EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002O0006

Насоки на Европейската централна банка от 26 септември 2002 година относно минималните стандарти за Европейската централна банка и националните централни банки при провеждане на операции по паричната политика, валутни операции с чуждестранните резерви на ЕЦБ и при управлението на чуждестранните резервни активи на ЕЦБ (EЦБ/2002/6)

OJ L 270, 8.10.2002, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 118 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 118 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 68 - 70

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2002/777/oj

10/ 05

BG

Официален вестник на Европейския съюз

118


32002O0006


L 270/14

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 26 септември 2002 година

относно минималните стандарти за Европейската централна банка и националните централни банки при провеждане на операции по паричната политика, валутни операции с чуждестранните резерви на ЕЦБ и при управлението на чуждестранните резервни активи на ЕЦБ

(EЦБ/2002/6)

(2002/777/EО)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 105, параграф 2, първо, второ и трето тире от него,

като взе предвид член 12.1 и член 14.3 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, във връзка с член 3.1, първо, второ и трето тире, член 18.2 и член 30.6 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 105, параграф 2, първо, второ и трето тире от Договора, сред основните задачи, които се изпълняват от ЕСЦБ, са определянето и осъществяването на паричната политика на Общността, провеждането на валутни операции съгласно разпоредбите на член 111 от Договора и държането и управлението на официалните резерви в чуждестранна валута на държавите-членки.

(2)

Европейската централна банка (ЕЦБ) счита за нужно ЕЦБ и всяка национална централна банка на участваща държава-членка (НЦБ) да прилагат минимални стандарти при: (i) провеждане на операции по паричната политика; (ii) провеждане на валутни операции с чуждестранните резерви на ЕЦБ, и (iii) управление на чуждестранните резервни активи на ЕЦБ, доколкото НЦБ действат като агент на ЕЦБ съгласно Насоки ЕЦБ/2000/1 от 3 февруари 2000 г. относно управлението на чуждестранните резервни активи на Европейската централна банка от националните централни банки и правната документация за операции, свързани с чуждестранните резервни активи на Европейската централна банка (1), последно изменени с Насоки ЕЦБ/2001/12 (2).

(3)

Член 38.1 от Устава предвижда, че членовете на органите за вземане на решения и персоналът на ЕЦБ и НЦБ са длъжни, включително след прекратяване на изпълнението на задълженията им, да не разкриват информация, която е предмет на задължение за професионална тайна.

(4)

Членовете на Управителния съвет на ЕЦБ се споразумяха относно Меморандум за разбирателство по сходни въпроси на заседанието на Управителния съвет на 16 май 2002 г. (3).

(5)

В съответствие с член 12.1 и член 14.3 от Устава насоките на ЕЦБ съставляват неразделна част от правото на Общността,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Минимални стандарти за ЕЦБ и НЦБ при провеждане на операции по паричната политика, валутни операции с чуждестранните резерви на ЕЦБ и при управлението на чуждестранните резервни активи на ЕЦБ

При провеждането на дейности или операции, свързани с операциите по паричната политика, валутни операции с чуждестранните резерви на ЕЦБ и при управлението на чуждестранните резервни активи на ЕЦБ, ЕЦБ и всяка НЦБ гарантират, че техните вътрешни правилници, отнасящи се до тези операции или до това управление, независимо дали са кодекси за поведение, правилник за персонала или други видове вътрешни правилници, съответстват на следните минимални стандарти, в рамката на приложимото национално законодателство и практиките на трудовия пазар.

Вътрешните правилници на ЕЦБ и на НЦБ следва да съдържат задължителни разпоредби, които да гарантират съответствието с настоящите минимални стандарти на всички дейности или операции на ЕЦБ и НЦБ, свързани с паричната политика, валутните операции с чуждестранните резерви на ЕЦБ и управлението на чуждестранните резервни активи на ЕЦБ.

Правилата, съдържащи се по-долу, следва да се прилагат спрямо:

членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ, когато не упражняват функциите си като членове на Управителния съвет,

членовете на органите за вземане на решения на НЦБ, различни от онези, които са членове на Управителния съвет на ЕЦБ (и техните заместници, назначени в съответствие с член 4.4 от Процедурния правилник на Европейската централна банка), упражняващи функциите си като членове на Управителния съвет,

всички служители на ЕЦБ, участващи в дейности или операции, свързани с паричната политика, валутни операции с чуждестранните резерви на ЕЦБ, както и в управлението на чуждестранните резервни активи на ЕЦБ, и

всички служители на НЦБ, участващи в дейности или операции, свързани с паричната политика, валутни операции с чуждестранните резерви на ЕЦБ, както и в управлението на чуждестранните резервни активи на ЕЦБ

(членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ и на органите за вземане на решения на НЦБ са събирателно наричани по-долу „органи за вземане на решения“, а служителите на ЕЦБ и НЦБ са събирателно наричани по-долу „служители“).

Настоящите минимални стандарти нямат за цел да изключат или засегнат прилагането на други по-строги разпоредби, предвидени във вътрешните правилници на ЕЦБ и на НЦБ и приложими по отношение на служителите и органите за вземане на решения, като настоящите минимални стандарти също така не засягат прилагането на член 38.1 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка.

Контролът върху дейностите на служителите, участващи в операции с пазарни контрагенти, е задължение на съответното ръководство. Пълномощията и отговорностите, съгласно които извършващите пазарните операции и помощният персонал изпълняват задълженията си, се установяват ясно в писмена форма.

Органите за вземане на решения и служителите са задължени да се въздържат от участие като страна във всякакви икономически и финансови транзакции, които могат да попречат на тяхната независимост и безпристрастност.

Органите за вземане на решения и служителите следва да избягват всякакви ситуации, които могат да породят конфликт на интереси.

ЕЦБ и НЦБ не следва да позволяват на органите за вземане на решения и на служителите да извършват търговия с вътрешна информация, нито да предоставят непублична поверителна информация, получена на работното място, на трети страни. Освен това органите за вземане на решения и служителите не могат да използват непублична информация, свързана с ЕСЦБ и получена на работното място, когато извършват частни финансови транзакции.

Като търговия с вътрешна информация се определя дейността на всяко лице, което поради работата си, професията си или функциите си има достъп до определена информация от конкретно естество, която може да се отнася до операции по паричната политика, валутни операции с чуждестранните резерви на ЕЦБ и до управлението на чуждестранните резервни активи на ЕЦБ, преди тя да стане публично достояние, и съзнателно се възползва от нея чрез придобиване или прехвърляне за своя сметка или за сметка на трета страна, пряко или непряко, на активи (включително прехвърляеми ценни книжа) или права (включително права по договори за деривати), с които тази информация е тясно свързана.

ЕЦБ и НЦБ следва да разполагат с подходящи средства за проверка дали финансовите транзакции, в които участват органите за вземане на решения и служителите, съответстват на това правило. Освен това тези средства следва да бъдат строго ограничени до проверки за съответствие на онези видове транзакции, които могат да се отнасят до операции по паричната политика, валутни операции с чуждестранните резерви на ЕЦБ и до управлението на чуждестранните резервни активи на ЕЦБ. Тези проверки за съответствие следва да се извършват, единствено когато са налице неоспорими основания за това.

Органите за вземане на решения и служителите нямат право да искат подаръци и развлечения от трети страни в рамките на провеждане на операции по паричната политика, на валутни операции с чуждестранни резерви на ЕЦБ и при управлението на чуждестранни резервни активи на ЕЦБ, нито имат право да приемат подаръци и покани за развлечения, надвишаващи обичайните или незначителни размери, независимо дали са парични или не, които могат да попречат на тяхната независимост или безпристрастност.

От служителите се изисква да уведомяват ръководството си за всякакви опити от страна на контрагенти да им предлагат такива подаръци или развлечения.

Член 2

Изменения в Насоки ЕЦБ/2000/1

Член 3a от Насоки ЕЦБ/2000/1 и приложение 4 към същите се отменят.

Член 3

Контрол за изпълнение

НЦБ изпращат на ЕЦБ най-късно до 15 октомври 2002 г. подробна информация за текстове и средствата, чрез които възнамеряват да изпълнят настоящите насоки, доколкото все още не са направили това в контекста на прилагането на Насоки ЕЦБ/2001/5 (4).

Член 4

Заключителни разпоредби

1.   Адресати на настоящите насоки са НЦБ на държавите-членки, които са приели единната валута в съответствие с Договора.

2.   Настоящите насоки влизат в сила на 30 ноември 2002 г.

3.   Настоящите насоки се публикуват в Официален вестник на Европейските общности.

Съставено във Франкфурт на Майн на 26 септември 2002 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател

Willem F. DUISENBERG


(1)  ОВ L 207, 17.8.2000 г., стр. 24.

(2)  ОВ L 310, 28.11.2001 г., стр. 31.

(3)  ОВ C 123, 24.5.2002 г., стр. 9.

(4)  ОВ L 190, 12.7.2001 г., стр. 26.


Top