Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0060

Директива 2002/60/ЕО на Съвета от 27 юни 2002 година за определяне на специфични разпоредби за борба с африканската чума по свинете и за отмяна на Директива 92/119/EИО относно болестта на Тешен и африканската чума по свинететекст от значение за ЕИП.

OJ L 192, 20.7.2002, p. 27–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 252 - 271
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 252 - 271
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 252 - 271
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 252 - 271
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 252 - 271
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 252 - 271
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 252 - 271
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 252 - 271
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 252 - 271
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 043 P. 107 - 128
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 043 P. 107 - 128
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 014 P. 72 - 91

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/60/oj

03/ 43

BG

Официален вестник на Европейския съюз

107


32002L0060


L 192/27

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 2002/60/ЕО НА СЪВЕТА

от 27 юни 2002 година

за определяне на специфични разпоредби за борба с африканската чума по свинете и за отмяна на Директива 92/119/EИО относно болестта на Тешен и африканската чума по свинете

(текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 92/119/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. за въвеждане на общи мерки на Общността за борба с някои болести по животните и на специфични мерки относно везикулозната болест по свинете (1), и по-специално член 15 и член 24, параграф 1 от нея,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Общите мерки, определени с Директива 92/119/EИО, са насочени към предотвратяване на по-нататъшното разпространение по животните на някои болести от съществено икономическо значение и по-специално към контролиране на движението на животни и продукти, които могат да разпространят заразата.

(2)

Международното бюро по епизоотии (МБЕ) е специализираният компетентен орган за опазване здравето на животните, признат от Световната търговска организация. Той е изготвил списък на епидемичните заболявания по животните, които имат съществено икономическо значение (списък А).

(3)

Директива 92/119/EИО следва задължително и надлежно да се отнася за всички епидемични заболявания, включени в списък А, с изключение на тези, за които вече са взети специфични мерки на нивото на общностно равнище.

(4)

Болестта на Тешен вече не присъства в списък А. Поради това е необходимо тази болест да се заличи в списъка, даден в приложение I към Директива 92/119/EИО.

(5)

Африканската чума по свинете е болест със съществено икономическо значение, включена в списък А, която се среща в някои ограничени области в Общността. Поради това е необходимо да се въведат мерки на общностно равнище за борба с болестта.

(6)

Африканската чума по свинете следва да се включи в списъка, даден в приложение I към Директива 92/119/EИО, и да се определят специфичните разпоредби за борба с болестта в съответствие с член 15 от посочената директива.

(7)

Следва да се приемат мерки за контрол върху движението на прасетата и продуктите от тях от районите, в които са наложени ограничения поради наличието на огнище на африканска чума по свинете. Тези мерки следва да бъдат сходни на мерките, въведени на общностно равнище за борба с други болести по прасетата, като например везикулозната болест и класическата чума по свинете.

(8)

Директива 2001/89/EО на Съвета от 23 октомври 2001 г. относно мерки за борба с класическата чума по свинете (2) следва да се използва по-специално като модел за въвеждането на специални мерки за борба с африканската чума по свинете. Необходимо е, обаче, да се направят промени, по-специално поради различията между двете болести, съществуващия недостиг на ваксини и особено поради инкубационния период за африканската чума по свинете и възможността за предаване на болестта чрез бацилоносители.

(9)

Мерките, необходими за въвеждането на настоящата директива, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/EО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на процедурите за упражняване на правомощията по прилагане, предоставени на Комисията (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Предмет

Настоящата директива определя за Общността минималните мерки за борба с африканската чума по свинете.

Настоящата директива изключва болестта на Тешен от групата на болестите, за които се отнасят общите мерки за борба, уредени с Директива 92/119/EИО.

Член 2

Определения

По смисъла на настоящата директива:

а)

„прасе“ е животно от семейство Suidae, включващо и дивите прасета;

б)

„диво прасе“ е прасе, което не се отглежда и развъжда във ферма;

в)

„свиневъден обект“ е селскостопанска или друга постройка, разположена на територията на държава-членка, в която постоянно или временно се отглеждат и развъждат прасета. В определението не се включват кланиците, транспортните средства и оградените области, където се отглеждат и могат да се ловуват диви прасета; оградените области трябва да бъдат с размери и структура, за които са неприложими мерките, предвидени в член 5, параграф 1;

г)

„наръчник по диагностика“ е посоченият наръчник по диагностика в член 18, параграф 3;

д)

„прасе, за което се предполага, че е заразено с вируса на африканска чума по свинете“ е прасе или труп на прасе, при което са изявени клиничните симптоми или се наблюдават поражения след смъртта или реакции на лабораторните тестове, направени в съответствие с наръчника по диагностика, които показват възможно наличие на африканска чума по свинете;

е)

„случай на африканска чума по свинете“ или „прасе, заразено с африканска чума по свинете“ е прасе или труп на прасе:

за което официално са потвърдени клиничните симптоми или пораженията от африканска чума по свинете след смъртта, или

за което наличието на болестта е официално потвърдено в резултат на лабораторно изследване, направено в съответствие с наръчника по диагностика;

ж)

„огнище на африканска чума по свинете“ е свиневъден обект, в който са открити един или повече случаи на африканска чума по свинете;

з)

„първично огнище“ е огнището по смисъла на член 2, буква г) от Директива 82/894/EИО на Съвета от 21 декември 1982 г. относно обявяване на болестите по животните в рамките на Общността (4);

и)

„заразена област“ е областта в държава-членка, в която след потвърждаването на един или повече случаи на африканска чума по свинете сред дивите прасета са въведени мерки за изкореняване на болестта в съответствие с членове 15 или 16;

й)

„първичен случай на африканска чума по свинете при дивите прасета“ е случай на африканска чума по свинете, открит при дивите прасета в област, в която не са въведени мерки в съответствие с членове 15 или 16;

к)

„контактен свиневъден обект“ е обект, в който може да е навлязла африканска чума по свинете било поради местоположението му, движението на хора, прасета и превозни средства или по някакъв друг начин;

л)

„собственик“ е физическо или юридическо лице или лица, което притежава правото на собственост върху прасетата или на което е възложено тяхното отглеждане срещу заплащане или без заплащане;

м)

„компетентен орган“ е компетентният орган по смисъла на член 2, параграф 6 от Директива 90/425/EИО (5);

н)

„официално назначен ветеринар“ е ветеринарят, определен от компетентния орган на държавата-членка;

о)

„преработка“ е една от обработките на материал с повишен риск, посочени в член 3 от Директива 90/667/EИО (6), която се извършва по начин, при който се избягва рискът от разпространение на вируса на африканската чума по свинете;

п)

„умъртвяване“ е умъртвяването на прасета по смисъла на член 2, параграф 6 от Директива 93/119/EИО (7);

р)

„клане“ е клането на прасета по смисъла на член 2, параграф 7 от Директива 93/119/EИО;

с)

„бацилоносител“ е кърлежът от вида Ornithodorus erraticus.

Член 3

Обявяване на африканска чума по свинете

1.   Държавите-членки гарантират, че задължително и незабавно уведомяват компетентните органи за наличието или предполагаемото наличие на африканска чума по свинете.

2.   Без да се засягат съществуващите разпоредби на Общността относно уведомяването за огнища на болести по животните, държавите-членки, на чиято територия е потвърдено наличието на африканска чума по свинете, извършват следното:

а)

обявяват болестта и предоставят информация на Комисията и на другите държави-членки в съответствие с приложение I относно:

огнищата на африканска чума по свинете, които са потвърдени за ферми,

случаите на африканска чума по свинете, потвърдени за кланица или транспортно средство,

първичните случаи на африканска чума по свинете, които са потвърдени за дивите прасета,

резултатите от епидемиологичното проучване, проведено в съответствие с член 8;

б)

предоставят информация на Комисията и на другите държави-членки за нови случаи, потвърдени за дивите прасета в областите, заразени с африканска чума по свинете, в съответствие с член 16, параграф 3, буква а) и параграф 4.

Член 4

Мерки в случаите, за които се предполага наличие на африканска чума по свинете в един свиневъден обект

1.   Когато в свиневъдния обект има едно или повече прасета, за които се предполага, че са заразени с вируса на африканска чума по свинете, държавите-членки гарантират, че компетентният орган незабавно привежда в действие официалните средства за разследване, за да потвърди или отрече наличието на въпросната болест в съответствие с процедурите, определени в наръчника по диагностика.

Когато свиневъдният обект се посещава от официално назначен ветеринар се извършва и проверка на регистъра и на идентификационната маркировка на прасетата, посочени в членове 4 и 5 от Директива 92/102/ЕИО на Съвета от 27 ноември 1992 г. относно идентификацията и регистрацията на животните (8).

2.   Когато компетентният орган счита, че наличието на африканска чума по свинете в свиневъдния обект не може да се изключи, той незабавно поставя свиневъдния обект под официално наблюдение и по-специално издава заповед за:

а)

преброяване на всички прасета по категории в свиневъдния обект и изготвяне на списък с броя на болните, умрелите и вероятно заразените прасета от всяка категория; списъкът се актуализира чрез отчитане на броя на родените и умрелите прасета през периода, за който се предполага, че има зараза; информацията, която се съдържа в списъка, се представя при поискване и може да се проверява при всяко посещение;

б)

ограничаване на движението на прасетата в свиневъдния обект само в помещенията, в които живеят, или затваряне на прасетата на друго място, където могат да бъдат изолирани;

в)

забрана за внасяне или изнасяне на прасета от свиневъдния обект. Компетентните органи могат, при необходимост, да разширят забраната за изнасяне от свиневъдния обект и върху други породи животни и да изискат прилагане на подходящи мерки за унищожаване на гризачи и насекоми;

г)

забрана за изнасяне от свиневъдния обект на трупове на прасета без разрешение, издадено от компетентните органи;

д)

забрана за изнасяне от свиневъдния обект на месо, продукти от свинско месо, сперма, яйцеклетки или свински ембриони, фуражни смески, инструменти, материали или отпадъци, за които се предполага, че могат да пренесат африканска чума по свинете, без разрешение, издадено от компетентните органи; месо, продукти от свинско месо, сперма, яйцеклетки или ембриони не могат да напускат свиневъдния обект с цел търговия в рамките на Общността;

е)

влизането на хора в свиневъдния обект и излизането им от свиневъдния обект след получаване на писмено разрешение от компетентните органи;

ж)

влизането на превозни средства в свиневъдния обект и излизането им от свиневъдния обект след получаване на писмено разрешение от компетентните органи;

з)

използването на подходящи средства за дезинфекция на входа и изхода на сградите, в които са настанени прасетата, и на самия свиневъдния обект; съблюдаването на необходимите хигиенни мерки за намаляване на риска от разпространение на вируса на африканската чума по свинете, които се прилагат по отношение на всяко лице, което влиза в свиневъдния обект или излиза от него,

и)

извършване на епидемиологично разследване в съответствие с член 8.

3.   В случаите, когато това се изисква от епидемиологичната обстановка, компетентните органи:

а)

могат да приложат мерките, предвидени по член 5, параграф 1, към свиневъдните обекти, посочени в параграф 2 от настоящия член; компетентните органи могат, обаче, когато счетат, че условията разрешават, да ограничат прилагането на тези мерки единствено по отношение на прасетата, за които се предполага, че са инфектирани или заразени с вируса на африканска чума по свинете, и тази част от свиневъдния обект, където са били отглеждани, при условие че тези прасета са били настанени, отглеждани и хранени напълно самостоятелно от другите прасета в свиневъдния обект. И във всеки случай се вземат достатъчно на брой проби от прасетата, когато биват умъртвени, за да се потвърди или отрече наличието на вируса на африканска чума по свинете, в съответствие с наръчника по диагностика;

б)

могат да създадат временна зона за контрол около свиневъдния обект, посочена в параграф 2; в свиневъдните обекти, разположени в тази зона, се прилагат някои от мерките или всички мерки, посочени в параграфи 1 и 2.

4.   Предвидените по параграф 2 мерки, след като са приети, не се отменят докато официално не се отрече наличието на африканска чума по свинете.

Член 5

Мерки в случаите, за които е потвърдено наличието на африканска чума по свинете в един свиневъден обект

1.   В случаите, за които официално е потвърдено наличието на африканска чума по свинете, държавите-членки гарантират, че освен мерките, посочени в член 4, параграф 2, компетентните органи са предвидили:

а)

всички прасета в свиневъдния обект да бъдат умъртвени незабавно под официален надзор и по начин, който не позволява разпространението на вируса на африканска чума по свинете по време на транспортиране или умъртвяване на прасетата;

б)

вземане на достатъчно на брой проби в съответствие с наръчника по диагностика при умъртвяването на прасетата, за да може да се определи по какъв начин е влязъл в свиневъдния обект вирусът на африканска чума по свинете и предполагаемият период, през който се е намирал в свиневъдния обект, преди да е направено обявяването за наличие на болестта;

в)

труповете на умрелите и умъртвените прасета да бъдат преработени под официален надзор;

г)

месото от прасетата, заклани през периода от вероятното влизане на болестта в свиневъдния обект до предприемането на официални мерки, при възможност, да бъде проследено и преработено под официален надзор;

д)

сперма, яйцеклетки и ембриони на прасета, събирани от свиневъдния обект през периода от вероятното влизане на болестта в свиневъдния обект до предприемането на официални мерки, да бъдат проследени и унищожени под официален надзор, за да се избегне рискът от разпространение на вируса на африканска чума по свинете;

е)

веществата и отпадъците, за които се предполага, че са заразени, например хранителните смески, да бъдат преработени; материалите за еднократна употреба, за които се предполага, че могат да бъдат заразени и по-специално тези, които са използвани по операцията за умъртвяване на животните, да бъдат унищожени; тези мерки следва да се осъществяват в съответствие с указанията на официално назначен ветеринар;

ж)

след премахването на прасетата сградите, в които са били настанени прасетата, транспортните средства, които са били използвани за превозване на прасетата или труповете, и оборудването, сламените постели, оборският тор и пулпът, за които се предполага, че са заразени, следва да бъдат почистени, при необходимост дезинсектицирани, дезинфекцирани и обработени в съответствие с член 12;

з)

в случай на първично огнище на болестта, изолираният вирус на африканска чума по свинете следва да бъде подложен на лабораторната процедура, предвидена в наръчника по диагностика за определяне на генетичен тип;

и)

следва да бъде извършено епидемиологично разследване в съответствие с член 8.

2.   В случай че е доказано наличието на огнище в лаборатория, зоологическа градина, резерват или оградена зона, където се отглеждат прасета за научни цели или за цели, свързани със съхраняването на животински видове или редки породи, заинтересованите държави-членки могат да вземат решение за отклонение от параграф 1, букви а) и д), при условие че не е налице накърняване на основни интереси на Общността.

Комисията незабавно се уведомява за това решение.

Във всички случаи Комисията незабавно разглежда положението със заинтересованата държава-членка и в Постоянния ветеринарен комитет при първа възможност. При необходимост се приемат мерки за предотвратяване на разпространението на болестта в съответствие с процедурите, посочени в член 24, параграф 2.

Член 6

Мерки в случаите, за които се потвърдено наличието на африканска чума по свинете в свиневъден обект, съставен от различни производствени единици

1.   Когато е потвърдено наличието на африканска чума по свинете в свиневъдни обекти, които са съставени от две или повече самостоятелни производствени единици, и за да завърши процесът на угояване на прасетата, компетентните органи могат да вземат решение за дерогация от разпоредбите на член 5, параграф 1, буква а) по отношение на производствените единици, в които прасетата са здрави в заразен свиневъден обект, при условие че официално назначеният ветеринар потвърди, че структурата, размерът и отстоянието на тези производствени единици и извършваните в тях операции им позволяват да осигурят напълно самостоятелни съоръжения за настаняване, отглеждане и хранене на животните, за да не може вирусът да се разпространи и в тях.

2.   При използване на дерогацията, посочена в параграф 1, държавите-членки изготвят подробни правила за прилагането ѝ като се имат предвид гаранциите за здравето на животните, които могат да се осигурят.

3.   Държавите-членки, които използват тази дерогация, незабавно уведомяват Комисията за това. Във всички случаи Комисията незабавно разглежда положението със заинтересованата държава-членка и в Постоянния ветеринарен комитет при първа възможност. При необходимост се приемат мерки за предотвратяване на разпространението на болестта в съответствие с процедурите, посочени в член 24, параграф 2.

Член 7

Мерки в контактните свиневъдни обекти

1.   За контактни се определят свиневъдни обекти, в които официално назначеният ветеринар установи или счете на основата на епидемиологичното разследване, направено в съответствие с член 8, че е възможно да е пренесена африканска чума по свинете или от други свиневъдни обекти в свиневъдния обект, посочен в членове 4 или 5, или от последния - в други свиневъдни обекти.

За такива свиневъдни обекти се прилага член 4 до официалното отхвърляне на наличието на африканска чума по свинете.

2.   Компетентните органи прилагат мерките, предвидени по член 5, параграф 1, в контактните свиневъдни обекти, посочени в параграф 1 от настоящия член, когато това се налага поради епидемиологичната обстановка.

От прасетата, когато биват умъртвени, се вземат достатъчно на брой проби в съответствие с наръчника по диагностика, за да се потвърди или отхвърли наличието на вируса на африканска чума по свинете.

Член 8

Епидемиологично разследване

Държавите-членки осигуряват провеждането на епидемиологичното разследване във връзка с предполагаеми случаи или огнища на африканска чума по свинете на основата на въпросници, изготвени в рамките на плановете за случаите, изискващи спешна намеса, посочени в член 21.

Разследване от този вид се занимава най-малко със следното:

а)

периода, през който вирусът на африканска чума по свинете може да се е намирал в свиневъдния обект, преди да е направено уведомяване или предположение за наличие на болестта;

б)

възможния произход на африканската чума по свинете в свиневъдния обект и идентифицирането на другите свиневъдни обекти, за които се предполага, че прасетата са инфектирани или заразени от същия източник;

в)

движението на хора, превозни средства, прасета, трупове, сперма, месо или материал, който би могъл да пренесе вируса от въпросните свиневъдни обекти;

г)

възможността бацилоносители или диви прасета да са причинили разпространението на болестта.

Ако резултатите от разследването водят до предположението, че африканската чума по свинете може да се е разпространила от или към свиневъдни обекти, разположени в други държави-членки, Комисията и заинтересованите държави-членки незабавно се информират.

Член 9

Въвеждане на защитни и надзорни зони

1.   Веднага след като диагностицирането на африканска чума по свинете се потвърди официално за прасетата в свиневъдния обект, компетентните органи въвеждат защитна зона с радиус не по-малък от три километра около обекта, която от своя страна се включва в надзорната зона с радиус не по-малък от 10 километра.

За тези зони се прилагат мерките, предвидени по членове 10 и 11 респективно.

2.   При въвеждането на зоните компетентните органи трябва да вземат предвид:

а)

резултатите от епидемиологичното разследване, проведено в съответствие с разпоредбите по член 8;

б)

географското положение, и по-специално естествените и изкуствените граници;

в)

местоположението и близостта на свиневъдните обекти;

г)

обичайните форми на движение и търговия с прасета и наличието на кланици и съоръжения за преработка на труповете;

д)

съоръженията и наличния персонал за контрол на движението на прасетата вътре в зоните, по-специално налага ли се преместване от свиневъдния обект на произход на прасетата, които следва да бъдат умъртвени.

3.   Ако в зоната са включени части от територията на няколко държави-членки, компетентните органи на заинтересованите държави-членки си сътрудничат за въвеждането на зоната.

4.   Компетентните органи предприемат всички мерки, в това число и поставянето на отличителни знаци и предупредителни табели и използването на медийни ресурси като например пресата и телевизията, необходими за осигуряването на пълна информираност на хората в защитната и надзорната зона относно действащите ограничения в съответствие с членове 10 и 11 и предприемат мерките, които считат за необходими за осигуряването на надлежно изпълнение на тези мерки.

Член 10

Мерки във въведените защитни зони

1.   Държавите-членки осигуряват в защитните зони прилагането на следните мерки:

а)

възможно най-бързо преброяване на свиневъдните обекти; след въвеждането на защитната зона тези свиневъдни обекти се посещават от официално назначен ветеринар не по-късно от седем дни с цел провеждане на медицински преглед на прасетата и проверка на регистрацията и идентификационните знаци на прасетата, посочени в членове 4 и 5 от Директива 92/102/EИО;

б)

забранява се движението и транспортирането на прасета по държавни и частни пътища, с изключение на обслужващите пътища в свиневъдните обекти, освен ако не е получено съгласието на компетентните органи за разрешаване на движението, посочено в буква е). Тази забрана не се отнася за превозването на прасета с автомобилен или железопътен транспорт без претоварване или спиране. Освен това, в съответствие с процедурата, посочена в член 24, параграф 2, може да се даде отклонение за прасетата за клане, идващи от територии извън защитната зона, на път за кланица, разположена във въпросната зона, за да бъдат незабавно заклани;

в)

почистване, дезинфекциране, при необходимост, и дезинсектициране и обработване възможно най-бързо след заразяването в съответствие с член 12 на камионите и другите превозни средства и оборудването, които се използват за превозване на прасета, други животни или материали, за които се предполага, че са заразени (като например трупно месо, хранителни смески, оборски тор, пулп и др.). Камионите и превозните средства, които са били използвани за превозване на прасета, не могат да напускат зоната без да са почистени и дезинфекцирани и впоследствие преминали през проверка и подновяване на разрешителното за движение от компетентните органи;

г)

влизане в свиневъдния обект или излизане от него на домашни животни без разрешението на компетентните органи;

д)

незабавно уведомяване на компетентните органи, които провеждат необходимите разследвания в съответствие с процедурите, определени в наръчника по диагностика, за мъртвите и заразените прасета в свиневъдния обект;

е)

забрана за преместване на прасетата от свиневъдния обект, в който се отглеждат, в продължение най-малко на 40 дни след приключване на предварителното почистване и дезинфекция и, при необходимост, дезинсектизация на заразения свиневъден обект. След изтичането на 40 дни, ако не е предвидено друго в параграф 3, компетентните органи могат да разрешат преместването на прасетата от въпросния свиневъден обект, за да бъдат превозени директно до:

кланица, определена от компетентните органи, за предпочитане в рамките на защитната или надзорната зона, с цел да бъдат незабавно заклани;

преработвателен завод или подходящо място, на което прасетата ще бъдат незабавно умъртвени, а трупното месо ще бъде преработено под официален надзор,

при изключителни обстоятелства, до други помещения, които се намират в рамките на защитната зона. Държавите-членки, които използват тази разпоредба, информират незабавно за това Комисията в рамките на Постоянния ветеринарен комитет;

ж)

забрана за сперма, яйцеклетки и ембриони на прасета да напускат свиневъдния обект, когато той се намира в рамките на защитната зона;

з)

лицата, които влизат в свиневъдните обекти или излизат от тях съблюдават съответните хигиенни мерки като мерки, необходими за намаляване на риска от разпространяване на вируса на африканска чума по свинете.

2.   Когато забраните, предвидени в параграф 1, се удължат за повече от 40 дни поради нови огнища на болестта, в резултат на което възникват проблеми, свързани със здравето на животните, или други проблеми при отглеждането на прасетата, ако не е предвидено друго в параграф 3, компетентните органи могат, след подаване на аргументирана молба от собственика, да разрешат преместването на прасетата от свиневъдния обект в рамките на защитната зона, за да бъдат превозени директно до:

а)

кланица, определена от компетентните органи, за предпочитане в рамките на защитната или надзорната зона с цел да бъдат незабавно заклани;

б)

преработвателен завод или подходящо място, на което прасетата ще бъдат незабавно умъртвени, а трупното месо ще бъде преработено под официален надзор,

в)

при изключителни обстоятелства, до други помещения, които се намират в рамките на защитната зона. Държавите-членки, които използват тази разпоредба, информират незабавно за това Комисията в рамките на Постоянния ветеринарен комитет;

3.   Когато е направено позоваване на настоящия параграф, компетентните органи могат да разрешат преместване на прасетата от въпросния свиневъден обект, при условие че:

а)

официално назначен ветеринар е извършил медицински преглед на прасетата в свиневъдния обект и в частност на тези, които трябва да бъдат преместени, в който се включва измерване на телесната температура в съответствие с процедурите, определени в наръчника по диагностика, и проверка на регистрацията и идентификационните знаци, посочени в членове 4 и 5 от Директива 92/102/EИО;

б)

проверките и прегледите, посочени в буква а), не съдържат доказателства за наличие на африканска чума по свинете и съответствие с Директива 92/102/EИО;

в)

прасетата се превозват в транспортни средства, запечатани от компетентните органи;

г)

транспортните средства и оборудването, които са участвали в превозването на прасетата, се почистват и дезинфекцират веднага след това в съответствие с разпоредбите, посочени в член 12;

д)

когато се налага прасетата да бъдат заклани или умъртвени, от тях ще се вземат достатъчно на брой проби в съответствие с наръчника по диагностика, за да се потвърди или отхвърли наличието на вируса на африканска чума по свинете в свиневъдния обект;

е)

когато се налага прасетата да бъдат превозени до кланица:

компетентните органи, които отговарят за кланицата, са били информирани за намерението да се изпратят прасетата и от своя страна уведомяват компетентните органи, които ги изпращат, за пристигането им;

след пристигането в кланицата тези прасета се съхраняват и колят отделно от другите прасета;

по време на проверката, извършена преди и след смъртта на място в определената кланица, компетентните органи вземат предвид всички признаци за наличието на африканска чума по свинете,

прясното месо от тези прасета се преработва или маркира със специален знак, посочен в член 5а от Директива 72/461/EИО на Съвета от 12 декември 1972 г. относно здравните проблеми, засягащи търговията с прясно месо вътре в Общността (9), и се преработва отделно в съответствие с правилата, предвидени по член 4, параграф 1, буква а), i) от Директива 80/215/EИО на Съвета от 22 януари 1980 г. относно здравните проблеми на животните, засягащи търговията с месни продукти вътре в Общността (10). Това трябва да се направи в предприятие, определено от компетентните органи. Месото трябва да се изпрати на посоченото предприятие, при условие че пратката е запечатана преди изпращането и остане запечатана през целия период на превозване.

4.   Приложението на мерките в защитната зона продължава най-малко до:

а)

извършването на почистване, дезинфекция и, при необходимост, дезинсектизация на заразените свиневъдни обекти;

б)

преминаване на всички прасета през медицински преглед и лабораторно изследване, проведени в съответствие с наръчника по диагностика, за да се открие евентуално наличие на вируса на африканска чума по свинете.

Прегледите и изследванията, посочени в буква б), не се извършват преди да изтекат 45 дни от приключването на мерките за предварително почистване, дезинфекция и, при необходимост, дезинсектизация на заразените свиневъдни обекти.

5.   Въпреки това, чрез дерогация от параграф 1, буква е), и от параграфи 2 и 4, сроковете от 40 и 45 дни, предвидени с настоящата директива, могат да бъдат намалени до 30 дни, ако в съответствие с наръчника по диагностика, държавата-членка изпълнява програма за вземане на проби и тестване, с която е възможно да се отхвърли наличието на африканска чума по свинете във въпросния свиневъден обект.

Член 11

Мерки в установената надзорна зона

1.   Държавите-членки осигуряват в надзорните зони прилагането на следните мерки:

а)

извършване на преброяване на всички свиневъдни обекти;

б)

забрана за движението и транспортирането на прасета по държавни и частни пътища, с изключение на обслужващите пътища в свиневъдните обекти, освен ако не е получено съгласието на компетентните органи. Тази забрана не се отнася за превоза на прасета с автомобилен или железопътен транспорт без претоварване или спиране и за прасетата за клане, идващи от територии извън надзорната зона, на път за кланица, разположена във въпросната зона, за да бъдат незабавно заклани;

в)

почистване, дезинфекциране, при необходимост, дезинсектициране, и обработване възможно най-бързо след заразяване в съответствие с член 12 на камионите и другите превозни средства и оборудването, които се използват за превозване на прасета, други животни или материали, за които се предполага, че са заразени (като например трупно месо, хранителни смески, оборски тор, пулп и др.). Камионите и превозните средства, които са били използвани за превозване на прасета, не могат да напускат зоната без да са почистени и дезинфекцирани;

г)

забрана за влизане в свиневъдния обект или излизане от него на други домашни животни през първите седем дни след въвеждане на зоната без разрешението на компетентните органи;

д)

незабавно уведомяване на компетентните органи, които провеждат необходимите разследвания в съответствие с процедурите, определени в наръчника по диагностика, за мъртвите и заразените прасета в свиневъдния обект;

е)

забрана за преместване на прасетата от свиневъдния обект, в който се отглеждат, в продължение най-малко на 30 дни след приключване на предварителното почистване и дезинфекция и, при необходимост, дезинсектизация на заразените свиневъдни обекти. След изтичането на 30 дни, ако не е предвидено друго в член 10, параграф 3, компетентните органи могат да разрешат преместването на прасетата от въпросните свиневъдни обекти, за да бъдат превозени директно до:

кланица, определена от компетентните органи, за предпочитане в рамките на защитната или надзорната зона, с цел да бъдат незабавно заклани;

преработвателен завод или подходящо място, на което прасетата ще бъдат незабавно умъртвени, а трупното месо ще бъде преработено под официален надзор, или

при изключителни обстоятелства, до други помещения, които се намират в рамките на защитната или надзорната зона. Държавите-членки, които използват тази разпоредба, информират незабавно за това Комисията в Постоянния ветеринарен комитет.

Въпреки това, когато се налага прасетата да бъдат транспортирани до кланица, по молба на държава-членка, към която се прилага необходимата обосновка, и в съответствие с процедурата, посочена в член 24, параграф 2, могат да се разрешат дерогации от член 10, параграф 3, букви д) и е), четвърто тире, по-специално по отношение на маркировката на месото от тези прасета и последващото му използване, както и местоназначението на обработените продукти;

ж)

забрана за сперма, яйцеклетки и ембриони на прасета да напускат свиневъдния обект, когато той се намира в рамките на надзорната зона;

з)

лицата, които влизат в свиневъдните обекти или излизат от тях, съблюдават съответните хигиенни мерки като мерки, необходими за намаляване на риска от разпространяване на вируса на африканска чума по свинете.

2.   Когато забраните, предвидени в параграф 1, се удължат за повече от 40 дни поради нови огнища на болестта, в резултат на което възникват проблеми, свързани със здравето на животните, или други проблеми при отглеждането на прасетата, ако не е предвидено друго в член 10, параграф 3, компетентните органи могат, след подаване на аргументирана молба от собственика, да разрешат преместването на прасетата от свиневъдния обект в рамките на надзорната зона, за да бъдат превозени директно до:

а)

кланица, определена от компетентните органи, за предпочитане в рамките на защитната или надзорната зона, с цел да бъдат незабавно заклани;

б)

преработвателен завод или подходящо място, на което прасетата ще бъдат незабавно умъртвени, а трупното месо ще бъде преработено под официален надзор, или

в)

при изключителни обстоятелства, до други помещения, които се намират в рамките на защитната или надзорната зона. Държавите-членки, които използват тази разпоредба, информират незабавно за това Комисията в рамките на Постоянния ветеринарен комитет;

3.   Прилагането на мерките в надзорната зона продължава най-малко до:

а)

извършване на почистване, дезинфекция и, при необходимост, дезинсектизация на заразените свиневъдни обекти;

б)

преминаване на всички прасета през медицински преглед и лабораторно изследване, проведени в съответствие с наръчника по диагностика, за да се открие евентуално наличие на вируса на африканска чума по свинете.

Прегледите и изследванията, посочени в буква б), не се извършват преди да са изтекли 40 дни от приключването на мерките за предварително почистване, дезинфекция и, при необходимост, дезинсектизация на заразените свиневъдни обекти.

4.   Въпреки това, чрез дерогация от параграф 1, буква е), и от параграфи 2 и 3, сроковете от 30 дни, предвидени с параграф 1, буква е) и сроковете от 40 дни, предвидени с параграфи 2 и 3, могат обаче да бъдат намалени до 21, 30 и 20 дни респективно, ако в съответствие с наръчника по диагностика, държавата-членка изпълнява програма за вземане на проби и тестване, с която е възможно да се отхвърли наличието на африканска чума по свинете във въпросния свиневъден обект.

Член 12

Почистване, дезинфекция и дезинсектизация

Държавите-членки осигуряват следното:

а)

дезинфекциращите средства и инсектицидите, които ще бъдат използвани, както и техните концентрации да са официално одобрени от компетентните органи;

б)

почистването, дезинфекцирането, а при необходимост и дезинсектизацията, да се извърши под официален надзор в съответствие със:

указанията, дадени от официално назначен ветеринар, и

принципите и процедурите, определени в приложение II.

Член 13

Повторно населване на свиневъдните обекти след огнища на болестта

1.   Повторното въвеждане на прасета в свиневъдните обекти, посочени в член 5, не се извършва до изтичането най-малко на 40 дни след приключване на почистването, дезинфекцията и, при необходимост, дезинсектизацията на засегнатия свиневъдния обект в съответствие с разпоредбите на параграфите от 2 до 5 от посочения по-горе член.

2.   Повторното въвеждане на прасета се извършва като се вземе предвид установената практика в съответните свиневъдни обекти и в съответствие с една от процедурите, определени в параграфи 3 и 4.

3.   Когато появата на болестта в свиневъдния обект не е свързана с бацилоносители се прилага следната процедура:

а)

по отношение на свиневъдните обекти на открито, повторното въвеждане на прасета започва с въвеждането на опитните прасета, които са били проверени и са дали отрицателен резултат за наличието на антитела срещу вируса на африканска чума по свинете или произхождат от свиневъдни обекти, в които не са наложени никакви ограничения, свързани с африканска чума по свинете. Опитните прасета се настаняват, в съответствие с изискванията на компетентните органи, навсякъде в заразения свиневъдния обект и след 45 дни от тях се вземат проби и се тестват за наличието на антитела в съответствие с наръчника по диагностика. Прасетата не могат да напускат свиневъдния обект преди да са получени отрицателни резултати от серологичните тестове; ако нито едно прасе не е изградило антитела срещу вируса на африканска чума по свинете, може да се извърши повторно населване на свиневъдния обект;

б)

по отношение на всички други форми на отглеждане повторното въвеждане на прасета в свиневъдния обект се извършва в съответствие с мерките, предвидени в буква а), или на основата на тотално повторно населване, при условие че:

всички прасета пристигнат в рамките на 20 дни и произхождат от свиневъдни обекти, в които не са наложени никакви ограничения, свързани с африканска чума по свинете,

прасетата в стадото за повторно заселване минават през серологично изследване в съответствие с наръчника по диагностика. Пробите за това изследване се вземат най-рано 45 дни след пристигането на последните прасета,

прасетата не могат да напускат свиневъдния обект преди да се получат отрицателни резултати от серологичните изследвания,

4.   Когато появата на болестта в свиневъдния обект е свързана с бацилоносители, свиневъдният обект не се презарежда най-малко шест седмици, освен в случаите когато:

а)

са проведени успешно конкретни операции за премахване на бацилоносителя от помещенията и местата, където ще се отглеждат прасетата или могат да бъдат в контакт с бацилоносителя, под официален надзор, или

б)

е възможно да се покаже, че персистенцията на бацилоносителя вече не крие сериозен риск от пренасяне на африканска чума по свинете.

След това се прилагат мерките, определени в параграф 3, буква а).

В допълнение към тези мерки е въведена забрана прасетата да напускат въпросния свиневъден обект след пълното повторно заселване на свиневъдния обект до извършването на нови серологични изследвания с отрицателен резултат за африканска чума по свинете върху проби, взети от прасетата в свиневъдния обект най-рано 60 дни след пълното повторно населване, в съответствие с наръчника по диагностика.

5.   Когато появата на болестта не е свързана с бацилоносители и ако са изтекли повече от шест месеца след приключване на почистването и дезинфекцирането на свиневъдния обект, компетентните органи могат да разрешат отклонение от параграф 3, като вземат предвид епидемиологичната обстановка.

6.   Повторното въвеждане на домашни животни от други породи, които не включват прасета, в свиневъдните обекти, разгледани в член 5, подлежи на разрешаване от страна на компетентните органи, които вземат предвид риска от разпространение на инфекцията или от персистенция на бацилоносителите при повторното въвеждане.

Член 14

Мерки в случаите, за които се предполага или е потвърдена африканска чума по свинете в кланица или в превозно средство

1.   Когато се предполага наличие на африканска чума по свинете в кланица или в превозно средство, държавите-членки гарантират, че компетентните органи незабавно ще използват официални средства за разследване, за да потвърдят или отхвърлят наличие на болестта в съответствие с процедурите, определени в наръчника по диагностика.

2.   Ако е открит случай на африканска чума по свинете в кланица или в превозно средство, компетентните органи осигуряват следното:

а)

всички животни в кланицата или в превозното средство, предразположени да заболеят, незабавно се умъртвяват;

б)

труповете, карантията и животинските отпадъци на животните, за които се предполага, че са инфектирани и заразени, се преработват под официален надзор;

в)

почистването, дезинфекцията и, при необходимост, дезинсектизацията на сградите и оборудването, в това число и превозните средства, се извършва под надзора на официално назначен ветеринар в съответствие с изискванията по член 12;

г)

епидемиологичното разследване се извършва съобразно предвиденото по член 8;

д)

изолираният вирус на африканска чума по свинете се подлага на лабораторната процедура, определена в наръчника по диагностика, за да се определи генетичният тип на вируса;

е)

мерките, посочени в член 7, се прилагат в свиневъдния обект, от която са дошли инфектираните прасета или трупове, и в другите контактни свиневъдни обекти. Ако не е посочено друго в епидемиологичното разследване, мерките, определени в член 5, параграф 1, се прилагат в свиневъдния обект на произход на инфектираните прасета или трупове;

ж)

повторното въвеждане на животни за клане или транспортиране не се извършва по-рано от 24 часа след приключване на почистването, дезинфекцирането и, при необходимост, дезинсектицирането, които се провеждат в съответствие с изискванията по член 12.

Член 15

Мерки в случаите, за които се предполага или е потвърдена африканска чума по свинете при дивите прасета

1.   Незабавно след като компетентните органи на държавата-членка получат информация за диви прасета, за които се предполага, че са инфектирани, те вземат всички необходими мерки, за да потвърдят или отхвърлят наличие на болестта, като предоставят информация на собствениците на прасета и ловците и организират разследвания на всички диви прасета, които са отстреляни или намерени мъртви, в които се включват и лабораторни тестове.

2.   Веднага след като се получи потвърждаване на първичен случай на африканска чума по свинете при диви прасета, за да се намали разпространението на болестта, компетентните органи на държавата-членка незабавно:

а)

създават експертна група, съставена от ветеринари, ловци, биолози - специалисти по дивите животни и епидемиолози. Експертната група оказва помощ на компетентните органи за следното:

изучаване на епидемиологичната обстановка и определяне на инфектираната зона в съответствие с изискванията на член 16, параграф 3, буква б),

определяне на подходящите мерки, които следва да се прилагат в инфектираната зона, в допълнение на мерките, посочени в букви б) и в); тези мерки могат да включват временно прекратяване на лова и забрана за хранене на дивите прасета;

изготвяне на план за изкореняване на болестта, който се представя на Комисията в съответствие с изискванията по член 16,

извършване на проверки за установяване на ефективността на мерките, приети за изкореняване на африканската чума по свинете в цялата инфектирана област;

б)

поставят под официален надзор свиневъдните обекти в определената инфектирана зона и в частност издават заповед за:

извършване на официално преброяване на всички категории прасета във всички свиневъдни обекти; актуализацията на резултатите от преброяването се извършва от собственика. Информацията от преброяването се предоставя при поискване и може да се проверява при всяка проверка на място. За свиневъдните обекти на открито първото преброяване може да се направи на основата на оценка,

задържане на всички прасета в свиневъдния обект в помещенията, в които живеят, или на друго място, където могат да бъдат изолирани от дивите прасета. Дивите прасета не трябва да имат достъп до материали, които впоследствие могат да влязат в контакт с прасетата в свиневъдния обект,

забрана за влизане на прасета в свиневъдния обект или излизане на прасета от него, освен когато има разрешение от компетентните органи съобразно епидемиологичната обстановка,

използването на подходящи средства за дезинфекция и, при необходимост, дезинсектизация на входа и изхода на сградите, в които са настанени прасетата, и на свиневъдния обект,

спазването на подходящи хигиенни мерки от всички лица, които имат контакт с диви прасета, за намаляване на риска от разпространение на вируса на африканската чума по свинете,

тестване на всички умрели или заболели прасета със симптомите на африканска чума по свинете в свиневъдния обект за наличие на африканска чума по свинете,

забрана за внасяне във свиневъдните обекти на части от диви прасета, независимо дали прасетата са отстреляни или намерени мъртви, както и на материали и оборудване, които могат да бъдат заразени с вируса на африканска чума по свинете,

забрана за преместване на прасета, сперма, ембриони или яйцеклетки от прасета от инфектираната зона с цел извършване на търговия в границите на Общността;

в)

организират за всички отстреляни или намерени мъртви прасета проверка на място от официално назначен ветеринар и изследване за африканска чума по свинете в съответствие с наръчника по диагностика. Труповете на всички животни, за които се установи, че са позитивни, се преработват под официален надзор. Когато резултатите от тестването са отрицателни за африканска чума по свинете, държавите-членки прилагат мерките, определени по член 11, параграф 2 от Директива 92/45/EИО на Съвета от 16 юни 1992 г. относно проблемите за здравето на хората и животните, свързани с избиването на дивеч и пускането на пазара на дивечово месо (11). Частите, които не са предназначени за човешка консумация, се преработват под официален надзор;

г)

осигуряват подлагане на изолирания вирус на африканска чума по свинете на лабораторното изследване, посочено в наръчника по диагностика, за идентифициране на генетичния тип на вируса.

3.   Когато сред дивите прасета в област в държава-членка, която е в близост до територията на друга държава-членка, се появи случай на африканска чума по свинете, заинтересованите държави-членки си сътрудничат за въвеждането на мерки за контрол на болестта.

Член 16

Планове за изкореняване на африканската чума по свинете от популацията на дивите прасета

1.   Без да се засягат мерките, определени в член 15, държавите-членки представят на Комисията не по-късно от 90 дни след потвърждаването на първичен случай на африканска чума по свинете при дивите прасета писмен план за мерките, предприети за изкореняване на болестта в областта, определена като инфектирана, и мерките предприети в свиневъдните обекти в тази област.

Комисията разглежда плана, за да определи дали той позволява постигането на желаната цел. Планът, при необходимост, заедно с измененията се одобрява в съответствие с процедурата, посочена в член 24, параграф 2.

Планът може впоследствие да бъде изменен или допълнен, за да се отразят промените в ситуацията.

Ако измененията касаят повторното определяне на инфектираната зона, държавите-членки гарантират, че Комисията и другите държави-членки ще бъдат незабавно информирани за тези изменения.

Когато измененията касаят други разпоредби на плана, държавите-членки представят плана с измененията на Комисията за разглеждане и евентуално одобрение в съответствие с процедурата, посочена в член 24, параграф 2.

2.   След одобряване на мерките, предвидени в плана, посочен в параграф 1, те заменят първоначалните мерки, посочени в член 15, на дата, която се определя при даване на одобрението.

3.   Планът, посочен в параграф 1, съдържа информация за:

а)

резултатите от епидемиологичните разследвания и контрола, проведени в съответствие с член 15, и географското разпространение на болестта;

б)

определянето на инфектираната зона в рамките на територията на заинтересованата държава-членка. При определяне на инфектираната зона компетентните органи вземат предвид:

резултатите от проведените епидемиологични разследвания и географското разпространение на болестта;

популацията от диви прасета в зоната;

наличието на големи естествени и изкуствени препятствия за придвижване на дивите прасета;

в)

изграждането на тясно сътрудничество между биолозите, ловците, ловните организации, службите за дивите животни и ветеринарните органи (здравето на животните и здравето на хората);

г)

информационната кампания, която следва да се проведе, за увеличаване на информираността на ловците относно мерките, които трябва да приемат в рамките на плана за изкореняване на болестта;

д)

специфичните действия, предприети за определяне размера на инфекцията сред популацията от диви прасета като се разследват дивите прасета, които са отстреляни от ловците или са намерени мъртви, и чрез лабораторни изследвания, включително и чрез възрастови епидемиологични разследвания;

е)

изискванията, с които следва да се съобразяват ловците, за да се избегне разпространението на болестта;

ж)

метода за отстраняване на дивите прасета, намерени мъртви или отстреляни, който се базира на:

преработка под официален надзор, или

проверка на място, извършена от официално назначен ветеринар, и лабораторните изследвания, предвидени в наръчника по диагностика. Труповете на всички животни, за които се установи, че са позитивни, се преработват под официален надзор. Когато резултатите от изследването са отрицателни за африканска чума по свинете, държавите-членки прилагат мерките, дадени в член 11, параграф 2 от Директива 92/45/EИО. Частите, които не са предназначени за човешка консумация, се преработват под официален надзор;

з)

епидемиологичното разследване, което се провежда за всяко диво прасе, независимо дали е било отстреляно или намерено мъртво. В разследването трябва да се включи и попълването на въпросник, който дава информация за:

географския район, в който животното е намерено мъртво или отстреляно,

датата, на която животното е намерено мъртво или отстреляно,

лицето, което е намерило или отстреляло животното,

възрастта и пола на прасето,

ако прасето е отстреляно: симптомите преди стрелбата,

ако прасето е намерено мъртво: състоянието на трупа,

лабораторните констатации;

и)

програмите за надзор и превантивните мерки, които се прилагат в свиневъдните обекти, разположени в определената инфектирана зона, и при необходимост, около тази зона, в това число транспортирането и движението на животни в границите на зоната, от зоната навън и отвън към зоната; тези мерки трябва най-малкото да включват забрана за преместване на прасета, сперма, ембриони или яйцеклетки от прасета от инфектираната зона с цел извършване на търговия в границите на Общността, а могат да включват също и временна забрана за отглеждане на прасета и за създаване на нови ферми;

й)

други критерии, които следва да се приложат с цел вдигане на наложените мерки;

к)

органите, които отговарят за надзора и координацията на ведомствата, отговорни за изпълнението на плана;

л)

информационната система, създадена с цел редовно да се проверяват резултатите от изпълнението на плана за изкореняване на болестта от страна на експертната група, назначена в съответствие с член 15, параграф 2, буква а);

м)

мерките за наблюдение на заболяването, които влизат в сила не по-рано от 12 месеца след диагностициране на последния случай на африканска чума по свинете сред дивите прасета в определената инфектирана зона; тези мерки се запазват в продължение най-малко на още 12 месеца и включват най-малко влезлите вече в сила разпоредби съгласно букви д), ж) и з).

4.   Доклад относно епидемиологичната обстановка в определената зона и резултатите от плана за изкореняване на болестта се изпращат на Комисията и на другите държави-членки в комитета, посочен в член 23, на всеки шест месеца.

Могат да се приемат по-подробни правила относно информацията, която следва да бъде осигурена от държавите-членки по този въпрос, в съответствие с процедурата, посочена в член 23, параграф 2.

Член 17

Мерки за предотвратяване на разпространението на вируса на африканска чума по свинете чрез бацилоносители

1.   Ако е възможно или се предполага наличието на бацилоносители във ферма, за която е потвърдена африканска чума по свинете, компетентните органи гарантират, че:

а)

инфектираната сграда и околностите са проверени за наличието на бацилоносители чрез физическа проверка на място и, при необходимост, улавяне на спесимени в съответствие с приложение III;

б)

когато се потвърди наличието на бацилоносители:

извършват се необходимите лабораторни тестове, за да се потвърди или отхвърли наличието на вирус на африканска чума по свинете в бацилоносителите;

въвеждат се допълнителни мерки за проследяване, проверка и контрол в свиневъдния обект и в района около него;

в)

когато се потвърди наличието на бацилоносители, но контролът е неизпълним, в свиневъдния обект не могат да се държат прасета и, при необходимост, други домашни животни в продължение най-малко на шест години.

2.   Информация относно прилагането на параграф 1 се предоставя от заинтересованата държава-членка на Комисията и на другата държава-членка в рамките на Постоянния ветеринарен комитет.

3.   Допълнителни мерки за наблюдение и контрол на бацилоносителите и за профилактика на африканската чума по свинете могат да се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 24, параграф 2.

Член 18

Диагностични процедури и изисквания за биологична безопасност

1.   Държавите-членки гарантират, че:

а)

диагностичните процедури, вземането на проби и лабораторните изследвания за откриване на наличието на африканска чума по свинете се извършват в съответствие с наръчника по диагностика;

б)

отговорна за съгласуване на стандартите и методите за диагностициране във всяка държава-членка е националната лаборатория в съответствие с приложение IV.

2.   Националните лаборатории, посочени в приложение IV, са свързани с базовата лаборатория на Общността, посочена в приложение V. Без да се засягат разпоредбите на Директива 90/424/EИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно разходите във ветеринарната област (12), и по-специално член 28 от нея, лабораторията има правомощия и задължения, определени в посоченото приложение.

3.   За да се осигурят единни процедури за диагностициране на африканската чума по свинете и изработване на съответстваща диагноза за разграничаването ѝ от класическата чума по свинете, не по-късно от шест месеца от влизането в сила на настоящата директива и в съответствие с процедурата, посочена в член 23, параграф 2, се приема наръчникът за диагностика на африканската свинска чума с цел определяне на:

а)

минималните стандарти за качество, които следва да се съблюдават от лабораториите за диагностика на африканската чума по свинете и за транспортиране на пробите;

б)

критериите и процедурите, които следва да се спазват при извършването на клинични прегледи и прегледи след смъртта, за да се потвърди или отхвърли наличието на африканска чума по свинете;

в)

критериите и процедурите, които следва да се спазват при събирането на проби от живи прасета или трупове, за да се потвърди или отхвърли наличието на африканска чума по свинете чрез лабораторни изследвания, в това число и методи за вземане на проби за серологични или вирусологични скрининги, извършвани в рамките на приложението на мерките, предвидени с настоящата директива;

г)

лабораторните тествания, които следва да се използват за диагностицирането на африканска чума по свинете, включително и критериите за оценка на резултатите от лабораторните изследвания;

д)

лабораторните техники за определяне на генетичния тип на изолирания вирус на африканска чума по свинете.

4.   За да се гарантира създаването на подходящи условия за биологична безопасност с цел опазване здравето на животните, вирусът на африканска чума по свинете, неговият геном и антигени и ваксините за изследвания, диагностика или производство се обработват и използват само на места, в заведения и лаборатории, одобрени от компетентните органи.

Списъкът с одобрените места, заведения и лаборатории се изпраща на Комисията не по-късно от 1 януари 2004 г. и впоследствие се актуализира.

5.   Приложения IV и V и наръчникът по диагностика могат да се допълват или изменят в съответствие с процедурите, посочени в член 23, параграф 2.

Член 19

Използване, производство и продажба на ваксини за африканска чума по свинете

Държавите-членки гарантират, че:

а)

използването на ваксини за африканска чума по свинете e забранено;

б)

манипулацията, производството, съхраняването, доставката, дистрибуцията и продажбата на ваксини за африканска чума по свинете на територията на Общността се извършва под официален контрол.

Въпреки това, за да може производството на такава ваксина да е съобразено с новостите в научно-техническите изследвания, Комисията представя на Съвета доклад, с приложени към него, при необходимост, съответстващи предложения за актуализация на настоящата директива.

Член 20

Упражняване на контрол от страна на Общността

Експертите от Комисията могат да извършват проверки на място съвместно с компетентните органи на държавата-членка, дотолкова, доколкото това е необходимо за осигуряването на еднообразно прилагане на настоящата директива. Държавите-членки, на територията на които се извършват проверките, осигуряват за експертите цялата помощ, от която се нуждаят, за да изпълняват задълженията си. Комисията информира компетентните органи за резултатите от извършените проверки.

Правилата за прилагането на настоящия член и по-специално тези, които уреждат процедурата за сътрудничество с националните органи, се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 23, параграф 2.

Член 21

Планове за случаите, изискващи спешна намеса

1.   Всяка държава-членка съставя план за случаите, изискващи спешна намеса, в който конкретно се определят националните мерки, които следва да се прилагат в случай на поява на огнище на африканска чума по свинете, вземайки под внимание местните фактори, и по-специално гъстотата на прасетата, които могат да окажат влияние върху разпространението на африканската чума по свинете.

Планът предвижда осигуряването на достъп до помещения, оборудване, персонал и всички материали, необходими за бързото и ефикасно изкореняване на огнището.

2.   Критериите и изискванията, които следва да се спазват при изготвянето на плана за случаите, изискващи спешна намеса, са определени в приложение VI.

В съответствие с процедурата, посочена в член 23, параграф 2, тези критерии и изисквания могат да бъдат изменени или допълнени, за да се вземе предвид специфичното естество на африканската чума по свинете и напредъкът в разработването на мерки за контрол на болестта.

3.   Комисията разглежда плановете, за да определи дали те позволяват постигането на желаната цел и предлага на заинтересованата държава-членка необходимите изменения, и по-специално изменения, които осигуряват съвместимостта на плановете с тези на другите държави-членки.

Плановете с необходимите изменения се одобряват в съответствие с процедурата, посочена в член 23, параграф 2.

Плановете могат впоследствие да бъдат изменяни или допълвани в съответствие с процедурата, посочена в член 23, параграф 2, за да се вземат предвид промените в ситуацията. И във всеки случай на всеки пет години всяка държава-членка извършва актуализация на плана и го представя на Комисията за одобрение в съответствие с процедурата, посочена в член 23, параграф 2.

Член 22

Центрове за борба с болестта и експертни групи

1.   Държавите-членки гарантират, че незабавно могат да създадат напълно функциониращ център за борба с болестта в случай на поява на огнище на африканска чума по свинете.

2.   Националният център за борба с болестта ръководи и наблюдава дейността на местните центрове за борба с болестта, посочени в параграф 3. Той отговаря за:

а)

определянето на необходимите мерки за контрол;

б)

осигуряването на незабавно и ефикасно приложение на посочените по-горе мерки чрез местните центрове за борба с болестта;

в)

разпределянето на персонала и другите средства за местните центрове за борба с болестта;

г)

предоставянето на информация на Комисията, другите държави-членки, националните ветеринарни организации, националните органи и селскостопанските и търговските органи;

д)

връзките с другите лаборатории;

е)

връзките с пресата и другите средства за масово осведомяване;

ж)

връзките с органите на полицията за осигуряването на специфични законосъобразни мерки.

3.   Държавите-членки гарантират, че незабавно могат да създадат напълно функциониращи местни центрове за борба с болестта в случай на поява на огнище на африканска чума по свинете.

4.   Възможно е делегирането на някои от функциите на националния център за контрол на болестта на местен център за борба с болестта, който работи на административно равнище, предвиден в член 2, параграф 2, буква п) от Директива 64/432/EИО (13), или на друго равнище при условие че с това не се застрашава постигането на целите на националния център за борба с болестта.

5.   Държавите-членки създават постоянна оперативна експертна група за запазване на необходимите експертните знания и умения за оказване на помощ на компетентните органи за поддържане на готовност за борба с болестта.

В случай на поява на огнище експертната група оказва помощ на компетентните органи най-малко в следните области:

а)

епидемиологичното проучване;

б)

вземането на проби, тестването и разчитането на резултатите от лабораторните изследвания;

в)

въвеждането на мерки за борба с болестта.

6.   Държавите-членки осигуряват за националния и местните центрове за борба с болестта и експертната група персонал, помещения и оборудване, в това число и комуникационни системи, и при необходимост, ясна и ефикасна система на подчиненост и управление, за да се гарантира незабавното въвеждане на мерките за контрол на болестта, установени с настоящата директива.

Подробностите, свързани с персонала, помещенията и оборудването, системата на подчиненост и управление на националния и местните центрове за борба с болестта и експертната група се определят в плановете за случаи, изискващи спешна намеса, посочени в член 21.

7.   Допълнителни критерии и изисквания по отношение на функциите и задълженията на националните центрове за борба с болестта, местните центрове за борба с болестта и експертните групи могат да се определят в съответствие с процедурата, предвидена по член 23, параграф 2.

Член 23

Обикновена регулаторна процедура

1.   Комисията се подпомага от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/EО.

Срокът, предвиден по член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/EО, е три месеца.

3.   Комитетът приема процедурен правилник.

Член 24

Ускорена регулаторна процедура

1.   Комисията е подпомагана от комитет.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/EО.

Срокът, предвиден по член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/EО, е 15 дни.

3.   Комитетът приема процедурен правилник.

Член 25

Изменение на приложение I към Директива 92/119/EИО

В приложение I към Директива 92/119/EИО думите „болест на Тешен“ се заменят с думите „африканска чума по свинете“.

Член 26

Мерки за изпълнение на директивата

1.   Приложенията от I до VI към настоящата директива се изменят в съответствие с процедурата, посочена в член 23, параграф 2.

2.   Подробните правила, необходими за въвеждането на настоящата директива, могат да се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 23, параграф 2 или, ако се изисква от епидемиологичната обстановка, в съответствие с процедурата, посочена в член 24, параграф 2.

Член 27

Преходни разпоредби

До прилагането на настоящата директива могат да се приемат преходни разпоредби за контрол на африканската чума по свинете в съответствие с процедурата, посочена в член 23, параграф 2.

Член 28

Транспониране в националното законодателство

Държавите-членки приемат законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива преди 30 юни 2003 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Те прилагат тези разпоредби считано не по-късно от 1 юли 2003 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 29

Влизане на директивата в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 30

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 27 юни 2002 година.

За Съвета

Председател

M. ARIAS CAÑETE


(1)  ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 69. Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

(2)  ОВ L 316, 1.12.2001 г., стр. 5.

(3)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(4)  ОВ L 378, 31.12.1982 г., стр. 58. Директива, последно изменена с Решение 2000/556/EО на Комисията (ОВ L 235, 19.9.2000 г., стр. 27).

(5)  Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед на завършване изграждането на вътрешния пазар (ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29). Директива, последно изменена с Директива 92/118/EИО (ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 49).

(6)  Директива 90/667/ЕИО на Съвета от 27 ноември 1990 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания за депонирането и преработката на животински отпадъци, за пускането им на пазара и за предотвратяване на развитието на патогенни елементи в хранителните смески от животински или рибен произход и за изменение на Директива 90/425/EИО (ОВ L 363, 27.12.1990 г., стр. 51). Последно изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

(7)  Директива 93/119/ЕИО на Съвета от 22 декември 1993 г. за защита на животните по време на клане или умъртвяване (ОВ L 340, 31.12.1993 г., стр. 21).

(8)  ОВ L 355, 5.12.1992 г., стр. 32. Директива, изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

(9)  ОВ L 302, 31.12.1972 г., стр. 24 (S.E.SER.I (1972) стр. 3). Директива, изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

(10)  ОВ L 47, 21.2.1980 г., стр. 4. Директива, изменена с Акта за присъединяване от 1994 г.

(11)  ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 35. Директива, последно изменена с Директива 97/79/EО (ОВ L 24, 30.1.1998 г., стр. 31).

(12)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19. Решение, последно изменено с Решение 2001/572/EО (ОВ L 203, 28.7.2001 г., стр. 16).

(13)  Директива на Съвета от 26 юни 1964 г. относно здравословните проблеми на животните, които засягат търговията с едър рогат добитък и свине в рамките на Общността (ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977) (S.E.SER.I (1963-1964) стр. 164). Директива, последно изменена с Регламент (EО) № 535/2002 на Комисията (ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Обявяване на болестта и допълнителна епидемиологична информация, която следва да се предостави от държавата-членка, в която е потвърдено наличието на африканска чума по свинете

1.

Не по-късно от 24 часа след потвърждаването на наличие на първично огнище, първичен случай сред дивите прасета или случай в кланица или превозно средство, заинтересованата държава-членка е задължена да направи обявяване с помощта на Системата за обявяване на болести по животните, изградена в съответствие с член 5 от Директива 82/894/EИО:

а)

дата на официалното съобщение;

б)

час на официалното съобщение;

в)

наименование на държавата-членка;

г)

наименование на болестта;

д)

номер на огнището или случая;

е)

дата, на която е направено предположение за африканска чума по свинете;

ж)

дата на потвърждаване;

з)

методи, използвани за потвърждаване;

и)

дали болестта е потвърдена за диви прасета или за прасета във ферма, кланица или превозно средство;

й)

географско местоположение на огнището или случая, за който е потвърдена африканска чума по свинете;

к)

използвани мерки за контрол на болестта.

2.

Когато се отнася за първично огнище или случаи в кланици или превозни средства, заинтересованата държава-членка трябва да представи, освен данните посочени в точка 1, следната информация:

а)

брой на предразположените да заболеят прасета в огнището, кланицата или превозното средство;

б)

брой на умрелите прасета от всяка категория в свиневъдния обект, кланицата или превозното средство;

в)

за всяка категория, заболеваемостта и броят на прасетата, за които е потвърдена африканска чума по свинете;

г)

брой на умъртвените прасета в огнището на болестта, кланицата или превозното средство;

д)

брой на преработените трупове;

е)

в случай на огнище, отстоянието от най-близкия свиневъден обект;

ж)

ако в кланица или превозно средство е потвърдено наличие на африканска чума по свинете, местоположението на свиневъдния обект или свиневъдните обекти на произход на инфектираните прасета или трупове;

3.

В случай на вторични огнища, информацията, посочена по точки 1 и 2, трябва да се предаде не по-късно от сроковете, определени в член 4 от Директива 82/894/EИО.

4.

Заинтересованата държава-членка гарантира, че информацията, която следва да се предостави съгласно точки 1, 2 и 3, във връзка с всяко огнище или случай на африканска чума по свинете в свиневъден обект, кланица или превозно средство, ще бъде последвана възможно най-бързо от писмен доклад до Комисията и другата държава-членка, който съдържа най-малко следното:

а)

датата, на която прасетата са умъртвени в свиневъдния обект, кланицата или превозното средство и труповете им са преработени;

б)

резултатите от тестовете, направени на пробите, взети при умъртвяването на прасетата;

в)

когато е приложено отклонението, предвидено по член 6, параграф 1, броят на умъртвените и преработените прасета и броят на прасетата, които следва да бъдат умъртвени в кланица на по-късна дата, както и определения срок;

г)

всяка информация, свързана с вероятния произход на болестта или, ако е установен, с действителния произход;

д)

информация относно системата за контрол, създадена за осигуряване на ефикасно въвеждане на мерките за контрол на движението на животните, определени в членове 10 и 11;

е)

когато се отнася за първично огнище или случай на африканска чума по свинете в кланица или превозно средство, генетичният тип на вируса, отговорен за епидемията или случая;

ж)

когато са умъртвени прасета в контактни свиневъдни обекти или в свиневъдни обекти, в които има прасета, за които се предполага, че са заразени с вируса на африканска чума по свинете, информация за:

датата, на която са умъртвени, и броя на прасетата от всяка категория, които са умъртвени във всеки свиневъден обект,

епидемиологичната връзка между огнището или случая на африканска чума по свинете и всяка контактна ферма или другите причини, които са породили предположението за наличие на африканска чума по свинете във всеки заподозрян свиневъден обект,

резултатите от лабораторните изследвания на пробите, взети от прасетата в свиневъдните обекти, и кога са умъртвени прасетата,

когато прасетата в контактните свиневъдните обекти не са умъртвени, трябва да се предостави информация относно причините за решението да не се умъртвяват.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Принципи и процедури за почистване, дезинфекция и третиране с инсектициди

1.

Общи принципи и процедури:

а)

почистването и дезинфекцията и, при необходимост, мерките за унищожаване на гризачи и насекоми, при които се използват официално оторизирани продукти, трябва да се проведат под официален надзор и в съответствие с указанията, дадени от официално назначен ветеринар;

б)

дезинфектиращите средства, които се използват, и техните концентрации трябва да са официално одобрени от компетентните органи, за да се гарантира унищожаването на вируса на африканската чума по свинете;

в)

ефикасността на дезинфектиращите средства трябва да се проверява редовно преди употреба, тъй като ефикасността на някои от дезинфектиращите средства намалява след продължително съхранение;

г)

при избора на дезинфектиращи средства и инсектициди както и на процедурите за дезинфекция и дезинсектизация трябва да се вземат предвид естеството на помещенията, превозните средства и предметите, които ще бъдат третирани;

д)

условията, при които се използват обезмасляващи препарати, дезинфектиращи средства и инсектициди, трябва да гарантират, че тяхната ефикасност не е намалена. Задължително се съблюдават в частност техническите параметри, посочени от производителя, като например налягане, минимална температура и задължително контактно време;

е)

независимо какво дезинфектиращо средство е използвано, се прилагат следните общи правила:

пълно намокряне на сламените постелки и отпадъците както и на фекалната маса с дезинфектиращото средство,

измиване с вода и почистване чрез внимателно изтъркване с четка и изстъргване на земята, пода, рампите и стените, при възможност след преместване или демонтиране на оборудването и инсталациите, за да не се намали ефектът на процедурите за почистване и дезинфекциране,

след което отново се използва дезинфектиращо средство за минималното контактно време, определено в препоръките на производителя,

водата, използвана за почистването, трябва да се отстрани по такъв начин, че да се избегне рискът от разпространение на вируса, в съответствие с указанията на официално назначения ветеринар;

ж)

когато измиването става с течности, които се нанасят под налягане, трябва да се избягва повторното заразяване на почистените преди това части;

з)

необходимо е да се включи измиване, дезинфекция или унищожаване на оборудване, инсталации, предмети или прегради, за които се предполага, че са заразени;

и)

след дезинфекция трябва да се избягва повторно заразяване;

й)

задължителните в рамките на настоящата директива почистване, дезинфекция и дезинсектизация, трябва да се документират в регистъра на свиневъдния обект или превозното средство и в случаите, за които се изисква официално одобрение, да бъдат удостоверени от упражняващия надзор официално назначен ветеринар.

2.

Специални разпоредби относно почистването и дезинфекцията на инфектирани свиневъдни обекти:

а)

предварително почистване и дезинфекция:

по време на умъртвяването на животните трябва да се вземат всички необходими мерки за предотвратяване или минимизиране на разпространението на вируса на африканската чума по свинете. Тези мерки включват, между другото и инсталиране на временно дезинфекцирано оборудване, осигуряване на защитно облекло, душове, обеззаразяване на използваното оборудване, инструменти и помещения и прекъсване на електрозахранването на вентилационната система,

труповете на умъртвените животни трябва да се напръскат с дезинфектиращи средства,

ако се налага преместване на труповете от свиневъдния обект за преработка, трябва да се използват покрити и херметични контейнери,

веднага след преместването на труповете за преработка, тези части на свиневъдния обект, в които са били настанени животните и всички части на други сгради, дворове и др., заразени по време на умъртвяването на животните или прегледа след смъртта, трябва да се напръскат с дезинфектиращи средства, одобрени в съответствие с член 12,

тъканите и изтеклата кръв, които причиняват замърсяване по време на клането или след смъртта на животните или общо замърсяване, трябва да се съберат внимателно и да се преработят заедно с труповете,

дезинфектиращото средство трябва да престои по повърхността не по-малко от 24 часа;

б)

окончателно почистване и дезинфекция:

оборският тор и използваните сламени постели трябва да се отстранят и третират както е предвидено в точка 3, буква а),

мазнината и мръсотията трябва да се отстранят от всички повърхности с помощта на обезмасляващи препарати, а повърхностите да се измиват с вода;

след измиване със студена вода, допълнително се напръсква с дезинфектиращи средства,

след седем дни помещенията трябва да се третират с обезмасляващ препарат, да се изплакнат с вода, да се напръскат с дезинфектиращо средство и отново да се изплакнат с вода.

3.

Дезинфекция на заразени сламени постелки, оборски тор и пулп:

а)

оборският тор и използваните сламени постелки трябва да се съберат накуп, да се напръскат с дезинфектиращо средство и да престоят така не по-малко от 42 дни или да се унищожат като се изгорят или заровят;

б)

пулпът трябва да се съхранява не по-малко от 60 дни след последното внасяне на заразен материал, освен ако компетентните органи не дадат разрешение за по-кратък период на съхраняване за пулп, който е бил ефикасно третират в съответствие с указанията, дадени от официално назначен ветеринар, за да се гарантира унищожаването на вируса.

4.

Все пак, като отклонение от точки 1 и 2, когато свиневъдните обекти са на открито, компетентните органи могат да въведат специална процедура за почистване и дезинфекция, като вземат предвид вида на свиневъдния обект и климатичните условия.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Указания за издирване на бацилоносители

1.   Търсенето на бацилоносители трябва да се проведе в помещенията, където животните живеят и почиват, и около тях.

Обикновено бацилоносители се откриват в стари сгради, в сенчестите части, където температурните условия и влажността са благоприятни за развитието им.

Най-добри резултати се получават, ако търсенето се проведе в късна пролет, през лятото и ранна есен, когато е периодът на най-голямата активност на бацилоносителите.

2.   Следва да се използват два метода:

а)

търсене на бацилоносители в почва, пясък или прах, извлечени от празнини между камъните (когато постройките в района са каменни) или от процепи и пукнатини по стените под керемидите или от пода на помещенията с помощта на четка или друг подходящ инструмент. Почвата и пясъкът следва да се пресяват при необходимост. Лупата може да се окаже полезна при търсенето на млади ларви;

б)

търсене на бацилоносители с помощта на уловители за CO2. Уловителите трябва да се поставят в продължение на няколко часа в боксовете на прасетата, за предпочитане през нощта, и във всеки случай в сенчестите части, до които не достига естествена светлина. Уловителите трябва да се конструирани по такъв начин, че бацилоносителите да се доведат достатъчно близо до източника на CO2, за да е невъзможно връщането им в техните обиталища.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Национални лаборатории за африканска чума по свинете и техните отговорности

1.   Националните лаборатории за африканска чума по свинете са следните:

 

Белгия

Centre d'étude et de recherche vétérinaires et agrochimiques, 1180 Bruxelles

 

Дания

Danmarks Veterinære Institut — Afdeling for Virologi, Lindholm, 4771 Kalvehave

 

Германия

Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, Tübingen, 17498 Riems

 

Гърция

Veterinary Institute of Infectious and Parasitic Diseases, 15310 Ag. Paraskevi

 

Испания

Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos (Madrid)

 

Франция

AFSSA-Ploufragan, Zoopole des Côtes d'Armor, 22440 Ploufragan

 

Ирландия

Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Castleknock, Dublin 15

 

Италия

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, 06100 Perugia

 

Люксембург

Laboratoire de médecine vétérinaire de l'État, 1020 Luxembourg

 

Нидерландия

Central Institute for animal disease control (CIDC-Lelystad), P.O. Box 2004, 8203 AA Lelystad

 

Австрия

Bundessanstalt für veterinärmedizinische Untersuchungen in Mödling, Robert Koch-Gasse 17, 2340 Mödling

 

Португалия

Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, 1500 Lisboa

 

Финландия

Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, 00231 Helsinki

Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel, 00231 Helsingfors

 

Швеция

Statens Veterinärmedicinska Anstalt, 75189 Uppsala

 

Обединеното кралство

Institute for Animal Health, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF

2.   Националните лаборатории за африканска чума по свинете отговарят за осигуряването на лабораторни изследвания във всяка държава-членка за откриване на наличието на африканска чума по свинете и определяне на генетичния тип на изолирания вирус в съответствие с наръчника по диагностика. За целта те могат да сключват специални споразумения с базовата лаборатория на Общността или с други национални лаборатории.

3.   Националната лаборатория за африканска чума по свинете във всяка държава-членка отговаря за координирането на стандартите и диагностичните методи във всяка лаборатория за диагностициране на африканската чума по свинете в рамките на държавата. За целта:

а)

те могат да осигуряват диагностични реактиви за отделните лаборатории;

б)

те контролират качеството на всички диагностични реагенти, използвани в конкретната държава-членка;

в)

те периодично организират сравнителни изследвания;

г)

те съхраняват изолирани вируси на африканската свинска чума от случаите и огнищата, потвърдени в конкретната държава-членка.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Базова лаборатория за африканска чума по свинете на Общността

1.

Базовата лаборатория за африканска чума по свинете на Общността е: Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Spain.

2.

Функциите и задълженията на базовата лаборатория за африканска чума по свинете на Общността са следните:

а)

координиране, след консултации с Комисията, на методите, използвани в държавите-членки за диагностика на африканската чума по свинете конкретно чрез:

съхраняване и доставяне на клетъчни култури, за да бъдат използвани за диагностициране,

типологизация, съхраняване и доставяне на щамове на вируса на африканска чума по свинете за серологични тестове и изготвянето на антисеруми,

доставяне на стандартни серуми, конюгативни серуми и други еталонни реагенти за националните лаборатории с цел да се стандартизират тестовете и реагентите, които се използват в държавите-членки,

изграждане и поддържане на колекция от вируси на африканска чума по свинете,

организиране на периодични сравнителни изпитвания на диагностичните процедури на общностно равнище,

събиране и сравняване на данни и информация за използваните диагностичните методи и резултатите от направените изпитвания,

характеризиране на изолираните вируси чрез най-съвършените съществуващи методи, за да се подобрят знанията в областта на епизоотиологията на африканската чума по свинете,

поддържане в съответствие с измененията в областта на надзора, епизоотиологията и профилактиката на африканската чума по свинете в целия свят,

запазване на експертните знания за вируса, причиняващ африканска чума по свинете и другите сродни вируси, за да се осигури възможност за бърза разграничаваща диагностика;

б)

организиране на необходимото обучение и преквалификация на специалисти по лабораторна диагностика с оглед хармонизирането на диагностичните техники;

в)

осигуряване на обучен персонал за случаите, изискващи спешна намеса в рамките на Общността;

г)

провеждане на изследвания и при възможност координиране на изследванията, насочени към подобряване на контрола на африканската чума по свинете;

д)

съставянето на технически протоколи за процедурите за верифициране на ефикасността на дезинфектиращите средства срещу вируса на африканска чума по свинете.

3.

Базовите лаборатории на Общността за класическата свинска чума и африканската чума по свинете организират дейността си по такъв начин, че да осигурят надлежна координация на сравнителните тестове, организирани на общностно равнище, за диагностициране на тези две болести.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Критерии и изисквания към плановете за случаи, изискващи спешна намеса

Държавите-членки следва да гарантират, че плановете за случаи, изискващи спешна намеса, отговарят най-малко на следните критерии и изисквания:

а)

приемането на мерки за гарантиране на това, че правомощията, необходими за изпълнението на плановете за случаи, изискващи спешна намеса, са налице и дават възможност за провеждането на бърза и ефикасна кампания за изкореняване на болестта;

б)

приемането на мерки, които ще осигурят достъп до фондовете за случаите, изискващи спешна намеса, бюджетни средства и финансов ресурс, за да се обхванат всички аспекти на борбата срещу избухването на епидемия от африканска чума по свинете;

в)

задължителното създаване на йерархична система, за да се гарантира, че в случай на избухване на епидемия процедурата за вземане на решения за епизоотия е бърза и ефикасна. При необходимост тази йерархична система трябва да е подчинена на централно ръководно звено, което отговаря за управлението на стратегиите за борба с болестта. Директорът на ветеринарната служба трябва да участва в това звено и да свързва централното ръководно звено и националния център за контрол на болестта, предвиден по член 22;

г)

приемането на мерки за осигуряване на необходимия ресурс за организирането на бърза и ефикасна кампания, в това число лабораторен персонал, оборудване и инфраструктура;

д)

осигуряването на наръчник с указания. В него трябва да е дадено пълно и подробно практическо описание на всички процедури, указания и мерки, които следва да се използват в случай на огнище на африканска чума по свинете;

е)

персоналът трябва редовно да участва във:

i)

учебни схеми, които включват клиничните симптоми на африканската свинска чума, епидемиологични проучвания и контрол на болестта;

ii)

упражнения за вдигане под тревога, организирани най-малко два пъти в годината;

iii)

обучение по комуникационни техники за организирането на информационни кампании за съществуващи огнища на епидемия, насочени към органите, фермерите и ветеринарите.


Top