(ОВ L 164, 30.6.1999 г., стр. 51)

Регламент (ЕО) № 1378/2000 на Комисията

(ОВ L 156, 29.6.2000 г., стр. 31)

Регламент (ЕО) № 1006/2001 на Комисията, само член 2

(ОВ L 140, 24.5.2001 г., стр. 13)


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Таблица на съответствията

Регламент (EО) № 1486/95

Настоящият регламент

Членове 1—4

Членове 1—4

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 1

Член 5, параграф 2, алинеи 1 и 2

Член 5, параграф 2, алинеи 1 и 2

Член 5, параграф 2, алинея 3

Член 5, параграф 3

Член 5, параграф 3

Член 5, параграф 4

Член 5, параграф 4

Член 5, параграф 5

Член 5, параграф 5, алинеи 1 и 2

Член 5, параграф 6, алинеи 1 и 2

Член 5, параграф 5, алинея 3

Член 5, параграф 7

Член 5, параграф 5, алинея 4

Член 5, параграф 8

Член 5, параграф 6

Член 5, параграф 9

Член 5, параграф 7

Член 5, параграф 10

Член 5, параграф 8

Член 5, параграф 11

Член 6, алинеи 1 и 2

Член 6, параграф 1, алинеи 1 и 2

Член 6, алинея 3

Член 6, параграф 2

Член 7

Член 7

Член 8

Член 8

Член 9

приложение I

приложение I

приложение II

приложение II

приложение III

приложение III

приложение IV

приложение IV

приложение V

приложение VI


Top