Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0803

Решение на Комисията от 26 ноември 2003 година за установяване на образец на паспорт за движение в Общността на кучета, котки и порове (нотифицирано под номер С(2003) 4359)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 312, 27.11.2003, p. 1–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 198 - 210
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 051 P. 140 - 152
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 051 P. 140 - 152
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 014 P. 242 - 254

No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; отменен от 32013R0577

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/803/oj

03/ 51

BG

Официален вестник на Европейския съюз

140


32003D0803


L 312/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2003 година

за установяване на образец на паспорт за движение в Общността на кучета, котки и порове

(нотифицирано под номер С(2003) 4359)

(текст от значение за ЕИП)

(2003/803/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци, и за изменение на Директива 92/65/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 17, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 988/2003 предвижда кучета, котки и порове да бъдат придружени от паспорт при движението им между държавите-членки. Този регламент предвижда също така да се създадат образци на паспорти за движението на тези животни. Регламент (ЕО) № 988/2003 се прилага от 3 юли 2004 г. Директива 92/65/ЕИО беше изменена с оглед прилагането на същите правила за движението на съответните животни, когато се търгуват.

(2)

Съответно е подходящо да се установи образец на паспорт, който може да се използва за всички движения на кучета, котки и порове между държавите-членки. Образецът на паспорта следва да включва подробна информация за изискванията за сертифициране по отношение на ваксинациите против бяс, както и другите изисквания на Регламент (ЕО) № 998/2003 относно здравния статус на тези животни. Той следва също така да бъде във формат, който може лесно да се проверява от компетентния орган.

(3)

Образецът на паспорт следва да предвижда също така сертифициране на други ваксинации, които не се изискват съгласно Регламент (ЕО) № 988/2003 за движението на кучета, котки и порове между държавите-членки, така че паспортът да предоставя цялата необходима информация по отношение на здравния статус на въпросното животно.

(4)

В допълнение образецът на паспорта следва да включва раздел за клиничните прегледи и легализация, така че паспортите да могат да се използват също така за движение на тези животни извън Общността.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Настоящото решение установява образец на паспорт за движението на домашни любимци от видовете кучета, котки и порове между държавите-членки, както е предвидено в член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 988/2003 (образец на паспорт).

Член 2

Образецът на паспорт се съдържа в приложение I.

Член 3

Образецът на паспорт трябва да отговаря на допълнителните изисквания, определени в приложение II.

Член 4

Настоящото решение се прилага от 3 юли 2004 г.

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите-членки

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2003 година.

За Комисията

David BYRNE

Член на Комисията


(1)  ОВ L 146, 13.6.2003 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Образец на паспорт за движението на домашни любимци от видовете кучета, котки и порове между държавите-членки, както е предвидено в член 2

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ОБРАЗЕЦА НА ПАСПОРТ, КАКТО Е ПРЕДВИДЕНО В ЧЛЕН 3

А.   Формат на образеца на паспорт

1.

Форматът на образеца на паспорта трябва да бъде единен.

2.

Размерите на образеца на паспорт следва да са 100 × 152 mm.

Б.   Корица на образеца на паспорт

1.

Цвят: син (PANTONE REFLEX BLUE) и жълти звезди (PANTONE YELLOW) в горната четвърт, съответстващи на спецификацията на европейската емблема.

2.

Информацията на корицата на образеца на паспорта следва да бъде в съответствие със следното:

а)

паспортът следва да се издава на официалния/ите език/езици на издаващата държава-членка;

б)

думите „Европейски съюз“ и наименованието на издаващата държава-членка следва да се отпечатват със сходен шрифт;

в)

номерът на образеца на паспорта, на държавата-членка, последвани от уникален номер, следва да се отпечатат на корицата на образеца на паспорт.

В.   Последователност на заглавията, номериране на страниците и езици

1.

Стриктно трябва да се спазва последователността на заглавията (с римски цифри) на образеца на паспорта, определена в приложение I.

2.

Страниците на образеца на паспорта трябва да се номерират най-отдолу на всяка страница. На първата страница трябва да се посочи броят на страниците на предоставения документ (1 от (вмъкнете общия брой на страниците)).

3.

Информацията се дава на официалния/ите език/езици на издаващата държава-членка и на английски.

4.

Размерът и формата на „клетките“ на образеца на паспорта, определен в приложение I, са примерни и не са обвързващи.


Top