Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0851

Регламент (ЕО) № 851/2003 на Комисията от 16 май 2003 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3444/90 за определяне на подробни правила за предоставянето на помощи за частно складиране на свинско месо

OJ L 123, 17.5.2003, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 551 - 552
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 109 - 110
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 109 - 110

No longer in force, Date of end of validity: 27/08/2008; заключение отменено от 32008R0826

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/851/oj

03/ 47

BG

Официален вестник на Европейския съюз

109


32003R0851


L 123/7

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 851/2003 НА КОМИСИЯТА

от 16 май 2003 година

за изменение на Регламент (ЕИО) № 3444/90 за определяне на подробни правила за предоставянето на помощи за частно складиране на свинско месо

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 2759/75 на Съвета от 29 октомври 1975 г. относно общата организация на пазара на свинско месо (1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1365/2000 (2), и по-специално, член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 7 от Регламент (ЕИО) № 3444/90 на Комисията (3), изменен с Регламент (ЕИО) № 3533/93 (4), предвижда правилата, приложими спрямо сроковете за представяне на придружаващите документи, които доказват основанието за изплащането на помощта, но не предвижда разпоредба за случаите, когато не е представен придружаващ документ. Във връзка с това е необходимо да се приемат подходящи разпоредби.

(2)

Член 9, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 3444/90 предвижда възможност да се съкрати периодът на складиране в случай на износ на продукти по силата на договор, независимо дали те се ползват с право на възстановяване при износ, или не. Когато продуктите се ползват с такова право, доказателство за износа са документите, съставени в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 800/1999 на Комисията от 15 април 1999 г. относно определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на възстановяванията при износ на селскостопански продукти (5), последно изменен с Регламент (ЕО) № 444/2003 (6). С оглед опростяване на наблюдението на операциите следва да се въведе сходна процедура за доказателствата, които следва да се представят, когато продуктите се изнасят без възстановяване.

(3)

С цел да се осигури правилното прилагане на режима на помощите за частно складиране, въведени с Регламент (ЕО) № 2179/2002 на Комисията от 6 декември 2002 г. относно специалните условия за отпускане на помощ за частно складиране на свинско месо (7), е целесъобразно предложените изменения незабавно да се приложат спрямо договорите, сключени в рамките на горепосочения регламент.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по свинското месо,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕИО) № 3444/90 се изменя, както следва:

1.

В член 7 се добавя следният параграф 3:

„3.   Когато не са спазени изискванията, предвидени в параграф 1, не се изплаща помощ във връзка с въпросния договор и гаранцията по този договор се задържа изцяло.“

2.

Член 9, параграф 4, четвърта алинея се заменя със следния текст:

„За целите на прилагането на настоящия параграф доказателството за извършен износ се представя в съответствие с членове 7 и 8 от Регламент (ЕО) № 800/1999 за продуктите, ползващи се с право на възстановяване.

По отношение на продуктите, които не се ползват с право на възстановяване, доказателство за извършения износ се предоставя в случаите, предвидени в член 8 от Регламент (ЕО) № 800/1999, чрез представяне на оригинала от контролното копие Т5, в съответствие с членове 912а, 912б, 912в, 912д и 912ж от Регламент (ЕИО) № 2454/93. В клетка 107 при съставянето на контролното копие трябва да се направи едно от следните вписвания:

Reglamento (CEE) no 3444/90

Forordning (EØF) nr. 3444/90

Verordnung (EWG) Nr. 3444/90

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3444/90

Regulation (EEC) No 3444/90

Règlement (CEE) no 3444/90

Regolamento (CEE) n. 3444/90

Verordening (EEG) nr. 3444/90

Regulamento (CEE) n.o 3444/90

Asetus (ETY) N:o 3444/90

Förordning (EEG) nr 3444/90“

.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага спрямо всички нови помощи за частно складиране и договорите, сключени в изпълнение на Регламент (ЕО) № 2179/2002.

Въпреки това член 1, точка 2 се прилага само за износ, извършен, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 май 2003 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 282, 1.11.1975 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 156, 29.6.2000 г., стр. 5.

(3)  ОВ L 333, 30.11.1990 г., стр. 22.

(4)  ОВ L 321, 23.12.1993 г., стр. 9.

(5)  ОВ L 102, 17.4.1999 г., стр. 11.

(6)  ОВ L 67, 12.3.2003 г., стр. 3.

(7)  ОВ L 331, 7.12.2002 г., стр. 11.


Top