EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0113

Регламент (ЕО) № 113/2002 на Комисията от 23 януари 2002 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета относно ревизираните класификации на разходите в зависимост от предназначението им (текст от значение за ЕИП)

OJ L 21, 24.1.2002, p. 3–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 74 - 80
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 74 - 80
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 74 - 80
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 74 - 80
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 74 - 80
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 74 - 80
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 74 - 80
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 74 - 80
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 74 - 80
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 267 - 273
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 267 - 273
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 119 - 125

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/113/oj

10/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

267


32002R0113


L 021/3

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 113/2002 НА КОМИСИЯТА

от 23 януари 2002 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета относно ревизираните класификации на разходите в зависимост от предназначението им

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (1), последно изменен с Регламент (ЕО) № 2558/2001 на Европейския парламент и на Съвета (2), и по-специално член 2, параграф 2 и член 3, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2223/96 съдържа референтната рамка за общи стандарти, дефиниции, класификации и счетоводни правила за създаването на сметки на държавите-членки за статистическите нужди на Европейската общност за получаването на съпоставими данни между държавите-членки.

(2)

Работната група на секретариатите по националните сметки (ISWGNA) ревизира и Организацията на обединените нации публикува през 2000 г. ревизираните класификации на разходите в зависимост от предназначението им, по-специално Класификацията на дейностите на правителството (COFOG), Класификацията за индивидуалното потребление по предназначение (COICOP) и Класификация на целите на институциите с нестопанска цел, обслужващи домакинствата (COPNI).

(3)

Класификациите в Регламент (ЕО) № 2223/96 следователно трябва да бъдат съответно изменени.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Статистическия програмен комитет (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение А „Европейска система от сметки ESA 1995“ към Регламент (ЕО) № 2223/96 се изменя, както е предвидено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейските общности.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 януари 2002 година.

За Комисията

Pedro SOLBES MIRA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 344, 28.12.2001 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение А към Регламент (ЕО) № 2223/96 се изменя, както следва:

а)

В глава 3, раздел 3.85 се заменя със следното:

3.85.   За стоките и услугите, предоставяни от държавни звена, границата между индивидуалните и колективните стоки и услуги се определя на базата на Класификацията на дейностите на правителството (COFOG).

Съгласно установената практика всички бюджетни разходи за крайно потребление по всяка от посочените по-долу позиции трябва да се третират като разходи за индивидуално потребление:

а)

7.1

Медицински продукти, уреди и оборудване

7.2

Доболнично обслужване

7.3

Болнично обслужване

7.4

Обществено здравно обслужване

б)

8.1

Развлекателни и спортни услуги

8.2

Културни услуги

в)

9.1

Предучилищно и начално образование

9.2

Средно образование

9.3

Полувисше образование

9.4

Висше образование

9.5

Образование, което не се дефинира по ниво

9.6

Спомагателни образователни услуги

г)

10.1

Заболяване и инвалидност

10.2

Грижи за възрастните хора

10.3

Лица, преживели злополуки

10.4

Семейство и деца

10.5

Безработица

10.6

Жилищна политика

10.7

Социално изключване (некласифицирано другаде)

Като алтернатива разходите за индивидуално потребление от консолидирания бюджет отговарят на раздел 14 от Класификацията за индивидуалното потребление по предназначение (COICOP), които включват следните групи:

14.1.

Жилищна политика (равностойна на Класификацията на дейностите на правителството (COFOG група 10.6)

14.2.

Здравеопазване (равностойна на COFOG групи от 7.1 до 7.4)

14.3.

Развлечения и култура (равностойна на COFOG групи 8.1 и 8.2)

14.4.

Образование (равностойна на COFOG групи от 9.1 до 9.6)

14.5.

Социална защита (равностойна на COFOG групи от 10.1 до 10.5 и група 10.7).

Разходите за колективно потребление представляват остатъка от бюджетните разходи за крайно потребление.

Съгласно COFOG същият се състои от:

а)

Общи обществени услуги (раздел 1)

б)

Отбрана (раздел 2)

в)

Обществен ред и безопасност (раздел 3)

г)

Икономически въпроси (раздел 4)

д)

Опазване на околната среда (раздел 5)

е)

Жилищна политика и обществено благоустройство (раздел 6)

ж)

Обща администрация, регулиране, разпространяване на обща информация и статистика (всички раздели)

з)

Научноизследователска и развойна дейност (всички раздели).“

б)

Приложение IV „Класификации и сметки“ се изменя, както следва:

i)

Частта, озаглавена „Класификацията на индивидуалното потребление по предназначение (COICOP)“, се заменя със следното:

„КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (COICOP)

1.   Храни и безалкохолни напитки

1.1.

Храни

1.2.

Безалкохолни напитки

2.   Алкохолни напитки, тютюн и опиати

2.1.

Алкохолни напитки

2.2.

Тютюн

2.3.

Опиати

3.   Облекло и обувки

3.1.

Облекло

3.2.

Обувки

4.   Жилище, вода, електроенергия, газ и други горива

4.1.

Действителни наеми за жилище

4.2.

Изчислени наеми за жилище

4.3.

Поддръжка и ремонт на сгради

4.4.

Водоснабдяване и разни услуги, свързани със сгради

4.5.

Електроенергия, газ и други горива

5.   Обзавеждане, домакинско оборудване и рутинна поддръжка на домакинствата

5.1.

Мебели и обзавеждане, килими и други подови покрития

5.2.

Домакински текстил

5.3.

Домакински уреди

5.4.

Стъклария и домакински прибори

5.5.

Инструменти и оборудване за дома и градината

5.6.

Стоки и услуги за рутинна поддръжка на домакинството

6.   Здравеопазване

6.1.

Медицински продукти, прибори и оборудване

6.2.

Доболнично обслужване

6.3.

Болнично обслужване

7.   Транспорт

7.1.

Покупка на моторни превозни средства

7.2.

Експлоатация на лично транспортно оборудване

7.3.

Транспортни услуги

8.   Комуникации

8.1.

Пощенски услуги

8.2.

Телефони и факс оборудване

8.3.

Телефонни и факсови услуги

9.   Развлечения и култура

9.1.

Аудио-визуално, фотографско оборудване и оборудване за обработка на информация

9.2.

Други основни дълготрайни стоки за развлечение и култура

9.3.

Други стоки и оборудване за отдих, градини и домашни любимци

9.4.

Развлекателни и културни услуги

9.5.

Вестници, книги и канцеларски материали

9.6.

Ваканционни пакети

10.   Образование

10.1.

Предучилищно и начално образование

10.2.

Средно образование

10.3.

Полувисше образование

10.4.

Висше образование

10.5.

Образование, което не се дефинира по ниво

11.   Ресторанти и хотели

11.1.

Кетъринг

11.2.

Услуги по настаняване

12.   Разни стоки и услуги

12.1.

Лични грижи

12.2.

Проституция

12.3.

Лични вещи (некласифицирани другаде)

12.4.

Социална защита

12.5.

Застраховане

12.6.

Финансови услуги (некласифицирани другаде)

12.7.

Други услуги (некласифицирани другаде)

13.   Разходи за индивидуално потребление на институции с нестопанска цел, обслужващи домакинства

13.1.

Жилищна политика

13.2.

Здравеопазване

13.3.

Развлечения и култура

13.4.

Образование

13.5.

Социална защита

13.6.

Други услуги

14.   Разходи да индивидуално потребление от консолидирания бюджет

14.1.

Жилищна политика

14.2.

Здравеопазване

14.3.

Развлечения и култура

14.4.

Образование

14.5.

Социална защита“

ii)

Частта, озаглавена „КЛАСИФИКАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО (COFOG)“, се заменя със следното:

„КЛАСИФИКАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО (COFOG)

1.   Общи публични услуги

1.1.

Изпълнителни и законодателни органи, финансови и фискални въпроси, външни работи

1.2.

Външна икономическа помощ

1.3.

Общи услуги

1.4.

Фундаментални научни изследвания

1.5.

Общи обществени услуги за научноизследователска и развойна дейност

1.6.

Общи обществени услуги (некласифицирани другаде)

1.7.

Сделки с държавен дълг

1.8.

Трансфери от общ характер между местната и централната власт

2.   Отбрана

2.1.

Военна отбрана

2.2.

Гражданска защита

2.3.

Чуждестранна военна помощ

2.4.

Научноизследователска и развойна дейност в областта на отбраната

2.5.

Отбрана (некласифицирана другаде)

3.   Обществен ред и безопасност

3.1.

Полицейски служби

3.2.

Противопожарни служби

3.3.

Съдилища

3.4.

Затвори

3.5.

Научноизследователска и развойна дейност в областта на обществения ред и безопасността

3.6.

Обществен ред и безопасност (некласифицирани другаде)

4.   Икономически въпроси

4.1.

Общи икономически, търговски и трудови въпроси

4.2.

Селско и горско стопанство, лов и риболов

4.3.

Горива и енергия

4.4.

Добив на полезни изкопаеми, производство и строителство

4.5.

Транспорт

4.6.

Комуникации

4.7.

Други отрасли

4.8.

Научноизследователска и развойна дейност в областта на икономическите въпроси

4.9.

Икономически въпроси (некласифицирани другаде)

5.   Опазване на околната среда

5.1.

Управление на отпадъците

5.2.

Управление на отпадните води

5.3.

Намаляване на замърсяването

5.4.

Защита на биоразнообразието и на ландшафта

5.5.

Научноизследователска и развойна дейност в областта на опазването на околната среда

5.6.

Опазване на околната среда (некласифицирано другаде)

6.   Жилищна политика и благоустройство

6.1.

Жилищно развитие

6.2.

Комунално развитие

6.3.

Водоснабдяване

6.4.

Улично осветление

6.5.

Научноизследователска и развойна дейност в областта на жилищната политика и благоустройството

6.6.

Жилищна политика и благоустройство (некласифицирани другаде)

7.   Здравеопазване

7.1.

Медицински продукти, прибори и оборудване

7.2.

Доболнично обслужване

7.3.

Болнично обслужване

7.4.

Обществено здравно обслужване

7.5.

Дейност по изследвания и развитие в областта на здравеопазването

7.6.

Здравеопазване (некласифицирано другаде)

8.   Развлечения, култура и религия

8.1.

Развлекателни и спортни услуги

8.2.

Културни услуги

8.3.

Радиоразпръсквателни и издателски услуги

8.4.

Религиозни и други обществени услуги

8.5.

Дейност по изследвания и развитие в областта на развлеченията, културата и религията

8.6.

Развлечения, култура и религия (некласифицирани другаде)

9.   Образование

9.1.

Предучилищно и начално образование

9.2.

Средно образование

9.3.

Полувисше образование

9.4.

Висше образование

9.5.

Образование, което не се дефинира по ниво

9.6.

Спомагателни услуги към образованието

9.7.

Дейност по изследвания и развитие в областта на образованието

9.8.

Образование (некласифицирано другаде)

10.   Социална защита

10.1.

Заболяване и инвалидност

10.2.

Грижи за възрастните хора

10.3.

Лица, преживели злополука

10.4.

Семейство и деца

10.5.

Безработица

10.6.

Жилищна политика

10.7.

Социално изключване (некласифицирано другаде)

10.8.

Дейност по изследвания и развитие в областта на социалната защита

10.9.

Социална защита (некласифицирана другаде)“

iii)

След частта, озаглавена „КЛАСИФИКАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО (COFOG)“ се добавя следното:

„КЛАСИФИКАЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ОБСЛУЖВАЩИ ДОМАКИНСТВА (COPNI)

1.   Жилищна политика

1.0.

Жилищна политика

2.   Здравеопазване

2.1.

Медицински продукти, уреди и оборудване

2.2.

Доболнично обслужване

2.3.

Болнично обслужване

2.4.

Обществено здравно обслужване

2.5.

Дейност по изследвания и развитие в здравеопазването

2.6.

Други здравни услуги

3.   Развлечения и култура

3.1.

Развлекателни и спортни услуги

3.2.

Културни услуги

4.   Образование

4.1.

Предучилищно и начално образование

4.2.

Средно образование

4.3.

Полувисше образование

4.4.

Висше образование

4.5.

Образование, което не се дефинира по ниво

4.6.

Научноизследователска и развойна дейност в областта на образованието

4.7.

Други образователни услуги

5.   Социална защита

5.1.

Услуги за социална защита

5.2.

Дейност по изследвания и развитие в областта на социалната защита

6.   Религия

6.0.

Религия

7.   Политически партии, профсъюзи и професионални организации

7.1.

Услуги на политически партии

7.2.

Услуги на профсъюзите

7.3.

Услуги на професионални организации

8.   Опазване на околната среда

8.1.

Услуги по опазването на околната среда

8.2.

Дейност по изследвания и развитие в областта на опазването на околната среда

9.   Услуги (некласифицирани другаде)

9.1.

Услуги (некласифицирани другаде)

9.2.

Дейност по изследвания и развитие в областта на услугите (некласифицирани другаде)“


Top