Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003E0468

Обща Позиция 2003/468/ОВППС на Съвета от 23 юни 2003 година относно контрола на посредничеството за разпространение на оръжие

OJ L 156, 25.6.2003, p. 79–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 002 P. 133 - 134
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 002 P. 65 - 66
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 002 P. 65 - 66
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 002 P. 78 - 79

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2003/468/oj

18/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

65


32003E0468


L 156/79

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ОБЩА ПОЗИЦИЯ 2003/468/ОВППС НА СЪВЕТА

от 23 юни 2003 година

относно контрола на посредничеството за разпространение на оръжие

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 15 от него,

като има предвид, че:

(1)

При прилагане на Кодекса за поведение на Европейския съюз относно износа на оръжие държавите-членки се споразумяха да адресират проблема за контрола на посредничеството за разпространение на оръжие.

(2)

Държавите-членки продължиха и задълбочиха своите дискусии относно трафика на оръжие и посредническите дейности и достигнаха до споразумение за определени разпоредби за контрол на тези дейности чрез националните законодателства, както е изложено по-долу.

(3)

Повечето държави-членки вече имат или са в процес на приемане на национално законодателство по този проблем.

(4)

В Четвъртият годишен доклад съгласно оперативна разпоредба 8 от Кодекса за поведение на Европейския съюз относно износа на оръжие държавите-членки се споразумяха да продължат обсъжданията в областта на посредничеството с оръжия въз основа на вече одобрените насоки с оглед приемане на обща позиция по предмета.

(5)

Във Васенарското споразумение държавите-участнички се споразумяха за становище на разбирателство за преценяване на приемането на национални мерки, които да регулират посредническите дейности с оръжия.

(6)

Програмата за действие на ООН за малки оръжия и леки въоръжения (SALW) задължава държавите да разработят адекватно национално законодателство или административни процедури за регулиране посредническите дейности, свързани с малките и леките въоръжения, и да предприемат бъдещи стъпки за засилване на международното сътрудничество за предотвратяване, борба и елиминиране на незаконно посредничество за малки оръжия и леки въоръжения.

(7)

Протоколът на ООН срещу незаконното производство и трафика на оръжия, техните части и компоненти и амуниции, който допълва Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, изисква държавите — страни, да установят система за регулиране на дейностите на ангажираните с посредничество,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ОБЩА ПОЗИЦИЯ:

Член 1

1.   Целта на настоящата обща позиция е да контролира посредничеството за разпространение на оръжие, за да се избегне заобикалянето на разпоредбите на ООН, ЕС или ОССЕ за ембарго за износ на оръжие, както и критериите, определени в Кодекса за поведение на Европейския съюз относно износа на оръжие.

2.   За да се постигне тази цел, държавите-членки осигуряват тяхното съществуващо или бъдещо национално законодателство относно посредничеството с оръжия да е в съответствие с разпоредбите, определени по-долу.

Член 2

1.   Държавите-членки вземат всички необходими мерки за контрол на посредническите дейности, които се извършват на тяхна територия. Държавите-членки също се насърчават да преценят контрола на посредническите дейности извън тяхната територия, извършвани от посредници — техни граждани, жители или лица, установени на тяхна територия.

2.   Държавите-членки също установяват ясна законова рамка за законни посреднически дейности.

3.   За целите на параграф 1 посредническите дейности са дейности на физически лица и образувания:

провеждащи преговори или организиращи сделки, които може да включват трансфер на стоки от Общия списък на ЕС с военни съоръжения от трети страни до някоя друга трета страна,

или

които купуват, продават или организират трансфер на такива стоки, които са тяхна собственост, от трета страна до всяка друга трета страна.

Настоящият параграф не възпира държавите-членки от определяне на посредническите дейности в своето национално законодателство, където да включат случаи, в които такива стоки се изнасят от тяхната територия или от територията на друга държава-членка.

Член 3

1.   За посреднически дейности следва да се получи лиценз или писмено разрешение от компетентните органи на държавата-членка, където тези дейности се провеждат, и където се изисква от националното законодателство, в мястото, където брокерът е жител или установен. Държавите-членки преценяват заявленията за лиценз или писмено разрешение за специфични посреднически сделки съобразно разпоредбите на Кодекса за поведение на Европейския съюз относно износа на оръжие.

2.   Държавите-членки запазват документацията на всички физически и юридически лица, които са получили лиценз съгласно условията на параграф 1, за минимум 10 години.

Член 4

1.   Държавите-членки също изискват посредниците да получат писмено разрешение да действат като посредници, както и да създадат регистър на посредниците на оръжие. Регистрация и разрешение да действат като посредници в никакъв случай не замества изискването за получаване на необходим лиценз или писмено разрешение за всяка сделка.

2.   При преценяване на заявления за писмено разрешение да се действа като посредник или заявления за регистрация държавите-членки следва да отчитат, inter alia, всяка документация от минали участия в незаконни дейности от страна на кандидата.

Член 5

1.   Държавите-членки създават система за обмен на информация за посредническите дейности помежду си, както и с трети държави, където е подходящо. Установява се специфичен ангажимент за такъв обмен на информация. Този ангажимент се отнася за случаи, в които държави-членки са включени в контрола на едни и същи посреднически сделки.

2.   Информацията се обменя, inter alia, в следните области:

законодателство,

регистрирани посредници (ако е приложимо),

документация относно посредници,

отказ за регистриране на заявления (ако има такива) и заявления за лиценз.

Член 6

Всяка държава-членка установява адекватни санкции, включително наказателни санкции, за да гарантира, че контролът върху посредничеството с оръжия е ефективно прилаган.

Член 7

Настоящата обща позиция влиза в сила в деня на приемането ѝ.

Член 8

Настоящата обща позиция се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 23 юни 2003 година.

За Съвета

Председател

G. PAPANDREOU


Top