Help Print this page 

Document 32003L0124

Title and reference
Директива 2003/124/ЕО на Комисията от 22 декември 2003 година за прилагане на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно определението и публичното оповестяване на вътрешна информация и относно определението за манипулиране на пазара (текст от значение за ЕИП)
  • No longer in force, Date of end of validity: 02/07/2016; отменен от 32014R0596
OJ L 339, 24.12.2003, p. 70–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 006 P. 348 - 350
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 005 P. 243 - 245
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 005 P. 243 - 245
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 006 P. 17 - 19

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/124/oj
Multilingual display
Text

06/ 05

BG

Официален вестник на Европейския съюз

243


32003L0124


L 339/70

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2003/124/ЕО НА КОМИСИЯТА

от 22 декември 2003 година

за прилагане на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно определението и публичното оповестяване на вътрешна информация и относно определението за манипулиране на пазара

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) (1) и по-специално втория параграф на член 1 и първо, второ и трето тире на член 6, параграф 10 от нея,

след консултации с Комитета на европейските регулатори на ценни книжа (КЕРЦК) (2) за технически съвет,

като се има предвид, че:

(1)

Разумните инвеститори основават инвестиционните си решения върху информацията, с която вече разполагат, т.е. на предварително налична информация. Следователно въпросът дали би било вероятно при вземането на инвестиционно решение разумният инвеститор да взема под внимание определена информация, трябва да бъде оценяван въз основа на предварително налична информация. Подобна оценка трябва да отчете очакваното въздействие на информацията в светлината на цялостната дейност на съответния емитент, на достоверността на източника на информация и на всякакви други пазарни променливи, които могат да засегнат при дадените обстоятелства свързания финансов инструмент или свързания с него деривативен финансов инструмент.

(2)

Последващата информация може да бъде използвана, за да се провери предположението, че предварително наличната информация е ценово чувствителна, но такава не трябва да се използва, за да се предприемат действия срещу някой, който е извлякъл разумни изводи от предварително наличната му информация.

(3)

Следва да се увеличи правната сигурност за участниците на пазара посредством по-тясно определение на два от елементите, които са същностни за определянето на вътрешна информация, а именно точното естество на тази информация и значението на потенциалния ѝ ефект върху цените на финансовите инструменти или на свързаните деривативни финансови инструменти.

(4)

Защитата на инвеститорите изисква не само своевременно публично оповестяване на вътрешна информация от емитенти, но и това оповестяване да е възможно най-бързо и синхронизирано между всички категории инвеститори във всички държави-членки, в които емитентът е поискал или одобрил приемане на своите финансови инструменти за търгуване на регулиран пазар, за да се гарантира на общностно ниво равен достъп на инвеститори до подобна информация и за да се препятства търговията с вътрешна информация. За тази цел държавите-членки могат официално да посочат механизми, които да се ползват за подобно оповестяване.

(5)

За да се защитят законните интереси на емитента, трябва да е допустимо, в строго определени особени условия, да бъде забавено публичното оповестяване на вътрешна информация. Въпреки това защитата на инвеститорите изисква в подобни случаи информацията да се съхранява поверителна, за да се предотврати търговия с вътрешна информация.

(6)

За да бъдат насочени както пазарните участници, така и компетентните органи, при изследването на възможни практики за манипулиране трябва да се вземат предвид сигналите.

(7)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Европейския комитет за ценни книжа,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Вътрешна информация

1.   За целите на прилагането на точка 1 на член 1 от Директива 2003/6/ЕО се счита, че информацията е точна, ако тя посочва набор от обстоятелства, които съществуват или разумно може да се очаква, че ще настъпят или посочва събитие, което е настъпило или може да се очаква, че ще настъпи и ако такава информация е дотолкова специфична, че способства изготвянето на заключение относно възможното въздействие на този набор от обстоятелства или на това събитие върху цените на финансовите инструменти или на свързаните деривативни финансови инструменти.

2.   За целите на прилагането на точка 1 на член 1 от Директива 2003/6/ЕО „информация, която, ако стане публична, вероятно би оказала значимо въздействие върху цените на финансовите инструменти или на свързаните деривативни финансови инструменти“, означава информацията, която даден разумен инвеститор би използвал като част от основата на своите инвестиционни решения.

Член 2

Начини и срокове за публично оповестяване на вътрешна информация

1.   За целите на прилагането на член 6, параграф 1 от Директива 2003/6/ЕО се прилагат член 102, параграф 1 и член 103 от Директива 2001/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3).

Освен това държавите-членки гарантират, че вътрешната информация се оповестява от емитента по начин, който способства бързия достъп и пълната, точна и своевременна оценка на информацията от обществеността.

Наред с това държавите-членки гарантират, че емитентът не съчетава по подвеждащ начин предоставянето на вътрешна информация на обществеността с маркетинга на своите дейности.

2.   Държавите-членки гарантират, че емитентите са длъжни да се съобразяват с първата алинея на член 6, параграф 1 от Директива 2003/6/ЕО, при което, при настъпването на набор от обстоятелства или при настъпване на дадено събитие, при все че те са все още неформализирани, емитентите бързо са информирали обществеността за тях.

3.   Всякакви съществени промени, засягащи вече оповестена публично вътрешна информация, ще бъдат публично оповестени своевременно след настъпването на такива промени, по същия канал, като ползвания за публичното оповестяване на първоначалната информация.

4.   Държавите-членки изискват от емитенти да предприемат разумна грижа, за да гарантират, че оповестяването на вътрешна информация на обществеността е синхронизирано във възможно най-тясна степен между всички категории инвеститори във всички държави-членки, в които тези инвеститори са поискали или са одобрили допускането до търгуване на техните финансови инструменти на регулиран пазар.

Член 3

Законни интереси за отлагане на публично оповестяване и поверителност

1.   За целите на прилагането на член 6, параграф 2 от Директива 2003/6/ЕО законните интереси могат по-специално да се отнасят до следните неизчерпателно посочени обстоятелства:

а)

текущи преговори или свързани елементи, при които изходът или обичайната схема на подобни преговори би могъл да бъде засегнат от публичното оповестяване. По-специално, когато финансовата жизненост на емитента е изправена пред сериозна и предстояща заплаха, при все че не в обхвата на приложимото при несъстоятелност право, публичното оповестяване на информация може да бъде отложено за определен период, когато подобно оповестяване сериозно би застрашило интереса на наличните или потенциалните акционери чрез подкопаване на приключването на определени преговори, предназначени да гарантират дългосрочното финансово възстановяване на емитента;

б)

взетите решения или сключените договори от управителното тяло на даден емитент, които, за да влязат в действие, се нуждаят от одобрението на друг орган на емитента, когато организацията на такъв емитент изисква разделянето между такива органи, при условие че публичното оповестяване на информацията преди подобно одобрение ведно с едновременното обявяване, че това одобрение все още предстои, биха застрашили правилната оценка на информацията от обществеността.

2.   За целите на прилагането на член 6, параграф 2 от Директива 2003/6/ЕО държавите-членки изискват от емитента, за да може той да гарантира поверителността на вътрешната информация, да контролира достъпа до подобна информация и по-специално, че:

а)

емитентът е установил ефективни разпоредби, за да откаже достъпа до такава информация на лица, различни от тези, които я изискват за упражняването на своите функции в рамките на емитента;

б)

емитентът е предприел необходимите мерки, за да гарантира, че всяко лице, което има достъп до такава информация, признава приложимите правни и регулаторни задължения и е запознато със санкциите, съпътстващи злоупотребата или неправилното обращение на такава информация;

в)

емитентът разполага с мерки, които позволяват незабавно публично оповестяване, в случай че емитентът не може да гарантира поверителността на съответната вътрешна информация, без да се засяга алинея втора на член 6, параграф 3 от Директива 2003/6/ЕО.

Член 4

Манипулативно поведение във връзка с неверни или подвеждащи сигнали и с ценовото обезпечаване

За целите на прилагането на точка 2, буква а) от член 1 на Директива 2003/6/ЕО и без да се засягат примерите, посочени във втората алинея на точка 2 от същия член, държавите-членки гарантират, че следните неизчерпателно посочени сигнали, които не е задължително да бъдат считани сами по себе си за съставляващи манипулация на пазара, се вземат предвид, когато от пазарните участници и от компетентните органи се проучват сделки или търговски нареждания:

а)

степента, до която дадените търговски нареждания или предприетите сделки представляват значим дял от дневния обем на сделките в съответния финансов инструмент на засегнатия регулиран пазар, по-специално когато тези дейности водят до съществена промяна на цената на финансовия инструмент;

б)

степента, до която дадените търговски нареждания или предприетите сделки от лица със значими позиции „купува“ или „продава“ по даден финансови инструмент водят до съществени промени на цената на финансовия инструмент или на свързаните деривативни или базисни активи, които са приети за търгуване на регулиран пазар;

в)

дали предприетите сделки не водят до промяна на бенефициера по собствеността върху финансовия инструмент, който е приет за търгуване на регулиран пазар;

г)

степента, до която дадените търговски нареждания или предприетите сделки обхващат краткосрочна смяна на позицията и представляват съществен дял от дневния обем на сделките по съответния финансов инструмент на засегнатия регулиран пазар и могат да бъдат свързани със съществени промени в цената на даден финансов инструмент, който е допуснат до търгуване на регулиран пазар;

д)

степента, до която дадените търговски нареждания или предприетите сделки са концентрирани в краткосрочен отрязък от време на търговската сесия и водят до промяна на цената, която впоследствие се обръща;

е)

степента, до която дадените търговски нареждания променят представянето на най-добрите цени „купува“ или „продава“ на даден финансов инструмент, който е допуснат до търгуване на регулиран пазар или по-общо представянето на книгата с поръчките, с която разполагат участниците на пазара и са отстранени, преди да бъдат осъществени;

ж)

степента, до която дадените търговски нареждания или предприетите сделки по или около определено време, когато се изчисляват референтните цени, разплащателните цени и оценки и водят до промени в цената, които оказват въздействие върху подобни цени и оценки.

Член 5

Манипулативни практики във връзка с употребата на фиктивни средства или всякаква друга форма на измама или хитрост

За целите на прилагането на точка 2, буква б) от член 1 на Директива 2003/6/ЕО и без да се засягат примерите, посочени във втория параграф на точка 2 от същия член, държавите-членки гарантират, че следните неизчерпателно посочени сигнали, които не е задължително да бъдат считани сами по себе си за съставляващи манипулация на пазара, се вземат предвид, когато от пазарните участници и от компетентните органи се проучват сделки или търговски нареждания:

а)

дали дадените търговски нареждания или предприетите от лицата сделки се предшестват или последват от разпространението на невярна или подвеждаща информация от същите лица или от свързани с тях лица;

б)

дали търговските нареждания са дадени или сделките са предприети от лицата преди или след като същите лица или свързаните с тях лица са произвели или разпространили изследване или инвестиционни препоръки, които са неверни или предубедени, или явно са продиктувани от материален интерес.

Член 6

Транспониране

1.   Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива най-късно до 12 октомври 2004 г. Те изпращат незабавно на Комисията текста на тези разпоредби, както и таблица за съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Редът и условията на позоваването се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в уредената с настоящата директива област.

Член 7

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 8

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2003 година.

За Комисията

Frederik BOLKESTEIN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 96, 12.4.2003 г., стр. 16.

(2)  КЕРЦК е създаден с Решение 2001/527/EО на Комисията (ОВ L 191,13.7.2001 г., стр. 43).

(3)  ОВ L 184, 6.7.2001 г., стр. 1.


Top