EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0060

Директива 2003/60/ЕO на Комисията от 18 юни 2003 година за изменение на приложенията към Директиви 76/895/ЕИО, 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета относно определяне на максимално допустимите граници на определени остатъци от пестициди във и по зърнените култури, хранителните продукти от животински произход и някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуциТекст от значение за ЕИП.

OJ L 155, 24.6.2003, p. 15–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 115 - 134
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 222 - 241
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 222 - 241

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; заключение отменено от 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/60/oj

03/ 47

BG

Официален вестник на Европейския съюз

222


32003L0060


L 155/15

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2003/60/ЕO НА КОМИСИЯТА

от 18 юни 2003 година

за изменение на приложенията към Директиви 76/895/ЕИО, 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета относно определяне на максимално допустимите граници на определени остатъци от пестициди във и по зърнените култури, хранителните продукти от животински произход и някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 76/895/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1976 г. относно определянето на максимално допустимите граници на остатъци от пестициди във и върху плодовете и зеленчуците (1), последно изменена с Директива 2002/79/ЕО на Комисията (2), и по-специално член 5 от нея,

като взе предвид Директива 86/362/ЕИО на Съвета от 24 юли 1986 г. относно определянето на максимално допустимите граници на остатъци от пестициди във и по зърнените култури (3), последно изменена с Директива 2002/79/ЕО на Комисията, и по-специално член 10 от нея,

като взе предвид Директива 86/363/ЕИО на Съвета от 24 юли 1986 г. относно определяне на максимално допустимите граници на остатъци от пестициди във и по хранителни продукти от животински произход (4), последно изменена с Директива 2002/79/ЕО на Комисията, и по-специално член 10 от нея,

като взе предвид Директива 90/642/ЕИО на Съвета от 27 ноември 1990 г. относно определяне на максимално допустимите граници на остатъци от пестициди във и върху някои продукти от растителен произход, включително плодове и зеленчуци (5), последно изменена с Директива 2002/100/ЕО на Комисията (6), и по-специално член 7 от нея,

като взе предвид Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (7), последно изменена с Директива 2003/39/ЕО на Комисията (8), и по-специално член 4, параграф 1, буква е) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съществуващите активни вещества амитрол, дикват, изопротурон и етофумезат бяха съответно включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета чрез Директиви 2001/21/ЕО (9), 2002/18/ЕО (10) и 2002/37/ЕО (11) на Комисията.

(2)

Новите активни вещества фенхексамид, ацибензолар-s-метил, цикланилид, пирафлуфен-етил, ипроваликарб, просулфурон, сулфосулфурон, цинидон-етил, цихалофоп бутил, фамоксадон, флорасулам, металаксил-М, пиколинафен и флумиоксазин бяха съответно включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета чрез Директиви 2001/28/ЕО (12), 2001/87/ЕО (13), 2002/48/ЕО (14), 2002/64/ЕО (15) и 2002/81/ЕО (16) на Комисията.

(3)

Включването на приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно посочените активни вещества е било основано на оценката на предоставената информация относно предложената употреба. Информация, свързана с тази употреба, е била предоставена от някои държави-членки в съответствие с член 4, параграф 1, буква е) от Директива 91/414/ЕИО на Съвета. Наличната информация е била разгледана и тя е достатъчна, за да позволи някои максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) да бъдат установени.

(4)

Когато не съществуват МДГОВ на Общността или съществуват временни МДГОВ, държавите-членки установяват национални временни МДГОВ в съответствие с член 4, параграф 1, буква е) от Директива 91/414/ЕИО на Съвета преди продуктите за растителна защита, които съдържат тези вещества да могат да бъдат позволени.

(5)

Относно активните вещества хлорфенапир, фентин ацетат и фентин хидроксид беше взето решение те да не бъдат включени в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета чрез Решения, съответно, 2001/697/ЕО (17), 2002/478/ЕО (18) и 2002/479/ЕО (19) на Комисията. Тези решения предвидиха, че продуктите за растителна защита, които съдържат тези активни вещества, вече няма да бъдат разрешени за употреба в Общността. Следователно е необходимо да се добавят всички пестицидни остатъци, които произтичат от употребата на тези продукти за растителна защита, към приложенията към Директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО на Съвета, за да се позволи подходящо наблюдение и контрол върху забраната за употребата им и защита на потребителя.

(6)

С цел да бъдат удовлетворени законните очаквания относно използването на съществуващите запаси от пестициди, решенията на Комисията за невключване на определени вещества предвидиха период на постепенно преустановяване на употребата на тези вещества и е уместно прилагането на МДГОВ, които произтичат от принципа, че употреба на въпросното вещество не е разрешена на територията на Общността, да влезе в сила след изтичането на периода на постепенно преустановяване на употребата, определен за това вещество.

(7)

МДГОВ на Общността и нивата, препоръчани от Codex Alimentarius са установени и оценени според еднакви процедури. Съществуват ограничен брой МДГОВ в Codex, по отношение на дикват и фентин (-ацетат или –хидроксид). Същите бяха взети предвид при определянето на МДГОВ, установени в настоящата директива. Не бяха взети предвид МДГОВ от Codex, които ще бъдат предложени да бъдат оттеглени в близко бъдеще. МДГОВ, определени въз основа на МДГОВ съгласно Codex, бяха оценени по отношение на рисковете за потребителите. Не беше установен никакъв риск в рамките на токсикологичните параметри, основаващи се на изследванията, които бяха на разположение на Комисията.

(8)

По отношение на включването или на изключването от приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета на въпросните активни вещества, свързаните с тях технически и научни оценки бяха извършени под формата на доклади за преглед на Комисията. Датите на завършване на докладите относно съответните активни вещества са посочени в директивите на Комисията, цитирани в съображения 1 и 2 и в решенията на Комисията, цитирани в съображение 5. Тези доклади определят допустимата дневната доза (ДДД) и, ако е необходимо, акутната референтна доза (АРД) за въпросните вещества. Излагането на потребителите в продължение на целия им живот на хранителни продукти, третирани с въпросното активно вещество е подложено на оценка и оценено съгласно процедурите на Общността. Взети са предвид и насоките, публикувани от Световната здравна организация (20) и становището на Научния комитет по растенията (16) за използваната методология. В заключение се казва, че предложените МДГОВ няма да доведат до превишаване на ПДД и ОРД.

(9)

С цел да гарантира, че потребителят е добре защитен от излагане на остатъчни вещества, в резултат от неразрешена употреба на продукти за растителна защита, следва да се установят временни МДГОВ за съответните комбинации продукт/пестицид при най-ниската степен на аналитично определяне.

(10)

Установяването на общностно равнище на такива временни МДГОВ не пречи държавите-членки да установят временни МДГОВ по отношение на веществата от настоящата директива в съответствие с член 4, параграф 1, буква е) от Директива 91/414/ЕИО на Съвета и приложение VI към нея. Счита се, че период от четири години е достатъчен, за да се разреши по-нататъшната употреба на въпросното активно вещество. Временните МДГОВ след това следва да се превърнат в постоянни.

(11)

Следователно е необходимо да се добавят всички пестицидни остатъци, които произтичат от употребата на тези продукти за растителна защита, към приложенията към Директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО, за да се позволи наблюдение и контрол върху забраната за употребата им и защита на потребителя. Следователно приложенията към Директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО следва да бъдат съответно изменени.

(12)

За да бъдат установени максимално допустимите граници на остатъци от пестициди по отношение на дикват на общностно равнище, е необходимо да бъдат прехвърлени разпоредби от Директива 76/895/ЕИО в Директиви 86/362/ЕИО, 86/363/ЕИО и 90/642/ЕИО, да се заличат тези разпоредби в Директива 76/895/ЕИО и да се изменят някои от тези разпоредби в светлината на научно-техническия прогрес и на промените в употребата и разрешението на национално и на общностно ниво.

(13)

Настоящата директива е в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителна верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

В приложение II към Директива 76/895/ЕИО точките, свързани с дикват, следва се заличават.

Член 2

Максимално допустимите граници на остатъци от пестициди, посочени в приложение I към настоящата директива, се добавят към част А на приложение II към Директива 86/362/ЕИО.

Член 3

Максимално допустимите граници на остатъци от пестициди, посочени в приложение II и III към настоящата директива, се добавят към приложение II, части А и Б към Директива 86/363/ЕИО.

Член 4

Максимално допустимите граници на остатъци от пестициди, посочени в приложение IV към настоящата директива, се прибавят към приложение II към директива 90/642/ЕИО.

Член 5

Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива преди 30 юни 2003 г., с изключение на разпоредбите относно фентин хидроксид, фентин ацетат и хлорфенапир, които се въвеждат в сила до 30 юни 2004 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Те прилагат тези разпоредби считано от 1 юли 2003 г., с изключение на разпоредбите относно фентин хидроксид, фентин ацетат и хлорфенапир, които се прилагат от 1 юли 2004 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 6

Настоящата директива влиза сила на двадесетия ден от датата на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 7

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 юни 2003 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 340, 9.12.1976 г., стр. 26.

(2)  ОВ L 291, 28.10.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 221, 7.8.1986, стр. 37.

(4)  ОВ L 221, 7.8.1986 г., стр. 43.

(5)  ОВ L 350, 14.12.1990 г., стр. 71.

(6)  ОВ L 2, 7.1.2003 г., стр. 33.

(7)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 30.

(9)  ОВ L 69, 10.3.2001 г., стр. 17.

(10)  ОВ L 55, 26.2.2002 г., стр. 29.

(11)  ОВ L 117, 4.5.2002 г., стр. 10.

(12)  ОВ L 113, 24.4.2001 г., стр. 5.

(13)  ОВ L 276, 19.10.2001 г., стр. 17.

(14)  ОВ L 148, 6.6.2002 г., стр. 19.

(15)  ОВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 27.

(16)  ОВ L 276, 12.10.2002 г., стр. 28.

(17)  ОВ L 249, 19.9.2001 г., стр. 19.

(18)  ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 41.

(19)  ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 43.

(20)  Насоки за предвиждане на допустимия дневен прием на пестицидни остатъци (актуализирани), изготвени от GEMS/Хранителна програма в сътрудничество с Комитета по Кодекса за пестицидните остатъци, и публикувани от Световната здравна организация 1997 г. (WHO/FSF/FOS/97.7).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ

Пестицидни остатъци и максимално допустими граници на остатъчни вещества(мг/кг)

Цинидон-етил (сума от цинидон-етил и неговия Е-изомер)

Цихалофоп бутил (сума от цихалофоп бутил и неговите свободни киселини)

фамоксадон

флорасулам

флумиоксазин

Металаксил-М

пиколинафен

ипроваликарб

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

0,1 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,01 (1)

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

Ечемик

 

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Елда

 

 

 

 

 

 

 

 

Царевица

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

Просо

 

 

 

 

 

 

 

 

Овес

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориз

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

Ръж

 

 

 

 

 

 

 

 

Сорго

 

 

 

 

 

 

 

 

Тритикале

 

 

 

 

 

 

 

 

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

Други зърнени култури

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

 


Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ

Пестицидни остатъци и максимално допустими граници на остатъчни вещества (мг/кг)

просулфурон

Сулфо-сулфурон

фенхексамид

Ацибензолен-S-метил

цикланилид

Пирафлуфен-етил

амитрол

дикват

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

 

Ечемик

 

 

 

 

 

 

 

10 (2)

Елда

 

 

 

 

 

 

 

 

Царевица

 

 

 

 

 

 

 

1 (2)

Просо

 

 

 

 

 

 

 

1 (2)

Овес

 

 

 

 

 

 

 

2 (2)

Ориз

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръж

 

 

 

 

 

 

 

 

Сорго

 

 

 

 

 

 

 

 

Тритикале

 

 

 

 

 

 

 

 

Пшеница

 

 

 

 

 

 

 

 

Други зърнени кри

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (2)


Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ

Пестицидни остатъци и максимално допустими граници на остатъчни вещества (мг/кг)

изопротурон

Етофумезат (сума от етофумезат и метаболит 2,3-дихидро-3,3-диметил-2-оксо-бензофуран-5-ил метан сулфонат, изразен като етофумезат)

хлорфенапир

фентин ацетат

фентин хидроксид

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

Ечемик

 

 

 

 

 

Елда

 

 

 

 

 

Царевица

 

 

 

 

 

Просо

 

 

 

 

 

Овес

 

 

 

 

 

Ориз

 

 

 

 

 

Ръж

 

 

 

 

 

Сорго

 

 

 

 

 

Тритикале

 

 

 

 

 

Пшеница

 

 

 

 

 

Други зърнени култури

 

 

 

 

 


(1)  Посочва по-ниска граница на аналитично определяне.

(2)  Посочва временното максимално ниво на остатък в съответствие с член 4, параграф 1, буква е) от Директива 91/414/ЕИО: освен ако не бъде изменено, това ниво ще остане за постоянно в сила от 14 юли 2007 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Максимално допустими граници на остатъчни вещества в мг/кг (частици в м)

Пестицидни остатъци

От мазнина, съдържаща се в месо, продукти от месо, карантия и животински мазнини, изброени в приложение I в кодовете по КН без ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 и 1602 (3)  (6)

За краве мляко и пълномаслено краве мляко, посочени в приложение I под кодове по КН 0401, 0402, 0405 00 и 0406 в съответствие с (4)  (6)

За пресни яйца с черупките, птичи яйца и яйчни жълтъци от списъка на приложение I под кодове по КН 0407 00 и 0408 (5)  (6)

Цикланилид

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)


(1)  Посочва долната граница на аналитично определяне.

(2)  Посочва временно максимално ниво на остатъчно вещество в съответствие с член 4, параграф 1, буква е), от Директива 91/414/ЕИО на Съвета: освен ако не бъде изменена, това равнище ще бъде окончателно в сила от 14 юли 2007 г.

(3)  При хранително продукти със съдържание на мазнини от 10 % и по-ниско, сметнато на база тегло, остатъчното вещество се отнася към общото тегло на хранителния продукт с кости. В такива случаи максималното ниво е една десета от стойността, отнесена към съдържанието на мазнини, но трябва да бъде не по-малко от 0,01 мг/кг.

(4)  При определяне на остатъците в сурово краве мляко и пълномаслено краве мляко, за основа следва да се вземе съдържание на мазнини 4 % на база тегло.

За сурово мляко и пълномаслено мляко с друг животински произход, остатъчните вещества се изразяват на базата на мазнините.

За другите хранителни продукти, които се съдържат в списъка на приложение I под кодове по КН 0401, 0402, 0405 00 и 0406:

със съдържание на мазнини по-ниско от 2 % на база тегло, като за максималното равнище се взема половината от това число за сурово мляко и пълномаслено мляко,

със съдържание на мазнини по-високо от 2 % на база тегло, като за максималното равнище е изразено в мг/кг мазнини. В такива случаи максималното ниво е 25пъти по-високо от това за сурово мляко и пълномаслено мляко.

(5)  За яйца и яйчни продукти със съдържание на мазнини над 10 %, максималното ниво е изразено в мг/кг мазнини. В такива случаи максималното ниво е 10 пъти по-високо от това за пресни яйца.

(6)  Бележки под линия (1), (2) и (3) не се прилагат в случаите, в които е посочено по-ниската граница на аналитично определяне.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Пестицидни остатъци

Максимално допустими граници на остатъчни вещества в мг/кг (частици в м)

От месо, включително мазнина, продукти от месо, карантия и животински мазнини, изброени в приложение I под кодове по КН без 0201,0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 и 1602

За мляко и млечни продукти о от списъка на приложение I под кодове по КН 0401, 0402, 0405 00 и 0406

За пресни яйца с черупките, птичи яйца и яйчни жълтъци от списъка на приложение I под кодове по КН 0407 00 и 0408

Фамоксадон

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

Сулфосулфурон

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

Фенхексамид

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

Ацибензолов-S-метил

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

Дикват

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

Изопротурон

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

Етофумезат (сума от етофумезат и метаболит 2,3-дихидро-3,3-диметил-2-оксо-бензофуран-5-ил метан сулфонат, изразен като етофумезат)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)


(1)  Посочва по-ниската граница на аналитично определяне.

(2)  Посочва временно максимално допустими граници на остатъчнo вещество в съответствие с член 4, параграф 1, буква е), от Директива на Съвета 91/414/ЕИО: освен ако не бъде изменена това равнище ще остане в сила считано от 14 юли 2007 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Групи и примери на отделни продукти, към които се прилагат МДГОВ

Пестицидни остатъци и максимални допустими граници на остатъчни вещества (мг/кг)

Цинидон-етил (сума от цинидон-етил и неговия Е-изомер)

Цихалофоп бутил (сума от цихалофоп бутил и неговите свободни киселини)

Фамоксадон

Флорасулам

Флумиоксазин

Метала-ксил-М

Пиколи-нафен

Ипрова-ликарб

Просул-фурон

Сулфосулфурон

Фенхек-самид

Ацибен-золен-S-метил

Цикланилид

Пирафлуфенетил

Амитрол

Дик-ват

Изопротурон

Етофумезат (сума от етофу-мезат и метаболит 2,3-дихидро-3,3-диметил-2-оксо-бензофуран-5-ил метан сулфонат, изразен като етофумезат)

Хлорфенапир

фентинацетат

Фентин хидроокис

1.

Плодове,пресни, сушени, или сурови, съхранявани чрез замразяване, несъдържащи добавена захар; ядки

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

i)

ЦИТРУСОВИ ПЛОДОВЕ

 

 

0,02 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

 

0,5 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,02 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

Грейпфрути

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лимони Мандарини (вкл. клементини и други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сладки лимони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мандарини (вкл. клементини и други хибриди)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портокали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грейпфрути помело

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii)

Ядки от дърво (със или без черупки)

 

 

0,02 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

0,1 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

Бадеми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бразилски орехи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кашу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кестени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кокосови орехи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лешници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макадамия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид северноамерикански орех

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кедрови ядки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шам-фъстък

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обикновени орехи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii)

ПЛОДОВЕ ОТ ОВОЩНИ ДЪРВЕТА

 

 

0,02 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

0,02 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

Ябълки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круши

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дюли

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv)

Костилкови плодове

 

 

0,02 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

0,02 (1)  (2)

 

0,02 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

Кайсии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Череши

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праскови (вкл.нектарини и други хибриди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сливи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v)

МЕСЕСТИ И ДРЕБНИ ПЛОДОВЕ

 

 

 

0,01 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (2)

 

0,02 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

а)

Трапезно и винено грозде

 

 

2 (2)

 

 

1 (2)

 

2 (2)

 

 

5 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трапезно грозде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Винено грозде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)

Ягоди (други освен диви)

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

0,3 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

5 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в)

Къпини (не диви)

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

10 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Къпини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид едри къпини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кръстоска между малина и къпина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г)

Други дребни и месести плодове (не диви)

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боровинки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червени боровинки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Френско грозде(черно, червено и френско грозде)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цариградско грозде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д)

Ягодоплодни и диворастящи плодове

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi)

РАЗНИ

 

 

0,02 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

Авокадо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банани

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фурми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смокини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кумкуати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Манго

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маслини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

Пасионфрут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ананаси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Папая

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

 

0,01 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

2.

Зеленчуци- пресни, сурови, замразени или сушени

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,01 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

 

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

i)

КОРЕНОПЛОДНИ И И ЛУКОВИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

 

Салатно цвекло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 (2)

 

 

 

Моркови

 

 

 

 

 

0,1 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целина с едри глави

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хрян

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земна ябълка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пащърнак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магданоз с едри корени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репички

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Козя брада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сладки картофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шведска ряпа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ряпа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ямс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

ii)

ЛУКОВИЧНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Чесън

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шалот

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пресен лук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii)

ПЛОДНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

а)

Семейство картофови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домати

 

 

0,2 (2)

 

 

0,2 (2)

 

1

 

 

1 (2)

1 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пиперки

 

 

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патладжани

 

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)

Семейство тиквови — с ядлива обвивка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краставици

 

 

0,2 (2)

 

 

0,5 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корнишони

 

 

 

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиквички

 

 

0,2 (2)

 

 

 

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в)

Семейство тиквови — с неядлива обвивка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пъпеши

 

 

0,3 (2)

 

 

0,05 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тикви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дини

 

 

 

 

 

0,05 (2)

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г)

Сладка царевица

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv)

ЛИСТНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ БЕЗ ЗЕЛЕ

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

a)

Карфиол, броколи и др. от вида Brassica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Броколи

 

 

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карфиол

 

 

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)

Главесто зеле

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брюкселско зеле

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главесто зеле

 

 

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в)

Зеле (цветно зеле)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Китайско зеле

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Къдраво зеле

 

 

 

 

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в)

Алабаш

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v)

ЛИСТНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ И СВЕЖИ БИЛКИ

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

a)

Марули и др

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кресон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Къдрава маруля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марули

 

 

 

 

 

2 (2)

 

1 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цикория

 

 

 

 

 

 

 

1 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)

Спанак и подобни

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спанак

 

 

 

 

 

0,05 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листа от цвекло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в)

Воден кресон

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г)

Ендивия

 

 

 

 

 

0,3 (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д)

Билки

 

 

 

 

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кервел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дребен комитет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магданоз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листа керевиз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi)

БОБОВИ РАСТЕНИЯ (ПРЕСНИ)

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Фасул (с шушулки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фасул (без шушулки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грах (с шушулки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грах (без шушулки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii)

СТЕБЛЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ (Пресни)

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

Аспержи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артишок от вида Cynara cardunculus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копър

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артишок (ангинарии)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ревен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii)

ГЪБИ

 

 

0,02 (1)  (2)

 

 

0,02 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

а)

Култивирани гъби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б)

Диворастящи гъби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Варива

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

Фасул

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Леща

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

 

 

 

4.

Маслодайни семена

0,1 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

 

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

Ленено семе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (2)

 

 

 

 

 

Фъстъци

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семена от мак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семена от сусам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семена от слънчоглед

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семена от рапица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соеви зърна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 (2)

 

 

 

 

 

Семена Синапено семе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семена от памук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,05 (1)  (2)

 

 

0,1 (1)  (2)

 

 

 

 

 

5.

Картофи

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)

Ранни картофи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картофени изделия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Чай (листа и стебла, сушени, ферментирали или други от Camellia sinensis)

0,1 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)

7.

Хмел (сушен), включително шишарки от хмел и неконцентриран прах от хмел

0,1 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

10 (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)

0,1 (1)

0,1 (1)


(1)  Посочва по-ниската граница на аналитично определяне.

(2)  Посочва временно максимално допустими граници на остатъчни вещества в съответствие с член 4, параграф 1, буква е) от Директива 91/414/ЕИО на Съвета: освен ако не бъде изменена, това равнище ще остане окончателно считано от 14 юли 2007 г.


Top