Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D1152

Решение № 1152/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 година за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки

OJ L 162, 1.7.2003, p. 5–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 386 - 389
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 386 - 389
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 386 - 389
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 386 - 389
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 386 - 389
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 386 - 389
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 386 - 389
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 386 - 389
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 386 - 389
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 81 - 84
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 81 - 84
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 71 - 74

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/1152/oj

09/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

81


32003D1152


L 162/5

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ № 1152/2003/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 юни 2003 година

за компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (3),

като имат предвид, че:

(1)

Директива 92/12/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 г. относно общия режим за продукти, подлежащи на облагане с акциз, и държането, движението и мониторинга на такива продукти (4) предвижда, че продуктите, които преминават през териториите на държавите-членки по споразумения за отмяна на акцизите се съпровождат от документ, попълнен от изпращача.

(2)

Регламент (ЕИО) № 2719/92 на Комисията от 11 септември 1992 г. относно придружаващия административен документ за движение на продукти, подлежащи на облагане с акциз под режим на отложено плащане на акциз (5) определя формата и съдържанието на придружаващия документ, предвиден в Директива 92/12/ЕИО на Съвета.

(3)

Необходимо е изграждането на такава компютърна система за мониторинг на движението на акцизни стоки, която ще позволи на държавите-членки да получават в реално време информация за движението на стоките и да извършват необходимите проверки, включително проверки по време на придвижването на стоките по смисъла на член 15 от Директива 92/12/ЕИО.

(4)

Изграждането на компютърна система ще позволи също така и по-лесното движение в границите на Общността на стоките, за които се отлага плащането на акцизите.

(5)

Необходимо е компютърната система за движение и мониторинг на акцизни стоки (КСДМ) да е съвместима и, ако е технически възможно, обединена с новата компютърна транзитна система (КТС), така че да улесни административните и търговските процедури.

(6)

С цел изпълнение на това решение Комисията координира дейността на държавите-членки, така че да гарантират гладкото функциониране на вътрешния пазар.

(7)

Поради размера и сложността на подобна компютърна система на Общността, както и на държавите-членки ще са необходими значителни допълнителни човешки и финансови ресурси. Следователно е необходимо създаването на разпоредба, с която Комисията и държавите-членки да осигурят необходимите ресурси за разработването и развитието на системата.

(8)

При разработване на националните компоненти държавите-членки прилагат установените принципи за електронните държавни системи, а икономическите агенти се третират по същия начин, по какъвто и компютърните системи, работещи в други области. По-специално необходимо е те да създават възможности икономическите агенти, и най-вече активните в сектора малки и средни фирми да ползват тези национални компоненти на възможно най-ниска цена и да насърчават всички мерки, насочени към запазване на конкурентоспособността им.

(9)

Разграничаването между компонентите на Общността и компонентите извън Общността на компютърната система също е необходимо да се регламентира, както и съответните отговорности на Общността и на държавите-членки с оглед разработването и развитието на системата. В този смисъл Комисията със съдействието на съответния комитет изпълнява важна роля при координирането, организирането и управлението на системата.

(10)

Необходимо е да се определи процедура за оценка на изграждането на компютърната система за мониторинг на акцизни стоки.

(11)

Финансирането на системата следва да се разпредели между Общността и държавите-членки, като делът на Общността се впише в общия бюджет на Европейския съюз.

(12)

Създаването на компютърната система е насочено към подобряване дейността на вътрешния пазар по отношение на движението на акцизни стоки. Необходимо е чрез изменение на Директива 92/12/ЕИО да се регламентират фискалните аспекти, свързани с движението на акцизните стоки. Това решение не накърнява правната база за бъдещи изменения на Директива 92/12/ЕИО.

(13)

Преди пускането на КСДМ и предвид възникналите проблеми Комисията, със съдействието на държавите-членки и отчитайки вижданията на участващите търговски сектори, трябва да намери начини за подобряване на сега действащата неавтоматизирана система.

(14)

Настоящото решение определя за целия период, необходим за разработването и развитието на системата, финансовата рамка, която представлява основно указание по смисъла на точка 33 от интеринституционалното споразумение от 6 май 1999 г., сключено между Европейския парламент, Съвета и Комисията, по бюджетна дисциплина и усъвършенстване на бюджетната процедура (6), прилагана от бюджетния орган по време на изготвяне на годишния бюджет.

(15)

Приемането на мерките, необходими за изпълнение на настоящото решение, следва да се извърши в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (7),

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Създава се компютърна система за движение и контрол върху акцизни стоки, определени в член 3, параграф 1 от Директива 92/12/ЕИО, наричана по-долу „компютърна система“.

2.   Компютърната система се създава с цел:

а)

осигуряване електронното предаване на придружаващия документ, предвиден по Регламент (ЕИО) № 2719/92, и подобряване качеството на проверките;

б)

усъвършенстване функционирането на вътрешния пазар, като се опростява движението на акцизните стоки под режим отложено плащане на акциз в границите на Общността и се предоставя възможност на държавите-членки да следят потоците в реално време и да извършват проверки, когато е необходимо.

Член 2

Държавите-членки и Комисията изграждат компютърната система в срок от шест месеца след влизане в сила на настоящото решение.

Дейностите, свързани с пускането в експлоатация на системата, започват не по-късно от 12 месеца след влизане в сила на настоящото решение.

Член 3

1.   Компютърната система се изгражда от компоненти на Общността и компоненти извън Общността.

2.   Комисията гарантира, че по време на работата по компонентите на Общността на компютърната система се отделя цялото необходимо внимание за използването във възможно най-голяма степен на КТС и компютърната система е съвместима, и ако е технически изпълнимо, интегрирана в КТС с цел създаване на интегрирана компютърна система за контрол върху движението на акцизни стоки и стоки и услуги, подлежащи на други мита и налози както в границите на Общността, така и от или към трети страни.

3.   Компонентите на компютърната система на Общността представляват общите спецификации, техническите продукти, услугите на Common Communication Network/Common Systems Interface network и координационните услуги, използвани от всички даржави-членки, като се изключат вариант или специфична характеристика на подобни на тези услуги, разработени с цел да отговорят на конкретни национални изисквания.

4.   Компонентите извън Общността на компютърната система представляват националните спецификации, националните бази данни, които са част от системата, мрежовите връзки между компонентите на Общността и тези извън Общността, софтуерът или оборудването, което държавата-членка смята за необходимо за пълноценното използване на системата.

Член 4

1.   Комисията, в съответствие с процедурата, предвидена в член 7, параграф 2, координира изграждането и функционирането на компонентите на Общността и тези извън нея на компютърната система, и по-специално:

а)

инфраструктурата и инструментариума, необходими за гарантиране на вътрешните връзки на системата и цялостното ѝ вътрешно функциониране;

б)

разработването на политика за сигурност от възможно най-висок стандарт с цел предотвратяване на непозволен достъп до данните и гарантиране целостта на системата;

в)

инструментите за използване на данни, насочени срещу злоупотреби.

2.   За постигане на целите, определени в параграф 1, Комисията сключва необходимите договори за изграждане на компонентите на Общността от компютърната система и със сътрудничеството на държавите-членки чрез комитета по член 7, параграф 1 изготвя заданието и плана за управление, необходими за създаването и функционирането на системата.

Заданието и плановете за управление определят първоначалните и текущите задачи на Комисията и държавите-членки. Плановете за управление определят пусковите срокове и задачите, които е необходимо да се изпълнят по всеки един проект от заданието.

Член 5

1.   Държавите-членки гарантират изпълнението на възложените им първоначални и текущи задачи в срока, определен в плановете за управление по член 4, параграф 2.

Държавите-членки отчитат резултатите по изпълнението и сроковете на всяка една задача пред Комисията. Комисията от своя страна уведомява за това комитета по член 7, параграф 1.

2.   Държавите-членки не могат да предприемат действия, свързани с изграждане или експлоатация на компютърна система, която би могла да наруши вътрешните връзки и вътрешната експлоатация на системата или функционирането ѝ като цяло.

Мерките, които държавите-членки биха желали да вземат и които биха могли да доведат до нарушаване на вътрешните връзки и вътрешната експлоатация на системата или функционирането ѝ като цяло, се прилагат само с предварителното съгласие на Комисията в съответствие с процедурата, предвидена в член 7, параграф 2.

3.   Държавите-членки информират редовно Комисията относно мерките, които те са взели за осигуряване пълноценното използване на компютърната система. Комисията от своя страна уведомява за това комитета по член 7, параграф 1.

Член 6

Мерките, необходими за изпълнението на настоящото решение, свързано с изграждането и експлоатацията на компютърната система и с въпросите по член 4, параграф 1 и член 5, параграф 2, втора алинея, се предприемат в съответствие с процедурата, предвидена в член 7, параграф 2. Въпросните мерки не засягат разпоредбите на Общността, свързани със събирането или проверката на косвените данъци, или с административното сътрудничество и взаимната помощ по въпросите на косвеното данъчно облагане.

Член 7

1.   Комитетът по акцизите, създаден съгласно член 24 от Директива 92/12/ЕИО оказва съдействие на Комисията.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите по член 8 от същото решение.

Срокът, установен в член 4, параграф 3 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на всеки три месеца.

3.   Комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 8

1.   Комисията предприема всички необходими стъпки, за да потвърди, че финансираните от общия бюджет на Европейския съюз мерки са приложени целесъобразно и в съответствие с разпоредбите на настоящото решение.

Комисията, със съдействието на държавите-членки чрез комитета по член 7, параграф 1, наблюдава отделните етапи на развитие на компютърната системата с оглед установяване степента на изпълнение на целите и изработване на насоки за повишаване ефективността на дейностите, свързани с изграждането на компютърната система.

2.   Тридесет месеца след влизане в сила на настоящото решение Комисията представя на комитета по член 7, параграф 1 междинен отчет от мониторинга. Ако е необходимо, в отчета се определят методите и критериите, които да се прилагат при следваща оценка на функционирането на компютърната система.

3.   В края на шестмесечния срок, установен във втората алинея от член 2, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета отчет за изграждането на компютърната система. В отчета се определят методите и критериите, които да се прилагат при следваща оценка на функционирането на компютърната система.

Член 9

Комисията информира страните кандидатки за членство в Европейския съюз относно разработването и развитието на компютърната система и по тяхно желание може да ги включи при извършването на тестовете.

Член 10

1.   Разходите за изграждането на компютърната система се разпределят между Общността и държавите-членки в съответствие с параграфи 2 и 3.

2.   Общността поема разходите за проекта, придобиването, инсталирането и поддръжката на компонентите на Общността от компютърната система и текущите оперативни разходи за компонентите на Общността, инсталирани в помещенията на Комисията или в тези на подизпълнителя, определен от Комисията.

3.   Държавите-членки поемат разходите за изграждане и експлоатация на компонентите извън Общността на системата и текущите оперативни разходи за компонентите на Общността, инсталирани в сгради на държавата-членка или в тези на подизпълнителя, определен от нея.

Член 11

1.   Рамката за финансиране на компютърната система за срока, определен в първата алинея от член 2 възлиза на 35 000 000 EUR, доколкото това се отнася до общия бюджет на Европейския съюз.

Годишното отпускане на средства, включително предназначените за използването и експлоатацията на системата след периода на изграждане, се разрешава от бюджетния орган в границите на финансовата перспектива.

2.   Държавите-членки правят разчети и осигуряват необходимите средства и човешки ресурси за изпълнение на задълженията им по член 5. Комисията и държавите-членки осигуряват нужните човешки ресурси, бюджет и технически средства за изграждането и експлоатацията на компютърната система.

Член 12

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 13

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 16 юни 2003 година.

За Европейския парламент

Председател

P. COX

За Съвета

Председател

G. PAPANDREOU


(1)  ОВ С 51 Е, 26.2.2002 г., стр. 372.

(2)  ОВ С 221, 17.9.2002 г., стр. 1.

(3)  Становище на Европейския парламент от 24 септември 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник). Обща позиция на Съвета от 21 януари 2003 г. (ОВ С 64 Е, 18.3.2003 г., стр. 1) и Решение на Европейския парламент от 8 април 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник). Решение на Съвета от 3 юни 2003 г.

(4)  ОВ L 76, 23.3.1992 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2000/47/ЕО (ОВ L 193, 29.7.2000 г., стр. 73).

(5)  ОВ L 276, 19.9.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕИО) № 2225/93 (ОВ L 198, 7.8.1993 г., стр. 5).

(6)  ОВ С 172, 18.6.1999 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.


Top