EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0753

Регламент (ЕО) № 753/2002 на Комисията от 29 април 2002 година относно определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета по отношение на описанието, обозначаването, представянето и защитата на определени лозаро-винарски продукти

OJ L 118, 4.5.2002, p. 1–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 455 - 508
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 455 - 508
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 455 - 508
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 455 - 508
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 455 - 508
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 455 - 508
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 455 - 508
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 455 - 508
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 455 - 508
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 043 P. 3 - 58
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 043 P. 3 - 58

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009; отменен от 32009R0607

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/753/oj

03/ 43

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


32002R0753


L 118/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 753/2002 НА КОМИСИЯТА

от 29 април 2002 година

относно определяне на някои правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета по отношение на описанието, обозначаването, представянето и защитата на определени лозаро-винарски продукти

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на вино (1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 2585/2001 (2), и по-специално членове 53 и 80 от него,

като има предвид, че:

(1)

Глава II от дял V и приложения VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1493/1999 определят правилата относно описанието, обозначаването и представянето на някои продукти, обхванати от същия регламент („лозаро-винарски продукти“ ), както и относно защитата на някои наименования, указания и термини. Необходимо е да се приемат подробни правила за прилагане на тези правила и да се отмени действащото законодателство в тази област, а именно Регламент (ЕИО) № 3201/90 на Комисията от 16 октомври 1990 г. относно определяне на подробни правила за описанието и представянето на вината и гроздовата мъст (3), последно изменен с Регламент (ЕО) № 885/2001 (4), Регламент (ЕИО) № 3901/91 на Комисията от 18 декември 1991 г. относно определяне на някои подробни правила за описанието и представянето на специалните вина (5), Регламент (ЕО) № 554/95 на Комисията от 13 март 1995 г. относно определяне на подробни правила за описанието и представянето на пенливите и на пенливите газирани вина (6), изменен с Регламент (ЕО) № 1915/96 (7), Регламент (ЕО) № 881/98 на Комисията от 24 април 1998 г. относно определяне на подробни правила за защитата на допълнителните традиционни наименования, използвани за обозначаване на някои видове качествени вина от определен район (V.Q.P.R.D.) (8), последно изменен с Регламент (ЕО) № 1608/2000 (9).

(2)

Някои правила, отнасящи се до етикетирането на хранителните продукти, са определени с Директива 75/106/ЕИО на Съвета от 19 декември 1974 г. относно сближаването на законодателствата на държавите-членки в областта на предварителното кондициониране по обем на някои течности в предварителни опаковки (10), последно изменена с Директива 89/676/ЕИО (11), Директива 89/396/ЕИО на Съвета от 14 юни 1989 г. относно обозначенията или марките, които позволяват идентифициране на партидата, към която принадлежи определен хранителен продукт (12), последно изменена с Директива 92/11/ЕИО (13), и Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. относно сближаването на законодателството на държавите-членки в областта на етикетирането, търговския вид и рекламирането на хранителни продукти (14), изменена с Директива 2001/101/ЕО на Комисията (15). Тези правила се прилагат също и за лозаро-винарските продукти, освен при изричните изключения, предвидени в съответните директиви.

(3)

Настоящият регламент следва да отчита натрупания опит в прилагането на съществуващото законодателство в областта на лозаро-винарските продукти, както и установените от горепосочените директиви правила. Най-вече уместно е тези правила да се опростят, доколкото е възможно и да бъдат направени по-разбираеми, като се хармонизират разпоредбите относно различните групи продукти, като едновременно с това се отчита разнообразието на тези продукти.

(4)

Настоящият регламент следва да спазва целите за защита на законните интереси на потребителите и на производителите, на доброто функциониране на вътрешния пазар и на стимулиране на производството на качествени продукти, определени в член 47, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1493/1999. Освен това той трябва да спазва изискванията на член 77 от въпросния регламент с цел да отчита едновременно с това и целите, определени в членове 33 и 131 от Договора, и да взема предвид задълженията, произтичащи от международните споразумения, сключени в съответствие с член 300, параграф 2 от Договора.

(5)

Редно е да се уточни понятието за „етикетиране“ с цел то да се ограничи до аспектите на представянето на лозаро-винарските продукти, които са свързани с естеството, качеството или произхода на самите продукти.

(6)

В интерес на потребителите е необходимо върху съда в едно и също зрително поле да се групират някои задължителни данни и да се определят граници на допустимо отклонение за указването на действителното алкохолно съдържание, както и да се вземат под внимание особеностите на продуктите.

(7)

Съществуващите правила относно използването на кодове върху етикетите са полезни и следователно трябва да бъдат запазени.

(8)

Някои лозаро-винарски продукти може да не бъдат предназначени за пряка консумация от човека. Следователно трябва да бъде разрешено на държавите-членки да освобождават тези продукти от прилагането на правилата за етикетиране, при условие че са установени адекватни механизми за контрол. Същото се отнася и за някои качествени вина от определен район, отлежали в бутилки.

(9)

Лозаро-винарските продукти, които се изнасят, понякога трябва да спазват определени правила за етикетиране в трети страни или да предоставят на потребителите от тези трети страни определена полезна информация. Следователно е необходимо държавите-членки да могат да разрешават използването и на други езици за някои обозначения върху етикетите.

(10)

Регламент (ЕО) № 1493/1999 хармонизира етикетирането за всички лозаро-винарски продукти на основата на вече изготвения за пенливите вина модел, като разреши използването на термини, различни от тези, изрично регламентирани от общностното законодателство, при условие че те са точни. Следователно е редно да се хармонизират по същия начин и разпоредбите за прилагане на настоящия регламент на основата на модела, изготвен за пенливите вина, като се внимава да бъде избегнат всякакъв риск от объркване между тези други термини и термините, които са регламентирани, както и се гарантира, че използването на такива термини е възможно, само ако операторите докажат тяхната точност в случай на възникнало съмнение.

(11)

С цел гарантиране на правната сигурност е необходимо да се запазят определенията за „бутилиращо предприятие“ и „бутилиране“ и да се въведе определение за „вносител“.

(12)

Използването на капсули, произведени на основата на олово, за покриване на устройствата за затваряне на съдовете, в които се държат продуктите от приложното поле на Регламент (ЕО) № 1493/1999, трябва да бъде забранено, за да се избегне, от една страна, всякаква опасност от заразяване най-вече чрез случаен допир с тези продукти и, от друга страна, всякакъв риск от замърсяване на околната среда, дължащо се на отпадъци, съдържащи олово и произхождащи от посочените по-горе капсули.

(13)

Използването на някои видове бутилки за определени продукти съставлява отдавна установена практика в Общността и в трети страни. Тези бутилки могат да предизвикат в представите на потребителите връзка с определени характеристики или с конкретен произход на продуктите поради факта, че те се използват от дълго време. Следователно тези бутилки трябва да бъдат запазени за въпросните вина.

(14)

С цел осигуряване възможност за проследяване и за контрол на лозаро-винарските продукти е редно да се предвиди повтаряне на някои елементи от етикетите в регистрите и в придружителните документи, предвидени Регламент (ЕО) № 884/2001 на Комисията от 24 април 2001 г. относно определяне на подробни правила за придружителните документи при превоза на лозаро-винарски продукти и за регистрите, които е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор (16).

(15)

Регламент (ЕО) № 1493/1999 предвижда необходимостта от определяне на условията за използване на определени термини. За някои от въпросните термини е необходимо установяване на общностни правила, които да осигуряват доброто функциониране на вътрешния пазар. Тези правила трябва най-общо да се основават на съществуващите разпоредби. За други термини е необходимо всяка държава-членка да изготви съответните правила, съвместими с общностното законодателство, които да са приложими за вината, произведени на нейна територия, с цел установяване на политика, колкото е възможно по-близка до производителя. Освен това трябва да бъде гарантирана и прозрачността на тези правила.

(16)

Що се отнася до задължителното указване на името или на фирмата на бутилиращото предприятие или на изпращача и факултативното указване на името, адреса и занятието на лицето или лицата, участвали в търговията, за осигуряване на доброто функциониране на вътрешния пазар и за да бъде гарантирано, че потребителят няма да бъде заблуден, е необходимо да се въведат като задължителни определени указания за дейността на тези лица посредством използването на термини като „винопроизводител“, „добито от“, „търговец“, „дистрибутор“, „вносител“, „внесено от“ или други сходни термини.

(17)

Индикациите, указващи биологичния метод на производство на гроздето, са предмет единствено на Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета от 24 юни 1991 г. относно биологичното производство на селскостопанските продукти и неговото указване върху селскостопанските и хранителните продукти (17), последно изменен с Регламент (ЕО) № 473/2002 на Комисията (18), което позволява използването им за всички лозаро-винарски продукти. Следователно тези индикации не са обхванати от разпоредбите на настоящия регламент относно индикациите, свързани с производствения метод.

(18)

Използването и нормативната уредба на някои наименования (различни от наименованията за произход), служещи за описване на качествените лозаро-винарски продукти, са добре установени практики в Общността. Тези традиционни изрази могат да предизвикат в представите на потребителите връзка с определен метод на производство или на отлежаване, или с качество, цвят или вид вино, или също така с определено събитие, свързано с историята на съответното вино. За да се гарантира лоялна конкуренция и за да се избегне въвеждане в заблуждение на потребителя, е целесъобразно да се изготви обща рамка за регистриране и за защита на такива традиционни изрази.

(19)

С цел опростяване и по-голяма яснота е редно да се хармонизира колкото е възможно повече етикетирането на ликьорните вина и на искрящите вина, като се държи сметка за разнообразието на продуктите и като се използва методът, установен с Регламент (ЕО) № 1493/1999 за тихите вина. Методът, приложим при етикетирането на останалите лозаро-винарски продукти трябва да бъде хармонизиран по същия начин, независимо че спецификата на продуктите и на техните пазари налага по-значителна степен на разграничаване, по-специално за задължителните данни.

(20)

Правилата, приложими за етикетирането на лозаро-винарските продукти с произход от трети страни и представени на общностния пазар, трябва също да бъдат хармонизирани, доколкото е възможно, в съответствие с метода, установен за общностните лозаро-винарски продукти, като целта е да се избегне всякакво въвеждане в заблуждение на потребителите и нелоялна конкуренция за производителите. Независимо от това е редно да се държи сметка за разликите в условията на производство и в лозаро-винарските традиции, както и за действащото законодателство в третите страни.

(21)

Разпоредбите на настоящия регламент трябва да се прилагат, без това да засяга специфичните правила, които могат да бъдат договаряни в рамките на споразумения с трети страни, съобразно процедурата, установена в член 133 от Договора.

(22)

В приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1943/1999 са установени специфични и подробни правила относно етикетирането на пенливите вина. Въпреки това е необходимо да бъдат установени някои допълнителни правила за приложение.

(23)

Правилата, приложими за искрящите газирани вина, трябва да съответстват, доколкото е възможно, на правилата, установени в Регламент (ЕО) № 1493/1999 за пенливите газирани вина, като се държи сметка за голямото разнообразие на тези продукти.

(24)

Член 80 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 предвижда приемането на мерки, които позволяват да бъде улеснен процесът на преход от предишното законодателство в лозаро-винарския сектор към въпросния регламент. За да бъдат избегнати прекомерни разходи за операторите, е необходимо да се приемат правила, които да позволят непрекъснатост на търговията на продуктите, етикетирани в съответствие с действащите в този сектор правила, както и използването на етикети, отпечатани съобразно тези действащи правила за определен преходен период.

(25)

Член 81 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 отменя съществуващото законодателство на Съвета в лозаро-винарския сектор , включително това, което е свързано с някои аспекти, предмет на настоящия регламент. С цел да се позволи плавен преход и приемственост на разпоредбите, прилагани до финализирането и приемането на мерки за приложение, Регламент (ЕО) № 1608/2000, последно изменен с Регламент (ЕО) № 699/2002 (19), предвижда някои от разпоредбите на Съвета, отменени с член 81, да останат в сила за кратък преходен период от време. Промените, внесени в съществуващото законодателство с настоящия регламент, ще породят нуждата от приемането от държавите-членки на цяла поредица мерки за приложение. За да се осигури разумен срок за приемането на тези мерки и за да може операторите да се приспособят към новите изисквания, е необходимо да се предвиди някои правила на Съвета, приложими в този сектор и отменени по силата на член 81 от Регламент № 1493/1999, да останат в сила за един допълнителен кратък преходен период от време. Следователно е необходимо да се отмени Регламент (ЕО) № 1608/2000.

(26)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, трябва да се прилагат единствено за продуктите, посочени в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1493/1999, без това да засяга разпоредбите на въпросния регламент, които се прилагат за други продукти, и по-специално член 52, параграфи 2, 3 и 4 и приложение VII, буква В и приложение VIII, буква И, точка 3.

(27)

Управителният комитет по виното не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ДЯЛ I

ОБЩИ ПРАВИЛА

Член 1

Цел

Настоящият регламент установява правилата за прилагане на разпоредбите, съдържащи се в глава II от дял V, както и в приложения VII и VIII към Регламент (ЕО) № 1493/1999 относно описанието, обозначаването, представянето и защитата на някои продукти.

Член 2

Етикетиране

При етикетирането, така както е определено в уводната част на приложение VII, както и в буква А, точка 2 от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1493/1999, не се включват думите, символите и други знаци:

а)

предвидени от разпоредбите на държавите-членки в рамките на прилагането на Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (20);

б)

които указват производителя или обема на съда и са изписани директно и по неизличим начин върху него;

в)

които са използвани с цел контролиране на бутилирането; в това отношение, държавите-членки могат да предвидят или да одобрят система за означаване на датата на бутилиране за вината и за гроздовата мъст, бутилирани на тяхна територия;

г)

които са използвани за идентифициране на продукта с помощта на цифров код и/или със символ, който се разчита от машина;

д)

които са предвидени от разпоредбите на държавите-членки относно количествения или качествения контрол на продуктите, обект на систематичен официален преглед;

е)

които се отнасят до цената на въпросния продукт;

ж)

които са предвидени от данъчните разпоредби на държавите-членки;

з)

други, които не са обхванати от букви а)—ж), които нямат връзка с характеризирането въпросния на продукт и които не са регламентирани от Регламент № 1493/1999 или от настоящия регламент.

Член 3

Представяне на задължителните указания

1.   Задължителните указания, съгласно буква А от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999 се групират в едно и също зрително поле върху съда и се представят с ясни, четливи, неизличими и достатъчно големи букви, за да изпъкват върху фона, върху който са изписани, и за да се различават ясно от съвкупността на останалите писмени указания и рисунки.

Независимо от това се допуска задължителните указания, отнасящи се до вносителя, както и до номера на партидата, да фигурират извън зрителното поле, в което са представени останалите задължителни указания.

2.   Указването за действителното алкохолно съдържание, посочено в буква А, точка 1 , трето тире от приложение VII и в буква Б, точка 1, буква г) от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1943/1999, се извършва чрез единици и половин единици обемни проценти. Без това да засяга предвидените допустими отклонения от използвания референтен метод за анализ, посоченото алкохолно съдържание не трябва да бъде нито по-високо, нито по-ниско с повече от 0,5 обемни процента от определеното чрез анализа алкохолно съдържание. Независимо от това, що се отнася до качествените вина от определен район, съхранявани в бутилки в продължение на повече от три години, и пенливите вина, пенливите газирани вина, искрящите вина, искрящите газирани вина и ликьорните вина, без това да засяга предвидените допустими отклонения от използвания референтен метод за анализ, посоченото алкохолно съдържание не трябва да бъде нито по-високо, нито по-ниско с повече от 0,8 обемни процента от определеното чрез анализа алкохолно съдържание.Числото, съответстващо на действителното алкохолно съдържание може да се следва от знака „об. %“ и може да бъде предхождано от текста „действително алкохолно съдържание“ или „действителен алкохол“ или съкращението „алк.“.

Действителното алкохолно съдържание се посочва върху етикета с цифри с височина най-малко 5 mm, ако номиналният обем на съда е по-голям от 100 cl, 3 mm — ако е равен или по-малък от 100 cl и по-голям от 20 cl, и 2 mm, ако е равен или по-малък от 20 cl.

Член 4

Използване на кодове при етикетирането

1.   Кодовете съгласно буква Д от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1439/1999 се установяват от държавата-членка, на чиято територия се намира седалището на бутилиращото предприятие, на изпращача или на вносителя, а кодовете съгласно буква Г, точки 4 и 5 от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1493/1999 се установяват от държавата-членка, на чиято територия се намира седалището на производителя или на продавача.

2.   Посочването на държава-членка в някой от кодовете съгласно параграф 1 се указва с пощенското съкращение, предшестващо останалите елементи от кода.

Член 5

Дерогации

1.   Що се отнася до вината, произведени на техните територии, държавите-членки може да освободят следното от задължението за етикетиране съгласно буква Ж, точка 1 от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999:

а)

продуктите, транспортирани между две или повече съоръжения на едно и също предприятие, разположено в една и съща териториално-административна единица или съседни териториално-административни единици, като въпросните териториално-административни единици не могат да бъдат по-големи от регионите, съответстващи на равнище III от номенклатурата на териториалните единици за статистически цели (NUTS III), с изключение на островите, за които териториално-административната единица е тази, отговаряща на равнище II от номенклатурата на териториалните единици за статистически цели (NUTS II);

б)

количествата гроздова мъст и вина, които не надвишават 30 литра на партида и не са предназначени за продажба;

в)

количествата гроздова мъст и вина, които са предназначени за семейна консумация на производителя и на неговите служители.

Освен това, що се отнася до някои качествени вина от определен район съгласно член 29, параграф 1, буква б), второ тире от настоящия регламент и които са отлежали в бутилки дълъг период преди продажбата, държавите-членки могат да разрешат ad hoc дерогации, при условие че са осигурили условия за контрол и за движение за тези продукти.

2.   Чрез дерогация от буква Г, точка 1 от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999 държавите-членки могат да допуснат указанията при етикетирането, и по-специално задължителните указания да бъдат повторени и на други официални езици на Общността, когато тези продукти са предназначени за износ и когато го изисква законодателството на третата страна вносителка.

Член 6

Общи правила за всички указания върху етикета

1.   За целите на буква Б, точка 3 от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999 етикетирането на съответните продукти може да бъде допълнено и от други указания, при условие че те не могат да доведат до риск от объркване в представите на лицата, за които са адресирани тези указания, преди всичко що се отнася до задължителните указания съгласно буква А, точка 1 от въпросното приложение и незадължителните указания съгласно буква Б, точка 1 от същото приложение.

2.   Що се отнася до продуктите съгласно буква Б, точка 3 от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999, орган, определен по силата на член 72, параграф 1 от въпросния регламент, може, при спазване на общите процедурни правила, установени от всяка държава-членка, да изиска от бутилиращите предприятия, от изпращачите, или от вносителите да докажат точността на указанията, използвани за описание, които са свързани с естеството, идентификацията, качеството, състава или произхода на въпросния продукт или на продуктите, използвани за приготвянето му.

Когато това доказателство се изисква от компетентния орган на държавата-членка, в която са установени бутилиращото предприятие, изпращачът или вносителят, доказателството се изисква директно от въпросния орган.

Когато това доказателство се изисква от компетентния орган на друга държава-членка, този орган предоставя на съответния орган на страната, в която са установени бутилиращото предприятие, изпращачът или вносителят, в рамките на тяхното пряко сътрудничество, всички полезни данни, необходими на последния, за да може да изиска въпросните доказателства. Органът, отправил искането за представяне на посоченото доказателство, се информира за действието, предприето в отговор на искането му.

Ако компетентните органи установят, че такова доказателство не е представено, въпросните указания се считат за несъответстващи на Регламент (ЕО) № 1493/1999 или на настоящия регламент.

Член 7

Определения за „бутилиращо предприятие“, „бутилиране“ и „вносител“

По смисъла на настоящия регламент:

а)

„бутилиращо предприятие“ е физическото или юридическо лице или група от тези лица, които извършват бутилиране за своя сметка, лично или чрез други лица;

б)

„бутилиране“ е поставянето с търговска цел на съответния продукт в съдове с обем 60 литра или по-малко;

в)

„вносител“ е физическото или юридическо лице или група от тези лица, установени в Общността, които поемат отговорността за пускане в свободно обращение на стоки, които не са от Общността по смисъла на член 4, параграф 8 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета (21).

Член 8

Забрана за използване на капсули или фолио, изработени на основата на олово

Устройствата за затваряне на продуктите съгласно член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 не могат да бъдат облечени с капсула или фолио, изработени от материали на основата на олово.

Член 9

Запазена употреба за някои видове бутилки

1.   Условията за използване на някои видове бутилки са изложени в приложение I.

2.   За да може определен тип бутилка да бъде включен в списъка в приложение I, той трябва да отговаря на следните условия:

а)

да се използва нормално и традиционно в последните двадесет и пет години в определени производствени райони или области на Общността;

б)

използването на този тип бутилки да се свързва с определени характеристики или произход на виното;

в)

въпросният тип бутилки да не бъде използван за други видове вино на пазара на Общността.

3.   Държавите-членки уведомяват Комисията за:

а)

фактите, обосноваващи признаването на видове бутилки;

б)

характеристиките на видовете бутилки, които отговарят на условията, определени в параграф 2, както и вината, за които са запазени.

4.   Чрез дерогация от параграфи 1, 2 и 3 някои видове бутилки, изброени в приложение I, могат да бъдат използвани за представяне на вина с произход от трети страни, при условие че:

а)

тези трети страни са представили мотивирано искане до Комисията; и

б)

са изпълнени изисквания, считани за равностойни на тези, установени в параграфи 2 и 3.

За всеки вид бутилка в приложение I са посочени третите страни, които имат право да ги използват, както и правилата, отнасящи се до условията за тяхното използване.

5.   Някои видове бутилки, традиционнно използвани в трети страни и които не са представени в приложение I, могат да се ползват, за целите на търговията в рамките на Общността и при условие на взаимност, от защитата, посочена в настоящия член за тези видове бутилки.

Прилагането на разпоредбите на първата алинея се извършва посредством споразумения със съответните трети страни, които се сключват в съответствие с процедурата, установена в член 133 от Договора.

Член 10

Регистри, придружителни документи и други документи

1.   За продуктите съгласно буква А, точка 1 от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999, с изключение на искрящите и на искрящите газирани вина, описанието в регистрите, които се водят от операторите съгласно в член 11 от Регламент (ЕО) № 884/2001 и в другите регистри, в придружителните документи и в останалите документи, предписани от разпоредбите на Общността, а когато не е изготвен придружителен документ — в съответните търговски документи, съдържа освен указанията, предвидени в Регламент (ЕО) № 884/2001, също и незадължителните указания съгласно буква Б, точки 1 и 2 от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999, при условие че същите са представени или е предвидено да бъдат представени върху етикета.

2.   За продуктите съгласно буква А, точка 1 от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1493/1999, както и за искрящите и за искрящите газирани вина, описанието в регистрите, които се водят от винопроизводителите, както и в другите регистри, в придружителните документи и в останалите документи, предписани от разпоредбите на Общността, а когато не е изготвен придружителен документ — в съответните търговските документи, съдържа освен указанията, предвидени в Регламент (ЕО) № 884/2001:

по отношение на продуктите съгласно буква А, точка 1 от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1493/1999, търговското наименование и указанието, отнасящо се до типа продукт, съгласно буква Б, точка 1, букви а) и в) от приложение VIII към въпросния регламент и, по отношение на искрящите и искрящите газирани вина, търговското наименование, посочено в буква А, точка 2 от приложение VIII към същия регламент;

по отношение на продуктите съгласно буква А, точка 1 от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1493/1999, незадължителните указания съгласно приложение VIII, буква Д към въпросния регламент и, по отношение на искрящите и искрящите газирани вина, незадължителните указания съгласно буква Б, точки 1 и 2 от приложение VII към същия регламент, при условие че същите са представени или е предвидено да бъдат представени върху етикета.

3.   За продуктите от дял II описанието в регистрите, които се водят от операторите съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 884/2001 и в другите регистри, в придружителните документи и в останалите документи, предписани от разпоредбите на Общността, а когато не е изготвен придружителен документ — в търговските документи, съдържа освен указанията, предвидени в Регламент (ЕО) № 884/2001, също и незадължителните указания съгласно член 13, параграф 1 и член 14, параграфи 1 и 3 от настоящия регламент, при условие че същите са представени или е предвидено да бъдат представени върху етикета.

4.   Описанието в регистрите, водени от лица, различни от производителите или от винопроизводителите, съдържа, в зависимост от случая, най-малко указанията съгласно параграфи 1, 2 или 3. Незадължителните указания, в зависимост от случая, съгласно параграфи 1, 2 или 3 могат да бъдат заменени в регистрите от номера на придружителния документ или на останалите документи, предписани от разпоредбите на Общността и от датата на тяхното изготвяне.

5.   Съдовете за съхранение на продуктите, посочени в параграфи 1, 2 и 3, се идентифицират и се указва номиналният им обем.

Освен това въпросните съдове съдържат указанията, предвидени от държавите-членки, които да позволяват на органа, отговарящ за контрола, да извърши идентификацията на съдържанието им с помощта на регистрите или на съответните документи, които заместват тези регистри.

Независимо от това за съдовете с обем 600 литра или по-малко, напълнени с един и същ продукт и складирани заедно в една партида, маркирането на съдовете може да бъде заменено с това на цялата партида, при условие че въпросната партида е ясно разграничена от останалите.

ДЯЛ II

ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ ЗА ГРОЗДОВАТА МЪСТ, ЗА ЧАСТИЧНО ФЕРМЕНТИРАЛАТА ГРОЗДОВА МЪСТ, ЗА КОНЦЕНТРИРАНАТА ГРОЗДОВА МЪСТ, ЗА МЛАДИТЕ ВИНА В ПРОЦЕС НА ФЕРМЕНТАЦИЯ И ЗА ВИНА, ПОЛУЧЕНИ ОТ ПРЕЗРЯЛО ГРОЗДЕ

Член 11

Общи разпоредби

1.   В случай че продуктите, посочени в член 53, параграф 2, буква ж) от Регламент (ЕО) № 1493/1999 или същите продукти, приготвени в трети страни (наречени по-долу „продукти от дял II“), трябва да бъдат етикетирани, етикетите съответстват на разпоредбите на членове 12, 13 и 14.

2.   Разпоредбите на член 3, параграф 1 се прилагат, mutatis mutandis, за задължителните указания, посочени в член 12.

3.   Разпоредбите на точка Д от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999 и член 4 от настоящия регламент се прилагат, mutatis mutandis, за продуктите от дял II.

Член 12

Задължителни указания

1.   Етикетите на продуктите от дял II съдържат указание за търговското наименование на продукта, като се използва:

а)

указанието, определено в Регламент (ЕО) № 1493/1999, което описва въпросния продукт по възможно най-точен начин, или

б)

друго указание освен определените в разпоредбите на Общността и чието използване е регламентирано в съответната държава-членка или трета страна, при условие че те уведомят за тези указания Комисията, която осигурява с всички подходящи средства огласяването на тези указания.

2.   Етикетите на продуктите от дял II съдържат указание за номиналния обем на продукта.

3.   Етикетите на продуктите от дял II съдържат указание за:

а)

името или фирмата на бутилиращото предприятие, както и местната административна единица и държавата-членка, където се намира основното му седалище за съдовете с номинален обем до 60 литра;

б)

името или фирмата на изпращача, както и местната административна единица и държавата-членка, където се намира основното му седалище за останалите съдове;

в)

вносителя или, когато бутилирането е извършено в Общността, бутилиращото предприятие за вносните продукти.

По отношение на указанията, посочени в букви а), б) и в), разпоредбите на член 15 се прилагат, mutatis mutandis, за продуктите, произведени в Общността, а разпоредбите на член 34, параграф 1, буква а) се прилагат, mutatis mutandis, за продуктите, произведени в трети страни.

4.   В случай на гроздова мъст и концентрирана гроздова мъст етикетът съдържа указание за плътността.

В случай на частично ферментирала гроздова мъст и на младо вино в процес на ферментация етикетът посочва действителното и/или общото алкохолно съдържание.

Когато е посочено общото алкохолно съдържание, преди всичко за частично ферментиралата гроздова мъст, същото не може да бъде по-високо или по-ниско с повече от 0,5 % от съдържанието, определено при анализа.

Числото, съответстващо на общото алкохолно съдържание, се следва от знака „об. %“ и се предхожда от текста „общо алкохолно съдържание“ или „общ алкохол“. Това число се указва върху етикета с цифри със същата минимална височина като тази, която е предвидена за действителното алкохолно съдържание.

По отношение на вината, получени от презряло грозде, етикетът съдържа указание за действителното алкохолно съдържание. Посочването на действителното алкохолно съдържание се извършва посредством единица или половин единица обемен процент. Посоченото действително алкохолно съдържание не може да бъде по-високо или по-ниско с повече от 0,5 % от съдържанието, определено при анализа . Числото, съответстващо на действителното алкохолно съдържание се следва от знака „об. %“ и може да се предхожда от текста „действително алкохолно съдържание“ или съкращението „алк.“.

Действителното алкохолно съдържание се указва върху етикета с цифри с височина най-малко 5 mm, ако номиналният обем на съда е по-голям от 100 cl, 3 mm — ако е равен или по-малък от 100 cl и по-голям от 20 cl, и 2 mm — ако е равен или по-малък от 20 cl.

5.   В случай на изпращане на продуктите от дял II, изготвени в Общността към друга държава-членка или за износ, етикетът съдържа:

а)

в случай на гроздова мъст, получена от грозде, добито и преработено на територията на дадена държава-членка — името на въпросната държава-членка;

б)

в случай на вината, посочени в настоящия член и получени от грозде, добито и преработено във вино на територията на дадена държава-членка — името на въпросната държава-членка.

6.   В случай на продуктите съгласно дял II и произведени в трети страни етикетът съдържа указание за името на въпросната трета страна.

7.   В случай на продукти от дял II, които произтичат от купажиране на продукти с произход от няколко държави-членки, етикетът съдържа думите „смес на основата на продукти от две или повече страни от Европейската общност“.

В случай на гроздова мъст, която не е приготвена в държавата-членка, където е добито гроздето, етикетът съдържа думите „мъст, получена във … от грозде, добито във …“.

В случай на вина, които не са приготвени в държавата-членка, където е добито гроздето, етикетът съдържа думите „вино, получено във … от грозде, добито във …“.

8.   Етикетите на продуктите от дял II съдържат номера на партидата в съответствие с Директива 89/396/ЕИО.

Член 13

Незадължителни указания

1.   Етикетите на продуктите от дял II могат да съдържат следните допълнителни указания:

а)

името, адреса и занятието на едно или няколко лица, участвали в търговията, като разпоредбите на член 15 се прилагат, mutatis mutandis, за въпросните продукти;

б)

вида продукт съобразно правилата, установени от държавата-членка производител;

в)

определен цвят съобразно правилата, установени от държавата-членка производител, като разпоредбите на член 17 се прилагат, mutatis mutandis, за въпросните продукти.

2.   За продуктите от дял II етикетите могат да бъдат допълнени и с други незадължителни указания. Разпоредбите на член 6 се прилагат, mutatis mutandis, за тези продукти.

Член 14

Етикетиране с географско указание

1.   Частично ферментиралата гроздова мъст, предназначена за пряка консумация от човека, или вината, получени от презряло грозде, приготвени в Общността, могат да бъдат описани с географско указание. В този случай търговското наименование, посочено в член 12, параграф 1, се състои от:

а)

думите „частично ферментирала гроздова мъст“ или, евентуално, думите „вино, получено от презряло грозде“;

б)

името на географската единица;

в)

специфичното традиционно наименование. Когато то съдържа търговското наименование на продукта, повтарянето му не е задължително.

Държавите-членки установяват специфичните традиционни наименования съгласно първа алинея, буква в) за частично ферментиралата гроздова мъст, предназначена за пряка консумация от човека, или за вината от презряло грозде, произведени на тяхна територия.

Член 51 от Регламент (ЕО) № 1493/1999 и член 28 от настоящия регламент, както и разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1493/1999 и тези на настоящия регламент, които се отнасят до защитата на имената на трапезните вина с географско указание, се прилагат mutatis mutandis за частично ферментиралата гроздова мъст, предназначена за пряка консумация от човека, с географско указание и за вината от презряло грозде с географско указание.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията за мерките, които вземат за прилагане на параграф 1. Комисията осигурява посредством всички подходящи средства огласяването на тези мерки.

3.   Етикетите на ферментиралата гроздова мъст, предназначена за пряка консумация от човека, с географско указание и на вината от презряло грозде с географско указание, произведени в Общността, могат да бъдат допълнени от следното:

а)

година на реколтата; разпоредбите на членове 18 и 20 се прилагат mutatis mutandis;

б)

името на един или няколко сорта грозде; разпоредбите на членове 19 и 20 се прилагат mutatis mutandis;

в)

данни относно спечелени отличия, медал или конкурс; разпоредбите на член 21 се прилагат mutatis mutandis;

г)

указания относно начина на получаване или метода на производство на продукта; разпоредбите на член 22 се прилагат mutatis mutandis;

д)

допълнителни традиционни наименования; разпоредбите на членове 23 и 24 се прилагат mutatis mutandis;

е)

име на предприятие; разпоредбите на член 25 се прилагат mutatis mutandis;

ж)

информация относно бутилирането в лозарското стопанство от група от лозарски стопанства, в предприятие, разположено в района на производство; разпоредбите на член 26 се прилагат mutatis mutandis.

ДЯЛ III

ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ ЗА ТРАПЕЗНИТЕ ВИНА, ЗА ТРАПЕЗНИТЕ ВИНА С ГЕОГРАФСКО УКАЗАНИЕ И ЗА КАЧЕСТВЕНИТЕ ВИНА ОТ ОПРЕДЕЛЕН РАЙОН (V.Q.P.R.D.)

Член 15

Указания относно името, адреса и занятието на едно или няколко лица, участвали в търговията

1.   Задължителните указания, установени в буква А, точка 3, буква а), първо тире от приложение VII, и незадължителните указания, установени в буква Б, точка 1, буква а), първо тире от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999, се придружават от указание за дейността на бутилиращото предприятие или на изпращача, или на лицата, участвали в търговията на продукта, с термини като „винопроизводител“, „добито от …“, „търговец“, „дистрибутор …“, „вносител“, „внесено от …“ или от други сходни термини.

Указанието за бутилиращото предприятие се допълва от термините „бутилиращо предприятие“ или „бутилирано от …“.

Независимо от това, в случая на бутилиране по договор, указанието за бутилиращото предприятие се допълва от текста: „бутилирано за …“ или, в случая когато се указват името, адресът и занятието на този, които е извършил бутилирането за сметката на трето лице — от текста: „бутилирано от … за …“.

В случаите, които се отнасят до напълване на други съдове освен бутилки, се прилагат втората и третата алинея. Независимо от това термините „опаковащо предприятие“ и „опаковано от“ заменят термините съответно „бутилиращо предприятие“ и „бутилирано от“.

Въпреки това използването на изразите, посочени във втората, третата и четвъртата алинея, не се налага, когато се използва едно от указанията, посочени в членове 26 и 33.

Разпоредбите на настоящия параграф се прилагат, без това да засяга параграф 2.

Когато бутилирането или изпращането се извършват в местна административна единица, различна от тази на бутилиращото предприятие или на изпращача, или в близка такава единица, указанията съгласно настоящия параграф се придружават от посочване на местната административна единица, в която е била извършена операцията, а ако е извършена в друга държава-членка —името на тази държава.

2.   Изразите, посочени в параграф 1, алинея първа, могат да съдържат термини, отнасящи се до дадено земеделско стопанство единствено при условие че въпросният продукт е произведен изключително само от грозде, добито от лозови масиви, част от лозарското стопанство или от това на лицето, окачествено с един от тези термини, и че производството на виното е извършено в това стопанство.

За прилагането на първата алинея не се държи сметка за добавянето на концентрирана гроздова мъст или на концентрирана ректифицирана гроздова мъст с цел повишаване на естественото алкохолно съдържание на въпросния продукт.

Държавите-членки установяват тези изрази за вината, произведени на тяхна територия, като определят и условията за използването им.

Държавите-членки уведомяват Комисията за мерките, които са взели в приложение на трета алинея. Комисията осигурява посредством всички подходящи средства огласяването на тези мерки.

3.   Незадължителните указания съгласно параграф 1, алинея първа могат да бъдат използвани единствено при условие че съответните лица са дали своето съгласие.

Независимо от това, в случай когато разпоредбите на дадена държава-членка изискват задължително указване на името, адреса и занятието на лицето, извършило бутилирането по договор, разпоредбите на първата алинея не се прилагат по отношение на това указание.

4.   Указването на държавата-членка на бутилиращото предприятие или на изпращача при етикетирането се извършва с букви от същия вид и същия размер като тези на името, адреса и занятието или фирмата на съответните лица. Указване на държавата-членка се извършва:

а)

или като се изписва изцяло след местната административна единица или частта от местната административна единица;

б)

или чрез пощенския код, евентуално придружен от пощенския код на съответната местна административна единица.

5.   В случай на трапезно вино местната административна единица, където се намира основното седалище на лицето или лицата, посочени в параграф 1, алинея първа, се посочва върху етикета с букви, чиито размери не надвишават половината от тези, с които са изписани думите „трапезно вино“.

В случай на трапезни вина с географско указание местната административна единица, където се намира основното седалище на лицето или лицата, посочени в параграф 1, алинея първа, се посочва върху етикета с букви, чийто размер не надвишава половината от този, с който е изписано географското указание.

В случай на качествено вино от определен район, местната административна единица, където се намира основното седалище на лицето или лицата, посочени в параграф 1, алинея първа, се посочва върху етикета с букви, чийто размер не надвишава половината от този, с който е изписан определеният район.

Разпоредбите на този параграф не се прилагат в случаите, когато местната административна единица е указана с помощта на код, посочен в буква Д от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999.

Член 16

Указание относно типа на продуктите

1.   За целите на буква Б, точка 1, буква а), второ тире от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999 следните термини могат да се използват само върху етикета на трапезните вина, на трапезните вина с географско указание и на качествените вина от определен район, с изключение на качествените ликьорни вина от определен район и на качествените искрящи вина от определен район, за които се прилага член 39, параграф 1, буква б):

а)

„sec“, „trocken“, „secco“, „asciuttto“, „dry“, „tør“, „ξηρòς“, „seco“, „kuiva“, „droog“ или „torrt“ могат да бъдат нанесени върху етикета, при условие че въпросното вино има съдържание на остатъчна захар:

i)

максимум 4 грама на литър; или

ii)

максимум 9 грама на литър, когато общото киселинно съдържание, изразено в грамове винена киселина на литър не е по-малко от 2 грама на литър от съдържанието на остатъчна захар;

б)

„demi-sec“, „halbtrocken“, „abboccato“, „medium dry“, „halvtør“, „ημιξηρòς“, „semiseco“, „meio seco“, „adamado“, „puolikuiva“, „halfdroog“ или „halvtorrt“ могат да бъдат нанесени върху етикета, при условие че въпросното вино има съдържание на остатъчна захар, което надвишава стойностите съгласно буква а) и достига максимум

i)

12 грама на литър; или

ii)

18 грама на литър, когато минималното киселинно съдържание е определено от държавите-членки в съответствие с параграф 2;

в)

„moelleux“, „lieblich“, „amabile“, „medium“, „medium sweet“, „halvsød“, „ημιγλυκος“, „semidulce“, „meio doce“, „puolimakea“, „halfzoet“ или „halvsött“ могат да бъдат нанесени върху етикета единствено при условие че въпросното вино има съдържание на остатъчна захар, което надвишава стойностите съгласно буква б) и достига максимум 45 грама на литър;

г)

„doux“, „süß“, „dolce“, „sweet“, „sød“, „γλυκος“, „dulce“, „doce“, „makea“, „zoet“ или „sött“ могат да бъдат нанесени върху етикета единствено при условие че въпросното вино има съдържание на остатъчна захар най-малко 45 грама на литър.

2.   Държавите-членки могат, като условие за използването на:

а)

термините съгласно параграф 1, букви а) и б), да предпишат като допълнителен аналитичен критерий минималното общо киселинно съдържание за някои вина, произведени на тяхна територия;

б)

термините съгласно параграф 1, буква г) в случай на някои качествени вина от определен район, произведени на тяхна територия, да предпишат минимално съдържание на остатъчна захар, не по-ниско от 35 грама на литър.

3.   Държавите-членки уведомяват Комисията за мерките, които са взели за прилагане на параграф 2. Комисията осигурява посредством подходящи средства огласяването на тези мерки.

Член 17

Указания относно цвета

Когато по смисъла на буква Б, точка 1, буква а), трето тире от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999 държавите-членки установяват за вината, произведени на тяхна територия, указания относно даден специфичен цвят на трапезните вина, на трапезните вина с географско указание и на качествените вина от определен район, те определят и условията за използването им и уведомяват Комисията за въпросните мерки. Комисията осигурява посредством подходящи средства огласяването на тези мерки.

ДЯЛ IV

ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ ЗА ТРАПЕЗНИТЕ ВИНА С ГЕОГРАФСКО УКАЗАНИЕ И ЗА КАЧЕСТВЕНИТЕ ВИНА ОТ ОПРЕДЕЛЕН РАЙОН (V.Q.P.R.D.)

ГЛАВА I

ОБЩИ ПРАВИЛА

Член 18

Указание относно годината на реколтата

Годината на реколтата, посочена в буква Б, точка 1, буква б), първо тире от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999, може да фигурира върху етикета на трапезно вино с географско указание или на качествено вино от определен район, когато най-малко 85 % от гроздето, използвано за произвеждането на въпросното вино, след изваждане на количествата продукти, използвани за евентуалното подслаждане, са били добити през въпросната година.

За вината, традиционно получавани от грозде, добито през зимата, се посочва пазарната година вместо годината на реколтата.

Член 19

Указание относно сортовете грозде

1.   Наименованията на сортове грозде, използвани за произвеждането на трапезно вино с географско указание или на качествено вино от определен район, или съответно техните синоними, може да бъде представено върху етикета на въпросните вина, при условие че:

а)

въпросните сортове, както и, евентуално, техните синоними, фигурират в класификациите на сортовете, изготвени от държавите-членки съгласно член 19 от Регламент (ЕО) № 1493/1999;

б)

тези сортове са предвидени от държавите-членки за производството на въпросните вина в съответствие с буква Б, точка 1 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1493/1999 и с член 28, параграф 2 от настоящия регламент;

в)

името на сорта или на един от неговите синоними не включва географско указание, използвано за означаването на качествено вино от определен район или на трапезно вино, или на вносно вино, включени в списъците на споразуменията, сключени между трети страни и Общността и, когато се придружава от географски термин, фигурира върху етикета без този географски термин;

г)

в случай на използването на наименование на един-единствен сорт грозде или на негов синоним, след приспадане на количествата продукти, използвани за евентуалното подслаждане, съответният продукт е произведен от най-малко 85 % от въпросния сорт, който трябва да бъде определящ за характера на въпросното вино. Независимо от това, когато въпросният продукт е произведен изключително само от съответния сорт, включително количествата продукти, използвани за евентуалното подслаждане с изключение на концентрираната ректифицирана гроздова мъст, може да бъде указано, че продуктът е произведен изключително само от въпросния сорт грозде;

д)

в случай на използването на наименованията на два или три сорта грозде или на техните синоними, съответният продукт е произведен 100 % от посочените сортове или от техните синоними, след приспадане на количествата продукти, използвани за евентуалното подслаждане. В този случай сортовете грозде трябва да бъдат указани в низходящ ред в съответствие с използваното съотношение и с букви с еднаква големина;

е)

в случай на използването на наименованията на повече от три сорта грозде или на техните синоними, наименованията на сортовете грозде или на техните синоними са указани извън зрителното поле, където са представени задължителните указания съгласно член 3, параграф 1 и те трябва да бъдат представени с букви, чийто размер не надвишава 3 mm.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, буква в):

а)

наименованието на даден сорт грозде или един от неговите синоними, което включва географско указание, може да бъде представено върху етикета на вино с такова географско указание;

б)

наименованията на сортовете грозде и техните синоними, представени в приложение II, могат да бъдат използвани съгласно действащите национални и общностни правила към датата на влизане в сила на настоящия регламент.

3.   Държавите-членки уведомяват Комисията най-късно до 1 октомври 2002 г. за мерките съгласно параграф 2, буква б). Комисията осигурява посредством всички подходящи средства огласяването на тези мерки.

Член 20

Правилото за 85 %

Член 18 и член 19, параграф 1, буква г) могат да бъдат приложени едновременно, когато след приспадането на количествата продукти, използвани за евентуалното подслаждане, най-малко 85 % от вината, за които се отнасят тези разпоредби, и които са получени от смесите, произхождат от сорта грозде и от годината на реколтата, посочени в описанието на това вино.

Член 21

Отличия и медали

За целите на буква Б, точка 1, буква б), трето тире от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999 отличията и медалите могат да бъдат представяни върху етикета на трапезните вина с географско указание и на качествените вина от определен район, при условие че същите са дадени за въпросната партида отличено вино в рамките на конкурси, разрешени от държавите-членки или от третите страни, и след провеждане на обективна процедура, която гарантира всякакво отсъствие на дискриминация. Държавите-членки и третите страни предоставят на Комисията списъка на разрешените конкурси. Комисията осигурява с всички подходящи средства огласяването на тези списъци.

Член 22

Указания относно начина на получаване и метода на производство на продукта

1.   Когато по смисъла на буква Б, точка 1, буква б), четвърто тире от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999 държавите-членки установяват за вината, произведени на тяхна територия, указанията относно начина на получаване или метода на производство на трапезните вина с географско указание и на качествените вина от определен район, те определят и условията за тяхното използване.

Указанията съгласно първата алинея не включват посочване на методите на биологично производство на гроздето, които са уредени от Регламент (ЕИО) № 2092/91.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията за мерките, които са взели за прилагане на параграф 1. Комисията осигурява с всички подходящи средства огласяването на тези мерки.

Член 23

Определение на „други традиционни наименования“

По смисъла на буква Б, точка 1, буква б), пето тире от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999 „други традиционни наименования“ означава традиционно използвано наименование за обозначаване на вината съгласно настоящия дял в държавите-членки производителки, което посочва метода на производство, на приготвяне, на отлежаване, или качеството, цвета, типа на мястото, или събитие, свързано с историята на въпросното вино и което е определено в законодателството на държавите-членки производителки за нуждите на обозначаването на въпросните вина, произведени на тяхна територия.

Член 24

Защита на традиционните наименования

1.   По смисъла на настоящия член терминът „традиционни наименования“ означава допълнителните традиционни наименования, посочени в член 23, термините, посочени в член 28 и специфичните традиционни наименования, посочени в член 14, параграф 1, първа алинея, буква в), в член 29 и в член 38, параграф 3.

2.   Традиционните наименования, представени в приложение III, са запазени за вината, с които са свързани, и са защитени срещу:

а)

всякаква злоупотреба, имитация или посочване, дори и защитеното наименование да се придружава от изрази като „род“, „тип“, „стил“, „имитация“, „марка“ или други сходни изрази;

б)

всякакво друго неправомерно използвано, фалшиво или заблуждаващо указание по отношение на естеството или основните качества на виното, фигуриращи върху опаковката или амбалажа, върху рекламните материали или върху документите, отнасящи се до съответния продукт;

в)

всякакви други практики, които могат да въведат в заблуждение потребителите и преди всичко създаващи впечатление, че това вино се ползва от защитеното традиционно наименование.

3.   За обозначаването на виното върху етикета не могат да бъдат използвани търговски марки, които съдържат традиционните наименования, представени в приложение III, без това вино да отговаря на изискванията, за да се ползва от такова традиционно наименование.

Независимо от това първата алинея не се прилага за законно и добросъвестно регистрираните търговски марки в Общността или за търговските марки, права върху които са придобити законно в Общността поради добросъвестното им използване, преди датата на публикуване на настоящия регламент (или в случая на традиционно наименование, добавено към приложение III след влизане в сила на настоящия регламент — преди датата на това добавяне) и които се използват действително, законно и добросъвестно след това регистриране или придобиване на права. Настоящата алинея се прилага единствено за територията на държавата-членка, в която е регистрирана въпросната марка или в която са придобити правата вследствие това използване.

Настоящият параграф се прилага, без това да засяга разпоредбите на буква Е от приложение VII и буква З от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1493/1999.

4.   Ако традиционно наименование, включено в приложение III от настоящия регламент, се отнася също и до една от категориите указания, посочени в буква А и буква Б, точки 1 и 2 от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999, разпоредбите на настоящия член се прилагат за това традиционно наименование вместо другите разпоредби от дял IV или дял V.

Защитата на традиционното наименование се прилага единствено по отношение на езика или на езиците, на които то е вписано в приложение III.

Всяко традиционно наименование, което фигурира в приложение III, е свързано с определена категория вино или с няколко категории вина. Тези категории са следните:

а)

качествените ликьорни вина от определен район и ликьорните вина с географско указание. В този случай защитата на традиционното наименование се прилага единствено за обозначаването на ликьорните вина;

б)

качествените пенливи вина от определен район (включително качествените пенливи вина от определен район тип — ароматизирани). В този случай защитата на традиционното наименование се прилага единствено за обозначаването на пенливите и на пенливите газирани вина;

в)

качествените искрящи вина от определен район и искрящите вина с географско указание . В този случай защитата на традиционното наименование се прилага единствено за обозначаването на искрящите и на искрящите газирани вина;

г)

качествените вина от определен район, които не са обхванати от букви а), б) и в) и трапезните вина с географско указание. В този случай защитата на традиционното наименование се прилага единствено за обозначаването на вината, различни от ликьорните вина, пенливите вина и пенливите газирани вина, и за искрящите и искрящите газирани вина;

д)

частично ферментиралата гроздова мъст с географско указание, предназначена за пряка консумация от човека. В този случай защитата на традиционното наименование се прилага единствено за обозначаването на частично ферментиралата гроздова мъст;

е)

вината от презряло грозде с географско указание. В този случай защитата на традиционното наименование се прилага единствено за обозначаването на вината от презряло грозде.

5.   За да може да фигурира в буква А от приложение III, едно традиционно наименование, то трябва да отговаря на следните условия:

а)

да бъде специфично само по себе си и точно определено в законодателството на държавата-членка;

б)

да бъде достатъчно отличително и/или да се ползва с установена на общностния пазар репутация;

в)

да е било традиционно използвано в продължение най-малко на десет години във въпросната държава-членка;

г)

да бъде свързано с едно или евентуално с няколко общностни вина или категории общностни вина.

6.   За да могат да фигурират в буква Б от приложение III, традиционните наименования трябва да отговарят на условията, посочени в параграф 5, трябва да бъдат използвани за вина с географско указание и да служат за идентифициране на виното като произхождащо от съответния район или място на територията на Общността, когато на този географски произход основно се дължат определено качество, репутация или друга характеристика на виното, изразени чрез въпросното традиционно наименование.

7.   Държавите-членки предоставят на Комисията:

а)

фактите, обосноваващи признаването на всяко наименование;

б)

традиционните наименования на вината, приети в техните законодателства, които отговарят на горните условия, както и вината, за които те са запазени;

в)

традиционните наименования, които престават да бъдат защитавани в държавите, от които произхождат.

8.   Чрез дерогация от параграфи 1—7 някои традиционни наименования, фигуриращи в буква А от приложение III, могат да бъдат използвани при етикетирането на вината, които носят географско указание и които произхождат от трети страни, на езика на съответната трета страна на произход или на друг език, когато използването на този език е традиционно за тези наименования, при условие че:

а)

въпросните страни са внесели мотивирано искане до Комисията и са предали нормативната уредба, отнасяща се до тези наименования;

б)

условията на параграфи 5 и 9 са изпълнени;

в)

изискванията, установени от третите страни, не са от такова естество, че да въведат потребителите в заблуждение по отношение на съответното наименование.

За всяко традиционно наименование, съответните трети страни са посочени в списъка в буква А от приложение III.

9.   За целите на буква Г, точка 1, шеста алинея от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999 и на параграф 8 от настоящия член използването на език, различен от официалния език на дадена страна, се счита за традиционно по отношение на дадено традиционно наименование, ако използването на този език е предвидено от законодателството на страната и ако този език се е използвал за това традиционно наименование без прекъсване от най-малко двадесет и пет години.

10.   Разпоредбите на настоящия член се прилагат, без това да засяга членове 28 и 29.

Член 25

Наименование на предприятието

1.   Наименованието на предприятие може да бъде използвано съгласно буква Б, точка 1, буква б), шесто тире от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999, единствено ако това предприятие е участвало в търговското разпространение на продукта и се е съгласило с използването на неговото наименование.

В случай че това предприятие е лозарското стопанство, където е получено виното, наименованието на това предприятие може да бъде използвано, единствено ако виното е получено изключително само от грозде, добито от лозарските масиви на това стопанство, и ако виното е произведено в това стопанство.

За вината, произведени на тяхна територия, държавите-членки определят условията за използване на тези наименования.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията за мерките, предприети за прилагане на параграф 1. Комисията осигурява чрез всички подходящи средства огласяването на тези мерки.

Член 26

Указание относно бутилирането

1.   По смисъла на буква Б, точка 1, буква б), седмо тире от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999 държавите-членки определят за вината, произведени на тяхна територия, обозначенията, които указват, че трапезните вина с географско указание и качествените вина от определен район, са бутилирани:

а)

в лозарското стопанство; или

б)

от група от лозарски стопанства; или

в)

в предприятие, разположено в района на производството, или, по отношение на качествените вина от определен район, посочени в буква Г, точка 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1493/1999, в непосредствена близост до него.

Държавите-членки определят условията за използване на тези указания.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията за мерките, предприети за прилагане на параграф 1. Комисията осигурява чрез всички подходящи средства огласяването на тези мерки.

Член 27

Допълнителни разпоредби, установени от държавите-членки производителки

Правилата на настоящия дял по отношение на някои незадължителни наименования се прилагат, без това да засяга възможността за държавите-членки производителки, предвидена в буква Б, точка 4 от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999, да наложат като задължителни тези указания, да ги забранят или да ограничат използването им за вината, произведени на тяхна територия. Като ограничават използването на незадължителните наименования, държавите-членки производителки могат да въведат условия, по-строги от тези, определени в настоящия дял.

ГЛАВА II

СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ТРАПЕЗНИТЕ ВИНА С ГЕОГРАФСКО УКАЗАНИЕ

Член 28

Използване на географските указания

По отношение на трапезните вина, означени като:

„Landwein“ за трапезните вина с произход от Германия, Австрия и за Италия — от провинция Bolzano;

„vin de pays“ за трапезните вина с произход от Франция, Люксембург и за Италия — от района на Valle d'Aosta;

„indicazione geografica tipica“ за трапезните вина с произход от Италия;

„vino de la tierra“ за трапезните вина с произход от Испания;

„ονομασία κατά παράδοση“—(appellation traditionnelle) или „τοπικός οίνος“ (vin de pays) за трапезните вина с произход от Гърция.

„vinho regional“ за трапезните вина с произход от Португалия,

„regional wine“ за трапезните вина с произход от Обединеното кралство, и

„landwijn“ за трапезните вина с произход от Нидерландия,

всяка държава-членка производителка предоставя на Комисията в съответствие с буква А, точка 2, буква б), трето тире от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999:

а)

списъка с наименованията на географските единици, по-малки от държавата-членка, съгласно в член 51, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1493/1999, които могат да бъдат използвани, както и разпоредбите, определящи използването на посочените по-горе указания и наименования;

б)

промените, внесени по-късно в списъците и разпоредбите съгласно буква а).

Националните правила за използване на наименованията, посочени в първата алинея, трябва да изискват тези наименования да бъдат свързани с използването на дадено географско указание, по-малко от съответната държава-членка, и запазено за трапезните вина, отговарящи на определени условия за производство, преди всичко по отношение на сортовете грозде, естественото минимално алкохолно съдържание и оценка или индикация за органолептичните характеристики.

Независимо от това правилата, посочени в алинея втора, могат да позволяват наименованието „ονομασία κατά παράδοση“ (appellation traditionnelle) или „τοπικός οίνος“ (vin de pays), да се използват, като се допълват с наименованието „Ρετσίνα“ („Рецина“), без това да бъде задължително свързано с използването на определено географско указание.

Държавите-членки производителки могат да установят и по-стриктни правила за използването на тези наименования за вината, произведени на тяхна територия.

Комисията публикува в Официален вестник на Европейските общности, серия C, географските единици, които са ѝ съобщени съгласно първата алинея.

ГЛАВА III

СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ ЗА КАЧЕСТВЕНИТЕ ВИНА ОТ ОПРЕДЕЛЕН РАЙОН

Член 29

Специфични традиционни наименования

1.   Без да се засягат допълнителните наименования, приети по силата на националните законодателства, специфичните традиционни наименования, посочени в буква А, точка 2, буква в), четвърто подтире от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999, са следните, при условие че са спазени общностните и националните разпоредби относно въпросните вина:

а)

за Белгия:

„gecontroleerde oorsprongsbenaming“

„appellation d'origine contrôlée“;

б)

за Германия:

 

(следните наименования, които придружават указанията за произход на виното):

„Qualitätswein“, „Qualitätswein garantierten Ursprungs“

„Qualitätswein mit Prädikat“, във връзка с едно от наименованията „Kabinett“, „Spätlese“, „Auslese“, „Beerenauslese“, „Trockenbeerenauslese“ или „Eiswein“;

в)

за Гърция:

„Ονομασία προελεύσεως ελεγχόμενη“ („ОПЕ“) (appellation d'origine contrôlée)

„Ονομασία προελεύσεως ανωτέρας ποιότητος“(„ОПАП“) (appellation d'origine de qualité supérieure),

Независимо от това, когато върху етикета е изписано наименованието на определено стопанство, на определен сорт грозде или на дадена марка, наименованието на определения район се повтаря между думите „Ονομασία προελεύσεως“ и „Ελεγχόμενη“ или между думите „Ονομασία προελεύσεως“ и „Ανωτέρας ποιότητος“, като се изписват с букви от един и същ вид, със същия размер и същия цвят,

„Οίνος γλυκός φυσικός“ (vin doux naturel)

„Οίνος φυσικώς γλυκύς“ (vin naturellement doux);

г)

за Испания:

„Denominación de origen“, „Denominación de origen calificada“, „D.O.“, „D.O.Ca“

Независимо от това тези наименования могат да фигурират върху етикета непосредствено под името на определения район;

„vino generoso“, „vino generoso de licor“, „vino dulce natural“;

д)

за Франция:

„appellation d'origine contrôlée“, „appellation contrôlée“;

Независимо от това, когато върху етикета е изписано наименованието на определено стопанство, на определен сорт грозде или на дадена марка, наименованието на определения район се повтаря между думите „appellation“ и „contrôlée“, като те се изписват с букви от един и същ вид, със същия размер и същия цвят,

„appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure“, „vin doux naturel“;

тези наименования могат да бъдат представени под формата на съкращения, освен когато се придружават от определеното във Франция за всяка от тези категории лого;

е)

за Италия

„Denominazione di origine controllata“, „Denominazione di origine controllata e garantita“, „vino dolce naturale“, „D.O.C.“, „D.O.C.G.“;

Наименованието „Kontrollierte Ursprungsbezeichnung“ може да фигурира върху етикета на продукти D.O.C. от провинция Bolzano, както и наименованието „Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung“ за продукти D.O.C.G., произведени в провинция Bolzano;

ж)

за Люксембург:

„Marque nationale“, допълнено от „Appellation contrôlée“ или „Appellation d'origine contrôlée“, свързано с името на определения район „Moselle luxembourgeoise“, „А.О.С.“.

Думите „marque nationale“ могат да бъдат представени на допълнителен етикет;

„vendange tardive“, „vin de paille“ и „vin de glace“, свързани с името на определения район „Moselle luxembourgeoise — Appellation contrôlée“

з)

за Австрия:

 

следните наименования, които придружават указанията за произхода на вината:

„Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer“

„Qualitätswein“

„Kabinett“ или „Kabinettwein“

„Qualitätswein besonderer Reife und Leseart“ или „Prädikatswein“

„Spätlese“ или „Spätlesewein“

„Auslese“ или „Auslesewein“

„Beerenauslese“ или „Beerenauslesewein“

„Ausbruch“ или „Ausbruchwein“

„Trockenbeerenauslese“ или „Trockenbeerenauslesewein“

„Eiswein“

„Strohwein“

„Schilfwein“

„Districtus Austria Controllatus“ или „DAC“;

и)

за Португалия:

„Denominação de origem“, „Denominação de origem controlada“„Indicação de proveniência regulamentada“, „vinho generoso“, „vinho dolce natural“, „D.O.“, „D.O.C“ и „I.P.R.“.

Наименованието „região demarcada“ може да бъде използвано заедно с наименованието „denominação de origem controlada“;

й)

за Обединеното кралство:

„English vineyard quality wine psr“ и „Welsh vineyard quality wine psr“.

2.   Специфичните традиционни наименования съгласно буква Г, точка 2, буква в), второ тире от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1493/1999, които трябва да бъдат използвани като търговски наименования на качествените пенливи вина от определен район, са:

а)

за Германия:

„Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs“;

б)

за Гърция:

„Ονομασία προελεύσεως ελεγχόμενη“ („ОПЕ“) (appellation d'origine contrôlée);

„Ονομασία προελευσεως ανωτέρας ποιότητος“ („ОПАП“) (appellation d'origine de qualité supérieure).

Въпреки това, когато на етикета е изписано наименованието на определено стопанство, на определен сорт грозде или на дадена марка, наименованието на определения район се повтаря между думите „Ονομασία προελεύσεως“ и „ελεγχόμενη“ или между думите „Ονομασία προελεύσεως“ и „ανωτέρας ποιότητος“, като се изписват с букви от един и същ вид, със същия размер и същия цвят;

в)

за Испания:

„Denominación de origen“ и „Denominación de origen calificada“; „D.O.“ и „D.O.Ca“.

Независимо от това тези наименования могат да фигурират върху етикета непосредствено под името на определения район;

г)

за Франция:

„appellation d'origine contrôlée“

„appellation contrôlée“

Независимо от това, когато върху етикета с наименованието „appellation contrôlée“ е изписано наименованието на определено стопанство, на определен сорт грозде или на дадена марка, наименованието на определения район се повтаря между думите „appellation“ и „contrôlée“, като те се изписват с букви от един и същ вид, със същия размер и същия цвят;

„appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure“.

Тези наименования не могат да бъдат представени под формата на съкращения, освен когато се придружават от логото за всяка една от тези категории, определено от Франция;

д)

за Италия:

„Denominazione di origine controllata“, „Denominazione di origine controllata e garantita“, „D.O.C.“, „D.O.C.G.“

Наименованието „Kontrollierte Ursprungsbezeichnung“ може да фигурира върху етикета на продукти „D.O.C.“ от провинция Bolzano, както и наименованието „Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung“ за вина „D.O.C.G.“ произведени в провинция Bolzano;

е)

за Люксембург:

„Marque nationale“, допълнено от „Appellation contrôlée“ или „Appellation d'origine contrôlée“, свързано с името на определения район „Moselle luxembourgeoise“ и „А.О.“

Думите „marque nationale“ могат да бъдат представени на допълнителен етикет;

ж)

за Португалия:

„Denominação de origem“, „Denominação de origem controlada“,„Indicação de proveniência regulamentada“, „DO“, „DOC“ и „IPR.“.

Член 30

Дерогация от задължението за използване на специфичното традиционно наименование

Чрез дерогация от точка А, точка 2, буква в), второ тире от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999 могат да бъдат търгувани, единствено с указание на наименованието на съответния определен район, вината, които в съответствие с приложимите общностни и национални разпоредби ползват едно от следните имена на определени райони:

а)

за Гърция:

„Σάμος“ („Samos“);

б)

за Испания:

„Cava“

„Jerez“, „Xérès“ или „Sherry“

„Manzanilla“;

в)

за Франция:

„Champagne“;

г)

за Италия:

„Asti“

„Marsala“

„Franciacorta“;

д)

за Португалия:

„Madeira“ или „Madère“

„Porto“ or „Port“.

Член 31

Географска единица, по-малка от определен район

1.   За целите на обозначаването върху етикета на качествено вино от определен район в съответствие с буква Б, точка 1, буква в), първо тире от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1492/1999 под наименованието „географска единица, по-малка от определен район“ се разбира наименование на:

а)

местност или териториална единица, групираща няколко местности;

б)

местна административна единица или част от местна административна единица;

в)

лозарски микрорайон или част от него.

2.   Държавите-членки производителки могат да дадат на качествено вино от определен район наименованието на географска единица, по-малка от въпросния определен район, при условие че:

а)

тази географска единица е ясно определена;

б)

цялото грозде, от което са получени въпросните вина, произхожда от тази географска единица.

3.   В случая, когато качествено вино от определен район е получено от продукти, произхождащи от грозде, добито от различни географски единици съгласно параграф 1, и разположени в рамките на един и същ определен район, като допълнително указание към наименованието на определения район се допуска единствено това на по-голямата географска единица, в която са включени всички въпросни лозарски площи.

Въпреки това, при спазване разпоредбите на член 20, държавите-членки производителки могат да разрешат за обозначаването на качествено вино от определен район използването на:

а)

наименованието на географска единица, посочена в параграф 1, когато въпросното вино е било предмет на подслаждане с продукт, добит в същия определен район, освен с концентрирана ректифицирана гроздова мъст;

б)

наименованието на географска единица, посочена в параграф 1, когато въпросното вино произхожда от смесване на грозде, гроздова мъст, млади вина в процес на ферментация или, до 31 август 2003 г., вина с произход от географската единица, чието име е предвидено за обозначаването, с продукт, добит в същия определен район, но извън географската единица, при условие че най-малко 85 % от качественото вино от определен район е получено от грозде, добито в географската единица, чието име носи, и при условие, по отношение на изключението, чийто срок изтича на 31 август 2003 г., че най-късно до 1 септември 1995 г. такава разпоредба е предвидена в законодателството на съответната държава-членка производителка;

в)

наименованието на географска единица, посочена в параграф 1, придружено от името на местна административна единица или част от местна административна единица, или на една от местните административни единици, върху чиято територия се разпростира тази географска единица, при условие че:

i)

преди 1 септември 1976 г. такава разпоредба е била традиционна, използвана и предвидена в разпоредбите на заинтересованата държава-членка; и

ii)

наименованието на местна административна единица или част от местна административна единица, или наименованията на такива единици, посочени в списък, който трябва да се изготви, се използват по представителен начин за всички местни административни единици, на територията на които се разпростира тази географска единица.

Държавите-членки производителки изготвят списъка на видовете географски единици и наименованията на определените райони, към които принадлежат тези географски единици, предмет на дерогацията, приложима до 31 август 2003 г., предвидена в буква б). Този списък се предоставя на Комисията.

Държавите-членки производителки изготвят списъка с наименованията на местните административни единици съгласно буква в), ii) и го предоставят на Комисията.

Комисията осигурява с всички подходящи средства огласяването на тези списъци.

4.   Наименование на определен район и наименование на дадена географска единица, посочени в параграф 1, не могат да бъдат дадени за:

вино, приготвено от смесване на качествено пенливо вино от определен район с продукт, получен извън въпросния определен район,

качествено пенливо вино от определен район, което е било обект на подслаждане с продукт, получен извън въпросния определен район.

Първата алинея не се прилага за вината, посочени в списъка, който трябва да бъде изготвен в съответствие с изискванията на буква Г, точка 2 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1493/1999.

Член 32

Географска единица, по-голяма от определен район

Когато в съответствие с буква Б, точка 1, буква в), второ тире от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999 държавите-членки изготвят за вината, произведени на тяхна територия, списъка на географските единици, по-големи от определен район, те определят условията за използването на наименованията им и уведомяват Комисията за предприетите мерки. Комисията осигурява с всички подходящи средства огласяването на тези мерки.

Член 33

Бутилиране в определения район

1.   В съответствие с буква Б, точка 1, буква в), трето тире от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999 държавите-членки определят за вината, произведени на тяхна територия, израза, указващ, че виното е бутилирано в определения район. Те определят условията за неговото използване.

2.   Държавите-членки уведомяват Комисията за предприетите мерки за прилагане на параграф 1. Комисията осигурява с всички подходящи средства огласяването на тези мерки.

3.   Изразите съгласно параграф 1 могат да бъдат използвани, само при условие че бутилирането е извършено в определения район или в предприятия, разположени в непосредствена близост до този район по смисъла на член 2 от Регламент (ЕО) № 1607/2000 на Комисията (22).

ДЯЛ V

ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ ЗА ВНОСНИТЕ ПРОДУКТИ

Член 34

Общи правила

1.   В съответствие с буква Б, точка 2 от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999 етикетите на вината с произход от трети страни, с изключение на пенливите вина и на пенливите газирани вина и на продуктите от дял II, приготвени в трети страни, могат да бъдат допълнени със следното:

а)

наименованието, адреса и занятието на едно или няколко от лицата, участвали в търговията, при условие че изискванията за използване са регламентирани от съответната трета страна;

б)

вида на продукта; разпоредбите на член 16 се прилагат mutatis mutandis;

в)

специфичен цвят, при условие че изискванията за използване са регламентирани от съответната трета страна.

По отношение на ликьорните вина, на искрящите и на пенливите газирани вина и на продуктите от дял II, приготвени в трети страни, предвиденото указание в първа алинея, буква б) може да се използва, при положение че условията за използване са регламентирани от съответната трета страна.

2.   По отношение на указанията, посочени в параграф 1, алинея първа, буква а), указанието относно вносителя или — когато бутилирането е извършено в Общността — на бутилиращото предприятие съгласно буква А, точка 3, буква б) от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999, разпоредбите на член 15, параграф 1, параграф 2, първа и втора алинея, параграф 3, първа алинея и параграф 4 се прилагат mutatis mutandis.

За продукт от трета страна без географско указание, наименованието на местната административна единица, където се намира основното седалище на лицето или на лицата, посочени в първата алинея, се указва върху етикета с букви с големина, която не надвишава половината от тази на буквите, с които е изписано обозначението „вино“, следвани от името на третата страна.

За продукт от трета страна с географско указание, наименованието на местната административна единица, където се намира основното седалище на лицето или на лицата, посочени в първата алинея, се указва върху етикета с букви с големина, която не надвишава половината от тази на буквите, с които е дадено географското указание.

Втората и третата алинея не се прилагат в случая, когато местната административна единица или частта от местната административна единица е посочена с помощта на кодовете съгласно буква Д от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999.

Член 35

Наименования на третите страни

Наименованието на страната на произход, посочено в буква А, точка 2, буква г) от приложение VII, към Регламент № (ЕО) 1493/1999 се допълва със следното:

а)

за вината, приготвени чрез смесване на продукти с произход от няколко трети страни, извършено в трета страна, от думите: „смес от вина от различни страни извън Европейската общност“ или „смес от вина …“ с посочване на наименованията на въпросните трети страни; или

б)

за вината, произведени в трети страна на основата на грозде, добито в друга трета страна, от думите: „вино получено във … на основата на грозде, добито във …“ с посочване на наименованията на въпросните трети страни.

Член 36

Вносни вина с географско указание

1.   Наименованието на географската област, посочена в буква А, точка 2, буква г) от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999, може да фигурира върху етикета на вносното вино, включително за вината, произведени от презряло грозде или от частично ферментирала гроздова мъст, предназначени за пряка консумация от човека, от трета страна, която е членка на Световната търговска организация, при условие че то служи за идентифициране на виното като произхождащо от територията на трета страна или от район, или от местност в тази трета страна, в случаите когато дадено качество, репутация или друга характеристика на продукта се дължат основно на този географски произход.

Независимо от това що се отнася до указанията, които служат изключително за идентифициране на виното като произхождащо изцяло от трета страна, тези, представени в приложение IV от настоящия регламент, могат да фигурират върху етикета на вносното вино.

2.   Когато продуктът, посочен в параграф 1, произхожда от трета страна, която не е членка на Световната търговска организация, освен условието, посочено в параграф 1, е необходимо да бъдат спазвани и следните условия:

а)

въпросното географско указание посочва определена лозарска производствена област, ясно разграничена и по-малка от лозарската територия на въпросната трета страна;

б)

гроздето, от което е получен продуктът, произхожда от тази географска единица;

в)

гроздето, от което се получават вина, отговарящи на типични качествени критерии, е добито в тази географска единица; и

г)

указанието се използва на вътрешния пазар на въпросната трета страна за обозначаване на вината и е предвидено за тази цел от законодателството на тази страна.

Съответната трета страна предоставя на Комисията посоченото по-горе законодателство. Когато условията са изпълнени, наименованието на третата страна се включва в списъка, представен в приложение V към настоящия регламент.

3.   Географските указания, посочени в параграфи 1 и 2, не трябва да водят до объркване с географските указания, използвани за обозначаване на качествено вино от определен район, трапезно вино или друго вносно вино, фигуриращо в списъците на споразуменията, сключени между трети страни и Общността.

Независимо от това някои географски указания от третите страни, посочени в първата алинея, омоними на географски указания, използвани за обозначаване на качествено вино от определен район, трапезно вино или друго вносно вино, могат да бъдат използвани при спазване на практически условия, които гарантират, че те ще бъдат разграничени едни от други, предвид необходимостта да се осигури равнопоставено третиране на съответните производители и да се предотврати въвеждането в заблуждение на потребителите.

Също така някои наименования на трети страни, които служат за идентифициране на дадено вино като произхождащо от определен район или местност на територията на съответната трета страна, в случая когато дадено качество, репутация или друга определена характеристика на виното, изразена от въпросното наименование, се дължат основно на този географски произход, и които са омоними на традиционните наименования, представени в буква Б от приложение III, могат да бъдат използвани при спазване на практически условия, които гарантират, че те ще бъдат разграничени едни от други, предвид необходимостта да се осигури равнопоставено третиране на съответните производители и да се предотврати въвеждането в заблуждение на потребителите.

Тези указания, наименования и практическите условия са посочени в приложение VI.

4.   Географските указания и традиционните наименования, посочени в параграфи 1, 2 и 3, не могат да бъдат използвани, дори и когато са абсолютно точни по отношение на територията, района или местността, от които произхождат продуктите, ако заблуждават потребителите, че продуктите произхождат от друга територия.

5.   Вината, внесени от Съединените американски щати, могат да бъдат обозначени с името на щата, допълнено при необходимост от името на окръга или на лозарския район, дори и ако виното произхожда 75 % от грозде, добито във въпросния щат или в един единствен окръг, чието име носи, при условие че виното прозхожда изцяло от грозде, добито на територията на Съединените американски щати.

Въпреки това разпоредбите на първата алинея се прилагат само до влизането в сила на споразумението, което е резултат от преговорите със Съединените американски щати с цел сключването на споразумение относно търговията с вина и по-специално относно енологичните практики и защитата на географските указания, но най-късно до 31 декември 2003 г.

Член 37

Други указания, които могат да фигурират върху етикетите на вносните вина с географско указание

1.   За целите на буква Б, точка 2 от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999, етикетите на вината с произход от трети страни (с изключение на пенливите вина и на пенливите-газирани вина, но включително вината от презряло грозде) и частично ферментиралата гроздова мъст, предназначени за пряка консумация от човека, произведени в трети страни и които носят определено географско указание в съответствие с член 36, могат да бъдат допълнени със следното:

а)

годината на реколтата; това указание се използва при положение че условията за използване са регламентирани от съответната трета страна, както и когато по-малко от 85 % от гроздето, използвано за производството на виното, е било добито по време на въпросната година, след приспадане на количествата продукти, използвани за евентуалното подслаждане на виното;

б)

наименованието на един или няколко сорта грозде. Въпросните сортове могат да бъдат използвани, при положение че:

i)

условията за използването им са регламентирани в съответната трета страна;

ii)

наименованията на сортовете и синонимите на сортовете съответстват на разпоредбите на член 20, параграф 3, букви а), б) и в) от Регламент (ЕО) № 1227/2000 на Коми сията (23); и

iii)

условията съгласно член 19, параграф 1, букви в), г), д) и е) от настоящия регламент са изпълнени. Разпоредбите на член 19, параграф 2 се прилагат mutatis mutandis;

в)

данните относно спечелените отличия, медали или конкурси; разпоредбите на член 21 се прилагат mutatis mutandis;

г)

указанията, отнасящи се до начина на получаване или метода на производство на продукта, при положение че условията за използването им са регламентирани от съответната трета страна;

д)

по отношение на вината от трети страни и частично ферментиралата гроздова мъст, предназначени за пряка консумация от човека, традиционните наименования, различни от тези, представени в приложение III, в съответствие със законодателството на съответната трета страна, и допълнителните традиционни наименования, представени в приложение III, при положение че условията за използването им са регламентирани от съответната трета страна и са в съответствие с разпоредбите на членове 23 и 24;

е)

наименованието на дадено предприятие, при положение че условията за използването му са регламентирани от съответната трета страна; разпоредбите на член 25, параграф 1 се прилагат mutatis mutandis;

ж)

информация относно бутилирането на продукта:

i)

в лозарско стопанство, или от група от лозарски стопанства, или в предприятие, разположено в района на производство;

ii)

или в района на производство, при условие че бутилирането е било извършено във въпросния район на производство, или в предприятия, разположени в непосредствена близост до този район.

2.   Указанията, посочени в параграф 1, букви а) и б), могат да бъдат използвани едновременно, когато след приспадане на количествата продукти, използвани за евентуално подслаждане, най-малко 85 % от продуктите, за които се отнасят тези разпоредби, и които са получени на основата на смеси, произхождат от сорта грозде и от годината на реколтата, фигуриращи в указанието на въпросния продукт.

3.   Чрез дерогация от параграф 1, буква б) се допуска вината, внесени от Съединените американски щати, да носят наименованието на даден сорт грозде, дори и ако въпросното вино е произведено само от 75 % от сорта грозде, чието име носи, при условие че този сорт е определящ за характера на виното.

Въпреки това тази дерогация се прилага само до влизането в сила на споразумението, резултат от преговорите със Съединените американски щати, целящи сключването на споразумение относно търговията с вината и по-специално относно енологичните практики и относно защитата на географските указания, но най-късно до 31 декември 2003 г.

ДЯЛ VI

ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ ЗА ЛИКЬОРНИТЕ ВИНА, ЗА ИСКРЯЩИТЕ ВИНА И ЗА ИСКРЯЩИТЕ ГАЗИРАНИ ВИНА

Член 38

Задължителни указания

1.   За целите на буква А, точка 4 от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999 етикетът на ликьорните вина, на искрящите вина и на искрящите газирани вина, съдържа освен задължителните указания съгласно буква А, точка 1 от въпросното приложение:

а)

наименованието или фирмата, както и местната административна единица и държавата-членка на бутилиращото предприятие или, за съдовете с номинален обем над 60 литра, името на изпращача. В случая на искрящите вина наименованието на бутилиращото предприятие може да бъде заменено с това на винопроизводителя;

б)

за вносните вина — наименованието на вносителя или, когато бутилирането е извършено в Общността — наименованието на бутилиращото предприятие.

По отношение на указанията, посочени в първата алинея, разпоредбите на член 15 се прилагат mutatis mutandis за продуктите, произведени в Общността, а разпоредбите на член 34, параграф 1, буква а) се прилагат mutatis mutandis за продуктите, произведени в трети страни.

2.   Наименованието „искрящо газирано вино“ съгласно буква А, точка 2, буква ж) от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999 фигурира върху етикета, съдържащ задължителните указания, предписани от въпросното приложение. То се допълва от изписан с букви от същия вид и със същата големина текст „получено чрез добавяне на въглероден анхидрид“, ако не е ясно от самото наименование, че е добавен въглероден анхидрид.

Тези указания се изписват на същия ред или на реда, непосредствено под който фигурира търговското наименование.

3.   За целите на буква А, точка 4 от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999 ликьорните вина и искрящите вина, произведени в Общността, могат да бъдат означени и с географско указание. В този случай търговското наименование се състои от:

а)

наименованието „ликьорно вино“ или „искрящо вино“;

б)

наименованието на географската единица;

в)

специфично традиционно наименование; когато в такова наименование е представено търговското наименование на продукта, повтарянето му не е задължително.

Държавите-членки установяват специфичните традиционни наименования, които трябва да бъдат използвани за вината, произведени на тяхна територия.

Член 51 от Регламент (ЕО) № 1493/1999, член 28 от настоящия регламент и разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1493/1999 и тези на настоящия регламент, относно защитата на наименованията на трапезните вина с географско указание, се прилагат, mutatis mutandis, за ликьорните вина с географско указание и за искрящите вина с географско указание.

4.   Държавите-членки уведомяват Комисията за мерките, които са взели за прилагане на параграф 3. Комисията осигурява с всички подходящи средства огласяването на тези мерки.

5.   Разпоредбите на настоящия член не се прилагат за качествените ликьорни вина от определен район и за качествените искрящи вина от определен район, за които се прилага дял III.

Член 39

Незадължителни указания

1.   За целите на буква Б, точка 2 от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999 етикетът на ликьорните вина, на искрящите вина и на искрящите газирани вина с произход от Общността, може да бъде допълнен със следното:

а)

името, адреса и занятието на едно или няколко от лицата, участвали в търговията с продукта; разпоредбите на член 15 от настоящия регламент се прилагат mutatis mutandis;

б)

вида продукт, в съответствие правилата на държавата-членка производителка;

в)

специфичен цвят, в съответствие с правилата на държавата-членка производителка; разпоредбите на член 17 се прилагат mutatis mutandis.

2.   За целите на буква Б, точка 2 от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999 етикетът на ликьорните вина с географско указание и на искрящите вина с географско указание с произход от Общността, може да бъде допълнен със следното:

а)

годината на реколтата; разпоредбите на членове 18 и 20 от настоящия регламент се прилагат mutatis mutandis;

б)

наименованието на един или няколко сорта грозде; разпоредбите на членове 19 и 20 се прилагат mutatis mutandis;

в)

данни относно спечелените отличия, медали и конкурси; разпоредбите на член 21 се прилагат mutatis mutandis;

г)

указанията, отнасящи се за начина на получаване или метода на производство на продукта; разпоредбите на член 22 се прилагат mutatis mutandis;

д)

допълнителните традиционни наименования; разпоредбите на членове 23 и 24 се прилагат mutatis mutandis;

е)

наименованието на дадено предприятие; разпоредбите на член 25 се прилагат mutatis mutandis;

ж)

информация, че продуктът е бутилиран в лозарското стопанство или от група от лозарски стопанства, или в предприятие, разположено в района на производство; разпоредбите на член 26 се прилагат mutatis mutandis.

3.   Параграф 1, с изключение на буква б), и параграф 2 не се прилагат за качествените ликьорни вина от определен район и за качествените искрящи вина от определен район, за които се прилага дял IV.

Член 40

Условия за използване на наименованията „ликьорно вино“,„искрящо вино“ и „искрящо газирано вино“ за вина от трети страни

Чрез дерогация от буква В, точка 3 от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999 вината, произхождащи от трети страни, могат да носят наименованията „ликьорно вино“,„искрящо вино“ и „искрящо газирано вино“, когато продуктите отговарят на условията, определени в букви г), ж) и з) съответно от приложение ХI към Регламент (ЕО) № 883/2001 на Комисията (24).

ДЯЛ VII

ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ ЗА ПЕНЛИВИТЕ ВИНА И ЗА ПЕНЛИВИТЕГАЗИРАНИ ВИНА

Член 41

Пенливи газирани вина

Наименованието „пенливо газирано вино“, посочено в буква Г, точка 2, буква е) от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1493/1999, фигурира върху етикета, който съдържа задължителните указания, предписани от това приложение. То се допълва от изписан с букви от същия вид и със същата големина текст „получено чрез добавяне на въглероден анхидрид“, ако не е ясно от самото наименование, че е добавен въглероден анхидрид.

Тези указания се изписват на същия ред или на реда, непосредствено под който фигурира търговското наименование.

Член 42

Определение за „продавач“

1.   За продавач, посочен в буква Б, точка 2, второ тире от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1493/1999, се счита всяко физическо или юридическо лице, което попада в обхвата на определението за винопроизводител и държи на свое име пенливи вина или пенливи газирани вина с цел пускането им в обращение за консумация. Същото се отнася и за групи от физическите или юридическите лица.

2.   Разпоредбите на член 15, параграф 1, алинея първа се прилагат mutatis mutandis за указанията съгласно буква Б, точка 2 от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1493/1999.

Член 43

Указание за географска единица, различна от определен район

Наименованията на географски единици (различни от определен район), по-малки от държава-членка, които могат да бъдат използвани върху етикетите на качествено пенливо вино с произход от Общността в съответствие с буква Д, точка 1, второ тире от приложение VIII към Регламент (ЕО) № 1493/1999, фигурират в списъка, представен в приложение VII към настоящия регламент.

Член 44

Пенливи вина с произход от трета страна

Пенливите вина с произход от трета страна съгласно буква Д, точка 1, трето тире от приложение VIII към Регламент (ЕИО) № 1493/1999 са изброени в приложение VIII към настоящия регламент.

Член 45

Допълнителни разпоредби

1.   Разпоредбите на членове 23 и 24 се прилагат mutatis mutandis за пенливите вина.

2.   Разпоредбите на член 29, параграф 2, член 30 и на член 31, параграф 4, се прилагат за качествените пенливи вина от определен район.

За целите на буква Д, точка 12, буква а), второ тире от приложение VII към Регламент (ЕО) № 1493/1999 разпоредбите на член 22 се прилагат mutatis mutandis за качествените пенливи вина от определен район.

3.   Разпоредбите на дялове III и IV, с изключение на тези, посочени в параграфи 1 и 2, не се прилагат за качествените пенливи вина от определен район.

Член 46

Сортове грозде „Pinot“

В случая на качествени пенливи вина от определен район или качествени пенливи вина, наименованията на използваните сортове грозде могат да бъдат използвани за допълване на описанието на продукта „Pinot blanc“, „Pinot noir“ или „Pinot gris“, както и еквивалентните наименования на останалите езици от Общността, които могат да бъдат заменени със синонима „Pinot“.

ДЯЛ VIII

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 47

Преходни разпоредби

1.   Продуктите, предмет на настоящия регламент, описани и представени в съответствие с действащите разпоредби в момента на тяхното пускане в обращение и чието описание и представяне не съответстват на въпросните разпоредби след влизането в сила на настоящия регламент, могат да бъдат държани на склад с цел продажба, пускани в обращение и изнасяни до изчерпване на наличните запаси.

Етикетите и предварителните опаковки, носещи указания, отпечатани в съответствие с разпоредбите в тази област, действащи в момента на тяхното пускане в обращение и които вече не съответстват на въпросните разпоредби след влизането в сила на настоящия регламент, могат да бъдат използвани до 1 август 2003 г.

2.   Чрез дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕО) № 1493/1999 до 31 декември 2002 г. се прилагат следните разпоредби:

а)

член 15, параграфи 2 и 7 от Регламент (ЕИО) № 823/87 на Съвета (25);

б)

Регламент (ЕИО) № 2392/89 на Съвета (26)

в)

член 2 от Регламент (ЕИО) № 3895/91 на Съвета (27);

г)

членове 8, 9 и 11 от Регламент (ЕИО) № 2333/92 на Съвета (28);

д)

член 72 от Регламент (ЕИО) № 822/87 на Съвета (29).

Член 48

Отмяна

1.   Регламенти (ЕИО) № 3201/90, (ЕИО) № 3901/91 и (ЕО) № 554/95 се отменят.

2.   Регламенти (ЕО) № 881/98 и (ЕО) № 1608/2000 се отменят.

Член 49

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Той се прилага от 1 януари 2003 г. с изключение на член 19, параграф 3, член 47, параграф 2 и член 48, параграф 2, които се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 април 2002 година.

За Комисията

Franz FISCHLER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 179, 14.7.1999 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 345, 29.12.2001 г., стр. 10.

(3)  ОВ L 309, 8.11.1990 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 128, 10.5.2001 г., стр. 54.

(5)  ОВ L 368, 31.12.1991 г., стр. 15.

(6)  ОВ L 56, 14.3.1995 г., стр. 3.

(7)  ОВ L 252, 4.10.1996 г., стр. 10.

(8)  ОВ L 124, 25.4.1998 г., стр. 22.

(9)  ОВ L 185, 25.7.2000 г., стр. 24.

(10)  ОВ L 42, 15.2.1975 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 398, 30.12.1989 г., стр. 18.

(12)  ОВ L 186, 30.6.1989 г., стр. 21.

(13)  ОВ L 65, 11.3.1992 г., стр. 32.

(14)  ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.

(15)  ОВ L 310, 28.11.2001 г., стр. 19.

(16)  ОВ L 128, 10.5.2001 г., стр. 32.

(17)  ОВ L 198, 22.7.1991 г., стр. 1.

(18)  ОВ L 75, 16.3.2002 г., стр. 21.

(19)  ОВ L 109, 25.4.2002 г., стр. 20.

(20)  ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10.

(21)  ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1.

(22)  ОВ L 185, 25.7.2000 г., стр. 17.

(23)  ОВ L 143, 16.6.2000 г., стр. 1.

(24)  ОВ L 128, 10.5.2001 г., стр. 1.

(25)  ОВ L 84, 27.3.1987 г., стр. 59.

(26)  ОВ L 232, 9.8.1989 г., стр. 13.

(27)  ОВ L 368, 31.12.1991 г., стр. 1.

(28)  ОВ L 231, 13.8.1992 г., стр. 9.

(29)  ОВ L 84, 27.3.1987 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Запазена употреба на някои видове бутилки съгласно в член 9, параграф 1

1.   Flûte d'Alsace

а)

вид: стъклена бутилка съставена от право тяло, цилиндрично на вид, с изтòчен профил на гърлото и чиито съотношения са приблизително:

 

обща височина/диаметър в основата = 5:1;

 

височина на цилиндричната част = обща височина/3;

б)

що се отнася до вината, произведени от грозде, добито на територията на Франция, бутилките от този вид са запазени за следните качествени вина от определен район:

„Alsace“ или „vin d'Alsace“, „Alsace Grand Cru“,

„Crépy“,

„Château-Grillet“,

„Côtes de Provence“, червено или розе,

„Cassis“,

„Jurançon“, „Jurançon sec“,

„Béarn“, „Béarn-Bellocq“, розе,

„Tavel“, розе.

Що се отнася до този вид бутилки, ограничението на използването им се прилага единствено за вината, произведени от грозде, добито на територията на Франция.

2.   „Bocksbeutel“ или „Cantil“:

а)

вид: стъклена бутилка с късо гърло, заоблена и закръглена, но с плоска долна част, чиято основа, както и напречен разрез в най-широката част на тялото са елипсовидни:

съотношението голяма ос/малка ос на напречния елипсовиден разрез = приблизително 2:1.

съотношението височина на издутата част/цилиндрично гърло на бутилката = приблизително 2,5:1;

б)

вина, за които е запазен този тип бутилка:

i)

немски качествени вина от определен район:

Franken,

Baden,

от районите на Taubertal и Schüpfergrund,

от районите на общите части на Neuweier, Steinbach, Umweg и Varnhalt от местната административна единица Baden-Baden;

ii)

италиански качествени вина от определен район:

Santa Maddalena (St. Magdalener),

Valle Isarco (Eisacktaler), приготвено на основата на сортовете грозде Sylvaner и Mueller-Thurgau,

Terlaner, приготвено на основата на сортовете грозде Pinot bianco,

Bozner Leiten,

Alto Adige (Südtiroler), приготвено на основата на сортовете грозде Riesling, Mueller-Thurgau, Pinot nero, Moscato giallo, Sylvaner, Lagrein, Pinot blanco (Weissburgunder) и Moscato rosa (Rosenmuskateller)

Greco di Bianco,

Trentino, приготвено на основата на сорта грозде Moscato;

iii)

гръцки вина:

Agioritiko,

Rombola Kephalonias,

вино с произход от остров Кефалония,

вино с произход от остров Парос,

вино с произход Пелопонес;

iv)

португалски вина:

вина розе и единствено за останалите качествени вина от определен район и „vinho regional“, за които е доказано, че преди тяхната класификация като качествени вина от определен район са били вече представяни по лоялен и традиционен начин в бутилки от типа „cantil“.

„Clavelin“:

а)

вид: стъклена бутилка с късо гърло, с вместимост от 0,62 литра, съставена от цилиндрично тяло с широки рамене с вид на къса бутилка и чиито съотношения са приблизително:

 

обща височина/диаметър в основата = 2,75;

 

височина на цилиндричната част = обща височина/2;

б)

вина, за които е запазен този тип бутилка:

 

Френски качествени вина от определен район:

Côte du Jura,

Arbois,

L'Etoile,

Château Chalon.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на сортовете грозде или на техните синоними, които включват географско указание (1) и които могат да фигурират върху етикетите на вината в съответствие с член 19, параграф 2.

Наименование на сорта или на неговите синоними

Държави, които могат да използват наименованието на сорта или някой от неговите синоними (2)

Agiorgitiko

Гърция

Aglianico

Италия, Гърция

Aglianicone

Италия, Гърция

Alicante Bouschet

Гърция, Италия Португалия, Алжир, Тунис, САЩ

Alicante Branco

Португалия

Alicante Henri Bouschet

Франция

Alicante

Италия

Alikant Buse

Федеративна република Югославия

Auxerrois

Австралия, Канада, Швейцария, Белгия, Германия, Франция, Люксембург, Нидерландия, Обединено кралство

Banatski rizling

Федеративна република Югославия

Barbera Bianca

Италия

Barbera

Аржентина, Австралия, Хърватия, Meксико, Словения, Уругвай, САЩ, Гърция, Италия

Barbera Sarda

Италия

Beli burgundec, Weißburgunder, Weißer Burgunder

Словения

Blauburgunder

Канада, Чили, Италия

Blauer Burgunder, Blauer Spätburgunder, Blauburgunder

Австрия

Blauer Frühburgunder, Frühburgunder

Германия

Blauer Limberger

Германия

Blauer Spätburgunder, Spätburgunder

Германия

Blauer Spätburgunder

Словения

Bonarda

Италия

Borba

Испания

Bosco

Италия

Bragão

Португалия

Burgundac beli, Weisse Burgunder

Федеративна република Югославия

Burgundac Crni

Хърватия

Burgundac crni, Blauer Burgunder, Spätburgunder

Федеративна република Югославия

Burgundac sivi

Федеративна република Югославия

Burgundac sivi

Хърватия

Burgundec bel

Бивша югославска република Македония

Burgundec crn, Blauburgunder, Blauer Spätburgunder, Spätburgunder

Бивша югославска република Македония

Burgundec siv

Бивша югославска република Македония

Calabrese, Nero d'Avola

Италия

Campanário

Португалия

Canari

Аржентина

Carignan Blanc

Франция

Carignan

Аржентина, Хърватия, Израел, Мароко, Нова Зеландия, Тунис, Кипър, Гърция, Франция, Португалия

Carignane

Австралия, Мексико, Турция, САЩ

Carignano

Италия

Chardonnay, Pinot Chardonnay

Аржентина, Австралия, България, Канада, Швейцария, Чили, Чешка република, Хърватия, Унгария, Индия, Израел, Молдова, Мексико, Нова Зеландия, Румъния, Русия, Сан Марино, Словакия, Словения, Тунис, Бивша югославска република Македония, САЩ, Уругвай, Федеративна република Югославия, Южна Африка, Зимбабве, Германия, Франция, Гърция, Италия, Люксембург, Нидерландия, Обединено кралство, Испания, Португалия, Австрия, Белгия

Chardonnay Musqué

Канада

Chelva

Испания

Corinto Nero

Италия

Cserszegi fűszeres

Унгария

Dornfelder

Канада, Германия, Нидерландия, Обединено кралство, Белгия

Durasa

Италия

Early Burgundy

САЩ

Findling

Германия, Обединено кралство

Frühburgunder

Нидерландия

Graciosa

Португалия

Grauburgunder

Унгария

Grauer Burgunder, Grauburgunder

България, Канада, Румъния, Германия, Aвстрия

GrossBurgunder

Румъния

Ioana

САЩ

Izsáki

Унгария

Kanzler

Германия, Обединено кралство

Kardinal

България

Kisburgundi kék

Унгария

Korinthiaki

Гърция

Leira

Португалия

Limberger

Нова Зеландия, Белгия

Limnio

Гърция

Maceratino

Италия

Monemvasia

Гърция

Montepulciano

Италия

Moslavac, Mozler

Бивша югославска република Македония

Mosler

Словения

Mouratón

Испания

Müller-Thurgau

Австрия, Германия, Люксембург, Нидерландия, Италия, Белгия, Гърция, Франция, Португалия, Обединено кралство, Австралия, България, САЩ, Нова Зеландия, Русия

Nagyburgundi, Burgundi

Унгария

Olivella Nera

Италия

Orange Muscat

Австралия, САЩ

Pau Ferro

Португалия

Pinella

Италия

Portoghese

Италия

Pozsonyi, Pozsonyi Fehér

Унгария

Raboso

Италия

Rheinriesling

България, Австрия

Riminèse

Франция

Santareno

Португалия

Schönburger

Канада, Нова Зеландия, Германия, Белгия, Обединено кралство, Нидерландия

Sciaccarello

Франция

Spätburgunder

България, Канада, Чили, Унгария, Молдова, Румъния, Словения, Италия, Нидерландия, Обединено кралство

Štajerska Belina

Хърватия, Словения

Subirat

Испания

Terrantez do Pico

Португалия

Tintilla de Rota

Испания

Tinto basto

Испания

Tinto de Pegões

Португалия

Tocai Friulano, Tocai Italico (3)

Италия

Tokay Pinot gris (4)

Франция

Torrontés riojano

Аржентина

Traminer aromatico, Gewürztraminer

Германия, Австрия, Испания, Франция, Италия, Гърция, Португалия, Люксембург, Нидерландия

Trebbiano

Австралия, Канада, Хърватия, Уругвай, САЩ

Trebbiano Giallo, Trebbiano

Италия

Trigueira

Португалия

Verdea

Италия

Verdeca

Италия

Verdejo

Испания

Verdelho

Австралия, Нова Зеландия, САЩ, Португалия

Verdelho Roxo

Португалия

Verdelho Tinto

Португалия

Verdello

Италия

Verdese

Италия

Weißburgunder

Канада, Унгария, Южна Африка, Чили, Италия, Германия, Австрия, Обединено кралство

Weißer Burgunder

Германия, Австрия, Чили, Швейцария


(1)  Тези сортове грозде или синоними отговарят частично или напълно, в превод или като прилагателни, на географските указания, използвани за описанието на дадено вино.

(2)  За съответните държави дерогациите, предвидени в настоящото приложение, са разрешени единствено за вината, носещи географско указание, произведени в териториални единици, в които отглеждането на въпросните сортове е разрешено в момента на влизане в сила на настоящия регламент и в съответствие с условията, определени от съответните държави относно производството или представянето на тези вина.

(3)  Наименованието Tocai friulano и неговият синоним Tocai italico могат да бъдат използвани през преходен период до 31 март 2007 г.

(4)  Синонимът Tokay Pinot gris може да бъде използван изключително само за качествените вина от определен район с произход от френските департаменти Bas-Rhin и Haut-Rhin и единствено за преходен период до 31 март 2007 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на традиционните наименования, посочени в член 24

СПИСЪК A

Традиционно наименование

Вина

Категория/категории продукти

Език

Дата, вписана в приложение III (различна от датата на приемане на настоящия регламент)

Съответна трета страна

ГЕРМАНИЯ

Специфични традиционни наименования съгласно член 29

Qualitätswein

Всички

Качествено вино от определен район

Немски

 

 

Qualitätswein garantieren Ursprungs/Q.g.U

Всички

Качествено вино от определен район

Немски

 

 

Qualitätswein mit Prädikat/Q.b.A.m.Pr. or Prädikatswein

Всички

Качествено вино от определен район

Немски

 

 

Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U

Всички

Качествено пенливо вино от определен район

Немски

 

 

Auslese

Всички

Качествено вино от определен район

Немски

 

 

Beerenauslese

Всички

Качествено вино от определен район

Немски

 

 

Eiswein

Всички

Качествено вино от определен район

Немски

 

 

Kabinett

Всички

Качествено вино от определен район

Немски

 

 

Spätlese

Всички

Качествено вино от определен район

Немски

 

 

Trockenbeerenauslese

Всички

Качествено вино от определен район

Немски

 

 

Наименования, предвидени в член 28

Landwein

Всички

Трапезно вино с географско указание

 

 

 

Допълнителни традиционни наименования

Badisch Rotgold

Всички

Качествено вино от определен район

Немски

 

 

Klassik oder Classic

Всички

Качествено вино от определен район

Немски

 

 

Ehrentrudis

Baden

Качествено вино от определен район

Немски

 

 

Riesling-Hochgewächs

Всички

Качествено вино от определен район

Немски

 

 

Schillerwein

Württemberg

Качествено вино от определен район

Немски

 

 

Weißherbst

Всички

Качествено вино от определен район

Немски

 

 

Winzersekt

Всички

Качествено пенливо вино от определен район

Немски

 

 

АВСТРИЯ

Специфични традиционни наименования съгласно член 29

Qualitätswein

Всички

Качествено вино от определен район

Немски

 

 

Qualitätswein besonderer Reife и Leseart или Prädikatswein

Всички

Качествено вино от определен район

Немски

 

 

Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

Всички

Качествено вино от определен район

Немски

 

 

Ausbruch или Ausbruchwein

Всички

Качествено вино от определен район

Немски

 

 

Auslese или Auslesewein

Всички

Качествено вино от определен район

Немски

 

 

Beerenauslese (wein)

Всички

Качествено вино от определен район

Немски

 

 

Eiswein

Всички

Качествено вино от определен район

Немски

 

 

Kabinett или Kabinettwein

Всички

Качествено вино от определен район

Немски

 

 

Schilfwein

Всички

Качествено вино от определен район

Немски

 

 

Spätlese или Spätlesewein

Всички

Качествено вино от определен район

Немски

 

 

Strohwein

Всички

Качествено вино от определен район

Немски

 

 

Trockenbeerenauslese

Всички

Качествено вино от определен район

Немски

 

 

Наименования, предвидени в член 28

Landwein

Всички

Трапезно вино с географско указание

 

 

 

Допълнително традиционно наименование

Ausstich

Всички

Качествено вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Немски

 

 

Auswahl

Всички

Качествено вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Немски

 

 

Bergwein

Всички

Качествено вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Немски

 

 

Klassik или Classic

Всички

Качествено вино от определен район

Немски

 

 

Erste Wahl

Всички

Качествено вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Немски

 

 

Hausmarke

Всички

Качествено вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Немски

 

 

Heuriger

Всички

Качествено вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Немски

 

 

Jubiläumswein

Всички

Качествено вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Немски

 

 

Sturm

Всички

Частично ферментирала гроздова мъст с географско указание

Немски

 

 

ИСПАНИЯ

Специфични традиционни наименования съгласно член 29

Denominacion de origen (DO)

Всички

Качествено вино от определен район, качествено пенливо вино от определен район, качествено искрящо вино от определен район и качествено ликьорно вино от определен район

Испански

 

 

Denominacion de origen calificada (DOCa)

Всички

Качествено вино от определен район, качествено пенливо вино от определен район, качествено искрящо вино от определен район и качествено ликьорно вино от определен район

Испански

 

 

Vino dulce natural

Всички

Качествено ликьорно вино от определен район

Испански

 

 

Vino generoso

 (1)

Качествено ликьорно вино от определен район

Испански

 

 

Vino generoso de licor

 (2)

Качествено ликьорно вино от определен район

Испански

 

 

Наименования, предвидени в член 28

Vino de la Tierra

Всички

Трапезно вино с географско указание

 

 

 

Допълнителни традиционни наименования

Aloque

DO Valdepeñas

Качествено вино от определен район

Испански

 

 

Añejo

Всички

Качествено вино от определен район

Трапезно вино с географско указание

Испански

 

 

Clásico

DO Abona

DO El Hierro

DO Lanzarote

DO La Palma

DO Tacoronte-Acentejo

DO Tarragona

DO Valle de Güimar

DO Valle de la Orotava

DO Ycoden-Daute-Isora

Качествено вино от определен район

Испански

 

 

Cream

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

Качествено ликьорно вино от определен район

Английски

 

 

Criadera

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

Качествено ликьорно вино от определен район

Испански

 

 

Criaderas y Soleras

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

Качествено ликьорно вино от определен район

Испански

 

 

Crianza

Всички

Качествено вино от определен район

Испански

 

 

Dorado

DO Rueda

DO Malaga

Качествено ликьорно вино от определен район

Испански

 

 

Gran Reserva

Всички качествени вина от определен район

Качествено вино от определен район

Испански

 

 

Cava

Качествено пенливо вино от определен район

Испански

 

 

Noble

Всички

Качествено вино от определен район

Трапезно вино с географско указание

Испански

 

 

Pajarete

DO Málaga

Качествено ликьорно вино от определен район

Испански

 

 

Pálido

DO Condado de Huelva

DO Rueda

DO Málaga

Качествено ликьорно вино от определен район

Испански

 

 

Primero de cosecha

DO Valencia

Качествено вино от определен район

Испански

 

 

Rancio

Всички

Качествено ликьорно вино от определен район

Качествено вино от определен район

Испански

 

 

Raya

DO Montilla-Moriles

Качествено ликьорно вино от определен район

Испански

 

 

Reserva

Всички

Качествено вино от определен район

Испански

 

 

Sobremadre

DO vinos de Madrid

Качествено вино от определен район

Испански

 

 

Solera

DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

DO Málaga

DO Condado de Huelva

Качествено ликьорно вино от определен район

Испански

 

 

Superior

Всички

Качествено вино от определен район

Испански

 

 

Trasañejo

DO Málaga

Качествено ликьорно вино от определен район

Испански

 

 

Vino Maestro

DO Málaga

Качествено ликьорно вино от определен район

Испански

 

 

Vendimia inicial

DO Utiel-Requena

Качествено вино от определен район

Испански

 

 

Viejo

Всички

Качествено вино от определен район и

трапезно вино с географско указание

Испански

 

 

Vino de tea

DO La Palma

Качествено вино от определен район

Испански

 

 

ФРАНЦИЯ

Специфични традиционни наименования съгласно член 29

Appellation d'origine contrôlée

Всички

Качествено вино от определен район, качествено пенливо вино от определен район, качествено искрящо вино от определен район, качествено ликьорно вино от определен район

Френски

 

 

Appellation contrôlée

Всички

Качествено вино от определен район, качествено пенливо вино от определен район, качествено искрящо вино от определен район и качествено ликьорно вино от определен район

 

 

 

Appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure

Всички

Качествено вино от определен район, качествено пенливо вино от определен район, качествено искрящо вино от определен район и качествено ликьорно вино от определен район

Френски

 

 

Vin doux naturel

AOC Banyuls, Banyuls Grand Cru, Muscat de Frontignan, Grand Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes

Качествено ликьорно вино от определен район

Френски

 

 

Наименования, предвидени в член 28

Vin de pays

Всички

Трапезно вино с географско указание

Френски

 

 

Допълнителни традиционни наименования

Ambré

Всички

Качествено ликьорно вино от определен район

Френски

 

 

Всички

Трапезно вино с географско указание

 

 

Château

Всички

Качествено вино от определен район, качествено пенливо вино от определен район и качествено ликьорно вино от определен район

Френски

 

 

Cinquième Cru classé

AOC Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Pessac-Leognan

Качествено вино от определен район

Френски

 

 

Clairet

AOC Bourgogne, AOC Bordeaux

Качествено вино от определен район

Френски

 

 

Clos

Всички

Качествено вино от определен район

Френски

 

 

Cru Artisan

AOCMédoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

Качествено вино от определен район

Френски

 

 

Cru Bourgeois

AOCMédoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe

Качествено вино от определен район

Френски

 

 

Cru Classé

AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Grand Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac

Качествено вино от определен район

Френски

 

 

Deuxième Cru classé

AOC Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Pessac-Leognan

Качествено вино от определен район

Френски

 

 

Grand Cru

AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin, Champagne, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Grand Echézeaux, La Grande Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Emilion

Качествено вино от определен район

Френски

 

 

Grand Cru classé

St Emilion Grand Cru

Качествено вино от определен район

Френски

 

 

Hors d'âge

AOC Rivesaltes

Качествено ликьорно вино от определен район

Френски

 

 

Premier Cru

AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, Côtes de Brouilly, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Pernand-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet, Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune, St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée

Качествено вино от определен район

Френски

 

 

Premier Cru classé

AOC Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Pessac-Leognan

Качествено вино от определен район

Френски

 

 

Premier Grand Cru classé

St Emilion Grand Cru

Качествено вино от определен район

Френски

 

 

Primeur

Всички

Качествено вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Френски

 

 

Quatrième cru classé

AOC Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Pessac-Leognan

Качествено вино от определен район

Френски

 

 

Rancio

AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls grand cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau

Качествено ликьорно вино от определен район

Френски

 

 

Schillerwein

AOC Alsace

Качествено вино от определен район

Немски

 

 

Sélection de grains nobles

AOC Alsace, Alsace Grand cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l'Aubance, Cadillac

Качествено вино от определен район

Френски

 

 

Sur Lie

AOC Muscadet, Muscadet-Côteaux de la Loire, Muscadet ó Côtes de Grand lieu, Muscadet-Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, трапезно вино с географско указание Vin de pays d'Oc и Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

Качествено вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Френски

 

 

Troisième cru classé

AOC Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Pessac-Leognan

Качествено вино от определен район

Френски

 

 

Tuilé

AOC Rivesaltes

Качествено ликьорно вино от определен район

Френски

 

 

Vendange tardive

AOC Alsace, Jurançon

Качествено вино от определен район

Френски

 

 

Villages

AOC Anjou, Beaujolais, Côtes de Beaune, Côtes de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon

Качествено вино от определен район

Френски

 

 

Vin de paille

AOC Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Hermitage

Качествено вино от определен район

Френски

 

 

ГЪРЦИЯ

Специфични традиционни наименования съгласно член 29

Ονομασια Προελεύσεος Ελεγχομενη (OPE) (appellation d'origine contrôlée)

Всички

Качествено вино от определен район

Гръцки

 

 

Ονομασια Προελεύσωος Ανωτέρας Ποιότητος (OPAP) (appellation d'origine de qualité supérieure )

Всички

Качествено вино от определен район

Гръцки

 

 

Οίνος γλυκός φυσικός (vin doux naturel)

Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Мискет от Кефалония), Μοσχάτος Πατρών (Мискет от Патрас), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Мискет Рион от Патрас), Μοσχάτος Λήμνου (Мискет от Лемнос), Μοσχάτος Ρόδου (Мискет от Родос), Μαυροδάφνη Πατρών (Мавродафне от Патрас), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Мавродафне от Кефалония), Σάμος (Самос), Σητεία (Сития), Δαφνες (Дафнес), Σαντορίνη (Санторини)

Качествено ликьорно вино от определен район

Гръцки

 

 

Οίνος φυσικώς γλυκός (vin naturellement doux)

Жълти вина: Κεφαλληνίας (от Кефалония), Δαφνες (от Дафнес), Λήμνου (от Лемнос), Πατρών (от Патрас), Ριου- Πατρών (от Рион от Патрас), Ρόδου (от Родос), Σάμος (от Самос), Σητεία (от Сития), Σαντορίνη (Санторини)

Качествено вино от определен район

Гръцки

 

 

Наименования, предвидени в член 28

Ονομασια κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi)

Всички

Трапезно вино с географско указание

Гръцки

 

 

Τοπικός Οίνος (vin de pays)

Всички

Трапезно вино с географско указание

Гръцки

 

 

Допълнителни традиционни наименования

Αγρέπαυλη (Agrepavlis)

Всички

Качествено вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Гръцки

 

 

Αμρέλι (Ampeli)

Всички

Качествено вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Гръцки

 

 

Αμρελώνας (ες) (Ampelonas ès)

Всички

Качествено вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Гръцки

 

 

Αρχοντικό (Archontiko)

Всички

Качествено вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Гръцки

 

 

Κάβα (3) (Cava)

Всички

Трапезно вино с географско указание

Гръцки

 

 

Αρό διαλεκτούς (Grand Cru)

Μοσχάτος Κεφαλληνιας (Мискет от Кефалония), Μοσχάτος Πατρών (Мискет от Патрас), Μοσχάτος Ριου- Πατρών (Мискет Рион от Патрас), Μοσχάτος Λήμνου (Мискет от Лемнос), Μοσχάτος Ρόδου (Мискет от Родос), Σάμος (Самос)

Качествено ликьорно вино от определен район

Гръцки

 

 

Ειδικά Επιλεγμένος (Grande réserve)

Всички

Качествено вино от определен район и качествено ликьорно вино от определен район

Гръцки

 

 

Καστρο (Kastro)

Всички

Качествено вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Гръцки

 

 

Κτήμα (Ktima)

Всички

Качествено вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Гръцки

 

 

Λιαστός (Liastos)

Всички

Качествено вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Гръцки

 

 

Μετόκι (Metochi)

Всички

Качествено вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Гръцки

 

 

Μοναστήρι (Monastiri)

Всички

Качествено вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Гръцки

 

 

Νάμα (Nama)

Всички

Качествено вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Гръцки

 

 

Ορεινό κτήμα (Orino Ktima)

Всички

Качествено вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Гръцки

 

 

Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas)

Всички

Качествено вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Гръцки

 

 

Πύργος (Pyrgos)

Всички

Качествено вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Гръцки

 

 

Επιλογή ή Επιλεγμένος (Reserve)

Всички

Качествено вино от определен район и качествено ликьорно вино от определен район

Гръцки

 

 

Παλαιωΰεις επιλεγμένος (Old reserve)

Всички

Качествено ликьорно вино от определен район

Гръцки

 

 

Βερντέα (Verntea)

Zakynthos

Трапезно вино с географско указание

Гръцки

 

 

ИТАЛИЯ

Специфични традиционни наименования съгласно член 29

Denominazione di Origine Controllata

Всички

Качествено вино от определен район, качествено пенливо вино от определен район, качествено искрящо вино от определен район, качествено ликьорно вино от определен район и частично ферментирала гроздова мъст с географско указание

Италиански

 

 

Denominazione di Origine Controllata e Garantita

Всички

Качествено вино от определен район, качествено пенливо вино от определен район, качествено искрящо вино от определен район, качествено ликьорно вино от определен район и частично ферментирала гроздова мъст с географско указание

Италиански

 

 

Vino Dolce Naturale

Всички

Качествено вино от определен район и качествено ликьорно вино от определен район

Италиански

 

 

Наименования, предвидени в член 28

Indicazione geografica tipica (IGT)

Всички

Трапезно вино, искрящи вина, ликьорни вина, вина от презряло грозде и частично ферментирала гроздова мъст с географско указание

Италиански

 

 

Landwein

Вина с географско указание от автономната провинция Bolzano

Трапезно вино, искрящи вина, ликьорни вина от презряло грозде и частично ферментирала гроздова мъст с географско указание

Немски

 

 

Vin de pays

Вина с географско указание от провинция Aosta

Трапезно вино, искрящи вина, ликьорни вина, вина от презряло грозде и частично ферментирала гроздова мъст с географско указание

Френски

 

 

Допълнителни традиционни наименования

Alberata или vigneti ad alberata

DOC Aversa

Качествено вино от определен район и качествено пенливо вино от определен район

Италиански

 

 

Ambra

DOC Marsala

Качествено ликьорно вино от определен район

Италиански

 

 

Ambrato

DOC Malvasia delle Lipari

DOC Vernaccia di Oristano

Качествено вино от определен район и качествено ликьорно вино от определен район

Италиански

 

 

Annoso

DOC Controguerra

Качествено вино от определен район

Италиански

 

 

Apianum

DOC Fiano di Avellino

Качествено вино от определен район

Латински

 

 

Auslese

DOC Caldaro / Caldaro classico — Alto Adige

Качествено вино от определен район

Немски

 

 

Barco Reale

DOC Barco Reale di Carmignano

Качествено вино от определен район

Италиански

 

 

Buttafuoco

DOC Oltrepò Pavese

Качествено вино от определен район и качествено искрящо вино от определен район

Италиански

 

 

Cacc'e mitte

DOC Cacc'e Mitte di Lucera

Качествено вино от определен район

Италиански

 

 

Cagnina

DOC Cagnina di Romagna

Качествено вино от определен район

Италиански

 

 

Cerasuolo

DOC Cerasuolo di Vittoria

DOC Montepulciano d'Abruzzo

Качествено вино от определен район

Италиански

 

 

Chiaretto

Всички

Качествено вино от определен район, качествено пенливо вино от определен район, качествено искрящо вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Италиански

 

 

Ciaret

DOC Monferrato

Качествено вино от определен район

Италиански

 

 

Château

DOC from the Aosta Region

Качествено вино от определен район, качествено ликьорно вино от определен район, качествено пенливо вино от определен район и качествени искрящи вина от определен район

Френски

 

 

Classico

Всички

Качествено вино от определен район, качествено ликьорно вино от определен район и качествени искрящи вина от определен район

Италиански

 

 

Dunkel

DOC Alto Adige

DOC Trentino

Качествено вино от определен район

Немски

 

 

Fine

DOC Marsala

Качествено ликьорно вино от определен район

Италиански

 

 

Fior d'Arancio

DOC Colli Euganesi

Качествено вино от определен район, качествено пенливо вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Италиански

 

 

Falerio

DOC Falerio dei colli Ascolani

Качествено вино от определен район

Италиански

 

 

Flétri

DOC Valle d'Aosta o Vallée d'Aoste

Качествено вино от определен район

Италиански

 

 

Garibaldi Dolce (или GD)

DOC Marsala

Качествено ликьорно вино от определен район

Италиански

 

 

Italia Particolare (или IP)

DOC Marsala

Качествено ликьорно вино от определен район

Италиански

 

 

Klassisch или Klassisches Ursprungsgebiet

DOC Caldaro

DOC Alto Adige (Santa Maddalena e Terlano)

Качествено вино от определен район

Немски

 

 

Kretzer

DOC Alto Adige

DOC Trentino

DOC Teroldego Rotaliano

Качествено вино от определен район

Немски

 

 

Lacrima

DOC Lacrima di Morro d'Alba

Качествено вино от определен район

Италиански

 

 

London Particolar (или LP или Inghilterra)

DOC Marsala

Качествено ликьорно вино от определен район

Италиански

 

 

Occhio di Pernice

DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant'Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano

Качествено вино от определен район

Италиански

 

 

Oro

DOC Marsala

Качествено ликьорно вино от определен район

Италиански

 

 

Pagadebit

DOC pagadebit di Romagna

Качествено вино от определен район и качествени искрящи вина от определен район

Италиански

 

 

Passito

Всички

Качествено ликьорно вино от определен район, качествено вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Италиански

 

 

Ramie

DOC Pinerolese

Качествено вино от определен район

Италиански

 

 

Rebola

DOC Colli di Rimini

Качествено вино от определен район

Италиански

 

 

Riserva

Всички

Качествено вино от определен район, качествено пенливо вино от определен район, качествено искрящо вино от определен район и качествено ликьорно вино от определен район

Италиански

 

 

Rubino

DOC Marsala

DOC Rubino di Cantavenna

DOC Teroldego Rotaliano

Качествено вино от определен район и качествено ликьорно вино от определен район

Италиански

 

 

Sangue di Giuda

DOC Oltrepò Pavese

Качествено вино от определен район и качествено искрящо вино от определен район

Италиански

 

 

Scelto

Всички

Качествено вино от определен район

Италиански

 

 

Spätlese

DOC and IGT de Bolzano

Качествено вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Немски

 

 

Soleras

DOC Marsala

Качествено ликьорно вино от определен район

Италиански

 

 

Stravecchio

DOC Marsala

Качествено ликьорно вино от определен район

Италиански

 

 

Strohwein

DOC and IGT de Bolzano

Качествено вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Немски

 

 

Superiore

Всички

Качествено вино от определен район, качествено пенливо вино от определен район, качествено искрящо вино от определен район и качествено ликьорно вино от определен район

Италиански

 

 

Superiore Old Marsala (или SOM)

DOC Marsala

Качествено ликьорно вино от определен район

Италиански

 

 

Torchiato

DOC Colli di Conegliano

Качествено вино от определен район

Италиански

 

 

Vecchio

DOC Rosso Barletta, Agliamico del Vuture, Marsala, Falerno del Massico

Качествено вино от определен район и качествено ликьорно вино от определен район

Италиански

 

 

Vendemmia Tardiva

Всички

Качествено вино от определен район, качествени искрящи вина от определен район и трапезно вино с географско указание

Италиански

 

 

Verdolino

Всички

Качествено вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Италиански

 

 

Vermiglio

DOC Colli Etruria

Качествено ликьорно вино от определен район

Италиански

 

 

Vino Fiore

Всички

Качествено вино от определен район

Италиански

 

 

Vino Novello or Novello

Всички

Качествено вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Италиански

 

 

Vivace

Всички

Качествено вино от определен район, качествени искрящи вина от определен район и трапезно вино с географско указание

Италиански

 

 

ЛЮКСЕМБУРГ

Специфични традиционни наименования съгласно член 29

Marque nationale

Всички

Качествено вино от определен район и качествено пенливо вино от определен район

Френски

 

 

Appellation contrôlée

Всички

Качествено вино от определен район и качествено пенливо вино от определен район

Френски

 

 

Appellation d'origine contrôlée

Всички

Качествено вино от определен район и качествено пенливо вино от определен район

Френски

 

 

Наименования, предвидени в член 28

Vin de pays

Всички

Трапезно вино с географско указание

Френски

 

 

Допълнителни традиционни наименования

Grand premier cru

Всички

Качествено вино от определен район

Френски

 

 

Premier cru

Всички

Качествено вино от определен район

Френски

 

 

Vin classé

Всички

Качествено вино от определен район

Френски

 

 

Château

Всички

Качествено вино от определен район и качествено пенливо вино от определен район

Френски

 

 

ПОРТУГАЛИЯ

Специфични традиционни наименования съгласно член 29

Denominação de origem (DO)

Всички

Качествено вино от определен район, качествено пенливо вино от определен район, качествено искрящо вино от определен район и качествено ликьорно вино от определен район

Португалски

 

 

Denominação de origem controlada (DOC)

Всички

Качествено вино от определен район, качествено пенливо вино от определен район, качествено искрящо вино от определен район и качествено ликьорно вино от определен район

Португалски

 

 

Indicação de proveniencia regulamentada (IPR)

Всички

Качествено вино от определен район, качествено пенливо вино от определен район, качествено искрящо вино от определен район и качествено ликьорно вино от определен район

Португалски

 

 

Vinho doce natural

Всички

Качествено ликьорно вино от определен район

Португалски

 

 

Vinho generoso

DO Porto, Madeira, Moscatel de Setubal, Carcavelos

Качествено ликьорно вино от определен район

Португалски

 

 

Наименования, предвидени в член 28

Vinho regional

Всички

Трапезно вино с географско указание

Португалски

 

 

Допълнителни традиционни наименования

Colheita Seleccionada

Всички

Качествено вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Португалски

 

 

Crusted/Crusting

DO Porto

Качествено ликьорно вино от определен район

Английски

 

 

Escolha

Всички

Качествено вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Португалски

 

 

Escuro

DO Madeira

Качествено ликьорно вино от определен район

Португалски

 

 

Fino

DO Porto

DO Madeira

Качествено ликьорно вино от определен район

Португалски

 

 

Garrafeira

Всички

Качествено вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Качествено ликьорно вино от определен район

Португалски

 

 

Làgrima

DO Porto

Качествено ликьорно вино от определен район

Португалски

 

 

Leve

Estremadura, Ribatejano

Трапезно вино с географско указание

Португалски

 

 

DO Madeira, DO Porto

Качествено ликьорно вино от определен район

 

 

 

Nobre

DO Dão

Качествено вино от определен район

Португалски

 

 

Reserva

Всички

Качествено вино от определен район, качествено пенливо вино от определен район, качествено ликьорно вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Португалски

 

 

Reserva velha (или grande reserva)

DO Madeira

Качествено пенливо вино от определен район

Качествено ликьорно вино от определен район

Португалски

 

 

Solera

DO Madeira

Качествено ликьорно вино от определен район

Португалски

 

 

Super reserva

Всички

Качествено пенливо вино от определен район

Португалски

 

 

Superior

Всички

Качествено вино от определен район, качествено ликьорно вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Португалски

 

 

СПИСЪК Б

Традиционно наименование

Вина

Категория/категории продукти

Език

Дата, вписана в приложение III (различна от датата на приемане на настоящия регламент)

ГЕРМАНИЯ

Affentaler

Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz/Bühl, Bühlertal, Neuweier/Baden-Baden

Качествено вино от определен район

Немски

 

Hock

Rhein,

Трапезно вино с географско указание

Немски

 

Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

Качествено вино от определен район

 

Liebfrau(en)milch

Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau

Качествено вино от определен район

Немски

 

Moseltaler

Mosel-Saar-Ruwer

Качествено вино от определен район

Немски

 

АВСТРИЯ

Schilcher

Steiermark

Качествено вино от определен район и трапезно вино с географско указание

Немски

 

ИСПАНИЯ

Amontillado

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla Moriles

Качествено ликьорно вино от определен район

Испански

 

Chacoli/Txakolina

DO Chacoli de Bizkaia

DO Chacoli de Getaria

DO Chacoli de Alava

Качествено вино от определен район

Испански

 

Fino

DO Montilla Moriles

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

Качествено ликьорно вино от определен район

Испански

 

Fondillon

DO Alicante

Качествено вино от определен район

Испански

 

Lágrima

DO Málaga

Качествено ликьорно вино от определен район

Испански

 

Oloroso

DO Málaga

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla- Moriles

Качествено ликьорно вино от определен район

Испански

 

Palo Cortado

DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

DO Montilla- Moriles

Качествено ликьорно вино от определен район

Испански

 

ФРАНЦИЯ

Claret

AOC Bordeaux

Качествено вино от определен район

Френски

 

Edelzwicker

AOC Alsace

Качествено вино от определен район

Немски

 

Passe-tout-grains

AOC Bourgogne

Качествено вино от определен район

Френски

 

Vin jaune

AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L'Etoile, Château-Châlon)

Качествено вино от определен район

Френски

 

ГЪРЦИЯ

Vinsanto

ΟΠΑΠ Santorini

Качествено ликьорно вино от определен район и качествено вино от определен район

Гръцки (4)

 

Νυχτέρι

ΟΠΑΠ Santorini

Качествено вино от определен район

Гръцки

 

ИТАЛИЯ

Amarone

DOC Valpolicella

Качествено вино от определен район

Италиански

 

Cannellino

DOC Frascati

Качествено вино от определен район

Италиански

 

Brunello

DOC Brunello de Montalcino

Качествено вино от определен район

Италиански

 

Est !Est ! !Est ! ! !

DOC Est !Est ! !Est ! ! ! di Montefiascone

Качествено вино от определен район и качествено пенливо вино от определен район

Латински

 

Falerno

DOC Falerno del Massico

Качествено вино от определен район

Италиански

 

Governo all'uso toscano

DOCG Chianti and Chianti Classico

Качествено вино от определен район

Италиански

 

IGT Colli della Toscana Centrale

Трапезно вино с географско указание

 

Gutturnio

DOC Colli Piacentini

Качествено вино от определен район и качествено искрящо вино от определен район

Италиански

 

Lacryma Christi

DOC Vesuvio

Качествено вино от определен район и качествено ликьорно вино от определен район

Италиански

 

Lambiccato

DOC Castel San Lorenzo

Качествено вино от определен район

Италиански

 

Morellino

DOC Morellino di Scansano

Качествено вино от определен район

Италиански

 

Recioto

DOC Valpolicella

Качествено вино от определен район

Италиански

 

DOC Gambellara

Качествено пенливо вино от определен район

 

DOCG Recioto di Soave

 

 

Sciacchetrà (или Sciac-trà)

DOC Cinque Terre

DOC Riviera Ligure di Ponente

Качествено вино от определен район

Италиански

 

Sforzato, Sfurzat

DO Valtellina

Качествено вино от определен район

Италиански

 

Torcolato

DOC Breganze

Качествено вино от определен район

Италиански

 

Vergine

DOC Marsala

DOC Val di Chiana

Качествено вино от определен район и качествено ликьорно вино от определен район

Италиански

 

Vino Nobile

Vino Nobile di Montepulciano

Качествено вино от определен район

Италиански

 

Vin santo, Vino Santo or Vinsanto

DOC and DOCG Bianco dell'Empolese, Bianco della Valdinevole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Candia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell'Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San'Antimo, Val d'Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino

Качествено вино от определен район

Италиански

 

ПОРТУГАЛИЯ

Canteiro

DO Madeira

Качествено ликьорно вино от определен район

Португалски

 

Frasqueira

DO Madeira

Качествено ликьорно вино от определен район

Португалски

 

Ruby

DO Porto

Качествено ликьорно вино от определен район

Английски

 

Tawny

DO Porto

Качествено ликьорно вино от определен район

Английски

 

Порто, допълнено или не с Late Bottle (LBV) или с Character

DO Porto

Качествено ликьорно вино от определен район

Английски

 


(1)  Въпросните вина са качествените ликьорни вина от определен район съгласно буква Л, точка 8 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1493/1999.

(2)  Въпросните вина са качествените ликьорни вина от определен район съгласно буква Л, точка 11 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1493/1999.

(3)  Защитата на Cava, предвидена в настоящия регламент, не променя защитата на географските указания, приложими за качествените пенливи вина от определен район Cava.

(4)  Наименованието „vinsanto“ е запазено с латински букви.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Указания, които служат изключително за идентифициране на дадено вино като произхождащо изцяло от трета страна, съгласно член 36, параграф 1

(…)


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Списък на държавите, които не членуват в Световната търговска организация, съгласно член 36, параграф 2

1.

Алжир

2.

Бивша югославска република Македония

3.

Русия

4.

Сан Марино

5.

Украйна

6.

Федеративна република Югославия


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Списък на географските указания омоними и на практическите условия за използването им, съгласно член 36, параграф 3

(…)


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Списък на имената на географските единици, които могат да бъдат използвани върху етикета на качествените пенливи вина с произход от Общността, посочен в член 43

1.

За Германия:

 

Rhein-Mosel:

а)

Rhein

б)

Mosel

 

Bavaria:

а)

Main

б)

Lindau

в)

Bayerische Donau

2.

За Австрия:

 

Steiermark

3.

За Обединено кралство

а)

England

б)

Wales


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Списък, съгласно член 44, на пенливите вина с произход от трети страни, чиито определени условия за производство са признати за еквивалентни на тези, определени за качествено пенливо вино, носещо наименованието на географска единица

1.

Пенливи вина с произход от България, чието наименование върху етикета съдържа обозначението „висококачествено вино с географски произход“ в съответствие с българските разпоредби.

2.

Пенливи вина с произход от Унгария, когато официалният компетентен орган е записал върху документ V I 1, че въпросното пенливо вино съответства на унгарските разпоредби по отношение на суровина, използвана за приготвянето му и по отношение на изискванията за качество.

3.

Пенливи вина с произход от Южна Африка, когато официалният компетентен орган е записал върху документ V I 1, че въпросното пенливо вино произхожда от суровини, които могат да бъдат окачествени като съответстващи на южноафриканските разпоредби, чрез обозначението „cultivar wine“, „wine of origin“, „vintage wine“ или „superior wine“.

4.

Пенливи вина с произход от Съединените американски щати, когато официалният компетентен орган или производител, одобрен от официалния компетентен орган, е записал върху документ V I 1, че въпросното пенливо вино произхожда от суровини, които могат да бъдат окачествени като съответстващи на американските разпоредби, чрез обозначението „appellation of origin“ със същото име като сорта, с изключение на сортовете от вида Vitis labrusca или с обозначението „vintage year“.

5.

Пенливи вина с произход от територията на бившия Съветски съюз, когато официалният компетентен орган е записал върху документ V I 1, че въпросното пенливо вино съответства на вътрешните разпоредби по отношение на суровината, използвана за производството му и по отношение на изискванията за качество на готовия продукт.

6.

Пенливи вина с произход от Румъния, когато официалният компетентен орган е записал върху документ V I 1, че въпросното пенливо вино съответства на румънските разпоредби относно суровината, използвана за производството му и относно изискванията за качество на готовия продукт.


Top