EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0014(01)

Решение на Европейската Централна Банка от 7 ноември 2003 година относно администрирането на операциите по вземане и отпускане на кредити, извършени от Европейската общност в рамките на механизма за средносрочна финансова подкрепа (ЕЦБ/2003/14)

OB L 297, 15.11.2003, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/07/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/797/oj

10/ 05

BG

Официален вестник на Европейския съюз

209


32003D0014(01)


L 297/35

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 7 ноември 2003 година

относно администрирането на операциите по вземане и отпускане на кредити, извършени от Европейската общност в рамките на механизма за средносрочна финансова подкрепа

(ЕЦБ/2003/14)

(2003/797/ЕО)

ГЕНЕРАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 119 и член 123, параграф 2 от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 21.2, член 44 и първото тире от член 47.1 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г., за установяване на механизъм осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс (1) на държавите-членки, и по-специално член 9 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 123, параграф 2 от Договора и първия параграф от член 44 от Устава и съобразно член 1, параграф 1 от Решение ЕЦБ/1998/NP2 от 23 юни 1998 г. относно изпълнението от Европейската централна банката на определени задачи, поети от Европейския паричен институт, Европейската централна банка (ЕЦБ) пое задачите на Европейския паричен институт (ЕПИ), посочени в петото тире от член 117, параграф 2 от Договора, петото тире от член 4.1 и третото тире от член 6.1 от Устава на ЕПИ, не по-късно от деня, непосредствено предхождащ първия ден от третия етап на Икономическия и паричен съюз (трети етап).

(2)

Съгласно Решение ЕЦБ/1998/NP15 от 1 декември 1998 г. относно изпълнението от ЕЦБ на определени функции, свързани със средносрочната финансова подкрепа за платежния баланс (2) на държавите-членки, Решение № 8/95 на ЕПИ от 2 май 1995 г. относно администрирането на операциите по вземане и отпускане на кредити, извършени от Европейската общност по механизма за средносрочна финансова подкрепа остава в сила и продължава да се прилага от първия ден на третия етап.

(3)

Функциите, посочени в съображение 2, бяха изпълнени въз основа на член 11 от Регламент (ЕИО) № 1969/88 на Съвета от 24 юни 1988 г. относно създаването на единен механизъм осигуряващ средносрочна финансова подкрепа за платежния баланс (3) на държавите-членки.

(4)

Регламент (ЕО) № 332/2002 в сила от 24 февруари 2002 г. отменя Регламент (ЕИО) № 1969/88.

(5)

Съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 332/2002 EЦБ е задължена да предприеме необходимите мерки за администрирането на кредитите, отпуснати съгласно механизма за средносрочна финансова подкрепа, създаден с настоящия регламент.

(6)

Настоящото решение, чрез което се прилага член 9 от Регламент (ЕО) № 332/2002 отменя Решение ЕЦБ/1998/NP15. Като се вземе предвид фактът, че други задачи и решения на ЕПИ, на които се позовава Решение ЕЦБ/1998/NP2, също не са в сила или са неприложими на третия етап, Решение ЕЦБ/1998/NP2 може също да бъде отменено за яснота,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

ЕЦБ изпълнява задачите, определени в член 9 от Регламент (ЕО) № 332/2002 по начина, описан в членове 2—8 по-долу.

Член 2

Плащания, свързани с операциите на Европейската общност по вземане и отпускане на кредити, се осъществяват чрез сметките, които ЕЦБ открива на свое име.

Член 3

1.   Средствата, получени от ЕЦБ за сметка на Европейката общност, в съответствие със споразумения за вземане на кредити, сключени от последната, се прехвърлят на същия вальор по сметката, определена от националната централна банка на държавата-членка получател на съответния кредит.

2.   Средствата, получени от ЕЦБ за сметка на Европейската общност, във връзка с изплащането на лихви или главница от държавата-членка получател на кредита, се превеждат на същия вальор по сметките, определени от кредиторите съгласно споразумението за вземане на кредити, сключени от Европейската общност.

Член 4

За всяка операция по вземане и отпускане на кредит ЕЦБ открива следните сметки в еуро в своите счетоводни книги:

а)

ностро сметка, наречена „Салда в еуро държани при……“, които съответстват на средствата, получени за сметка на Европейската общност;

б)

сметка в пасива на баланса, представляваща насрещната сметка на сметката, посочена в буква а);

в)

сметка, наречена „Пасиви на Европейската общност, свързани с операциите по заемане на средства на Европейската общност“, разделен, когато е приложимо, на подсметки, съответстващи на отделните кредитори във връзка със споразуменията за вземане на кредити;

г)

сметка, наречена „Вземания на Европейската общност, свързани с операциите по отпускане на кредити от Европейската общност“.

Член 5

ЕЦБ осчетоводява финансовите операции, описани в член 3 на вальора им чрез дебитиране или кредитиране на сметките, посочени в член 4.

Член 6

1.   ЕЦБ проверява датите на падежа, определени от споразуменията за вземане и отпускане на кредити за изплащането на лихва и главници.

2.   ЕЦБ уведомява националната централна банка на държавата-членка, която има задължение към Европейската общност най-малко 15 календарни дни преди датата на падежа.

Член 7

ЕЦБ информира незабавно Европейската комисия в писмена форма за всяка операция, която е извършила за сметка на Европейската общност. ЕЦБ изпраща тези съобщения на вниманието на Главна дирекция „Икономически и финансови въпроси“ на Европейската комисия.

Член 8

В края на всяка календарна година ЕЦБ изготвя доклад, за да информира Европейската комисия за извършените от нея през годината финансови операции по вземане и отпускане на кредити. Този доклад съдържа официален отчет за вземанията и задълженията на Европейската общност, възникнали в резултат на операциите по вземане и отпускане на кредити.

Член 9

Решение ЕЦБ/1998/NP2 и Решение ЕЦБ/1998/NP15 се отменят.

Член 10

Изпълнителният съвет на ЕЦБ предприема всички необходими мерки по прилагането на настоящото решение.

Член 11

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 7 ноември 2003 година.

За Генералния съвет на ЕЦБ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ОВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 1.

(2)  Публикувано като приложение V към Решение ЕЦБ/2000/12 от 10 ноември 2000 г. относно публикуването на определени правни актове и инструменти на Европейската централна банка (ОВ L 55, 24.2.2001 г., стр. 76).

(3)  ОВ L 178, 8.7.1988 г., стр. 1. Регламент, изменен с Акта за присъединяване от 1994 г.


Top