EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0863

Решение на Комисията от 2 декември 2003 година относно здравни сертификати при внос на животински продукти от Съединените американски щати (нотифицирано под номер С(2003) 4444)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 325, 12.12.2003, p. 46–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 357 - 369
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 051 P. 281 - 293
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 051 P. 281 - 293
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 150 - 162

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/863/oj

03/ 51

BG

Официален вестник на Европейския съюз

281


32003D0863


L 325/46

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 2 декември 2003 година

относно здравни сертификати при внос на животински продукти от Съединените американски щати

(нотифицирано под номер С(2003) 4444)

(текст от значение за ЕИП)

(2003/863/EО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение 98/258/ЕО на Съвета от 16 март 1998 г. относно сключването на Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати за санитарни мерки за защита на общественото здраве и здравето на животните при търговия на живи животни и животински продукти (1), и по-специално член 3 от него,

като взе предвид Директива 72/462/ЕИО на Съвета от 12 декември 1972 г. относно ветеринарно-санитарните и здравните изисквания при внос на животни от рода едър рогат добитък и свине и при внос на прясно месо от трети страни (2), последно изменена с Регламент (ЕО) № 807/2003 (3), и по-специално член 11, параграф 2 и член 22, параграф 2 от нея и разпоредбите, съответстващи на останалите директиви, с които се установяват ветеринарно-санитарните изисквания и образците на сертификати, приложими за вноса на живи животни и животински продукти от трети страни,

като има предвид, че:

(1)

Приложение V към споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати относно санитарните мерки за защита на общественото здраве и здравето на животните, приложими при търговия с живи животни и животински продукти (наричано по-долу „споразумението“), установява, inter alia, санитарните мерки за прясно месо и продуктите на месна основа, както и за някои други животински продукти, обект на търговия със Съединените щати и за които има прието съответствие.

(2)

Директива 92/118/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. за определяне на ветеринарно-санитарните и здравните изисквания относно търговията и вноса в Общността на продукти, които не са подчинени, по отношение на посочените изисквания, на специалните правила на Общността, посочени в глава I от приложение А към Директива 89/662/ЕИО и, по отношение на патогените, на Директива 90/425/ЕИО на Съвета (4), последно изменена с Решение 2003/721/ЕО на Комисията (5), предвижда специални изисквания за сертифициране за животните и продуктите от животински произход, за да се предотврати разпространението на болести по животните или човека.

(3)

В член 10 от Директива 92/118/ЕИО се предвижда желатинът и колагенът, предназначени за консумация от човека, да бъдат придружавани при внос в Европейската общност от здравен сертификат, съответствуващ на образеца, представен в приложение II, глава 4.

(4)

По силата на Решение 2003/833/ЕО на Комисията (6) за одобрение от страна на Европейската общност на измененията на приложенията на Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати относно санитарните мерки за защита на общественото здраве и здравето на животните при търговията с живи животни и животински продукти, бяха приети и следва да се прилагат препоръките, формулирани от Съвместния комитет, създаден със Споразумението, относно съответствието между действащите стандарти за желатин и колаген в Съединените щати и в Общността. В тази връзка е необходимо да бъдат изготвени образци на сертификати за вноса в Общността на желатин и колаген от Съединените щати, предлагащи съответните гаранции.

(5)

В очакване на потвърждение от страна на Съединените щати на одобрението на внесените в Споразумението изменения, следва признаването на еквивалентност за тази държава да се прилага временно в Общността.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Държавите-членки разрешават вноса от Съединените щати на желатин и колаген, предназначени за консумация от човека, при условие че съответните пратки са придружени от един или няколко санитарен/ни сертификат/а, в съответствие с представените образци, съответно в приложения А и Б.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 15 декември 2003 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2003 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 118, 21.4.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 302, 31.12.1972 г., стр. 28.

(3)  ОВ L 122, 16.5.2003 г., стр. 36.

(4)  ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 49.

(5)  ОВ L 260, 11.10.2003 г., стр. 21.

(6)  ОВ L 316, 29.11.2003 г., стр. 20.


ПРИЛОЖЕНИЕ А

Image

Image

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top