EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0046

Регламент (ЕО) № 46/2003 на Комисията от 10 януари 2003 година за изменение на стандартите за търговия с пресни плодове и зеленчуци по отношение на смесите от пресни плодове и зеленчуци от различни видове в една и съща търговска опаковка

OJ L 7, 11.1.2003, p. 61–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 65 - 67
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 9 - 11
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 9 - 11

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/01/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/46/oj

03/ 47

BG

Официален вестник на Европейския съюз

9


32003R0046


L 007/61

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 46/2003 НА КОМИСИЯТА

от 10 януари 2003 година

за изменение на стандартите за търговия с пресни плодове и зеленчуци по отношение на смесите от пресни плодове и зеленчуци от различни видове в една и съща търговска опаковка

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2200/96 на Съвета от 28 октомври 1996 г. относно общата организация на пазара на плодове и зеленчуци (1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 545/2002 (2), и по-специално член 2, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 2200/96 пресните плодове и зеленчуци, за които са приети стандарти за търговия в съответствие с член 2 от същия регламент, могат да бъдат пускани в продажба, продавани, доставяни или пускани на пазара само ако съответстват на тези стандарти. Всички тези стандарти предвиждат продуктите, съдържащи се в една и съща опаковка да бъдат еднородни по отношение на техния вид.

(2)

Предлагането на опаковки, предназначени за потребителя, съдържащи различни видове пресни плодове и зеленчуци, се среща все по-често на пазара и позволява да се отговори на търсенето на някои потребители. Следователно е необходимо да се изменят всички стандарти за търговия с пресни плодове и зеленчуци, за да се разреши тази практика при условията на Регламент (ЕО) № 48/2003 на Комисията от 10 януари 2003 г. относно определяне на правилата за смесите от пресни плодове и зеленчуци от различни видове в една и съща търговска опаковка (3).

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет по пресни плодове и зеленчуци,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В приложението, дял V (Разпоредби относно търговския вид), точка А (Еднородност), към регламентите, посочени в приложението към настоящия регламент, се добавя следният параграф:

„Чрез дерогация от предходните разпоредби в настоящата точка продуктите, обхванати от настоящия регламент, могат да бъдат смесвани в търговски опаковки с нетно тегло, по-малко от три килограма, с пресни плодове и зеленчуци от различни видове, при условията, предвидени в Регламент (ЕО) № 48/2003 на Комисията (4).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 10 януари 2003 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 297, 21.11.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 84, 28.3.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 7, 11.1.2003 г., стр. 65.

(4)  ОВ L 7, 11.1.2003 г., стр. 65.“


ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Регламент (ЕИО) № 1292/81 на Комисията (1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1135/2001 (2).

 

Регламент (ЕИО) № 2213/83 на Комисията (3), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1508/2001 (4).

 

Регламент (ЕИО) № 899/87 на Комисията (5), последно изменен с Регламент (ЕО) № 843/2002 (6).

 

Регламент (ЕИО) № 1591/87 на Комисията (7), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1135/2001.

 

Регламент (ЕИО) № 1677/88 на Комисията (8), последно изменен с Регламент (ЕО) № 888/97 (9).

 

Регламент (ЕИО) № 410/90 на Комисията (10), последно изменен с Регламент (ЕО) № 888/97.

 

Регламент (ЕО) № 831/97 на Комисията (11), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1167/1999 (12).

 

Регламент (ЕО) № 1093/97 на Комисията (13), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1615/2001 (14).

 

Регламент (ЕО) № 2288/97 на Комисията (15).

 

Регламент (ЕО) № 963/98 на Комисията (16), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1135/2001.

 

Регламент (ЕО) № 730/1999 на Комисията (2).

 

Регламент (ЕО) № 1168/1999 на Комисията (17), последно изменен с Регламент (ЕО) № 848/2000 (18).

 

Регламент (ЕО) № 1455/1999 на Комисията (19), последно изменен с Регламент (ЕО) № 2706/2000 (20).

 

Регламент (ЕО) № 2335/1999 на Комисията (21).

 

Регламент (ЕО) № 2377/1999 на Комисията (22).

 

Регламент (ЕО) № 2561/1999 на Комисията (23), последно изменен с Регламент (ЕО) № 532/2001 (24).

 

Регламент (ЕО) № 2789/1999 на Комисията (25), последно изменен с Регламент (ЕО) № 716/2001 (26).

 

Регламент (ЕО) № 790/2000 на Комисията (27), последно изменен с Регламент (ЕО) № 717/2001 (28).

 

Регламент (ЕО) № 851/2000 на Комисията (29).

 

Регламент (ЕО) № 175/2001 на Комисията (30).

 

Регламент (ЕО) № 912/2001 на Комисията (31).

 

Регламент (ЕО) № 1508/2001 на Комисията.

 

Регламент (ЕО) № 1543/2001 на Комисията (32).

 

Регламент (ЕО) № 1615/2001 на Комисията (33).

 

Регламент (ЕО) № 1619/2001 на Комисията (14).

 

Регламент (ЕО) № 1799/2001 на Комисията (34), последно изменен с Регламент (ЕО) № 453/2002 (35).

 

Регламент (ЕО) № 2396/2001 на Комисията (36).

 

Регламент (ЕО) № 843/2002 на Комисията.

 

Регламент (ЕО) № 982/2002 на Комисията (37).

 

Регламент (ЕО) № 1284/2002 на Комисията (38).


(1)  ОВ L 129, 15.5.1981 г., стр. 38.

(2)  ОВ L 154, 9.6.2001 г., стр. 9.

(3)  ОВ L 213, 4.8.1983 г., стр. 13.

(4)  ОВ L 200, 25.7.2001 г., стр. 14.

(5)  ОВ L 88, 31.3.1987 г., стр. 17.

(6)  ОВ L 134, 22.5.2002 г., стр. 24.

(7)  ОВ L 146, 6.6.1987 г., стр. 36.

(8)  ОВ L 150, 16.6.1988 г., стр. 21.

(9)  ОВ L 126, 17.5.1997 г., стр. 11.

(10)  ОВ L 43, 17.2.1990 г., стр. 22.

(11)  ОВ L 119, 8.5.1997 г., стр. 13.

(12)  ОВ L 141, 4.6.1999 г., стр. 4.

(13)  ОВ L 158, 17.6.1997 г., стр. 21.

(14)  ОВ L 214, 8.8.2001 г., стр. 21.

(15)  ОВ L 315, 19.11.1997 г., стр. 3.

(16)  ОВ L 135, 8.5.1998 г., стр. 18.

(17)  ОВ L 93, 8.4.1999 г., стр. 14.

(18)  ОВ L 141, 4.6.1999 г., стр. 5.

(19)  ОВ L 103, 28.4.2000 г., стр. 9.

(20)  ОВ L 167, 2.7.1999 г., стр. 22.

(21)  ОВ L 311, 12.12.2000 г., стр. 35.

(22)  ОВ L 281, 4.11.1999 г., стр. 11.

(23)  ОВ L 287, 10.11.1999 г., стр. 6.

(24)  ОВ L 310, 4.12.1999 г., стр. 7.

(25)  ОВ L 79, 17.3.2001 г., стр. 21.

(26)  ОВ L 336, 29.12.1999 г., стр. 13.

(27)  ОВ L 100, 11.4.2001 г., стр. 9.

(28)  ОВ L 95, 15.4.2000 г., стр. 24.

(29)  ОВ L 100, 11.4.2001 г., стр. 11.

(30)  ОВ L 103, 28.4.2000 г., стр. 22.

(31)  ОВ L 26, 27.1.2001 г., стр. 24.

(32)  ОВ L 129, 11.5.2001 г., стр. 4.

(33)  ОВ L 203, 28.7.2001 г., стр. 9.

(34)  ОВ L 215, 9.8.2001 г., стр. 3.

(35)  ОВ L 244, 14.9.2001 г., стр. 12.

(36)  ОВ L 72, 14.3.2002 г., стр. 9.

(37)  ОВ L 325, 8.12.2001 г., стр. 11.

(38)  ОВ L 150, 8.6.2002 г., стр. 45.


Top