EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1059

Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS)

OJ L 154, 21.6.2003, p. 1–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 196 - 238
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 101 - 143
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 101 - 143
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 001 P. 3 - 43

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj

14/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

101


32003R1059


L 154/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1059/2003 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 26 май 2003 година

за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

като взеха предвид становището на Комитета на регионите (3),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (4),

като имат предвид, че:

(1)

Потребителите на статистиката посочват нарастваща потребност от хармонизиране, за да се получават сравними данни в целия Европейски съюз. За да функционира вътрешният пазар се нуждае от статистически стандарти, приложими при събирането, предаването и публикуването на националната статистика и статистиката на Общността, така че субектите в общия пазар да получават сравними статистически данни. В този контекст, класификациите са важен инструмент за събиране, съставяне и разпространение на сравнима статистика.

(2)

Регионалната статистика е крайъгълният камък на европейската статистическа система. Тя се използва за редица цели. В продължение на много години европейската регионална статистика се събираше, съставяше и разпространяваше на основата на обща регионална класификация, под наименованието „Номенклатура на териториалните единици за статистически цели“ (наричана оттук нататък NUTS). Сега е необходимо тази регионална класификация да се фиксира в законова рамка и да се определят ясни правила за бъдещи промени в тази класификация. Класификацията по NUTS не трябва да изключва съществуването на други подразделения и класификации.

(3)

В съответствие с това, цялата статистика на държавите-членки, предавана на Комисията, разпределена по териториални единици, трябва да използва класификацията по NUTS, там където това е приложимо.

(4)

В анализите си и разпространението им, там където това е приложимо, Комисията трябва да използва класификацията по NUTS за цялата статистика, класифицирана по териториални единици.

(5)

Необходими са различни нива за регионалната статистика в зависимост от целта на тази статистика на национално и европейско ниво. Подходящо е да има най-малко три подробни йерархични нива в европейската регионална класификация по NUTS. Държавите-членки могат да имат допълнителни подробни нива по NUTS когато смятат, че това е необходимо.

(6)

Информацията относно настоящия състав на регионите от ниво 3 по NUTS е необходима за правилното администриране на класификацията по NUTS и по тази причина редовно трябва да се предава на Комисията.

(7)

Необходими са обективни критерии за дефиниране на регионите, за да се гарантира безпристрастност, когато се съставя и използва регионалната статистика.

(8)

Потребителите на регионалната статистика се нуждаят от стабилност на номенклатурата във времето. Следователно, класификацията по NUTS не трябва да се изменя прекалено често. Настоящият регламент ще осигури по-голяма стабилност на правилата във времето.

(9)

Сравнимостта на регионалната статистика изисква регионите да бъдат със сравними мащаби по отношение на населението. За да се постигне тази цел, измененията на класификацията по NUTS трябва да направят регионалната структура по-хомогенна в смисъл на брой на населението.

(10)

Трябва да се отчита действителното политическо, административно и институционално положение. Неадминистративните единици трябва да отразяват икономическите, социалните, културните, географските условия или условията на околната среда.

(11)

Трябва да се прави позоваване на определението за „население“, на което се основава класификацията.

(12)

Класификацията по NUTS е ограничена до икономическата територия на държавите членки и не предоставя цялостно покритие на територията, за която е валиден Договорът за създаване на Европейската общност. По тази причина, използването ѝ за цели на Общността трябва да бъде преценявано за всеки отделен случай. Икономическата територия на всяка страна, така както е определена в Решение 91/450/ЕЕС на Комисията (5) включва и извънрегионална територия, състояща се от части от икономическата територия, които не могат да се причислят към определен регион (въздушно пространство, териториални води и континенталния шелф, териториални анклави, по-специално посолства, консулства и военни бази, и залежи от петрол, природен газ и други в международни води, извън континенталния шелф, разработвани от местни жители). Класификацията по NUTS също трябва да предоставя възможност за статистика за тази извънрегионална територия.

(13)

Измененията на класификацията по NUTS ще изискват непосредствени консултации с държавите-членки.

(14)

Тъй като целта на предложеното действие, а именно хармонизацията на регионалната статистика, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки и по тази причина може да бъде постигната по-добре на нивото на Общността, Общността може да приеме мерки, в съответствие с принципа на субсидиарността, така както се предвижда в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалността, както се предвижда в този член, настоящият регламент не излиза извън това, което е необходимо, за да се постигне тази цел.

(15)

Класификацията по NUTS, предвидена в настоящия регламент трябва да замени „Номенклатурата на териториалните единици за статистически цели (NUTS)“, определяна до днес от Статистическата служба на Европейските общности в сътрудничество с националните статистически институти. Вследствие на това, всяко позоваване на „Номенклатурата на териториалните единици за статистически цели (NUTS)“ в актове на Общността сега трябва да се приема като позоваване на класификацията по NUTS, определена в настоящия регламент.

(16)

Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета от 17 февруари 1997 г. относно статистиката на Общността (6) представлява еталонната рамка за разпоредбите на настоящия регламент.

(17)

Мерките, необходими за изпълнението на настоящия регламент трябва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г., относно установяването на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (7).

(18)

Статистическият програмен комитет, създаден с Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета (8), беше консултиран в съответствие с член 3 от него,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

1.   Целта на настоящия регламент е да се създаде обща статистическа класификация на териториални единици, наричана оттук нататък „NUTS“, за да се позволи събирането, съставянето и разпространението на хармонизирана регионална статистика в Общността.

2.   Класификацията NUTS, представена в приложение I заменя „Номенклатурата на териториалните единици за статистически цели (NUTS)“, създадена от Статистическата служба на Европейските общности в сътрудничество с националните статистически институти на държавите-членки.

Член 2

Структура

1.   Класификацията NUTS подразделя икономическата територия на държавите-членки, както е определена в Решение 91/450/ЕИО, на териториални единици. Тя дава на всяка териториална единица конкретен код и наименование.

2.   Класификацията NUTS е йерархична. Тя подразделя всяка държава-членка на териториални единици NUTS ниво 1, като всяка една се подразделя на териториални единици NUTS ниво 2, като всяка една от тях на свой ред се подразделя на териториални единици NUTS ниво 3.

3.   Една конкретна териториална единица обаче може да се класифицира на няколко NUTS нива.

4.   На едно и също NUTS ниво, две различни териториални единици в една и съща държава-членка не могат да бъдат идентифицирани с едно и също име. Ако две териториални единици в различни държави-членки имат едно и също име, към наименованията на териториалните единици се добавя идентификационния код на страната.

5.   Във всяка държава-членка може да има още подробни йерархични нива, по решение на страната-членка, при което NUTS ниво 3 се подразделя. В рамките на две години от влизането в сила на настоящия регламент, Комисията, след консултации със държавите-членки, трябва да изпрати съобщение до Европейския парламент и до Съвета относно целесъобразността на определяне на правила, валидни за цяла Европа за по-подробни нива в класификацията NUTS.

Член 3

Критерии за класификация

1.   Съществуващи административни единици в рамките на държавите членки представляват първият критерий, използван за дефинирането на териториални единици.

За тази цел „административна единица“ означава географска единица с административни пълномощия, която има властта да взима административни или политически решения за областта в границите на правната и институционална рамка на държавата-членка.

2.   За да се установи подходящото ниво NUTS, в което трябва да се класифицира определен клас от административни единици в една държава-членка, средният мащаб на този клас административни единици в държавата-членка трябва да бъде в рамките на следните прагове на брой на населението:

Ниво

Минимум

Максимум

NUTS 1

3 милиона

7 милиона

NUTS 2

800 000

3 милиона

NUTS 3

150 000

800 000

Ако населението на цялата държава-членка е под минималния праг за дадено ниво NUTS, цялата държава-членка е една териториална единица NUTS за това ниво.

3.   За целите на настоящия регламент населението на една териториална единица се състои от онези хора, които имат своето местожителство в този район.

4.   Съществуващите административни единици, които се използват за класификацията NUTS са представени в приложение II. Изменения в приложение II трябва да се приемат в съответствие с регулаторната процедура, посочена в член 7, параграф 2.

5.   Ако за дадено ниво от класификацията NUTS в една държава-членка не съществуват административни единици с подходящ мащаб, в съответствие с критериите, определени в параграф 2, това ниво NUTS се съставя чрез обединяване на подходящ брой съществуващи по-малки съседни административни единици. При това обединяване трябва да се взимат предвид такива подходящи критерии като географски, социално-икономически, културни условия или условия на околната среда.

Получените обединени единици оттук нататък трябва да се наричат „неадминистративни единици“. Мащабът на неадминистративните единици в една държава-членка за дадено NUTS ниво трябва да бъде в рамките на праговете за брой на населението, посочени в параграф 2.

В съответствие с регулаторната процедура, посочена в член 7, параграф 2, отделните неадминистративни единици обаче могат да се отклоняват от тези прагове поради определени географски, социално-икономически, исторически, културни или екологични условия, особено на островите или в най-крайните региони.

Член 4

Елементи на NUTS

1.   В срок от шест месеца след влизане в сила на настоящия регламент, Комисията трябва да публикува елементите на всяка териториална единица на NUTS ниво 3 в смисъл на по-малките административни единици, така както са определени в приложение III, по начина по който са ѝ предадени от държавите-членки.

Изменения на приложение III трябва да се приемат в съответствие с регулаторната процедура, представена в член 7, параграф 2.

2.   В рамките на първите шест месеца от всяка година, държавите членки съобщават на Комисията всички промени на елементите за предишната година, които могат да окажат влияние върху границите на NUTS ниво 3 и това трябва да става в електронния формат на данни, изискващ се от Комисията.

Член 5

Изменения в NUTS

1.   Държавите членки информират Комисията за:

а)

всички промени, които са възникнали в административните единици, дотолкова доколкото те могат да окажат влияние върху класификацията NUTS, така както е определена в приложение I, или съдържанието на приложения II и III;

б)

всички други промени на национално ниво, които могат да окажат влияние на класификацията NUTS в съответствие с критериите за класификация, определени в член 3.

2.   Промените в границите на NUTS ниво 3 поради промени в по-малките административни единици, както е определено в приложение III:

а)

не трябва да се разглеждат като изменения на NUTS, ако те включват промяна в населението равна на или по-малка от един процент от съответните териториални единици NUTS 3;

б)

трябва да се разглеждат като изменения на NUTS в съответствие с параграф 3 от този член, ако включват промяна в населението от повече от един процент от съответните териториални единици NUTS 3.

3.   Измененията в NUTS за неадминистративните единици в една държава-членка, както се упоменава в член 3, параграф 5 могат да се направят, ако на съответното NUTS ниво изменението намалява стандартното отклонение от мащаба в смисъл на брой на населението на всички териториални единици в ЕС.

4.   Измененията в класификацията NUTS трябва да се приемат през втората половина на календарната година в съответствие с регулаторната процедура, спомената в член 7, параграф 2, не по-често от един път на всеки три години въз основа на критериите, определени в член 3. Въпреки всичко, в случай на значителна реорганизация на съответната административна структура на една държава-членка, измененията на класификацията NUTS могат да се приемат на периоди по-малки от три години.

Мерките, за прилагане на Комисията, посочени в първа алинея, във връзка с предаване на данни на Комисията, влизат в сила от 1 януари на втората година след приемането.

5.   Когато се прави изменение в класификацията NUTS, съответната държава-членка предава на Комисията поредицата периоди на новото регионално деление, за да се заменят вече предадените данни. Списъкът със поредиците от периоди и тяхната продължителност трябва да се определя в съответствие с регулаторната процедура, спомената в член 7, параграф 2 като се взима предвид целесъобразността на предоставянето им. Тези поредици от периоди трябва да се предоставят в рамките на две години от измененията на класификацията NUTS.

Член 6

Управление

Комисията трябва да предприеме необходимите мерки, за да гарантира непрекъснатото управление на класификацията NUTS. Такива мерки по-конкретно може да включват:

а)

разработване и осъвременяване на обяснителни записки относно NUTS;

б)

изследване на проблеми, които възникват от изпълнението на NUTS в класификациите на териториалните единици в държавите-членки.

Член 7

Процедура

1.   Комисията ще се подпомага от Статистическия програмен комитет, създаден по силата на член 1 от Решение 89/382/ЕИО, Евратом (наричан оттук нататък „Комитета“).

2.   Когато се прави позоваване на настоящия параграф, приложими са членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Периодът, определен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО се определя на три месеца.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 8

Отчет

Три години след влизане в сила на настоящия регламент, Комисията представя доклад пред Европейския парламент и пред Съвета относно неговото изпълнение.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 26 май 2003 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

G. DRYS


(1)  ОВ С 180 Е, 26.6.2001 г., стр. 108.

(2)  ОВ С 260, 17.9.2001 г., стр. 57.

(3)  ОВ С 107, 3.5.2002 г., стр. 54.

(4)  Становище на Европейския парламент от 24 октомври 2001 г. (ОВ С 112 Е, 9.5.2002 г., стр. 146), Обща позиция на Съвета от 9 декември 2002 г. (ОВ С 32 Е, 11.2.2003 г., стр. 26) и Решение на Европейския парламент от 8 април 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(5)  ОВ L 240, 29.8.1991 г., стр. 36.

(6)  ОВ L 52, 22.2.1997 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(8)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Класификация NUTS (код—наименование)

Code

Nuts 1

Nuts 2

Nuts 3

BE

 

 

BELGIQUE-BELGIË

BE1

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALEBRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

 

 

BE10

 

Région de Bruxelles-Capitale

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

BE100

 

 

Arr. (1)de Bruxelles-Capitale

Arr. van Brussel-Hoofdstad

BE2

VLAAMS GEWEST

 

 

BE21

 

Prov. (2) Antwerpen

 

BE211

 

 

Arr. Antwerpen

BE212

 

 

Arr. Mechelen

BE213

 

 

Arr. Turnhout

BE22

 

Prov. Limburg (B)

 

BE221

 

 

Arr. Hasselt

BE222

 

 

Arr. Maaseik

BE223

 

 

Arr. Tongeren

BE23

 

Prov. Oost-Vlaanderen

 

BE231

 

 

Arr. Aalst

BE232

 

 

Arr. Dendermonde

BE233

 

 

Arr. Eeklo

BE234

 

 

Arr. Gent

BE235

 

 

Arr. Oudenaarde

BE236

 

 

Arr. Sint-Niklaas

BE24

 

Prov. Vlaams-Brabant

 

BE241

 

 

Arr. Halle-Vilvoorde

BE242

 

 

Arr. Leuven

BE25

 

Prov. West-Vlaanderen

 

BE251

 

 

Arr. Brugge

BE252

 

 

Arr. Diksmuide

BE253

 

 

Arr. Ieper

BE254

 

 

Arr. Kortrijk

BE255

 

 

Arr. Oostende

BE256

 

 

Arr. Roeselare

BE257

 

 

Arr. Tielt

BE258

 

 

Arr. Veurne

BE3

RÉGION WALLONNE

 

 

BE31

 

Prov. Brabant wallon

 

BE310

 

 

Arr. Nivelles

BE32

 

Prov. Hainaut

 

BE321

 

 

Arr. Ath

BE322

 

 

Arr. Charleroi

BE323

 

 

Arr. Mons

BE324

 

 

Arr. Mouscron

BE325

 

 

Arr. Soignies

BE326

 

 

Arr. Thuin

BE327

 

 

Arr. Tournai

BE33

 

Prov. Liège

 

BE331

 

 

Arr. Huy

BE332

 

 

Arr. Liège

BE333

 

 

Arr. Verviers

BE334

 

 

Arr. Waremme

BE34

 

Prov. Luxembourg (B)

 

BE341

 

 

Arr. Arlon

BE342

 

 

Arr. Bastogne

BE343

 

 

Arr. Marche-en-Famenne

BE344

 

 

Arr. Neufchâteau

BE345

 

 

Arr. Virton

BE35

 

Prov. Namur

 

BE351

 

 

Arr. Dinant

BE352

 

 

Arr. Namur

BE353

 

 

Arr. Philippeville

BEZ

EXTRA-REGIO

 

 

BEZZ

 

Extra-Regio

 

BEZZZ

 

 

Extra-Regio

DK

 

 

DANMARK

DK0

DANMARK

 

 

DK00

 

Danmark

 

DK001

 

 

Københavns og Frederiksberg Kommuner

DK002

 

 

Københavns Amt

DK003

 

 

Frederiksborg Amt

DK004

 

 

Roskilde Amt

DK005

 

 

Vestsjællands Amt

DK006

 

 

Storstrøms Amt

DK007

 

 

Bornholms Amt

DK008

 

 

Fyns Amt

DK009

 

 

Sønderjyllands Amt

DK00A

 

 

Ribe Amt

DK00B

 

 

Vejle Amt

DK00C

 

 

Ringkøbing Amt

DK00D

 

 

Århus Amt

DK00E

 

 

Viborg Amt

DK00F

 

 

Nordjyllands Amt

DKZ

EXTRA-REGIO

 

 

DKZZ

 

Extra-Regio

 

DKZZZ

 

 

Extra-Regio

DE

 

 

DEUTSCHLAND

DE1

BADEN-WÜRTTEMBERG

 

 

DE11

 

Stuttgart

 

DE111

 

 

Stuttgart, Stadtkreis

DE112

 

 

Böblingen

DE113

 

 

Esslingen

DE114

 

 

Göppingen

DE115

 

 

Ludwigsburg

DE116

 

 

Rems-Murr-Kreis

DE117

 

 

Heilbronn, Stadtkreis

DE118

 

 

Heilbronn, Landkreis

DE119

 

 

Hohenlohekreis

DE11A

 

 

Schwäbisch Hall

DE11B

 

 

Main-Tauber-Kreis

DE11C

 

 

Heidenheim

DE11D

 

 

Ostalbkreis

DE12

 

Karlsruhe

 

DE121

 

 

Baden-Baden, Stadtkreis

DE122

 

 

Karlsruhe, Stadtkreis

DE123

 

 

Karlsruhe, Landkreis

DE124

 

 

Rastatt

DE125

 

 

Heidelberg, Stadtkreis

DE126

 

 

Mannheim, Stadtkreis

DE127

 

 

Neckar-Odenwald-Kreis

DE128

 

 

Rhein-Neckar-Kreis

DE129

 

 

Pforzheim, Stadtkreis

DE12A

 

 

Calw

DE12B

 

 

Enzkreis

DE12C

 

 

Freudenstadt

DE13

 

Freiburg

 

DE131

 

 

Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

DE132

 

 

Breisgau-Hochschwarzwald

DE133

 

 

Emmendingen

DE134

 

 

Ortenaukreis

DE135

 

 

Rottweil

DE136

 

 

Schwarzwald-Baar-Kreis

DE137

 

 

Tuttlingen

DE138

 

 

Konstanz

DE139

 

 

Lörrach

DE13A

 

 

Waldshut

DE14

 

Tübingen

 

DE141

 

 

Reutlingen

DE142

 

 

Tübingen, Landkreis

DE143

 

 

Zollernalbkreis

DE144

 

 

Ulm, Stadtkreis

DE145

 

 

Alb-Donau-Kreis

DE146

 

 

Biberach

DE147

 

 

Bodenseekreis

DE148

 

 

Ravensburg

DE149

 

 

Sigmaringen

DE2

BAYERN

 

 

DE21

 

Oberbayern

 

DE211

 

 

Ingolstadt, Kreisfreie Stadt

DE212

 

 

München, Kreisfreie Stadt

DE213

 

 

Rosenheim, Kreisfreie Stadt

DE214

 

 

Altötting

DE215

 

 

Berchtesgadener Land

DE216

 

 

Bad Tölz-Wolfratshausen

DE217

 

 

Dachau

DE218

 

 

Ebersberg

DE219

 

 

Eichstätt

DE21A

 

 

Erding

DE21B

 

 

Freising

DE21C

 

 

Fürstenfeldbruck

DE21D

 

 

Garmisch-Partenkirchen

DE21E

 

 

Landsberg a. Lech

DE21F

 

 

Miesbach

DE21G

 

 

Mühldorf a. Inn

DE21H

 

 

München, Landkreis

DE21I

 

 

Neuburg-Schrobenhausen

DE21J

 

 

Pfaffenhofen a. d. Ilm

DE21K

 

 

Rosenheim, Landkreis

DE21L

 

 

Starnberg

DE21M

 

 

Traunstein

DE21N

 

 

Weilheim-Schongau

DE22

 

Niederbayern

 

DE221

 

 

Landshut, Kreisfreie Stadt

DE222

 

 

Passau, Kreisfreie Stadt

DE223

 

 

Straubing, Kreisfreie Stadt

DE224

 

 

Deggendorf

DE225

 

 

Freyung-Grafenau

DE226

 

 

Kelheim

DE227

 

 

Landshut, Landkreis

DE228

 

 

Passau, Landkreis

DE229

 

 

Regen

DE22A

 

 

Rottal-Inn

DE22B

 

 

Straubing-Bogen

DE22C

 

 

Dingolfing-Landau

DE23

 

Oberpfalz

 

DE231

 

 

Amberg, Kreisfreie Stadt

DE232

 

 

Regensburg, Kreisfreie Stadt

DE233

 

 

Weiden i. d. OPf; Kreisfreie Stadt

DE234

 

 

Amberg-Sulzbach

DE235

 

 

Cham

DE236

 

 

Neumarkt i. d. OPf.

DE237

 

 

Neustadt a. d. Waldnaab

DE238

 

 

Regensburg, Landkreis

DE239

 

 

Schwandorf

DE23A

 

 

Tirschenreuth

DE24

 

Oberfranken

 

DE241

 

 

Bamberg, Kreisfreie Stadt

DE242

 

 

Bayreuth, Kreisfreie Stadt

DE243

 

 

Coburg, Kreisfreie Stadt

DE244

 

 

Hof, Kreisfreie Stadt

DE245

 

 

Bamberg, Landkreis

DE246

 

 

Bayreuth, Landkreis

DE247

 

 

Coburg, Landkreis

DE248

 

 

Forchheim

DE249

 

 

Hof, Landkreis

DE24A

 

 

Kronach

DE24B

 

 

Kulmbach

DE24C

 

 

Lichtenfels

DE24D

 

 

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

DE25

 

Mittelfranken

 

DE251

 

 

Ansbach, Kreisfreie Stadt

DE252

 

 

Erlangen, Kreisfreie Stadt

DE253

 

 

Fürth, Kreisfreie Stadt

DE254

 

 

Nürnberg, Kreisfreie Stadt

DE255

 

 

Schwabach, Kreisfreie Stadt

DE256

 

 

Ansbach, Landkreis

DE257

 

 

Erlangen-Höchstadt

DE258

 

 

Fürth, Landkreis

DE259

 

 

Nürnberger Land

DE25A

 

 

Neustadt a. d. Aisch-Bad Windsheim

DE25B

 

 

Roth

DE25C

 

 

Weißenburg-Gunzenhausen

DE26

 

Unterfranken

 

DE261

 

 

Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt

DE262

 

 

Schweinfurt, Kreisfreie Stadt

DE263

 

 

Würzburg, Kreisfreie Stadt

DE264

 

 

Aschaffenburg, Landkreis

DE265

 

 

Bad Kissingen

DE266

 

 

Rhön-Grabfeld

DE267

 

 

Haßberge

DE268

 

 

Kitzingen

DE269

 

 

Miltenberg

DE26A

 

 

Main-Spessart

DE26B

 

 

Schweinfurt, Landkreis

DE26C

 

 

Würzburg, Landkreis

DE27

 

Schwaben

 

DE271

 

 

Augsburg, Kreisfreie Stadt

DE272

 

 

Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

DE273

 

 

Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

DE274

 

 

Memmingen, Kreisfreie Stadt

DE275

 

 

Aichach-Friedberg

DE276

 

 

Augsburg, Landkreis

DE277

 

 

Dillingen a. d. Donau

DE278

 

 

Günzburg

DE279

 

 

Neu-Ulm

DE27A

 

 

Lindau (Bodensee)

DE27B

 

 

Ostallgäu

DE27C

 

 

Unterallgäu

DE27D

 

 

Donau-Ries

DE27E

 

 

Oberallgäu

DE3

BERLIN

 

 

DE30

 

Berlin

 

DE300

 

 

Berlin

DE4

BRANDENBURG

 

 

DE41

 

Brandenburg — Nordost

 

DE411

 

 

Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt

DE412

 

 

Barnim

DE413

 

 

Märkisch-Oderland

DE414

 

 

Oberhavel

DE415

 

 

Oder-Spree

DE416

 

 

Ostprignitz-Ruppin

DE417

 

 

Prignitz

DE418

 

 

Uckermark

DE42

 

Brandenburg — Südwest

 

DE421

 

 

Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt

DE422

 

 

Cottbus, Kreisfreie Stadt

DE423

 

 

Potsdam, Kreisfreie Stadt

DE424

 

 

Dahme-Spreewald

DE425

 

 

Elbe-Elster

DE426

 

 

Havelland

DE427

 

 

Oberspreewald-Lausitz

DE428

 

 

Potsdam-Mittelmark

DE429

 

 

Spree-Neiße

DE42A

 

 

Teltow-Fläming

DE5

BREMEN

 

 

DE50

 

Bremen

 

DE501

 

 

Bremen, Kreisfreie Stadt

DE502

 

 

Bremerhaven, Kreisfreie Stadt

DE6

HAMBURG

 

 

DE60

 

Hamburg

 

DE600

 

 

Hamburg

DE7

HESSEN

 

 

DE71

 

Darmstadt

 

DE711

 

 

Darmstadt, Kreisfreie Stadt

DE712

 

 

Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

DE713

 

 

Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt

DE714

 

 

Wiesbaden, Kreisfreie Stadt

DE715

 

 

Bergstraße

DE716

 

 

Darmstadt-Dieburg

DE717

 

 

Groß-Gerau

DE718

 

 

Hochtaunuskreis

DE719

 

 

Main-Kinzig-Kreis

DE71A

 

 

Main-Taunus-Kreis

DE71B

 

 

Odenwaldkreis

DE71C

 

 

Offenbach, Landkreis

DE71D

 

 

Rheingau-Taunus-Kreis

DE71E

 

 

Wetteraukreis

DE72

 

Gießen

 

DE721

 

 

Gießen, Landkreis

DE722

 

 

Lahn-Dill-Kreis

DE723

 

 

Limburg-Weilburg

DE724

 

 

Marburg-Biedenkopf

DE725

 

 

Vogelsbergkreis

DE73

 

Kassel

 

DE731

 

 

Kassel, Kreisfreie Stadt

DE732

 

 

Fulda

DE733

 

 

Hersfeld-Rotenburg

DE734

 

 

Kassel, Landkreis

DE735

 

 

Schwalm-Eder-Kreis

DE736

 

 

Waldeck-Frankenberg

DE737

 

 

Werra-Meißner-Kreis

DE8

MECKLENBURG-VORPOMMERN

 

 

DE80

 

Mecklenburg-Vorpommern

 

DE801

 

 

Greifswald, Kreisfreie Stadt

DE802

 

 

Neubrandenburg, Kreisfreie Stadt

DE803

 

 

Rostock, Kreisfreie Stadt

DE804

 

 

Schwerin, Kreisfreie Stadt

DE805

 

 

Stralsund, Kreisfreie Stadt

DE806

 

 

Wismar, Kreisfreie Stadt

DE807

 

 

Bad Doberan

DE808

 

 

Demmin

DE809

 

 

Güstrow

DE80A

 

 

Ludwigslust

DE80B

 

 

Mecklenburg-Strelitz

DE80C

 

 

Müritz

DE80D

 

 

Nordvorpommern

DE80E

 

 

Nordwestmecklenburg

DE80F

 

 

Ostvorpommern

DE80G

 

 

Parchim

DE80H

 

 

Rügen

DE801

 

 

Uecker-Randow

DE9

NIEDERSACHSEN

 

 

DE91

 

Braunschweig

 

DE911

 

 

Braunschweig, Kreisfreie Stadt

DE912

 

 

Salzgitter, Kreisfreie Stadt

DE913

 

 

Wolfsburg, Kreisfreie Stadt

DE914

 

 

Gifhorn

DE915

 

 

Göttingen

DE916

 

 

Goslar

DE917

 

 

Helmstedt

DE918

 

 

Northeim

DE919

 

 

Osterode am Harz

DE91A

 

 

Peine

DE91B

 

 

Wolfenbüttel

DE92

 

Hannover

 

DE922

 

 

Diepholz

DE923

 

 

Hameln-Pyrmont

DE925

 

 

Hildesheim

DE926

 

 

Holzminden

DE927

 

 

Nienburg (Weser)

DE928

 

 

Schaumburg

DE929

 

 

Region Hannover

DE93

 

Lüneburg

 

DE931

 

 

Celle

DE932

 

 

Cuxhaven

DE933

 

 

Harburg

DE934

 

 

Lüchow-Dannenberg

DE935

 

 

Lüneburg, Landkreis

DE936

 

 

Osterholz

DE937

 

 

Rotenburg (Wümme)

DE938

 

 

Soltau-Fallingbostel

DE939

 

 

Stade

DE93A

 

 

Uelzen

DE93B

 

 

Verden

DE94

 

Weser-Ems

 

DE941

 

 

Delmenhorst, Kreisfreie Stadt

DE942

 

 

Emden, Kreisfreie Stadt

DE943

 

 

Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt

DE944

 

 

Osnabrück, Kreisfreie Stadt

DE945

 

 

Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt

DE946

 

 

Ammerland

DE947

 

 

Aurich

DE948

 

 

Cloppenburg

DE949

 

 

Emsland

DE94A

 

 

Friesland

DE94B

 

 

Grafschaft Bentheim

DE94C

 

 

Leer

DE94D

 

 

Oldenburg, Landkreis

DE94E

 

 

Osnabrück, Landkreis

DE94F

 

 

Vechta

DE94G

 

 

Wesermarsch

DE94H

 

 

Wittmund

DEA

NORDRHEIN-WESTFALEN

 

 

DEA1

 

Düsseldorf

 

DEA11

 

 

Düsseldorf, Kreisfreie Stadt

DEA12

 

 

Duisburg, Kreisfreie Stadt

DEA13

 

 

Essen, Kreisfreie Stadt

DEA14

 

 

Krefeld, Kreisfreie Stadt

DEA15

 

 

Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt

DEA16

 

 

Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt

DEA17

 

 

Oberhausen, Kreisfreie Stadt

DEA18

 

 

Remscheid, Kreisfreie Stadt

DEA19

 

 

Solingen, Kreisfreie Stadt

DEA1A

 

 

Wuppertal, Kreisfreie Stadt

DEA1B

 

 

Kleve

DEA1C

 

 

Mettmann

DEA1D

 

 

Neuss

DEA1E

 

 

Viersen

DEA1F

 

 

Wesel

DEA2

 

Köln

 

DEA21

 

 

Aachen, Kreisfreie Stadt

DEA22

 

 

Bonn, Kreisfreie Stadt

DEA23

 

 

Köln, Kreisfreie Stadt

DEA24

 

 

Leverkusen, Kreisfreie Stadt

DEA25

 

 

Aachen, Kreis

DEA26

 

 

Düren

DEA27

 

 

Erftkreis

DEA28

 

 

Euskirchen

DEA29

 

 

Heinsberg

DEA2A

 

 

Oberbergischer Kreis

DEA2B

 

 

Rheinisch-Bergischer Kreis

DEA2C

 

 

Rhein-Sieg-Kreis

DEA3

 

Münster

 

DEA31

 

 

Bottrop, Kreisfreie Stadt

DEA32

 

 

Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt

DEA33

 

 

Münster, Kreisfreie Stadt

DEA34

 

 

Borken

DEA35

 

 

Coesfeld

DEA36

 

 

Recklinghausen

DEA37

 

 

Steinfurt

DEA38

 

 

Warendorf

DEA4

 

Detmold

 

DEA41

 

 

Bielefeld, Kreisfreie Stadt

DEA42

 

 

Gütersloh

DEA43

 

 

Herford

DEA44

 

 

Höxter

DEA45

 

 

Lippe

DEA46

 

 

Minden-Lübbecke

DEA47

 

 

Paderborn

DEA5

 

Arnsberg

 

DEA51

 

 

Bochum, Kreisfreie Stadt

DEA52

 

 

Dortmund, Kreisfreie Stadt

DEA53

 

 

Hagen, Kreisfreie Stadt

DEA54

 

 

Hamm, Kreisfreie Stadt

DEA55

 

 

Herne, Kreisfreie Stadt

DEA56

 

 

Ennepe-Ruhr-Kreis

DEA57

 

 

Hochsauerlandkreis

DEA58

 

 

Märkischer Kreis

DEA59

 

 

Olpe

DEA5A

 

 

Siegen-Wittgenstein

DEA5B

 

 

Soest

DEA5C

 

 

Unna

DEB

RHEINLAND-PFALZ

 

 

DEB1

 

Koblenz

 

DEB11

 

 

Koblenz, Kreisfreie Stadt

DEB12

 

 

Ahrweiler

DEB13

 

 

Altenkirchen (Westerwald)

DEB14

 

 

Bad Kreuznach

DEB15

 

 

Birkenfeld

DEB16

 

 

Cochem-Zell

DEB17

 

 

Mayen-Koblenz

DEB18

 

 

Neuwied

DEB19

 

 

Rhein-Hunsrück-Kreis

DEB1A

 

 

Rhein-Lahn-Kreis

DEB1B

 

 

Westerwaldkreis

DEB2

 

Trier

 

DEB21

 

 

Trier, Kreisfreie Stadt

DEB22

 

 

Bernkastel-Wittlich

DEB23

 

 

Bitburg-Prüm

DEB24

 

 

Daun

DEB25

 

 

Trier-Saarburg

DEB3

 

Rheinhessen-Pfalz

 

DEB31

 

 

Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt

DEB32

 

 

Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt

DEB33

 

 

Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt

DEB34

 

 

Ludwigshafen am Rhein,

 

 

 

Kreisfreie Stadt

DEB35

 

 

Mainz, Kreisfreie Stadt

DEB36

 

 

Neustadt an der Weinstraße,

 

 

 

Kreisfreie Stadt

DEB37

 

 

Pirmasens, Kreisfreie Stadt

DEB38

 

 

Speyer, Kreisfreie Stadt

DEB39

 

 

Worms, Kreisfreie Stadt

DEB3A

 

 

Zweibrücken, Kreisfreie Stadt

DEB3B

 

 

Alzey-Worms

DEB3C

 

 

Bad Dürkheim

DEB3D

 

 

Donnersbergkreis

DEB3E

 

 

Germersheim

DEB3F

 

 

Kaiserslautern, Landkreis

DEB3G

 

 

Kusel

DEB3H

 

 

Südliche Weinstraße

DEB3I

 

 

Ludwigshafen, Landkreis

DEB3J

 

 

Mainz-Bingen

DEB3K

 

 

Südwestpfalz

DEC

SAARLAND

 

 

DEC0

 

Saarland

 

DEC01

 

 

Stadtverband Saarbrücken

DEC02

 

 

Merzig-Wadern

DEC03

 

 

Neunkirchen

DEC04

 

 

Saarlouis

DEC05

 

 

Saarpfalz-Kreis

DEC06

 

 

St. Wendel

DED

SACHSEN

 

 

DED1

 

Chemnitz

 

DED11

 

 

Chemnitz, Kreisfreie Stadt

DED12

 

 

Plauen, Kreisfreie Stadt

DED13

 

 

Zwickau, Kreisfreie Stadt

DED14

 

 

Annaberg

DED15

 

 

Chemnitzer Land

DED16

 

 

Freiberg

DED17

 

 

Vogtlandkreis

DED18

 

 

Mittlerer Erzgebirgskreis

DED19

 

 

Mittweida

DED1A

 

 

Stollberg

DED1B

 

 

Aue-Schwarzenberg

DED1C

 

 

Zwickauer Land

DED2

 

Dresden

 

DED21

 

 

Dresden, Kreisfreie Stadt

DED22

 

 

Görlitz, Kreisfreie Stadt

DED23

 

 

Hoyerswerda, Kreisfreie Stadt

DED24

 

 

Bautzen

DED25

 

 

Meißen

DED26

 

 

Niederschlesischer Oberlausitzkreis

DED27

 

 

Riesa-Großenhain

DED29

 

 

Sächsische Schweiz

DED28

 

 

Löbau-Zittau

DED2A

 

 

Weißeritzkreis

DED2B

 

 

Kamenz

DED3

 

Leipzig

 

DED31

 

 

Leipzig, Kreisfreie Stadt

DED32

 

 

Delitzsch

DED33

 

 

Döbeln

DED34

 

 

Leipziger Land

DED35

 

 

Muldentalkreis

DED36

 

 

Torgau-Oschatz

DEE

SACHSEN-ANHALT

 

 

DEE1

 

Dessau

 

DEE11

 

 

Dessau, Kreisfreie Stadt

DEE12

 

 

Anhalt-Zerbst

DEE13

 

 

Bernburg

DEE14

 

 

Bitterfeld

DEE15

 

 

Köthen

DEE16

 

 

Wittenberg

DEE2

 

Halle

 

DEE21

 

 

Halle (Saale), Kreisfreie Stadt

DEE22

 

 

Burgenlandkreis

DEE23

 

 

Mansfelder Land

DEE24

 

 

Merseburg-Querfurt

DEE25

 

 

Saalkreis

DEE26

 

 

Sangerhausen

DEE27

 

 

Weißenfels

DEE3

 

Magdeburg

 

DEE31

 

 

Magdeburg, Kreisfreie Stadt

DEE32

 

 

Aschersleben-Staßfurt

DEE33

 

 

Bördekreis

DEE34

 

 

Halberstadt

DEE35

 

 

Jerichower Land

DEE36

 

 

Ohrekreis

DEE37

 

 

Stendal

DEE38

 

 

Quedlinburg

DEE39

 

 

Schönebeck

DEE3A

 

 

Wernigerode

DEE3B

 

 

Altmarkkreis Salzwedel

DEF

SCHLESWIG-HOLSTEIN

 

 

DEF0

 

Schleswig-Holstein

 

DEF01

 

 

Flensburg, Kreisfreie Stadt

DEF02

 

 

Kiel, Kreisfreie Stadt

DEF03

 

 

Lübeck, Kreisfreie Stadt

DEF04

 

 

Neumünster, Kreisfreie Stadt

DEF05

 

 

Dithmarschen

DEF06

 

 

Herzogtum Lauenburg

DEF07

 

 

Nordfriesland

DEF08

 

 

Ostholstein

DEF09

 

 

Pinneberg

DEF0A

 

 

Plön

DEF0B

 

 

Rendsburg-Eckernförde

DEF0C

 

 

Schleswig-Flensburg

DEF0D

 

 

Segeberg

DEF0E

 

 

Steinburg

DEF0F

 

 

Stormarn

DEG

THÜRINGEN

 

 

DEG0

 

Thüringen

 

DEG01

 

 

Erfurt, Kreisfreie Stadt

DEG02

 

 

Gera, Kreisfreie Stadt

DEG03

 

 

Jena, Kreisfreie Stadt

DEG04

 

 

Suhl, Kreisfreie Stadt

DEG05

 

 

Weimar, Kreisfreie Stadt

DEG06

 

 

Eichsfeld

DEG07

 

 

Nordhausen

DEG09

 

 

Unstrut-Hainich-Kreis

DEG0A

 

 

Kyffhäuserkreis

DEG0B

 

 

Schmalkalden-Meiningen

DEG0C

 

 

Gotha

DEG0D

 

 

Sömmerda

DEG0E

 

 

Hildburghausen

DEG0F

 

 

Ilm-Kreis

DEG0G

 

 

Weimarer Land

DEG0H

 

 

Sonneberg

DEG0I

 

 

Saalfeld-Rudolstadt

DEG0J

 

 

Saale-Holzland-Kreis

DEG0K

 

 

Saale-Orla-Kreis

DEG0L

 

 

Greiz

DEG0M

 

 

Altenburger Land

DEG0N

 

 

Eisenach, Kreisfreie Stadt

DEG0P

 

 

Wartburgkreis

DEZ

EXTRA-REGIO

 

 

DEZZ

 

Extra-Regio

 

DEZZZ

 

 

Extra-Regio

GR

 

 

ΕΛΛΑΔΑ

GR1

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

 

 

GR11

 

Aνατολική Μακεδονία, Θράκη

 

GR111

 

 

Έβρος

GR112

 

 

Ξάνθη

GR113

 

 

Ροδόπη

GR114

 

 

Δράμα

GR115

 

 

Καβάλα

GR12

 

Κεντρική Μακεδονία

 

GR121

 

 

Ημαθία

GR122

 

 

Θεσσαλονίκη

GR123

 

 

Κιλκίς

GR124

 

 

Πέλλα

GR125

 

 

Πιερία

GR126

 

 

Σέρρες

GR127

 

 

Χαλκιδική

GR13

 

Δυτική Μακεδονία

 

GR131

 

 

Γρεβενά

GR132

 

 

Καστοριά

GR133

 

 

Κοζάνη

GR134

 

 

Φλώρινα

GR14

 

Θεσσαλία

 

GR141

 

 

Καρδίτσα

GR142

 

 

Λάρισα

GR143

 

 

Μαγνησία

GR144

 

 

Τρίκαλα

GR2

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

 

 

GR21

 

Ήπειρος

 

GR211

 

 

Άρτα

GR212

 

 

Θεσπρωτία

GR213

 

 

Ιωάννινα

GR214

 

 

Πρέβεζα

GR22

 

Ιόνια Νησιά

 

GR221

 

 

Ζάκυνθος

GR222

 

 

Κέρκυρα

GR223

 

 

Κεφαλληνία

GR224

 

 

Λευκάδα

GR23

 

Δυτική Ελλάδα

 

GR231

 

 

Αιτωλοακαρνανία

GR232

 

 

Αχαΐα

GR233

 

 

Ηλεία

GR24

 

Στερεά Ελλάδα

 

GR241

 

 

Βοιωτία

GR242

 

 

Εύβοια

GR243

 

 

Ευρυτανία

GR244

 

 

Φθιώτιδα

GR245

 

 

Φωκίδα

GR25

 

Πελοπόννησος

 

GR251

 

 

Αργολίδα

GR252

 

 

Αρκαδία

GR253

 

 

Κορινθία

GR254

 

 

Λακωνία

GR255

 

 

Μεσσηνία

GR3

ATTIKΗ

 

 

GR30

 

Aττική

 

GR300

 

 

Aττική

GR4

NΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, KΡΗΤΗ

 

 

GR41

 

Βόρειο Αιγαίο

 

GR411

 

 

Λέσβος

GR412

 

 

Σάμος

GR413

 

 

Χίος

GR42

 

Νότιο Αιγαίο

 

GR421

 

 

Δωδεκάνησος

GR422

 

 

Κυκλάδες

GR43

 

Κρήτη

 

GR431

 

 

Ηράκλειο

GR432

 

 

Λασίθι

GR433

 

 

Ρεθύμνη

GR434

 

 

Χανιά

GRZ

EXTRA-REGIO

 

 

GRZZ

 

Extra-Regio

 

GRZZZ

 

 

Extra-Regio

ES

 

 

ESPAÑA

ES1

NOROESTE

 

 

ES11

 

Galicia

 

ES111

 

 

A Coruña

ES112

 

 

Lugo

ES113

 

 

Ourense

ES114

 

 

Pontevedra

ES12

 

Principado de Asturias

 

ES120

 

 

Asturias

ES13

 

Cantabria

 

ES130

 

 

Cantabria

ES2

NORESTE

 

 

ES21

 

País Vasco

 

ES211

 

 

Álava

ES212

 

 

Guipúzcoa

ES213

 

 

Vizcaya

ES22

 

Comunidad Foral de Navarra

 

ES220

 

 

Navarra

ES23

 

La Rioja

 

ES230

 

 

La Rioja

ES24

 

Aragón

 

ES241

 

 

Huesca

ES242

 

 

Teruel

ES243

 

 

Zaragoza

ES3

COMUNIDAD DE MADRID

 

 

ES30

 

Comunidad de Madrid

 

ES300

 

 

Madrid

ES4

CENTRO (E)

 

 

ES41

 

Castilla y León

 

ES411

 

 

Ávila

ES412

 

 

Burgos

ES413

 

 

León

ES414

 

 

Palencia

ES415

 

 

Salamanca

ES416

 

 

Segovia

ES417

 

 

Soria

ES418

 

 

Valladolid

ES419

 

 

Zamora

ES42

 

Castilla-La Mancha

 

ES421

 

 

Albacete

ES422

 

 

Ciudad Real

ES423

 

 

Cuenca

ES424

 

 

Guadalajara

ES425

 

 

Toledo

ES43

 

Extremadura

 

ES431

 

 

Badajoz

ES432

 

 

Cáceres

ES5

ESTE

 

 

ES51

 

Cataluña

 

ES511

 

 

Barcelona

ES512

 

 

Girona

ES513

 

 

Lleida

ES514

 

 

Tarragona

ES52

 

Comunidad Valenciana

 

ES521

 

 

Alicante/Alacant

ES522

 

 

Castellón/Castelló

ES523

 

 

Valencia/València

ES53

 

Illes Balears

 

ES530

 

 

Illes Balears

ES6

SUR

 

 

ES61

 

Andalucía

 

ES611

 

 

Almería

ES612

 

 

Cádiz

ES613

 

 

Córdoba

ES614

 

 

Granada

ES615

 

 

Huelva

ES616

 

 

Jaén

ES617

 

 

Málaga

ES618

 

 

Sevilla

ES62

 

Región de Murcia

 

ES620

 

 

Murcia

ES63

 

Ciudad Autónoma de Ceuta

 

ES630

 

 

Ceuta

ES64

 

Ciudad Autónoma de Melilla

 

ES640

 

 

Melilla

ES7

CANARIAS

 

 

ES70

 

Canarias

 

ES701

 

 

Las Palmas

ES702

 

 

Santa Cruz de Tenerife

ESZ

EXTRA-REGIO

 

 

ESZZ

 

Extra-Regio

 

ESZZZ

 

 

Extra-Regio

FR

 

 

FRANCE

FR1

ÎLE-DE-FRANCE

 

 

FR10

 

Île-de-France

 

FR101

 

 

Paris

FR102

 

 

Seine-et-Marne

FR103

 

 

Yvelines

FR104

 

 

Essonne

FR105

 

 

Hauts-de-Seine

FR106

 

 

Seine-Saint-Denis

FR107

 

 

Val-de-Marne

FR108

 

 

Val-d'Oise

FR2

BASSIN PARISIEN

 

 

FR21

 

Champagne-Ardenne

 

FR211

 

 

Ardennes

FR212

 

 

Aube

FR213

 

 

Marne

FR214

 

 

Haute-Marne

FR22

 

Picardie

 

FR221

 

 

Aisne

FR222

 

 

Oise

FR223

 

 

Somme

FR23

 

Haute-Normandie

 

FR231

 

 

Eure

FR232

 

 

Seine-Maritime

FR24

 

Centre

 

FR241

 

 

Cher

FR242

 

 

Eure-et-Loir

FR243

 

 

Indre

FR244

 

 

Indre-et-Loire

FR245

 

 

Loir-et-Cher

FR246

 

 

Loiret

FR25

 

Basse-Normandie

 

FR251

 

 

Calvados

FR252

 

 

Manche

FR253

 

 

Orne

FR26

 

Bourgogne

 

FR261

 

 

Côte-d'Or

FR262

 

 

Nièvre

FR263

 

 

Saône-et-Loire

FR264

 

 

Yonne

FR3

NORD — PAS-DE-CALAIS

 

 

FR30

 

Nord — Pas-de-Calais

 

FR301

 

 

Nord

FR302

 

 

Pas-de-Calais

FR4

EST

 

 

FR41

 

Lorraine

 

FR413

 

 

Moselle

FR411

 

 

Meurthe-et-Moselle

FR412

 

 

Meuse

FR414

 

 

Vosges

FR42

 

Alsace

 

FR421

 

 

Bas-Rhin

FR422

 

 

Haut-Rhin

FR43

 

Franche-Comté

 

FR431

 

 

Doubs

FR432

 

 

Jura

FR433

 

 

Haute-Saône

FR434

 

 

Territoire de Belfort

FR5

OUEST

 

 

FR51

 

Pays-de-la-Loire

 

FR511

 

 

Loire-Atlantique

FR512

 

 

Maine-et-Loire

FR513

 

 

Mayenne

FR514

 

 

Sarthe

FR515

 

 

Vendée

FR52

 

Bretagne

 

FR521

 

 

Côtes-d'Armor

FR522

 

 

Finistère

FR523

 

 

Ille-et-Vilaine

FR524

 

 

Morbihan

FR53

 

Poitou-Charentes

 

FR531

 

 

Charente

FR532

 

 

Charente-Maritime

FR533

 

 

Deux-Sèvres

FR534

 

 

Vienne

FR6

SUD-OUEST

 

 

FR61

 

Aquitaine

 

FR611

 

 

Dordogne

FR612

 

 

Gironde

FR613

 

 

Landes

FR614

 

 

Lot-et-Garonne

FR615

 

 

Pyrénées-Atlantiques

FR62

 

Midi-Pyrénées

 

FR621

 

 

Ariège

FR622

 

 

Aveyron

FR623

 

 

Haute-Garonne

FR624

 

 

Gers

FR625

 

 

Lot

FR626

 

 

Hautes-Pyrénées

FR627

 

 

Tarn

FR628

 

 

Tarn-et-Garonne

FR63

 

Limousin

 

FR631

 

 

Corrèze

FR632

 

 

Creuse

FR633

 

 

Haute-Vienne

FR7

CENTRE-EST

 

 

FR71

 

Rhône-Alpes

 

FR711

 

 

Ain

FR712

 

 

Ardèche

FR713

 

 

Drôme

FR714

 

 

Isère

FR715

 

 

Loire

FR716

 

 

Rhône

FR717

 

 

Savoie

FR718

 

 

Haute-Savoie

FR72

 

Auvergne

 

FR721

 

 

Allier

FR722

 

 

Cantal

FR723

 

 

Haute-Loire

FR724

 

 

Puy-de-Dôme

FR8

MÉDITERRANÉE

 

 

FR81

 

Languedoc-Roussillon

 

FR811

 

 

Aude

FR812

 

 

Gard

FR813

 

 

Hérault

FR814

 

 

Lozère

FR815

 

 

Pyrénées-Orientales

FR82

 

Provence-Alpes-Côte d'Azur

 

FR821

 

 

Alpes-de-Haute-Provence

FR822

 

 

Hautes-Alpes

FR823

 

 

Alpes-Maritimes

FR824

 

 

Bouches-du-Rhône

FR825

 

 

Var

FR826

 

 

Vaucluse

FR83

 

Corse

 

FR831

 

 

Corse-du-Sud

FR832

 

 

Haute-Corse

FR9

DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

 

 

FR91

 

Guadeloupe

 

FR910

 

 

Guadeloupe

FR92

 

Martinique

 

FR920

 

 

Martinique

FR93

 

Guyane

 

FR930

 

 

Guyane

FR94

 

Réunion

 

FR940

 

 

Réunion

FRZ

EXTRA-REGIO

 

 

FRZZ

 

Extra-Regio

 

FRZZZ

 

 

Extra-Regio

IE

 

 

IRELAND

IE0

IRELAND

 

 

IE01

 

Border, midland and western

 

IE011

 

 

Border

IE012

 

 

Midland

IE013

 

 

West

IE02

 

Southern and eastern

 

IE021

 

 

Dublin

IE022

 

 

Mid-east

IE023

 

 

Mid-west

IE024

 

 

South-east (IRL)

IE025

 

 

South-west (IRL)

IEZ

EXTRA-REGIO

 

 

IEZZ

 

Extra-regio

 

IEZZZ

 

 

Extra-regio

IT

 

 

ITALIA

ITC

NORD-OVEST

 

 

ITC1

 

Piemonte

 

ITC11

 

 

Torino

ITC12

 

 

Vercelli

ITC13

 

 

Biella

ITC14

 

 

Verbano-Cusio-Ossola

ITC15

 

 

Novara

ITC16

 

 

Cuneo

ITC17

 

 

Asti

ITC18

 

 

Alessandria

ITC2

 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

 

ITC20

 

 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC3

 

Liguria

 

ITC31

 

 

Imperia

ITC32

 

 

Savona

ITC33

 

 

Genova

ITC34

 

 

La Spezia

ITC4

 

Lombardia

 

ITC41

 

 

Varese

ITC42

 

 

Como

ITC43

 

 

Lecco

ITC44

 

 

Sondrio

ITC45

 

 

Milano

ITC46

 

 

Bergamo

ITC47

 

 

Brescia

ITC48

 

 

Pavia

ITC49

 

 

Lodi

ITC4A

 

 

Cremona

ITC4B

 

 

Mantova

ITD

NORD-EST

 

 

ITD1

 

Provincia autonoma Bolzano/Bozen (3)

 

ITD10

 

 

Bolzano-Bozen

ITD2

 

Provincia autonoma Trento (3)

 

ITD20

 

 

Trento

ITD3

 

Veneto

 

ITD31

 

 

Verona

ITD32

 

 

Vicenza

ITD33

 

 

Belluno

ITD34

 

 

Treviso

ITD35

 

 

Venezia

ITD36

 

 

Padova

ITD37

 

 

Rovigo

ITD4

 

Friuli-Venezia Giulia

 

ITD41

 

 

Pordenone

ITD42

 

 

Udine

ITD43

 

 

Gorizia

ITD44

 

 

Trieste

ITD5

 

Emilia-Romagna

 

ITD51

 

 

Piacenza

ITD52

 

 

Parma

ITD53

 

 

Reggio nell'Emilia

ITD54

 

 

Modena

ITD55

 

 

Bologna

ITD56

 

 

Ferrara

ITD57

 

 

Ravenna

ITD58

 

 

Forlì-Cesena

ITD59

 

 

Rimini

ITE

CENTRO (I)

 

 

ITE1

 

Toscana

 

ITE11

 

 

Massa-Carrara

ITE12

 

 

Lucca

ITE13

 

 

Pistoia

ITE14

 

 

Firenze

ITE15

 

 

Prato

ITE16

 

 

Livorno

ITE17

 

 

Pisa

ITE18

 

 

Arezzo

ITE19

 

 

Siena

ITE1A

 

 

Grosseto

ITE2

 

Umbria

 

ITE21

 

 

Perugia

ITE22

 

 

Terni

ITE3

 

Marche

 

ITE31

 

 

Pesaro e Urbino

ITE32

 

 

Ancona

ITE33

 

 

Macerata

ITE34

 

 

Ascoli Piceno

ITE4

 

Lazio

 

ITE41

 

 

Viterbo

ITE42

 

 

Rieti

ITE43

 

 

Roma

ITE44

 

 

Latina

ITE45

 

 

Frosinone

ITF

SUD

 

 

ITF1

 

Abruzzo

 

ITF11

 

 

L'Aquila

ITF12

 

 

Teramo

ITF13

 

 

Pescara

ITF14

 

 

Chieti

ITF2

 

Molise

 

ITF21

 

 

Isernia

ITF22

 

 

Campobasso

ITF3

 

Campania

 

ITF31

 

 

Caserta

ITF32

 

 

Benevento

ITF33

 

 

Napoli

ITF34

 

 

Avellino

ITF35

 

 

Salerno

ITF4

 

Puglia

 

ITF41

 

 

Foggia

ITF42

 

 

Bari

ITF43

 

 

Taranto

ITF44

 

 

Brindisi

ITF45

 

 

Lecce

ITF5

 

Basilicata

 

ITF51

 

 

Potenza

ITF52

 

 

Matera

ITF6

 

Calabria

 

ITF61

 

 

Cosenza

ITF62

 

 

Crotone

ITF63

 

 

Catanzaro

ITF64

 

 

Vibo Valentia

ITF65

 

 

Reggio di Calabria

ITG

ISOLE

 

 

ITG1

 

Sicilia

 

ITG11

 

 

Trapani

ITG12

 

 

Palermo

ITG13

 

 

Messina

ITG14

 

 

Agrigento

ITG15

 

 

Caltanissetta

ITG16

 

 

Enna

ITG17

 

 

Catania

ITG18

 

 

Ragusa

ITG19

 

 

Siracusa

ITG2

 

Sardegna

 

ITG21

 

 

Sassari

ITG22

 

 

Nuoro

ITG23

 

 

Oristano

ITG24

 

 

Cagliari

ITZ

EXTRA-REGIO

 

 

ITZZ

 

Extra-Regio

 

ITZZZ

 

 

Extra-Regio

LU

 

 

LUXEMBOURG

(GRAND-DUCHÉ)

LU0

LUXEMBOURG

(GRAND-DUCHÉ)

 

 

LU00

 

Luxembourg

(Grand-Duché)

 

LU000

 

 

Luxembourg

(Grand-Duché)

LUZ

EXTRA-REGIO

 

 

LUZZ

 

Extra-Regio

 

LUZZZ

 

 

Extra-Regio

NL

 

 

NEDERLAND

NL1

NOORD-NEDERLAND

 

 

NL11

 

Groningen

 

NL111

 

 

Oost-Groningen

NL112

 

 

Delfzijl en omgeving

NL113

 

 

Overig Groningen

NL12

 

Friesland

 

NL121

 

 

Noord-Friesland

NL122

 

 

Zuidwest-Friesland

NL123

 

 

Zuidoost-Friesland

NL13

 

Drenthe

 

NL131

 

 

Noord-Drenthe

NL132

 

 

Zuidoost-Drenthe

NL133

 

 

Zuidwest-Drenthe

NL2

OOST-NEDERLAND

 

 

NL21

 

Overijssel

 

NL211

 

 

Noord-Overijssel

NL212

 

 

Zuidwest-Overijssel

NL213

 

 

Twente

NL22

 

Gelderland

 

NL221

 

 

Veluwe

NL222

 

 

Achterhoek

NL223

 

 

Arnhem/Nijmegen

NL224

 

 

Zuidwest-Gelderland

NL23

 

Flevoland

 

NL230

 

 

Flevoland

NL3

WEST-NEDERLAND

 

 

NL31

 

Utrecht

 

NL310

 

 

Utrecht

NL32

 

Noord-Holland

 

NL321

 

 

Kop van Noord-Holland

NL322

 

 

Alkmaar en omgeving

NL323

 

 

IJmond

NL324

 

 

Agglomeratie Haarlem

NL325

 

 

Zaanstreek

NL326

 

 

Groot-Amsterdam

NL327

 

 

Het Gooi en Vechtstreek

NL33

 

Zuid-Holland

 

NL331

 

 

Agglomeratie Leiden en Bollenstreek

NL332

 

 

Agglomeratie 's-Gravenhage

NL333

 

 

Delft en Westland

NL334

 

 

Oost-Zuid-Holland

NL335

 

 

Groot-Rijnmond

NL336

 

 

Zuidoost-Zuid-Holland

NL34

 

Zeeland

 

NL341

 

 

Zeeuwsch-Vlaanderen

NL342

 

 

Overig Zeeland

NL4

ZUID-NEDERLAND

 

 

NL41

 

Noord-Brabant

 

NL411

 

 

West-Noord-Brabant

NL412

 

 

Midden-Noord-Brabant

NL413

 

 

Noordoost-Noord-Brabant

NL414

 

 

Zuidoost-Noord-Brabant

NL42

 

Limburg (NL)

 

NL421

 

 

Noord-Limburg

NL422

 

 

Midden-Limburg

NL423

 

 

Zuid-Limburg

NLZ

EXTRA-REGIO

 

 

NLZZ

 

Extra-Regio

 

NLZZZ

 

 

Extra-Regio

AT

 

 

ÖSTERREICH

AT1

OSTÖSTERREICH

 

 

AT11

 

Burgenland

 

AT111

 

 

Mittelburgenland

AT112

 

 

Nordburgenland

AT113

 

 

Südburgenland

AT12

 

Niederösterreich

 

AT121

 

 

Mostviertel-Eisenwurzen

AT122

 

 

Niederösterreich-Süd

AT123

 

 

Sankt Pölten

AT124

 

 

Waldviertel

AT125

 

 

Weinviertel

AT126

 

 

Wiener Umland/Nordteil

AT127

 

 

Wiener Umland/Südteil

AT13

 

Wien

 

AT130

 

 

Wien

AT2

SÜDÖSTERREICH

 

 

AT21

 

Kärnten

 

AT211

 

 

Klagenfurt-Villach

AT212

 

 

Oberkärnten

AT213

 

 

Unterkärnten

AT22

 

Steiermark

 

AT221

 

 

Graz

AT222

 

 

Liezen

AT223

 

 

Östliche Obersteiermark

AT224

 

 

Oststeiermark

AT225

 

 

West- und Südsteiermark

AT226

 

 

Westliche Obersteiermark

AT3

WESTÖSTERREICH

 

 

AT31

 

Oberösterreich

 

AT311

 

 

Innviertel

AT312

 

 

Linz-Wels

AT313

 

 

Mühlviertel

AT314

 

 

Steyr-Kirchdorf

AT315

 

 

Traunviertel

AT32

 

Salzburg

 

AT321

 

 

Lungau

AT322

 

 

Pinzgau-Pongau

AT323

 

 

Salzburg und Umgebung

AT33

 

Tirol

 

AT331

 

 

Außerfern

AT332

 

 

Innsbruck

AT333

 

 

Osttirol

AT334

 

 

Tiroler Oberland

AT335

 

 

Tiroler Unterland

AT34

 

Vorarlberg

 

AT341

 

 

Bludenz-Bregenzer Wald

AT342

 

 

Rheintal-Bodenseegebiet

ATZ

EXTRA-REGIO

 

 

ATZZ

 

Extra-Regio

 

ATZZZ

 

 

Extra-Regio

PT

 

 

PORTUGAL

PT1

CONTINENTE

 

 

PT11

 

Norte

 

PT111

 

 

Minho-Lima

PT112

 

 

Cávado

PT113

 

 

Ave

PT114

 

 

Grande Porto

PT115

 

 

Tâmega

PT116

 

 

Entre Douro e Vouga

PT117

 

 

Douro

PT118

 

 

Alto Trás-os-Montes

PT15

 

Algarve

 

PT150

 

 

Algarve

PT16

 

Centro (P)

 

PT161

 

 

Baixo Vouga

PT162

 

 

Baixo Mondego

PT163

 

 

Pinhal Litoral

PT164

 

 

Pinhal Interior Norte

PT165

 

 

Dâo-Lafôes

PT166

 

 

Pinhal Interior Sul

PT167

 

 

Serra da Estrela

PT168

 

 

Beira Interior Norte

PT169

 

 

Beira Interior Sul

PT16A

 

 

Cova da Beira

PT16B

 

 

Oeste

PT16C

 

 

Médio Tejo

PT17

 

Lisboa

 

PT171

 

 

Grande Lisboa

PT172

 

 

Península de Setúbal

PT18

 

Alentejo

 

PT181

 

 

Alentejo Litoral

PT182

 

 

Alto Alentejo

PT183

 

 

Alentejo Central

PT184

 

 

Baixo Alentejo

PT185

 

 

Leziria do Tejo

PT2

Região Autónoma dos AÇORES

 

 

PT20

 

Região Autónoma dos Açores

 

PT200

 

 

Região Autónoma dos Açores

PT3

Região Autónoma da MADEIRA

 

 

PT30

 

Região Autónoma da Madeira

 

PT300

 

 

Região Autónoma da Madeira

PTZ

EXTRA-REGIO

 

 

PTZZ

 

Extra-Regio

 

PTZZZ

 

 

Extra-Regio

FI

 

 

SUOMI/FINLAND

FI1

MANNER-SUOMI

 

 

FI13

 

Itä-Suomi

 

FI131

 

 

Etelä-Savo

FI132

 

 

Pohjois-Savo

FI133

 

 

Pohjois-Karjala

FI134

 

 

Kainuu

FI18

 

Etelä-Suomi

 

FI181

 

 

Uusimaa

FI182

 

 

Itä-Uusimaa

FI183

 

 

Varsinais-Suomi

FI184

 

 

Kanta-Häme

FI185

 

 

Päijät-Häme

FI186

 

 

Kymenlaakso

FI187

 

 

Etelä-Karjala

FI19

 

Länsi-Suomi

 

FI191

 

 

Satakunta

FI192

 

 

Pirkanmaa

FI193

 

 

Keski-Suomi

FI194

 

 

Etelä-Pohjanmaa

FI195

 

 

Pohjanmaa

FI1A

 

Pohjois-Suomi

 

FI1A1

 

 

Keski-Pohjanmaa

FI1A2

 

 

Pohjois-Pohjanmaa

FI1A3

 

 

Lappi

FI2

ÅLAND

 

 

FI20

 

Åland

 

FI200

 

 

Åland

FIZ

EXTRA-REGIO

 

 

FIZZ

 

Extra-Regio

 

FIZZZ

 

 

Extra-Regio

SE

 

 

SVERIGE

SE0

SVERIGE

 

 

SE01

 

Stockholm

 

SE010

 

 

Stockholms län

SE02

 

Östra Mellansverige

 

SE021

 

 

Uppsala län

SE022

 

 

Södermanlands län

SE023

 

 

Östergötlands län

SE024

 

 

Örebro län

SE025

 

 

Västmanlands län

SE04

 

Sydsverige

 

SE041

 

 

Blekinge län

SE044

 

 

Skåne län

SE06

 

Norra Mellansverige

 

SE061

 

 

Värmlands län

SE062

 

 

Dalarnas län

SE063

 

 

Gävleborgs län

SE07

 

Mellersta Norrland

 

SE071

 

 

Västernorrlands län

SE072

 

 

Jämtlands län

SE08

 

Övre Norrland

 

SE081

 

 

Västerbottens län

SE082

 

 

Norrbottens län

SE09

 

Småland med öarna

 

SE091

 

 

Jönköpings län

SE092

 

 

Kronobergs län

SE093

 

 

Kalmar län

SE094

 

 

Gotlands län

SE0A

 

Västsverige

 

SE0A1

 

 

Hallands län

SE0A2

 

 

Västra Götalands län

SEZ

EXTRA-REGIO

 

 

SEZZ

 

Extra-Regio

 

SEZZZ

 

 

Extra-Regio

UK

 

 

UNITED KINGDOM

UKC

NORTH EAST

 

 

UKC1

 

Tees Valley and Durham

 

UKC11

 

 

Hartlepool and Stockton-on-Tees

UKC12

 

 

South Teesside

UKC13

 

 

Darlington

UKC14

 

 

Durham CC

UKC2

 

Northumberland and Tyne and Wear

 

UKC21

 

 

Northumberland

UKC22

 

 

Tyneside

UKC23

 

 

Sunderland

UKD

NORTH WEST

 

 

UKD1

 

Cumbria

 

UKD11

 

 

West Cumbria

UKD12

 

 

East Cumbria

UKD2

 

Cheshire

 

UKD21

 

 

Halton and Warrington

UKD22

 

 

Cheshire CC

UKD3

 

Greater Manchester

 

UKD31

 

 

Greater Manchester South

UKD32

 

 

Greater Manchester North

UKD4

 

Lancashire

 

UKD41

 

 

Blackburn with Darwen

UKD42

 

 

Blackpool

UKD43

 

 

Lancashire CC

UKD5

 

Merseyside

 

UKD51

 

 

East Merseyside

UKD52

 

 

Liverpool

UKD53

 

 

Sefton

UKD54

 

 

Wirral

UKE

YORKSHIRE AND THE HUMBER

 

 

UKE1

 

East Riding and North Lincolnshire

 

UKE11

 

 

Kingston upon Hull, City of

UKE12

 

 

East Riding of Yorkshire

UKE13

 

 

North and North East Lincolnshire

UKE2

 

North Yorkshire

 

UKE21

 

 

York

UKE22

 

 

North Yorkshire CC

UKE3

 

South Yorkshire

 

UKE31

 

 

Barnsley, Doncaster and Rotherham

UKE32

 

 

Sheffield

UKE4

 

West Yorkshire

 

UKE41

 

 

Bradford

UKE42

 

 

Leeds

UKE43

 

 

Calderdale, Kirklees and Wakefield

UKF

EAST MIDLANDS

 

 

UKF1

 

Derbyshire and Nottinghamshire

 

UKF11

 

 

Derby

UKF12

 

 

East Derbyshire

UKF13

 

 

South and West Derbyshire

UKF14

 

 

Nottingham

UKF15

 

 

North Nottinghamshire

UKF16

 

 

South Nottinghamshire

UKF2

 

Leicestershire, Rutland and Northamptonshire

 

UKF21

 

 

Leicester

UKF22

 

 

Leicestershire CC and Rutland

UKF23

 

 

Northamptonshire

UKF3

 

Lincolnshire

 

UKF30

 

 

Lincolnshire

UKG

WEST MIDLANDS

 

 

UKG1

 

Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire

 

UKG11

 

 

Herefordshire, County of

UKG12

 

 

Worcestershire

UKG13

 

 

Warwickshire

UKG2

 

Shropshire and Staffordshire

 

UKG21

 

 

Telford and Wrekin

UKG22

 

 

Shropshire CC

UKG23

 

 

Stoke-on-Trent

UKG24

 

 

Staffordshire CC

UKG3

 

West Midlands

 

UKG31

 

 

Birmingham

UKG32

 

 

Solihull

UKG33

 

 

Coventry

UKG34

 

 

Dudley and Sandwell

UKG35

 

 

Walsall and Wolverhampton

UKH

EAST OF ENGLAND

 

 

UKH1

 

East Anglia

 

UKH11

 

 

Peterborough

UKH12

 

 

Cambridgeshire CC

UKH13

 

 

Norfolk

UKH14

 

 

Suffolk

UKH2

 

Bedfordshire and Hertfordshire

 

UKH21

 

 

Luton

UKH22

 

 

Bedfordshire CC

UKH23

 

 

Hertfordshire

UKH3

 

Essex

 

UKH31

 

 

Southend-on-Sea

UKH32

 

 

Thurrock

UKH33

 

 

Essex CC

UKI

LONDON

 

 

UKI1

 

Inner London

 

UKI11

 

 

Inner London — West

UKI12

 

 

Inner London — East

UKI2

 

Outer London

 

UKI21

 

 

Outer London — East and North East

UKI22

 

 

Outer London — South

UKI23

 

 

Outer London — West and North West

UKJ

SOUTH EAST

 

 

UKJ1

 

Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire

 

UKJ11

 

 

Berkshire

UKJ12

 

 

Milton Keynes

UKJ13

 

 

Buckinghamshire CC

UKJ14

 

 

Oxfordshire

UKJ2

 

Surrey, East and West Sussex

 

UKJ21

 

 

Brighton and Hove

UKJ22

 

 

East Sussex CC

UKJ23

 

 

Surrey

UKJ24

 

 

West Sussex

UKJ3

 

Hampshire and Isle of Wight

 

UKJ31

 

 

Portsmouth

UKJ32

 

 

Southampton

UKJ33

 

 

Hampshire CC

UKJ34

 

 

Isle of Wight

UKJ4

 

Kent

 

UKJ41

 

 

Medway

UKJ42

 

 

Kent CC

UKK

SOUTH WEST

 

 

UKK1

 

Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset

 

UKK11

 

 

Bristol, City of

UKK12

 

 

North and North-East Somerset

 

 

 

South Gloucestershire

UKK13

 

 

Gloucestershire

UKK14

 

 

Swindon

UKK15

 

 

Wiltshire CC

UKK2

 

Dorset and Somerset

 

UKK21

 

 

Bournemouth and Poole

UKK22

 

 

Dorset CC

UKK23

 

 

Somerset

UKK3

 

Cornwall and Isles of Scilly

 

UKK30

 

 

Cornwall and Isles of Scilly

UKK4

 

Devon

 

UKK41

 

 

Plymouth

UKK42

 

 

Torbay

UKK43

 

 

Devon CC

UKL

WALES

 

 

UKL1

 

West Wales and The Valleys

 

UKL11

 

 

Isle of Anglesey

UKL12

 

 

Gwynedd

UKL13

 

 

Conwy and Denbighshire

UKL14

 

 

South-West Wales

UKL15

 

 

Central Valleys

UKL16

 

 

Gwent Valleys

UKL17

 

 

Bridgend and Neath Port Talbot

UKL18

 

 

Swansea

UKL2

 

East Wales

 

UKL21

 

 

Monmouthshire and Newport

UKL22

 

 

Cardiff and Vale of Glamorgan

UKL23

 

 

Flintshire and Wrexham

UKL24

 

 

Powys

UKM

SCOTLAND

 

 

UKM1

 

North Eastern Scotland

 

UKM10

 

 

Aberdeen City, Aberdeenshire and North-East Moray

UKM2

 

Eastern Scotland

 

UKM21

 

 

Angus and Dundee City

UKM22

 

 

Clackmannanshire and Fife

UKM23

 

 

East Lothian and Midlothian

UKM24

 

 

Scottish Borders, The

UKM25

 

 

Edinburgh, City of

UKM26

 

 

Falkirk

UKM27

 

 

Perth and Kinross and Stirling

UKM28

 

 

West Lothian

UKM3

 

South Western Scotland

 

UKM31

 

 

East and West Dunbartonshire, Helensburgh and Lomond

UKM32

 

 

Dumfries and Galloway

UKM33

 

 

East Ayrshire and North Ayrshire Mainland

UKM34

 

 

Glasgow City

UKM35

 

 

Inverclyde, East Renfrewshire and Renfrewshire

UKM36

 

 

North Lanarkshire

UKM37

 

 

South Ayrshire

UKM38

 

 

South Lanarkshire

UKM4

 

Highlands and Islands

 

UKM41

 

 

Caithness and Sutherland and Ross and Cromarty

UKM42

 

 

Inverness and Nairn and Moray, Badenoch and Strathspey

UKM43

 

 

Lochaber, Skye and Lochalsh and Argyll and the Islands

UKM44

 

 

Eilean Siar (Western Isles)

UKM45

 

 

Orkney Islands

UKM46

 

 

Shetland Islands

UKN

NORTHERN IRELAND

 

 

UKN0

 

Northern Ireland

 

UKN01

 

 

Belfast

UKN02

 

 

Outer Belfast

UKN03

 

 

East of Northern Ireland

UKN04

 

 

North of Northern Ireland

UKN05

 

 

West and South of Northern Ireland

UKZ

EXTRA-REGIO

 

 

UKZZ

 

Extra-regio

 

UKZZZ

 

 

Extra-regio


(1)  Съкращението Arr. означава административен район на френски и на нидерландски.

(2)  Prov. означава провинция на френски и на нидерландски.

(3)  Автономната провинция Bolzano/Bozen и автономната провинция Trento съставляват регион Trentino—Alto Adige/Südtirol.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Съществуващи административни единици

На ниво NUTS 1 за Белгия „Gewesten/Régions“, за Германия „Länder“, за Португалия „Continente“, Região dos Açores и Região da Madeira и за Обединеното кралство, Шотландия, Уелс, Северна Ирландия и регионите на териториални държавни институции в Англия.

На ниво NUTS 2 за Белгия „Provincies/Provinces“, за Германия „Regierungsbezirke“, за Гърция „periferies“, за Испания „comunidades y ciudades autónomas“, за Франция „régions“, за Ирландия „regions“, за Италия „regioni“, за Нидерландия „provincies“ и за Австрия „Länder“.

На ниво NUTS 3 за Белгия „arrondissementen/arrondissements“, за Дания „Amtskommuner“, за Германия „Kreise/kreisfreie Städte“, за Гърция „nomoi“, за Испания „provincias“, за Франция „départements“, за Ирландия „regional authority regions“, за Италия „provincie“, за Швеция „län“ и за Финландия „maakunnat/landskapen“.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

По-малки административни единици

За Белгия „Gemeenten/Communes“, за Дания „Kommuner“, за Германия „Gemeinden“, за Гърция „Demoi/Koinotites“, за Испания „Municipios“, за Франция „Communes“, за Ирландия „counties or county boroughs“, за Италия „Comuni“, за Люксембург „Communes“, за Нидерландия „Gemeenten“, за Австрия „Gemeinden“, за Португалия „Freguesias“, за Финландия „Kunnat/Kommuner“, за Швеция „Kommuner“ и за Обединеното кралство „Wards“.


Top