Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2355

Регламент (ЕО) № 2355/2002 на Комисията от 27 декември 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 438/2001 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 1260/1999 на Съвета относно системите за управление и контрол на помощта, отпускана по структурните фондове

OJ L 351, 28.12.2002, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 187 - 188
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 001 P. 92 - 93
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 001 P. 92 - 93

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; заключение отменено от 32006R1828

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2355/oj

14/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

92


32002R2355


L 351/42

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2355/2002 НА КОМИСИЯТА

от 27 декември 2002 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 438/2001 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 1260/1999 на Съвета относно системите за управление и контрол на помощта, отпускана по структурните фондове

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1260/1999 на Съвета от 21 юни 1999 г. относно определянето на общите разпоредби за структурните фондове (1), изменен с Регламент (ЕО) № 1447/2001 на Съвета (2), и по-специално член 53, параграф 2 от него,

след консултации с Комитета, създаден съгласно член 147 от Договора,

след консултации с Комитета по земеделски структури и развитието на селските райони,

след консултации с Комитета по структурите на рибарството и аквакултурата,

като има предвид, че:

(1)

Член 38, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1260/1999 изисква отговорните власти в държавите-членки да държат на разположение за Комисията всички подкрепящи документи, свързани с разходите и проверките по отношение на всяко подпомагане за период от три години след плащането от Комисията на окончателния баланс, освен ако не е решено друго в двустранните административни споразумения.

(2)

Желателно е да се уточнят категориите на подкрепящи документи, обхванати от това задължение, формата, в която могат да бъдат съхранявани, както и задължението да се определят органите, които следва да ги съхраняват.

(3)

Тъй като въпросните документи са част от проследяването на одита, посочено в член 7 от Регламент (ЕО) 438/2001 (3), подходящо е да се добавят към този член необходимите разпоредби относно запазването на документи.

(4)

Разпоредбите относно запазването на документи не накърняват други разпоредби на Общността, нито национални правила.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за развитие и преобразуването на регионите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Член 7 от Регламент (ЕО) № 438/2001 се изменя, както следва:

а)

нов параграф се вмъква след параграф 2, както следва:

„2.

а)

Подкрепящите документи, свързани с разходите и проверките, посочени в член 38, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1260/1999 съдържат:

документи, свързани със специфичните натрупани и декларирани разходи, както и с направени плащания съгласно подпомагането и изисквани за извършването на достатъчен одит, включително и документи, представляващи доказателство за действителната доставка на съфинансирани продукти или услуги;

доклади и документи, свързани с проверки, извършени съгласно членове 4, 9, 10 и 15 от настоящия регламент.

Компетентните национални власти определят от кои органи трябва да се съхраняват документите по време на периода, за който се изисква запазването.

б)

Документите трябва да се съхраняват или като оригинали или на общоприети носители на информация.

Общоприети носители на информация включват по-специално:

фотокопия на оригинални документи,

микрофишове на оригинални документи,

електронни версии на оригинални документи на оптични носители на информация (като например CD-ROM, твърд диск или магнитен диск),

документи, съществуващи само в електронен вариант.

Процедурата по сертифициране на съответствието на съхраняваните документи на общоприети носители на информация с оригиналните документи се определя от националните власти и гарантира, че съхраняваните версии отговарят на националните правни изисквания и се считат за достоверни за целите на одита. Ако документите съществуват само в електронен вариант, компютърните системи, поддържащи тези електронни версии, трябва да отговарят на приетите стандарти за сигурност, които гарантират, че съхраняваните документи са в съответствие с националните правни изисквания и са достоверни за целите на одита.“;

б)

параграф 3, буква а) се заменя със следния текст:

„а)

че съществуват процедури, които гарантират, че документите, упоменати в параграф 2а, се съхраняват в съответствие с изискванията на член 38, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1260/1999 и с приложение I към настоящия регламент;“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 декември 2002 година.

За Комисията

Michel BARNIER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 161, 26.6.1999 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 139, 29.7.2001 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 63, 3.3.2001 г., стр. 21.


Top