Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1383

Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета от 22 юли 2003 година относно намесата на митническите органи по отношение на стоки, за които се подозира, че нарушават някои права върху интелектуалната собственост, както и относно мерките, които следва да се вземат по отношение на стоки, нарушаващи някои права върху интелектуалната собственост

OJ L 196, 2.8.2003, p. 7–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 469 - 476
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 469 - 476
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 469 - 476
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 469 - 476
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 469 - 476
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 469 - 476
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 469 - 476
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 469 - 476
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 469 - 476
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 016 P. 18 - 25
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 016 P. 18 - 25
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 004 P. 255 - 262

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; отменен от 32013R0608

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1383/oj

02/ 16

BG

Официален вестник на Европейския съюз

18


32003R1383


L 196/7

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1383/2003 НА СЪВЕТА

от 22 юли 2003 година

относно намесата на митническите органи по отношение на стоки, за които се подозира, че нарушават някои права върху интелектуалната собственост, както и относно мерките, които следва да се вземат по отношение на стоки, нарушаващи някои права върху интелектуалната собственост

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 133 от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид следното:

(1)

С оглед подобряване функционирането на системата, целяща да се забрани въвеждането в Общността, както и на експорта и реекспорта от Общността на стоки, нарушаващи някои права върху интелектуалната собственост, въведена с Регламент (ЕО) № 3295/94 на Съвета от 22 декември 1994 г., определящ мерките за забраняване на пускането в свободно обращение, експорт, реекспорта и поставянето в режим на изчакване на имитирани и пиратски стоки (1), следва да бъдат направени заключения от практиката по нейното прилагане. За повече яснота е уместно да се отмени и замени Регламент (ЕО) № 3295/94.

(2)

Пускането на пазара на имитирани стоки, пиратски стоки и изобщо пускането на пазара на всички стоки, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост, нанасят съществени вреди на производителите и търговците, които спазват закона, както и на титулярите на правата, и мамят потребителите, като понякога създават рискове за здравето и сигурността им. Следователно уместно е да се възпрепятства, доколкото това е възможно, пускането на пазара на подобни стоки, като за тази цел се приемат мерки, позволяващи ефикасно да се противостои на тази незаконна дейност, без при това да се създават спънки пред свободата на законната търговия. Освен това тази цел се съчетава с усилията, предприети в същата насока в международен план.

(3)

В случай че имитираните стоки, пиратските стоки и изобщо всички стоки, нарушаващи право върху интелектуална собственост, произхождат или идват от трети страни, е важно да бъде забранено тяхното въвеждане на митническата територия на Общността, включително тяхното претоварване, пускането им в свободно обращение в Общността, поставянето им в режим на изчакване или в свободна зона, или свободен склад, а също така, да бъде въведена подходяща процедура, позволяваща на митническите органи да прилагат възможно най-строго тази забрана.

(4)

Необходимо е също така митническите органи да могат да се намесват в рамките на борбата срещу имитираните стоки, пиратските стоки и стоките, нарушаващи някои права върху интелектуалната собственост, които са в процес на експорт, реекспорт или извеждане от митническата територия на Общността.

(5)

Намесата на митническите органи следва да се изразява в следното: за времето, необходимо, за да се определи дали стоките са имитирани стоки, пиратски стоки или стоки, нарушаващи някои права върху интелектуалната собственост, или да суспендират освобождаването им за пускане в свободно обращение, експорта или реекспорта им, или да задържат тези стоки, когато същите са поставени в режим на изчакване, в свободна зона или в свободен склад, в процес на реекспорт с известие, на въвеждане на или извеждане от митническата територия.

(6)

Следва да се дефинират и същевременно да се хармонизират във всички държави-членки елементите, които следва да съдържа молбата за намеса, като например срокът ѝ на валидност и формата ѝ. Следва освен това, също с оглед на хармонизирането, да се определят условията за приемане на молбите от митническите органи и службата, определена да ги получава, разглежда и регистрира.

(7)

Следва да се разреши на държавите-членки да задържат за определен период въпросните стоки дори и преди да бъде внесена или приета молба от титуляря на правата, за да се даде възможност на последния да внесе молба за намеса пред митническите органи.

(8)

От момента, в който е започната процедура за определяне дали е налице нарушение на право върху интелектуална собственост в съответствие с правото на дадена държава-членка, тя се провежда чрез позоваване на критериите, използвани за определяне дали стоки, произведени в тази държава-членка, нарушават правата върху интелектуалната собственост. Разпоредбите на държавите-членки относно правните компетенции и съдебните процедури не се засягат от настоящия регламент.

(9)

За по-лесно прилагане на настоящия регламент както от митническите администрации, така и от титулярите на правата, следва също така да се предвиди по-гъвкава процедура, позволяваща във всички случаи унищожаването на стоките, нарушаващи някои права върху интелектуалната собственост, без при това да е задължително да се започва процедура, предназначена да определи дали е налице нарушаване на право върху интелектуалната собственост по смисъла на националното право.

(10)

Следва да се дефинират мерките, на които да подлежат въпросните стоки, когато бъде установено, че това са имитирани стоки, пиратски стоки или изобщо стоки, нарушаващи някои права върху интелектуалната собственост. Тези мерки следва не само да лишават отговорните за търговията с такива стоки от икономическа изгода от операцията и да ги санкционират, но също така е необходимо да представляват ефикасна разубеждаваща мярка срещу други операции от същото естество.

(11)

За да не се възпрепятства освобождаването от митница на стоките, съдържащи се в личния багаж на пътниците, следва от полето на приложение на настоящия регламент да се изключат стоките, които биха могли да представляват имитирани стоки, пиратски стоки или стоки, нарушаващи някои права върху интелектуалната собственост, внасяни от трети страни в рамките на безмитния внос, предвиден от законодателството на Общността, освен когато съществуват материални доказателства, позволяващи да се смята, че се касае за търговски трафик.

(12)

За осигуряване ефикасността на регламента е важно да се гарантира еднаквото прилагане на общите правила, съдържащи се в него, и да се засили взаимопомощта между държавите-членки, от една страна, и между държавите-членки и Комисията, от друга страна, по-конкретно като се прибягва към разпоредбите на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите-членки и сътрудничеството между тях и Комисията с оглед осигуряване на доброто прилагане на митническата и селскостопанската нормативна уредба (2).

(13)

Следва, с оглед по-конкретно на придобития опит от прилагането на настоящия регламент, да се разгледа възможността за разширяване списъка с обхванатите права върху интелектуалната собственост.

(14)

Уместно е да се приемат необходимите мерки за изпълнение на настоящия регламент в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г., определящо реда и условията за упражняване на изпълнителните компетенции, дадени на Комисията (3).

(15)

Уместно е да бъде отменен Регламент (ЕО) № 3295/94,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА І

ПРЕДМЕТ И ПОЛЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Член 1

1.   Настоящият регламент определя условията за намеса на митническите органи, когато има подозрения, че дадени стоки са стоки, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост в следните ситуации:

а)

когато са декларирани за пускане в свободно обращение, експорт или реекспорт в съответствие с член 61 от Регламент (ЕО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г., установяващ Митническия кодекс на Общността (4);

б)

когато бъдат открити при контрол на стоки, въвеждани на митническата територия на Общността или извеждани от нея, в съответствие с членове 37 и 183 от Регламент (ЕИО) № 2913/92, поставени в режим на изчакване по смисъла на член 84, параграф 1, буква а) от въпросния регламент, в процес на реекспорт с известие в съответствие с член 182, параграф 2 от въпросния регламент, или поставени в свободна зона или в свободен склад по смисъла на член 166 от въпросния регламент.

2.   Настоящият регламент определя също така и мерките, които следва да се вземат от компетентните органи, когато бъде установено, че стоките, визирани в параграф 1, нарушават правата върху интелектуалната собственост.

Член 2

1.   За целите на настоящия регламент под „стоки, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост“ се разбират:

а)

„имитираните стоки“, а именно:

i)

стоките, включително техните опаковки, върху които е поставена без разрешение производствена или търговска марка, идентична на производствената или търговска марка, валидно регистрирана за същия тип стоки, или която не може да бъде отличена в основните си аспекти от тази производствена или търговска марка, и която поради това нарушава правата на титуляря на въпросната марка по силата на правото на Общността, и по-конкретно на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 г. за марката на Общността (5) или по силата на вътрешното право на държавата-членка, в която е подадена молбата за намеса на митническите органи;

ii)

всякакъв знак за марка (включително лого, етикет, лепенка, проспект, упътване за употреба, документ за гаранция с въпросния знак на тях), дори представен отделно, при същите условия, както стоките, визирани в точка i);

iii)

опаковките, на които има марки на имитирани стоки, представени отделно, при същите условия, както стоките, визирани в точка i);

б)

„пиратски стоки“, а именно стоките, които представляват или съдържат копия, произведени без съгласието на титуляря на авторско право или сходно право, или на титуляря на право, свързано с чертежа или модела, регистрирано или не в националното право, или на лице, надлежно упълномощено от титуляра в страната на производство в случаите, в които изработването на тези копия нарушава въпросното право по силата на Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 г. за чертежите или моделите на Общността (6), или по силата на вътрешното право на държавата-членка, в която е подадена молбата за намеса на митническите органи;

в)

стоките, които в държавата-членка, в която е подадена молбата за намеса на митническите органи, нарушават:

i)

патент, предвиден във вътрешното право на тази държава-членка;

ii)

допълнителен сертификат за защита, какъвто е предвиден от Регламент (ЕИО) № 1768/92 на Съвета (7) или от Регламент (ЕО) № 1610/96 на Европейския парламент и на Съвета (8);

iii)

право на национална защита на нови сортове растения според вътрешното право на тази държава-членка или право на защита от Общността по силата на Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета (9);

iv)

наименованията за произход и географските означения, предвидени от вътрешното право на тази държава-членка или от Регламенти (ЕО) № 2081/92 (10) и (ЕО) № 1493/1999 на Съвета (11);

v)

географските наименования такива, каквито са предвидени от Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета (12).

2.   За целите на настоящия регламент под „титуляр на правата“ се разбира:

а)

титулярят на производствена или търговска марка, на авторско или сходно право, на чертеж или модел, на патент, на допълнителен сертификат за защита, на право за нови сортове растения, на наименование със защитен произход, или изобщо, на някое от правата, визирани в параграф 1; или

б)

всяко друго лице, упълномощено да използва някое от правата върху интелектуална собственост, визирани в буква а), или представител на титуляра на правата или на упълномощен ползвател.

3.   Като стоки, нарушаващи право на интелектуална собственост, се разглеждат и всеки калъп или матрица, специално проектирани или адаптирани за производството на такива стоки, при условие че използването на тези калъпи или матрици нарушава правата на титуляра на правата по силата на правото на Общността или на вътрешното право на държавата-членка, в която е подадена молбата за намеса на митническите органи.

Член 4

1.   Настоящият регламент не се прилага към стоките, върху които е поставена производствена или търговска марка със съгласието на титуляря на тази марка, или към стоките, на които е поставено запазено наименование за произход или запазено географско означение, или които са защитени с патент или допълнителен сертификат за защита, с авторско право или сходно право, с право, свързано с чертежа или модела или с право за нови сортове растения, и които са произведени със съгласието на титуляря на правата, но които се намират без съгласието на последния в една от ситуациите, визирани в член 1, параграф 1.

Той също така не се прилага към стоките, визирани в първа алинея, и които са произведени или защитени от друго право върху интелектуалната собственост, визирано в член 2, параграф 1, при условия, различни от тези, уговорени с титуляря на въпросните права.

2.   В случаите, в които стоки без търговско естество и влизащи в рамките на безмитния внос, се съдържат в личния багаж на пътниците и не съществуват никакви материални доказателства, които да дават основание да се предполага, че тези стоки са част от търговски трафик, държавите-членки приемат, че въпросните стоки са изключени от полето на приложение на настоящия регламент.

ГЛАВА ІІ

МОЛБА ЗА НАМЕСА НА МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ

Раздел 1

Мерки, предхождащи молбата за намеса на митническите органи

Член 4

1.   Когато по време на намеса на митническите органи в една от ситуациите, визирани в член 1, параграф 1 и преди да бъде внесена или приета молба от титуляря, съществуват достатъчни мотиви да се предполага, че налице са стоки, нарушаващи някое право върху интелектуалната собственост, митническите органи могат да суспендират освобождаването или да задържат стоките за срок от три работни дни, считано от получаването на уведомлението от титуляря на правата, както и от декларатора или притежателя, при условие че последните са известни, за да се даде възможност на титуляря на правата да внесе молба за намеса в съответствие с член 5.

2.   В съответствие с действащите норми в заинтересуваната държава-членка митническите органи могат, без да разгласяват друга информация, освен тази за броя на реалните или предполагаеми предмети и тяхното естество, и преди да уведомят титуляря на правата за евентуалното наличие на нарушение, да поискат от титуляря на правата да им предостави информация, от която те биха могли да се нуждаят, за да потвърдят подозренията си.

Раздел 2

Внасяне и обработване на молбата за намеса на митническите органи

Член 5

1.   Във всяка държава-членка титулярят на правата може да внесе в компетентната митническа служба писмена молба, целяща да предизвика нейната намеса, когато стоки се намират в една от ситуациите, визирани в член 1, параграф 1 (молба за намеса).

2.   Всяка държава-членка определя компетентната митническа служба, която да приема и обработва молбите за намеса.

3.   Когато съществуват електронни системи за обмен на информация, държавите-членки насърчават титулярите на права да внасят молбите си по електронен път.

4.   Когато подателят на молбата е титуляр на марка на Общността или на чертеж или модел на Общността, на закрила на Общността върху нови сортове растения или на наименование за произход, или на географско означение, или на географско наименование, защитено от Общността, молбата за намеса може да цели да предизвика, освен намесата на митническите органи на държавата-членка, в която е подадена, намесата на митническите органи на една или няколко други държави-членки.

5.   Молбата за намеса се съставя по формуляр, установен в съответствие с процедурата, визирана в член 21, параграф 2, и следва да съдържа цялата необходима информация, за да могат митническите органи лесно да разпознаят въпросните стоки, и в частност:

i)

точно и подробно техническо описание на стоките;

ii)

специфичните данни, с които евентуално разполага титулярят на правата относно естеството или типа на измамата;

iii)

координатите на лицето за контакти, посочено от титуляря на правата.

Молбата за намеса следва също така да съдържа декларацията на подателя на молбата, предвидена в член 6, както и документ, удостоверяващ, че подателят на молбата е титуляр на правата над въпросните стоки.

В случая, предвиден в параграф 4, молбата за намеса следва да посочва държавата или държавите-членки, в които се иска намеса на митническите органи, както и координатите на титуляря на правата във всяка от засегнатите държави-членки.

Титулярите на правата съобщават и друга информация, с която разполагат, като например, следните данни, ако са им известни:

а)

стойността преди облагане на оригиналната стока на законния пазар на държавата, в която е подадена молбата за намеса на митническите органи;

б)

мястото, където се намират стоките, или предвиденото място на предназначение;

в)

уточнения, позволяващи да се идентифицира пратката или колетите;

г)

предвидената дата на пристигане или заминаване на стоките;

д)

използваното транспортно средство;

е)

самоличността на вносителя, на износителя или на притежателя на стоките;

ж)

страната или страните на производство и маршрутите, използвани от трафикантите;

з)

ако са известни — техническите разлики между автентичните стоки и подозрителните стоки.

6.   Възможно е също така да бъдат поискани специфични уточнения във връзка с типа право върху интелектуалната собственост, за което е подадена молбата за намеса.

7.   Когато получи молба за намеса, компетентната митническа служба разглежда тази молба и уведомява писмено подателя на молбата за своето решение в срок от тридесет работни дни, считано от получаването на молбата.

От титуляря на правата не се изисква никаква такса за покриване на административните разходи, предизвикани от обработването на молбата.

8.   Когато в молбата не се съдържат задължителните данни, изброени в параграф 5, компетентната митническа служба може да реши да не разглежда молбата за намеса; в такъв случай тя следва да мотивира решението си и да приложи към него информация относно процедурата по обжалване. Молбата може да бъде внесена отново само ако съдържа всички изисквани елементи на информация.

Член 6

1.   Молбите за намеса се придружават с декларация от титуляря на правата, която може да бъде представена или в писмен вид, или по електронен път, в съответствие с националното законодателство, и в която той приема своята отговорност по отношение на лицата, засегнати от ситуация, визирана в член 1, параграф 1, в случай че процедурата, открита в приложение на член 9, параграф 1, не бъде продължена поради деяние или пропуск на титуляря на правата, или в случай че впоследствие бъде установено, че въпросните стоки не нарушават право върху интелектуалната собственост.

В тази декларация титулярят на правата приема също така да поеме всички разходи, възникнали по силата на настоящия регламент, заради задържането на стоките под митнически контрол в приложение на член 9 и, при нужда, на член 11.

2.   Когато молбата за намеса е внесена в съответствие с член 5, параграф 4, титулярят на правата приема в декларацията си да предостави за своя сметка всякакви преводи, които бъдат поискани; тази декларация е валидна във всяка от държавите-членки, в които е приложимо решението, удовлетворяващо молбата.

Член 7

Членове 5 и 6 се прилагат аналогично и към всяка молба за удължаване на срока.

Раздел 3

Приемане на молбата за намеса

Член 8

1.   Когато удовлетворява молбата за намеса, компетентната митническа служба определя периода, през който митническите органи следва да се намесят. Този период не може да надвишава една година. При изтичането на въпросния период и при условие че предварително са покрити всички задължения, които евентуално са възникнали за титуляря в рамките на настоящия регламент, службата, която е взела първоначалното решение, може при поискване от титуляря на правата да удължи въпросния период.

Титулярът на правата уведомява компетентната митническа служба, визирана в член 5, параграф 2, в случай, че неговото право вече не е валидно регистрирано или че неговото изтичане наближава.

2.   Решението, с което се удовлетворява молбата на титуляря на правата за намеса, се предава незабавно в митническите бюра на държавата или държавите-членки, които могат да влязат в допир със стоки, за които в молбата се предполага, че нарушават право на интелектуална собственост.

Когато бъде удовлетворена молба за намеса, внесена в съответствие с член 5, параграф 4, периодът, през който митническите органи се намесват, се определя на една година; при изтичане на въпросната молба службата, която е разгледала първоначалната молба, може да продължи този период при наличие на писмена молба от титуляря на правата. Член 250, първо тире от Регламент (ЕИО) № 2913/92 се прилага по аналогия към решението, с което се удовлетворява тази молба, както и към решенията, които го продължават или го отменят.

Когато бъде удовлетворена молба за намеса, подателят на молбата следва да предаде това решение, придружено с всякаква полезна информация и с евентуално поисканите преводи, в компетентната митническа служба на държавата или държавите-членки, в които подателят на молбата е поискал намесата на митническите органи. Същевременно, със съгласието на подателя на молбата, това предаване може да бъде осъществено пряко от митническата служба, приела решението.

По искане на митническите органи на заинтересуваните държави-членки, подателят на молбата предоставя допълнителна информация, необходима за изпълнението на въпросното решение.

3.   Периодът, визиран в параграф 2, втора алинея, започва от датата на приемане на решението, с което се удовлетворява молбата. Това решение влиза в сила в държавата или държавите-членки, за които е предназначено, едва от момента на предаването, визирано в параграф 2, трета алинея, и когато титулярят на правата е извършил формалностите, визирани в член 6.

След това въпросното решение се предава незабавно в националните митнически бюра, които биха могли да обработват стоките, за които се подозира, че нарушават права върху интелектуалната собственост.

Настоящият параграф се прилага mutatis mutandis към решението за продължаване на първоначалното решение.

ГЛАВА ІІІ

УСЛОВИЯ ЗА НАМЕСА НА МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ И НА КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН, КОЙТО ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ

Член 9

1.   Когато дадено митническо бюро, на което е било предадено решението, с което се удовлетворява молбата на титуляря на правата в приложение на член 8, установи при необходимост след консултация с подателя на молбата, че за стоки, които се намират в една от ситуациите, визирани в член 1, параграф 1, се подозира, че нарушават право върху интелектуалната собственост, обхванато от това решение, то суспендира освобождаването или задържа въпросните стоки.

Митническото бюро незабавно уведомява компетентната митническа служба, която е разгледала молбата за намеса.

2.   Компетентната митническа служба или митническото бюро, визирано в параграф 1, уведомяват за тази мярка титуляря на правата, както и декларатора или собственика на стоките по смисъла на член 38 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 и имат правото да им съобщят реалното или приблизително определено количество, както и реалното или предполагаемо естество на стоките, чието освобождаване е суспендирано или които са били задържани, без при това съобщаването на тази информация да ги задължава да сезират компетентната власт, която да се произнесе по същество.

3.   За да се определи дали е налице нарушение на право върху интелектуалната собственост по смисъла на вътрешното право на държавата-членка, и в съответствие с националните разпоредби във връзка със защитата на данни от лично естество, на търговската и индустриална тайна, както и на професионалната и административна тайна, митническото бюро или службата, която е разгледала молбата, съобщава на титуляря на правата при поискване от негова страна и при условие че са известни координатите на получателя, изпращача, декларатора или притежателя на стоките, произхода и мястото, от което идват стоките, за които се подозира, че нарушават право върху интелектуалната собственост.

Митническото бюро предоставя на подателя на молбата и на лицата, засегнати от някоя от ситуациите, визирани в член 1, параграф 1, възможността да инспектират стоките, чието освобождаване е суспендирано или които са били задържани.

При контрола на стоките митническото бюро може да взема проби, и при спазване на нормите, които са в сила в засегнатата държава-членка, и когато има изрично искане за това от титуляря на правата, може да ги дава или предава на същия, но само с цел анализ и за улесняване по-нататъшния ход на процедурата. Когато обстоятелствата позволяват това и при спазване, когато това е необходимо, на изискванията, дефинирани в член 11, параграф 1, второ тире, пробите следва да бъдат върнати веднага след приключване на техническия анализ и, при нужда, преди освобождаването на стоките или приключването на тяхното задържане. Всички анализи на проби се извършват на отговорност единствено на титуляря на правата.

Член 10

Правните разпоредби в сила в държавата-членка, на чиято територия стоките се намират в една от ситуациите, визирани в член 1, параграф 1, са приложими за определяне наличието на нарушение на право върху интелектуалната собственост по смисъла на националното право.

Те се прилагат също така и що се отнася до незабавното уведомяване на митническата служба или бюро, визирано в член 9, параграф 1, поради това, че е била започната процедурата, предвидена в член 13, освен ако същата не е била започната от тази служба или това бюро.

Член 11

1.   Когато митническите органи са задържали стоки, за които се подозира, че нарушават право върху интелектуалната собственост, в някоя от ситуациите, визирани в член 1, параграф 1, или са суспендирали освобождаването им, държавите-членки могат да предвидят в съответствие с националното си законодателство, опростена процедура, която може да се използва със съгласието на титуляря на правата, и която дава на митническите органи възможността да направят така че тези стоки да бъдат оставени за унищожаване под митнически контрол, без да бъде необходимо да се определя дали е имало нарушение на право върху интелектуалната собственост по смисъла на националното законодателство. С оглед на това държавите-членки прилагат, при спазване на своето национално законодателство, следните условия:

в срок от десет работни дни или от три работни дни, ако се касае за бързо развалящи се стоки, считано от уведомлението, предвидено в член 9, титулярят на правата уведомява писмено митническите органи, че стоките, които са предмет на процедурата, нарушават право върху интелектуалната собственост, визирано в член 2, параграф 1, и предоставя на митническите органи писменото съгласие на декларатора, притежателя или собственика на стоките, според което стоките се изоставят за унищожаване. Със съгласието на митническите органи тази информация може да бъде предадена направо на митницата от декларатора, притежателя или собственика на стоките. Това съгласие се смята за прието, когато деклараторът, притежателят или собственикът на стоките не се е противопоставил изрично на тяхното унищожаване в отпуснатия срок. Когато обстоятелствата оправдават това, този срок може да бъде удължен с десет работни дни;

освен ако не е предвидено друго в националното законодателство, унищожаването се извършва за сметка на титуляря на правата и на негова отговорност и систематично се предшества от вземане на проби, които се съхраняват от митническите органи, така че да могат да послужат при необходимост като приемливи доказателства по време на съдебни процедури в държавата-членка, която евентуално ги поиска.

2.   Във всички останали случаи, например когато деклараторът, притежателят или собственикът на стоките се противопостави на унищожаването им или го оспори, се прилага процедурата, предвидена в член 13.

Член 12

Титулярят на правата, който получава координатите, упоменати в член 9, параграф 3, първа алинея, следва да ги използва само за целите, предвидени в членове 10 и 11, както и в член 13, параграф 1.

Всяка друга употреба, неразрешена от националното законодателство на държавата-членка, в която е възникнала ситуацията, може, на базата на правото на държавата-членка, в която се намират въпросните стоки, да ангажира гражданската отговорност на титуляря на правата и да доведе до прекратяване на молбата за намеса за оставащия период на валидност преди нейното подновяване, в държавата-членка, в която са се случили тези факти.

В случай на ново нарушаване на това правило компетентната митническа служба може да откаже да поднови молбата. В случай на молба от типа, предвиден в член 5, параграф 4, тя следва освен това да предупреди другите държави-членки, посочени във формуляра.

Член 13

1.   Ако в срок от десет работни дни, считано от получаването на уведомлението за суспендиране на освобождаването или за задържане, митническото бюро, визирано в член 9, параграф 1, не е било информирано, че в съответствие с член 10 е започната процедура, целяща да определи дали е имало нарушение на право върху интелектуалната собственост по силата на националното право, или не е получило съгласието на титуляря на правата, предвидено в член 11, параграф 1, то когато това е необходимо, освобождаването се разрешава или, според случая, задържането се отменя, при условие че са изпълнени всички митнически формалности.

В определени случаи този срок може да бъде удължен максимум с десет работни дни.

2.   Ако стоките, за които се подозира, че нарушават право върху интелектуалната собственост, са бързо развалящи се стоки, срокът визиран в параграф 1, е три работни дни. Този срок не може да бъде удължаван.

Член 14

1.   В случай на стоки, за които се подозира, че накърняват чертежи, модели, патенти, допълнителни сертификати за защита или права, свързани с нови сортове растения, деклараторът, собственикът, вносителят, притежателят или получателят на стоките има възможността да получи разрешение за освобождаване или отмяна на задържането на въпросните стоки срещу внасяне на гаранция, при условие че:

а)

митническата служба или бюро, визирани в член 9, параграф 1, са уведомени в съответствие с член 13, параграф 1, за това, че е започната процедура в срока, предвиден в член 13, параграф 1, предназначена да определи дали е налице нарушение на право върху интелектуалната собственост по смисъла на националното право;

б)

преди изтичането на срока, предвиден в член 13, параграф 1, органът, оправомощен за това, не е наредил временни мерки;

в)

всички митнически формалности са изпълнени.

2.   Гаранцията, предвидена в параграф 1, следва да бъде достатъчна за защита на интересите на титуляря на правата.

Внасянето на тази гаранция не засяга другите възможности за правна защита на титуляря на правата.

В случай че процедурата, предназначена да определи дали е налице нарушение на право върху интелектуалната собственост по смисъла на националното право, е започната не по инициатива на титуляря на чертежа или модела, на патента, на допълнителния сертификат за защита или на правото на нови сортове растения, гаранцията се освобождава, ако лицето, започнало въпросната процедура, не се възползва от правото си на правна защита в срок от двайсет работни дни, считано от деня, в който получи уведомление за суспендиране на освобождаването или за задържане на стоките.

Когато се прилага член 13, параграф 1, втора алинея, този срок може да бъде увеличен максимум до трийсет работни дни.

Член 15

Условията за складиране на стоките по време на суспендирането им от освобождаване или задържането им се определят от всяка държава-членка, но не пораждат разходи за митническите администрации.

ГЛАВА ІV

РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ СТОКИТЕ, ПРИЗНАТИ ЗА СТОКИ, НАРУШАВАЩИ ПРАВО ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Член 16

Стоките, признати за стоки, нарушаващи право върху интелектуалната собственост по смисъла на процедурата, предвидена в член 9, не могат да бъдат:

въвеждани на митническата територия на Общността,

пускани в свободно обращение,

извеждани от митническата територия на Общността,

изнасяни,

реекспортирани,

поставяни в режим на изчакване или

поставяни в свободна зона или свободен склад.

Член 17

1.   Без това да накърнява другите възможности за прибягване към правна защита на титуляря на правата, държавите-членки приемат необходимите мерки, за да дадат възможност на компетентните органи:

а)

според уместните разпоредби на националното право, да унищожават стоките, признати за нарушаващи право върху интелектуалната собственост, или да ги изчерпват извън търговските мрежи, така че да не причиняват ущърб на титуляря на правата, без никакви обезщетения и освен ако националното право не предвижда друго, без никакви разходи за държавната хазна;

б)

да предприемат по отношение на тези стоки всякакви други мерки, които да доведат до ефективно лишаване на засегнатите лица от икономическа изгода от операцията.

Освен в изключителни случаи само фактът на махане на марките, поставени без разрешение върху стоките имитации, не се счита за водещ до ефективно лишаване на засегнатите лица от икономическата изгода от операцията.

2.   Стоките, признати за стоки, нарушаващи право върху интелектуалната собственост, могат да бъдат преотстъпени безплатно на държавната хазна. В този случай се прилага параграф 1, буква а).

ГЛАВА V

САНКЦИИ

Член 18

Всяка държава-членка дефинира санкциите, приложими в случай на нарушаване на настоящия регламент. Тези санкции следва да имат ефективно, пропорционално и разубеждаващо естество.

ГЛАВА VІ

ОТГОВОРНОСТ НА МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ И НА ТИТУЛЯРЯ НА ПРАВАТА

Член 19

1.   Освен ако това не е предвидено от вътрешното право на държавата-членка, в която е подадена молбата, или в случай на молба, подадена по смисъла на член 5, параграф 4, от законодателството на държавата-членка, в която стоките, нарушаващи право върху интелектуалната собственост, не са открити от митническо бюро, приемането на дадена молба не дава на титуляря на правата право на обезщетение, ако стоките не са открити от митническо бюро и са предмет на освобождаване или ако не са взети никакви мерки, за да бъдат те задържани в съответствие с член 9, параграф 1.

2.   Упражняването от страна на митническо бюро или на друг орган, надлежно оправомощен за това, на компетенциите, които са му дадени в областта на борбата срещу стоки, нарушаващи право върху интелектуалната собственост, не ангажира отговорността на това бюро или на този орган спрямо лицата, засегнати от ситуациите, визирани в член 1, параграф 1, или лицата, засегнати от мерките, предвидени в член 4, за вредите, претърпени от тях вследствие намесата на този орган, освен ако това не е предвидено от вътрешното право на държавата-членка, в която е подадена молбата, или, в случай на молба, подадена в съответствие с член 5, параграф 4 — от законодателството на държавата-членка, в която е настъпила загубата или вредата.

3.   Евентуалната гражданска отговорност на титуляря на правата се управлява от вътрешното право на държавата-членка, в която въпросните стоки се намират в една от ситуациите, визирани в член 1, параграф 1.

ГЛАВА VІІ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 20

Мерките, необходими за изпълнение на настоящия регламент, се постановяват в съответствие с процедурата, визирана в член 21, параграф 2.

Член 21

1.   Комисията получава съдействие от Комитета за митническия кодекс.

2.   В случай, че се направи позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО.

Периодът, предвиден в член 4, параграф 3, от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

Член 22

Държавите-членки съобщават на Комисията цялата необходима информация, свързана с прилагането на настоящия регламент.

Комисията предава тази информация на другите държави-членки.

Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 515/97 се прилагат mutatis mutandis.

Редът и условията на процедурата за обмен на информация се определят в рамките на изпълнителните мерки в съответствие с процедурата, визирана в член 21, параграф 2.

Член 23

На базата на информацията, визирана в член 22, Комисията информира ежегодно Европейския парламент и Съвета за прилагането на настоящия регламент. Този доклад можеq в случай на необходимостq да бъде придружен с предложение за изменение на регламента.

Член 24

Регламент (ЕИО) № 3295/94 се отменя, считано от 1 юли 2004 г.

Позоваванията на отменения регламент се разбират като направени към настоящия регламент.

Член 25

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Прилага се от 1 юли 2004 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2003 година.

За Съвета

Председател

G. ALEMANNO


(1)  ОВ L 341, 30.12.1994 г., стр. 8. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 806/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 82, 22.3.1997 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 807/2003 (ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36).

(3)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(4)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2700/2000 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 311, 12.12.2000 г., стр. 17).

(5)  ОВ L 11, 14.1.1994 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 807/2003.

(6)  ОВ L 3, 5.1.2002 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 182, 2.7.1992 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 198, 8.8.1996 г., стр. 30.

(9)  ОВ L 227, 1.9.1994 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 807/2003.

(10)  ОВ L 208, 24.7.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 806/2003.

(11)  ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 806/2003.

(12)  ОВ L 160, 12.6.1989 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 3378/94 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 366, 31.12.1994 г., стр. 1).


Top