Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0224

Решение на Комисията от 21 март 2003 година относно публикуването на справочни данни за стандарт EN 1495:1997 „Повдигателни площадки — мачтови повдигателни работни площадки“ в съответствие с Директива 98/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под № C(2003) 831)Текст от значение за ЕИП.

OJ L 83, 1.4.2003, p. 70–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 180 - 182
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 180 - 182
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 180 - 182
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 180 - 182
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 180 - 182
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 180 - 182
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 180 - 182
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 180 - 182
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 180 - 182
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 162 - 164
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 162 - 164
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 193 - 195

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/224/oj

13/ 39

BG

Официален вестник на Европейския съюз

162


32003D0224


L 083/70

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 21 март 2003 година

относно публикуването на справочни данни за стандарт EN 1495:1997 „Повдигателни площадки — мачтови повдигателни работни площадки“ в съответствие с Директива 98/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под № C(2003) 831)

(текст от значение за ЕИП)

(2003/224/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 98/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на машините (1), изменена с Директива 98/79/ЕО (2), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като взе предвид становището на постоянния комитет, създаден в съответствие с член 5 от Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. относно определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламентация (3), изменена с Директива 98/48/ЕО (4),

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 2 от Директива 98/37/ЕО машините могат да се пускат на пазара или в действие само ако не застрашават безопасността на хората, домашните животни или имущество, когато са монтирани и поддържани правилно, както и ако се използват съобразно предназначението им.

(2)

Когато национален стандарт, транспониращ хармонизиран стандарт, справочните данни на който са публикувани в Официален вестник на Европейските общности, обхваща едно или повече съществени изисквания, се предполага, че машината, изградена в съответствие с този стандарт, отговаря на приложимите съществени изисквания.

(3)

Държавите-членки са длъжни да публикуват справочните данни на националния стандарт, транспониращ хармонизираните стандарти, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз.

(4)

Съгласно член 6, параграф 1 от Директива 98/37/ЕО Нидерландия повдигна официално възражение, според което стандарт EN 1495:1997, приет от Европейския комитет по стандартизация (CEN) на 21 април 1997 г., справочните данни на който са публикувани в Официален вестник на Европейските общности  (5) на 13 март 1998 г., не отговаря напълно на съществените изисквания за безопасни и здравословни условия.

(5)

Комисията признава, че използването на въпросната машина може да се окаже опасно, тъй като стандарт EN 1495:1997 не отговаря на съществените изисквания за безопасни и здравословни условия, свързани с проектирането и конструирането на машини и предпазни елементи, посочени в приложение I към Директива 98/37/ЕО, и по-специално изискванията на член 1.5.15 „Рискове от падане“, 1.7.4 „Инструкции“ и 6.3 „Рискове от падане на лица от носещото устройство“. Относно параграф 5.3.2.4, последната алинея на 7.1.2.12, и по-специално таблица 8 и фигура 9 от стандарт EN 1495:1997, Комисията приема, че мерките, предвидени при проектиране и конструиране на площадката, не гарантират във висока степен безопасността при всички възможни приложения на продукта.

(6)

В интерес на безопасността и правната сигурност публикуването на справочните данни за този стандарт трябва да е придружено от подходящо предупреждение и държавите-членки трябва да добавят подобно предупреждение в своите национални стандарти, транспониращи стандарт EN 1495:1997.

(7)

Справочните данни за стандарт EN 1495:1997 трябва да съответно да бъдат публикувани отново,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Справочните данни за стандарт EN 1495:1997 се заменят от текста, посочен в приложението.

Член 2

Когато съгласно член 5, параграф 2 от Директива 98/37/ЕО държавите-членки публикуват справочните данни за националния стандарт, транспониращ хармонизирания стандарт EN 1495:1997, те добавят към публикацията предупреждение, подобно на това в справочните данни за стандарт EN 1495:1997, както е посочено в приложението.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 21 март 2003 година.

За Комисията

Erkki LIIKANEN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 207, 23.7.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 331, 7.12.1998 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.

(4)  ОВ L 217, 5.8.1998 г., стр. 18.

(5)  ОВ C 78, 13.3.1998 г., стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Публикуване на наименованията и справочните данни на европейски хармонизирани стандарти по Директива 98/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

ЕОС (1)

Данни

Наименование на хармонизираните стандарти

CEN

EN 1495:1997

Повдигателни площадки — мачтови повдигателни работни площадки

Предупреждение: Тази публикация не се отнася до точка 5.3.2.4, точка 7.1.2.12, последна алинея, таблица 8 и фигура 9 от стандарт EN 1495:1997, за които не дава презумпция за съответствие с разпоредбите на Директива 98/37/ЕО.

Забележка:

Информация, свързана със стандартите, може да се получи или от европейските организации по стандартизация, или от националните органи по стандартизация, списъкът на които е приложен към Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2).

Публикуването на справочните данни в Официален вестник на Европейския съюз не означава, че стандартите са достъпни на всички езици на Общността.

Комисията гарантира актуализирането на този списък.

Други хармонизирани стандарти относно машини са публикувани в предишни издания на Официален вестник на Европейския съюз. Пълен и актуализиран списък може да бъде намерен на сървъра на Европейския съюз в Интернет:

 

http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/reflist/machines.html.


(1)  ЕОС (Европейска организация по стандартизация)

CEN (Европейски комитет по стандартизация): rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles, тел.: (32-2) 550 08 11, факс: (32-2) 550 08 19.

CENELEC (Европейски комитет по електротехническа стандартизация): rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles, тел.: (32-2) 519 68 71, факс: (32-2) 519 69 19.

ETSI (Европейски институт за далекосъобщителни стандарти) телекомуникационни стандарти): 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis Cedex, тел.: (33-4) 92 94 42 00, факс: (33-4) 93 65 47 16.

(2)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.


Top